XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió Akadálymentes verzió ikon

https://www.budapest13.hu/onkormanyzat/onkormanyzati_valasztasok_2024/

Témák A-Z

Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, nemzetiségi képviselők és az Európai Parlamenti képviselők választása – 2024

Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, nemzetiségi képviselők és az Európai Parlamenti képviselők választásáról

A köztársasági elnök a 30/2024. (III. 12.) KE határozat határozatával
az Európai Parlament tagjai 2024. évi választása időpontjának, valamint a helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek 2024. évi általános választásának
időpontját
 2024. június 9. napjára (vasárnapra) tűzte ki.

Az Európa Parlament tagjainak 2024. évi választására és a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2024. évi általános választására a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény alapján közös eljárásban kerül sor.

Az Európai Parlament tagjainak választása arányos választási rendszerben, listás szavazással történik. A választáson Magyarország területe egy választókerületet alkot. A választójog gyakorlása a választópolgár szabad elhatározásán alapul. Ugyanazon választópolgár az Európai Uniónak csak egy tagállamában gyakorolhatja választójogát.

Magyarországon az Európai Parlament tagjainak választásán a választójogát gyakorolhatja:

 • minden magyar választópolgár, ha nem jelezte valamely másik uniós tagállamban, hogy választójogát ott kívánja gyakorolni,
 • az Európai Unió más tagállamainak minden választópolgára, ha nyilatkozatot tesz arról, hogy választójogát Magyarországon kívánja gyakorolni,

feltéve mindkét esetben, hogy magyarországi lakóhellyel rendelkezik.

Az Európai Parlament tagjainak választásán az a magyar választópolgár is választó, aki

 • Magyarországon élő, lakcímmel nem rendelkező választópolgár,
 • az Európai Unió területén kívülilakóhellyel rendelkezik.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2024. évi általános választásán Budapest Főváros XIII. kerületében a választópolgárok 15 képviselőt egyéni választókerületben választanak, 6 fő kompenzációs listáról kerülhet a testületbe, így a megválasztott polgármesterrel együtt 22 fős képviselő-testület alakulhat.

A XIII. Kerületi Helyi Választási Iroda a XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatalban (1139 Bp. XIII., Béke tér 1.) működik. A választások előkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos jogi, szervezési, informatikai tájékoztatás, felvilágosítás kérhető a 452-4138, 452‑4100/5004, 350-1765 telefonszámokon, illetve személyesen a 104. szobában minden nap a Hivatal teljes munkaideje alatt.

A Helyi Választási Iroda az önkormányzati képviselők és polgármesterek választásával kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket valasztas2024@bp13.hu e-mail címen is fogadja.

VÁLASZTÓK NYILVÁNTARTÁSA

Azt a választópolgárt, aki 2024. április 3-án a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási Iroda 2024. április 4-19. között értesítő megküldésével tájékoztatja a névjegyzékbe történt felvételről. Azt a választópolgárt, aki 2024. április 3-át követően kerül a szavazóköri névjegyzékbe, a Helyi Választási Iroda (Budapest, XIII. Béke tér 1.) 2024. június 7 én 10.00 óráig értesítő átadásával vagy megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételéről.

A szavazóköri névjegyzék a választás kitűzésétől 2024. június 7. (péntek) 10.00 óráig tekinthető meg – a nem nyilvános adatok kivételével – a Polgármesteri Hivatalban működő Választási Irodán hivatali munkaidőben. Névjegyzékkel kapcsolatos kérdések a 452-4145 telefonszámon tehetők fel.

NÉVJEGYZÉKKEL KAPCSOLATOS KÉRELMEK

A névjegyzékkel kapcsolatos kérelemnek – az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) szerinti elektronikus azonosítással elektronikus űrlapon benyújtott kérelmek kivételével – tartalmaznia kell a választópolgár nevét, születési nevét, születési helyét és idejét, személyi azonosítóját vagy személyazonosságának igazolására alkalmas hatósági igazolványának okmányszámát. továbbá az E-ügyintézési tv. szerinti tárhellyel nem rendelkező, vagy a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár – a központi névjegyzékbe vétel iránti kérelmében – köteles megadni azt az elektronikus levélcímet vagy azt a postacímet, ahova a választási iroda döntésének  megküldését kéri. Az adatokat a személyazonosító igazolványban szereplő adatokkal megegyezően kell megadni. A nem megfelelő adatközlés a kérelem elutasítását vonja maga után.

