XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió

https://www.budapest13.hu/ugy/rendszeres-gyermekvedelmi-kedvezmeny/

Témák A-Z

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

keretében a gyermek a gyermekétkeztetés normatív kedvezményére, pénzbeli támogatásra, valamint egyéb kedvezményre ( pl: tankönyv támogatásra, gyermekétkeztetési költség átvállalására ) jogosult.


Általános információk

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény ( továbbiakban id. törvény) szabályozza a jogosultsági feltételeket:  http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=29687.340307

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult.

 •  id. törvény 151. § (5) bekezdésének a) és b) pontjában meghatározott gyermekétkeztetés normatív kedvezményének,
 • bölcsődés,
 • óvodás,
 • 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő,
 • fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó intézményben elhelyezett, aa)-ac) alpont szerinti életkorú gyermek után az intézményi térítési díj 100%-át,
 • az a) pont alá nem tartozó, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek és tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át,
 • id. törvény  20/A. §-ban meghatározott természetbeni támogatásnak,
 • a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel,
 • a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjára tekintettel természetbeni támogatást nyújt fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány formájában.
 • a külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeknek az igénybevételére.

Jogosultak köre

a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének  a 135%-át, (38,475.- Ft).

-ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy

-ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy

-ha a nagykorúvá vált gyermek megfelel a 20. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek; az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 145%-át, (41, 325.- Ft).

feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg külön-külön vagy együttesen a meghatározott értéket.

ügyintézési határidő

8 nap
Eljárás menete

egy főre jutó összeg számításánál – a kérelem benyújtásának időpontjában – közös háztartásban élő közeli hozzátartozóként (gondozó családként) kell figyelembe venni az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező

 • szülőt, a szülő házastársát vagy élettársát,
 • 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező gyermeket,
 • 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató gyermeket,
 • 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató gyermeket,
 • korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg és a fogyatékos gyermeket,
 • az a)-e) pontokba nem tartozó, a Csjt. alapján a szülő vagy házastársa által eltartott rokont.

Vagyon alatt azt a hasznosítható ingatlant, járművet, továbbá vagyoni értékű jogot kell érteni, amelynek egy főre jutó értéke a gyermeket gondozó családban külön-külön számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének húszszorosát, 570 000 Ft. vagy együtt számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hetvenszeresét 1 995 000 Ft. meghaladja, azzal, hogy nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben a szülő vagy a tartásra köteles más törvényes képviselő életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általuk lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra vagy tartós betegségre tekintettel fenntartott gépjármű.

A feltételek fennállása esetén egy év időtartamra, de legfeljebb a nagykorúvá vált gyermek 23. életévének betöltéséig, vagy a nagykorúvá vált gyermek 25. életévének betöltéséig megállapítja a gyermek, nagykorúvá vált gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát.

A rendszeres kedvezményre való jogosultság kezdő időpontja  a kérelem benyújtásának napja.

A rendszeres kedvezményre való jogosultság – ideértve az ahhoz kapcsolódó pénzbeli ellátást is – ismételt megállapítása iránti kérelem a korábbi jogosultság időtartama alatt, annak megszűnését megelőző három hónapban is benyújtható. Ebben az esetben az új jogosultságot a korábbi jogosultság megszűnését követő naptól kell megállapítani.

csatolandó mellékletek:

a 149/1997.(IX.10) kormányrendelet  a 3. számú melléklet szerinti formanyomtatványt a megfelelő igazolásokkal együtt,
a gyermek elhelyezése vagy ideiglenes hatályú elhelyezése, valamint a gyámrendelés tárgyában hozott bírósági, illetve gyámhatósági döntést, továbbá a 149/1997.(IX.10.) korm.rendelet 18. § (2) bekezdésében meghatározott jegyzőkönyvet,
az oktatási intézmény igazolását a nappali oktatás munkarendje szerint fennálló tanulói vagy hallgatói jogviszonyról,
család előző havi jövedelemigazolását
egyedülálló kérelmező esetén az egyedülállóság tényéről,
az id. törvény 19. § (2) bekezdés a) pontja ab) alpontjában szabályozott esetben a gyermek tartós betegségének vagy súlyos fogyatékosságának tényéről.

Ügyet intéző szervezeti egység

I. fokon döntés hozó szerv: a Jegyző  nevében a Szociális és Köznevelési Osztály kijelölt
ügyintézője

II. fokon döntést hozó szerv: Budapest Főváros Kormányhivatala

Jogszabályok

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény

A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló  149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet.

Vissza

Díjaink, elismeréseink