XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió Akadálymentes verzió ikon

https://www.budapest13.hu/hirlevel-adatvedelem/

Témák A-Z

Hírlevél Adatvédelem

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ÉS FOLYAMATLEÍRÁS A HIVATAL ÁLTAL ÜZEMELTETETT HÍRLEVÉLLEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSRŐL

Budapest Főváros XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatal az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban GDPR) előírásai szerint ezúton nyújt tájékoztatást jelen tájékoztatóval és folyamatleírással az adatkezeléssel kapcsolatos minden tényről. A folyamatban való részvétellel az érintett jelen folyamatleírás szerint válik az adatkezelés érintettjévé.

A HIVATAL PONTOS MEGNEVEZÉSE, ELÉRHETŐSÉGEI:
Budapest Főváros XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal)
1139 Budapest, Béke tér 1., www.budapest13.hu, ugyfelszolgalat@bp13.hu, +3614524100, képviseli a jegyző

A HIVATAL ADATVÉDELMI TISZTVISELŐJÉNEK NEVE ÉS ELÉRHETŐSÉGEI:
dr. Bálint Erika, balinterika@bp13.hu, +3614524100/5093 mellék

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:
az érdeklődőkkel való kapcsolattartás hírlevél útján

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:
a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti az érintett hozzájárulása

AZ ADATKEZELÉSBE BEVONT ADATFELDOLGOZÓK ÉS AZ ADATFELDOLGOZÁSI MŰVELET MEGJELÖLÉSE:
Hivatal által az adatkezelésbe bevont adatfeldolgozó: DONE Digital Kft. honlap fejlesztés

AZ ADATKEZELÉS SORÁN AZ ADAT AZ ALÁBBI HARMADIK SZEMÉLYEK RÉSZÉRE, A MEGJELÖLT JOGALAPPAL KERÜL TOVÁBBÍTÁSRA:
A Hivatal az adatokat harmadik személy részére nem továbbítja.

A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA:
a hírlevélről való leiratkozásig

AZ ADATKEZELÉS FOLYAMATÁNAK LEÍRÁSA:
A Hivatal az Önkormányzat tevékenysége, a Hivatal munkája és a kerület hírei iránt érdeklődőkkel történő minél szorosabb kapcsolattartás céljából hírlevelet üzemeltet – ezen keresztül tájékoztatva az érdeklődőket az aktualitásokról és minden releváns információról. A hírlevélre természetes személy neve és e-mail címe megadásával, az adatkezelési szabályokhoz való előzetes hozzájárulással iratkozhat fel.

Minden kiküldött hírlevélben szerepel közvetlen leiratkozási lehetőség, amely az adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonásának minősül.

A hírlevelet kizárólag olyan e-mail címre küldi meg a Hivatal, amely e-mail címet az érintett feliratkoztatta az Önkormányzat hírlevél-listájára.

AZ ÉRINTETTI JOGGYAKORLÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK:
A Hivatal tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet:
– kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
– kérheti személyes adatainak helyesbítését,
– visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását
– kérheti személyes adatai törlését, ha azok kezelése véleménye szerint jogellenes vagy az azokkal elérendő célból a Hivatalnak már nincs rá szüksége,
– kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását,
– élhet adathordozhatósághoz való jogával.

A Hivatal törekszik arra, hogy az Önnek adott tájékoztatás minden esetben a GDPR által meghatározott szabályok teljesítése mellett a lehetőségekhez mérten tömör, átlátható, érthető, könnyen hozzáférhető, világos és közérthető legyen.
Kérelmét elsősorban írásban terjesztheti be a Hivatalnak az adatvédelmi tisztviselőnek címzett, jelen tájékoztatóban feltüntetett elérhetőségén. Amennyiben Ön szóbeli tájékoztatást kér, úgy személyazonossága igazolását követően a Hivatal erre felhatalmazott munkatársa a tájékoztatást szóban is megadhatja, ha a tájékoztatáshoz szükséges adatok részére rendelkezésre állnak. Minden más esetben az igényt a munkatársunk rögzíti és a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt kérelmével kapcsolatosan. Ezt a határidőt maximum további két hónappal hosszabbíthatjuk meg, ha a kérelem összetettsége vagy az aktuálisan kezelt kérelmek száma ezt indokolja. Erről a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül, elektronikus úton tájékoztatjuk.

Amennyiben nem intézkedünk a kérelmére, vagy az intézkedésünket nem fogadja el, úgy jogorvoslattal élhet Hivatalunk ellen. Adatkezelési eljárásunkkal kapcsolatos panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy jogsértés esetén a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulhat. Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság gyakorlata alapján panaszát akkor fogadja be a Hatóság, ha előbb az adatkezelőhöz, esetünkben tehát Hivatalunkhoz fordult, de nem intézkedtünk a kérelmére vagy az intézkedésünket nem fogadta el. Ezért javasoljuk, hogy először adatvédelmi tisztviselőnkkel vegye fel a kapcsolatot!

Tájékoztatjuk, hogy a jogérvényesítéssel és jogorvoslattal kapcsolatos részletes szabályokat a XXIII/4-11/2018.(V.25.) számú Jegyzői Utasítás 8. fejezetében olvashatja, amely Jegyzői Utasítás elérhető az Önkormányzat honlapján (www.budapest.hu) és a Hivatal Ügyfélszolgálatán is.

Jelen folyamatleírást a Hivatal 2018. május 25-én tetté közzé. A közzétételt követően minden adatkezelésre irányadó.

Budapest, 2018. május 25.

Dr. Bujdosó Sándor
jegyző

Díjaink, elismeréseink


              Idősbarát önkormányzat díj