2.1. Az Európai Parlament tagjainak választása vonatkozásában benyújtott kérelmek

a/ Az Európai Unió más tagállamának állampolgára névjegyzékbe vétele iránti kérelem

Az Európai Unió más tagállamának állampolgára legkésőbb 2024. május 24-én (péntek) 16.00 óráig kérheti, hogy központi névjegyzékbe vétele az Európai Parlament tagjainak választására is kiterjedjen. A kérelemnek – a valamennyi névjegyzékkel kapcsolatos kérelem esetén megkívánt adatokon túl – tartalmaznia kell:

 • a választópolgár nyilatkozatát, hogy szavazati jogát csak Magyarországon gyakorolja, és
 • ha alkalmazható, akkor annak a településnek vagy választókerületnek a megjelölését, amelynek névjegyzékébe az állampolgársága szerinti tagállamban legutóbb felvették.

 

Az Európai Unió más tagállamának az Európai Parlament tagjainak választására is kiterjedő hatállyal központi névjegyzékben szereplő állampolgára legkésőbb 2024. május 30-án (csütörtök) 16.00 óráig kérheti, hogy központi névjegyzékbe vétele az Európai Parlament tagjainak választására ne terjedjen ki.

b/      Külképviseleti névjegyzékbe történő felvétel iránti kérelem

Amennyiben a választópolgár a szavazás napján, 2024. június 9-én, külföldön tartózkodik, az Európai Parlament tagjainak választásán Magyarország nagykövetségén, vagy főkonzulátusán adhatja le szavazatát abban az esetben, ha kérte a külképviseleti névjegyzékbe történő felvételét.

A külképviseleti névjegyzékbe való felvételt 2024. április 4-től legkésőbb 2024. május 31-én (péntek) 16.00 óráig lehet kérni az E-ügyintézési tv. szerinti elektronikus azonosítással a www.magyarorszag.hu honlapon az „Ügyintézés indítása” ikonra kattintva elektronikus űrlapon, vagy bármely helyi választási irodában személyesen vagy kézbesítési meghatalmazott útján. A külképviseleti névjegyzékbe felvett választópolgár ugyanezen időpontig módosíthatja a külképviselet megjelölését, továbbá 2024. június 5-én (szerda) 16.00 óráig kérheti a külképviseleti névjegyzékből való törlését.

c/       Átjelentkezés

Az a választópolgár, aki a szavazás napján, 2024. június 9-én lakóhelyétől távol, de Magyarország területén tartózkodik, átjelentkezéssel szavazhat az Európai Parlament tagjainak választásán. A Nemzeti Választási Iroda az átjelentkezőt a kérelem alapján törli a lakcíme szerinti szavazóköri névjegyzékből, egyidejűleg felveszi azon településnek a átjelentkező választópolgárok számára kijelölt szavazókörének névjegyzékébe, ahol a választópolgár szavazni kíván.

Az átjelentkezésre irányuló kérelmet 2024. április 4-től és legkésőbb 2024. május 31-én (péntek) 16.00 óráig kell benyújtani az E-ügyintézési tv. szerinti elektronikus azonosítással a www.magyarorszag.hu internetes oldalon az „Ügyintézés indítása” ikonra kattintva elektronikus űrlapon, vagy bármely helyi választási irodában személyesen vagy kézbesítési meghatalmazott útján. A kérelemnek tartalmaznia kell a választópolgár tartózkodási helyének címét.

Az átjelentkező választópolgár

–          legkésőbb 2024. május 31-én (péntek) 16.00 óráig módosíthatja

–          legkésőbb 2024. június 7-én (péntek) 10.00 óráig – visszavonhatja

átjelentkezési kérelmét.

