XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió Akadálymentes verzió ikon

https://www.budapest13.hu/ugy/kozterulet-hasznalat/

Témák A-Z

Közterület használat

A közterület-használat részletes feltételeit a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatárról és rendjéről szóló 18/2015. (VI. 30.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: közterületi rendelet) szabályozza.

A közterület-használati kérelem benyújtása

A közterület rendeltetéstől eltérő használatához közterület-használati iránti kérelem benyújtása, hatósági határozatba vagy hatósági szerződésbe foglalt közterület használati hozzájárulás szükséges, amely tartalmazza a használat részletes feltételeit.

A hiánytalanul kitöltött kérelemnyomtatvány, az előírt mellékletek csatolása, a pontos és egyértelmű helymeghatározás, valamint a meglévő létesítmény fotója feltétele a kérelem érdemi elbírálásának.

A közterület-használati hozzájárulást annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja. Építési engedélyhez kötött építmény esetében és az építési munkálatokkal összefüggő közterület-használat esetében az építtetőnek vagy az általa meghatalmazott személynek kell a közterület-használati hozzájárulást beszereznie.

Szórólaposztás esetén a közterület-használati hozzájárulást annak kell kérnie, akinek érdekében a szórólapot osztani kívánják.

A kérelmet főszabály szerint a közterület-használat megkezdése előtt legalább 30 nappal kell benyújtani. Konténer közterületen történő elhelyezése és szórólaposztás esetén a kérelmet a közterület-használat tervezett megkezdése előtt legalább 15 nappal kell benyújtani.

A kérelem benyújtásának módja

Gazdasági társaság, társadalmi vagy egyéb szervezet valamint egyéni vállalkozó a kérelmét az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 8. § (1) bekezdése és a 9. § (1) bekezdése értelmében a Budapest Főváros XIII. kerületi Polgármesteri Hivatal részére kizárólag elektronikus módon terjesztheti elő. Elektronikus kapcsolatfelvételre azonosítást követően az adott szervezet Cégkapuján keresztül van lehetőség oly módon, hogy a honlapon szereplő ÁNYK nyomtatvány a szervezet nevében elektronikusan kerül kitöltésre és eljuttatásra a Budapest Főváros XIII. kerületi Polgármesteri Hivatal hivatali kapujára.

Természetes személy a hatályos jogszabályok értelmében (az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 8. § (1) bekezdés és 10. §) – a Budapest Főváros XIII. kerületi Polgármesteri Hivatal részére szóló kérelmét/beadványát személyesen, postai úton írásban, vagy elektronikus módon terjesztheti elő. Elektronikus kapcsolatfelvételre azonosítást követően ügyfélkapun keresztül van lehetőség oly módon, hogy a honlapon szereplő ÁNYK nyomtatvány elektronikusan kerül kitöltésre és eljuttatásra a Budapest Főváros XIII. kerületi Polgármesteri Hivatal hivatali kapujára. A kérelem a honlapról letölthető és elektronikusan vagy kézzel kitöltött ÁNYK nyomtatvány formájában személyesen leadható ügyfélfogadási időben a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. valamennyi ügyfélszolgálatán, valamint a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán egyaránt.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az e-mailen történő kapcsolatfelvétel nem minősül elektronikus ügyintézésnek.

Külön közterület-használati hozzájárulás nélkül, a tevékenység megkezdését megelőző bejelentés alapján használható a közterület a közterületi rendelet 8.§-ában foglalt esetekben:

a közút, a járda és a zöldterület építésével, javításával és fenntartásával kapcsolatos munkák elvégzéséhez;

– fák és zöldterületek védelmét szolgáló berendezések elhelyezéséhez, fennmaradásához;

az úttartozékok és a közúti közlekedés szervezésének és irányításának céljait szolgáló berendezések elhelyezéséhez;

elektronikus hírközlési építmények, valamint közműves berendezések, illetve létesítmények hibaelhárításához szükséges munkák elvégzéséhez;

reklámot nem tartalmazó előtető, védőtető, ernyőszerkezet elhelyezéséhez, ha annak közterülettel érintkező felülete a 2 négyzetmétert nem haladja meg;

az élet- és balesetveszély elhárításához szükséges munkálatok elvégzéséhez, ide nem értve az élet- és balesetveszély elhárítását követő további építési munkálatokat;

– futóversenyek útvonalának biztosításához.

