XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió Akadálymentes verzió ikon

https://www.budapest13.hu/palyazat/telepulesi-tamogatas-palyazat-kozuzemi-dijhatralek-enyhitesere/

Témák A-Z

Folyamatosan egész évben

Települési támogatás pályázat közüzemi díjhátralék enyhítésére

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális, Egészségügyi és Művelődési Bizottsága

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.17.) Önkormányzati rendelet 23. § (2) bekezdése alapján

2022. évre pályázatot hirdet

közüzemi díjhátralék részbeni átvállalására

A pályázat általános célja közüzemi díjhátralék megfizetésének részbeni átvállalása, annak érdekében, hogy a szociálisan rászorultak lakhatásának biztonságát elősegítse, a lakhatással kapcsolatos költségeikből származó adósságterheket enyhítse.

Pályázatot a XIII. kerület közigazgatási területen bejelentett lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen itt élő azon állampolgár nyújthat be, aki a lakás bérlője, tulajdonosa valamint a számla kifizetésére kötelezett és közüzemi díjhátralékkal rendelkezik.

A pályázható támogatás összege: az összes díjtartozás 50 %-a, de nem haladhatja meg a 200.000.-Ft-ot

A pályázat folyamatosan nyújtható be, az előírt formanyomtatványon és az azon megjelölt igazolásokkal együtt, egész évben folyamatosan, kizárólag személyesen a kijelölt intézményben.

A pályázati adatlap beszerezhető , Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Prevenciós Központ HÍD Családsegítő Szolgálatánál (1134 Budapest, Tüzér utca 56-58.).

A pályázatot a Szociális és Köznevelési Osztály kijelölt ügyintézője készíti elő a Szociális, Egészségügyi és Művelődési Bizottság bírálatára.

Ha a döntésre történő előkészítés során a Szociális és Köznevelési Osztály ügyintézője hiányt észlel, a kérelem benyújtását követően, írásbeli hiánypótlási felhívást küld a kérelmező részére, a hiánypótlás teljesítési határidejének kitűzésével. A hiánypótlás teljesítési határidejének eredménytelen eltelte esetén a pályázat érvénytelennek minősül, azaz érdemi elbírálás nélkül kizárásra kerül a pályázati eljárásból.

A bizottság a pályázat elbírálás során előnyben részesíti azt a pályázót,

 • a) akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át (71 250 Ft) és a vagyonnal nem rendelkezik;
 • b) akinek fizetési nehézségei a benyújtott igazolások alapján valószínűsíthető, hogy átmenti jellegűek, vagy tartozását az önrész befizetésének vállalásával teljes mértékben ki tudja egyenlíteni;
 • c) aki vállalja együttműködési megállapodás kötését a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Prevenciós Központjával;
 • d) akinek a lakásfenntartáshoz kapcsolódó közüzemi díjtartozásainak összege a 200 000 Ft-ot nem haladja meg;
 • e) aki a tartozás kiegyenlítése érdekében az önrészt – amely nem lehet kevesebb, mint az összes díjtartozás 50%-a -, ezt meghaladó mértékben vállalja.

Az önrészt a szolgáltató megadott számlájára kell befizetni, és a befizetésről szóló igazolást 15 munkanapon belül be kell mutatni a Szociális és Köznevelési Osztályon (1139 Budapest, Béke tér 1.). Az önrész részletekben is fizethető, ahol a részletfizetési megállapodást a szolgáltatónál kell kérelmezni és a szolgáltatóval kell megkötni és az első részlet befizetéséről szóló igazolással együtt a megállapodást is be kell mutatni.

A pályázatot a Szociális, Egészségügyi és Művelődési Bizottság a pályázat beérkezését követő – az előterjesztésre vonatkozó szabályok betartásával – soros ülésén bírálja el.

A pályázati döntéssel kapcsolatban jogorvoslatnak nincs helye.

A pályázat benyújtása:

személyesen: Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Prevenciós Központ HÍD Családsegítő Szolgálatánál
                     (1134 Budapest, Tüzér utca 56-58.)

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ÉS FOLYAMATLEÍRÁS A SZOCIÁLIS PÁLYÁZATOK ÉS TÁMOGATÁSI KÉRELMEK ÜGYINTÉZÉSE SORÁN MEGVALÓSULÓ ADATKEZELÉSRŐL

 

Vissza

Díjaink, elismeréseink


              Idősbarát önkormányzat díj