2.2. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása vonatkozásában benyújtott kérelmek

a/ Átjelentkezés

Az a választópolgár, aki a lakóhelye mellett legkésőbb a választás kitűzését megelőző 30. napig, 2024. február 11-ig tartózkodási helyet létesített, és tartózkodási helyének érvényessége legalább 2024. június 9-ig tart, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán bejelentett tartózkodási helyén átjelentkezéssel szavazhat a bejelentett tartózkodási helye szerinti jelöltekre. A Nemzeti Választási Iroda az átjelentkezőt kérelme alapján felveszi a bejelentett tartózkodási helye szerinti szavazókör névjegyzékébe és egyidejűleg törli a lakcíme szerinti szavazókör névjegyzékéből,

Az átjelentkezési kérelemnek legkésőbb 2024. május 31-én (péntek) 16.00 óráig meg kell érkeznie.

Az átjelentkezés iránti kérelmet az E-ügyintézési tv. szerinti elektronikus azonosítással a www.magyarorszag.hu honlapon „Ügyintézés indítása” ikonra kattintva elektronikus űrlapon, vagy bármely helyi választási irodában személyesen vagy kézbesítési meghatalmazott útján lehet benyújtani. A kérelemnek tartalmaznia kell a választópolgár bejelentett tartózkodási helyének címét.

Az átjelentkező választópolgár legkésőbb 2024. május 31-én (péntek) 16.00 óráig, módosíthatja és legkésőbb 2024. június 7-én (péntek) 10.00 óráig visszavonhatja átjelentkezési kérelmét.

A választópolgárt akkor is vissza kell venni a lakóhelye szerinti szavazókör névjegyzékébe, ha legkésőbb 2024. június 7-én 10.00 óráig a tartózkodási helyét megszünteti.

Ha az átjelentkező választópolgár a bejelentett tartózkodási helye szerinti településre jelentkezik át mind az Európai Parlament tagjainak választása, mind a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása során, a bejelentett tartózkodási helye szerinti szavazókörben szavazhat azzal, hogy az átjelentkező választópolgár a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a bejelentett tartózkodási helye szerinti jelöltekre adhatja le a szavazatát.

Ha azonban a választópolgár a bejelentett tartózkodási helye szerinti településtől eltérő településre jelentkezik át, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán változatlanul a lakóhelye szerinti szavazókörben szavazhat.

2.3. Mindkét választásra vonatkozó kérelmek 

a/ Mozgóurna iránti kérelem

Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel, de egészségi állapota, fogyatékossága, illetve fogvatartása miatt nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe szavazni, mozgóurnát kérhet. A mozgóurna iránti kérelmet

a Nemzeti Választási Irodához

 • elektronikus azonosítással elektronikus úton 2024. június 7-én 10.00 óráig,
 • elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton június 5-én 16.00 óráig,

a Helyi Választási Irodához

 • levélben 2024. június 5-ig,
 • személyesen vagy kézbesítési meghatalmazott útján 2024. június 7-én 10.00 óráig

lehet benyújtani.

 1. június 7-én 10. órát követően
 • a Helyi Választási Irodához elektronikus azonosítással elektronikus úton,
 • az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy kézbesítésével
 1. június 9-én (vasárnap), legkésőbb 12.00 óráig nyújtható be kérelem.

b/ fogyatékossággal élők kérelmei

A fogyatékossággal élő választópolgárok a szavazást segítő többféle kérelmet terjeszthetnek elő. A fogyatékossággal élő választópolgár legkésőbb 2024.május 31. (péntek) 16.00 óráig kérheti Braille-írással ellátott szavazósablon alkalmazását a szavazóhelyiségben vagy a mozgóurnás szavazás során.

Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2024. június 5-én (szerda) 16.00 óráig kéri, hogy akadálymentes szavazóhelyiségben szavazhasson, és akinek a lakcíme szerint kijelölt szavazóhelyiség nem akadálymentes, a Helyi Választási Iroda akadálymentes szavazóhelyiséggel rendelkező szavazókör névjegyzékébe teszi át. Az értesítő tartalmazza, hogy a szavazóhelyiség akadálymentes vagy nem.

