XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió Akadálymentes verzió ikon

https://www.budapest13.hu/szervezetiegyseg/jogi-osztaly/

Témák A-Z

Jegyzői és Jogi Osztály

Telephely: 1139 Budapest Béke tér 1.

Postacím: 1555 Budapest Pf. 10.

Térképen

E-mail: jog@bp13.hu

Tel: (1) 452-4138, Fax: -

Vezető neve: dr. Kiss Norbert osztályvezető, aljegyző

Vezető elérhetőségei:

Telefon: (1) 452-4138
Fax: -
E-mail: kissnorbert@bp13.hu

Feladatai:

SZERVEZÉSI CSOPORT FELADATAI

A/ Szervezési feladatok a Képviselő-testület működésével kapcsolatban:
1. gondoskodik a testületi munkaterv-tervezet elkészítéséről;
2. a munkatervben foglaltak, valamint az egyéb javaslatok alapján összeállítja az ülések meghívó-tervezeteit;
3. összegyűjti az aláírt előterjesztéseket, és az azokhoz tartozó társadalmi vitára és kommunikációra vonatkozó adatlapot;
4. a képviselői munkát támogató informatikai rendszerben jóváhagyott előterjesztéseket elektronikus meghívó formájában az érintetteknek megküldi, igény esetén a meghívót papír alapon postázza;
5. elkészíti az ülés forgatókönyvét;
6. közreműködik az ülések lebonyolításában;
7. elkészíti a képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvet, melyet határidőn belül továbbít a Kormányhivatalnak, valamint gondoskodik annak a kerületi önkormányzati honlapon történő megjelenítéséről;
8. gondoskodik a jegyzőkönyvek, előterjesztések évfolyam szerinti bekötéséről, őrzéséről;
9. összeállítja a testületi döntések jegyzőkönyvi kivonatát és azt megküldi az érdekelteknek;
10. nyilvántartja a helyi rendeleteket, gondoskodik azok kihirdetéséről, hatályosításáról, záradékolásáról, Nemzeti Jogszabálytárban, a jogtár helyi adatbázisában és a kerületi önkormányzati honlapon történő megjelenítéséről;
11. nyilvántartja a testületi határozatokat, melynek alapján figyelemmel kíséri a lejárt határidejű határozatokat és összeállítja az azok végrehajtásáról szóló beszámolót;
12. a szervezeti egységek és a gazdasági társaságok jelentései alapján elkészíti a polgármester, a jegyző átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló tájékoztató anyagot;
13. összeállítja a Képviselő-testület két ülése között, a tisztségviselők által tett fontosabb intézkedésekről, valamint a jelentősebb eseményekről szóló tájékoztatót;
14. összeállítja a szervezeti egységek jelentései alapján a Hivatal munkájáról készülő tájékoztatót;
15. közreműködik az Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata naprakész állapotban tartásában;
16. előkészíti és lebonyolítja a közmeghallgatást, elkészíti a jegyzőkönyvet, figyelemmel kíséri a közmeghallgatáson elhangzottak megválaszolását;
17. nyilvántartja az önkormányzati képviselők interpellációit, felvilágosítás kéréseit és azok határidőben történő megválaszolását;
18. gondoskodik a képviselő-testületi ülések hanganyagainak irattárazásáról.

B/ Szervezési feladatok az állandó bizottságokkal és az önkormányzati képviselőkkel kapcsolatban:
1. nyilvántartja a Képviselő-testület bizottságainak üléseiről készült jegyzőkönyveket; melyeket határidőn belül továbbít a Kormányhivatalnak;
2. az önkormányzati képviselők részére érkező küldeményeket átadja a címzetteknek;
3. az országgyűlési és önkormányzati képviselők nevéről, fogadóóráiról, a testületi ülések időpontjáról, a bizottságok összetételéről felvilágosítást nyújt az érdeklődő állampolgároknak.

