XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió Akadálymentes verzió ikon

https://www.budapest13.hu/ugy/telepulesi-tamogatas-lakhatas-tamogatasa-kozuzemi-dij-tamogatasa/

Témák A-Z

Települési támogatás – Lakhatás támogatása – közüzemi díj támogatása

Közüzemi díj támogatás állapítható meg annak a személynek, akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át ( 71,250.-Ft), egyedül élő esetében a 300%-át ( 85,500.-Ft).


Ügy megnevezése települési támogatás lakhatás támogatása
Rövidített ügy megnevezés lakhatási támogatások
Összefoglaló mondat A lakhatás elősegítése érdekében települési támogatásként a kérelmező által lakott lakásra  fűtési támogatás november 1. – április 30. napjáig terjedő időtartamban, a fűtési időszakra, lakbér-hozzájárulás a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt., mint szolgáltatóhoz történő utalással, közüzemi díj támogatás a megjelölt szolgáltatóhoz történő utalással állapítható meg.
Eljárásra jogosultak/kötelezettek köre Budapest Főváros XIII. kerület közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen itt élő állampolgárok nyújthatnak be kérelmet.
Mit kell tennie Kérelmet kell benyújtani.

 

Kötelezettségmulasztás Nincs.
Határidők ügyintézési határidő:

Sommás eljárás keretében azonnal, de legfeljebb nyolc napon belül

Méltányossági eljárásban a szociális ügyekkel foglalkozó bizottság a kérelem beérkezését követő soros ülésén dönt.

Benyújtandó dokumentumok ·         formanyomtatvány

Személyes megjelenés esetén:

·         érvényes személyazonosításra alkalmas fényképes okmány (személyazonosító igazolvány, útlevél vagy vezetői engedély)

·         lakcímet igazoló hatósági igazolvány

További szükséges dokumentumok:

Szociális helyzet igazolását szolgáló igazolások:

· A havi rendszerességgel járó – nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből (a továbbiakban együtt vállalkozás) származó – jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelemigazolást.

· A nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett nettó jövedelem egyhavi átlagának igazolását. (Azon hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell beszámítani. Ha a vállalkozási tevékenység megkezdésétől eltelt időtartam nem éri el a 12 hónapot, akkor az egyhavi átlagos jövedelmet a vállalkozási tevékenység időtartama alapján kell kiszámolni.)

· Álláskereső esetén az együttműködésről, az álláskereső ellátásról vagy a regisztrálásról a Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Foglalkoztatási Osztály által kiadott, a kérelem benyújtását megelőző havi igazolást, határozatot, vagy az aktív korú ellátásra való jogosultságot megállapító határozatot vagy egészségi okból nem regisztrált álláskereső esetén a Prevenciós Központ által kiadott, a kérelem benyújtását megelőző havi igazolást

· Amennyiben kérelmező, vagy családtagja ápolási díjra jogosult az ellátást megállapító hatóság határozatának másolata.

· MÁK Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által folyósított nyugdíj jellegű ellátás a kérelem benyújtásának évére megállapított havi összegéről és ellátás megnevezéséről szóló nyugdíjfolyósító igazgatóság által tárgyév elején kiállított igazolás, amennyiben kérelem benyújtásának évében állapították meg a támogatást, abban az esetben MÁK Nyugdíjfolyósító Igazgatóság jogerős döntése.

· 16. életévét betöltött középfokú vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló esetében az oktatási intézmény a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos félévi igazolását a tanulói vagy hallgatói jogviszony fennállásáról. szóló igazolás.

· Annak igazolására, hogy a szülő gyermekét egyedül neveli, illetve gyermektartásdíjban részesül, bontóperi vagy gyermekelhelyezésről szóló ítélet, képzelt apát megállapító határozat, gyermektartásdíjat megállapító bírói ítélet vagy ez irányú bírósági eljárás megindításáról szóló okirat.

· Gyermektartásdíj igazolása, ha tartásdíjat nem kap, a tartásdíj megállapítása iránti kereset másolatát, vagy tartásdíj bírói úton történő végrehajtás iránti kérelem igazolását, vagy az állam általi megelőlegezését kezdeményező iratok fénymásolatát.

