XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió Akadálymentes verzió ikon

https://www.budapest13.hu/szervezetiegyseg/igazgatasi-osztaly/

Témák A-Z

Igazgatási Osztály

Telephely: 1139 Budapest Béke tér 1.

Postacím: 1555 Budapest Pf. 10.

Térképen

E-mail: igazgatas@bp13.hu

Tel: (1) 452-4100, Fax: (1) 452-4172

Vezető neve: Szabó-Tátrai Gabriella osztályvezető

Vezető elérhetőségei:

Telefon: (1) 452-4100/5060-as mellék
Fax: (1) 452-4172
E-mail: igazgatas@bp13.hu

Feladatai:

A/ Anyakönyvi igazgatással kapcsolatos feladatok:

 1. kezeli a XIII. kerület területén történt születések, házasságkötések, bejegyzett élettársi kapcsolatok és halálesetek bejegyzésére szolgáló anyakönyveket;
 2. kérelemre rögzíti az Elektronikus Anyakönyvi Rendszerbe a kerületünkben 2014.07.01 előtt történt anyakönyvi eseményeket;
 3. tájékoztatja a házasulandó feleket a házasságkötést megelőző eljárásban a házasságkötés törvényi feltételeiről és azok jogkövetkezményeiről (házassági névviselés, gyermekek családi neve, okmánycsere);
 4. gondoskodik a szükséges adatok beszerzéséről, ha az anyakönyvezés hivatalból történik;
 5. döntést hoz az anyakönyvezés elhalasztásáról;
 6. hatósági megkeresésre adatot szolgáltat az anyakönyvi bejegyzésekről;
 7. végrehajtja a gyámhatóság anyakönyvezést érintő családjogi határozatait;
 8. születés, házasságkötés és haláleset anyakönyvezését követően anyakönyvi kivonatot ad ki az érdekelteknek;
 9. jegyzőkönyvet vesz fel a házassági szándék bejelentésekor, valamint a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére irányuló szándék bejelentésekor;
 10. megkéri az anyakönyvi szerv nyilatkozatát, ha a magyar állampolgár házasságának felbontását vagy érvénytelenné nyilvánítását külföldi bíróság határozatával igazolja;
 11. továbbítja a Kormányhivatalhoz elbírálásra a bemutatott külföldi okiratokat a nem magyar állampolgár házasságkötéséhez, élettársi kapcsolat bejegyzéséhez, valamint a magyar állampolgár tanúsítvány iránti kérelmét; értesítőt küld a nem magyar állampolgár XIII. kerületben történt anyakönyvi eseményeiről is;
 12. megkeresi a gyámhatóságot az apa nélkül született gyermekek családjogának rendezése ügyében;
 13. kezeli az anyakönyvi irattárat;
 14. elismervényt ad ki a haláleset bejelentésekor beszolgáltatott személyi okmányok átvételéről, és továbbítja az illetékes okmányirodához;
 15. felterjeszti az anyakönyvi szervhez a családi- és utónév megváltoztatására irányuló kérelmet, saját hatáskörben feljegyzi a házassági névmódosításra irányuló kérelmet;
 16. haláleset bejelentésekor kiadja a temetési engedélyt a bejelentőnek;
 17. a jegyző nevében házasságkötés esetén – kérelemre – felmentést ad a 30 napos várakozási idő alól;
 18. a jegyző nevében házasságkötés esetén – kérelemre – felmentést ad a házassági akadály alól;
 19. közreműködik az állampolgári eskü letételénél az iratok előkészítésében, kiküldi a meghívókat, értesítéseket, lebonyolítja az eskütételt, majd értesítést küld az illetékes hatóságoknak;
 20. közreműködik családi események ünnepélyes lebonyolításában (névadó, házassági évforduló).

B/ Ügyfélszolgálati Iroda feladatai:

 1. tájékoztatást ad a Polgármesteri Hivatal teljes munkaidejében a polgárok kérdéseire, szükség esetén rendelkezésükre bocsátja a formanyomtatványokat és űrlapokat;
 2. segítséget nyújt a különböző formanyomtatványok és űrlapok kitöltéséhez, ha azt az ügyfelek igénylik;
 3. jegyzőkönyvet vesz fel a leadott talált dolgokról és gondoskodik azok kezeléséről és kiadásáról;
 4. felvilágosítást ad az érdeklődőknek a Képviselő-testület működésével, az önkormányzati képviselők fogadóóráival kapcsolatban;
 5. felveszi a bejelentkezéseket a polgármester, az alpolgármesterek és a jegyző fogadóórájára;
 6. kezeli és figyelemmel kíséri a határidőben történő intézkedést a “zöld számon” bejelentett közérdekű bejelentések, közérdekű javaslatok és panaszok tekintetében;
 7. közreműködik a Hivatal egészére vonatkozóan az ügyfelek eligazításában, felvilágosításában;
 8. szükség esetén jegyzőkönyvet vesz fel az ügyfél panaszáról, közérdekű bejelentéséről;
 9. átveszi a kérelmeket, beadványokat, amelyeket továbbít az iktatásra vagy az illetékes osztályokra;
 10. kezeli a hírdetményeket;
 11. önkormányzati pályázati anyagokat árusít, és vezeti ezek nyilvántartását;
 12. átveszi a lakcímváltozással kapcsolatos bejelentő lapot és továbbítja az illetékességgel rendelkező járási (kerületi) hivatalnak.

