XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió Akadálymentes verzió ikon

https://www.budapest13.hu/szervezetiegyseg/szocialis-es-koznevelesi-osztaly/

Témák A-Z

Szociális és Köznevelési Osztály

Telephely: 1139 Budapest Béke tér 1.

Postacím: 1555 Budapest Pf. 10.

Térképen

E-mail: ph-szko@bp13.hu

Tel: (1) 452-4100, (1) 452-4300, Fax: (1) 452-4147

Vezető neve: Karácsonyi Magdolna osztályvezető, aljegyző

Vezető elérhetőségei:

Telefon: (1) 452-4100/5141-es mellék
Fax: (1) 452-4147
E-mail: karacsonyimagdolna@bp13.hu

Feladatai:

A/ Döntésre előkészíti az alábbi ügyeket
a polgármester nevében:
1. megállapítja települési támogatásra való jogosultságot;
2. elrendeli a köztemetést;
3. a jogtalanul felvett támogatás visszafizetésének elrendelése, erre indokolt esetben részletfizetés engedélyezése, illetve indokolt esetben felmentés adása a visszafizetési kötelezettség alól;
a jegyző nevében:
1. megállapítja a rendszeres gyermekvédelmi támogatásra, a gyámszülők kiegészítő támogatására való jogosultságot;
2. megállapítja a hátrányos helyzet és a halmozottan hátrányos helyzet tényét;

B/ Jegyzői döntésre előkészíti:
1. a jogorvoslati kérelmek elbírálását (óvodai felvételi kérelmekkel kapcsolatos döntések elleni jogorvoslatok);
2. a szakértői bizottságok szakvéleménye alapján a sajátos nevelési igényű gyerekek óvodai elhelyezését;
3. minden olyan tanügy-igazgatási feladatot, amelyet a jogszabályok a jegyző hatáskörébe utalnak;
4. az átruházott hatáskörű, jegyzői statisztikai adatszolgáltatást a Köznevelési Információs Rendszer felé;
5. a gyermek nevének megállapítását;
6. képzelt szülő adatainak megállapítását;
7. tájékoztatást a rendezetlen családi jogállás kezeléséről;
8. családvédelmi koordinációt;
9. ellátja egyéb statisztikai adatszolgáltatási feladatait a KSH felé.

C/ Közreműködik a kerületi szociális, köznevelési intézmény-irányítási feladatok ellátásában:
1. szervezi a személyes gondoskodás keretében szociális és gyermekjóléti, köznevelési szolgáltatásokat;
2. irányítja és ellenőrzi szociális és gyermekjóléti, köznevelési (óvoda ) intézményi szakmai munkát;
3. előkészíti a tárgy évi gondozási díj meghatározásáról szóló előterjesztést;
4. előkészíti és végrehajtja a szociális és köznevelési intézményvezetőkkel kapcsolatos munkáltatói jogkörből adódó feladatokat.

Gondoskodik:
1. a szociális és köznevelési intézményhálózat tekintetében a szakmai és gazdasági feltételek összhangjának megteremtéséről, a személyi, tárgyi és egyéb működési feltételek biztosítása érdekében;
2. a költségvetéssel összefüggő szöveges elemzések elkészítéséről a Pénzügyi Osztály által meghatározott szempontok alapján;
3. a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról, a gyermek- és ifjú korosztály szabadidejének hasznos eltöltéséről, a táborok szervezéséről, a gyermekek napközbeni ellátását nyújtó telephelyek és az óvodai telephelyek nyári zárásának ütemezéséről;
4. a szolgáltatókkal kötendő megállapodások előkészítéséről;
5. a szociális és köznevelési intézményvezetők nyugdíjazásával kapcsolatos előkészítő tevékenység megszervezéséről;
6. a közművelődési tevékenység irányításáról, az operatív feladatokat koordinálásáról, közművelődési rendezvények szervezéséről.

Koordinálja:
1. a XIII. Kerületi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum, a Szociális és a Civil Kerekasztal, az Idősügyi Tanács tevékenységét, a meglévő problémák megoldására, a prevencióra javaslatot tesz;
2. a szociális és köznevelési intézményhálózathoz kapcsolódó nemzetközi kapcsolatokat;
3. kerületi szintű közművelődési, turisztikai feladatok ellátását, javaslatot tesz, illetve szükség esetén eljár megoldásuk érdekében;
4. a felszabaduló munkavállalók ágazaton belüli átcsoportosítását és a létszámcsökkentéshez kapcsolódó pályázatot elkészíti;
5. a kerületi képző- és iparművészek alkotó munkájának kiállítási lehetőségeinek szervezését;
6. a köznevelési célú normatív állami hozzájárulások és egyes kiegészítő és kötött felhasználású állami támogatások igénylésével és elszámolásával kapcsolatos feladatokat;
7. a gyermekétkeztetési térítési díjkedvezmény tervezési, elszámolási, ellenőrzési teendőit;
8. a testnevelési és sportfejlesztési célkitűzések és feladatok megvalósulását;
9. és szervezi a köznevelési, szociális és közművelődési rendezvényeket.

