XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió

https://www.budapest13.hu/ugy/hasznalatbavetel-bejelentese/

Témák A-Z

Használatbavétel tudomásulvétele

Az építtető kérelmére az építésügyi hatóság tudomásulvételi eljárásával vehető használatba – a használatbavételi engedélyhez kötött (lásd használatbavételi engedély) építmények kivételével – az az építmény, építményrész, amelyre az építtetőnek építési engedélyt kellett kérnie.


Általános információk:

A használatbavétel tudomásulvételére irányuló kérelmet az építtető az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmassá válásakor, az építési munkaterület építtető részére történő, építési naplóban jegyzőkönyvvel igazolt átadását követően, az építési engedély hatályossága alatt – használatbavétel előtt – nyújtja be az építésügyi hatósághoz.

Az építmény – ingatlan-nyilvántartásban változást eredményező – építése, bővítése esetén a használatbavétel tudomásulvételi kérelem előterjesztésével egyidőben a hatályos földhivatali záradékkal ellátott, a változás ingatlan-nyilvántartási átvezetéséhez jogszabályban előírt változási vázrajzot az OÉNY-be elektronikusan fel kell tölteni. A változási vázrajz feltöltésének hiánya a használatbavétel tudomásulvételi eljárásának lefolytatását és a használatbavétel tudomásulvételét nem akadályozza, azonban ha ennek a kérelmező nem tett eleget, az építésügyi hatóság a használatbavétel tudomásulvételével egyidejűleg, határidő megjelölésével és eljárási bírság kiszabásának kilátásba helyezésével kötelezi az építtetőt a változási vázrajznak az OÉNY-be történő elektronikus feltöltésére.

Az építtető a használatbavétel tudomásulvételére irányuló kérelemében kérheti, hogy az építésügyi hatóság a tudomásul vételt foglalja írásba.

Az építtetőnek a használatbavétel tudomásulvételére irányuló kérelem benyújtásáig az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló kormányrendelethatálya alá tartozó épületek estén az energetikai tanúsítványt az OÉNY-ben ki kell állíttatnia.

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok:

A használatbavétel tudomásulvételére irányuló kérelemhez az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló  312/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 39. § (8) bekezdés a) és c-d) pontjában meghatározottakat kell mellékelni:

 • papír alapon vezetett építési napló esetében
  • az építési napló összesítő lapját,
  • a 312/2012. Korm. rendelet 4. melléklete szerint kitöltött statisztikai lapot,
 • az eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolását,
 • meglévő épület bővítése esetén, ha a bővítés mértéke meghaladja a bővítendő épület hasznos alapterületének 100%-át, az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott követelményeknek való megfelelést igazoló épületenergetikai számítást.

Eljárási illeték:

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. Törvény XV. melléklet. I.10. pontja alapján 10.000, Ft (tízezer forint).

Az eljárás menete, és az eljárási határidő:

A 312/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 54. § (6)-(8) bek. alapján:

Az építésügyi hatóság az eljárás megindulásától számított nyolc napon belül a használatbavétel tudomásulvételét megtagadja és az építmény, építményrész használatát megtiltja, ha

 • a használatbavétel tudomásulvételére irányuló kérelemhez a mellékleteket nem csatolták,
 • az OTÉK-ban meghatározott rendeltetésszerű és biztonságos használat követelményeinek az építmény, építményrész nem felel meg,
 • megállapítja, hogy az építési engedélytől és a hozzá tartozó engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki dokumentációtól eltértek és az eltérés építésügyi hatósági engedélyhez kötött,
 • a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 19. § (4) bekezdés i) pontjában meghatározott épület az ott megjelölt határnapot követően nem közel nulla vagy annál kedvezőbb energiaigényű, vagy
 • a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 39. § (8) bekezdés d) pontjában meghatározott esetben az épületenergetikai számítás nem igazolja az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott követelményeknek való megfelelést, továbbá
 • az építési napló a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rend. (3a) bekezdés e) pontjában meghatározottaknak nem felel meg.

Ha az építésügyi hatóság a az eljárás megindulásától számított nyolc napon belül a használatbavételt nem tiltja meg, a használatbavételt hallgatással tudomásul veszi, és az építmény az eljárás megindulásától számított 15 nap elteltével használatba vehető.

A használatbavétel tudomásulvétele nem akadálya annak, hogy azzal egyidejűleg az építésügyi hatóság határidő megjelölésével az esetlegesen hiányzó munkálatok elvégzésére kötelezze az építtetőt.

Az eljárás során az építésügyi hatóság az eljárás megindításáról értesítést és hiánypótlásra felhívást nem bocsát ki.

Vonatkozó jogszabályok:

Az eljárással kapcsolatos illetékességi terület:

A XIII. kerület közigazgatási területe

A ténylegesen eljáró szerv neve, elérhetősége

 • Építésügyi Osztály
 • 1139 Budapest, Béke tér 1.
 • tel.: 452-41-00 / 5051
 • e-mail: epites@bp13.hu

Ügyfélfogadási idő:

 • hétfő: 13.30-18.00,
 • szerda: 8.00-16.30,
 • péntek: 8.00-11.30
Vissza

Díjaink, elismeréseink