· Amennyiben a gyermek után a különélő szülő nem fizet tartásdíjat, e tényről és okáról a gyermeket nevelő és a különélő szülő közös nyilatkozatát kell csatolni. Ennek hiányában a gyermeket nevelő szülő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy mit tett vagy mit szándékozik tenni – határidő megjelölésével – annak érdekében, hogy a különélő szülő is járuljon hozzá a gyermek eltartásához.

· Külön lakcímen élők esetén amennyiben bontóperi ítélettel nem rendelkeznek a különélés tényéről saját kézzel írott büntetőjogi nyilatkozat 2 tanú által hitelesítve.

Lakhatási kérelemhez kapcsolódó igazolások:

Általa lakott lakás lakhatási jogcímét igazoló tulajdoni lap, adás-vételi szerződés, vagy bérleti szerződés másolata

A háztartás lakhatása során igénybevett összes, előző havi közüzemi (áram, víz, gáz, távhő, lakbér) számlalevelek, közös költség igazolása.

Fizetési kötelezettség Nincs
Eljáró szerv Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testület átruházott hatáskörében polgármester
Felettes szerv/jogorvoslat Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testület
Egyéb információk Eljárás hivatalból – szociális intézmények, nevelési- társadalmi szervezet kezdeményezésére – is indítható. A kérelem benyújtató szociális intézmények felé is, elérhetőségük a www.bp13.hu honlapon megtalálható.

fűtési támogatás november 1. – április 30. napjáig terjedő időtartamban, a fűtési időszakra, állapítható meg annak a bérlőnek, tulajdonosnak, aki nyugdíjas, vagy a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte vagy  saját háztartásban legalább 3 kiskorú vagy nappali tagozaton tanulmányokat folytató és önálló jövedelemmel nem rendelkező nagykorú gyermeket tart el. A családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-át, egyedül élő esetében 500%-át. A támogatás összege, fűtési időszakra, havonta 8.000 Ft.

 

Lakbér-hozzájárulás állapítható meg annak az önkormányzati lakás bérlőjének, lakáshasználónak, akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, egyedül élő esetében a 250%‑át. A lakbér-hozzájárulás összege

együttműködés hiányában havonta, 4 000 Ft, szolgáltatóhoz való utalással. Ha a kérelmező vállalja az energiatakarékossági tanácsadáson való részvételt, és a kérelem benyújtásától számított 60 napon belül ennek eleget tesz, havonta 6 000 Ft, szolgáltatóhoz való utalással, de nem haladhatja meg a bérleti díjról kiállított havi számla összegének 50%-át.

 

Közüzemi díj támogatás állapítható meg annak a személynek, akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, egyedül élő esetében a 300%-át. A közüzemi díj támogatás összege együttműködés hiányában havonta, 2 500 Ft, szolgáltatóhoz való utalással. Ha a kérelmező vállalja az energiatakarékossági tanácsadáson való részvételt, és a kérelem benyújtásától számított 60 napon belül ennek eleget tesz, havonta 5 000 Ft, szolgáltatóhoz való utalással, de nem haladhatja meg a havi számla összegének 50%-át.

 

Nem jogosult lakhatást elősegítő települési támogatásra

·         aki albérlőt tart, vagy más módon hasznosítja a lakását;

·         olyan jogcímnélküli lakáshasználó, aki elhelyezésre nem jogosult;

·         akinek a lakásbérleti vagy tulajdonjogára vonatkozóan tartási, életjáradéki vagy öröklési szerződése áll fenn;

·         aki a bérleti szerződésben vállalt rendeltetésszerű lakáshasználattal kapcsolatos szabályokat vagy az emberi együttélés szabályait nem tartja be;

·         akinek a bérleti jogviszonya tekintetében az arra jogosult lakbércsökkentésről rendelkezett, a lakbércsökkentés idejére.

 

Háztartásonként egy, és háztartásonként egy személy részére állapítható meg.

