XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió Akadálymentes verzió ikon

https://www.budapest13.hu/adatvedelmi-szabalyzat/

Témák A-Z

Adatvédelmi szabályzat

Adatvédelmi tájékoztató a budapest13.hu honlap használata során megvalósuló adatkezelésekről

 

Budapest Főváros XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatala az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban GDPR) előírásai szerint jelen tájékoztatóval és folyamatleírással nyújt tájékoztatást a budapest13.hu honlap használata során megvalósuló valamennyi adatkezeléssel kapcsolatos minden tényről. Az adott folyamatban való részvétellel az érintett jelen folyamatleírás szerint válik az adatkezelés érintettjévé.

 1.  Adatkezelő megnevezése

Budapest Főváros XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatal

1139 Budapest, Béke tér 1., www.budapest13.hu, ugyfelszolgalat@bp13.hu, +3614524100, képviseli a jegy

 1. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége

Bálint Erika, balinterika@bp13.hu, +3614524100/5093 mellék

 1. Adatkezelés szabályai

 Jelen adatkezelési tájékoztató időbeli hatálya 2018. május 25. napjától visszavonásig tart.

Budapest Főváros XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal), mint a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat hivatalos honlapjának, a www.budapest13.hu (továbbiakban: honlap) üzemeltetője, tájékoztatja látogatóit, hogy a honlappal kapcsolatosan a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak alapján kezel személyes adatokat.

E tájékoztató a Hivatal adatvédelemről szóló Jegyzői Utasítása alapján készült, tárgyi hatálya kiterjed a Hivatal által a honlap üzemeltetése során megvalósított minden olyan folyamatra, amely során a GDPR 4. cikk 1. pontjában meghatározott személyes adat kezelése megvalósul.

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

A tájékoztató fogalmai megegyeznek a GDPR 4. cikkében meghatározott értelmező fogalommagyarázatokkal.

A Hivatal kijelenti, hogy kizárólag a hatályos jogszabályok rendelkezései alapján végez adatkezelést, személyes adatot kizárólag a GDPR 6. cikkébe foglalt jogalapokkal kezel.

A Hivatal kezelésében lévő személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi személyes adat minőségét, amíg belőle az érintett azonosított vagy azonosítható. A Hivatal akkor tekint egy adatot személyes adatnak, amennyiben rendelkezik azzal a technikai feltétellel, amelynek segítségével képes az adatból azonosítani az érintettet.

A Hivatal kijelenti, hogy csak úgy folytat adatkezelést, hogy az minden szakaszában megfelel a célnak.

A Hivatal a tájékoztató nyilvánosságra hozatalával közli Önnel, azaz az adatkezelés érintettjével az adatkezelés célját, az adatkezelés jogalapját, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos, a GDPR 13. cikkében meghatározott tényeket.

Tájékoztatjuk, hogy a Hivatal munkaszervezési, fizikai, informatikai és jogosultságkezelési eszközökkel gondoskodik arról, hogy illetéktelen személyek a személyes adatokat ne ismerhessék meg, a Hivatal munkatársai kötelesek az adatkezelés során megismert személyes adatokat titokként megőrizni.

 1. Az érintettek jogainak érvényesítése

A Hivatal tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet:

 • kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 • kérheti személyes adatainak helyesbítését,
 • visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását,
 • kérheti személyes adatai törlését, ha azok kezelése véleménye szerint jogellenes vagy az azokkal elérendő célból a Hivatalnak már nincs rá szüksége,
 • kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását,
 • élhet adathordozhatósághoz való jogával.

A Hivatal törekszik arra, hogy az Önnek adott tájékoztatás minden esetben a GDPR által meghatározott szabályok teljesítése mellett a lehetőségekhez mérten tömör, átlátható, érthető, könnyen hozzáférhető, világos és közérthető legyen.

Kérelmét elsősorban írásban terjesztheti be a Hivatalnak az adatvédelmi tisztviselőnek címzett, jelen tájékoztatóban feltüntetett elérhetőségén. Amennyiben Ön szóbeli tájékoztatást kér, úgy személyazonossága igazolását követően a Hivatal erre felhatalmazott munkatársa a tájékoztatást szóban is megadhatja, ha a tájékoztatáshoz szükséges adatok részére rendelkezésre állnak. Minden más esetben az igényt a munkatársunk rögzíti és a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt kérelmével kapcsolatosan. Ezt a határidőt maximum további két hónappal hosszabbíthatjuk meg, ha a kérelem összetettsége vagy az aktuálisan kezelt kérelmek száma ezt indokolja. Erről a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül, elektronikus úton tájékoztatjuk.

