XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió Akadálymentes verzió ikon

https://www.budapest13.hu/ugy/szakmai-konzultacio/

Témák A-Z

Szakmai konzultáció

A Magyar Országgyűlés a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Tvtv) megalkotásával az építésügyben az eddigiektől eltérő szemlélet kialakítását kezdte meg. Az ennek megfelelő önkormányzati feladatok a Tvtv-ben és annak a végrehajtását tartalmazó, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017.(IV.28.) Korm. rendeletekben szerepelnek.

Az Étv. 6/A. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja értelmében a települési önkormányzat (fővárosban a kerületi önkormányzat) elláthatja az épített környezet helyi védelmét, a helyi építészeti értékek, a településkép, a rálátás és kilátás védelmét. Ennek alapján a településképi védelem – ide tartozóan a településképi bejelentési eljárások lefolytatása – önként vállalható önkormányzati feladatot képez.
Önkormányzatunk az épített környezet, a helyi építészeti értékek, a településkép védelme érdekében önként vállalja e feladatot, és ennek szabályozására a Tvtv 12. § (2) bekezdésében, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 57. § (3) bekezdésében, 62. § 4. pontjában kapott felhatalmazás alapján Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta a településkép védelméről szóló 13/2021. (VI.29.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Tkr.).

A Tkr. 32. §-ban foglaltak alapján a településkép védelme érdekében az Önkormányzat főépítésze szakmai konzultációt és ezen belül szakmai tájékoztatást (a továbbiakban együttesen: szakmai konzultáció) biztosít.

 • A főépítészi állásfoglalás megkérése szakmai konzultáció keretében legalább egyszer kötelező fennmaradási engedélyezési eljárás esetén, továbbá minden nem építési engedélyköteles tevékenységgel járó új épület, építmény építése, meglévő építmény átalakítása, bővítése, felújítása során, ha az a közterületről látható módon megváltoztatja
  • a beépítés módját,
  • a beépítés szintszámát vagy az épület legmagasabb pontját,
  • az építmény anyaghasználatát,
  • a kerti építményeket, műtárgyakat,
  • az építmény tömegformálását,
  • az építmény homlokzat kialakítását,
  • a telek zöldfelületének kialakítását.
 • Szakmai konzultáció, és ezen belül főépítészi állásfoglalás megkérése kötelező a településképi bejelentési eljárás nélkül kialakítható vendéglátó teraszok létesítése esetén.
 • Szakmai konzultáció minden egyéb esetben is kezdeményezhető a településképi követelményekről, illetve a helyi építési szabályzat előírásaival kapcsolatosan.

A szakmai konzultáció kérelemnyomtatványa a Tkr. 9. mellékletét képezi.
A benyújtandó dokumentáció tartalmi követelményeit a Tkr. 8. melléklet A. pontja tartalmazza:

 1. műszaki leírás, a telepítésről és az építészeti kialakításról
 2. helyszínrajz, a szomszédos építmények és terepviszonyok feltüntetésével,
 3. tervezett állapot alaprajzai,
 4. legalább két, egymásra merőleges irányban felvett metszet,
 5. valamennyi külső nézetet ábrázoló homlokzati tervet, anyaghasználat és színek feltüntetésével,
 6. legalább egy-egy madártávlati, valamint szemmagasságból ábrázolt látványterv vagy modellfotó, a környezet ábrázolásával,
 7. utcakép a kerítés ábrázolásával és anélkül, színterv,
 8. beépítés mértéke, terepszint alatti beépítés mértéke, zöldterületi mutató és szintterületi mutató számítás idomtervei, építménymagasság és homlokzatmagasság számítás idomtervei, a kerületi építési szabályzat 3. mellékletében meghatározott paraméterek megfelelésének igazolása,
 9. bővítés, átalakítás esetén a meglévő épület tervdokumentációja,
 10. terasz kialakítása esetén teraszbútorok fotója, tervezett elrendezése,
 11. a 9. melléklet szerinti kérelem,
 12. tervezői nyilatkozat az Étv. 33/A. § szerinti egyszerű bejelentés esetén.

A szakmai konzultáció a tervdokumentáció és kérelem foepitesz@bp13.hu központi e-mail címre történő megküldéssel kezdeményezhető.


Vissza

Díjaink, elismeréseink


              Idősbarát önkormányzat díj