C/ Egyéb szervezési feladatok:
1. nyilvántartja az utasításokat; előkészíti a feladatkörébe tartozó szabályzatokat, a polgármesteri és jegyzői utasításokat;
2. közreműködik az országgyűlési, önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati és európai parlamenti képviselők, , valamint a népszavazással, népi kezdeményezéssel kapcsolatos előkészítő, szervező és lebonyolító munkákban;
3. közreműködik a népszámlálással kapcsolatos előkészítő, szervező és lebonyolító munkákban;
4. közreműködik a nemzetiségi önkormányzatok működésével kapcsolatos feladatok ellátásában;
5. ellátja a kerületi kitüntetések adományozásával kapcsolatos előkészítő, szervező és lebonyolító feladatokat;
6. tájékoztatja a pályázati lehetőségekről az illetékeseket; figyelemmel kíséri a pályázatok eredményességét és összeállítja az erről szóló vezetői értekezlet anyagát;
7. előkészíti – a belső szervezeti egységekkel együttműködve – a Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló normatív határozati javaslat tervezetét, módosítását, valamint gondoskodik a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek főbb feladat- és hatásköreiről szóló utasítás naprakészen tartásáról;
8. közreműködik az állami ünnepekhez kapcsolódó önkormányzati rendezvények előkészítő munkálataiban;
9. közreműködik az egyes szakmák, személyek, események köszöntésének előkészítésében;
10. nyilvántartja az intézmények és a gazdasági társaságok alapító okiratát.

D/ Gondnoksági feladatok:
1. gondoskodik a Hivatal működéséhez szükséges tárgyi, műszaki, technikai feltételek biztosításáról (így különösen megrendelés, beszerzés, kiadás);
2. gondoskodik a felújítási és karbantartási munkák elvégzéséről;
3. technikai segítséget nyújt a Pénzügyi Osztály leltározással kapcsolatos feladataihoz, valamint Selejtezési Bizottság működésével, a selejtezéssel kapcsolatos feladataihoz;
4. ellátja a hivatali személygépkocsik üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat;
5. közreműködik a különböző rendezvények előkészítésében és lebonyolításában;
6. működteti a nyomdát és a telefonközpontot;
7. felügyeli és ellenőrzi a takarítást és a rendészeti tevékenységet;
8. közreműködik az osztályvezetői értekezletek technikai előkészítésében;
9. közreműködik a testületi ülések lebonyolításában.

JOGI CSOPORT FELADATAI

A/ Jogi szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatok:
1. ellátja az Önkormányzat és a Hivatal jogi képviseletét a bíróságok és más szervek, illetve hatóságok előtt;
2. beadványokat, szerződéseket és egyéb okiratokat készít;
3. jogi tanácsokat ad az ügyfelek részére önkormányzati és hivatali ügyekkel kapcsolatban;
4. lebonyolítja az önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos pályázati eljárást;
5. közreműködik a Hivatal és az Önkormányzat szerződéseinek elkészítésében, megkötésében, a szerződési igények érvényesítésében, valamint egyéb megállapodások elkészítésében;
6. eseti megbízás alapján közreműködik a jegyző által kezdeményezett fegyelmi eljárásban;
7. jogi véleményt ad a polgármester, a jegyző, a tisztségviselők, valamint az osztályvezetők részére;
8. elkészíti az elővásárlási jog gyakorlásához szükséges tulajdonosi nyilatkozatot;
9. részt vesz a Képviselő-testület döntési jogkörébe tartozó önkormányzati tulajdonú ingatlanok elidegenítésére, hasznosítására irányuló előterjesztések és a Tulajdonosi, Kerületfejlesztési és Lakásgazdálkodási Bizottság döntési jogkörébe tartozó előterjesztések előkészítésében;
10. bonyolítja a peren kívüli eljárást;
11. előkészíti a földhivatali bejegyzésekhez szükséges iratanyagot;
12. elkészíti a polgármester által kiadott tulajdonosi nyilatkozatokat, illetve a jelzálogjog törléséhez és a „ranghely” megváltozásához szükséges megállapodásokat;
13. végzi az Önkormányzat által alapított közalapítvány nyilvántartásával, az alapító okirat módosításával és bírósági bejegyeztetésével kapcsolatos teendőket; elkészíti a testületi előterjesztéseket;
14. intézi a 12/2001.(I. 31.) Korm. rendelet szerinti lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos 2013. január 1-jén folyamatban lévő, jegyzőnél maradt ügyeket;
15. felülvizsgálja és szignálja a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. által készített nyilatkozatokat, okiratokat, szerződéseket, melyeket önkormányzati tulajdonosi jogkörben eljáró tisztségviselő ír alá;
16. ellátja a társasházak törvényességi felügyeletével kapcsolatos jegyzői feladatokat.
17. ellátja a bírósági ülnökök választásával kapcsolatos feladatokat;