Amennyiben nem intézkedünk a kérelmére vagy az intézkedésünket nem fogadja el, úgy jogorvoslattal élhet Hivatalunk ellen. Adatkezelési eljárásunkkal kapcsolatos panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy jogsértés esetén a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulhat. Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság gyakorlata alapján panaszát akkor fogadja be a Hatóság, hogy ha előbb az adatkezelőhöz, esetünkben tehát Hivatalunkhoz fordult, de nem intézkedtünk a kérelmére vagy az intézkedésünket nem fogadta el. Ezért javasoljuk, hogy először adatvédelmi tisztviselőnkkel vegye fel a kapcsolatot!

Tájékoztatjuk, hogy a jogérvényesítéssel és jogorvoslattal kapcsolatos részletes szabályokat a Hivatal adatvédelemről szóló Jegyzői Utasítás 8. fejezetében olvashatja, amely Jegyzői Utasítás elérhető az  Önkormányzat honlapján és a Hivatal Ügyfélszolgálatán is.

 1. Az Önkormányzat honlapjának használata során megvalósuló adatkezelések

 A minden adatkezelésre irányadó közös szabályok

A Hivatal által az adatkezelésbe bevont adatfeldolgozó: DONE.Digital Kft. Az adatokat a Hivatal harmadik személy részére nem továbbítja. Minden adatkezeléssel kapcsolatosan a 4. pontban részletezett érintetti jogérvényesítési és jogorvoslati jogok illetik meg az adatkezelés érintettjét.

5.1. A honlap adatkezelése, cookie-kezelés

A   honlaphoz bárki kiléte felfedése és személyes adatai megadása nélkül hozzáférhet, a honlapon és az ahhoz kapcsolt oldalakon szabadon és korlátozás nélkül szerezhet információkat. Nem személyhez kötött információkat azonban korlátlanul és automatikusan gyűjt a weblap a látogatókról. A honlap bizonyos része ún. “sütiket” használ, hogy biztosítsa a regisztrációs eljárás integritását, segítsen személyre szabott szolgáltatásokat nyújtani és az Ön érdeklődésének megfelelő tartalmat eljuttatni Önhöz. A „süti” nem más, mint egy kis mennyiségű adat, amely az Ön böngészőjébe jut, és amelyet az az internet szerver olvas le, amely elhelyezte azt. A süti személyi azonosítóként működik, rögzítve az Ön preferenciáit és korábban megadott adatait. A sütik alkalmazásával az Ön által korábban megadott adatok visszaállíthatóak az Ön következő látogatásánál a honlapon, így az Ön böngészési ideje csökken és a honlap használata leegyszerűsödik az Ön számára. A sütik egyedileg Önhöz rendeltek és csak az az internet szerver tudja leolvasni azokat, amelyiktől a süti származik. A web-irányjelzőket arra lehet használni, hogy a sütiket célba juttassa, és hogy honlapunkról statisztikát készítsen, arról például, hogy hányan látogattak meg egy bizonyos lapot, vagy kattintottak egy bizonyos linkre. Ha kívánja, Ön beállíthatja böngészőjét úgy, hogy ne támogassa a sütiket. Ha ezt teszi, esetleg nem élvezheti a honlap vagy más, Ön által meglátogatott honlap bizonyos hasznos jellemzőit.

 5.2. Regisztráció a honlapra

A honlapot minden honlaplátogató jogosult személyazonosítás nélkül használni. A Hivatal biztosítja annak lehetőségét, hogy az egyszerűbb ügyintézés és személyre szabott tartalmak elérése érdekében a honlaplátogató regisztrálhasson a honlapon.

Az érintett regisztrációja során két adatkört talál: az egyik adatkört köteles megadni a regisztrációhoz, máskülönben a regisztráció nem lehet érvényes (ezek a személyazonosítást és az elektronikus kapcsolattartást elősegítő információk), míg a másik adatkört megadása nem kötelező, de a tartalmak még inkább személyre szabásához, egyes funkciók használatához és használatának megkönnyítéséhez (születési hely és idő, kapcsolattartási adatok) ezen adatok megadhatóak.

Egyes funkciók használatának megkönnyítése például azt jelenti, hogy abban az esetben, ha az érintett a honlap használatával kívánja online befizetni az adóját, a honlapra bejelentkezve az űrlapot már nem kell kitöltenie, a megadott adatait automatikusan beírja a rendszer.

