XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió Akadálymentes verzió ikon

https://www.budapest13.hu/rendelet/2000-21/

Témák A-Z

21/2000. (VII. 10.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet

a Budapest, XIII. kerület Váci út - Frangepán u. - Teve u. - Pap Károly u. - Róbert Károly körút által határolt terület építési szabályzatáról*

Aktuális változat

Időállapot váltás


21/2000. (VII. 10.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet

a Budapest, XIII. kerület Váci út – Frangepán u. – Teve u. – Pap Károly u. – Róbert Károly körút által határolt terület építési szabályzatáról1

Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 7. § (3) bekezdés c/ pontjában foglalt felhatalmazás alapján megalkotja az alábbi rendeletet és jóváhagyja a szabályozási tervet.

A rendelet hatálya

1. § (1) Jelen rendelet hatálya a Budapest, XIII. kerület Váci út – Frangepán u. – Teve u. – Pap Károly u. – Róbert Károly körút által határolt területre (továbbiakban: terület) terjed ki.

(2) Jelen helyi építési szabályzat csak a szabályozási tervvel együtt érvényes, azzal együtt alkalmazandó.

Az előírások alkalmazása

2. § (1) Az 1. §. (1) bekezdésében meghatározott területen területet felhasználni, továbbá telket alakítani, építményt, építményrészt, épületegyüttest elhelyezni, átalakítani, bővíteni, lebontani, a rendeltetését megváltoztatni és mindezekre hatósági engedélyt adni csak a szabályozási tervben és a helyi építési szabályzat rendelkezéseiben foglaltaknak megfelelően szabad.

A szabályozási tervben és a helyi építési szabályzatban nem szabályozott kérdésekben az OTÉK, a BVKSZ és az általános érvényű egyéb törvények, jogszabályok és szabványok vonatkozó előírásait kell betartani.

(2) A szabályozási tervben rögzített kötelező érvényű szabályozási elemek:

a) szabályozási vonal: telek közterületi határvonala,

b) építési vonal: a vonalon kötelezően épülethomlokzatot kell elhelyezni,

c) irányadó építési vonal: a szabályozási tervben a telekre vonatkozó meghatározott hosszának legalább 50%-án épülethomlokzatot kell elhelyezni, a többi részen a beépítés visszaléptethető,

d) építési hely határa: az övezeti mutatók betartásával új épület csak ezen kereten belül elhelyezhető, meglévő és megtartásra javasolt épület bővíthető,

e) építmény megengedett legmagasabb pontja: a szükséges tetőfelépítményekkel együtt értelmezett magassági érték a járdaszinthez képest,

f) bontandó épület: új épület elhelyezéséig kizárólag bővítéssel nem járó építési munka végezhető, az épület rendeltetését csak az építési övezetben megengedett funkciókra lehet megváltoztatni,

g) meglévő, megtartásra javasolt épület: az épület az építési övezeti előírások betartásával átépíthető, rendeltetése megváltoztatható,

h) övezethatár: eltérő építési övezeteket és övezeteket elválasztó határvonal,

i) övezeti mutatók: a BVKSZ keretövezeti határértékeinek figyelembevételével meghatározott paraméterek

(legkisebb kialakítható telekterület, beépítési mód, megengedett beépítési mérték, max. szintterületi mutató, megengedett legkisebb és legnagyobb építménymagasság, legkisebb kötelező zöldfelületi mérték, terepszint alatti beépítés max. mértéke),

j) megszüntetés: telekhatár érvénye megszüntetendő új beépítés feltételeként,

k) kötelező passzázs: időbeli korlátozással épületen belül kialakítandó passzázs,

l) szolgalmi jog: a telekkönyvben kötelezően bejegyzendő,

m) homlokzatmagasság illeszkedése: a csatlakozó homlokzatmagasság max.

