XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió Akadálymentes verzió ikon

https://www.budapest13.hu/rendelet/2000-26/

Témák A-Z

26/2000. (IX. 18.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet

a Budapest XIII. kerület Turbina utca - Váci út - Karikás Frigyes utca - Dagály utca által határolt terület építési szabályzatáról*

Aktuális változat

Időállapot váltás


26/2000. (IX. 18.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet

a Budapest XIII. kerület Turbina utca – Váci út – Karikás Frigyes utca – Dagály utca által határolt terület építési szabályzatáról1

Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 7. § (3) bek. c/ pontjában foglalt felhatalmazás alapján megalkotja az alábbi rendeletet és jóváhagyja a szabályozási tervet.

A rendelet hatálya

1. § (1) Jelen rendelet hatálya a Turbina u. – Váci út – Dagály u. – Karikás F. u. által határolt területre terjed ki.

(2) Jelen helyi építési szabályzat csak a szabályozási tervvel együtt érvényes, azzal együtt alkalmazandó.

Az előírások alkalmazása

2. § (1) Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott területen területet felhasználni, telket alakítani, építeni és építményt elhelyezni, épületet bővíteni vagy lebontani, épület rendeltetését módosítani és mindezekre hatósági engedélyt adni a vonatkozó törvényeknek, jogszabályokban (Étv., OTÉK, BVKSZ, stb.) foglaltaknak, a szabványoknak, valamint jelen rendeleteknek és mellékletének megfelelõen szabad.

(2) A szabályozási tervben alkalmazott alábbi jelöléseket kötelezőnek kell tekinteni, és meg kell tartani:

– Szabályozási vonal

– Kötelező építési vonal

– Övezeti mutató – a szabályozási tervben meghatározott övezeti mutatók értékei

– Megszüntetés: – telekhatárok érvényének megszűnése – térképi jelölés

– Meglévő-megmaradó telekhatár

– Bontandó épület: – Új épület elhelyezéséig a kizárólag bővítéssel nem járó építési munka végezhetõ, az épület rendeltetését csak az építési övezetben megengedett funkciókra lehet megváltoztatni

– Zöldfelület kialakításának kötelezõ elemei – megtartandó fa

– Építési hely határa

– BVKSZ által védett fasor (tervezett)

(3) A szabályozási tervben irányadó jelleggel szabályozott jelölések:

– Irányadó építési vonal: – építési vonal, amitől a telekhatártól a telek felé maximum 5,0 m-t el lehet térni.

– Megengedett homlokzatosítás: – lehetőséget ad nyílászárók elhelyezésére tűzfalakon.

– Árkád: – amennyiben az épület építési vonala a telekhatárra épül, akkor minimum 4,0 m-es árkád kialakítása kötelező.

– Megszüntethető telekhatár: a telekhatár megszüntethető, amennyiben az új kialakítható telek mérete megfelel az övezeti paramétereknek.

– Gépkocsibejárat: a jelölés a létesíthető gépkocsibehajtók számát jelöli, pontos helye építési engedélyben meghatározható.

– Földszint fölötti beépítés határa: – közművek miatt konzolosan túlnyúló épületrész helyezhető el (vertikálisan min. 4,7 m a járdától).

(4) Jelen § (2) és (3) bekezdésében felsorolt jelölések csak új szabályozási terv keretében módosíthatók.

(5) A szabályozási tervben meghatározott építési övezet elnevezését és jelölését az övezeti paraméterek változatlanul hagyásával a XIII. kerületi Önkormányzat saját hatáskörben az egységes nyilvántartási rendszer kialakítása érdekében megváltoztathatja.

Telekalakítás

3. § A szabályozási terv módosítása nélkül a telekalakítás az építési övezet paramétereinek (min. 1600 m2) betartásával történhet.

A terület felhasználása

4. § A terület a Fővárosi Szabályozási Keretterv szerint I – intézményterület keretövezetbe tartozik.

Az I-XIII/Z jelű építési övezet

5. § (1) Az I-XIII/Z jelű építési övezet az intézményterületek magas intenzitású, zártsorúan beépített része.

(2) Az építési övezetben építményt az alábbi paraméterek betartásával lehet elhelyezni:

– minimális telekméret: 1600 m2

– beépítési mód: zártsorú

– beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 70 %

– megengedett legkisebb/legnagyobb építménymagasság: 16,0/30,0 m

– zöldfelület legkisebb mértéke: 20 %

– terepszint alatti építmény: a telekterület 100 %-án, ha mélygarázsként kerül kialakításra, 80 %-án egyéb esetben

– kialakítható minimális telekszélesség: 30,0 m

– szintterületi mutató: max. 4,5

– az épületek földszintjén és elsõ emeletén a lakófunkció kizárt.

