XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATXIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

Szavazás

Ön szerint melyik a legfontosabb hír a kerületi egészségügyi intézmények 2017. évi működésével összefüggésben?

Szavazok
Kerületi Kártya
Angyalzöld - Zöldfelületi Stratégia 13
Hírnök - A 13. kerület helyi lapja
Ügyfélelégedettségi felmérés
TV13 - Kerületi TV adó
2017. június 24. János, Iván

Lakbér 2006. november 20. - Módosítva: 2014. december 18. NyomtatásNyomtatási nézet Továbbküldés ismerősnekTovábbküldés ismerősnek

34/2006. (XI.20.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet
az önkormányzati tulajdonú lakások béréről

A szöveg időállapota: 2008. I. 1. - 2008. XII. 31.
Időállapot váltás: 2007. I. 1. - 2007. XII. 31.
2008. I. 1. - 2008. XII. 31.
2009. I. 1. - 2009. VI. 30.
2009. VII. 1. - 2009. IX. 14.
2009. IX. 15. - 2009. XII. 31.
2010. I. 1. - 2010. XII. 31.
2011. I. 1. - 2011. XII. 31.
2012. I. 1. - 2012. XII. 31.
2013. I. 1. - 2014. VI. 30.
2014. VII. 1. - 2014. XII. 31.
2015. I. 1. -


Az alaprendeletet érintő módosító rendeletek:34/2006. (XI. 20.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet

az önkormányzati tulajdonú lakások béréről

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv., a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. tv., (a továbbiakban: Ltv.) valamint az önkormányzati tulajdonban álló lakások szociális helyzet alapján történő bérbeadásának lakbér-megállapítási elveiről, a lakásfenntartási támogatás elveiről, valamint a lakásépítés támogatásának rendszeréről szóló 17/2006. (IV. 14.) Főv. Kgy. számú rendelet alapján Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú lakások béréről a következő rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában álló lakásokra terjed ki.

A lakás bérének megállapítási elvei

2. § (1) A havi bér mértékének az Ltv. 34-35. §-aiban foglaltakkal összhangban fedezetet kell nyújtania a bérlakásként hasznosított lakások üzemeltetésével, fenntartásával, karbantartásával kapcsolatos ráfordításokra.

(2) A lakbér mértékét a lakás alapvető jellemzői, így különösen a lakás komfortfokozata, alapterülete, műszaki állapota, minősége, a lakóépület állapota és a településen, illetőleg a lakóépületen belüli fekvése, továbbá a szerződés keretében a bérbeadó által nyújtott szolgáltatás határozza meg.

(3) A lakbérbevételnek nem kell fedeznie az önkormányzati tulajdonú lakás üresen tartásából, elmaradt felújításokból, illetve a lakás bérbeadás előtti, rendeltetésszerű használatba hozatalából eredő ráfordításokat.

(4) Az (1) és (3) bekezdés szerinti ráfordításokat, illetve bevételeket kerületi szinten kell számítani.

(5) Az önkormányzati lakások lakbérét a (1) bekezdésben megállapított elvek szerint, a (6)-(7) bekezdések szerinti, növelő-csökkentő tényezők figyelembevételével kell megállapítani.

(6) A lakbérek megállapításánál a következő növelő és csökkentő tényezőket kell figyelembe venni:

- az épület építésének, illetve teljes felújításának időpontját,

- az épület közvetlen környezetének szolgáltató, kereskedelmi, valamint egyéb ellátást biztosító létesítményekkel való ellátottságát,

- az épület közművel való ellátottságát,

- az épület általános állapotát, különös tekintettel a környezeti ártalmakra.

A lakbért növelő és csökkentő tényezők külön-külön legfeljebb 10%-kal térhetnek el a 3. §-ban meghatározott lakbérmértéktől.

(7) A 3. §-ban megállapított bérleti díjat

a) az épületen belüli fekvés alapján földszinti lakásoknál 3%-kal,

b) a zárófödém alatti lakásoknál 3%-kal,

c) az udvari, illetve sötét lakásoknál 2%-kal

csökkenteni kell.

(8) Bérbeadó Önkormányzat a bérleti jogviszony keretében a bérleti díj fejében gondoskodik különösen:

a) az épület karbantartásáról,

b) az épület központi berendezéseinek (épületgépészeti berendezéseinek) üzemképes állapotáról,

c) a közös használatra szolgáló helyiségek állagában, e helyiségek berendezéseiben keletkezett hibák megszüntetéséről,

d) a közös használatra szolgáló helyiségek takarításáról.