1,50 m-rel térhet el

(homlokzatmagasság: magastetős épület esetén a homlokzati sík és a tetőszerkezet metszéspontja, más esetben a homlokzati falsík magassági értéke a járdaszinthez képest),

n) megtartandó fa, fasor,

o) telepítendő fasor,

p) parkosítás határa: zöldfelület határa, kialakításának módja kertészeti terv keretében kidolgozandó,

q) gyalogos aluljáró bontandó lépcsője,

r) gyalogos aluljáró létesítendő lépcsője,

s) gépjármű ki/behajtó: mélygarázsok, felszíni parkolók megközelítését biztosító útcsatlakozások vagy kapubehajtók kötelezően előírt helye,

t) korlátozott férőhelyszámú felszíni parkoló, mélygarázs.

A kötelező érvényű szabályozási elemek csak új szabályozási terv keretében módosíthatók.

(3) A szabályozási tervben alkalmazott irányadó elemek:

a) irányadó telekhatár: igény esetén megvalósítható telekhatár,

b) megszüntethető telekhatár: igény esetén megszüntethető telekhatár,

c) közterület feletti építési hely: a földszint beépítése nélkül, min. 4,7 m-es űrszelvény biztosítással.

Az irányadó szabályozási elemek opcionális lehetőséget biztosítanak.

(4) A szabályozási tervben alkalmazott tájékoztató elemek:

a) tervezési terület határa: a terv hatályának térképi lehatárolása,

b) elbontott épület: földhivatali alaptérképen ábrázolt, már nem létező épület,

c) meglévő aluljáró rendszer.

Telekalakítás

3. § A területen telket alakítani kizárólag a szabályozási terven jelölt helyeken lehet a telekalakítás általános szabályainak megfelelően.

A terület felhasználása

4. § (1) Az 1. § (1) bekezdésében lehatárolt terület a közterületek kivételével VK (városközponti területek) keretövezetbe tartozik.

(2) A Petneházy u. – Pap Károly u. találkozásánál tervezett zöldterület Z-KK (közkert) célzott területfelhasználási módú terület.

VK-XIII-KK1 jelű építési övezet

MAGAS INTENZITÁSÚ MELLÉKKÖZPONT TERÜLETE

Általános előírások

5. § (1) Az építési övezet a kerület központi funkciójú, elsősorban igazgatási és közintézményi rendeltetésű épületek elhelyezésére szolgáló VK keretövezetű területe.

(2) Az építési övezet területén az alábbi paraméterek betartása kötelező:

a) legkisebb kialakítható telekméret: 1500 m2

b) telek legkisebb kialakítható szélessége: 18,0 m

c) legnagyobb megengedett beépítési mérték: 80%

d) legnagyobb megengedett szintterületi mutató: 5,5

e) terepszint alatti beépítési mérték: 80%

(mélygarázs építése esetén 100%)

f) legkisebb zöldfelületi mérték: 10%

(mélygarázs építése esetén 0%, a be nem épített telekterület min. 2/3-a tetőkertként alakítandó ki)

g) legkisebb/legnagyobb megengedett építménymagasság: 16,0/30,0 m

h) beépítési mód: jellemzően zártsorú.

(3) Az építési övezet területén a lakóépületeken kívül

a) szálláshely – szolgáltató épület,

b) közintézmény épület,

c) irodaház,

d) egyéb közösségi, szórakoztató épület,

e) mélygarázs

helyezhető el.

A megengedett funkciók vegyesen is elhelyezhetők.

Az építési övezet területén üzemanyagtöltő állomás nem létesíthető.

(4) A (3) bekezdés szerinti funkciókat kiszolgáló vagy kiegészítő alábbi rendeltetésű egységek is elhelyezhetők:

a) vendéglátás,

b) szolgáltatás,

c) kiskereskedelem,

d) kultúra, művelődés,

e) sport,

f) egészségügy,

g) egyházi létesítmény.

A kiskereskedelmi célú bruttó szintterület nem haladhatja meg az 6.000 m2-t.

(5) Az építési övezetben az BVKSZ 36. § (5) bekezdés szerinti melléképítmények közül csak

a) közműcsatlakozási műtárgy,

b) kerti építmény,

c) kerti vízmedence,

d) kerti szabadlépcső (tereplépcső és lejtő)

helyezhető el.

(6) Az építési övezet területén az épületeket kiszolgáló vagy kiegészítő funkciójú önálló épületek nem helyezhetők el.

