XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió Akadálymentes verzió ikon

https://www.budapest13.hu/ugy/telepulesi-tamogatas-lakhatas-tamogatasa-futes-tamogatasa/

Témák A-Z

Települési támogatás – Lakhatás támogatása – fűtési támogatás

Fűtési  támogatás állapítható meg annak a bérlőnek, tulajdonosnak, aki nyugdíjas, vagy a reá irányadó nyugdíj korhatárt  betöltötte; vagy annak aki saját háztartásában legalább 3 kiskorú vagy nappali tagozaton tanulmányokat folytató és önálló jövedelemmel nem rendelkező nagykorú gyermeket tart el; feltéve, hogy a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap 450%-át ( 128,250.-Ft). egyedül élő esetében 600%-át ( 171,000.-Ft) és egyéb lakhatási támogatásban nem részesül.

 


Ügyleírás: Települési támogatás

lakhatás elősegítése érdekében fűtési támogatásra

Jogosultsági feltételek:

 

 

 

 

 

Jogosultság időtartama:

Jogosultság megállapításának szabálya:

 

 

Fűtési  támogatás állapítható meg annak a bérlőnek, tulajdonosnak, aki nyugdíjas, vagy a reá irányadó nyugdíj korhatárt  betöltötte; vagy annak aki saját háztartásában legalább 3 kiskorú vagy nappali tagozaton tanulmányokat folytató és önálló jövedelemmel nem rendelkező nagykorú gyermeket tart el; feltéve, hogy a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap 450%-át ( 128,250.-Ft). egyedül élő esetében 600%-át ( 171,000.-Ft) és egyéb lakhatási támogatásban nem részesül.

november 1- április 30. napjáig terjedő fűtési idény

november 1 – november 30 között benyújtott kérelmek esetében 48,000.- Ft

december 1 – december 31 között benyújtott kérelmek esetében 40,000.- Ft

január 1 – január 31 között benyújtott kérelmek esetében 32,000.- Ft.

február 1 – február 28 között benyújtott kérelmek esetében 24,000.-Ft.

március 1 – március 31között benyújtott kérelmek esetében 16,000.-Ft.

április 1 – április 30 között benyújtott kérelmek esetében 8,000.-Ft.

Megítélt támogatás az adott időszakban havonta kerül folyósításra.

Hatáskör: Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testület átruházott hatáskörében Polgármester
Illetékesség: Budapest Főváros XIII. kerület közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen itt élő állampolgárok nyújthatnak be kérelmet.
Az ügyintézés kezdeményezhető: Kérelemre és hivatalból – különösen szociális intézmények, nevelési-oktatási intézmény, gyámhatóság vagy a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet kezdeményezésére – is indítható.

A kérelem benyújtató szociális intézmények felé is, elérhetőségük a www.bp13.hu honlapon megtalálható.

Kérelem benyújtható: minden év szeptember 1. napjától – következő év április 30. között

Személyesen: Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szociális és Köznevelési Osztályán.

Ügyfélfogadási idő:

hétfő: 13.30 – 18.00

szerda: 8.00 – 16.30

péntek: 8.00 – 11.30

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán.

Ügyfélfogadási idő:

hétfő: 8.00 – 18.00.

kedd, szerda, csütörtök: 8.00. – 16.30

péntek: 8.00  – 14.00

Postai úton: Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szociális és Köznevelési Osztály

1555 Budapest, Pf. 10.

Elektronikusan(Word vagy PDF formátumban), szkennelve:  ph-szko@bp13.hu

Szükséges okiratok: A havi rendszerességgel járó – nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből (a továbbiakban együtt vállalkozás) származó – jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó munkáltatói jövedelemigazolása.

A nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett nettó jövedelem egyhavi átlagának igazolása. (Azon hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell beszámítani. Ha a vállalkozási tevékenység megkezdésétől eltelt időtartam nem éri el a 12 hónapot, akkor az egyhavi átlagos jövedelmet a vállalkozási tevékenység időtartama alapján kell kiszámolni.)

Amennyiben kérelmező, vagy családtagja aktív korúak ellátására jogosult az ellátást megállapító hatóság határozatának másolata, valamint a Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatala Foglalkoztatási Osztály  által kiadott, a kérelem benyújtását megelőző 30 napnál nem régebbi igazolást, határozatot, vagy az aktívkorú ellátásra való jogosultságot megállapított határozatot vagy egészségügyi okból nem regisztrált álláskereső esetén a Prevenciós Központ által kiadott, kérelem benyújtását megelőző havi igazolást.

Amennyiben kérelmező, vagy családtagja ápolási díjra jogosult az ellátást megállapító hatóság határozatának másolata.

Nyugdíjfolyósító által folyósított nyugdíj jellegű ellátás a kérelem benyújtásának évére megállapított havi összegéről és ellátás megnevezéséről szóló nyugdíj folyósító igazgatóság által tárgyév elején kiállított igazolás másolata, amennyiben kérelem benyújtásának évében állapították meg a támogatást, abban az esetben a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság jogerős döntés másolata.

Jövedelemmel nem rendelkezők a Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatala Foglalkoztatási Osztály 1 hónapnál nem régebbi igazolása az együttműködés tényéről. (elérhetősége: 1137 Budapest, Katona József u. 25.)

16. életévét betöltött tanulók 30 napnál nem régebbi iskolalátogatási igazolása a tanulói vagy hallgatói jogviszony fennállásáról.

Annak igazolására, hogy a szülő gyermekét egyedül neveli, illetve gyermektartásdíjban részesül, bontóperi vagy gyermekelhelyezésről szóló ítélet, képzelt apát megállapító határozat, gyermektartásdíjat megállapító bírói ítélet vagy ez irányú bírósági eljárás megindításáról szóló okirat másolata.