A bejelentés módjára a kérelemre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni, azzal, hogy a bejelentéshez szükséges külön formanyomtatvány a honlapról szintén letölthető.

Közterület-használati hozzájárulás és bejelentés nélkül használható a közterület a kizárólag kézi hordozású eszközökkel végzett, illetve a 30 percet meg nem haladó időtartamú film-, televízió- videó- és hangfelvételek készítéséhez, továbbá, ha turisztikai vagy családi célból készül a felvétel;

Közút vagy járda területét érintő közterület-használati kérelem esetében a közútkezelő hozzájárulását, kereskedelmi, vendéglátó-ipari, kisipari tevékenységek esetén az ipar-kereskedelmi hatóság támogató véleményét a hatóság szerzi be.

A közterület-használati hozzájárulás nem mentesíti a használót a tevékenységére vonatkozóan a jogszabályokban előírt (különösen építésügyi, népegészségügyi, rendészeti, környezetvédelmi, iparkereskedelmi) hatósági, szakhatósági engedélyek, hozzájárulások, vélemények, nyilatkozatok beszerzése alól. A kérelem benyújtása önmagában a közterület használatára nem jogosít.

 

A közterület-használati díjfizetés alóli mentesség és kedvezmény

A közterület-használati díjfizetés alóli mentesség illeti meg:

 • az Önkormányzat által támogatott vagy jóváhagyott programok szervezőit;
 • az önkormányzati tulajdonú épületek felújításával, önkormányzati beruházásban megvalósuló épületek építésével, önkormányzati beruházásban megvalósuló közutak, közterületek felújításával, fenntartásával kapcsolatos munkák kivitelezőit;
 • műemlékvédelem vagy helyi védettség alatt álló épületek felújítási munkálataival kapcsolatos közterület-használatot, amennyiben a használat időtartama az egy évet nem haladja meg;
 • a közműveknek (elektromos, gáz, víz, csatornázás, távfűtés), a köztisztasági szerveknek a feladatuk ellátását szolgáló közérdekű létesítményeit;
 • az országos és helyi közforgalmú vasutak, továbbá a közforgalmú közúti, vízi és légi közlekedési vállalatoknak a feladatuk ellátását szolgáló létesítményeit;
 • az Önkormányzat, az Önkormányzat költségvetési szervei, a Polgármesteri Hivatal, vagy az Önkormányzat gazdasági társasága által szervezett rendezvények, programok szervezőjét, a közterületnek a jelen pontban felsoroltak általi, közfeladat ellátása céljából történő igénybevételét;
 • közterület ételosztás céljából használóját;
 • taxiállomások üzemeltetőjét;
 • önkormányzati tulajdonú választási vagy egyéb tájékoztatási célú, Megbízó által kihelyezett hirdető berendezések használóját az Önkormányzattal erre vonatkozóan kötött együttműködési megállapodás alapján;
 • a reklámok közzétételére irányadó, mindenkor hatályos szabályok szerint létesített közművelődési hirdetőoszlop közfeladatot ellátó általi, közcélú használatát.

Nem terjed ki a mentesség a közforgalmú közúti közlekedési vállalatok közterületen elhelyezett állomáshelyein, fedett várakozóhelyein lévő árusító és vendéglátó-ipari helyiségek által elfoglalt területekre.

Csökkenthető a közterület-használati díj mértéke

 • legfeljebb 40% mértékben, ha a kérelmező hadigondozott, csökkent munkaképességű, rokkantsági vagy rehabilitációs járadékban részesül;
 • legfeljebb 50% mértékben kiemelt területen 18.00 óra és reggel 8.00 óra közötti időszakban rakodás céljára történő közterület-használat esetén, valamint amennyiben a magasépítési munkák során a használó vállalja, hogy a gyalogos forgalom zavartalan biztosítása és a közlekedés biztonsága érdekében a járda űrszelvénye fölé védőtetőt épít, vagy olyan állványzatot helyez ki, amely alatt a gyalogosok biztonságos közlekedése biztosított,
 • legfeljebb 50% mértékben ha a közterület-használat célja adománygyűjtés vagy humanitárius, karitatív tevékenység;
 • legfeljebb 80%-kal kérelemre, különösen indokolt esetben, amennyiben a kérelmező személyi vagy szociális helyzete, vagy a közterület-használat körülményei azt indokolják, a társasházak és szövetkezeti lakóházak épületfelújítási, homlokzat helyreállítási munkához szükséges közterület-használat esetén, valamint, ha a kérelmező igazolja a közterület-használat környezettudatos vagy a közterület értékét növelő jellegét és annak időtartamát.

