XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió

https://www.budapest13.hu/ugy/kozossegi-egyutteles-szabalyaival-kapcsolatos-hatosagi-eljaras/

Témák A-Z

Közösségi együttélés szabályaival kapcsolatos hatósági eljárás

Aki a közösségi együttélés helyi rendeletben meghatározott szabályait megsérti, közigazgatási bírsággal sújtható.


A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 5/2018 (III.13.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) határozza meg a közösségi együttélés szabályait sértő magatartásokat.  A Rendelet alapján szabályszegésnek minősül az a magatartás (tevés vagy mulasztás), amely nem minősül szabálysértésnek vagy bűncselekménynek, továbbá amelyet magasabb szintű jogszabály nem rendel büntetni, de sérti vagy veszélyezteti a kerület közrendjét, köztisztaságát, településképét, egyéb értékeit, a közösségi együttélés egyéb helyi normáit.

A hatáskör gyakorlója: Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Jegyzője.

Közigazgatási bírság állapítható meg azzal a természetes személlyel, jogi személlyel vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel szemben, aki a XIII. kerület közigazgatási területén a rendeletben meghatározott szabályszegés valamelyikét elköveti.

Az eljárás a közterület-felügyelők, hatóságok ellenőrzése során tapasztalt szabályszegések észlelése és bejelentése vagy lakossági bejelentés alapján hivatalból indul. A bejelentésnek tartalmaznia kell:

 • a bejelentő nevét és elérhetőségét
 • a szabályszegő nevét, címét /székhelyét
 • a cselekmény helyének, időpontjának és a körülmények leírását
 • a bizonyítási eszközök megjelölését (pl. tanúk nevét, címét)
 • a bizonyítékok csatolását (pl. fotók)

Illeték, szolgáltatási díj: nincs

Ügyintézési határidő: 60 nap

Adatvédelmi tájékoztató és folyamatleírás a közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegésével kapcsolatos közigazgatási eljárás során megvalósuló adatkezelésről

Vonatkozó jogszabályok:

 • a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 5/2018 (III.13.) önkormányzati rendelet
 • az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
 • a közigazgatási szabályszegések szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint a közigazgatási eljárásjog reformjával összefüggésben egyes törvények módosításáról és egyes jogszabályok hatályon kívül helyezéséről szóló 2017. évi CLXXIX. törvény

Szankció:

 • figyelmeztetés
 • közigazgatási bírság (maximális mértéke: természetes személyek esetén 200.000 Ft, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén 2.000.000 Ft, mely tényállásonként eltérő lehet)
 • helyszíni bírság (maximális mértéke: 50.000 Ft)

A kiszabott közigazgatási bírságot, illetve helyszíni bírságot a közléstől számított 30 napon belül kell megfizetni.

A közigazgatási bírság az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett Budapest XIII. ker. Önkormányzat 11784009-15513003 számú bankszámlájára is átutalható.

Jogorvoslat:

A határozat ellen fellebbezésnek van helye. A fellebbezést Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el, melyet a jegyzőhöz (1139 Budapest, Béke tér 1.) kell benyújtani a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül. A fellebbezés illeték köteles.

A Képviselő-testület határozatával szemben közigazgatási pert lehet indítani jogszabálysértésre hivatkozással a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnál (1027 Budapest, Tölgyfa u. 1-3.), melyet a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Jegyzőjéhez (1139 Budapest, Béke tér 1.) kell benyújtani. A bírósági felülvizsgálat iránti eljárás illetéke 30.000 Ft. A felet az eljárásban illetékfeljegyzési jog illeti meg, amely azt jelenti, hogy mentesül az illeték előzetes megfizetése alól és az illetéket az köteles megfizetni, akit a bíróság erre kötelez. A keresetlevél benyújtásának a döntés végrehajtására nincs halasztó hatálya. A végrehajtás felfüggesztését a bíróságtól kell kérni. Jogszabálysértés hiányában a bíróság a keresetet elutasítja.
A jogi képviselővel eljáró fél a jogi képviselő illetve, a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet a képviselő teljes körű azonosítását biztosító és ÁNYK űrlap benyújtást támogató szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani a keresetlevelet a jegyzőnél a hivatali kapun keresztül. A gazdálkodó szervezet – ha nem ügyvédi képviselettel jár el – az elektronikus benyújtás során a képviselő személyének teljes körű azonosítását biztosító és ÁNYK űrlap benyújtást támogató szolgáltatás igénybevétele helyett, a gazdálkodó szervezet azonosítását biztosító és ÁNYK űrlap benyújtást támogató szolgáltatás igénybevételével is eljárhat, ha azzal rendelkezik; ez esetben a per folyamatban léte alatt, az elektronikus kapcsolattartás során ezt kell alkalmaznia. (Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez letölthető itt)

Az általános ügybejelentő, kapcsolattartásra használható űrlap letölthető itt.

Fizetési kedvezmények:

A fizetési kötelezettség határidejének lejárta előtt kezdeményezhető részletfizetési vagy halasztási kérelem. A kérelem 3.000 Ft illetékköteles.

Ügyintézők elérhetőségei:

Földi Edit
1139 Budapest, Béke tér 1. III. emelet 339. szoba
452-4100/5078 mellék
foldiedit@bp13.hu

Kamarán Csaba
1139 Budapest, Béke tér 1. III. emelet 314. szoba
452-4100/5065 mellék
kamarancsaba@bp13.hu

Vissza

Díjaink, elismeréseink