LISTAÁLLÍTÁS, AJÁNLÁS, JELÖLÉS

Az Európai Parlament tagjainak választásán listát a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint bejegyzett pártok állíthatnak. Két vagy több párt közös listát is állíthat. Ugyanaz a párt csak egy – önálló vagy közös – listát állíthat. A listán a jelöltek a párt (pártok) által bejelentett sorrendben szerepelnek.

Azt a jelölő szervezetet, amely jelöltet vagy listát kíván állítani, a választás kitűzését követően a Nemzeti Választási Bizottságnál vagy a Fővárosi Választási Bizottságnál kell nyilvántartásba vétel céljából a jogszabály által előírt alaki formában bejelenteni. A nyilvántartásba vételről a választási bizottság négy napon belül dönt. A nyilvántartásba vett jelölő szervezetekről a Nemzeti Választási Iroda közhiteles elektronikus nyilvántartást vezet, mely a www.valasztas.hu internetes oldalon elérhető.

A listaállításhoz legalább 20 000 választópolgárnak az aláírásával hitelesített ajánlása szükséges.

Az ajánlóíveket legkorábban 2024. április 20-án (szombat) adja át az igénylőknek a Nemzeti Választási Iroda.

Az ajánlóívek sorszámozottak, egyedi azonosítóval ellátottak és az átadásuk átvételi elismervény kiállításával történik. Az ajánlóíven az ajánlást gyűjtő személy feltünteti nevét, személyi azonosítóját – ha nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának számát – és aláírását.

A választópolgár az ajánlását az ajánlóíven teheti meg. A lista ajánlására az a választópolgár jogosult, aki választójoggal rendelkezik. Az ajánlóívre fel kell vezetni az ajánlást adó választópolgár nevét, személyi azonosítóját és magyarországi lakcímét. Az ajánlóívet az ajánló választópolgár saját kezűleg írja alá, de az adatait más is rávezetheti az ajánlóívre. A választópolgár több listát is ajánlhat, de egy listát csak egy ajánlással támogathat. Az ajánlás nem vonható vissza.

A listát legkésőbb 2024. május 3-án (péntek) 16.00 óráig lehet bejelenteni – a megfelelő számú ajánlást tartalmazó ajánlóívek leadásával együtt – a Nemzeti Választási Bizottságnál.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán egyéni választókerületi képviselőjelöltet, polgármesterjelöltet, főpolgármesterjelöltet lehet ajánlani az erre a célra rendszeresített ajánlóíven.

Az ajánlóíveket 2024. április 20. és 2024. május 6. között vehetik át a jelöltek, illetve a jelölő szervezetek.

Az ajánlóívek sorszámozottak, egyedi azonosítóval ellátottak és az átadásuk átvételi elismervény kiállításával történik. Az ajánlóíven az ajánlást gyűjtő személy is feltünteti nevét, személyi azonosítóját – ha nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának számát – és aláírását.

A választópolgár a lakóhelye szerinti választókerületben jogosult jelöltet ajánlani. Az ajánlóívre rá kell vezetni az ajánlást adó választópolgár nevét, személyi azonosítóját, magyarországi lakcímét. Az ajánlóívet az ajánló választópolgár saját kezűleg írja alá, de az adatait más is rávezetheti az ajánlóívre. A választópolgár jelölési fajtánként több jelöltet is ajánlhat. Egy jelöltet jelölési fajtánként csak egy ajánlással támogathat. Az ajánlás nem vonható vissza.

Az egyéni választókerületi képviselőjelölt jelöléshez az adott választókerület választópolgárai legalább 1%-ának érvényes ajánlása szükséges.

Polgármesterjelölt az a személy lehet a XIII. kerületben, akit legalább 500 kerületi választópolgár jelöltnek ajánlott.

Főpolgármester-jelölt az a személy lehet, akit legalább 5000 fővárosi választópolgár jelöltnek ajánlott.

