XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió

https://www.budapest13.hu/ugy/bontasi-engedely/

Témák A-Z

Bontási engedély

Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012(XI.8) Korm. rend. 45. § (1) bekezdés szerint bontási engedély alapján végezhető:

 • a) a műemléket érintő,
 • b) a helyi építészeti örökségvédelemmel érintett építményt, építményrészt érintő,
 • c) a zártsorú vagy ikres beépítésű építmény esetén az építmény alapozását, vagy csatlakozó tartószerkezetét is érintő bontási tevékenység.

A bontási tevékenység csak bontási engedély jogerőre emelkedése és az engedély érvényessége alatt kezdhető meg, illetve végezhető. A bontási tevékenység befejezését be kell jelenteni. A bontási engedély egy évig hatályos.


Általános információk:

Az építtetőnek a fentiekben felsorolt építmények bontása esetén a bontási tevékenységek megkezdése előtt – bontási engedély iránti kérelmet kell előterjesztenie az ehhez szükséges mellékletek csatolásával az építésügyi hatóságnál.

Az építtető a bontási tevékenység befejezését követően – a külön jogszabályban meghatározott minőségű és mennyiségű hulladék keletkezése esetén – köteles elkészíteni a bontási tevékenység során ténylegesen keletkezett hulladékról az előírt bontási hulladék nyilvántartó lapot, melyet a környezetvédelmi hatósághoz kell benyújtania.

A bontási tevékenység befejezését követően harminc napon belül az ingatlan-nyilvántartási változás átvezetése, valamint az OÉNY-ben történő feltüntetés érdekében a megvalósult állapotról hatályos földhivatali záradékkal ellátott változási vázrajzot kell az OÉNY-be feltölteni.

Az építésügyi hatóság a bontás tényéről és a változási vázraj OÉNY-be történő feltöltésének teljesítéséről a változás átvezetése iránt végzéssel megkeresi az első fokú ingatlanügyi hatóságot.

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok:

A 312/2012.(XI.8.) Kormányrendelet 7. § (1) bek. és 45. § (2) bek. alapján a bontási engedély iránti kérelemhez mellékelni kell:

 • az építési tevékenységgel érintett telek címét, helyrajzi számát,
 • a kérelmezett engedélyezési eljárás fajtáját,
 • a kérelem tárgyát és annak rövid leírását,
 • a kérelem tárgyával összefüggésben
  • az építésügyi hatóság szolgáltatása körében kiadott, fél évnél nem régebbi szakmai nyilatkozatnak az ÉTDR ügy- és iratazonosítóját,
  • a korábban keletkezett hatósági döntések megnevezését, iktatószámát és keltét vagy az ÉTDR ügy- és iratazonosítóját,
  • a hat hónapnál nem régebbi előzetes szakhatósági állásfoglalás megnevezését, az ÉTDR ügy- és iratazonosítóját,
 • a kérelemhez csatolt mellékletek felsorolását,
 • – a használatbavételi engedély iránti kérelem kivételével – az építtető vagy meghatalmazottjának a rendelkezését arról, hogy a jogerős engedélyhez tartozó engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki dokumentáció papír alapú hitelesített másolatát kéri-e, ha igen, hány példányban,
 • meghatalmazott esetén az építtető eredeti meghatalmazását és
 • az építtető eredeti aláírását.
 • A bontási engedély iránti kérelemhez elektronikus formátumban mellékelni kell a 8. mellékletben meghatározott építészeti-műszaki dokumentációt,
 • az eljárási illeték befizetésének igazolását.

Eljárási illeték:

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. Törvény XV. melléklet. I.7. pontja alapján a bontási engedélyezési eljárás estén a bontandó építmény hasznos alapterülete 100 m2-ként 10.000 Ft (tízezer forint), vagy folyóméterenként 1000, Ft (ezer forint), vagy darabonként 10.000 Ft (tízezer forint).

Az eljárás menete:

 • a kérelem és mellékleteinek benyújtása
 • függő hatályú döntés az eljárás megindításáról szóló értesítéssel
 • helyszíni szemle megtartása
 • a tényállás tisztázása
 • szakhatóságok megkeresése (szükség esetén)
 • szükség esetén hiánypótlás
 • döntés meghozatala
 • döntés kézbesítése (postázás)
 • a döntés jogerőre emelése

Az eljárási határidő:

Az ügyintézési határidő huszonegy nap, melybe nem számít be:

 • a hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, valamint az eljáró hatóság kijelölésének időtartama,
 • a jogsegélyeljárás időtartama, továbbá adat nyilvántartásból történő beszerzéséhez szükséges idő,
 • a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő,
 • a szakhatóság eljárásának időtartama,
 • az eljárás felfüggesztésének időtartama,
 • a Ket. 70. § (1) bekezdésében szabályozott eljárás időtartama,
 • a hatóság működését legalább egy teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar vagy más elháríthatatlan esemény időtartama,
 • a kérelem, a döntés és egyéb irat fordításához szükséges idő,
 • a szakértői vélemény elkészítésének időtartama.
 • a hatósági megkeresés vagy a döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig terjedő időtartam, valamint a hirdetményi, továbbá a kézbesítési meghatalmazott és a kézbesítési ügygondnok útján történő közlés időtartama.

Vonatkozó jogszabályok:

Az eljárással kapcsolatos illetékességi terület:

A XIII. kerület közigazgatási területe

A ténylegesen eljáró szerv neve, elérhetősége

 • Építésügyi Osztály
 • 1139 Budapest, Béke tér 1.
 • tel.: 452-41-00 / 5051
 • e-mail: epites@bp13.hu

Ügyfélfogadási idő:

 • hétfő: 13.30-18.00,
 • szerda: 8.00-16.30,
 • péntek: 8.00-11.30
Vissza

Díjaink, elismeréseink