XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió Akadálymentes verzió ikon

https://www.budapest13.hu/ugy/telepulesi-tamogatas-letfenntartasi-gondok-enyhitesere/

Témák A-Z

Települési támogatás – Létfenntartási gondok enyhítésére

Rendkívüli települési támogatás állapítható meg annak a létfenntartási gondokkal küzdő személynek, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap 200%-át ( 57,000.-Ft), és önmaga vagy családja létfenntartásáról más módon gondoskodni nem tud.

Rendkívüli települési támogatás állapítható meg természetbeni támogatás formájában  annak a létfenntartási gondokkal küzdő személynek, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap 400%-át ( 114 000.-Ft), és önmaga vagy családja létfenntartásáról más módon gondoskodni nem tud.


Ügy megnevezése települési támogatás létfenntartási gondok enyhítésére
Rövidített ügy megnevezés Rendkívüli Települési támogatás
Összefoglaló mondat Rendkívüli Települési támogatás állapítható meg annak a létfenntartási gondokkal küzdő személynek, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap 200%-át (tárgy évben 57 000 Ft.), és önmaga vagy családja létfenntartásáról más módon gondoskodni nem tud.

Rendkívüli települési támogatás állapítható meg természetbeni támogatás formájában  annak a létfenntartási gondokkal küzdő személynek, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap 400%-át ( 114 000.-Ft), és önmaga vagy családja létfenntartásáról más módon gondoskodni nem tud.

Eljárásra jogosultak/kötelezettek köre Budapest Főváros XIII. kerület közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen itt élő állampolgárok nyújthatnak be kérelmet.
Mit kell tennie Kérelmet kell benyújtani.

 

Kötelezettségmulasztás Nincs.
Határidők ügyintézési határidő:

Sommás eljárás keretében azonnal, de legfeljebb nyolc napon belül

Méltányossági eljárásban a szociális ügyekkel foglalkozó bizottság a kérelem beérkezését követő soros ülésén dönt.

Benyújtandó dokumentumok ·         formanyomtatvány

Személyes megjelenés esetén:

·         érvényes személyazonosításra alkalmas fényképes okmány (személyazonosító igazolvány, útlevél vagy vezetői engedély)

·         lakcímet igazoló hatósági igazolvány

További szükséges dokumentumok:

Rendkívüli élethelyzet igazolását szolgáló igazolások:

•Tartós betegség vagy rokkantság miatt bekövetkezett jövedelem kiesés igazolása

•Bekövetkezett elemi kárról, bűncselekményről szóló tételes hiteles hatósági jegyzőkönyv, feljegyzés

• Közüzemi szolgáltató hiteles igazolása, vagy névre szóló számlaösszesítő mely tartalmazza: a díjhátralék mértékét,

a díjhátralék időtartamát, fogyasztó nevét, fogyasztó címét,fogyasztó azonosítóját,fogyasztási hely azonosítóját

•Váratlan vagy előre látott kiadás igazolása hiteles árajánlat, vagy névre szóló ÁFA-s számla formájában.

•Nevelésbe vett gyermek nevelésbe vételi határozat másolata

•Kapcsolattartással kapcsolatos kiadások igazolása hiteles árajánlat, névre szóló ÁFA-s számla formájában.

Egészségi állapota miatt nem foglalkoztatható álláskeresők nyilvántartásából törölt, aktív korúak támogatása iránti kérelem esetében:

a) orvos szakértői szerv által kiadott szakértői véleményt,

b) igazolást arról, hogy kérelmező rendszeres pénzellátásban nem részesül, illetve rendszeres pénzellátásra nem jogosult,

c) nyilatkozatot a Prevenciós Központtal történő együttműködési kötelezettség vállalásáról,

d) az állami foglalkoztatási szerv igazolását a nyilvántartásból való törlés tényéről.

Szociális helyzet igazolását szolgáló igazolások:

· A havi rendszerességgel járó – nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből (a továbbiakban együtt vállalkozás) származó – jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelemigazolást.

· A nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett nettó jövedelem egyhavi átlagának igazolását. (Azon hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell beszámítani. Ha a vállalkozási tevékenység megkezdésétől eltelt időtartam nem éri el a 12 hónapot, akkor az egyhavi átlagos jövedelmet a vállalkozási tevékenység időtartama alapján kell kiszámolni.)