(7) Az épületek közterületre néző földszintjein új lakást létesíteni nem lehet.

(8) Meglévő lakóépület tetőtere csak lakásfunkció céljára építhető be.

Egyéb rendeltetésű épület tetőtere az épület rendeltetésének megfelelő funkció céljára is beépíthető.

(9) A területen az önkormányzati tervtanács véleményének kikérésekor és az építési engedély alátámasztásaként új épület elhelyezésénél, illetőleg a Váci út és a Róbert Károly krt. mentén meglévő épület közterületről látható homlokzatának megváltozatása esetén a tömb vonatkozó utcaképének egészére vonatkozó színezési és homlokzatkialakítási látványtervet kell készíteni.

(10) Az építési övezet tömbjeinek területét határoló közterületeken pavilon – a vásározási időszakok, illetve az Önkormányzat által engedélyezett rendezvények ideiglenes pavilonjai kivételével – nem létesíthető.

(11) A Váci út – Petneházy u. – Teve u. – Róbert Károly krt. által határolt területen belül felszíni parkolót kizárólag a szabályozási terven jelölt helyeken lehet létesíteni. Az építési övezet többi területén a parkolást legalább 75%-ban a terepszint alatt kell biztosítani.

Egyedi előírások

a Váci út – Petneházy u. – Teve u. – Róbert Károly krt. által határolt területre

6. § (1) A területen kerítés kizárólag az oktatási épületek telkein építhető.

(2) A telkek be nem épített részeit – az oktatási és lakóépületek telkeinek kivételé- vel – közterületi jelleggel kell kialakítani és közhasználat céljára átadni.

(3) A szabályozási terven jelölt, meghatározott célú szolgalmi jogokat a telekkönyvbe be kell jegyeztetni.

(4) Épülethez tartozó vagy önálló mélygarázs a területen belül közterület alatt is építhető, a közterület tulajdonosának hozzájárulásával.

(5) A szabályozási terven jelölt helyeken a közterület fölött is megengedett a beépítés, ha a közterület tulajdonosa ehhez hozzájárul. A földszint ez esetben nem építhető be, az űrszelvény magassága min. 4,5 m.

(6) A 27726 hrsz-ú és a 27610/2 hrsz-ú telkek közötti megszüntethető telekhatár rendezése csak a 27610/2 hrsz-ú telken lévő épület bontása és a Gömb u. közterületként történő kialakítása esetén kötelezően végrehajtandó.

Egyedi előírások

a Teve u. – Gömb u. – Pap Károly u. – Róbert Károly krt. által határolt területre

7. § (1) A Teve u. – Csongor u. torkolatánál kialakítandó teresedést közterületi jelleggel és közhasználat számára átadott területként kell kialakítani. A két tervezett térfalat a homlokzati illeszkedés szabályainak megfelelően kell megépíteni.

(2) Az épületek homlokzatmagassága nem haladhatja meg a 26,0 m-t.

Egyedi előírások

a Teve u. – Petneházy u. – Pap Károly u. – Gömb u. által határolt területre

8. § (1) Az épületek homlokzatmagassága nem lehet magasabb 26,0 m-nél.

(2) A fásított felszíni parkoló igény esetén max. 1,20 m magas áttört kerítéssel lekeríthető, a tömb többi részén kerítés nem építhető.

Egyedi előírások

a Lomb u. – Frangepán u. – Teve u. – Petneházy u. által határolt területre

9. § (1) A szabályozási terven jelölt telekrendezés ütemezetten is megvalósítható.

A telekalakítás csak a telekalakítás általános szabályainak betartása mellett engedélyezhető, szükség esetén az épületrészek bontását, tűzfalak létesítését előzetesen meg kell valósítani.

(2) Az épületek homlokzatmagassága nem haladhatja meg a 30,0 m-t.

Egyedi előírások

a Váci út – Frangepán u. – Lomb u. – Petneházy u. által határolt területre

10. § Az épületek homlokzatmagassága kizárólag a 27797/3 hrsz-ú telek Váci út – Petneházy út sarkán (a Váci út keleti szabályozási vonalától mérve 42,0 m-en belül) haladhatja meg a 30,0 m-t, de az épületet csak középmagas épületként szabad tervezni.

