XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió

https://www.budapest13.hu/ugy/rendszeres-gyermekvedelmi-kedvezmeny/

Témák A-Z

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

keretében a gyermek a gyermekétkeztetés normatív kedvezményére, pénzbeli támogatásra, valamint egyéb kedvezményre ( pl: tankönyv támogatásra, gyermekétkeztetési költség átvállalására ) jogosult.


Ügy megnevezése Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Rövidített ügy megnevezés  

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Összefoglaló mondat Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében a gyermek a gyermekétkeztetés normatívkedvezményére, pénzbeli támogatásra valamint egyéb kedvezményre (pl.: tankönyv támogatására, gyermekétkeztetési költség átvállalására) jogosult.

 

Eljárásra jogosultak/kötelezettek köre A gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 135%-át (38.475.-Ft.)

 

–          ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy

–          ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy

–          ha a nagykorúvá vált gyermek megfelel a 20. §. (2) bekezdésében foglalt feltételeknek; az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 145%-át (41.325.-Ft)

feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg külön-külön vagy együttesen a meghatározott mértéket (lásd: fogalmak).

Mit kell tennie Kérelmet benyújtania

 

Kötelezettségmulasztás Nincs

 

Határidők Ügyintézési határidő 8 nap

 

Benyújtandó dokumentumok –          a 149/1997.(IX.10). kormányrendelet 3. számú melléklete szerinti formanyomtatványt a megfelelő igazolásokkal együtt

–          a gyermek elhelyezése vagy ideiglenes hatályú elhelyezése valamint a gyámrendelés tárgyában hozott bírósági, illetve gyámhatósági döntést, továbbá a 149/1997.(IX.10). kormányrendelet 18.§. (2) bekezdésében meghatározott jegyzőkönyvet

–          oktatási intézmény igazolását nappali oktatás munkarendje szerint fennálló tanulói vagy hallgatói jogviszonyról

–          a család előző havi jövedelemigazolását

–          egyedülálló kérelmező esetén az egyedülállóság tényéről igazolást

–          az id. törvény 19.§. (2) bekezdés a) pontja ab) alpontjában szabályozott esetben a gyermek tartós betegségének vagy súlyos fogyatékosságának  tényéről igazolást

 

Fizetési kötelezettség Nincs

 

Eljáró szerv Jegyző nevében a Szociális és Köznevelési Osztály kijelölt ügyintézője

 

Felettes szerv/jogorvoslat Budapest Főváros Kormányhivatala
Egyéb információk Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény a feltételek fennállása esetén egy év időtartamra, de legfeljebb az önálló keresettel nem rendelkező, nappali tagozaton középfokú tanulmányokat folytató nagykorúvá vált gyermek 23 éves koráig, illetve az önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató nagykorúvá vált gyermek 25 éves koráig állapítható meg.

 

Kapcsolódó nyomtatványok Letölthető formanyomtatvány

A kérelem csak a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 3. sz. mellékletével (formanyomtatvány) és a szükséges mellékletekkel érvényes.

 

Vonatkozó jogszabályok A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény

A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997.(IX.10.) kormányrendelet

 

Fogalmak lakcím: a személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatai irányadók. A házastársak akkor tekinthetők különélőnek, ha a lakcímük különböző.

életvitelszerű lakás: abban a lakóingatlanban, amely ténylegesen, életvitelszerűen a háztartása életének helyszínéül szolgál, ott, ahol a közüzemi szolgáltatásokat igénybe veszi és ott, ahol a mindennapi életviteléhez szükséges tevékenységet folytatja, és ahonnan életét szervezi.

 

 

egy főre jutó jövedelem: számításánál a kérelem benyújtásának időpontjában közös háztartásban élő közeli hozzátartozóként (gondozó családként) kell figyelembe venni az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező

–          szülőt, a szülő házastárság vagy élettársát,

–          20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező gyermeket,

–          23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató gyermeket

–          25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató gyermeket,

–          korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg és a fogyatékos gyermeket,

–          az a) -e) pontokba nem tartozó, a Csjt. alapján a szülő vagy házastársa által eltartott rokont.

vagyon: vagyon alatt azt a hasznosítható ingatlant, járművet, továbbá vagyoni értékű jogot kell érteni, amelynek egy főre jutó értéke a gyermeket gondozó családban külön-külön számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének húszszorosát (570.000.-Ft.) vagy együtt számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hetvenszeresét (1.995.000.-Ft.) meghaladja azzal, hogy nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben a szülő vagy a tartásra köteles más törvényes képviselő életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általuk lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra vagy tartós betegségre tekintettel fenntartott gépjármű.

 

Élethelyzet  A családban az egy főre jutó jövedelem amennyiben meghaladja a törvényben meghatározott mértéket a gyermek a gyermekétkeztetés normatív kedvezményére, pémzbeli támogatásra és egyéb kedvezményekre jogosult.
Elektronikusan intézhető: szkennelve:  ph-szko@bp13.hu

ügyfélkapun vagy hivatali kapun keresztül

Telefonosan ügyintézhető: nem
Személyesen ügyintézhető: Budapest Főváros XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatal Szociális és Köznevelési Osztályán, vagy a Hivatal Ügyfélszolgálatán lehet benyújtani ügyfélfogadási időben. (1139 Budapest, Béke tér 1.)

 

Ügyfélfogadási idő:

hétfő: 13.30. – 18.00.

szerda: 8.00. – 16.30.

péntek: 8.00.- 11.30.

 

Postai úton: Budapest Főváros XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatal Szociális és Köznevelési Osztály részére cím: 1139 Budapest, Béke tér 1.

 

Postacím: 1555 Budapest, Pf. 10.

 

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán

ügyfélfogadási idő:

hétfő: 8.00. – 18.00.

kedd, szerda, csütörtök: 8.00. – 16.30.

péntek: 8.00.  – 14.00.

 

Nyelv magyar-angol magyar
Tárgyszavak családban egy főre jutó jövedelem

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege

étkezés

Vissza

Díjaink, elismeréseink