(9) A lakásbérleti jogviszony önmagában nem kötelezi a bérbeadót a lakáshoz kapcsolódó külön szolgáltatások biztosítására, ezekre a bérlőnek a bérbeadóval a bérleti szerződésben kell megállapodnia, illetve a szolgáltatóval külön megállapodást kell kötnie.

(10) Különszolgáltatások körébe tartozik különösen:

a) a vízellátás és csatornahasználat biztosítása,

b) a felvonó használatának biztosítása,

c) a kapunyitás,

d) központi fűtés és melegvízellátás,

e) szemét elszállítás,

f) rádió és televízió adók vételének biztosítása,

g) kaputelefon használatának biztosítása,

h) épületen belül a gépkocsi parkolás lehetőségének biztosítása.

Az alaplakbér mértéke és a különböző lakbér-kategóriák

3. § (1)1 A bérleti díj ÁFA nélküli, nettó összegét - mindhárom lakbérfajtában - a következők alapulvételével kell megállapítani:

Lakás komfortfokozata Lakbér mértéke (Ft/m2/hó+ÁFA)
Szociális alapú Költségalapú Piaci alapú
Összkomfortos 215 252 570
Komfortos 215 252 570
Félkomfortos 138 162 431
Komfortnélküli 94 110 308
Szükséglakás 58 68 141

A felsorolásban meghatározott lakbérösszegek a lakbérek összegét csökkentő és növelő tényezők figyelembevételét nem tartalmazzák.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott lakbért az I-X. kategóriába tartozó épületeknél a 2. § (6) bekezdésében meghatározott növelő és csökkentő tényezők módosítják. Az egyes kategóriákat a rendelet 1. számú, az épületek besorolását pedig a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat által végrehajtott épület-, vagy tömbrehabilitáció során felújított épületekben bérbe adott, vagy új építésű épületekben lévő új lakások bérleti díját a XI. kategória szerint kell meghatározni. Ezen lakbér nagysága az első évben nem lehet kevesebb, mint az adott lakásra eső teljes beruházási költség 2%-a. Az első évben megállapított lakbér nagyságát minden évben úgy kell módosítani, hogy értékállósága biztosított legyen.

(4) Fecskeházban bérbe adott lakások lakbérének összegét a XII. kategória szerint kell meghatározni.

(5) Az egyes épületek átsorolásáról a Tulajdonosi és Lakásgazdálkodási Bizottság javaslata alapján az Önkormányzat Képviselő-testülete dönt minden évben egy alkalommal, legkésőbb a következő évi lakbérmérték meghatározásával egyidejűleg.

A lakásbérleti díjak értékmegőrzésének biztosítása

4. § (1) A 3. §-ban meghatározott alaplakbérek mértéket a Képviselő-testület rendeletben határozza meg.

(2) Amennyiben a lakás bérlője a bérbeadó által írásban közölt bérleti díj ellen - az értesítés kézhezvételét követő 8 napon belül - kifogást írásban nem terjeszt elő és a következő hónapra vonatkozó lakbért megfizeti, a bérlő és a bérbeadó között korábban létrejött lakásbérleti szerződést közös megegyezéssel történő módosítottnak kell tekinteni.

(3) Ha a lakás bérlője a lakbéremelés ellen írásban kifogással él, valamint a bérlő és a bérbeadó közötti tárgyalás sem vezet eredményre a bérbeadó a bérlővel szemben lakbér-megállapítási pert kezdeményez. A bérlő a per jogerős befejezéséig a régi lakbért köteles fizetni és a per befejeztével a bérbeadó pernyertessége esetén a korábbi és az új lakbér közti különbözetet a bérbeadónak kamataival együtt köteles megfizetni.

A jogcímnélküli lakáshasználat díja

5. § (1) A lakás jogcímnélküli használata esetén - használati díjként - az e rendelet alapján megállapítható havi bérnek megfelelő összeget, valamint a lakásra megállapított különszolgáltatások összességét kell alapul venni.

(2) Ha a jogcímnélküli használó és a bérbeadó nem állapodtak meg abban, hogy a jogcímnélküli használó önként, legfeljebb három hónapon belül - peres eljárás nélkül - a lakást kiüríti és a bérbeadó birtokába adja, a jogcímnélküli használat kezdetétől számított két hónap elteltével a használati díjat a bérbeadó ötszörösére emelheti.