Értékvédelem

11. § (1) Bármilyen földmunkával járó beruházás, tereprendezés előtt a beruházó – építtetőnek a konkrét kiviteli tervek ismeretében a Budapesti Történeti Múzeummal egyeztetést kell tartania, hogy régész szakember a földmunkákat figyelemmel kísérhesse és az esetleges leletmentést elvégezhesse. Ha a régészeti megfigyelés során régészeti jelenség vagy lelet kerül elő, akkor a beruházó költségén a leletmentést biztosítani kell.

(2) A 27797/2 hrsz-ú telek műemléki környezet, mivel a szabályozási terv területén kívül esik, 27793 hrsz-ú ingatlanon műemlék található.

Z-KK-XIII jelű övezet

12. § (1) A területen lévő Z-KK-XIII jelű közkert területén kizárólag dísz- és pihenőkertet lehet létesíteni.

(2) A közkert területén építmény nem helyezhető el.

(3) A közkert területén terepszint alatti építmény nem létesíthető.

(4) A szilárd burkolatú felületek aránya 15%-nál nagyobb nem lehet.

(5) A vízáteresztő módon kialakított burkolatok 25%-a beszámítható a zöldfelületi minimum értékébe.

(6) A közkert területének minden 100 m2-e után 1 lombos díszfa telepítendő.

(7) A díszítő hatás fokozása érdekében a közkert zöldfelületének 15%-án díszítő egynyári vagy évelő felületeket kell kialakítani.

Közlekedés

13. § (1) A közhasználat céljára átadott területeknek kapcsolódniuk kell a közterületekhez.

(2) A meglévő országos és települési főutak Budapest Főváros Településszerkezeti Tervében meghatározott hálózati besorolása változatlan, ennek megfelelően a főutak tervezési osztályba sorolása (ME-07-3713:1994 szerint):

– Váci út, Róbert Károly körút I. rendű főút: B. I. c.

– Pap Károly utca II. rendű főút: B. II.

A meglévő és tervezett települési mellékutak tervezési osztályba sorolása (ME-07-3713:1994 szerint):

– Frangepán utca, Petneházy utca, Teve utca a Frangepán u. – Váci út között gyűjtő út: B. III. a.

– Csongor utca, Gömb utca, Lomb utca szabályozási terven 1. jelű útként feltüntetett lakó-kiszolgáló út: B. III. b.

A Váci út – Petneházy u. – Teve u. – Róbert Károly krt. által határolt területen belül lévő egyéb közterületek tervezési osztályba sorolása (ME-07-3713:1994 szerint) gyalog és kerékpár út: B. IV. c.

(3) A közterületek tervezett szabályozási szélességét és a közlekedési létesítményekre vonatkozó kötöttségeket a szabályozási tervlap tartalmazza.

(4) Az ingatlankiszolgálást biztosító útcsatlakozásokat, kapubehajtókat oly módon kell kialakítani, hogy várható forgalmuk a közterületek forgalmát ne akadályozzák.

(5) A közhasználat céljára átadott területek fenntartása a tulajdonosokat terheli.

(6) Új építmények rendeltetésszerű használatához szükséges parkolókat, rakodóhelyeket telken belül kell biztosítani, jelen rendelet egyéb vonatkozó előírásai figyelembevételével.

(7) Építmények rendeltetésszerű használatához szükséges parkoló, rakodóhelyek számát a 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet – OTÉK – 42. §-a alapján kell meghatározni. A Teve u. – Petneházy u. – Pap Károly u. – Gömb u. által határolt tömb kivételével az OTÉK által előírt parkoló, rakodóhelyek számát a Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzat – BVKSZ – 65. §-a alapján 50%-kal csökkenteni kell a lakófunkció kivételével.

Levéltár funkció létesítése esetén főhelyiségnek az irodákat és olvasótermeket kell tekinteni.