B/ A jegyző törvényességi felügyeleti jogkörébe tartozó ellenőrző, jelző, koordináló és kezdeményező feladatok:
1. ellátja a Képviselő-testület elé kerülő rendelet-tervezetek és előterjesztések törvényességi vizsgálatát;
2. előkészíti a jegyző törvényességi észrevételeit;
3. koordinálja azon rendelet-tervezetek előkészítését, amelyek nem tartoznak a Hivatal osztályainak hatáskörébe;
4. előkészíti a Budapest Főváros Kormányhivatala törvényességi észrevételeivel kapcsolatos képviselő-testületi előterjesztéseket;
5. előkészíti – a feladat-meghatározástól függően – a testületi ülésről, valamint a bizottsági ülésekről készült jegyzőkönyvek alapján a polgármester és a jegyző intézkedéseit;
6. ellátja a Tulajdonosi, Kerületfejlesztési és Lakásgazdálkodási Bizottság, valamint a Jogi és Közbiztonsági Bizottság melletti titkári teendőket;
7. jegyző megbízásából – az erre vonatkozó belső utasítás szerint – elvégzi a jegyző hatáskörébe tartozó törvényességi felügyeleti vizsgálatokat a Hivatal szervezeti egységeinél;
8. Ellátja és koordinálja a Polgármesteri Hivatal információ-szabadsággal kapcsolatos feladatit, valamint ellátja adatvédelmi felelősi feladatokat.

C/ A polgármester irányítói és a jegyző hivatalvezetői tevékenységével kapcsolatos feladatok:
1. kivizsgálja polgármesterhez és a jegyzőhöz érkező, osztályra kiszignált panaszokat, bejelentéseket és azokra elkészíti a válaszokat;
2. részt vesz a képviselői bejelentések és javaslatok vizsgálatában.

D/ Helyi támogatással kapcsolatos feladatok – az Igazgatási Osztállyal és a Pénzügyi Osztállyal közösen:
1. közreműködik a kérelmek Tulajdonosi, Kerületfejlesztési és Lakásgazdálkodási Bizottság elé terjesztésében;
2. közreműködik a szerződéskötésnél;
3. figyelemmel kíséri a szerződés teljesítését.

E/ Előkészíti a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó II. fokú döntéseket.

F/ Megállapítja az ingatlanok, utcák, terek házszámozását és ezek változását, Közreműködik a személyi adat és lakcímnyilvántartás rendszerének működtetésében,

G/ Ellátja a külföldiek ingatlanszerzése ügyében szükséges polgármesteri nyilatkozat előkészítésével kapcsolatos feladatokat.

H./ Vezeti az ingatlanvagyon-katasztert.

