XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió

https://www.budapest13.hu/ugy/hasznalatbaveteli-engedely/

Témák A-Z

Használatbavételi engedély

Használatbavételi engedély alapján vehető használatba az a rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas építmény, építményrész, amelyre az építtetőnek építési engedélyt kellett kérnie, ha annak használatbavételi engedélyezési eljárásába szakhatóságot szükséges bevonni.

Szakhatóságot kell bevonni a használatbavételi engedélyezési eljárásba, ha az építési engedélyezési eljárás lefolytatásához a szakhatóság kikötéssel vagy feltételekkel járult hozzá, vagy ha az építési tevékenység folyamán az engedélyezett tervektől eltértek és az eltérés a szakhatóság állásfoglalásának tartalmát érinti.


Általános információk:

A használatbavételi engedély iránti kérelmet az építtető az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmassá válásakor, az építési munkaterület építtető részére történő, építési naplóban igazolt átadását követően, az építési engedély hatályossága alatt – a használatbavétel előtt – kell benyújtania az építésügyi hatósághoz. Az eljárás tárgyát képező építmény, a használatbavételi engedély jogerőre emelkedését követően vehető használatba.

Új épület építése vagy meglévő épület – az ingatlan-nyilvántartásban változást eredményező – bővítése esetén a használatbavételi engedély iránti kérelem előterjesztésével egyidőben a földhivatal által hatályos záradékkal ellátott, a változás ingatlan-nyilvántartási átvezetéséhez külön jogszabályban előírt változási vázrajzot az Országos Építésügyi Nyilvántartásba (a továbbiakban: OÉNY) elektronikusan fel kell tölteni. A változási vázrajz feltöltésének hiánya a használatbavételi engedélyezési eljárás lefolytatását és a használatbavételi engedély kiadását nem akadályozza, ez esetben az építésügyi hatóság a használatbavételi engedély rendelkező részében határidő megjelölésével kötelezi az építtetőt a változási vázrajznak az OÉNY-be történő elektronikus feltöltésére.

Az építtetőnek a használatbavételi engedély iránti kérelem benyújtásáig az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó épületek esetében az energetikai tanúsítványt az OÉNY-ben ki kell állíttatnia.

A használatbavételi engedély iránti kérelemmel egy időben a fennmaradási engedélyezésre irányuló kérelem is előterjeszthető.

Egy telken, egy építésügyi hatósági engedély alapján ütemezetten megépült több építményre vagy önálló rendeltetési egységre külön-külön ütemenként is lehet használatbavételi engedélyt kérelmezni.

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok:

A használatbavételi engedély iránti kérelemhez, a tartalmától függően mellékelni kell:

 • papír alapon vezetett építési napló esetében
 • építési napló összesítő lapját,
 • a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 4. melléklete szerint kitöltött statisztikai lapot,
 • a szakhatóság megkereséséhez szükséges 312/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 5. melléklete szerinti dokumentációt, ha a kérelem benyújtásakor előzetes szakhatósági állásfoglalás nem áll rendelkezésre,
 • az eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolását, valamint
 • meglévő épület bővítése esetén, ha a bővítés mértéke meghaladja a bővítendő épület hasznos alapterületének 100%-át, az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott követelményeknek való megfelelést igazoló épületenergetikai számítást.

A kérelemhez mellékelni lehet:

 • az ügyben érintett szakhatóság előzetes állásfoglalását – amennyiben az nem az ÉTDR igénybevételével került beszerzésre – és a hozzá tartozó, a szakhatóság által záradékolt építészeti-műszaki dokumentációt, ha a kérelem benyújtásakor rendelkezésre áll,
 • a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 4. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatokat, illetve az ügyben érintett összes ismert ügyfélnek a fellebbezési jogról lemondó nyilatkozatát.

Eljárási illeték:

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény XV.I.  fejezet 1. 9. pontja szerint használatbavételi engedélyezés esetén az 1-5. pontokban megállapított illetékkel megegyező mértékű (lásd: építési engedély eljárásnál).

Az eljárás menete:

 • a kérelem és mellékleteinek benyújtása
 • függő hatályú döntés meghozatala
 • helyszíni szemle megtartása
 • a tényállás tisztázása
 • szakhatóságok megkeresése
 • szükség esetén hiánypótlás kiírása
 • döntés meghozatala
 • döntés kézbesítése (postázás)
 • döntés jogerőre emelése

Az eljárási határidő:

A 312/2012. (XI. 8.) kormányrendelet 40. § (6) bekezdés alapján a használatbavételi engedélyezési eljárásban az ügyintézési határidő tizenöt nap, melybe nem számít be:.

 1. a hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, valamint az eljáró hatóság kijelölésének időtartama,
 2. a jogsegélyeljárás időtartama, továbbá adatnak nyilvántartásból történő beszerzéséhez szükséges idő,
 3. a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő,
 4. a szakhatóság eljárásának időtartama,
 5. az eljárás felfüggesztésének időtartama,
 6. a Ket. 70. § (1) bekezdésében szabályozott eljárás időtartama,
 7. a hatóság működését legalább egy teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar vagy más elháríthatatlan esemény időtartama,
 8. a kérelem, a döntés és egyéb irat fordításához szükséges idő,
 9. a szakértői vélemény elkészítésének időtartama,
 10. a hatósági megkeresés vagy a döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig terjedő időtartam, valamint a hirdetményi, továbbá a kézbesítési meghatalmazott és a kézbesítési ügygondnok útján történő közlés időtartama.

Vonatkozó jogszabályok:

Az eljárással kapcsolatos illetékességi terület:

A XIII. kerület közigazgatási területe

A ténylegesen eljáró szerv neve, elérhetősége:

 • Építésügyi Osztály
 • 1139 Budapest, Béke tér 1.
 • tel.: 452-41-00 / 5051
 • e-mail: epites@bp13.hu

Ügyfélfogadási idő:

 • hétfő: 13.30-18.00,
 • szerda: 8.00-16.30,
 • péntek: 8.00-11.30
Vissza

Díjaink, elismeréseink