XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió Akadálymentes verzió ikon

https://www.budapest13.hu/ugy/idegenforgalmiado/

Idegenforgalmi adó bevallás módja

 

Idegenforgalmi adó befizetés

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy bevezetésre került országosan az ASP rendszerben az elektronikus fizetési és elszámolási rendszer, melynek következtében az adók, díjak, illetékek elektronikus úton történő befizetése válik lehetővé.

Az ASP e-fizetés biztosítja, hogy egy tranzakcióval akár több adószámlán (adónemen) fennálló tartozás is befizethető.

A szolgáltatás a következő címeken érhető el:

https://ohp.asp.lgov.hu

https://ohp-20.asp.lgov.hu

https://eonkormanyzat.gov.hu

https://e-onkormanyzat.gov.hu

 

ASP e-fizetés igénybevételének feltételei:

Adó-, díj- és illetékfizetési kötelezettség fizetése esetén

Az adófizetési kötelezettség lekérdezéséhez a KAÜ-s (ügyfélkapus, cégkapus) azonosítás után a saját adóazonosító jelet nem kell megadnia.

Amennyiben képviselőként járnak el, akkor a képviselt adózó adóazonosító jelével vagy adószámával kell kitölteni a lekérdezettre vonatkozó adatmezőt.

Ahhoz, hogy a képviselő által az adózó adófizetési kötelezettsége elektronikus úton lekérdezhető legyen, az szükséges, hogy a meghatalmazásról szóló dokumentumot a meghatalmazó és a meghatalmazott által is aláírt eredeti példányként előzetesen, postai úton, vagy személyesen eljuttassa az önkormányzati adóhatósághoz.

 

Ügyintézés:

Magánszemélyek esetén: személyesen, postai úton írásban vagy ügyfélkapun keresztül.

Gazdálkodó szervezet kizárólag elektronikus úton, cégkapus regisztrációval.

Gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvényben meghatározott, belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet, azzal az eltéréssel, hogy az elektronikus ügyintézést szabályozó törvény alkalmazásában nem minősül gazdálkodó szervezetnek az adószámmal nem rendelkező egyesület, alapítvány.

 

Szálláshely szolgáltatás megkezdésekor építményadó és idegenforgalmi adó bevallást kell tenni az Önkormányzat Igazgatási Osztályától kapott engedély alapján.

 • Idegenforgalmi adó bevallásra a szálláshely üzemeltetője kötelezett.
 • Építményadó bevallásra a lakás tulajdonosa – amennyiben az építményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya – kötelezett.

Hatáskörrel rendelkező, szerv neve:

Adóügyi Osztály

Illetékességi területe:

Budapest Főváros XIII. kerület

Az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

Idegenforgalmi adó:

Adókötelezett a szálláshely üzemeltetője.

 • Első alkalommal a „Bejelentkezés, változás-bejelentés az idegenforgalmi adóról” bevallást kell Adóhatóságunkhoz benyújtani. Ezt követően minden hónap 15. napjáig a „Bevallás az idegenforgalmi adóról”  bevallást kell tenni, mint szállásadónak.
 • Minden hónap 15. napjáig kell befizetni az idegenforgalmi adót a XIII. kerületi Polgármesteri Hivatal   11784009-15513003-03090000  idegenforgalmi adó beszedési számlára.
 • A 2023. évben az idegenforgalmi adó mértéke: a megkezdett vendégéjszakára eső díj 4 %-a.

 A magánszemély tulajdonában lévő lakás megnevezésű ingatlan mentes az építményadó alól, kivéve, ha vállalkozási, üzleti célra hasznosítja.

Amennyiben a lakást szálláshelyként hasznosítja, vállalkozási tevékenységnek minősül.

Építményadó:

Adókötelezett a lakás tulajdonosa.

 • Az „Adatbejelentés az épület, épületrész utáni építményadóról” elnevezésű nyomtatvány  főlapját és az „A” jelű betétlapot kell Adóhatóságunkhoz benyújtani.
 • Építményadó fizetési kötelezettsége a bérbeadást követő év január 1-jén keletkezik.
 • Nem kell újabb bevallást tenni mindaddig, amíg adókötelezettséget érintő változás nem következik be.
 • A 2023. évben az építményadó mértéke: 2.190 Ft/m2/év.
 • Az építményadó számlaszám: 11784009-15513003-02440000.

 

Szálláshely kiadás tevékenység megszüntetésekor:

 Építményadó megszüntetése:

Az építményadó fizetési kötelezettség – éves adóztatás miatt – a szálláshely kiadási engedély visszaadás időpontjának év végével szűnik meg.

 • A szálláshely kiadási engedély visszaadásának időpontja: /A jelű betétlap IV.pont/
 • Az „Adatbejelentés az épület, épületrész utáni építményadóról” elnevezésű nyomtatvány főlapját és az „A” jelű betétlapot kell Adóhatóságunkhoz benyújtani.

 Idegenforgalmi adó megszüntetése:

 • „Bejelentkezés, változás-bejelentés az idegenforgalmi adóról” bevallást kell Adóhatóságunkhoz benyújtani.

Az építményadóra az alábbiak vonatkoznak:

A helyi adókról szóló C. törvény 12. § (1) bekezdése alapján az adó alanya (3. §) az, aki a naptári év (a továbbiakban: év) első napján az építmény tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben az építményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya. (A tulajdonos, a vagyoni értékű jog jogosítottja a továbbiakban együtt: tulajdonos).

 

A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 52/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelete az építményadóról

 

 Az idegenforgalmi adóra az alábbiak vonatkoznak:

A Htv. 30. § (1) bekezdés alapján adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt  aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt,

A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról:

6. § alapján az adó mértéke az 5. § szerinti adóalap 4 %-a.

8. § (1) bekezdés alapján az idegenforgalmi adót a 7. § szerinti adóbeszedésre kötelezettnek kell befizetni a beszedést követő hónap 15. napjáig Budapest Főváros XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatal idegenforgalmi adó beszedési számlájára.

(2) bekezdés alapján az adó beszedésére kötelezettnek a beszedett adóról Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Adóhatóságához a beszedést követő hónap 15. napjáig adóbevallást kell benyújtania.

9. § alapján, az adó beszedésére kötelezett köteles olyan nyilvántartást (vendégkönyvet) vezetni, amely tartalmazza a vendégéjszakák számát, a fizetett szállásdíj összegét, a vendég nevét, lakcímét és az eltöltött vendégéjszakák számát, a szállásdíj és a beszedett adó összegét.

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tövény (a továbbiakban: Art.) 18. § értelmében az adózó az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adó esetén az adókötelezettség keletkezését, annak bekövetkezésétől számított tizenöt napon belül – az erre a célra rendszeresített nyomtatványon – jelenti be az önkormányzati adóhatóságnak.

A bejelentési kötelezettséget az erre a célra rendszeresített nyomtatványon kell teljesíteni, ha az önkormányzati adóhatóságnál a bejelentésre nyomtatványt rendszeresítettek.

Tájékoztató és folyamatleírás az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adók, adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartása, behajtása és a(z online) befizetések nyilvántartása során megvalósuló adatkezelésről

 Jogszabályok:

 

Ügyfélfogadási cím és idő:

1139 Budapest, Béke tér 1. III. em. 338.

Hétfő: 13:30 – 18:00
Szerda: 08:00-16:30
Péntek: 08:00-11:30

Ügyintéző:

Szabó Józsefné 
Telefonszám: 452-4100/5031
e-mail: adougy@bp13.hu

Vissza

Díjaink, elismeréseink


              Idősbarát önkormányzat díj