A különszolgáltatások díjának mértéke

6. § (1) A különszolgáltatások díjának mértékét a felhasználás és a szolgáltatásért mindenkor fizetendő árak figyelembevételével kell megállapítani.

(2) Társasházban lévő lakás esetében a különszolgáltatások díjának mértékét a társasházközösség által alkalmazott számítási módszer alapján, a társasház által közölt adatok figyelembevételével kell megállapítani.

(3) A nem társasházban lévő lakások esetében a különszolgáltatások díjának mértékét az előző évben ténylegesen felmerült felhasználás adatai, valamint a tárgyidőszakra érvényes árak alapján kell megállapítani. A számítás során az épületben lakásonként el nem különíthetően mért (számított) adatokból a nem lakás céljára szolgáló helyiségekre eső hányadot figyelmen kívül kell hagyni.

(4) A nem társasházban levő lakások esetében az egyes lakásokra eső víz- és csatornadíjat - ha a bérlő ezen szolgáltatások díjait nem közvetlenül a közüzemi szolgáltatók részére fizeti meg - a rendelet 3. számú mellékletében meghatározott számítási módszer szerint kell megállapítani.

(5) A közüzemi szolgáltatók által a bérlő részére közvetlenül számlázott közüzemi szolgáltatások díját a bérlő a szolgáltatók részére köteles megfizetni.

A lakbér és a külön szolgáltatások díjának közlése

7. § (1) A lakbér mértékét és változását a bérbeadó a hatályba lépést (változást) megelőzően, írásban köteles közölni a bérlővel.

(2) A bérbeadó a különszolgáltatások díját - társasház esetében - a társasházi közös költségek változásával együtt, azzal megegyező időpontban változtatja.

(3) A bérbeadó a különszolgáltatások díjának változásáról és annak időpontjáról a soron következő számlával egyidejűleg értesíti a bérlőt, egyben ezzel együtt kiszámlázásra kerül a változás időpontjától az értesítés megküldéséig esedékessé vált összeg, illetve esetleges csökkenés esetén a különbözet jóváírásra kerül.

A fizetési kötelezettség teljesítése

8. § (1) Az e rendelet szerinti lakbér és különszolgáltatások díjának fizetési kötelezettsége (a továbbiakban: fizetési kötelezettség) a lakásbérleti jogviszony létrejöttének napjától, illetve a jogcímnélküli lakáshasználat kezdő napjától esedékes, és a lakásbérleti jogviszony megszűnésének napjáig, illetve a lakás tényleges visszaadásának napjáig áll fenn.

(2) Az e rendelet szerinti fizetési kötelezettségnek a bérlő havonta, előre, egy összegben, legkésőbb a tárgyhó 15. napjáig köteles eleget tenni.

(3) Az e rendelet szerinti fizetési kötelezettség a bérlőt terheli.

(4) A bérlőtársakat a fizetési kötelezettség egyetemlegesen terheli.

(5) A társbérlőket a fizetési kötelezettség az általuk kizárólagosan használt lakóterület arányában terheli.

(6) A lakást jogcím nélkül használó által fizetendő használati díj mértékének megállapítására is a lakbérre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

(7) A bérlő a lakbért és a különszolgáltatások díját együttesen köteles megfizetni.

(8) A különszolgáltatásokért járó díj nemfizetésének, vagy késedelmes megfizetésének jogkövetkezményei megegyeznek a lakbér nemfizetésének, vagy késedelmes megfizetésének jogkövetkezményeivel.

Záró rendelkezések

9. § (1) Az Önkormányzat a lakásfenntartási támogatás elveiről, valamint a lakásépítés támogatásának rendszeréről külön rendeletet alkot.

(2) Jelen rendelet 2007. január 1. napján lép hatályba.

(3) E rendelet rendelkezéseit a 2007. január 1-jét megelőzően megkötött bérleti szerződésekre is alkalmazni kell.

(4) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 23/1996. (IX.27.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet, az 50/1995. (XI.27.) Budapest Főváros XIII. kerület önkormányzati rendelet., valamint az azt módosító 28/1996. (X.21.), 28/1997. (X.13.), 35/1997. (XI.17.), 28/1998. (XII.1.), 35/1999. (XI.22.), 22/2000. (IX.18.), 44/2001. (X.20.), 24/2002. (XII.1.), 14/2003. (III.17.), 51/2003. (XI.20.), 37/2004. (XI.22.) 26/2006. (VII.5.) Budapest Főváros XIII. kerület önkormányzti rendeletek.

