XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió

https://www.budapest13.hu/ugy/epitesi-engedely/

Témák A-Z

Építési engedély

Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 1. számú mellékletében felsorolt munkálatok kivételével az építési tevékenységekre építési engedélyt kell kérni.

Az építési tevékenység csak építési engedély véglegessé és végrehajthatóvá válása után, három éven belül kezdhető meg.

Az engedély hatályának lejárta előtt az engedély hatályának meghosszabbítása írásban kérhető.


Általános információk:

Az építtetőnek az alábbi felsorolt esetek kivételével építési engedély iránti kérelmet kell benyújtani az építésügyi hatóságnak – az ehhez szükséges mellékletekkel.

Építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységek a 312 R 1. számú melléklete alapján:

1. Építmény átalakítása, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése, homlokzatának megváltoztatása, kivéve zártsorú vagy ikres beépítésű építmény esetén, ha e tevékenységek a csatlakozó építmény alapozását vagy tartószerkezetét is érintik.

2. Meglévő építmény utólagos hőszigetelése, homlokzati nyílászáró cseréje, a homlokzatfelület színezése, a homlokzat felületképzésének megváltoztatása.

3. Meglévő építményben új égéstermék-elvezető kémény létesítése

4. Új, önálló (homlokzati falhoz rögzített vagy szabadon álló) égéstermék-elvezető kémény építése melynek magassága a 6,0 m-t nem haladja meg.

5. Az épület homlokzatához illesztett előtető, védőtető, ernyőszerkezet építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése, megváltoztatása.

6. Épületben az önálló rendeltetési egységek számának változtatása.

7. A 14. pont e) alpontjában és a 29. pontban foglaltak figyelembevételével a kereskedelmi, vendéglátó rendeltetésű épület építése, bővítése, amelynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a nettó 20,0 m2 alapterületet.

8. Nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény építése, átalakítása, felújítása, valamint bővítése, amelynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a nettó 100 m3 térfogatot és 4,5 m gerincmagasságot.

9. Önálló reklámtartó építmény építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése, megváltoztatása.

10. Temető területén:

 1. sírbolt, urnasírbolt építése, bővítése, melynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a nettó 50 m2 alapterületet, vagy a 3,0 m magasságot,
 2. urnafülke, sírhely, sírjel építése, elhelyezése.

11. Szobor, emlékmű, kereszt, emlékjel építése, elhelyezése, ha annak a talapzatával együtt mért magassága nem haladja meg a 6,0 m-t.

12. Emlékfal építése, melynek talapzatával együtt mért magassága nem haladja meg a 3,0 m-t.

13. Park, játszótér, sportpálya megfelelőségi igazolással – vagy 2013. július 1-je után gyártott szerkezetek esetében teljesítménynyilatkozattal – rendelkező műtárgyainak építése, egyéb építési tevékenység végzése.

14. Megfelelőség-igazolással – vagy 2013. július 1-je után gyártott szerkezetek esetében teljesítménynyilatkozattal – rendelkező építményszerkezetű és legfeljebb 180 napig fennálló

a) rendezvényeket kiszolgáló színpad, színpadi tető, lelátó, mutatványos, szórakoztató, vendéglátó, kereskedelmi, valamint előadás tartására szolgáló építmény,

b) kiállítási vagy elsősegélyt nyújtó építmény,

c) levegővel felfújt vagy feszített fedések (sátorszerkezetek),

d) ideiglenes fedett lovarda,

e) legfeljebb 50 fő egyidejű tartózkodására alkalmas – az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerinti – állvány jellegű építmény

építése.

15. Növénytermesztésre szolgáló üvegház építése, bővítése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, megváltoztatása.

16. Növénytermesztésre szolgáló fóliasátor építése, bővítése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, megváltoztatása.

17. A 6,0 m vagy annál kisebb magasságú, a 60 m3 vagy annál kisebb térfogatú siló, ömlesztettanyag-tároló, nem veszélyes folyadékok tárolója, nem veszélyes anyagot tartalmazó, nyomástartó edénynek nem minősülő, föld feletti vagy alatti tartály, tároló elhelyezéséhez szükséges építmény építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése.

18. A magánhasználatú kerti víz-, fürdőmedence, kerti tó építése.

19. A telek természetes terepszintjének építési tevékenységgel összefüggő, 1,0 m-nél nem nagyobb mértékű, végleges jellegű megváltoztatása.

20. Támfal építése, bővítése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, megváltoztatása, melynek mérete az építési tevékenységgel nem haladja meg a rendezett alsó terepszinttől számított 1,0 m magasságot.

21. Kerítés, kerti építmény, tereplépcső, járda és lejtő, háztartási célú kemence, húsfüstölő, jégverem, valamint zöldségverem építése, építménynek minősülő növénytámasz, növényt felfuttató rács építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése.

22. Mobil illemhely, mobil mosdó, mobil zuhanyozó elhelyezése, árnyékszék építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése.