JEGYZŐI ÉS JOGI OSZTÁLY EGYÉB FELADATAI

A/ A Hivatal személyzeti és munkaügyi feladatai:
1. részt vesz a Hivatal köztisztviselőinek, ügyviteli és fizikai dolgozóinak illetményrendszerére, juttatásaira vonatkozó helyi rendelet előkészítésében;
2. szervezi és összehangolja a személyzeti munkára vonatkozó rendelkezések – közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény előírásainak megfelelő – gyakorlati megvalósítását;
3. összehangolja és véleményezi a munkatársak oktatását, képzését, a köztisztviselők továbbképzési kötelezettségének, egyéni képzési terveinek valamint a négy éves továbbképzési időszaknak a figyelembevételével összeállítja a hivatal éves továbbképzési tervét, évközben figyelemmel kíséri a képzések teljesülését;
4. ellátja a Hivatal vonatkozásában az esélyegyenlőségi feladatokat, a jogszabályban meghatározott módon és időközönként esélyegyenlőségi tervet készít;
5. a Hivatal személyi feltételei biztosítása érdekében hirdetéseket, pályázati felhívásokat ad fel, és közreműködik a pályázatok elbírálásában;
6. javaslatot tesz a jutalmazási keretek elosztására;
7. előkészíti a kitüntetési javaslatokat, figyelemmel kíséri a miniszteri szintű jutalmazások lehetőségeit;
8. figyelemmel kíséri a köztisztviselők számára kötelezően előírt közigazgatási alap- és szakvizsga kötelezettség esedékességét, és az érintett munkatársakkal együtt az éves képzési terv keretén belül ütemezi a vizsgakötelezettségeket és ellenőrzi azok teljesülését;
9. megszervezi a munkáltatói kölcsönkérelmek elbírálására jogkörrel rendelkező bizottság ülését, a kérelmeket összegyűjti, az ezzel kapcsolatos tájékoztatást megadja;
10. előkészíti a Magyar Államkincstár részére a munkavállalók ki- és belépésével kapcsolatos okmányokat (kinevezés, munkaszerződés, átsorolás, felmentés, munkaviszony megszüntetése, elszámoló lap és egyéb adatlapok);
11. előkészíti az újonnan belépők eskütételét;
12. előkészíti, szükség esetén közreműködik a munkatársak minősítésében, teljesítményértékelésében;
13. előkészíti a kötelező és a soron kívüli átsorolásokat, jubileumi jutalmakat;
14. előkészíti a nyugdíjazásokat, beszerzi a szükséges adatokat és iratokat;
15. igazolásokat ad ki a köztisztviselői jogviszonnyal és az illetménnyel kapcsolatosan;
16. elkészíti a jogszabályban megállapított kedvezményes utazási lehetőség igénybevételéhez szükséges nyomtatványokat, igazolásokat;
17. előkészíti a tanulmányi szerződéseket;
18. igény szerint belső képzéseket, tanfolyamokat pl: számítógépes tanfolyamokat szervez;
19. belépőkártyával látja el a képviselőket, a bizottsági tagokat és a Hivatal munkatársait;
20. teljesíti a jogszabályokban előírt adatszolgáltatást;
21. kormányrendelet alapján intézkedik a köztisztviselők tartalék-állományba helyezéséről, illetve a betöltetlen köztisztviselői állások jogszabályban előírt jelentési kötelezettségéről;
22. előkészíti a CSED, GYED, GYES igényeket;
23. intézi az arra kötelezett köztisztviselők vagyonnyilatkozatával kapcsolatos teendőket;
24. a Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnökének felhatalmazása alapján átveszi az Önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatát és gondoskodik azok biztonságos őrzéséről;
25. gondoskodik a munkatársak időszakos alkalmassági orvosi vizsgálatára szolgáló beutalók elkészítéséről, a vizsgálati eredmények nyilvántartásáról.

B/ Vezeti a személyzeti és munkaügyi nyilvántartásokat:
1. a személyi anyagokat;
2. a kiadott igazolványokat, belépőkártyákat;
3. a fegyelmi ügyeket;
4. az időszaki- és részfoglalkozásúak, a megbízási szerződéses és egyéb szerződéses dolgozókat;
5. a választott cafetéria-juttatásokat;
6. a dolgozók szabadságát;
7. a hivatali munkatársak illetményét, munkabérét, besorolását;
8. a táppénzen, fizetés nélküli szabadságon lévőket.

C/ A Belső Ellenőrzés feladatai:
1. tevékenységét a jegyzőnek közvetlenül alárendelten, közvetlen szakmai irányításával végzi;
2. ellenőrzést végez a Hivatalnál és az Önkormányzat működésével kapcsolatos feladatokra vonatkozóan;
3. ellenőrzést végezhet az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerveknél, az Önkormányzat többségi irányítást biztosító befolyása alatt működő gazdasági társaságoknál, közhasznú társaságoknál, a vagyonkezelőknél, valamint az Önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználásával kapcsolatosan a kedvezményezett szervezeteknél is.
4. a Képviselő-testület által elfogadott éves ellenőrzési terv alapján vizsgálja és értékeli
4.1 a gazdálkodás valamennyi területén a jogszabályok, helyi önkormányzati rendeletek, belső utasítások és szabályzatok előírásainak betartását;
4.2 a belső kontroll rendszer kiépítésének, működésének jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését;
4.3 a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerek gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét;
4.4 a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon megóvását és gyarapítását, valamint az elszámolások, beszámolók megbízhatóságát;
4.5 a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban ajánlásokat és javaslatokat fogalmaz meg a kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése, vagy csökkentése, valamint a szabálytalanságok megelőzése, illetve feltárása érdekében;
4.6 nyomon követi az ellenőrzési jelentések alapján megtett intézkedéseket;
4.7 elvégzi az ellenőrzési tevékenység minőségértékelését;
4.8 a költségvetési szerven belül a nemzetközi belső ellenőrzési standardok és a belső ellenőrzési standardok és a belső ellenőrzési kézikönyvben rögzítettek szerint tanácsadási tevékenységet lát el;
4.9 előkészíti az ellenőrzések tapasztalatairól szóló éves beszámolót.

