XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió

https://www.budapest13.hu/ugy/telekado-bevallas/

Telekadó bevallás módja

 

Telekadó befizetés

Tisztelt Ügyfeleink!

A telekadó befizetéséhez szükséges adatokat tartalmazó adószámla kivonat – ügyfélkapus regisztrációt követően – az alábbi elérhetőségen tekinthető meg:

https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap

Adóügyi Osztály

adougy@bp13.hu

 

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy bevezetésre került országosan az ASP rendszerben az elektronikus fizetési és elszámolási rendszer, melynek következtében az adók, díjak, illetékek elektronikus úton történő befizetése válik lehetővé.

Az ASP e-fizetés biztosítja, hogy egy tranzakcióval akár több adószámlán (adónemen) fennálló tartozás is befizethető.

A szolgáltatás a következő címeken érhető el:

https://ohp.asp.lgov.hu

https://ohp-20.asp.lgov.hu

https://eonkormanyzat.gov.hu

https://e-onkormanyzat.gov.hu

 

ASP e-fizetés igénybevételének feltételei:

Adó-, díj- és illetékfizetési kötelezettség fizetése esetén

Az adófizetési kötelezettség lekérdezéséhez a KAÜ-s (ügyfélkapus, cégkapus) azonosítás után a saját adóazonosító jelet nem kell megadnia.

Amennyiben képviselőként járnak el, akkor a képviselt adózó adóazonosító jelével vagy adószámával kell kitölteni a lekérdezettre vonatkozó adatmezőt.

Ahhoz, hogy a képviselő által az adózó adófizetési kötelezettsége elektronikus úton lekérdezhető legyen, az szükséges, hogy a meghatalmazásról szóló dokumentumot a meghatalmazó és a meghatalmazott által is aláírt eredeti példányként előzetesen, postai úton, vagy személyesen eljuttassa az önkormányzati adóhatósághoz.

 

Ügyintézés:

Magánszemélyek esetén: személyesen, postai úton írásban vagy ügyfélkapun keresztül.

Gazdálkodó szervezet kizárólag elektronikus úton, cégkapus regisztrációval.

Gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvényben meghatározott, belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet, azzal az eltéréssel, hogy az elektronikus ügyintézést szabályozó törvény alkalmazásában nem minősül gazdálkodó szervezetnek az adószámmal nem rendelkező egyesület, alapítvány.

 

 • Adózónak az adó megállapítása (ingatlan szerzése, épület bontása, bérbeadás, öröklés ), az adókötelezettség változása (adásvétel, épületre jogerős használatbavétel engedély kiadás, tulajdoni hányad változás, ajándékozás, hasznos alapterület változás, vagyonértékű jog alapítása, megszűnése stb.) telekadó adatbejelentést kell tenni.
 • Adózónak az adókötelezettség keletkezését (változását) követően 15 napon belül kell az adatbejelentést megtenni.
 • Nem kell újabb adatbejelentést tenni mindaddig, amíg adókötelezettséget érintő változás nem következik be.

Hatáskörrel rendelkező, szerv neve:

Adóügyi Osztály

Illetékességi területe:

Budapest Főváros XIII. kerület

Az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás:

A telekadó tárgya

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő telek.

Telek adóköteles alapterületének megállapítása:

Telek teljes területéből levonandó:

 • a telken lévő épület(ek) földszinti részének teljes alapterülete (falazattal együtt),
 • és a telken lévő épület(ek) valamennyi szintjének (pince, földszint, emelet, stb.) összegzett, falazat nélküli hasznos alapterülete.

 A telekadó alanya

 • Az adó alanya az, aki a naptári év első napján a telek tulajdonosa.
 • Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok.
 • Amennyiben az telket az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya. Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak.