Egyidejűleg azonban csak egy jogcímen csökkenthető a közterület-használati díj.

 

A kérelem elbírálása

 

A közterület használatához történő hozzájárulásról, a közterület-használati díj mértékének csökkentéséről, valamint a filmforgatás céljából történő közterület-használatra vonatkozó hatósági szerződés jóváhagyásáról a Budapest Főváros XIII. Kerület polgármestere (továbbiakban: hatóság) jogosult dönteni.

A közterület használatért fizetendő díjak mértékét a közterületi rendelet 2. melléklete tartalmazza.

A közterület-használati hatósági eljárás lebonyolítása, az Önkormányzatot megillető díjak beszedése, a Polgármesteri Hivatal Jegyzői és Jogi Osztályának feladat- és hatásköre.

A hatóság a kérelemnyomtatványban felsorolt dokumentumokon túlmenően – a kérelemben megjelölt tevékenységhez igazodóan hiánypótlás formájában – további dokumentumok benyújtására, adatok közlésére hívhatja fel a kérelmezőt.

A hatóság a közterület-használat iránti kérelem elbírálása során figyelembe veszi a Kerületi Építési Szabályzat, a településképi rendelet előírásait, a városképi, városrendezési, városrehabilitációs, műemlékvédelmi, közlekedési, környezetvédelmi, zajterhelési, közegészségügyi és köztisztasági, kereskedelmi, turisztikai szempontokat, gazdaságfejlesztési, vagyonhasznosítási,  szempontokat, a közérdeket, az eljárásban közreműködők által előírt követelményeket, valamint az adott közterület-használattal kapcsolatos tapasztalatokat, lakossági jelzéseket.

A kérelem elbírálása során elsőbbséget kell biztosítani az építmények építésével, javításával és karbantartásával kapcsolatos kérelmeknek, valamint a közfeladatellátás célját szolgáló közterület-használatnak.

Hiányosan benyújtott kérelem esetén a hatóság a kérelmezőt egy alkalommal hiánypótlásra hívja fel. A felhívás eredménytelensége esetén a hatóság a kérelmet elutasítja.

A hatóság – az ügy egyedi körülményei alapján és a közterületi rendelet keretei között – jogosult a közterület-használati hozzájárulását a kérelemben foglaltaktól eltérő mértékű területre vagy eltérő időszakra megadni.

A közterület-használati kérelmet a hatóság elutasítja, ha

 • a kérelemben megjelölt közterületi ingatlanon, vagy az azzal szomszédos helyrajzi számú közterületen a kérelemben megjelölttel azonos használati céllal és részben vagy egészben azonos időtartamra másnak már közterület-használati hozzájárulása van; vagy
 • a kérelmezővel szemben a kérelme beadását megelőző 1 évben az Önkormányzat jogellenes közterület-használat jogcímén szankciót alkalmazott, vagy
 • a kérelem szerinti közterület-használathoz a közútkezelő nem járult hozzá, így különösen ha a kérelmező a közterület kérelem szerinti használatához nem rendelkezik jóváhagyott forgalomtechnikai tervvel, vagy a terasz által elfoglalt terület miatt visszamaradó gyalogos járófelület szélessége kevesebb 1,5 méternél, vagy a kérelem szerinti közterület-használati igény mértéke a szükségesnél nagyobb mértékben korlátozná a közterülettel határos magántulajdonú ingatlanok használatát, vagy a kérelem szerinti időpontban a kérelemmel érintett területen olyan mértékű közterületi lezárások lesznek, amelyen felül már nem lenne biztosított a közterület parkolási célú, rendeltetésszerű használata a környékbeli lakosok számára,
 • az ipar-kereskedelmi hatóság a közterület-használati igényt nem támogatja, vagy
 • a kérelemben megjelölt közterület-használathoz településképi bejelentési eljárás lefolytatása szükséges, és a kérelmező nem nyújtotta be a településképi bejelentés tudomásulvételéről szóló döntést, vagy
 • a kérelem vendéglátó terasz vagy előkert létesítésére, fennmaradására irányul, és az épülethomlokzat előtt kialakítandó vendéglátó teraszhoz az érintett társasház tulajdonosai a társasházakra vonatkozó jogszabályok szerint nem adták hozzájárulásukat, vagy az épület földszintjén vagy magasföldszintjén lakás található, és kérelmező nem rendelkezik a földszinti vagy magasföldszinti lakás tulajdonosának és életvitelszerű lakójának a vendéglátó terasz kialakításához adott írásbeli hozzájárulásával
 • szelektív hulladékgyűjtésre szolgáló, közterületi zárt kukatárolók kialakítását a főépítész állásfoglalásában nem támogatja.

