XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió

https://www.budapest13.hu/ugy/epitmenyado1/

Építményadó adatbejelentés módja

 

Építményadó befizetés

Tisztelt Ügyfeleink!

Az építményadó befizetéséhez szükséges adatokat tartalmazó adószámla kivonat – ügyfélkapus regisztrációt követően – az alábbi elérhetőségen tekinthető meg:

https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap

Adóügyi Osztály

adougy@bp13.hu

 

 

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy bevezetésre került országosan az ASP rendszerben az elektronikus fizetési és elszámolási rendszer, melynek következtében az adók, díjak, illetékek elektronikus úton történő befizetése válik lehetővé.

Az ASP e-fizetés biztosítja, hogy egy tranzakcióval akár több adószámlán (adónemen) fennálló tartozás is befizethető.

A szolgáltatás a következő címeken érhető el:

https://ohp.asp.lgov.hu

https://ohp-20.asp.lgov.hu

https://eonkormanyzat.gov.hu

https://e-onkormanyzat.gov.hu

 

ASP e-fizetés igénybevételének feltételei:

Adó-, díj- és illetékfizetési kötelezettség fizetése esetén

Az adófizetési kötelezettség lekérdezéséhez a KAÜ-s (ügyfélkapus, cégkapus) azonosítás után a saját adóazonosító jelet nem kell megadnia.

Amennyiben képviselőként járnak el, akkor a képviselt adózó adóazonosító jelével vagy adószámával kell kitölteni a lekérdezettre vonatkozó adatmezőt.

Ahhoz, hogy a képviselő által az adózó adófizetési kötelezettsége elektronikus úton lekérdezhető legyen, az szükséges, hogy a meghatalmazásról szóló dokumentumot a meghatalmazó és a meghatalmazott által is aláírt eredeti példányként előzetesen, postai úton, vagy személyesen eljuttassa az önkormányzati adóhatósághoz.

 

 

Ügyintézés

Magánszemélyek esetén: személyesen, postai úton írásban vagy ügyfélkapun keresztül.

Gazdálkodó szervezet kizárólag elektronikus úton, cégkapus regisztrációval.

Gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvényben meghatározott, belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet, azzal az eltéréssel, hogy az elektronikus ügyintézést szabályozó törvény alkalmazásában nem minősül gazdálkodó szervezetnek az adószámmal nem rendelkező egyesület, alapítvány.

 

 • Adózónak az adó megállapítása /ingatlan szerzése, bérbeadás, öröklés /, az adókötelezettség változása /adásvétel, csere, tulajdoni hányad változás, ajándékozás, hasznos alapterület változás, vagyonértékű jog alapítása, megszűnése stb./ esetén építményadó adatbejelentést kell tenni.
 • Adózónak az adókötelezettség keletkezését (változását) követően 15 napon belül kell az adatbejelentést megtenni.
 • Lakás megnevezésű ingatlan esetén:
  • a főlapot és az “A” jelű betétlapot,
 • Nem lakás megnevezésű ingatlan esetén:
  • a főlapot és a “B” jelű betétlapot szükséges kitölteni /több ingatlan esetén helyrajzi számonként külön adatbejelentést/.
 • Nem kell újabb adatbejelentést tenni mindaddig, amíg adókötelezettséget érintő változás nem következik be.

 


Hatáskörrel rendelkező, szerv neve:

Adóügyi Osztály

Illetékességi területe:

Budapest Főváros XIII. kerület

Az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás:

Szálláshely szolgáltatás

Az építményadó adatbejelentésére kötelezett a lakás tulajdonosa.

A szálláshely szolgáltatás esetén az  építményadó, idegenforgalmi adó adatbejelentésre vonatkozó tájékoztató az Idegenforgalmi adó oldalán található.

Az építményadó tárgya

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás és nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész. Az adókötelezettség az építmény valamennyi helyiségére kiterjed, annak rendeltetésétől, illetőleg hasznosításától függetlenül.

Az építményadó alanya

Az adó alanya az, aki a naptári év első napján az építmény tulajdonosa.

Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok.

Amennyiben az építményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya. Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak. Társasház, -garázs és -üdülő esetén a tulajdonosok önálló adóalanyok, a közös használatú helyiségek után az adó alanya az említett közösség.

Tulajdonos fogalma:

Az ingatlan tulajdonosa az a személy vagy szervezet, aki/amely az ingatlan-nyilvántartásban tulajdonosként szerepel. Ha az ingatlan tulajdonjogának átruházására irányuló szerződést az ingatlanügyi hatósághoz benyújtották – melynek tényét az ingatlanügyi hatóság széljegyezte -, a szerző felet kell tulajdonosnak tekinteni, kivéve, ha a tulajdonjog bejegyzése iránti kérelmet az ingatlanügyi hatóság jogerősen vagy véglegesen elutasította vagy azt visszavonták vagy a bíróság megállapította a szerződés érvénytelenségét. Újonnan létrehozott építmény tulajdonjogának – a használatbavételi (fennmaradási) engedély jogerőre emelkedését vagy véglegessé válását, használatba vétel tudomásulvételét, egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány kiadását megelőző – átruházása esetén a szerződés ingatlanügyi hatósághoz történő benyújtását követően a szerző felet a használatbavételi (fennmaradási) engedély jogerőre emelkedésének vagy véglegessé válásának, használatba vétel tudomásulvételének, egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány kiadásának időpontjától kell tulajdonosnak tekinteni.