Tulajdonos fogalma:

Az ingatlan tulajdonosa az a személy vagy szervezet, aki/amely az ingatlan-nyilvántartásban tulajdonosként szerepel. Ha az ingatlan tulajdonjogának átruházására irányuló szerződést az ingatlanügyi hatósághoz benyújtották – melynek tényét az ingatlanügyi hatóság széljegyezte -, a szerző felet kell tulajdonosnak tekinteni, kivéve, ha a tulajdonjog bejegyzése iránti kérelmet az ingatlanügyi hatóság jogerősen vagy véglegesen elutasította vagy azt visszavonták vagy a bíróság megállapította a szerződés érvénytelenségét. Újonnan létrehozott építmény tulajdonjogának – a használatbavételi (fennmaradási) engedély jogerőre emelkedését vagy véglegessé válását, használatba vétel tudomásulvételét, egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány kiadását megelőző – átruházása esetén a szerződés ingatlanügyi hatósághoz történő benyújtását követően a szerző felet a használatbavételi (fennmaradási) engedély jogerőre emelkedésének vagy véglegessé válásának, használatba vétel tudomásulvételének, egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány kiadásának időpontjától kell tulajdonosnak tekinteni.

 Az adókötelezettség keletkezése

 • az építmény megsemmisülése /lebontása/ esetén a megsemmisülést követő félév első napján keletkezik.

 Az adókötelezettség megszűnése

 • a telek építménnyel való beépítése félévének utolsó napján szűnik meg.

Mentes az adó alól a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 19. § alapján

 1. az épület, épületrész hasznos alapterületével egyező nagyságú telekrész,
 2. a mezőgazdasági művelés alatt álló belterületi telek,
 3. az építési tilalom alatt álló telek adóköteles területének 50 %-a,
 4. az adóalany termék-előállító üzeméhez tartozó, jogszabályban vagy hatósági előírásban megállapított védőbiztonsági terület (övezet), feltéve, ha az adóalany adóévet megelőző adóévi, évesített nettó árbevétele legalább 50%-ban saját előállítású termék értékesítéséből származik.

A Htv-ben foglalt adómentességeken túl a Budapest Főváros XIII. kerület Önkormányzatának  53/2011. (XII.16.) számú rendelete szerint mentes az adó alól

2. § (1) A Htv-ben foglalt adómentességen túl mentes az adó alól az a magánszemély tulajdonában lévő telek, amelynek határain belül építmény van, kivéve, ha az építmény vállalkozó üzleti céljára szolgál.

Az adó alapja 

 • a telek négyzetméterben számított hasznos alapterülete.

Az telekadó mértéke

 • 2015.01.01. napjától 322 Ft/m2/év
 • 2020.01.01. napjától 354 Ft/m2/év
 • 2021.01.01. napjától 354 Ft/m2/év

Befizetési határidők

 • I. félévben március 15.
 • II. félévben szeptember 15.
 • Az év közben adókötelessé váló telek esetén az adó összegét megállapító határozatban foglaltak szerint.

Az adó megfizetésének módja

Az építményadót Budapest Főváros XIII. kerület Önkormányzat építményadó számlára (OTP Bank Zrt) 11784009-15513003-02510000  kell megfizetni, pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózónak belföldi pénzforgalmi számlájáról átutalással, számlanyitásra nem kötelezett adózónak belföldi pénzforgalmi számlájáról átutalással vagy készpénz-átutalási megbízással.

Telekadó nemzetközi számlaszám:

SWIFT kód: OTPVHUHB

HU09  11784009-15513003-02510000

 

Tájékoztató és folyamatleírás az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adók, adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartása, behajtása és a(z online) befizetések nyilvántartása során megvalósuló adatkezelésről

Jogszabályok:

 

Ügyfélfogadási cím és idő:

1139 Budapest, Béke tér 1.

Hétfő: 13:30 – 18:00
Szerda: 08:00-16:30
Péntek: 08:00-11:30

 

Ügyintézők (Adózók nevének kezdőbetűje szerint):

 

Bihari Józsefné  (A-D)  III. em. 354.
Telefonszám: 452-4100/5023
E-mail: adougy@bp13.hu

 

Balla Viktória  (E-K)  III. em. 355.
Telefonszám: 452-4100/5032
E-mail: adougy@bp13.hu

 

László Brigitta (L-Q)   III. em. 352.
Telefonszám: 452-4100/5027
e-mail: adougy@bp13.hu

 

Mayer Erika   (R-Zs)  III. em. 353.
Telefonszám: 452-4100/5029
e-mail: adougy@bp13.hu

 

Vissza

Díjaink, elismeréseink