23. Napenergia-kollektor, szellőző-, klíma-, riasztóberendezés, villámhárító-berendezés, áru- és pénzautomata, kerékpártartó, zászlótartó építményen vagy építményben való elhelyezése.

24. Építménynek minősülő, háztartási hulladék elhelyezésére szolgáló hulladékgyűjtő és – tároló, sorompó, árnyékoló elhelyezése.

25. Telken belüli közmű becsatlakozási és -pótló műtárgy építése.

26. Telken belüli geodéziai építmény építése.

27. Zászlótartó oszlop (zászlórúd) építése, melynek terepszinttől mért magassága a 6,0 métert nem haladja meg.

28. Építési tevékenység végzéséhez szükséges, annak befejezését követően elbontandó állványzat és felvonulási építmény építése.

29. A 7. pontban és a 14. pont e) alpontjában foglaltak figyelembevételével a magasles, vadetető, erdei építmény, kilátó építése, amelynek a terepcsatlakozástól mért legfelső pontja az 5,0 m-t nem haladja meg.

30. Közforgalom elől elzárt, telken belüli áteresz, bejáró-, átjáró-híd építése.

31. A legfeljebb 2,0 m mélységű és legfeljebb 20 m3 légterű pince építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése.

32. Közterületen, filmforgatáshoz kapcsolódó építmény építése.

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok:

Az építési engedély iránti kérelemhez a tartalomtól függően – mellékelni kell (a kérelemnek tartalmaznia kell):

 • az építési tevékenységgel érintett telek címét, helyrajzi számát,
 • a kérelmezett engedélyezési eljárás fajtáját,
 • a kérelem tárgyát és annak rövid leírását,
 • a kérelem tárgyával összefüggésben
  • az építésügyi hatóság szolgáltatása körében kiadott, fél évnél nem régebbi szakmai nyilatkozatnak az ÉTDR ügy- és iratazonosítóját,
  • a korábban keletkezett hatósági döntések megnevezését, iktatószámát és keltét vagy az ÉTDR ügy- és iratazonosítóját,
  • a hat hónapnál nem régebbi előzetes szakhatósági állásfoglalás megnevezését, az ÉTDR ügy- és iratazonosítóját,
  • a kérelemhez csatolt mellékletek felsorolását,
  • az építtető vagy meghatalmazottjának a rendelkezését arról, hogy a végleges engedélyhez tartozó engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki dokumentáció papír alapú hitelesített másolatát kéri-e, ha igen, hány példányban,
  • az építtető aláírását.
  • jogszabályban előírt esetekben
   • a települési önkormányzat polgármesterének településképi véleményét, vagy
   • a településrendezési és építésügyi-műszaki tervtanácsokról szóló kormányrendeletben előírt esetekben az építészeti-műszaki tervtanács szakmai véleményét,
 • az eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolását.

A kérelmet az ÉTDR által biztosított elektronikus formanyomtatványon lehet benyújtani.

A kérelemhez adathordozón vagy az ÉTDR-be történő feltöltéssel mellékelni kell:

 • a 312 R  8. mellékletben meghatározott építészeti-műszaki dokumentációt,
 • ha a kérelem benyújtásakor előzetes szakhatósági állásfoglalás nem áll rendelkezésre, a szakhatóság megkereséséhez szükséges, 312 R 5. melléklet szerinti dokumentációt.

A kérelemhez mellékelni lehet:

 • ha a kérelem benyújtásakor rendelkezésre áll, az ügyben érintett szakhatóság előzetes állásfoglalását és a hozzá tartozó, a szakhatóság által záradékolt építészeti-műszaki dokumentációt, amennyiben az nem az ÉTDR igénybevételével került beszerzésre,
 • az ügyben érintett összes ügyfélnek a kérelmezett építési tevékenység végzéséhez történő, az építészeti-műszaki dokumentáció ismeretében tett és az abban foglaltakkal egyetértést tartalmazó teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatát, illetve az ügyben érintett összes ismert ügyfélnek a fellebbezési jogról lemondó nyilatkozatát.

Az építésügyi hatóság az eljárásban vizsgálja az építési tevékenységekkel érintett ügyfelek (pld. szomszédos ingatlannal rendelkezni jogosultak) körét.

A kivitelezési tevékenység folytatásához az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

Az építőipari kivitelezési tevékenység végzésének felügyeletét az építésfelügyeleti hatóság (Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala, Építésfelügyeleti Osztálya, elérhetőség: 1051 Budapest, Sas u. 19.) látja el, ennek keretében a helyszínen ellenőrzi az építőipari kivitelezési tevékenység végzésének szakszerűségét, jogszerűségét. A kivitelezés közben tapasztalt hibák, szakszerűtlen kivitelezés okainak feltárása az építésfelügyeleti hatóság hatáskörébe tartozik.

