XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió Akadálymentes verzió ikon

https://www.budapest13.hu/szervezetiegyseg/adougyi-osztaly/

Témák A-Z

Adóügyi Osztály

Telephely: 1139 Budapest Béke tér 1.

Postacím: 1555 Budapest Pf. 10

Térképen

E-mail: adougy@bp13.hu

Fax: (1) 452-4136

Vezető neve: Szabó László osztályvezető

Vezető elérhetőségei:

Telefon: (1) 452-4100/5020-as mellék
Fax: (1) 452-4136
E-mail: adougy@bp13.hu

Ügyintézők elérhetősége

Feladatai:

A/ Kivetési és ellenőrzési feladatok:
1. vezeti a jogszabályban meghatározott adózói nyilvántartásokat;
2. a bevallásokat/ adatbejelentéseket ellenőrzi, az adatokat egyezteti a törzsadattári nyilvántartásban már rendelkezésre álló adatokkal;
3. a bevallás/ adatbejelentés hiányossága esetén hiánypótlást kér;
4. előírja az adót, alkalmazza az adózás rendjéről szóló törvénybe foglalt jogkövetkezményeket;
5. tájékoztatja az adóalanyokat az adókötelezettséget érintő jogszabály-módosításokról;
6. az adókötelezettségben bekövetkezett változásokról határozatot hoz;
7. a befizetéseket lekönyveli és utalja a Hivatal költségvetési elszámolási számlájára;
8. évente egy alkalommal számlaegyenleget bocsát ki;
9. a hátralékos adózók részére fizetési felszólítást küld;
10. utalja a felszámoló díját;
11. adóigazolást, illeték- és költségmentességi igazolást ad ki;
12. adóellenőrzést végez;
13. túlfizetés-visszatérítés ügyekben határoz;
14. folyamatosan felderíti a bevallást/ adatbejelentést elmulasztó adóalanyokat;
15. jogorvoslati ügyekben intézkedik;
16. az adószámlák adatairól negyedévente zárási összesítőt készít, melynek során adatellenőrzést végez;
17. az adók módjára behajtott tartozásokat utalja a kimutató szerv felé;
18. ellátja az osztály tevékenységéhez kapcsolódó iktatási, irattározási feladatokat;
19. ellátja a katasztrófavédelemmel, tűz elleni védekezéssel, polgári védelemmel és honvédelemmel kapcsolatos feladatok és felelősségi körök részletszabályainak meghatározásáról szóló utasításban meghatározott feladatait; ennek során előkészíti polgári védelmi szervezetbe beosztottat a helyi adó megfizetése alóli részbeni vagy teljes mentesítéséről szóló döntést.

B/ Behajtási feladatok:
1. gondoskodik az adóhátralékok behajtásáról;
2. amennyiben az adóhatóság által nyilvántartott hátralékos lakóhelye, illetve székhelye az önkormányzat illetékességi területén kívül található, behajtás kérésével megkeresi az illetékes adóhatóságot;
3. a felszámolást, végelszámolást elrendelő végzés közzétételétől számított 40 napon belül a követeléseket a felszámolónak, végelszámolónak bejelenti;
4. a közbenső mérleg elkészültéig évente értesíti a felszámolót az időközben felszámolt késedelmi pótlék összegéről;
5. kezdeményezi a hátralékos gépjárművének forgalomból történő kivonását;
6. jogorvoslati ügyekben intézkedik;
7. az ingatlan forgalmi értékéről adó- és értékbizonyítványt készít külföldiek ingatlan adás-vételéhez, hagyatéki és gyámhatósági eljáráshoz, ingatlan-végrehajtáshoz, valamint jogszabály által előírt további ügyekben;
8. nyilvántartja és behajtja az adók módjára behajtandó tartozásként átjelentett hátralékot;
9. kérelemre lefolytatja a méltányossági és adókedvezménnyel kapcsolatos eljárást;
10. megkeresésre adatot szolgáltat, környezettanulmányt, vagyoni igazolást készít;

C/ Vezeti az osztály feladatköréhez kapcsolódó alábbi nyilvántartásokat:
1. az adózók törzsadatait;
2. a gépjárművek rendszám szerinti mutatóját;
3. a gépjármű könyvelési lajstromot;
4. az építmény- és telekadó hrsz., cím szerinti lajstromot;
5. a banki számla nyilvántartásokat;
6. az átfutó bevételek kimutatását;
7. az adózók hátralékos kimutatását;
8. a kiadott adó- és értékbizonyítványokat;
9. a kibocsátott letiltásokat, azonnali beszedési megbízásokat;
10. az adók módjára behajtandó tartozásokat;

Vissza

Díjaink, elismeréseink


              Idősbarát önkormányzat díj