(3) Az építési övezetben a BVKSZ 36. § (3) bekezdés szerint megengedett funkciók helyezhetõk el.

(4) Az építési övezetben a BVKSZ 36. § (5) bekezdésében leírt melléképítmények közül nem helyezhetõ el:

– kerti építmény

– kerti víz- és fürdőmedence

– kerti épített tűzrakóhely

– kerti lugas, továbbá lábon álló kerti tetõ, legfeljebb 20 m2-es vízszintes vetülettel.

Egyedi előírások

6. § (1) A szomszédos épületek homlokzatmagassága illeszkedjen egymáshoz. Meglévő, a szabályozási terven megtarthatónak jelölt épülethez csatlakozó építmény homlokzatmagassága max. 3,0 m-rel térhet el.

(2) A Váci út menti beépítések homlokzatmagassága minimum 18,0 m lehet.

(3) Homlokzatmagasság: magastetős épület esetén a homlokzati sík és a tetőszerkezet metszéspontja közötti távolság, más esetben a homlokzati falsík magassági értéke a járdaszinthez képest.

(4) A Váci út menti épületek esetében – mivel városkép szempontjából kiemelt útvonal mentén helyezkedik el – az építési engedélyezés során a Fõvárosi Tervtanács elõtt be kell mutatni a terveket.

Terepszint alatti beépítés

7. § (1) Ahol a szabályozási terv megtartandó fát jelöl, ott mélygarázs csak az építési helyen belül helyezhető el.

(2) A mélygarázs tetőfödémének 2/3-át tetőkertként kell kialakítani, ahol a földfeltöltés min. 1,0 m.

(3) Ha a terepszint alatti beépítés a telekterület 100%-a, a zöldfelület legkisebb értékét nem kötelezõ betartani.

Értékvédelem

8. § Bármilyen földmunkával járó beruházás megkezdése előtt értesíteni kell a Budapesti Történeti Múzeumot, hogy a földmunkákat régész figyelemmel kísérhesse és az esetleges leletmentést, annak dokumentálását elvégezhesse.

Polgári védelmi létesítmény

9. § A Turbina u. 6. sz. alatti polgári védelmi létesítmény (óvóhely) megszüntetéséhez, átalakításához a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság konkrét eseti hozzájárulása szükséges. A védelmi létesítmény érintő építési, bontási engedély csak az Igazgatóság jóváhagyásával adható ki.

Közművek

10. § (1) A tervezési területen teljes közművesítést kell biztosítani.

(2) A közműhálózatokat és közműlétesítményeket a vonatkozó szabványoknak, ágazati és eseti üzemeltetői előírásoknak megfelelõen kell elhelyezni, illetve kialakítani.

(3) A meglévő és tervezett közműlétesítmények (hálózatok és műtárgyak) helyigényét közterületen, a közterület szabályozási szélességén belül kell biztosítani.

(4) A közművezetékek térszint alatti elrendezésnél az MSZ 7487/2-80. számú szabvány elõírásait kell betartani.

Vízvezeték előírt védőtávolsága épülettől:

DN 300 mm-ig

3,0 m

DN 301-700 mm-ig

5,0 m

Csatorna épülettől

gravitációs csatornánál

3,0 m

Villamosenergia ellátási kábeleknél

0,5 m

Távközlési kábeleknél

1,0 m

(5) Körzeti gázellátó rendszerek esetében az MSZ 7048 számú szabvány előírásai a mértékadók:

I. kat. épülettől

II. kat. épülettől

kisnyomás

3 (2)

2 (1)

A zárójeles adatok a védelemmel ellátott gázvezetékekre vonatkoznak.

(6) A tervezett 10/0,4 kV-os transzformátorokat épületben javasoljuk elhelyezni, közterületi megközelítési lehetõség biztosításával.

Közlekedés

11. § (1) Új beépítés, vagy meglévő épületek teljes funkcióváltása esetén a rendeltetésszerű használathoz szükséges várakozóhelyeket telken belül kell biztosítani. A 253/1997. (XII. 20.)Kormányrendelet 42. § (2) bekezdése szerint szükséges várakozóhelyek számát Budapest Fõváros Közgyűlésének 47/1998. (X. 15.) számú önkormányzati rendeletének 65. §-a alapján 50%-kal csökkenteni kell a lakófunkció kivételével.

(2) A metróvonal védelmi zónájának biztosítására új építményt kizárólag a Fővárosi Tanács Városrendezési és Építészeti Főosztálya által kiadott T 50 építési korlátozásnak megfelelően lehet elhelyezni.

(3) A felszín alatti beépítés mélységének meghatározásához talajmechanikai szakvélemény készítése szükséges, különös tekintettel a talajvízáramlásra.

