XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió

https://www.budapest13.hu/onkormanyzat/kisebbsegi/szlovak/

Témák A-Z

Angyalföldi Szlovák Önkormányzat

Iroda: Nemzetiségek Háza, 1131 Budapest, Övezet utca 5.

Fogadóóra: minden hónap első szerda 11.00-13.00 óráig

Elnök: Hollósy Tiborné

Helyettes:  Fábián Éva

Tag: Mátrai Zsuzsánna Emese

Az Angyalföldi Szlovák Önkormányzat  2017. November 23-án rendezte meg az AQngyalföldi József Attila Művelődési Központban a  filmvetítéssel egybekötött Angyalföldi Tutajosság könyv megkeresztelését, bemutatását. A rendezvényen részt vett Hollerné Racskó Erzsébet  az Országos Szlovák Önkormányzat elnök asszonya, Benyo Pál a Fővárosi Szlovák Önkormányzat elnökhelyettese több kerületi Szlovák Önkormányzat elnöke, képviselője, Szabóné Marlok Júlia a Szlovák Gimnázium igazgatója, a gimnázium tanulói és a kerületi érdeklődők.  A rendezvény műsorában közreműködött Sutyinszki Beáta fuvolaművész. A könyvbemutatót Fábián Éva  elnökhelyettes vezette  szlovák és magyar nyelven, ismertette a könyv megjelenésének előzményeit, okait. A könyv tartalmát részletesen Róbert Péter úr mutatta be illusztrálva személyes kutatása eredményeivel. Ezután került sor a könyv megkeresztelésére, majd másnap a Duna folyóvizére bocsátására. A rendezvény befejező részében a Szlovák Televízió 1967-ben a Nizsnai tutajosoknak emléket állított dokumentum  filmjét nézte meg a közönség magyar feliratozással. . Az elnök asszony megköszönte  képviselőtársai aktív részvételét a film magyar nyelvű fordításában . Az elnök asszony megköszönte  képviselőtársai aktív részvételét a film magyar nyelvű fordításában A rendezvényen jelen volt a Magyar Televízió  Domovina szlovák nyelvű adásának stábja, a Ludové noviny országos szlovák hetilap munkatársa, a Budapestiansky Slovák  folyóirat szerkesztője, valamint a Szlovák Gimnázium Iskolaújság szerkesztője. 

 

Slovenskí seniori do divadla

Slovenská samospráva XIII. obvodu v spolupráci s Klubom slovenských dôchodcov pri Slovenskej samospráve poskytne aj v mesiaci november lístky do divadla pre dôchodcov žijúcich v tejto mestskej časti. Vďaka podpore samosprávy môžu seniori 10. novembra navštíviť generálnu skúšku v Divadle Attilu Józsefa.

Szlovák Nyugdíjasaink Szíházlátogatása

 Az Angyalföldi Szlovák Önkormányzat együttműködve a Szlovák Nyugdíjasok Klubjával a kerületünk szlovák nyugdíjasai részére színházjegyeket biztosít 20 fő részére  a József Attila Színház November 10-i előadására.

Mimoriadna hodina národopisu

Slovenská samospráva XIII. obvodu v spolupráci s vedením a pedagógmi vyššieho stupňa budapeštianskej slovenskej školy a gymnázia usporiada dňa 9 . novembra miestnohistorickú prechádzku pre žiakov tejto ustanovizne. Počas prechádzku navštívia pamätné tabule slávnych Slovákov, ktorí žili v tejto mestskej časti: fotografa Ivana Vydareného, zvonolejára Jozefa Pozdecha, kaplána Vojtecha Uhlára a tabuľu na Pltníckej ulici, postavenú tým slovenským pltníkom, ktorí v 19. storočí prišli na pltiach zo súčasného Slovenska.

Rendhagyó Népismereti óra 

Az Angyalföldi Szlovák Önkormányzat  együttműködve a Szlovák Általános Iskola és Gimnázium vezetőivel és tanáraival 2017. november 9-én 16.00 órakor helytörténeti sétát szervez az intézmény tanulói számára. A séta során koszorút helyeznek el a kerületben található szlovák származású személyiségek emléktábláinál: Ivan Vydarený –neves építész, fotográfus és festőművész, Jozef Pozdech –Haragöntő,  Vojtech Uhlár kanonok, valamint a Tutaj utcában azoknak a szlovák tutajosoknak állított emléktáblánál, akik a 19. században tutajokon érkeztek a mai Szlovákia területéről.