(8) Meglévő építmények funkcióváltása vagy bővítése esetén a rendeltetésszerű használathoz szükséges parkolóhelyek a Petneházy utcában közterületi mélygarázsban vagy felszíni fásított parkolóban is biztosíthatóak, amennyiben a meglévő beépítés a telken belüli parkolást nem teszi lehetővé.

Meglévő lakóépületek rendeltetésszerű használatához szükséges parkolóhelyek közterületeken is kialakíthatók, amennyiben a beépítés jellege nem teszi lehetővé a telken belüli parkolást.

(9) Mélygarázsok maximális mélységének meghatározását előzetes talajmechanikai szakvélemény alapján kell megállapítani, különös tekintettel a talajvízáramlásra.

(10) A Váci út – 27808/6 hrsz. – 27808/3-4 hrsz. – 27810/1 hrsz. telkek déli határa – Teve utca – Róbert Károly körút által határolt területen belül a közterületeken és a közhasználat céljára átadott területeken a felszíni parkolókat meg kell szüntetni a szabályozási tervlapon jelölt helyszínek és férőhelyszám kivételével. Új felszíni parkolóhelyek nem létesíthetők, a szálloda funkcióhoz kapcsolódva rövid idejű várakozást biztosító max. 5 várakozóhely kialakítható.

(11) A Petneházy utcában megvalósuló min. 200 férőhelyes közterületi mélygarázs és felette min. 50 férőhelyes felszíni parkoló üzemeltetése és fenntartása a parkolóhely visszapótlás kedvezményezettjeit, a 27808/3-4, 27808/6, 27815/7, 27815/5 hrsz-ú ingatlanok tulajdonosait terhelik.

A min. 50 férőhelyes felszíni parkolót az ügyfélforgalom számára kell fenntartani.

(12) A Váci út főpályája és a Róbert Károly körút felé új útcsatlakozás, ingatlankiszolgálás nem létesíthető.

(13) Ingatlankiszolgálásra vonatkozó korlátozások:

– A 27634 hrsz-ú ingatlan gépjárműkiszolgálását a szabályozási terven jelölt helyen – a telekhatárok figyelembevételével – a Róbert Károly körúttól legtávolabb, útcsatlakozásként kell kialakítani.

– A Váci út – Frangepán utca – Lomb utca – Petneházy utca által határolt tömb területén lévő ingatlanok gépjárműkiszolgálását a Váci út szervízútjáról és/vagy a Lomb utcából kell biztosítani.

– A Lomb utca – Frangepán utca – Teve utca – Petneházy utca által határolt tömb területén a Lomb vagy Teve utcával is határos ingatlanok esetén a gépjárműkiszolgálás a Frangepán vagy Petneházy utcák felől nem biztosítható.

– A Teve utca – Petneházy utca – Pap Károly utca – Gömb utca által határolt tömb területén lévő ingatlanok gépjárműkiszolgálása a Pap Károly utca felől nem biztosítható.

(14) Közlekedési infrastruktúra fejlesztés:

– A Váci út – 27808/3-4 hrsz. – 27808/6 hrsz. – 27810/1 hrsz. telkek déli határa – Teve utca – Róbert Károly körút által határolt területen belül a közterületek és a közhasználat céljára átadott területek teljes kiépítése (Árpád híd – Tatai út kerékpár útvonal érintett szakaszával) egységes, városközponti jellegnek megfelelően, környezetrendezési (útépítési – komplex kertépítészeti terv) tervek alapján.

– A Teve utca átépítése a Róbert Károly krt. – Gömb utca közötti szakaszán, a Teve utcában a mélygarázshoz kapcsolódóan balra kanyarodó sáv építése, valamint a Róbert Károly körúti csomópontjában a járműosztályozó bővítése.

A szabályozási terven 1. jelű útként feltüntetett út kiépítése.

– A Váci út – Róbert Károly körút csomópont rendszer részeként a Váci út – szabályozási terven 1. jelű útként feltüntetett út jelzőlámpás forgalomirányítású alcsomópontjának átépítése a várható gépjármű – gyalogos – kerékpáros közlekedési igényeknek megfelelően. Ennek részeként forgalmi kapcsolat létesítése a Váci út nyugati útpályájával és a közúti felüljáró alatt lévő P+R parkoló forgalmi kapcsolatainak szükség szerinti átalakításával.