Dr. Sinka József s. k. Dr. Tóth József s. k.
jegyző polgármester
1. számú melléklet a 34/2006. (XI. 20.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelethez2
Önkormányzati tulajdonban lévő lakások nettó lakbére szociális, költség és piaci alapú lakbérfajtában kategóriák szerint
2008. I. II. III. IV. V.
szociális költség piaci szociális költség piaci szociális költség piaci szociális költség piaci szociális költség piaci
összkomfortos 128 150 496 163 191 543 186 218 557 215 252 570 231 270 583
komfortos 128 150 496 163 191 543 186 218 557 215 252 570 231 270 583
félkomfortos 82 96 374 103 121 411 119 139 421 138 162 431 148 173 440
komfort nélküli 56 65 268 71 83 293 81 94 300 94 110 308 100 117 315
szükséglakás 36 42 123 45 53 134 52 61 137 58 68 141 63 73 143
VI. VII. VIII. IX. X.
szociális költség piaci szociális költség piaci szociális költség piaci szociális költség piaci szociális költség piaci
összkomfortos 246 288 597 260 304 610 276 323 627 286 334 638 302 353 653
komfortos 246 288 597 260 304 610 276 323 627 286 334 638 302 353 653
félkomfortos 158 184 451 167 195 462 178 208 472 184 216 483 193 225 493
komfort nélküli 107 125 322 113 133 329 119 139 337 125 147 344 132 154 352
szükséglakás 67 78 147 71 83 151 76 88 153 78 92 158 83 98 161
XI/1 XI/2 XII.
költség piaci költség piaci költség
összkomfortos 463 653 343 627 358
komfortos 463 653 343 627 358
2. sz. melléklet a 34/2006. (XI. 20.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelethez3
Lakóépületek kategóriák szerinti besorolása
I. kategória
Dévényi u. 4/a
6
8
12
14
16
26
Diós u. 2
12
Fáklya u. 1
3
Fáy u. 86
87
88
Mór u. 11
22
Országbíró u. 48
50
54
57/b
58
66
68
Petneházy u. 75/b
76/b
77/d
80
90
Rokolya u. 42
44
51
Szabolcs köz 1
2
Szabolcs u. 1/a
1/b
3/a
3/b
5
7
11
13
22
24
27
29
30
31
Szegedi út 2
4
8
9/a
9/b
41
47
47/a
51/a
51/b
60
Kerületen kívül
X. Hős u. 15/b
II. kategória
Ambrus u. 8/a
Dunyov u. 2
Fáy köz 10
Fáy u. 16
18
Forgách u. 3
8
18
32/1
32/2
32/3
32/4
32/5
32/6
32/7
32/8
35
Föveny u. 5
Futár 20
33
Gömb u. 5
7
15
28
30
42
Gyöngyösi u. 92/a
Huba u. 8
11
Jász u. 48
50
53/b
54
61
63
64
72
76
77
91
135
139
160
Kucsma u. 30
Lomb u. 9
Lőportár 10
Reitter F. u. 3
10/a
12/b
15
22
24/b
26
44
58
59
65/a
65/b
72
74
77
98
Róbert K. krt. 102
104
Rokolya u. 23
Rózsafa u. 4
Röppentyű u. 38
39/b
59
Szegedi út 58
Szt. László u. 7
10
13
26
27
35
39
42
44
46
47
49
54
55/a
56
57/a
57/b
67/a
67/b
70
72/a
74/b
75
76
89/b
96/b
98
100/a
110
Tar u. 2
3
4
5/a
6
8
Teve u. 29
45
47
49/a
49/b
Turbina u. 6
8
Tüzér u. 6
Üteg u. 5
7
9/a
11/a
11/b
12
16
17/a
18
23
Váci út 170/a
170/b
170/c
Zsilip u. 4
6
8
Zsinór u. 13
21
23
25
37
38
40
41
III. kategória
Angyalföldi út 17
18
24/c
Arasz u. 2
