XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió Akadálymentes verzió ikon

https://www.budapest13.hu/kozerdeku-adatok/

Témák A-Z

Közérdekű adatok

Ezen az oldalon a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat működésére vonatkozó közérdekű adatokat találja. Ennek közzétételekor a tartalom és a forma tekintetében az elektronikus információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásait vettük figyelembe.

A törvény rendelkezéseiről többet megtudhat a Közadattár weboldalon.

Egységes Közadatkereső Rendszer

I. Szervezeti, személyzeti adatok

 1. Az önkormányzat és Polgármesteri Hivatal hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei 

2. A Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítése, szervezeti egységek megjelölésével

A polgármesteri Hivatal szervezeti felépítésének ábrája.

Az egyes szervezeti egységek feladatai

3. Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal vezetői
Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal  tisztségviselőinek, vezetőjének és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve Szabó-Tátrai GabriellaElérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend.

5. Képviselő-testület összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

6.  Az önkormányzat irányítása és felügyelete  vagy ellenőrzése alatt álló más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

7. Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke: XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt.XIII. kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

8. Az önkormányzat által alapított közalapítvány neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai: „Angyalföld média” Közalapítvány

9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Intézményfenntartó és Működtető Központ
Budapest XIII. Kerületi Önkormányzat Prevenciós Központ és Családi Bölcsődei Hálózat
Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Egyesített Óvoda
Budapest XIII. kerületi Önkormányzat Szociális Szolgáltató Központ
Budapest Főváros XIII. Kerületi Közterület-felügyelet
Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Gondozóház

10. Az önkormányzat által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

XIII. Kerületi Hírnök
Kiadó és szerkesztőség: Sprint Kft., 1137 Budapest, Újpesti rakpart 7.
Telefon:+36-1-237-5060/0242
Fax: +36-1-237-5069
e-mail: hirnok@sprintkiado.hu
Felelős szerkesztő: Machos Ferenc

11. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv

A Polgármesteri Hivatal felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek és a törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

Budapest Főváros Kormányhivatala
Cím: 1056 Bp, Váci u. 62-64.
Postacím:1364 Bp, Pf. 234.
E-mail: budapest@bfkh.hu
Tel: 06-1-235-1700
Központi fax: 06-1-235-1703
Ügyfélfogadás

Állami Számvevőszék
Székhely: 1052 Budapest, Apáczai Cs. J. u. 10.
Postacím: 1364 Budapest 4. Pf. 54
Központi telefonszám: +36-1-484-9100
Központi telefax: +36-1-484-9200
Központi e-mail: szamvevoszek@asz.hu

Legfőbb Ügyészség
Székhely: 1055 Budapest, Markó u. 16.
Postacím: 1372 Budapest, Pf. 438.
T.: 354-5500
E-mail: info@mku.hu

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

1.Az önkormányzat feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, az önkormányzatra vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat, Hivatásetikai Alapelvek, és az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege. Elektronikus megfigyelőrendszer üzemeltetésével kapcsolatos adatvédelmi szabályok. A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzata.

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven: nem releváns adat

3. Az Önkormányzat önként vállalt feladatai

4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

5. Az önkormányzat által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények.

6. Az önkormányzat által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei.

7. Nyilvános kiadványok

8. Döntéshozatal, ülések

A képviselő-testület és a bizottságok döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a képviselő-testület és a bizottságok üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága.

9. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

10. Hirdetmények, közlemények

11. Pályázatok

12. Az Önkormányzatnál és Polgármesteri Hivatalnál végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az adatvédelmi tisztviselő személy neve.

A Budapest Főváros XIII. Kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatala közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő szabályzat.

A közzétételi listákon nem szereplő közérdekű, vagy közérdekből nyilvános adatot bárki igényelhet szóban, írásban vagy elektronikus formában a Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának alábbi elérhetőségein.

 • Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Jegyzői és Jogi Osztály 1139 Budapest, Béke tér 1.
 • jegyzo@bp13.hu email címen
 • az ügyfélfogadás rendje szerint

Hétfő:    13.30-18.00 óráig,

Szerda: 08.00-16.30 óráig,

Péntek: 08.00-11.30 óráig a Jegyzői és Jogi Osztályon

Az adatigénylés céljára rendszeresített nyomtatvány az önkormányzat honlapjáról letölthető.

adatvédelmi tisztviselő:      dr. Bálint Erika

Elérhetősége:                          (06-1) 452-41-00/5093,  balinterika@bp13.hu

14.  A tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

 • A Budapest Főváros XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatal ügyiratforgalmi statisztikája a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény alapján:
  Az iktatott iratok száma 2016. évben 227.026 db, 2017. első félévben 120.160 db volt.
 • Az önkormányzat államigazgatási hatósági ügyekben hozott elsőfokú döntéseinek 2016. első és 2016. második félévi adatai
 • Az önkormányzat önkormányzati hatósági ügyekben hozott elsőfokú döntéseinek 2016. első és 2016. második félévi adatai
 • Az önkormányzat államigazgatási hatósági ügyekben hozott elsőfokú döntéseinek 2017. első félévi adata
 • Az önkormányzat önkormányzati hatósági ügyekben hozott elsőfokú döntéseinek 2017. első félévi adata
 • Az önkormányzat államigazgatási hatósági ügyekben hozott elsőfokú döntéseinek 2017. második félévi adata
 • Az önkormányzat önkormányzati hatósági ügyekben hozott elsőfokú döntéseinek 2017. második félévi adata
 • Az önkormányzat államigazgatási hatósági ügyekben hozott elsőfokú döntéseinek 2018. első félévi adata
 • Az önkormányzat önkormányzati hatósági ügyekben hozott elsőfokú döntéseinek 2018. első  félévi adata
 • Az önkormányzat államigazgatási hatósági ügyekben hozott elsőfokú döntéseinek 2018. második félévi adata
 • Az önkormányzat önkormányzati hatósági ügyekben hozott elsőfokú döntéseinek 2018. második  félévi adata
 • Az önkormányzat államigazgatási hatósági ügyekben hozott elsőfokú döntéseinek 2019. első félévi adata
 • Az önkormányzat önkormányzati hatósági ügyekben hozott elsőfokú döntéseinek 2019. első félévi adata
 • Az önkormányzat államigazgatási hatósági ügyekben hozott elsőfokú döntéseinek 2019.második félévi adata
 • Az önkormányzat önkormányzati hatósági ügyekben hozott elsőfokú döntéseinek 2019. második félévi adata
 • Az önkormányzat államigazgatási hatósági ügyekben hozott elsőfokú döntéseinek 2020. első félévi adata
 • Az önkormányzat önkormányzati hatósági ügyekben hozott elsőfokú döntéseinek 2020. első félévi adata
 • Az önkormányzat állami hatósági ügyekben hozott elsőfokú döntéseinek 2020. második félévi adata
 • Az önkormányzat önkormányzati hatósági ügyekben hozott elsőfokú döntéseinek 2020. második félévi adata
 • Az önkormányzat állami hatósági ügyekben hozott elsőfokú döntéseinek 2021. első félévi adata
 • Az önkormányzat önkormányzati hatósági ügyekben hozott elsőfokú döntéseinek 2021. első félévi adata
 • Az önkormányzat állami hatósági ügyekben hozott elsőfokú döntéseinek 2021. második félévi adata
 • Az önkormányzat önkormányzati hatósági ügyekben hozott elsőfokú döntéseinek 2021. második félévi adata
 • Az önkormányzat állami hatósági ügyekben hozott elsőfokú döntéseinek 2022. évi adata
 • Az önkormányzat önkormányzati hatósági ügyekben hozott elsőfokú döntéseinek 2022. évi adata

15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai: éves jelentés

16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél: jelenleg nincs ilyen

17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek: jelenleg nincs ilyen

18. Közzétételi listák

19.  A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével: jelenleg nincs ilyen.

20. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata: jelenleg nincs ilyen.

21.  A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen: jelenleg nincs ilyen.

22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás: jelenleg nincs ilyen.

23. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése: jelenleg nincs ilyen.

24. A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege: jelenleg nincs ilyen.

III. Gazdálkodási adatok

1. Költségvetések, beszámolók

A Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat éves költségvetése és módosításai.

2020. Önkormányzat

2020. Polgármesteri Hivatal
2021. Önkormányzat
2021. Polgármesteri Hivatal
2022. Önkormányzat
2022. Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal és önkormányzat beszámolói:

2. A Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve.

3. Támogatások
Az önkormányzat által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond.
Az adatközlő számára nem értelmezhető.

4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai.

Az önkormányzati szerződések dokumentumai.

5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye

6. Az önkormányzat által nem alapfeladatai ellátására fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések.

Az önkormányzati szerződések dokumentumai.

7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

Díjaink, elismeréseink


              Idősbarát önkormányzat díj