XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió

https://www.budapest13.hu/ugy/telepulesi-tamogatas-egeszsegi-allapot-megorzesere-kozgyogy-ellatasra-nem-jogosultak-reszere/

Témák A-Z

Települési támogatás – Egészségi állapot megőrzésére – közgyógy ellátásra nem jogosultak részére

Települési támogatásként az egészségi állapot megőrzését jelentő szolgáltatások költségeihez való teljes vagy részbeni hozzájárulás állapítható meg annak a személynek, aki közgyógyellátási igazolványra nem jogosult és igazoltan a rendszeresen szedett gyógyszer kiadása vagy a gyógyászati segédeszköz beszerzésének költsége meghaladja saját jövedelme 15%-át és családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350%-át ( 99,750.-Ft), egyedül élő esetében a 400%-át ( 114,000.- ) illetve az esetenként felírt gyógyszer kiadása vagy gyógyászati segédeszköz beszerzésének költségét önerőből biztosítani nem tudja és családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át ( 57,000.-Ft), egyedül élő esetében a 250%-át ( 71,250.-Ft).


Települési támogatás – Egészségi állapot megőrzésére – közgyógy ellátásra nem jogosultak részére

Települési támogatásként az egészségi állapot megőrzését jelentő szolgáltatások költségeihez való teljes vagy részbeni hozzájárulás állapítható meg annak a személynek, aki közgyógyellátási igazolványra nem jogosult és igazoltan a rendszeresen szedett gyógyszer kiadása vagy a gyógyászati segédeszköz beszerzésének költsége meghaladja saját jövedelme 15%-át és családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350%-át ( 99,750.-Ft), egyedül élő esetében a 400%-át ( 114,000.- ) illetve az esetenként felírt gyógyszer kiadása vagy gyógyászati segédeszköz beszerzésének költségét önerőből biztosítani nem tudja és családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át ( 57,000.-Ft), egyedül élő esetében a 250%-át ( 71,250.-Ft). vagy

amennyiben a kérelem benyújtásának időpontjában a kérelmező betöltötte a 80. életévét, igényelhető a rendszeresen szedett gyógyszer kiadása összegére, tárgyévre 30.000,- forint támogatás (rendszeres gyógyszertámogatással együtt nem igényelhető)

 

esetenként felírt gyógyszer kiadásra, vagy gyógyászati segédeszköz beszerzésének költségét önerőből biztosítani nem tudó személynek állapítható meg támogatás, ha a  családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át ( 57 000 Ft.), egyedül élő esetében a 250%-át; (71 250 Ft.)

 

 

Ügy megnevezése települési támogatás az egészségi állapot megőrzését jelentő szolgáltatások költségeihez való részbeni hozzájárulásra – Közgyógyellátásra nem jogosultak részére
Rövidített ügy megnevezés Gyógyszertámogatás
Összefoglaló mondat Rendszeres vagy egyszeri gyógyszertámogatás állapítható meg annak, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az előírt mértéket.
Eljárásra jogosultak/kötelezettek köre Budapest Főváros XIII. kerület közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen itt élő állampolgárok nyújthatnak be kérelmet.
Mit kell tennie Kérelmet kell benyújtani.

 

Kötelezettségmulasztás Nincs.
Határidők ügyintézési határidő:

Sommás eljárás keretében azonnal, de legfeljebb nyolc napon belül

Méltányossági eljárásban a szociális ügyekkel foglalkozó bizottság a kérelem beérkezését követő soros ülésén dönt.

 

Benyújtandó dokumentumok formanyomtatvány

Személyes megjelenés esetén:

érvényes személyazonosításra alkalmas fényképes okmány (személyazonosító igazolvány, útlevél vagy vezetői engedély)

lakcímet igazoló hatósági igazolvány

Szociális helyzet igazolását szolgáló igazolások

 

 

A havi rendszerességgel járó – nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből

(a továbbiakban együtt vállalkozás) származó – jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelemigazolást.

 

A nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett nettó jövedelem egyhavi átlagának igazolását. (Azon hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell beszámítani. Ha a vállalkozási tevékenység megkezdésétől eltelt időtartam nem éri el a 12 hónapot, akkor az egyhavi átlagos jövedelmet a vállalkozási tevékenység időtartama alapján kell kiszámolni.)