– A 27808/3-4 hrsz-ú és a 27808/6 hrsz-ú ingatlan (Nyugdíjfolyosító Igazgatóság), 27815/7 hrsz-ú ingatlan (Államkincstár), 27815/5 hrsz-ú ingatlan (ORFK-BRFK-PMRFK) rendeltetésszerű használatát biztosító – jelen §. (10) bekezdése alapján megszűnő – felszíni parkolóhelyeinek visszapótlására a Petneházy utcában min. 200 férőhelyes közterületi mélygarázst és felette egy min. 50 férőhelyes felszíni parkolót kell létesíteni.

– Budapesti Közlekedési Rt. Árpád híd autóbuszvégállomás kiszolgáló létesítmények áthelyezése, átépítése a BK Rt-vel egyeztetetten.

– A végállomások átalakítása a gyalogos aluljáró lépcsője és a Váci út – szabályozási terven 1. jelű útként jelölt csomópontjának függvényében a BK Rt-vel egyeztetetten.

A Petneházy u. – Pap Károly u. – Gömb u. – Teve u. által határolt tömb beépítésének infrastruktúra fejlesztési feltételei:

– Gömb utca burkolatának átépítése a Teve utca – Pap Károly utca közötti szakaszon.

– Az Árpád híd – Tatai út kerékpárútvonal Gömb utcai szakaszának megvalósítása.

A 27644 hrsz-ú ingatlan beépítésének infrastruktúra fejlesztési feltétele:

– Pap Károly utca Gömb utca – Csongor utca közötti szakaszán a fásított parkolósávok kialakítása.

A 27634 hrsz-ú ingatlan beépítésének infrastruktúra fejlesztési feltételei:

– Pap Károly utca Csongor utca – Róbert Károly körút közötti szakaszán a fásított parkolósávok kialakítása.

A 27641 hrsz-ú ingatlan beépítésének infrastruktúra fejlesztési feltétele:

– Csongor utca burkolatának átépítése a Teve utca – Pap Károly utca között.

A szükséges infrastruktúra fejlesztések a mindenkori beruházót terhelik.

Közművek

14. § (1) A területen a közműhálózatokat és közműlétesítményeket a vonatkozó szabványoknak, ágazati előírásoknak és eseti szakhatósági, illetve üzemeltetői előírásoknak megfelelően kell elhelyezni, illetve kialakítani.

(2) A tervezési területen bármilyen építményt elhelyezni csak teljes közművesítéssel lehet (víz, csatorna, elektromos, távfűtés, illetve gáz).

(3) A területen a közüzemű közműhálózatokat közterület alatt kell elhelyezni. A Róbert Károly körút – Váci út sarkon a metróaluljárót kikerülő víz főnyomócsővet, főgyűjtőt és távközlési alépítményt ki kell váltani. A kiváltott vezetékek egy szakasza közterületen elhelyezhető, egy része magánterületre kerül. A magánterületi vezetékszakaszokra szolgalmi jogot kell bejegyeztetni.

A kiváltandó közművezetékek épülettől való védőtávolsága a palástjuktól mért DN 1000 mm méretű víz főnyomócsőnél 7,0 – 7,0 m, a főgyűjtőnél résfalas technológia esetében 3,0 – 3,0 m.

A távközlési alépítmény a főnyomócső védőtávolságában elhelyezhető.

A kiváltásokat a beruházó költségére kell megvalósítani.

A víz főnyomócső kiváltásának további feltételei:

– anyaga a jelenlegiével megegyezően gömbgrafitos öntöttvascső legyen,

– a kiváltandó főgyűjtő és főnyomócső palástja között 2,0 m építési távolságot kell tartani,

– a vezeték fölé konzolosan kinyúló épület a terepszintet minimum 10,0 m-re közelítheti meg.

(4) A magánterületen lévő vezetékeket közterületre kell kiváltani, vagy szolgalmi jogot kell rá alapítani.