C/ Hagyatéki eljárással kapcsolatos feladatok:

 1. a halott vizsgálati bizonyítvány adatai alapján felveszi a kapcsolatot a hozzátartozóval, temetést intézővel;
 2. ha a haláleset nem a meghalt személy utolsó belföldi lakóhelyén történt, a halott vizsgálati bizonyítványt megküldi az utolsó belföldi lakóhely szerint illetékes jegyzőnek;
 3. intézkedik a meghalt személy hozzátartozójának a megidézése és meghallgatása érdekében;
 4. leltározza – a jogszabályban meghatározott esetekben – a belföldön maradt ingatlanokat, ingóságokat;
 5. a helyszínen történő leltározás esetében lehetőleg tanút is meghallgat;
 6. hagyatéki leltárt készít a megöröklésre váró vagyontárgyakról történt tudomást szerzéstől számított 30 napon belül;
 7. értesíti írásban az érdekelteket a leltározás idejéről és helyéről;
 8. ellátja a hagyatékhoz tartozó vagyontárgyak biztosításával kapcsolatban meghatározott feladatokat;
 9. megküldi a hagyatéki leltárt az iratjegyzékkel és a végrendelettel együtt az illetékes közjegyzőnek;
 10. ha a meghalt személy után kötelező leltározás alá eső vagyontárgy nem maradt, a beküldött halott vizsgálati bizonyítványt nemleges nyilatkozattal együtt irattárba helyezi;
 11. eljár az állam öröklése esetén és felveszi a kapcsolatot a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő szervezettel;
 12. kiskorú örökös esetében értesíti a gyámhatóságot.

D/ Tartási szerződésekkel kapcsolatos feladatok:

 1. előkészíti – jogszabályban meghatározott esetekben – a polgármester, mint tulajdonos képviselője nevében a tulajdonosi hozzájárulást, illetve elutasítást az önkormányzati tulajdonban lévő bérlakásokra kötendő tartási szerződések esetében;
 2. felhívja a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt-t, hogy helyszínen ellenőrizze a szerződő felek körülményeit, a tartási szerződés megvalósulását;
 3. tájékoztatja a feleket a szerződésben vállalt kötelezettségekről és a felek jogairól;
 4. javaslatot tesz a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt-nek a bérleti jogviszony folytatására vagy annak elutasítására.

E/ Ipari-kereskedelmi igazgatási feladatok:

 1. első fokú hatósági jogkörben ellátja az ipari-kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos igazgatási feladatokat;
 2. telepengedélyezési és működési engedélyezési eljárást folytat;
 3. eleget tesz az 1998. július 1-je előtt kiadott vállalkozói igazolványokkal kapcsolatos megkereséseknek;
 4. kiadja, módosítja, megszünteti a működési engedélyeket, telepengedélyeket, végzi az ezzel kapcsolatos ellenőrzési feladatokat;
 5. kiadja – a jegyző nevében – a kártyatermek, kaszinók működéséhez szükséges szakhatósági állásfoglalást;
 6. kiadja a vásár- és piacüzemeltetési engedélyt, nyilvántartásba veszi a bevásárlóközpontokat és a helyi termelői piacokat;
 7. statisztikai adatokat szolgáltat a KSH-nak;
 8. végzi a nem üzleti célú szabadidős szálláshely-szolgáltatással kapcsolatos eljárásokat;
 9. nyilvántartásba veszi a bejelentéshez kötött kereskedelmi, ipari és szálláshely-szolgáltatási tevékenységeket;
 10. hatósági bizonyítványt ad ki;
 11. hatáskörében eljárva ellenőrzi a kereskedelmi egységeket, telephelyeket, szálláshelyeket;
 12. lefolytatja az eljárást a zenés-táncos rendezvények megtartására irányuló kérelem esetén.

