XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió Akadálymentes verzió ikon

https://www.budapest13.hu/ugy/zenes-tancos-rendezvenytartasi-engedely/

Témák A-Z

Zenés, táncos rendezvénytartási engedély

Zenés, táncos rendezvény 2011. június 15. napjától kizárólag rendezvénytartási engedély birtokában tartható. Zenés, táncos rendezvénynek minősül az a rendszeresen vagy meghatározott alkalomból, illetve időpontban tartott, nyilvános, nem zártkörű, válogatott lemezbemutatás vagy élő előadás útján nyújtott zeneszolgáltatást főszolgáltatásként nyújtó rendezvény, amelyen a részvételhez nem kell megváltott ülőhellyel rendelkezni.


A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III.8.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) alapján a rendezvénytartási engedély iránti kérelmet a zenés, táncos rendezvénynek helyt adó építmény üzemeltetőjének, szabadtéri rendezvény esetében a rendezvény szervezőjének kell benyújtania.

A Kormányrendelet alapján az engedélyt azokra az alkalmi vagy rendszeres zenés, táncos rendezvényekre szükséges megkérni, amelyeket:

 • 300 fő feletti befogadóképességű tömegtartózkodásra szolgáló építményben, építményen, tömegtartózkodásra szolgáló helyiséget tartalmazó építményben, építményen, vagy tömegtartózkodásra szolgáló helyiségben tartanak,
 • a szabadban tartanak és a rendezvény időtartama alatt várhatóan lesz olyan időpont, amelyen a résztvevők létszáma az 1000 főt meghaladja (szabadtéri rendezvény).

 A Kormányrendeletet nem kell alkalmazni:

 • a gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvényekre;
 • a választási eljárásról szóló törvény hatálya alá tartozó gyűlésekre;
 • a vallási közösségek vallásos szertartásaira és rendezvényeire;
 • a családi eseményekkel kapcsolatos rendezvényekre és
 • a közoktatási intézményekben az intézmény által szervezett rendezvényekre.

Az engedélyt a rendezvény helye szerinti települési önkormányzat jegyzője adja ki, tartja nyilván és teszi közzé a honlapján.

Az engedély iránti kérelemhez szükséges csatolandó dokumentumok:

 • nem a kérelmező tulajdonában lévő építmény, terület esetén a használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével),
 • haszonélvezet esetében a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat,
 • közös tulajdonban álló építmény, terület esetében a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat,
 • vállalkozói igazolvány / egyéni vállalkozók hatósági nyilvántartásba vételéről szóló igazolás, vagy cégbírósági végzés / hatályos cégkivonat,
 • aláírási címpéldány, közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt eredeti meghatalmazás,
 • biztonsági terv,
 • tűzvédelmi szabályzat (amennyiben azt külön jogszabály kötelezővé teszi),
 • építészeti-műszaki dokumentáció két példányban, tervezői nyilatkozat.

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény rendelkezései alapján az engedélyköteles tevékenység engedély helyett ellenőrzött bejelentés alapján is folytatható. A bejelentést az engedélykérelemre vonatkozó jogszabályban előírt adattartalommal és mellékletekkel kell benyújtani. A bejelentéshez okiratot kell mellékelni, amelyben a bejelentő

 • tájékoztatást ad a joggyakorlás által érintett további ügyfelek személyéről, és
 • nyilatkozik arról, hogy a további ügyfeleket a bejelentés benyújtásának szándékáról, a benyújtás időpontjáról és az eljáró hatóságról tájékoztatta.

A bejelentés kizárólag elektronikus úton tehető meg: ügyfélkapun, online űrlap segítségével vagy e-mail útján (ellenorzottbejelentes@bp13.hu). Ha nem kerül sor a bejelentés visszautasítására vagy engedélyezési eljárásra utalására, a kérelmező a tevékenységet a bejelentést követő tizenötödik napot követő naptól jogosult megkezdeni. Az ügyfél dönthet úgy, hogy a tevékenységet bejelentés helyett engedély alapján kívánja végezni.

Az engedély jogosultja a kérelem adataiban bekövetkezett változásokat, valamint a tevékenység megszűnését (az engedély leadásával egyidejűleg) haladéktalanul köteles bejelenteni a jegyzőnek.

Adatvédelmi tájékoztató és folyamatleírás a zenés, táncos rendezvények működésének bejelentésével, nyilvántartásba vételével és ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelésről

Jogszabályok:

A zenés táncos rendezvényekről hatóságunk nyilvántartást vezet az alábbiak szerint:

A zenés, táncos rendezvények nyilvántartása

Ügyintézők elérhetőségei:

dr. Mészárosné Kovács Eszter
1139 Budapest, Béke tér 1. III. emelet 315. szoba
452-4100/5064 mellék
kovacs.eszter@bp13.hu

Hajek Ildikó Katinka
1139 Budapest, Béke tér 1. III. emelet 315. szoba
452-4100/5062 mellék
hajekildiko@bp13.hu

Kovács Eszter
1139 Budapest, Béke tér 1. III. emelet 316. szoba
452-4100/5063 mellék
kovacseszter@bp13.hu

Vissza

Díjaink, elismeréseink


              Idősbarát önkormányzat díj