Súbeh na štipendium Juraja Bielika

Slovenská samospráva XIII. obvodu Budapešti vypisuje súbeh na štipendium na počesť zosnulého Juraja Bielika pre študujúcu mládež vo veku 14 až 25 rokov na školský rok 2017/2018 v hodnote 100 tisíc forintov na osobu v priebehu 10 študijných mesiacov pre 2 stredoškolákov a 1 vysokoškolského študenta za nasledujúcich podmienok:

Uchádzači

– môžu byť študenti resp. poslucháči denného štúdia, musia ovládať slovenský jazyk,

– musia preukázať aktivitu v kultúrnej oblasti našej národnosti,

– sú ochotní zapojiť sa do činnosti slovenskej samosprávy,

– nemôžu paralelne čerpať iné slovenské štipendium.

Prihláška musí obsahovať:

– podrobný životopis v slovenskom jazyku s uvedením sociálnych pomerov,

– samostatne zostavený formulár s dôležitými osobnými údajmi (meno, bydlisko, štúdiá, navštevovaná inštitúcia, kontaktné adresy, spolu s číslom telefónu a mailom, atď.)

Termín odoslania prihlášok v doporučenej zásielke: do 31. októbra 2017 na adresu: Slovenská samospráva XIII. obvodu Budapešti /Angyalföldi Szlovák Önkormányzat 1131 Budapest Övezet u. 5.

Do 15. novembra 2017 všetci uchádzači dostanú aj písomnú odpoveď a oznámenie o zvolaní štipendistov.

______________________________________________________________________________________________

Výzva na súťaž

Slovenská samospráva XIII. obv. Budapešti vypisuje  tradičnú súťaž v prednese poézie a prózy  pre študujúcu mládež ako aj pre dospelých v priestoroch Materskej škole, základnej škole, gymnáziu a žiackom domove s vyučovacím jazykom slovenským v Budapešti

 Súťaž sa uskutoční 25. októbra 2017. o 10.00 hod.

Vekové kategórie:

 1. kat.: 1-2. trieda zákl. školy
 2. kat.: 3-5. trieda  zákl. školy
 3. kat.: 6-8. trieda  zákl. školy
 4. kat.: študenti strednej školy,
 5. kat.: poslucháči univerzít a dospelí.

Súťažiaci 1. a 2. kategórie  sa majú pripraviť alebo s obľúbenými úryvkami  prozaikov, alebo s  dvomi slovenskými básňami.

Súťažiaci 3. kategórie sa majú okrem obľúbenej básne pripraviť aj s povinnou básňou, ktorá podľa výberu organizátorov bude báseň zo zbierky Gregora Papučka Pilíšske ozveny, ktorá vyšla pred 25. rokmi

Pre súťažiacich  4. a 5. kategórie vybrali organizátori povinnú báseň

Ivana Miroslava Ambruša: Byť Slovákom

Prihlášky si prosíme poslať do 30. septembra 2017 na adresu samosprávy.

/ 1131 Budapešť, Övezet ul. 5. E-mail: hollosy.tiborne@gmail.com /

Najúspešnejších recitátorov odmeníme hodnotnými cenami.

Prajeme vám dobrú prípravu v mene organizátorov.

                                                                    Zuzana Hollósyová

                                                                                 predsedníčka

 1. kategória: (1-2. trieda ZŠ)
 1. miesto: Rebeka Sofi Vargová
 2. miesto: Nelli Soltiová
 3. miesto: Bernadett Horváthová
 1. kategória: (3-5. trieda ZŠ)
 2. miesto: András Solti
 3. miesto: Zorka Uhlárová
 4. miesto: Milena Šestáková
 1. kategória: (6-8. trieda ZŠ)
 2. miesto: Monika Kosnovská (Santov)
 3. miesto: Bernadett Puhaová
 4. miesto: Oliver Patay
 1. kategória: študenti strednej školy
 2. miesto: Tifani Reichertová
 3. miesto: Panna Prasnová
 4. miesto: Noémi Horváthová

  

Díjaink, elismeréseink