A regisztrált felhasználók adatait a Hivatal az érintettek hozzájárulása alapján kezeli a hozzájárulás visszavonásáig, azaz addig, ameddig az érintett nem kéri adatai törlését, felhasználói fiókjának megszüntetését.

 adatkezelés célja: önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos nyilvánosság biztosítása, a kapcsolatfelvétel és elektronikus szolgáltatások elérhetővé tétele

adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) a) pont szerinti az érintett hozzájárulása

adattárolás határideje: az érintett törlési kérelméig, azaz a felhasználói fiók felhasználó általi törléséig.

5.3. PartnerKártya igénylése

A XIII. Kerületi PartnerKártyát 2008. évi bevezetése óta közel 15 000 kerületi állampolgár igényelte. A kártya népszerűségét több kedvezményes szolgáltatás, olcsóbb vásárlási lehetőség biztosítja, melyek köre folyamatosan bővül.

A XIII. Kerületi PartnerKártya a kerület összetartását erősíti azzal, hogy tulajdonosai azokban az üzletekben, amelyek csatlakoztak a programhoz, kedvezményeket vehetnek igénybe. Például a kerületi szociális boltokban és a megjelölt önkormányzati szolgáltatásoknál. A kedvezmény mértékét a boltok, üzletek, szolgáltatók az előzetesen megkötött szerződésben vállalták. A programban résztvevő partnereket az elfogadó helyek bejáratánál elhelyezett matricák alapján ismerhetik fel a kerületi vásárlók.

A kártyatulajdonosok a XIII. kerületi közterületeken az önkormányzat által kiépített WIFI szolgáltatást is térítésmentesen használhatják.

A Kerületi Kártya használatára minden XIII. kerületben lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen a kerületben élő személy jogosult. A program működését és annak felügyeletét a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat biztosítja, az azzal kapcsolatos adatkezelést a Hivatal végzi.

PartnerKártyát igényelni az 5.2. pont szerinti regisztráció során lehet, ha a regisztráló kipipálja azt, hogy „kerületkártya igénylése”.

A PartnerKártya írásban is igényelhető a meghatározott intézményekben a papíralapú igénylőlap kitöltésével, az adatvédelmi szabályok az igénylés módjától függetlenül azonosak.

 adatkezelés célja: kerületi PartnerKártya igénylése és igénybe vételének biztosítása

adatkezelés jogalapja: az igényléssel a GDPR 6. cikk (1) a) pont szerinti az érintett hozzájárulása

adattárolás határideje: a PartnerKártya visszavonásáig, az adattörlési kérelemig

  5.4. Villámszavazásokon való részvétel

 A Hivatal azért, hogy megismerhesse a honlaplátogatók véleményét egyes kérdésekben, ún. villámszavazásokat indít a honlapján. Ezeken a szavazásokon bárki személyazonosságának felfedése nélkül szavazhat, a szavazás anonim. A Hivatal felhívja az 5.2. szerinti regisztrált felhasználók figyelmét, hogy abban a Hivatal még abban az esetben sem rögzíti a szavazatot leadó regisztrált személy adatait, ha a szavazáson úgy vesz részt, hogy közben bejelentkezve van a honlapon.

5.5. Kapcsolatfelvétel a Hivatallal

 A honlapon is lehetősége van a honlaplátogatónak a Hivatallal történő a kapcsolatfelvételre: egy űrlap kitöltésével megadhatóak a kapcsolatfelvételhez szükséges releváns adatok. Az adatok elküldésére azonban csak akkor van lehetősége az érintettnek, ha elfogadja a Hivatal adatvédelmi szabályait, ezt egy jelölőnégyzet bejelölésével teheti meg, e nélkül nem tudja megküldeni az üzenetét.

adatkezelés célja: a Hivatallal való kapcsolatfelvétel biztosítása, az előadott ügy ügyintézése

adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) a) szerinti az érintett hozzájárulása

adattárolás határideje: az adott kapcsolatfelvételi ügy elintézéséig

Ebben az adatkezelésben megtörténhet, hogy a Hivatal harmadik személy számára továbbítja az adatokat, abban az esetben, ha az érintett által megjelölt ügy nem a Hivatal hatáskörébe vagy illetékességébe tartozik, az érintett egyidejű értesítése mellett, a Hivatal az ügyet átteszi a megfelelő hatáskörrel vagy illetékességgel rendelkező személynek az adatok továbbításával együtt.

5.6. Online adóbefizetés

 A Hivatal által meghatározott pénzügyi követelés, így az önkormányzati adóhatóság által kirótt adó érintett általi teljesítése befizetés útján történhet meg, ebben az esetben az érintett azonosítása céljából a Hivatal rögzíti a befizető személyes adatait és azon adatokat is, amelyek a befizetés célját rögzítik és azonosítják.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 165. § (1) szerint minden gazdasági műveletről, eseményről, amely az eszközök, illetve az eszközök forrásainak állományát vagy összetételét megváltoztatja, bizonylatot kell kiállítani (készíteni). A gazdasági műveletek (események) folyamatát tükröző összes bizonylat adatait a könyvviteli nyilvántartásokban rögzíteni kell.