(4) A tömb Váci út felőli oldalán ingatlan-kiszolgálást biztosító útcsatlakozás csak a szervizúthoz kapcsolódhat.

Zöldfelületek

12. § (1) Az építési övezetre meghatározott minimális zöldfelületet lehetõleg háromszintes növényállomány (fakorona-, cserje- és gyepszint) telepítésével kell létesíteni úgy, hogy a telek be nem épített minden 100 m2-ére legalább egy nagy lombkoronát nevelõ lombos fát kell telepíteni.

(2) A zöldfelületek kialakításánál a telepítésre kerülő fajokat úgy kell megválasztani, hogy a felhasznált fás szárú növények legalább 50 %-a honos fajokból vagy azok termesztett fajtáiból kerüljenek ki. Gyümölcsfát útsorfaként alkalmazni nem lehet.

(3) A Turbina u., Dagály utca mentén az új fasor telepítésénél, illetve a Karikás Frigyes utcában a fasor kiegészítésénél az alábbiak irányadók: Az ültetendő fák elõnevelt kis, vagy közepes lombkoronát nevelõ, várostűrõ, legalább utcánként egységes fajokból álljanak. A javasolt telepítési tõtávolság 8-8 m, az ültetéssel egyidõben az öntözőhálózat kiépítésérõl, de legalább az öntözés lehetõségérõl (gyökérzónába levezetett dréncső) gondoskodni kell.

(4) A területen található 15 cm-nél nagyobb törzsátmérőjű fa – kivéve gyümölcsfa – kivágása csak előzetes engedéllyel történhet. Fakivágás esetén a törzsátmérõt 25 %-kal meghaladó fapótlásról elsõsorban az ingatlanon belül, vagy az első fokú építési hatóság által kijelölt közterületen az érintett – az eltávolításában érdekelt – ingatlantulajdonosnak gondoskodni kell.

(5) Gyephézagos burkolat kialakítása esetén, az így burkolt felület 20 %-a, de legfeljebb 50 m2 beszámítható a kötelezően kialakított zöldfelület mértékébe.

(6) A tervezett parkolók csak fásított kialakításúak lehetnek, 2-2 parkolóállásonként 1-1 lombos, előnevelt fa telepítése kötelező.

(7) A természetes terepfelszín homlokzatsíkban történő 1,5 m-t meghaladó feltöltését a homlokzatmagasságba be kell számítani.

(8) Meglévő, megmaradó épületek tűzfalait vertikális zöldfelületi elemekkel (kúszónövényekkel) kell beborítani.

Környezetvédelem

13. § (1) A teljes területen a Védett I. levegőtisztaság-védelmi kategóriára vonatkozó határértékek betartása kötelező, az 5/1986. (VIII. 10.) EüM. számú rendelet szerint.

(2) A tervezési területen a külső térbe kijutó, bűzt okozó tevékenység nem végezhető. Diffúz légszennyezést okozó tevékenység kizárólag zárt térben folytatható.

(3) A területen talaj- és talajvízszennyezést okozó tevékenység nem folytatható.

(4) A területen a vízháztartást befolyásoló, megváltoztató mélyépítési vagy egyéb tevékenység nem végezhető.

(5) A területen a feltöltésekre szánt anyag hulladék nem lehet. A feltöltésre szánt anyagot előzetesen véleményeztetni kell az illetékes környezetvédelmi és talajvédelmi hatósággal.

(6) Az építkezések megkezdése előtt a termőföld szakszerű letermelésérõl, deponálásáról és az építés befejezése után a telken belüli elterítésrõl az ingatlantulajdonosnak gondoskodni kell.

(7) A területen veszélyes hulladék átmenetileg sem tárolható. A veszélyes hulladékokra ezen túlmenően a 120/1996. (VII. 12.) Korm. rendelet az irányadó.

(8) A területen a 4/1984. (I. 23.) EüM. rendelet szerinti 3. zajvédelmi kategóriára (lakóterület és intézményterület tömör városias beépítéssel) vonatkozó határértékeket kell betartani (nappal 55, éjjel 45 dBA). A Váci út mentén lévő épületek zajérzékeny homlokzatain passzív akusztikai védelem szükséges. Az építési engedély részeként az erre vonatkozó vizsgálatokat és javaslatokat tartalmazó munkarészt is be kell nyújtani.

Záró rendelkezések

(1) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követõen indult ügyekben kell alkalmazni.

(2) Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Dr. Sinka József s. k.

Dr. Tóth József s. k.

jegyző

polgármester

1

* Megjegyzés: a rendelet melléklete megtekinthető a Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodájában.A rendeletet a 19/2002. (VII. 2.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet módosította.

Vissza

Díjaink, elismeréseink


              Idősbarát önkormányzat díj