· Álláskereső esetén az együttműködésről, az álláskereső ellátásról vagy a regisztrálásról a Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Foglalkoztatási Osztály által kiadott, a kérelem benyújtását megelőző havi igazolást, határozatot, vagy az aktív korú ellátásra való jogosultságot megállapító határozatot vagy egészségi okból nem regisztrált álláskereső esetén a Prevenciós Központ által kiadott, a kérelem benyújtását megelőző havi igazolást

· Amennyiben kérelmező, vagy családtagja ápolási díjra jogosult az ellátást megállapító hatóság határozatának másolata.

· MÁK Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által folyósított nyugdíj jellegű ellátás a kérelem benyújtásának évére megállapított havi összegéről és ellátás megnevezéséről szóló nyugdíjfolyósító igazgatóság által tárgyév elején kiállított igazolás, amennyiben kérelem benyújtásának évében állapították meg a támogatást, abban az esetben MÁK Nyugdíjfolyósító Igazgatóság jogerős döntése.

· 16. életévét betöltött középfokú vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló esetében az oktatási intézmény a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos félévi igazolását a tanulói vagy hallgatói jogviszony fennállásáról. szóló igazolás.

· Annak igazolására, hogy a szülő gyermekét egyedül neveli, illetve gyermektartásdíjban részesül, bontóperi vagy gyermekelhelyezésről szóló ítélet, képzelt apát megállapító határozat, gyermektartásdíjat megállapító bírói ítélet vagy ez irányú bírósági eljárás megindításáról szóló okirat.

· Gyermektartásdíj igazolása, ha tartásdíjat nem kap, a tartásdíj megállapítása iránti kereset másolatát, vagy tartásdíj bírói úton történő végrehajtás iránti kérelem igazolását, vagy az állam általi megelőlegezését kezdeményező iratok fénymásolatát.

· Amennyiben a gyermek után a különélő szülő nem fizet tartásdíjat, e tényről és okáról a gyermeket nevelő és a különélő szülő közös nyilatkozatát kell csatolni. Ennek hiányában a gyermeket nevelő szülő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy mit tett vagy mit szándékozik tenni – határidő megjelölésével – annak érdekében, hogy a különélő szülő is járuljon hozzá a gyermek eltartásához.

· Külön lakcímen élők esetén amennyiben bontóperi ítélettel nem rendelkeznek a különélés tényéről saját kézzel írott büntetőjogi nyilatkozat 2 tanú által hitelesítve.

Fizetési kötelezettség Nincs
Eljáró szerv Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testület átruházott hatáskörében polgármester
Felettes szerv/jogorvoslat Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testület
Egyéb információk Eljárás hivatalból – szociális intézmények, nevelési- társadalmi szervezet kezdeményezésére – is indítható. A kérelem benyújtató szociális intézmények felé is, elérhetőségük a www.bp13.hu honlapon megtalálható.

Az átlag nyugdíjasok támogatása december hónapban.

Támogatások összege:

pénzbeli:

a szociális vetítési alap, tárgyévben 28.500,- Ft, de nem haladhatja meg a tényleges költség mértékét

GYES, GYED, GYET jogviszony fennállásáig, de legfeljebb tárgyév december 31. napjáig, a támogatás összege a kisgyermekeseknek Havi-Budapest bérlet árának 50%-a,

aktív korúak ellátását elutasított egészségkárosodott és a Prevenciós Központtal együttműködő aktív korú részére a szociális vetítési alap összegének 50%-a.

december hónapban egyszeri 5.000 Ft összegű

 

A készpénzben megállapított települési támogatás felhasználásáról a jogosult az összeg felvételétől számított 30 napon belül elszámoltatható.

 

természetbeni, vásárlási utalvány formájában: tárgyévben, a kérelem benyújtásától két havonta 5.000 Ft, gyermeket nevelő családban 6.000 Ft értékű.

 

A benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmát a szociális ügyekkel foglalkozó osztály az alábbiak szerint ellenőrizheti:

megkeresheti az illetékességgel rendelkező adóhatóságot,

megkeresheti a polgárok személyi adatait és lakcímét nyilvántartó szervet,

megkeresheti a közlekedési igazgatási hatóságot,

elrendelheti környezettanulmány készítését,

megkeresheti az igazolást kiállító szervet, munkáltatót.