 

Jogorvoslat

A közterület-használat tárgyában hozott döntések ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületéhez lehet fellebbezést benyújtani, melyről a Képviselő-testület a beérkezést követően, soron következő – de legalább 8 nappal később tartandó – ülésén dönt. A fellebbezéshez szükséges nyomtatvány a honlapról letölthető. A fellebbezés illetéke határozat esetén 5 000 Ft, végzés esetén 3 000 Ft.

A Képviselő-testület döntésének bírósági felülvizsgálata kérhető. A kereset benyújtásához szükséges nyomtatvány a honlapról letölthető. A bírósági felülvizsgálat iránti eljárás illetéke 30.000 Ft. A felet az eljárásban illetékfeljegyzési jog illeti meg, amely azt jelenti, hogy mentesül az illeték előzetes megfizetése alól, és az illetéket az köteles megfizetni, akit a bíróság erre kötelez. A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására (végrehajtására) nincs halasztó hatálya. Az azonnali jogvédelmet, a halasztó hatály elrendelését (végrehajtás felfüggesztését) a bíróságtól kell kérni. Jogszabálysértés hiányában a bíróság a keresetet elutasítja.

 

A közterület-használatának alapvető követelményei

A közterület-használatért a hozzájárulás jogosultja a közterületi rendeletben meghatározott díjat köteles fizetni. A használati díjat előre, egyösszegben, illetve a hatósági határozatban vagy a hatósági szerződésben meghatározott időszakonként, módon és feltételek szerint kell megfizetni. A használat megkezdésének feltétele a hatósági határozatban vagy hatósági szerződésben meghatározott használati díj maradéktalan megfizetése.

A közterület-használati hozzájárulás alapján a közterületet kizárólag a jogosult, valamint a hatósági határozatban vagy a hatósági szerződésben feltüntetett közreműködők használhatják. A közterület-használati hozzájárulás harmadik személy részére át nem engedhető, az kizárólag a jogosult részére szól, azonban ez nem korlátozza a jogosult azon jogát, hogy a közterület-használathoz közreműködőket vegyen igénybe. A közterületet kizárólag a hatósági határozatban vagy a hatósági szerződésben rögzített célra használható.

A közterület-használati díjat a közterület tényleges használatára tekintet nélkül a hatósági határozat vagy a hatósági szerződés szerinti időtartamra és módon kell megfizetni. A közterület használatának díját a jogcím nélküli használó a használatra tekintettel köteles megfizetni.

A hatóság fontos közérdekből vagy üzemzavar elhárítása miatt a közterület használatának szünetelését rendelheti el. A közterület-használat szünetelésének idejére a már befizetett közterület-használati díj időarányos részét a hatóság visszatéríti a jogosult részére.

Ha a közterület-használati hozzájárulás megszűnik vagy szünetel, a használó köteles a hatósági döntésnek megfelelően a közterület rendeltetésszerű használatát helyreállítani. A használót mindaddig közterület-használati díj fizetési kötelezettség terheli, ameddig a közterület rendeltetésszerű használatát a hatósági döntésnek megfelelően, hiánytalanul helyre nem állította.

Közterület-használati hozzájárulás csak ideiglenes jelleggel – főszabály szerint legfeljebb egy évre vagy meghatározott feltétel bekövetkeztéig – igényelhető. Egy évet meghaladó közterülethasználat esetén a közterület-használati díj a használat első évében a rendeletben meghatározott közterület-használati díj kétszerese, melyet a közterület-használati hozzájárulás véglegessé válásától számított 15 napon belül kell egy összegben megfizetni.