Gyermektartásdíj igazolása, ha tartásdíjat nem kap, a tartásdíj megállapítása iránti kereset másolata, vagy tartásdíj bírói úton történő végrehajtás iránti kérelem igazolása, vagy az állam általi megelőlegezését kezdeményező iratok fénymásolata, ezek hiányában az erre a célra rendszeresített formanyomtatvány hatályos példánya. Amennyiben a gyermek után a különélő szülő nem fizet tartásdíjat, e tényről és okáról a gyermeket nevelő és a különélő szülő közös nyilatkozatát kell csatolni. Ennek hiányában a gyermeket nevelő szülő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy mit tett vagy mit szándékozik tenni – határidő megjelölésével – annak érdekében, hogy a különélő szülő is járuljon hozzá a gyermek eltartásához.

Külön lakcímen élők esetén, amennyiben bontóperi ítélettel nem rendelkeznek, a különélés tényéről büntetőjogi nyilatkozat, 2 tanú által hitelesítve.

közüzemi számla másolat

adás-vételi szerződés vagy tulajdoni lap 

bérleti szerződés

Ügyintézés határideje és díja Ügyintézési határidő: Sommás eljárás keretében azonnal, de legfeljebb nyolc napon belül

Méltányossági eljárásban a szociális ügyekkel foglalkozó bizottság az ügyintézési határidőn belül, vagy ha ez nem lehetséges, a határidő letelte utáni első testületi ülésen határoz.

Az ügyintézési határidőbe nem számít be:

 • a hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, illetve az eljáró hatóság kijelölésének időtartama,
 •  a nemzetközi jogsegélyeljárás időtartama, ideértve a magyar külképviseleti hatóságtól kért jogsegély időtartamát is,
 •  a hiánypótlásra irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő,
 •  a szakhatóság eljárásának időtartama,
 •  az eljárás felfüggesztésének időtartama,
 •  a kérelem, a határozat és egyéb irat hiteles fordításához szükséges idő.

Az eljárási határidőt annak letelte előtt – indokolt esetben – egy ízben, legfeljebb 15 nappal meghosszabbítható.

 A szociális igazgatási eljárás költség- és illetékmentes.

Az alkalmazott jogszabályok: ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ÉS FOLYAMATLEÍRÁS A SZOCIÁLIS PÁLYÁZATOK ÉS TÁMOGATÁSI KÉRELMEK ÜGYINTÉZÉSE SORÁN MEGVALÓSULÓ ADATKEZELÉSRŐL

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III.törvény:

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=18618.340302

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény:

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=85989.328049

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27. ) Korm.rendelet:

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=103322.342644

A pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 1/2023.(I.17.) Önkormányzati rendelet:

https://www.budapest13.hu/rendelet/2015-3/

Egyéb fontos tudnivalók: A benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmát a szociális ügyekkel foglalkozó osztály az alábbiak szerint ellenőrizheti:

 • megkeresheti az illetékességgel rendelkező adóhatóságot,
 • megkeresheti a polgárok személyi adatait és lakcímét nyilvántartó szervet,
 • megkeresheti a közlekedési igazgatási hatóságot,
 •  elrendelheti környezettanulmány készítését,
 • megkeresheti az igazolást kiállító szervet, munkáltatót.

A folyósítás a megjelölt szolgáltatóhoz történő átutalással.

A támogatások háztartásonként egy személy részére állapíthatók meg.

Nem jogosult lakhatást elősegítő települési támogatásra

 • aki albérlőt tart, vagy más módon hasznosítja a lakását;
 • olyan jogcím nélküli lakáshasználó, aki elhelyezésre nem jogosult;
 • akinek a lakásbérleti, vagy tulajdonjogára vonatkozóan tartási, életjáradéki vagy öröklési szerződése áll fenn;
 • aki a bérleti szerződésben vállalt rendeltetésszerű lakáshasználattal kapcsolatos szabályokat, vagy az emberi együttélés szabályait nem tartja be;
 • akinek a bérleti jogviszonya tekintetében az arra jogosult lakbér csökkentésről rendelkezett, a lakbércsökkentés idejére.
Dokumentum letölthető formanyomtatvány
Fogalmak sommás eljárás: A hatóság sommás eljárásban a döntését azonnal, de legfeljebb nyolc napon belül meghozza, ha

 1. a) hiánytalanul előterjesztett kérelem és mellékletei, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott és
 2. b) nincs ellenérdekű ügyfél.

teljes eljárás: ha az eljárást megindító nyilatkozat (kérelem ) hiányos a kérelmet  teljes eljárásban intézi, hiánypótlásra szólít fel

együttműködés: Az energiatakarékosság tanácsadóval való együttműködési kötelezettség magában foglalja: nyilatkozattételt az együttműködési szándékról, az írásos megállapodásban foglalt időpontban való megjelenést,  aktív közreműködést a programban.

háztartás: egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.

lakcím: a személyiadat- és lakcímnyilvántartás adatai irányadóak. A házastársak akkor tekinthetők különélőnek, ha a lakcímük különböző.

életvitelszerű lakás: abban a lakóingatlanban, amely ténylegesen, életvitelszerűen a háztartása életének helyszínéül szolgál, ott, ahol a közüzemi szolgáltatásokat igénybe veszi és  ott, ahol a mindennapi életviteléhez szükséges tevékenységet folytatja, és ahonnan életét szervezi.

 

Vissza

Díjaink, elismeréseink


              Idősbarát önkormányzat díj