6
Árbóc u. 4
Balzsam u. 25
Béke u. 11
35/b
Csángó u. 3/a
3/b
4/a
6/a
7
9
10
11
12
14
15
Csongor u. 24
Csata u. 2/b
4
14/a
28
30
Dagály u. 5
7
Dévai u. 6
8
9
10
11
Dózsa Gy. út 59
126
132
140
Dráva u. 4
6
8
10
Faludi u. 20
22
24
26
28
Fiastyúk u. 17
20
21
22
24
26
27
28
30
Frangepán u. 4
6
Garam u. 23
25
27
28
32
34
Gidófalvy u. 17
35
Gogol u. 20
22
24
36
38
Göncöl u. 4
10
12
18
Gyermek tér 4
5
6
7
8
8/a
9
9/f
Gyöngyösi u. 2
4
6
22
45
55
Hajdú u. 5
12
14
15
16
17
19
Hajdú köz 5
7
9
Hun u. 4/a
11
Ipoly u. 16
Jász u. 107
Jéggyár u. 4
6
10
Kassák L. u. 10
12
32
34
38
39
41
43
48
49
53
55
57
Kerekes u. 4/a
13
32
Kisgömb u. 15
21
30
32
33
Lehel u. 52
56
Madarász V. u. 1/a
1/b
1/c
Mohács u. 8/a
9
10
11
13
15
Petneházy u. 10
12
44
60
62
Róbert K. krt. 90
Rozsnyai u. 5
7
Süllő u. 3
5
Szekszárdi út 26
27-29
28
30
32
34
Szt. László u. 105/a
105/b
107/a
107/b
135
137
139
141
143
153
166
168
170
172
186
Tisza u. 3
4
5
7
9
10
12
14
Tomori köz 2
4
5
7
8
Váci út 100
102
104
106
108
112
114
Visegrádi u. 103
105
107
111
113
115
Kerületen kívül:
I. Batthyány u. 67
X. Endre u. 7/a
IV. Kategória
Angyalföldi út 36-38
Apály u. 2/b
2/d
Berettyó u. 5
7
9
11
Béke tér 5
6
7
Béke u. 57
Botond u. 15
Bulcsú u. 15
18
20
21/a
21/b
23/b
25/a
Dagály u. 12-14
15
Fiastyúk u. 23
39/a
39/b
39/c
41/a
41/b
41/c
43/a
43/b
43/c
45/a
45/b
45/c
51
53
55
57
59
60
61
62
63
64
65
67
69
71
Futár u. 31/b
Göncöl u. 41/a
41/b
43
Gyöngyösi u. 24
25
26
28
47
53
Ipoly u. 20
24/a
24/b
26/b
28/b
Jász u. 94
József A. tér 2/a
3/b
Karikás F. u. 15
16
Kárpát u. 15
Kartács u. 2
8
9
10
12
13
17/a
20
23
25
27
Kassák L. u. 9
77
80
84
85
Lehel u. 4/c
6
7/a
7/b
14
17/d
19/a
19/b
21/b
26
28
30
31
32
33
36
38
49/a
Meder u. 16
Palóc u. 9
Pap Károly u. 8
10
12
Reitter F. u. 103/a
104
108
110
116
118
120
121
122
124
126
151
159
161
182
Révész u. 19-21
Róbert K. krt. 36
38
40
50
51/a
51/b
52
68
Taksony u. 14
Tüzér u. 40
Újpalotai út 6/b
14
Kerületen kívüli
IV. Szigeti J. u. 17
IV. Lakkozó u. 25
IV. Pozsonyi 2/b
IV. Tél u. 18
IV. Árpád út 167
IV. Hajló u. 13
IX. Delej u. 51
XV. Zsókavár u. 50
V. Kategória
Babér u. 27
29
31
33
35
37
39
41
Béke tér 12
Béke u. 8
10
102
106
108
110
112
116
124
124/a
126
126/a
128
128/a
Csanády u. 4/b
5
8
11
Dagály u. 18
19
20-22
Futár u. 38
Gömb u. 4
Hegedűs Gy. u. 73
88
90
92
94
97/b
97/c
99
103
104
Kárpát u. 3
7/b
Kádár u. 4
5
8
10
Lehel u. 2/a
2/b
Madarász V. u. 25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
Máglya köz 1
2
3
4
5
6
7
8
10
Mosoly u. 25
27
31
33
Nővér u. 3
5
7/a
7/b
Ördögmalom u. 2
4
6
8
12
Övezet u. 1
2
4
6
7
8
10
Petneházy u. 29
Róbert K. krt. 39
Röntgen u. 6
10/b
Tatai u. 32/a
114/a
114/b
118/b
Tahi u. 18
22
24
26
28
30
32
34
40/a
40/b
42/a
42/b
44/a
44/b
