XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió Akadálymentes verzió ikon

https://www.budapest13.hu/ugy/telepuleskepi-velemenyezesi-eljaras/

Témák A-Z

Településképi véleményezési eljárás

Általános információk

A Magyar Országgyűlés a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény (Tvtv) megalkotásával az építésügyben az eddigiektől eltérő szemlélet kialakítását kezdte meg. Az ennek megfelelő önkormányzati feladatok a Tvtv-ben és annak a végrehajtását tartalmazó, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, illetve a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017.(IV.28.) Korm. rendeletekben szerepelnek.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 6/A. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja értelmében a települési önkormányzat (fővárosban a kerületi önkormányzat) elláthatja az épített környezet helyi védelmét, a helyi építészeti értékek, a településkép, a rálátás és kilátás védelmét. Ennek alapján a településképi védelem – ide tartozóan a településképi bejelentési eljárások lefolytatása – önként vállalható önkormányzati feladatot képez. Önkormányzatunk az épített környezet, a helyi építészeti értékek, a településkép védelme érdekében önként vállalja e feladatot, és a kapott felhatalmazás alapján Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta a településkép védelméről szóló 13/2021. (VI.29.) önkormányzati rendeletét, amely 2021. augusztus 1-jén lépett hatályba.

A véleményezési eljárás során a polgármester bekéri a főépítész vagy – a véleményezési eljárás megindítását megelőzően – a helyi tervtanács szakmai álláspontját, és az alapján a benyújtott tervet megvalósításra javasolja, vagy nem javasolja. Az építésügyi hatóság az építési engedély iránti kérelmet elutasítja, ha a tervezett építési tevékenység engedélyezését a polgármester a településképi véleményben nem javasolta. A polgármester véleménye ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az legfeljebb az építésügyi hatósági ügyben hozott döntés elleni fellebbezés keretében vitatható.

Az építésügyi hatósági eljárás során figyelembe kell venni a főépítészi vagy tervtanácsi véleményen alapuló, a kerület építészeti arculatának megőrzését célzó, azt színvonalasan javító, a településképi illeszkedést kiemelten figyelembe vevő polgármesteri véleményt. A településképi véleményezés jogintézménye erősíteni kívánja az önkormányzat érdekeit az építéshatósági eljárások során. Az önkormányzati érdekeket és célokat a Képviselő-testület által elfogadott településfejlesztési koncepciók, stratégiák tartalmazzák.


AZ ELJÁRÁS MENETE

Kapcsolódó dokumentum: településképi véleményezési eljárás adatlap

Benyújtás módja: A kérelmező/építtető az engedélyezési eljárást megelőzően a Főépítészi Iroda által elkészített kérelem nyomtatványt kitöltve benyújtja postai úton vagy személyesen az Önkormányzat ügyfélszolgálatán. A kérelem benyújtását megelőzően a mellékletének számító építészeti-műszaki tervdokumentációt ÉTDR rendszerben feltölti a tárhelyre, és annak tartalmát – az ÉTDR rendszerben „előzetes szakhatósági és egyéb állásfoglalás” kérelem indításával – megosztja a Polgármesterrel.

A kérelem benyújtását követően, jogszabályban meghatározottak alapján a Tervtanács, vagy a Főépítész megvizsgálja a kérelmet és a tervdokumentációt, és véleményt alkot.

A Polgármester a Tervtanács, vagy a Főépítész véleménye alapján a tervdokumentációt engedélyezésre feltétellel vagy anélkül javasolja, illetve nem javasolja, amennyiben a kérelem és mellékleteinek a tartalma nem egyezik a jogszabályban meghatározottakkal, vagy az építési tevékenység nem illeszkedik a településképbe.

Ügyintézés díja: díj és -illetékmentes.

Az eljárási határidő: A polgármester a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül dönt. A kérelmező/építtető a településképi véleményt postai úton valamint ÉTDR-en (elektronikusan) is megkapja. A kérelmező/építtető amikor az építéshatóságnál az engedély kérelmét benyújtja a csatolandó dokumentumokkal együtt csatolja a településképi véleményt is.

 

Vissza

Díjaink, elismeréseink


              Idősbarát önkormányzat díj