XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió

https://www.budapest13.hu/ugy/idegenforgalmiado/

Intézze ügyeit elektronikusan

Szálláshely szolgáltatás megkezdésekor építményadó és idegenforgalmi adó bevallást kell tenni az Önkormányzat Igazgatási Osztályától kapott engedély alapján.

 • Idegenforgalmi adó bevallásra a szálláshely üzemeltetője kötelezett.
 • Építményadó bevallásra a lakás tulajdonosa – amennyiben az építményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya – kötelezett.

Hatáskörrel rendelkező, szerv neve:

Adóügyi Osztály

Illetékességi területe:

Budapest Főváros XIII. kerület

Az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

Idegenforgalmi adó:

Adókötelezett a szálláshely üzemeltetője.

 • Első alkalommal a „Bejelentkezés, változás-bejelentés az idegenforgalmi adóról” bevallást kell Adóhatóságunkhoz benyújtani. Ezt követően minden hónap 15. napjáig a „Bevallás az idegenforgalmi adóról”  bevallást kell tenni, mint szállásadónak.
 • Minden hónap 15. napjáig kell befizetni az idegenforgalmi adót a XIII. kerületi Polgármesteri Hivatal   11784009-15513003-03090000  idegenforgalmi adó beszedési számlára.
 • A 2017. évben az idegenforgalmi adó mértéke: a megkezdett vendégéjszakára eső díj 4 %-a.

 A magánszemély tulajdonában lévő lakás megnevezésű ingatlan mentes az építményadó alól, kivéve, ha vállalkozási, üzleti célra hasznosítja.

Amennyiben a lakást szálláshelyként hasznosítja, vállalkozási tevékenységnek minősül.

Építményadó:

Adókötelezett a lakás tulajdonosa.

 • Az „Adatbejelentés az épület, épületrész utáni építményadóról” elnevezésű nyomtatvány  főlapját és az „A” jelű betétlapot kell Adóhatóságunkhoz benyújtani.
 • Építményadó fizetési kötelezettsége a bérbeadást követő év január 1-jén keletkezik.
 • Nem kell újabb bevallást tenni mindaddig, amíg adókötelezettséget érintő változás nem következik be.
 • A 2018. évben az építményadó mértéke: 1.740 Ft/m2/év.
 • Az építményadó számlaszám: 11784009-15513003-02440000.

 

Szálláshely kiadás tevékenység megszüntetésekor:

 Építményadó megszüntetése:

Az építményadó fizetési kötelezettség – éves adóztatás miatt – a szálláshely kiadási engedély visszaadás időpontjának év végével szűnik meg.

 • A szálláshely kiadási engedély visszaadásának időpontja: /A jelű betétlap IV.pont/
 • Az „Adatbejelentés az épület, épületrész utáni építményadóról” elnevezésű nyomtatvány főlapját és az „A” jelű betétlapot kell Adóhatóságunkhoz benyújtani.

 Idegenforgalmi adó megszüntetése:

 • „Bejelentkezés, változás-bejelentés az idegenforgalmi adóról” bevallást kell Adóhatóságunkhoz benyújtani.

Az építményadóra az alábbiak vonatkoznak:

A helyi adókról szóló C. törvény 12. § (1) bekezdése alapján az adó alanya (3. §) az, aki a naptári év (a továbbiakban: év) első napján az építmény tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben az építményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya. (A tulajdonos, a vagyoni értékű jog jogosítottja a továbbiakban együtt: tulajdonos).

A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 52/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelete az építményadóról:

2. § (1) bekezdése alapján  a Htv.-ben foglalt adómentességen túl mentes az adó alól a magánszemély lakás megnevezésű építménye üzleti célú tevékenységgel nem érintett helyiségének hasznos alapterülete.

(5)  bekezdés alapján az építményadó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.

(6)  bekezdés alapján az építményadó mértéke az (5) bekezdés szerinti adóalap-számítás alapján 1.740 Ft/m2

 Az idegenforgalmi adóra az alábbiak vonatkoznak:

A Htv. 30. § (1) bekezdés alapján adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt  aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt,

A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról:

6. § alapján az adó mértéke az 5. § szerinti adóalap 4 %-a.

8. § (1) bekezdés alapján az idegenforgalmi adót a 7. § szerinti adóbeszedésre kötelezettnek kell befizetni a beszedést követő hónap 15. napjáig Budapest Főváros XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatal idegenforgalmi adó beszedési számlájára.

(2) bekezdés alapján az adó beszedésére kötelezettnek a beszedett adóról Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Adóhatóságához a beszedést követő hónap 15. napjáig adóbevallást kell benyújtania.

9. § alapján, az adó beszedésére kötelezett köteles olyan nyilvántartást (vendégkönyvet) vezetni, amely tartalmazza a vendégéjszakák számát, a fizetett szállásdíj összegét, a vendég nevét, lakcímét és az eltöltött vendégéjszakák számát, a szállásdíj és a beszedett adó összegét.

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tövény (a továbbiakban: Art.) 18. § értelmében az adózó az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adó esetén az adókötelezettség keletkezését, annak bekövetkezésétől számított tizenöt napon belül – az erre a célra rendszeresített nyomtatványon – jelenti be az önkormányzati adóhatóságnak.

A bejelentési kötelezettséget az erre a célra rendszeresített nyomtatványon kell teljesíteni, ha az önkormányzati adóhatóságnál a bejelentésre nyomtatványt rendszeresítettek.

Tájékoztató és folyamatleírás az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adók, adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartása, behajtása és a(z online) befizetések nyilvántartása során megvalósuló adatkezelésről

 Jogszabályok:

 

Ügyfélfogadási cím és idő:

1139 Budapest, Béke tér 1. III. em. 338.

Hétfő: 13:30 – 18:00
Szerda: 08:00-16:30
Péntek: 08:00-11:30

Ügyintéző:

Szabó Józsefné 
Telefonszám: 452-4100/5031
e-mail: adougy@bp13.hu

Vissza

Díjaink, elismeréseink