 

Méltányossági jogkör gyakorlása a szociális ügyekkel foglalkozó bizottság hatásköre.

Kapcsolódó nyomtatványok letölthető formanyomtatvány
Vonatkozó jogszabályok ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ÉS FOLYAMATLEÍRÁS A SZOCIÁLIS PÁLYÁZATOK ÉS TÁMOGATÁSI KÉRELMEK ÜGYINTÉZÉSE SORÁN MEGVALÓSULÓ ADATKEZELÉSRŐL

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet

A pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2023 (I.17.) Önkormányzati rendelete

Fogalmak sommás eljárás: A hatóság sommás eljárásban a döntését azonnal, de legfeljebb nyolc napon belül meghozza, ha

a)  hiánytalanul előterjesztett kérelem és mellékletei, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott és

b) nincs ellenérdekű ügyfél.

teljes eljárás: ha az eljárást megindító nyilatkozat (kérelem ) hiányos a kérelmet  teljes eljárásban intézi, hiánypótlásra szólít fel

lakcím: a személyiadat- és lakcímnyilvántartás adatai irányadóak. A házastársak akkor tekinthetők különélőnek, ha a lakcímük különböző.

életvitelszerű lakás: abban a lakóingatlanban, amely ténylegesen, életvitelszerűen a háztartása életének helyszínéül szolgál, ott, ahol a közüzemi szolgáltatásokat igénybe veszi és  ott, ahol a mindennapi életviteléhez szükséges tevékenységet folytatja, és ahonnan életét szervezi.

átlag nyugdíjjal rendelkezők támogatása: december hónapban, azok az öregségi nyugdíjasok, akiknek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által megadott kerületi átlagnyugdíjat, egyszeri támogatásban részesülnek.

vásárlási utalvány: kerületi szociális boltban levásárolható utalvány. boltok elérhetősége: Bp., XIII. ker. Hegedűs Gyula u. 97/C., Bp., XIII. ker. Pannónia u. 34., Bp., XIII. ker. Tomori Köz 5., Bp., XIII. ker. Tahi u. 72-74.

Élethelyzet családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap 200%-át, amely tárgy évben 57 000 Ft.

Rendkívüli élethelyzet:

tartós betegség vagy rokkantság miatt jelentős jövedelem-kiesése következett be és jelentős jövedelemkiesés következett be,

elemi kár vagy sérelmére elkövetett bűncselekményből anyagi kára keletkezett,

nyugdíj vagy a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 3. § (1) bekezdése szerint folyósított ellátás kifizetése a jogosultság megállapításának elhúzódása miatt késik,

önhibáján kívül legfeljebb 2 havi közüzemi díjhátraléka, lakbérhátraléka halmozódott fel, melyet önerőből nem tud kiegyenlíteni,

nagyobb összegű, váratlan vagy előre látott kiadásai vannak, amelyeket önerőből nem tud kiegyenlíteni,

gyermek nevelésével, gondozásával, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartáshoz, a gyermek családba történő visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadásai keletkeztek,

GYES-en, GYED-en, GYET-en lévő  anyagi helyzetét a kisgyermekesek Havi-Budapest bérlet megvásárlása veszélyezteti.

Elektronikusan intézhető: szkennelve:  ph-szko@bp13.hu

ügyfélkapun vagy hivatali kapun keresztül

Telefonosan ügyintézhető link Nem
Személyesen ügyintézhető link Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szociális és Köznevelési Osztályon a kijelölt ügyintézőnél.

Ügyfélfogadási idő:

hétfő: 13.30. – 18.00.

szerda: 8.00. – 16.30.

péntek: 8.00.- 11.30.

 

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálaton.

Ügyfélfogadási idő:

hétfő: 8.00. – 18.00.

kedd, szerda, csütörtök: 8.00. – 16.30.

péntek: 8.00.  – 14.00.

 

Postai úton: Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szociális és Köznevelési Osztály

1555 Budapest, Pf. 10.

Nyelv magyar-angol magyar
Tárgyszavak rendkívüli élethelyzet

vásárlási utalvány

családban egy főre jutó jövedelem

a szociális vetítési alap összege

életvitelszerű lakás

Vissza

Díjaink, elismeréseink


              Idősbarát önkormányzat díj