D/ Informatikai feladatok:
1. előkészíti és végrehajtja az Önkormányzat középtávú informatikai fejlesztési koncepcióját;
2. irányítja és szakmailag felügyeli az Önkormányzat intézmény-fenntartási, illetve alapító okirata szerint köznevelési intézmény-működtetési kötelezettségének ellátásában közreműködő költségvetési szerv informatikai feladatainak ellátását;
3. előkészíti és szakmailag koordinálja a képviselői munkát támogató informatikai rendszerek, eszközök bevezetését a vonatkozó jogszabályok és a gazdaságossági szempontok figyelembevételével;
4. felügyeli és karbantartja az önkormányzat központi informatikai rendszereit; működteti a helyi regisztert;
5. szervezi és irányítja az informatikai feladatokat;
6. gondoskodik a Polgármesteri Hivatal számítástechnikai eszközeinek karbantartásáról és a hibák javításáról a javítás gazdaságosságára figyelemmel;
7. kidolgozza és karbantartja az üzemelő informatikai rendszer technikai dokumentációját, közreműködik az önkormányzat munkatársainak számítástechnikai képzésében;
8. gondoskodik a fontos számítógépes anyagok biztonságáról, mentéséről, archiválásáról, ezek biztonságos elhelyezéséről;
9. az új rendszerek bevezetését – előzetesen – véleményezi, a meglévő szoftver rendszerekhez szükség esetén kiegészítő programokat, tervezést készíttet;
10. elkészíti és aktualizálja a Hivatal Informatikai Védelmi Szabályzatát és figyelemmel kíséri az abban foglaltak betartását;
11. közreműködik az Önkormányzat informatikai szabályzatainak kialakításában;
12. segítséget nyújt a Hivatal munkatársai és a Képviselő-testület tagjai számára az informatikai rendszer használatához;
13. gondoskodik – a gondnokság akadályoztatása esetén helyettesként – a testületi ülések technikai lebonyolításáról.

E/ Közbeszerzési jogi feladatok:
1. ellátja a Hivatal által lefolytatott közbeszerzési eljárások jogi koordinációját;
2. közbeszerzéssel kapcsolatos beadványokat, szerződéseket, megállapodásokat és egyéb okiratokat készít;
3. együttműködik a közbeszerzési eljárásokat lezáró döntést meghozó bizottság ezen előterjesztésekkel kapcsolatos feladatokat is ellátó titkárával;
4. elősegíti a tisztségviselők közbeszerzésekkel kapcsolatos feladatainak ellátását.

F/Európai uniós referensi feladatok:
1. szem előtt tartja az ország külpolitikai törekvéseit, ezen belül a sajátos önkormányzati célokat;
2. figyelemmel kíséri és elősegíti az Európa Uniónak az önkormányzatok számára megfogalmazott ajánlásai helyi alkalmazását;
3. hasznosítja a testvér- és partnervárosok önkormányzatainak és intézményeinek Európa Uniós tapasztalatait.

G/ Vezeti a feladataihoz kapcsolódó alábbi nyilvántartásokat:
1. önkormányzati rendeleteket;
2. testületi határozatokat;
3. interpellációkat;
4. önkormányzati képviselők név- és címjegyzékét;
5. önkormányzati képviselők fogadóóráit;
6. bizottságok név- és címjegyzékét;
7. testületi ülésekre meghívandók körét;
8. országgyűlési képviselők név- és címjegyzékét, fogadóóráit;
9. helyi nemzetiségi önkormányzati képviselők név- és címjegyzékét, fogadóóráját;
10. polgármesteri és jegyzői utasítások, intézkedések jegyzékét;
11. bélyegzőket;
12. a kitüntetettek jegyzékét;
13. a Díszpolgárok könyvét;
14. az engedélyezett kerületi címer használatát.

H/ Ellátja a jegyző ügyvitelével kapcsolatos teendőket.

Vissza

Díjaink, elismeréseink


              Idősbarát önkormányzat díj