A Fővárosi Közgyűlés tagjainak megválasztásánál Budapesten fővárosi listát az a jelölő szervezet állíthat, amely főpolgármester-jelöltet vagy a fővárosi kerületek közül legalább háromban polgármesterjelöltet állított. Azok a jelölő szervezetek, amelyek közös főpolgármester-jelöltet vagy legalább három fővárosi kerületben közös polgármesterjelöltet állítottak, közös fővárosi listát állíthatnak.

A képviselő- és polgármesterjelöltet legkésőbb 2024. május 6-án 16.00 óráig lehet bejelenteni – a megfelelő számú ajánlást tartalmazó ajánlóívek leadásával együtt – a XIII. Kerületi Helyi Választási Bizottságnál (Budapest, XIII. Béke tér 1.)

SZAVAZÁS

Szavazni a szavazás napján 06.00 órától 19.00 óráig, kizárólag személyesen, a választópolgár lakóhelye, átjelentkezés esetén tartózkodási helye szerinti szavazókörben lehet.

A szavazókör sorszáma és címe a névjegyzékbe történő felvételről szóló értesítőn szerepel.

Szavazni a következő érvényes igazolvány(ok) bemutatásával lehet:

lakcímet tartalmazó (régi típusú) személyazonosító igazolvány vagy

lakcímigazolvány ÉS

– személyazonosító igazolvány vagy

– útlevél vagy

– 2001. január l-jét követően kiállított vezetői engedély.

Azok a választópolgárok, akiknek lakcíme a lakcímbejelentésre vonatkozó jogszabály értelmében csak az adott település megnevezését tartalmazza, a Budapest XIII. kerület Országbíró utca 10. szám alatti Pitypang Tagóvodában működő, 62. számú szavazókörben szavazhatnak.

Az Európai Parlament tagjainak választásán a XIII. kerületbe átjelentkezett választópolgárok a Budapest XIII. kerület Kárpát utca 49-53.. szám alatti Berzsenyi Dániel Gimnáziumban működő, 88. számú szavazókörben szavazhatnak.

A külképviseleten 2024. június 9-én (vasárnap), helyi idő szerint 6.00 és 19.00 óra között lehet szavazni. Azokon a külképviseleteken, ahol az időeltolódás a közép-európai időhöz képest -1 vagy -2 óra, a helyi idő szerinti 6.00 óra és a közép-európai idő szerinti 19.00 óra között lehet szavazni. Az amerikai kontinensen létesített külképviseleteken 2024. június 8-án, helyi idő szerint 6.00 és 19.00 óra között lehet szavazni.

Szavazni öt szavazólapon lehet. Az egyik szavazólapon az Európai Parlament tagjainak választásán listát állító jelölő szervezetek, a második szavazólapon az önkormányzati egyéni választókerületi képviselőjelöltek, a harmadik szavazólapon a polgármesterjelöltek, a negyedik szavazólapon a főpolgármesterjelöltek, az ötödik szavazólapon a Fővárosi Közgyűlés tagjainak választásán listát állító jelölő szervezetek szerepelnek.

Minden szavazókörben a szavazólapok kitöltéséhez több szavazófülke áll a választópolgárok rendelkezésére. A szavazólapok kitöltésekor csak a szavazó tartózkodhat a fülkében. A választópolgár, ha nem tud olvasni, illetve testi fogyatékossága, vagy bármely más ok akadályozza a szavazásban, akkor általa választott segítőt – ennek hiányában a szavazatszámláló bizottság két tagjának együttes segítségét – veheti igénybe.

A látássérült választópolgár, amennyiben azt előzetesen formanyomtatványon kérte, Braille-írással ellátott szavazósablont vehet igénybe a szavazás segítése céljából.

ÉRVÉNYESEN szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő egy listára, egy egyéni jelöltre, polgármesterjelöltre, főpolgármester-jelöltre lehet, a jelölt neve alatti, melletti vagy feletti körbe, tollal írt két, egymást metsző vonallal (+ vagy X).

Díjaink, elismeréseink


              Idősbarát önkormányzat díj