Hasznos alapterület fogalma:

A teljes alapterületnek olyan része, ahol a belmagasság – a padlószint (járófelület) és az afelett levő épületszerkezet (födém, tetőszerkezet) vagy álmennyezet közti távolság – legalább 1,90 m. A teljes alapterületbe a lakáshoz, üdülőhöz tartozó kiegészítő helyiségek, melléképületek, melléképületrészek kivételével valamennyi helyiség összegzett alapterülete, valamint a többszintes lakrészek belső lépcsőjének egy szinten számított vízszintes vetülete is beletartozik. Az építményhez tartozó fedett és három oldalról zárt külső tartózkodók (lodzsa, fedett és oldalt zárt erkélyek), és a fedett terasz, tornác alapterületének 50%-a tartozik a teljes alapterületbe. A lakások esetében a pinceszinten (a csatlakozó terepszint alatt) kialakított helyiségek alapterületének 70%-át kell a teljes alapterületbe számítani.

Mentes az adó alól a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban Htv.) 13. § alapján

 • a szükséglakás,
 • a kizárólag az önálló orvosi tevékenységről szóló törvény szerinti háziorvos által nyújtott egészségügyi ellátás céljára szolgáló helyiség.

 A Htv-ben foglalt adómentességeken túl a Budapest Főváros XIII. kerület Önkormányzatának 52/2011. (XII.16.) számú rendelete szerint mentes az adó alól

2. § (1) A Htv-ben foglalt adómentességen túl mentes az adó alól a magánszemély lakás megnevezésű építménye üzleti célú tevékenységgel nem érintett helyiségének hasznos alapterülete.

(2) Mentes az adó alól az egyéni vállalkozó lakás megnevezésű építménye, kivéve, ha az egyéni vállalkozó az adóévet megelőző évben személyi jövedelemadóban vagy a helyi iparűzési adóban a lakással kapcsolatosan költséget számolt el.

(3) Mentes az adó alól a magánszemély gépjármű tárolására létesített építménye, kivéve, ha annak hasznosításából bevételhez jut.

(4) Mentes az adó alól a 65 évnél idősebb magánszemély, kivéve, ha építménye vagy annak egy része hasznosításából bevételhez jut.

Az adókötelezettség keletkezése és megszűnése

Az adókötelezettség a használatbavételi, illetőleg a fennmaradási engedély véglegessé válását követő év első napján keletkezik.

Az engedély nélkül épült vagy anélkül használatba vett építmény esetén az adókötelezettség a tényleges használatbavételt követő év első napján keletkezik.

Az adókötelezettséget érintő változást (így különösen a hasznos alapterület módosulását, az építmény átminősítését) a következő év első napjától kell figyelembe venni.

Az adókötelezettség megszűnik az építmény megszűnése /lebontása/ évének utolsó napján. Az építménynek az év első felében történő megszűnése esetén a második félévre vonatkozó adókötelezettség megszűnik.

Az építmény használatának szünetelése az adókötelezettséget nem érinti.

Az építményadó alapja 

 • az építmény négyzetméterben számított hasznos alapterülete.

Az építményadó mértéke

 •  2015.01.01. napjától 1.740 Ft/m2/év
 •  2020.01.01. napjától 1.898 Ft/m2/év
 •  2021.01.01. napjától 1.898 Ft/m2/év

Befizetési határidők

 • I. félévben március 15.
 • II. félévben szeptember 15.
 • Az év közben adókötelessé váló építmény esetén az adó összegét megállapító határozatban foglaltak szerint.

Az adó megfizetésének módja

Az építményadót Budapest Főváros XIII. kerület Önkormányzat építményadó számlára (OTP Bank Nyrt.) 11784009-15513003-02440000  kell megfizetni, pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózónak belföldi pénzforgalmi számlájáról átutalással, számlanyitásra nem kötelezett adózónak belföldi pénzforgalmi számlájáról átutalással vagy készpénz-átutalási megbízással.

Építményadó nemzetközi számlaszám:

SWIFT kód: OTPVHUHB

HU61  11784009-15513003-02440000

 

Tájékoztató és folyamatleírás az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adók, adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartása, behajtása és a(z online) befizetések nyilvántartása során megvalósuló adatkezelésről

Jogszabályok:

 

Ügyfélfogadási cím és idő:

1139 Budapest, Béke tér 1.

Hétfő: 13:30 – 18:00
Szerda: 08:00-16:30
Péntek: 08:00-11:30

 

Ügyintézők (Adózók nevének kezdőbetűje szerint):

 

Bihari Józsefné  (A-D)  III. em. 354.
Telefonszám: 452-4100/5023
E-mail: adougy@bp13.hu

 

Balla Viktória  (E-K)  III. em. 355.
Telefonszám: 452-4100/5032
E-mail: adougy@bp13.hu

 

László Brigitta (L-Q)   III. em. 352.
Telefonszám: 452-4100/5027
e-mail: adougy@bp13.hu

 

Mayer Erika   (R-Zs)  III. em. 353.
Telefonszám: 452-4100/5029
e-mail: adougy@bp13.hu

Vissza

Díjaink, elismeréseink