XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió Akadálymentes verzió ikon

https://www.budapest13.hu/szervezetiegyseg/adougyi-osztaly/

Témák A-Z

Adóügyi Osztály

Telephely: 1139 Budapest Béke tér 1.

Postacím: 1555 Budapest Pf. 10

Térképen

E-mail: adougy@bp13.hu

Tel: (1) 452-4100, Fax: (1) 452-4136

Vezető neve: Szabó László osztályvezető

Vezető elérhetőségei:

Telefon: (1) 452-4100/5020-as mellék
Fax: (1) 452-4136
E-mail: adougy@bp13.hu

Ügyintézők elérhetősége

Feladatai:

Kivetési és ellenőrzési feladatok:

 • Vezeti a jogszabályban meghatározott adózói nyilvántartásokat.
 • A bevallásokat ellenőrzi, az adatokat egyezteti a törzsadattári nyilvántartásban már rendelkezésre álló adatokkal.
 • A bevallás hiányossága esetén hiánypótlást kér.
 • Előírja az adót, alkalmazza az adózás rendjéről szóló törvénybe foglalt jogkövetkezményeket.
 • Tájékoztatja az adóalanyokat az adókötelezettséget érintő jogszabály-módosításokról.
 • Az adókötelezettségben bekövetkezett változásokról határozatot hoz;
 • A befizetéseket lekönyveli és utalja a Hivatal költségvetési elszámolási számlájára.
 • Évente egy alkalommal számlaegyenleget bocsát ki.
 • A hátralékos adózók részére fizetési felszólítást küld.
 • Utalja a felszámoló díját;
 • Adóigazolást, illeték- és költségmentességi igazolást ad ki.
 • Adóellenőrzést végez.
 • Túlfizetés-visszatérítés ügyekben határoz.
 • Folyamatosan felderíti a bevallást elmulasztó adóalanyokat.
 • Jogorvoslati ügyekben intézkedik.
 • Az adószámlák adatairól negyedévente zárási összesítőt készít, melynek során adatellenőrzést végez.
 • Az adók módjára behajtott tartozásokat utalja a kimutató szerv felé.
 • Ellátja az osztály tevékenységéhez kapcsolódó iktatási, irattározási feladatokat.
 • Ellátja a katasztrófavédelemmel, tűz elleni védekezéssel, polgári védelemmel és honvédelemmel kapcsolatos feladatok és felelősségi körök részletszabályainak meghatározásáról szóló utasításban meghatározott feladatait; ennek során előkészíti polgári védelmi szervezetbe beosztottat a helyi adó megfizetése alóli részbeni vagy teljes mentesítéséről szóló döntést.

 

Behajtási feladatok:

 • Gondoskodik az adóhátralékok behajtásáról;
 • Amennyiben az adóhatóság által nyilvántartott hátralékos lakóhelye, illetve székhelye az önkormányzat illetékességi területén kívül található, behajtás kérésével megkeresi az illetékes adóhatóságot;
 • A felszámolást, végelszámolást elrendelő végzés közzétételétől számított 40 napon belül a követeléseket a felszámolónak, végelszámolónak bejelenti;
 • A közbenső mérleg elkészültéig évente értesíti a felszámolót az időközben felszámolt késedelmi pótlék összegéről;
 • Kezdeményezi a hátralékos gépjárművének forgalomból történő kivonását;
 • Jogorvoslati ügyekben intézkedik;
 • Az ingatlan forgalmi értékéről adó- és értékbizonyítványt készít külföldiek ingatlan adás-vételéhez, hagyatéki és gyámhatósági eljáráshoz, ingatlan-végrehajtáshoz, valamint jogszabály által előírt további ügyekben;
 • Nyilvántartja és behajtja az adók módjára behajtandó tartozásként átjelentett hátralékot;
 • Kérelemre lefolytatja a méltányossági és adókedvezménnyel kapcsolatos eljárást;
 • A szabálysértési hatóság által lefoglalt, illetve elkobzott tárgyakat őrzi, értékesíti vagy a megsemmisítésről intézkedik;
 • Megkeresésre adatot szolgáltat, környezettanulmányt, vagyoni igazolást készít;
 • Közreműködik a gondozási díj, valamint megelőlegezett tartásdíj behajtásában.

 

Vissza

Díjaink, elismeréseink


              Idősbarát önkormányzat díj