Eljárási illeték:

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény XV. melléklet. 1-6. pontja alapján:

1. építési (továbbépítési) engedélyezési eljárás alapilletéke 5.000 Ft (ötezer forint), melyen felül az illeték

 • új – más önálló rendeltetési egységet nem tartalmazó – egylakásos lakóépület építése esetén 20.000 Ft (húszezer forint),
 • új – más önálló rendeltetési egységet is tartalmazó – épület építése esetén lakásonként 10.000 Ft (tízezer forint), egyéb önálló rendeltetési egység esetén
  • ba) önálló rendeltetési egységenként 250 m2 hasznos alapterületig 20.000 Ft (húszezer forint),
  • bb) a 250 m2-nél nagyobb hasznos alapterületű önálló rendeltetési egységenként 100.000 Ft (százezer forint),
 • műtárgy építése esetén, ha mérete jellemzően alapterületben kifejezhető, akkor minden megkezdett 100 m2-ként 10.000 Ft (tízezer forint), ha jellemzően hosszban kifejezhető, akkor folyóméterenként 1.000 Ft (ezer forint),
 • meglévő építmény bővítése, átalakítása, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése esetén az építési tevékenységgel érintett
  • da) hasznos alapterület minden megkezdett 100 m2-ként 10.000 Ft (tízezer forint), vagy
  • db) az érintett felület minden megkezdett 200 m2-ként 10.000 Ft (tízezer forint),
 • egyéb építési tevékenység esetén 50 m2-ként 10.000 Ft (tízezer forint),
 • a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvény IV. fejezete szerinti veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemhez vagy veszélyes létesítményhez tartozó építmény építése, bővítése, átalakítása, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése esetén, ha mérete jellemzően alapterületben kifejezhető, akkor minden megkezdett 100 m2-ként 50.000 Ft (ötvenezer forint), ha jellemzően hosszban kifejezhető, akkor folyóméterenként 30.000 Ft (harmincezer forint), de legfeljebb 3.000.000 Ft (hárommillió forint),
 • ha az építményben felvonó, mozgólépcső és mozgójárda is létesül, az építési engedélyezés az a)-f) pontokban foglaltakon felül 15.000 Ft (tizenötezer forint),

2. módosított építési engedélyezés esetén a módosítással érintett építményrész tekintetében az illeték az 1. pontban foglaltakkal megegyező mértékű,

3. összevont eljárás esetén az alapilleték 10.000 Ft (tízezer forint), melyen felül

 1. az elvi keretengedélyezési szakasz illetéke 20.000 Ft (húszezer forint),
 2. az építési engedélyezési szakasz illetéke alapilleték nélkül az 1. pontban foglaltakkal megegyező mértékű,

4. összevont telepítési eljárás esetén az alapilleték 50.000 Ft (ötvenezer forint), melyen felül

 1. az integrált hatásvizsgálati szakaszba bevont hatósági eljárásonként 20.000 Ft (húszezer forint),
 2. az építési engedélyezési szakasz illetéke alapilleték nélkül az 1. pontban foglaltakkal megegyező mértékű,

5. az integrált eljárásért az eljárásba bevont társhatóságonként 20.000 Ft (húszezer forint),

a közreműködő építésügyi hatóságnak az eljárásért az 1. pontban foglaltakon felül 50.000 (ötvenezer forint),

6. az építményekkel kapcsolatos országos szakmai követelmények jogszabályban meghatározott előírásaitól eltérő műszaki megoldás engedélyezése esetén 20.000 Ft (húszezer forint).

Az engedélyezési eljárás menete:

 • a kérelem és mellékleteinek benyújtása
 • függő hatályú döntés meghozatala az eljárás megindításáról szóló értesítéssel egybefoglalva
 • helyszíni szemle megtartása
 • a tényállás tisztázása
 • szakhatóságok megkeresése (szükség estén)
 • hiánypótlás (szükség esetén)
 • döntés meghozatala (határozat vagy végzés)
 • döntés kézbesítése (postázás)
 • a döntés véglegesítése

Az eljárási határidő:

Az ügyintézési határidő 25 nap, amennyiben szakhatóságot kell megkeresni, 35 nap.

Adatvédelmi tájékoztató és folyamatleírás az elsőfokú építésügyi hatósági eljárás során megvalósuló adatkezelésről.

Vonatkozó jogszabályok:

Az eljárással kapcsolatos illetékességi terület:

A XIII. kerület közigazgatási területe

A ténylegesen eljáró szerv neve, elérhetősége

 • Építésügyi Osztály
 • 1139 Budapest, Béke tér 1.
 • tel.: 452-41-15
 • e-mail: epites@bp13.hu

A magasépítési ügyintézők elérhetősége, és utcák szerinti felsorolása.

Ügyfélfogadási idő:

 • hétfő: 13.30-18.00,
 • szerda: 8.00-16.30,
 • péntek: 8.00-11.30
Vissza

Díjaink, elismeréseink