F/ Birtokvédelemmel kapcsolatos hatósági feladatok:

 1. elbírálja a birtokvédelmi kérelmeket;
 2. kérelemre gondoskodik a birtokvitában hozott határozat végrehajtásáról.

G/ Közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztásával kapcsolatos hatósági feladatok:

 1. fogadja a közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztásával kapcsolatos bejelentéseket;
 2. megindítja és lefolytatja a közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztásával kapcsolatos eljárásokat;
 3. meghatározza és érvényesíti a közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztásával kapcsolatos jogkövetkezményeket, közigazgatási bírságot szab ki és gondoskodik annak végrehajtásáról.

H/ Helyi támogatással kapcsolatos feladatok – a Jegyzői és Jogi Osztállyal és a Pénzügyi Osztállyal közösen:

 1. közreműködik a kérelmek Tulajdonosi, Kerületfejlesztési és Lakásgazdálkodási Bizottság elé terjesztésében;
 2. a kérelmezőt tájékoztatja a döntésről;
 3. elkészíti a szerződést;
 4. közreműködik a szerződéskötésnél;
 5. figyelemmel kíséri a szerződés teljesítését.

I/ Környezetvédelmi hatósági feladatok:

 1. ellenőrzi a kerületi jegyző hatáskörébe tartozó építési, üzemi és szabadidős zajforrások működését: ezekre zajkibocsátási határértéket állapít meg, vizsgálja a határértékek betartását, túllépés esetén zajbírságot szab ki;
 2. tervezett közterületi rendezvényeken alkalmazandó hangosításra, zeneszolgáltatásra vonatkozó engedély megadásáról dönt az ügyfél kérelmére;
 3. a magánterületen elhagyott hulladék elszállítására és ártalmatlanítására kötelezi a hulladék tulajdonosát, vagy ha az nem ismert, az ingatlan tulajdonosát;
 4. szükség esetén végrehajtási eljárást kezdeményez elrendelt kötelezettség megszegőivel szemben a NAV-nál.

J/ Növényvédelemmel kapcsolatos hatósági feladatok:

 1. szükség esetén elrendeli és végrehajtja a parlagfű elleni közérdekű védekezést;
 2. gyakorolja a fás szárú növények védelmével kapcsolatos hatósági jogköröket (fakivágás engedélyezése, tudomásulvétele, pótlási kötelezettség megállapítása és teljesítésének ellenőrzése).

K/ Egyéb feladatok:

 1. megteszi a feladatkörébe tartozó intézkedéseket a közterületi elnevezésekkel kapcsolatos ügyekben;
 2. gyámsági és gondnoksági ügyekben leltározási feladatokat végez;
 3. közreműködik a jelképes és történelmi városrész-nevek felvételével, használatával kapcsolatos engedélyezési eljárásban, a kiadott engedélyekről, illetve azok megszűnéséről vagy visszavonásáról nyilvántartást vezet;
 4. kezeli az ugyfelszolgalat@bp13.hu elektronikus postacímre érkező leveleket;
 5. statisztikai adatokat szolgáltat;
 6. ellátja a katasztrófavédelemmel, tűz elleni védekezéssel, polgári védelemmel és honvédelemmel kapcsolatos feladatok és felelősségi körök részletszabályainak meghatározásáról szóló utasításban meghatározott feladatait, különös tekintettel az adatszolgáltatási, nyilvántartási, iratkezelési feladatokra;
 7. közreműködik a választási feladatokban.

L/ Hivatalon belüli ügyirat-kezelési feladatok:

 1. koordinálja a Hivatal ügyirat-kezelési rendjét, javaslatot tesz a szükséges vezetői intézkedésekre;
 2. ellátja a hirdetményekkel kapcsolatos feladatokat;
 3. ellátja a hivatali belső szervezeti egységek ügyiratkezelését:
  • ügyiratok, beadványok átvétele, átadása;
  • gépi iktatás az Iratkezelési Szabályzatban megjelölteknek;
  • az iktatott ügyiratok továbbítása;
  • a postai küldemények továbbítása;
  • irattározás, selejtezés, levéltári anyagok átadása.

 

M/ Vezeti az osztály feladataihoz kapcsolódó alábbi hatósági nyilvántartásokat:

 1. kereskedelmi tevékenységekről,
 2. telephelyekről,
 3. szálláshelyekről,
 4. nem üzleti célú, szabadidős szálláshelyekről,
 5. zenés-, táncos rendezvényekről,
 6. vásárokról és piacokról,
 7. jogerősen megtiltott szolgáltatási tevékenységekről,
 8. vezeti a jegyzői hatáskörbe tartozó kutak nyilvántartását.

 

 

Vissza

Díjaink, elismeréseink


              Idősbarát önkormányzat díj