 

 

Álláskereső esetén az együttműködésről, az álláskereső ellátásról vagy a regisztrálásról a Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Foglalkoztatási Osztály által kiadott, a kérelem benyújtását megelőző havi igazolást, határozatot, vagy az aktív korú ellátásra való jogosultságot megállapító határozatot vagy egészségi okból nem regisztrált álláskereső esetén a Prevenciós Központ által kiadott, a kérelem benyújtását megelőző havi igazolást

 

Amennyiben kérelmező, vagy családtagja ápolási díjra jogosult az ellátást megállapító hatóság határozatának másolata.

 

MÁK Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által folyósított nyugdíj jellegű ellátás a kérelem benyújtásának évére megállapított havi összegéről és ellátás megnevezéséről szóló nyugdíjfolyósító igazgatóság által tárgyév elején kiállított igazolás, amennyiben kérelem benyújtásának évében állapították meg a támogatást, abban az esetben MÁK Nyugdíjfolyósító Igazgatóság jogerős döntése.

 

16. életévét betöltött középfokú vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló esetében az oktatási intézmény a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos félévi igazolását a tanulói vagy hallgatói jogviszony fennállásáról. szóló igazolás.

 

Annak igazolására, hogy a szülő gyermekét egyedül neveli, illetve gyermektartásdíjban részesül, bontóperi vagy gyermekelhelyezésről szóló ítélet, képzelt apát megállapító határozat, gyermektartásdíjat megállapító bírói ítélet vagy ez irányú bírósági eljárás megindításáról szóló okirat.

 

Gyermektartásdíj igazolása, ha tartásdíjat nem kap, a tartásdíj megállapítása iránti kereset másolatát, vagy tartásdíj bírói úton történő végrehajtás iránti kérelem igazolását, vagy az állam általi megelőlegezését kezdeményező iratok fénymásolatát.

 

Amennyiben a gyermek után a különélő szülő nem fizet tartásdíjat, e tényről és okáról a gyermeket nevelő és a különélő szülő közös nyilatkozatát kell csatolni. Ennek hiányában a gyermeket nevelő szülő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy mit tett vagy mit szándékozik tenni – határidő megjelölésével – annak érdekében, hogy a különélő szülő is járuljon hozzá a gyermek eltartásához.

 

Külön lakcímen élők esetén amennyiben bontóperi ítélettel nem rendelkeznek a különélés tényéről saját kézzel írott büntetőjogi nyilatkozat 2 tanú által hitelesítve.

 

A kötelező mellékleteken túl a támogatásra vonatkozó mellékletek:

Rendszeresen szedett gyógyszer költségeinek támogatása

□    Háziorvosi lista a rendszeresen szedett gyógyszerekről

□   Árajánlat a listán szereplő gyógyszerekről

Esetenként szedett gyógyszer támogatása

□    Háziorvos, szakorvos által felírt közgyógyellátás keretében nem váltható ki

□    Árajánlat a szerződött gyógyszertárból

Gyógyászati segédeszköz

□    Szakorvosi javaslat

□    Névre szóló árajánlat, vagy számla

Fizetési kötelezettség Nincs
Eljáró szerv Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testület átruházott hatáskörében polgármester
Felettes szerv/jogorvoslat Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testület
Egyéb információk  

 

Eljárás hivatalból – szociális intézmények, nevelési- társadalmi szervezet kezdeményezésére – is indítható. A kérelem benyújtató szociális intézmények felé is, elérhetőségük a www.bp13.hu honlapon megtalálható.

 

Támogatások összege:

 

pénzbeli:

A gyógyszertámogatás havi összege a kérelmező igazolt havi rendszeres gyógyszerköltségének 50%-a, 100 forintra felfelé kerekítve, de nem lehet magasabb az alábbi, jövedelemkategóriák szerinti összegeknél:

 

 

 

 

Egy főre jutó havi jövedelem
öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének
Egyedül élő esetében a
támogatás havi összege
(Ft)
Családban élő esetében a
támogatás havi összege
(Ft)
– 200% 6 000 5 000
201% – 300% 5 000 4 000
301% – 400% 4 500 3 500

 

Egyszeri  települési támogatás összege az igazolt gyógyszerköltség, de éves szinten nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét.