(5) A Gömb utca tervezett szabályozási szélességén belül elosztóhálózat kerül kialakításra. A tervezett épület földszintje a közterület fölött min. 4,5 m-es űrszelszelvény-magasságban nem építhető be.

(6) Az építési tevékenység megkezdése előtt az érintett területen a használaton kívüli vezetékeket el kell távolítani.

(7) A transzformátorokat épületben kell elhelyezni, amelyeknek közvetlenül közterületről történő megközelítését biztosítani kell.

(8) Fogyasztói és csatlakozó nagyközépnyomású gázvezeték biztonsági övezete 7,0 (5) m. A zárójeles adat védelemmel ellátott vezetékre vonatkozik.

(9) A gázszállításhoz tartozó nyomásszabályzó-állomás biztonsági övezete nagyközépnyomású berendezésnél közutak szélétől és épületektől általában 10,0 m. A védőtávolságon belül egyéb közmű nem helyezhető el.

Zöldfelületek

15. § (1) A terület környezetesztétikai színvonalának emelése érdekében a szabályozási terv a VK, Z-KK övezetbe tartozó telkek és a közterületek területén – kivéve a (2) bekezdésben lehatárolt területet – az építési engedélyezési eljárás részeként be kell nyújtani komplex kertépítészeti engedélyezési tervet is, melynek mélysége M=1:200 v. 1:250 lépték. A tömbökre egyesített kertépítészeti terv is készülhet.

A kertépítészeti terv tartalmi követelményei az alábbiak: Vizsgálati tervlap a jellemző tereppontok magasságának megjelölésével, a meglévő növényállomány felmérésével és értékelésével. Kertrendezési terv a tervezett terepmagasságokkal, növényelrendezéssel, a domináns növényfajták megjelölésével, kerti burkolatok és műtárgyak ábrázolásával, műszaki leírással és területkimutatási számításokkal.

(2) A Petneházy u. – Pap Károly u. – Gömb u. – Teve u. által határolt tömb területén egybefüggő tömbbelső kertet kell kialakítani.

(3) A védelemre kijelölt fasorokban, facsoportban fakivágás, fasor felújítás, a fasorokat érintő út- és közműépítés csak részletes fasor védelmi és rendezési terv alapján készíthető. A tervben meg kell jelölni az adott fasor karakterének, fafaj-összetételének, állapotának (kor, egészségi állapot) leginkább megfelelő pótlási módot.

(4) Helyi (kerületi) védelem vonatkozik az alábbi fasorokra és facsoportra:

Fasorok:

– Frangepán úti platánsor,

– Gömb utcai ezüsthárs-fasor.

Facsoport:

– Frangepán utca Váci úti torkolatában álló platánok.

(5) A területen lévő élő fát kivágni csak fakivágási engedély alapján lehet. Az engedély fakivágási terv alapján adható. A fakivágási tervnek tartalmaznia kell szakértő által készített műszaki leírást és számítást is, valamint helyszínrajzot, a kivágandó fák értékelését – fafaj, méret, egészségi állapot -, a kivágás okát és a pótlás módját.

(6) A fapótlást a kivágott törzsátmérő +50% képlet alapján számítottak szerint kell telepítendő törzsátmérő cm-ben meghatározni. Amennyiben a pótlandó fák a fakivágás által érintett telken nem – vagy csak részben – helyezhetők el, az el nem ültethető fák telepítési költsége pénzben megváltható.

(7) Felszíni parkoló – kivéve (8) bekezdés – csak fásítottan alakítható ki, 12 férőhelynél nagyobb parkoló létesítése esetén minimálisan négy parkoló-állásonként egy közepes- vagy nagy lombkoronájú, magas törzsű fa telepítése kötelező. A telepítendő fa tövétől számított 2 m-es sugarú körben szilárd burkolat nem alakítható ki. A parkolófelületen lévő fák öntözési lehetőségét biztosítani kell.

(8) A mélygarázs felett kialakított felszíni parkoló esetén legalább 8 parkolóállásként egy lombos fát kell telepíteni. A fásítás ebben az esetben a parkolófelület szélén, azt körülvéve kialakított fasor telepítésével is megengedhető.