46/a
46/b
48/a
48/b
50
52
54
56
68/a
68/b
68/c
70/b
76
79/b
90
92
94
96
98
Tomori köz 11
12
15
18
Tomori u. 25/b
27/a
27/b
Tutaj u. 1/a
1/b
1/c
Üteg u. 53/b
Váci út 4
47/a
47/c
51/a
51/b
63
65
67
87
97
109
121
127
129
131
133
159/a
159/b
171
Vág u. 2/c
17
Visegrádi u. 50/c
51/a
52/a
53
60
63
64
65
66
67/c
86/a
92
98/d
Vőlegény u. 2
4
Kerületen kívüli:
IV. Leibstück M. u. 53
VII. Hernád u. 27
XIV. Fogarasi út 43/c
XIV. Füredi út 2-4
XIV. Szikszó park 12
XV. Páskompark 8
XV. Páskomliget u. 48
XXI. Duna-dűlő 5/a
VI. Kategória
Alig u. 6/b
Balzac u. 9
10
11
12
15
Csanády u. 17
18
19
Dráva u. 7-9
Gönczöl u. 35
45
Gyöngyház u. 6
Ipoly u. 5/e
Jász u. 90/a
Kárpát u. 31
33
35
37
Katona J. u. 2/d
4/b
5
11
17
21
Kresz G. u. 6
11
14
18
19
21
24
26
27
29
32
34
36
39
41
42
Mosoly u. 38
Pannónia u. 52/a
53/a
54
56
66
68
85
87
89
91
93
95
96
100
102
114
Párkány u. 38
Radnóti M. u. 7
9
15/a
15/b
16
17
19/b
Reitter F. u. 135/a
Váci út 47/d
Victor H. u. 5
7
8
Visegrádi u. 3
4
5/c
8
9
10
12
13
14
15
16
17
18/a
18/b
19
21
23
25
26/b
28/a
29
34
36
39
40
45
48
Kerületen kívüli:
III. Hollós K. L. u. 4
VII. Kategória
Balzac u. 21
22
24
27
Cimbora u. 22
35
Ditrói Mór u. 3
Felka u. 2/b
3
Gergely Gy. u. 3/a
3/b
Hegedűs Gy. u. 3
5
7
8
12
13
14
15
16
17
19
20/a
21
23
24/a
27/a
28
29/a
30
32
34
35/a
Hegedűs Gy. u. 36
37
38
40
43
50
51
52/a
63
66
Herzen u. 6
Hollán E. u. 3
9
12
15
22
26
27
30
37
43
51
Menyasszony u. 19
48
95
104
115
Mosoly u. 48
Násznagy u. 9
11
151
Nővér u. 154
Nyugati tér 4
5
Pajtás u. 14
31
Pannónia u. 6
9
10
12
17/b
21
22
24
25
33
34
36
43
44
46/a
50
Rokon u. 1
29
Sógor u. 13
Tátra u. 3
5/a
5/b
6
11
12/b
15/a
16
20/b
21
22/b
23/a
24
26
33/a
33/b
37
Thurzó u. 11/b
19
22
Unoka u. 58
Váci út 50
54
64/a
64/b
64/c
70
94
Vőlegény u. 71
Kerületen kívüli:
IV. Berda J. u. 36
XIV. Szentmihályi u. 25-27
VIII. kategória
Balzac u. 33
39
Katona J. u. 22
24
31
33/b
Koma u. 21
Radnóti M. u. 24
26
27
29
38
40
Raul Wallenberg u. 2
Szt. István kr. 22
24
26
28
30
Váci út 6
8
10
12
16
28
32
34
Victor H. u. 32
Vígszínház u. 5
Kerületen kívüli
X. Tóvirág u. 2-4
XIV. Ond vezér u. 41
XIV. Hungária krt 111
XIV. Varsó u. 5
IX. Kategória
Katona J. u. 41
Röppentyű u. 73
Szt. István kr. 2
4
6
8
10
12
16
18
Szt. László u. 83
X. Kategória
Balzac u. 43
Jászai Mari tér 4/a
5
Jászai Mari tér 6
Szt. István park 3
15
Teve u. 12-14
Újpesti rkp. 6
7
8
Pozsonyi út 3
4
12
14
16
19
25
33/a
44
Kerületen kívüli:
III. Szőlő u. 12
VI. Teréz krt. 4
VII. Csengery u. 12
XI. Bartók B. u. 106-110
XIV. Rákosszeg p. 5
XI/1 Kategória
Bulcsú u. 11
Dévai u. 5-7
Kisgömb u. 14-16
Petneházy u. 61-63
Szabolcs u. 12-14/a-b
16
XI/2 Kategória
Jász u. 3
József A. tér 6
Lőportár u. 3/b
5
XII. kategória
Béke u. 7
Hajdú u. 3