Ugyanezen törvény 167. § (1) írja elő, hogy a könyvviteli elszámolást közvetlenül alátámasztó bizonylatnak milyen tartalmi kellékei vannak, amelyeket a Hivatal köteles a befizetési bizonylatra rögzíteni. Ezek nélkül a befizetés nem tud jogszerűen megtörténni. Ha a befizető ezt a befizetési megoldást választja, úgy adatait a számviteli törvényről szóló 2000. évi C. törvény szerinti köteles a Hivatal kezelni.

Az adatkezelés célja: a pénzügyi teljesítés

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) c) szerinti jogi kötelezettség teljesítése a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 165-169. §§ szerint

A személyes adatok tárolásának időtartama: A befizetéssel kapcsolatosan generált befizetési bizonylatot a Hivatal a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet előírásai szerint iktatja és tartja nyilván, de minimum a szerződésből fakadó jogok és követelések érvényesíthetőségéig, a pénzügyi teljesítéssel kapcsolatos adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (1) szerint 8 évig köteles megőrizni.

5.7. Hírlevél üzemeltetése

A Hivatal az Önkormányzat tevékenysége, a Hivatal munkája és a kerület hírei iránt érdeklődőkkel történő minél szorosabb kapcsolattartás céljából hírlevelet üzemeltet – ezen keresztül tájékoztatva az érdeklődőket az aktualitásokról és minden releváns információról. A hírlevélre természetes személy neve és e-mail címe megadásával, az adatkezelési szabályokhoz való előzetes hozzájárulással iratkozhat fel.

Minden kiküldött hírlevélben szerepel közvetlen leiratkozási lehetőség, amely az adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonásának minősül.

A hírlevelet kizárólag olyan e-mail címre küldi meg a Hivatal, amely e-mail címet az érintett feliratkoztatta a Hivatal hírlevél-listájára.

adatkezelés célja: az érdeklődőkkel való kapcsolattartás hírlevél útján

adatkezelés jogalapja: a feliratkozás, azaz a GDPR 6. cikk (1) a) pont szerinti az érintett hozzájárulása

adattárolás határideje: a hírlevélről történő leiratkozásig

5.8. Nyereményjátékok szervezés

A Hivatal esetenként nyereményjátékokat is szervez, amelyek során az érintettek megadhatják a nyereményre pályázva adataikat.  A nyereményjáték céljából kezelt adatokat a Hivatal a nyereményjáték lezárultával törli (kivétel ezalól a nyertes adatai, amelyet adózási jogi céllal külön jogszabályban meghatározott ideig tárol) a nyereményjáték célú adatbázisból.

adatkezelés célja: nyereményjáték szervezése és lebonyolítása

adatkezelés jogalapja: a nyereményjátékra való jelentkezéssel a GDPR 6. cikk (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás

adattárolás határideje: a sorsolásig [a nyertes adatait 8 évig tárolja a Hivatal a 2000.:C. tv. 169. § (1)-(2) szerint]

5.9. Fénykép- és hangfelvétel készítése rendezvényeken kommunikációs kampányok szervezése céljából

Felhívjuk minden, az Önkormányzat eseményei iránt érdeklődő személy figyelmét, hogy az Önkormányzat által szervezett rendezvényeken az Önkormányzat a rendezvények megörökítése, a rendezvényekről a hivatalos csatornáin történő beszámolás céljából fénykép- és videófelvételeket készül. A rendezvényen való részvétellel az érintett hozzájárul, hogy róla fénykép- és videófelvétel készüljön.

Az Önkormányzat hivatalos csatornájának számít különösen a Hivatal által üzemeltetett hivatalos honlap www.budapest13.hu , a XIII. Kerületi Hírnök és a TV13.

adatkezelés célja: a XIII. kerületi rendezvények megörökítése, a rendezvényekről történő beszámolás

adatkezelés jogalapja: az érintett rendezvényen való megjelenésével a GDPR 6. cikk (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás

adattárolás határideje: az adattörlési kérelemig, de legkésőbb az adott kommunikációs kampány lezárultáig

adattovábbítás: Sprint Kft. (1137 Budapest, Újpesti rakpart 7.) a XIII. Kerületi Hírnök és TV13 kommunikációs csatornáin való publikálás céljából

 1. Jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdések

A jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdésekben a GDPR szabályai az irányadóak.

 

 

 

Díjaink, elismeréseink


              Idősbarát önkormányzat díj