(9) Tömbbelsőkben parkolófelületet csak vízáteresztő burkolatú kialakítással lehet létesíteni.

(10) Mélygarázs felett kialakított tetőkert esetén a zöldfelület létesítéséhez a födém felett legalább 1,0 m-es földtakarás szükséges. A tetőkerten telepítendő fák ültetőgödrét úgy kell kialakítani, hogy mélysége legalább 2,0 m legyen, az így kialakult 2 m3-es ültetőgödröt termőfölddel kell feltölteni.

(11) A zöldfelületek – kivéve tetőkert – kialakításánál átlagosan 0,5 m mélységben, de (fasori vagy egyedi) fák telepítésének helyén az ültető-gödör teljes, azaz 1x1x1 m-es mértékében talajcsere szükséges.

(12) Egybefüggő zöldfelületek, új fasori sávok csak az öntözőhálózat egyidejű létesítésével engedélyezhetők.

Környezetvédelem

16. § (1) A szabályozási terv területén a Védett I. levegőtisztaságvédelmi kategória határértékei betartandók. A szennyezőanyagokra vonatkozó emissziós és immissziós határértékek túllépését okozó új létesítmény elhelyezése, illetve ilyenek üzemeltetése tilos.

(2) A felszíni vízvezetési rendszerek csak a tereprendezésre, a felszíni vízelvezető rendszerre és a szivárgó rendszerre vonatkozó engedélyezett tervek alapján kivitelezhető.

(3) Mélyalapozás csak a talaj- és rétegvizek szabad áramlását biztosító műszaki megoldások egyidejű alkalmazásával és előzetes talajmechanikai és hidrogeológiai szakvélemény alapján végezhető.

(4) Bontás – építés során előkerülő talajszennyező anyagot, vagy szennyezett talajt az építtetőnek meg kell vizsgáltatni. A kimutatott veszélyességi fokozatnak megfelelően a szennyezett anyagot lerakóhelyre kell szállíttatni, illetve ártalmatlanításáról gondoskodni kell.

(5) A területen kontakt talajszennyezést okozó ipari – üzemi – szolgáltató tevékenység nem folytatható.

(6) Új létesítmény a 4/1984. EüM sz. zajvédelmi rendelet területhasználatra vonatkozó határértékeinek túllépésével nem helyezhető el.

(7) Az építési munkából eredő zajterhelés nem haladhatja meg a vonatkozó 4/1984. EüM sz. zajvédelmi rendelet vonatkozó határértékeit. Amennyiben határérték túllépés következik be a megfelelő zajgátló berendezések elhelyezése, a zaj és rezgésterhelésből származó kárelhárítás a káros hatás keltőjének feladata. A védelem – elhárítás módját a Környezetvédelmi Felügyelőséggel történő egyeztetés és annak előírásai szerint kell elvégezni.

(8) A Váci útra és a Róbert Károly körútra néző új épületek létesítése és a meglévő épületek felújítása esetén – a közlekedésből eredő, határértéket meghaladó zaj és rezgésterhelés miatt – passzív akusztikai védelmet kell előírni. (zajgátló nyílászárók, zajgátló és zajelnyelő hatású építőanyagok használata).

Záró rendelkezések

17. § (1) Jelen rendelet hatálybalépésével az 1. § (1) bekezdése szerinti területen a korábban készült településrendezési tervek – R 35.566, R 35.829, R 35.830 hatályukat vesztik azzal, hogy az R 35.566 tételszámú részletes rendezési terv 27815/5, 6, 7, 8, 9, 11 hrsz-ú ingatlanaira vonatkozó szabályozási előírás érvényben marad.

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.

(3) Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Dr. Sinka József s. k.

Dr. Tóth József s. k.

jegyző

polgármester

1

A rendeletet a 39/2000. (XI. 9.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet,a 30/2001. (VI. 29.) AB határozat, a 19/2002. (VII. 2.); a 42/2004. (XII. 20.); 24/2007. (VI. 29.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet módosította.

Vissza

Díjaink, elismeréseink


              Idősbarát önkormányzat díj