3. számú melléklet a 34/2006 (XI. 20.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelethez

A nem társasházban lévő lakások víz-és csatornadíj számítási módszere

1.) Mérőhelyenként meg kell állapítani az előző évi tényleges vízfogyasztás mértékét. Működésképtelen vízóra esetén a közüzemi szolgáltató által közölt arányosított vízfogyasztás mértéke képezi a számítás alapját. Ezen rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell a melegvíz előállításához felhasznált - más módon meg nem térített - ivóvíz mennyiségének megállapításánál is.

2.) Az 1.) pont szerinti fogyasztásból le kell vonni:

a) a nem lakás céljára szolgáló helyiségekre eső vízfogyasztást;

b) azon lakások fogyasztását, amelyek esetében a bérlő a víz- és csatornadíjat közvetlenül a közüzemi szolgáltatók részére fizeti meg;

c) a közösségi vízfelhasználást;

d) a csőtörés során keletkezett vízveszteséget.

3.) Az 1.) és 2.) pont alapján meghatározott vízmennyiséget el kell osztani a mérőhelyhez kapcsolódó lakások szobaszámától és komfortfokozatától függő - az 5.) pontban meghatározott - szorzófaktorok összességével.

4.) A mérőhelyhez kapcsolódó egyes lakásokra eső havi víz- és csatornadíj mértékét úgy kell meghatározni, hogy a 3.) pont alapján kiszámított hányadost meg kell szorozni az adott lakásra vonatkozó szorzófaktorral és a tárgyidőszakra érvényes víz- és csatornadíjjal, majd az így kapott mennyiséget el kell osztani tizenkettővel.

5.) A 3.) és a 4.) pont alkalmazása során használt szorzófaktorok:

Lakószobák száma
Komfortfokozat 1 szoba 1+1/2
szoba
2 szoba 2+1/2
szoba
3 szoba 3+1/2
szoba
4 és több
szoba
összkomfortos 2,20 2,67 3,14 3,61 4.09 4,56 5,03
komfortos 2,00 2,43 2,86 3,29 3,71 4,14 4,57
félkomfortos 1,40 1,70 2,00 2,30 2,60 2,90 3,20
komfortnélküli és
szükséglakás
1,00 1,21 1,43 1,64 1,86 2,07 2,29

6.) Ha az egyes lakásokra eső víz- és csatornadíj mértéke másképpen nem határozható meg, akkor a fizetendő havi díj mértéke az adott lakáshoz tartozó - alább meghatározott - évi normatíva és a tárgyidőszakra érvényes víz- és csatornadíj szorzatának egytizenketted része.

A normatíva mértéke m3/ év:

Lakószobák száma
Komfortfokozat 1 szoba 1+1/2
szoba
2 szoba 2+1/2
szoba
3 szoba 3+1/2
szoba
4 és több
szoba
összkomfortos 154 187 220 253 286 319 352
komfortos 140 170 200 230 260 290 320
félkomfortos 98 119 140 161 182 203 224
komfortnélküli és
szükséglakás
70 85 100 115 130 145 160

7.) A közcsatornába be nem kötött ingatlanon keletkezett házi szennyvíz (települési folyékony hulladék) elszállításával kapcsolatos díjmegtérítésre a csatornadíj megtérítésére vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.


1
A bekezdést a 46/2007. (XII. 20.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet 1. §-a módosította; a rendelkezés 2008. január 1-jével hatályos.
2
A mellékletet a 46/2007. (XII. 20.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet 2. §-a módosította; a rendelkezés 2008. január 1-jével hatályos.
3
A mellékletet a 37/2007. (XI. 20. Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet 2. §-a módosította; a rendelkezés 2008. január 1-jével hatályos.