 

Meg kell szüntetni a rendszeres ellátásként megállapított települési támogatásra való jogosultságot az együttműködés hiányát megállapító hónap utolsó napjával annak a személynek, aki a jogosultság felülvizsgálatára irányuló eljárást akadályozza, különösen, ha

jövedelmi vagy vagyoni viszonyaira vonatkozó adatokat nem szolgáltat vagy

jövedelmi vagy vagyoni viszonyaira vonatkozóan téves adatot szolgáltat vagy az eljáró szociális hatóságot jövedelmi, vagyoni viszonyaira vonatkozóan megtéveszti vagy

a környezettanulmány elkészítését nem teszi lehetővé.

 

 

A benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmát a szociális ügyekkel foglalkozó osztály az alábbiak szerint ellenőrizheti:

megkeresheti az illetékességgel rendelkező adóhatóságot,

megkeresheti a polgárok személyi adatait és lakcímét nyilvántartó szervet,

megkeresheti a közlekedési igazgatási hatóságot,

elrendelheti környezettanulmány készítését,

megkeresheti az igazolást kiállító szervet, munkáltatót.

 

Méltányossági jogkör gyakorlása a szociális ügyekkel foglalkozó bizottság hatásköre.

Kapcsolódó nyomtatványok letölthető formanyomtatvány
Vonatkozó jogszabályok ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ÉS FOLYAMATLEÍRÁS A SZOCIÁLIS PÁLYÁZATOK ÉS TÁMOGATÁSI KÉRELMEK ÜGYINTÉZÉSE SORÁN MEGVALÓSULÓ ADATKEZELÉSRŐL

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet

A pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015 (II.17.) Önkormányzati rendelete

Fogalmak sommás eljárás: A hatóság sommás eljárásban a döntését azonnal, de legfeljebb nyolc napon belül meghozza, ha

a)  hiánytalanul előterjesztett kérelem és mellékletei, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott és

b) nincs ellenérdekű ügyfél.

teljes eljárás: ha az eljárást megindító nyilatkozat (kérelem ) hiányos a kérelmet  teljes eljárásban intézi, hiánypótlásra szólít fel

együttműködés: Az energiatakarékosság tanácsadóval való együttműködési kötelezettség magában foglalja: nyilatkozattételt az együttműködési szándékról, az írásos megállapodásban foglalt időpontban való megjelenést,  aktív közreműködést a programban.

háztartás: egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.

lakcím: a személyiadat- és lakcímnyilvántartás adatai irányadóak. A házastársak akkor tekinthetők különélőnek, ha a lakcímük különböző.

életvitelszerű lakás: abban a lakóingatlanban, amely ténylegesen, életvitelszerűen a háztartása életének helyszínéül szolgál, ott, ahol a közüzemi szolgáltatásokat igénybe veszi és  ott, ahol a mindennapi életviteléhez szükséges tevékenységet folytatja, és ahonnan életét szervezi.

Élethelyzet családban az egy főre jutó jövedelem meghatározott mértéke,

lakhatási kiadás nagysága,

 

Elektronikusan intézhető: szkennelve:  ph-szko@bp13.hu

ügyfélkapun vagy hivatali kapun keresztül

Telefonosan ügyintézhető link Nem
Személyesen ügyintézhető link Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szociális és Köznevelési Osztályon a kijelölt ügyintézőnél.

Ügyfélfogadási idő:

hétfő: 13.30. – 18.00.

szerda: 8.00. – 16.30.

péntek: 8.00.- 11.30.

 

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálaton.

Ügyfélfogadási idő:

hétfő: 8.00. – 18.00.

kedd, szerda, csütörtök: 8.00. – 16.30.

péntek: 8.00.  – 14.00.

 

Postai úton: Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szociális és Köznevelési Osztály

1555 Budapest, Pf. 10.

Nyelv magyar-angol magyar
Tárgyszavak családban egy főre jutó jövedelem

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege

lakhatási kiadás

életvitelszerű lakás

Vissza

Díjaink, elismeréseink


              Idősbarát önkormányzat díj