Ellátja:
1. a szociális, gyermekjóléti, köznevelési célú központi támogatások és egyes kiegészítő és kötött felhasználású állami támogatások igénylésével és elszámolásával kapcsolatos feladatokat;
2. az önkormányzati és intézményi pályázatokkal kapcsolatos feladatokat;
3. a SKULT13 Divízióval közösen a diák- és gyermekönkormányzatok, XIII. Kerületi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzattal kapcsolatos feladatokat;
4. a humán szféra helyi intézményeinek és szervezeteinek (szociális, jótékonysági, családsegítő, egészségügyi, mentálhigiénés, oktatási, nevelési, kulturális) együttműködésének koordinálását;
5. a SKULT13 Divízióval közösen az ifjúság közéleti cselekvésének kibontakozását, segíti a gyermek és ifjúság érdekképviseleti, érdekvédelmi és érdekérvényesítési folyamatot;
6. az ifjúság céljait szolgáló pénzeszközök pályázati céljainak meghatározását, a pénzeszközök rendeltetésszerű felhasználásáról évente jelentést készítését;
7. a kerületi polgárok kulturális igényeinek kielégítése érdekében az önszerveződő közösségek, egyesületek, klubok, alapítványok létrejöttének és a tevékenységüknek segítését;
8. az amatőr alkotó, művelődő, ismeretszerző tevékenységet;
9. ösztönzi a kerület történeti, szellemi, művészeti értékeinek feltárását, gondozását, megismertetését, gazdagítását;
10. a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez szükséges feltételek megteremtését;
11. a pedagógus, az irodalmi és a civil kitüntetések és díszoklevelek adományozásával kapcsolatos adminisztratív teendőket;
12. a helyi turisztikai feladatok előkészítését, a társosztályok és intézmények hatáskörébe utalt feladatok koordinálását; gondoskodik a feladatok végrehajtásáról;
13. a kerületi civil szervezetekkel kapcsolatos rendezvények, pályázatok előkészítését és lebonyolítását és ellenőrzését;
14. lakossági tanfolyamok szervezését;
15. a kerületi honlap „Köznevelés”, „Állás” és „Pályázatok” témaoldalainak gondozását;
16. ellátja a katasztrófavédelemmel, tűz elleni védekezéssel, polgári védelemmel és honvédelemmel kapcsolatos feladatok és felelősségi körök részletszabályainak meghatározásáról szóló utasításban meghatározott feladatait; különös tekintettel a lakosság létfenntartásához szükséges anyagi javakkal történő ellátásával, védelmével, kitelepítésével, kimenekítésével, befogadásával és visszatelepítésével; a humanitárius segélyek elosztásával, a védekezésben részt vevő erők váltásával, pihentetésével és ellátásával; polgári védelmi kötelezettség alóli mentesség kapcsán környezettanulmány elkészítésével kapcsolatos feladatokra.

D/ A Képviselő-testülettel és a Szociális, Egészségügyi és Művelődési Bizottság tevékenységével kapcsolatos előkészítési, végrehajtási feladatai:
1. a pénzbeli és természetbeni, illetve a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás méltányosságból történő megállapítása, ezek meghosszabbítása;
2. személyi térítési díjak mérséklése, elengedése egyedi kérelemre;
3. az intézményi ellátást érintő fellebbezések elbírálása;
4. az éves költségvetés ágazatot érintő tételek megállapítása;
5. az intézményhálózat beruházási, felújítási és karbantartási munkálatainak megállapítása;
6. az ágazaton belüli szakmai pályázatok kiírása és elbírálása, ellenőrzése;
7. önkormányzati és ellátási szerződés alapján működő intézmények beszámoltatása;
8. rendezvények éves programjának összeállítása;
9. az önkormányzati fenntartású köznevelési intézmény(ek) alapítása, gazdálkodó jogkörének megállapítása, átszervezése, megszüntetése, tevékenységi körének módosítása, nevének megállapítása, a már meglévő köznevelési intézmény(ek) szerkezetváltozása, illetve az alapító okirat(ok) módosítása;
10. az önkormányzati kitüntetések és elismerő címek ágazatot érintő javaslatok előkészítése;
11. ágazathoz tartozó koncepciók, programok összeállítása;
12. a kerületi szobor, emlékmű, emléktábla állításával kapcsolatos javaslatok előkészítése;
13. az ágazatot érintő önkormányzati rendelet-tervezetek előkészítése;
14. elemzés és javaslat megfogalmazása a szociális, gyermekjóléti, köznevelési intézmények kihasználtságáról, az épületek, épületrészek hasznosítására, mobilitására;
15. az önkormányzati sportlétesítményeket üzemeltető divízióval megkötendő közhasznúsági szerződés előkészítése;
16. közművelődési, civil, nemzetiségi és oktatási tárgyú pályázatok kiírása;
17. közművelődési megállapodások tervezetének előkészítése;
18. a kulturális rendezvénysorozatok programjának összeállítása;
19. az óvodákban, bölcsődékben indítható csoportok számának meghatározása;
20. az óvodai, bölcsődei létszámhatár túllépésre vonatkozó kérelmek elbírálása;
21. a körzethatárok módosítása;
22. a köznevelési intézmény(ek) közalkalmazottait érintő bérpolitikai intézkedések;
23. az Országos Szakértői Névjegyzékben szereplő szakértők bevonásával elemzések, értékelések végzése;
24. továbbá ellátja a Szociális, Egészségügyi és Művelődési Bizottság melletti titkári teendőket; elkészíti az üléseinek jegyzőkönyveit.

E/Elkészíti az éves hivatali hatósági statisztikát, valamint vezeti az osztály tevékenységéhez kapcsolódó alábbi nyilvántartásokat:
1. a jogosult alapvető személyazonosító adatai, a jogosultság feltételeinek nyilvántartása;
2. az óvodai nevelésben részvételére kötelezettek és az óvodai jogviszony megszűnésének nyilvántartása;
3. hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetűek nyilvántartása;
4. a térítési díj fizetési kötelezettség teljesítésére, annak elmaradására és a követelés behajtására, valamint az elévülésre vonatkozó adatokat;.
5. partner kártyára jogosultak nyilvántartása.

Vissza

Díjaink, elismeréseink


              Idősbarát önkormányzat díj