A hatóság a közterület-használati hozzájárulást visszavonja, ha

 • fontos közérdek, vagy a köztulajdon védelme érdekében szükséges;
 • a használó a használati jogát jogosulatlanul más személynek átengedi;
 • a használó a közterületet az engedélytől eltérő célra, nagyobb mértékben vagy a hozzájárulástól eltérő módon vagy helyen használja, és a jogellenes tevékenységgel az erre irányuló felszólításra sem hagy fel;
 • a használó használati díjfizetési kötelezettségének két egymást követő hónapban nem tesz eleget;
 • a közterület-használati hozzájárulással létesített pavilont két hónapot meghaladóan nem üzemelteti;
 • a használó a közterület használata során olyan reklámtevékenységet végez, amelyre a hatóság döntése nem terjed ki, vagy amely jogszabályba ütközik;
 • ha a használó a közterületen végzett tevékenységéhez szükséges jogosultságát bármely okból elveszíti;
 • a használó a közterületi rendelet vagy a hatósági szerződés szerinti kötelezettségének nem tesz eleget.

 

A közterület használat ellenőrzése

A hatósági határozatba vagy hatósági szerződésbe foglalt kötelezettségek betartását a Budapest Főváros XIII. Kerületi Közterület-felügyelet, a jogszabályok által ellenőrzésre jogosult szervek, az eljáró hatóság ügyintézői a helyszínen vagy más szükséges módon ellenőrizhetik. Az ellenőrzés során a közterület használója köteles igazolni a használat jogalapját és terjedelmét a közterület-használati hozzájárulást tartalmazó hatósági határozattal vagy hatósági szerződéssel.

 

 

A jogellenes közterület használat következménye

Aki a közterületet közterület használati hozzájárulás nélkül, vagy a hatósági határozattól vagy a hatósági szerződéstől eltérő módon használja, a közterület-használati díj tízszereséig terjedő díj megfizetésére köteles, amíg a felszólításban foglaltaknak eleget nem tesz, vagy az eredeti állapotot helyre nem állítja.

Aki közterületet a rendeltetésétől eltérően hozzájárulás nélkül, attól eltérő módon, vagy azt meghaladó mértékben használja, vagy a közterület olyan részét használja rendeltetéstől eltérő célra, vagy közterületet olyan tevékenységre használ, amelyre hozzájárulás nem adható,  vagy a közterület használati tevékenységével annak ellenére nem hagy fel, hogy hozzájárulása megszűnt vagy azt visszavonták, vagy a közterületen járművek szabályos parkolását, illetve közlekedését akadályozó tárgyakat elhelyez, közigazgatási szabályszegést követ el, és ha cselekménye más jogszabályban meghatározott jogsértést nem valósít meg – természetes személy esetén kettőszázezer, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén kettőmillió forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható. valamint természetes személy esetén legfeljebb ötvenezer forintig, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén pedig legfeljebb ötszázezer forintig terjedő helyszíni bírsággal sújtható. Helyszíni bírság kiszabására Budapest Főváros XIII. Kerületi Közterület-felügyelet közterület-felügyelője jogosult.

A közterület-használat további részletes feltételeit a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatárról és rendjéről szóló 18/2015. (VI. 30.) önkormányzati rendelete szabályozza. A rendelet teljes szövege elérhető a www.budapest13.hu honlapon az Önkormányzat/Rendeletek/Közterülethasználat elérési útvonalon.

 

Adatkezelési tájékoztató

Tájékoztatjuk, hogy a közterület-használati kérelemben megadott személyes adatokat a XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatal (cím: 1139 Budapest, Béke tér 1. tel.: +36-1-452-4100,  e-mail: ugyfelszolgalat@bp13.hu) a kérelem elbírálása érdekében az Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról és rendjéről szóló 18/2015. (VI. 30.) önkormányzati rendelet alapján,  az Ákr. szerinti hatósági eljárás lefolytatása érdekében kezeli. Az adatkezelés célja a kérelem elbírálásával kapcsolatos ügyintézés. További részletes tájékoztatást az adatkezelésről az Adatvédelmi tájékoztató és folyamatleírás a közterület használati hozzájárulás tárgyában lefolytatott hatósági eljárás során megvalósuló adatkezelésről című tájékoztatóban olvashat, mely elérhető honlapunkon és ügyfélszolgálatainkon.


Vissza

Díjaink, elismeréseink


              Idősbarát önkormányzat díj