 

A készpénzben megállapított települési támogatás felhasználásáról a jogosult az összeg felvételétől számított 30 napon belül elszámoltatható.

 

természetbeni, utalvány formájában

 

A benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmát a szociális ügyekkel foglalkozó osztály az alábbiak szerint ellenőrizheti:

megkeresheti az illetékességgel rendelkező adóhatóságot,

megkeresheti a polgárok személyi adatait és lakcímét nyilvántartó szervet,

megkeresheti a közlekedési igazgatási hatóságot,

elrendelheti környezettanulmány készítését,

megkeresheti az igazolást kiállító szervet, munkáltatót.

 

Méltányossági jogkör gyakorlása a szociális ügyekkel foglalkozó bizottság hatásköre.

Kapcsolódó nyomtatványok letölthető formanyomtatvány
  ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ÉS FOLYAMATLEÍRÁS A SZOCIÁLIS PÁLYÁZATOK ÉS TÁMOGATÁSI KÉRELMEK ÜGYINTÉZÉSE SORÁN MEGVALÓSULÓ ADATKEZELÉSRŐL
Vonatkozó jogszabályok A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

 

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet

A pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015 (II.17.) Önkormányzati rendelete

Fogalmak sommás eljárás: A hatóság sommás eljárásban a döntését azonnal, de legfeljebb nyolc napon belül meghozza, ha

a)  hiánytalanul előterjesztett kérelem és mellékletei, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott és

b) nincs ellenérdekű ügyfél.

teljes eljárás: ha az eljárást megindító nyilatkozat (kérelem ) hiányos a kérelmet  teljes eljárásban intézi, hiánypótlásra szólít fel

lakcím: a személyiadat- és lakcímnyilvántartás adatai irányadóak. A házastársak akkor tekinthetők különélőnek, ha a lakcímük különböző.

életvitelszerű lakás: abban a lakóingatlanban, amely ténylegesen, életvitelszerűen a háztartása életének helyszínéül szolgál, ott, ahol a közüzemi szolgáltatásokat igénybe veszi és  ott, ahol a mindennapi életviteléhez szükséges tevékenységet folytatja, és ahonnan életét szervezi.

utalvány: a beváltó helyek a kérelem mellékletében szereplő gyógyszertárak.

Élethelyzet közgyógyellátási igazolványra nem jogosult esetében:

rendszeresen szedett gyógyszer kiadása vagy a gyógyászati segédeszköz beszerzésének költsége meghaladja saját jövedelme 15%-át és családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350%-át(99 750,-Ft.), egyedül élő esetében a 400%-át(114.000,-Ft);

 

az esetenként felírt gyógyszer kiadása vagy gyógyászati segédeszköz beszerzésének költségét önerőből biztosítani nem tudja és családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át(57.000,-Ft.), egyedül élő esetében a 250%-át(71.250,-Ft);

 

 

Elektronikusan intézhető: szkennelve:  ph-szko@bp13.hu

ügyfélkapun vagy hivatali kapun keresztül

Telefonosan ügyintézhető link Nem
Személyesen ügyintézhető link Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szociális és Köznevelési Osztályon a kijelölt ügyintézőnél.

Ügyfélfogadási idő:

 

hétfő: 13.30. – 18.00.

 

szerda: 8.00. – 16.30.

 

péntek: 8.00.- 11.30.

 

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálaton.

Ügyfélfogadási idő:

hétfő: 8.00. – 18.00.

kedd, szerda, csütörtök: 8.00. – 16.30.

péntek: 8.00.  – 14.00.

 

Postai úton: Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szociális és Köznevelési Osztály

1555 Budapest, Pf. 10.

Nyelv magyar-angol magyar
Tárgyszavak utalvány

családban egy főre jutó jövedelem

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege: 28 500,-Ft.

életvitelszerű lakás

közgyógyellátási igazolvány

Vissza

Díjaink, elismeréseink