XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió

https://www.budapest13.hu/szervezetiegyseg/epitesugyi-osztaly/

Témák A-Z

Építésügyi Osztály

Telephely: 1139 Budapest Béke tér 1.

Térképen

epites@bp13.hu

Tel: (1) 452-4100/5051-es mellék, Fax: (1) 452-4301

Vezető neve: Csonka Tamás

Vezető elérhetőségei:

(1) 452-4100/5051-es mellék

Feladatai:

A/ Kerületfejlesztési, környezetvédelmi feladatok:

1. közreműködik és szükség esetén előkészíti – a Képviselő-testület feladat- és hatáskörébe tartozó – a kerületet érintő környezetvédelmi döntéseket;

2. kapcsolatot tart a környezetvédelem területén a társadalmi és lakossági civil szervezetekkel;

3. véleményezi a környezeti hatástanulmányokat;

4. részt vesz a Kerületi Környezetvédelmi-fenntarthatósági program végrehajtásában és rendszeres felülvizsgálatában;

5. közreműködik a kerületi környezetvédelmi pályázatokkal kapcsolatos feladatokban;

6. előkészíti és közreműködik a lakossági veszélyes-hulladékgyűjtési akciókban;

7. koordinálja a kerületi zajügyelet működését;

8. közreműködik az osztály feladatát és hatáskörét érintő helyi rendeletek megalkotásának szakmai előkészítésében.

B/ A jegyző hatáskörébe tartozó építésügyi hatósági feladatok:

1. építésügyi hatósági eljárásokat folytat le:

1.1 építési, módosított építési engedélyezési,

1.2 bontási engedélyezési,

1.3 összevont engedélyezési,

1.4 fennmaradási engedélyezési,

1.5 használatbavételi engedélyezési,

1.6 használatbavétel-tudomásulvételi,

1.5 engedély hatályának meghosszabbítása iránti,

1.6 jogutódlás tudomásulvétele iránti,

1.7 az országos építési követelményektől való eltérés engedélyezése iránti,

1.8 hatósági bizonyítvány kiállítása iránti,

1.9 (élet- és balesetveszély esetén) kötelezési eljárásokban;

2. szakhatóságként működik közre jogszabályban meghatározott hatósági eljárásokban (útügyi, telekalakítási);

3. az ügyfél kérelmére előzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki;

4. az építtető kérelmére – külön jogszabályban meghatározott építésügyi hatósági szolgáltatásként – szakmai nyilatkozatot ad ki;

5. jogszabályban meghatározott esetekben építésügyi és eljárási bírságot szab ki;

6. rendeltetésmódosítás esetén településképi bejelentési eljárást folytat le.

C/ Környezetvédelmi hatósági feladatok:

1. ellenőrzi a kerületi jegyző hatáskörébe tartozó építési, üzemi és szabadidős zajforrások működését: ezekre zajkibocsátási határértéket állapít meg, vizsgálja a határértékek betartását, túllépés esetén zajbírságot szab ki;

2. kiadmányozza a közterületi rendezvényeken végzett hangosításra, zeneszolgáltatásra vonatkozó engedélyt;

3. a magánterületen elhagyott hulladék elszállítására és ártalmatlanítására kötelezi a hulladék tulajdonosát, vagy ha az nem ismert, az ingatlan tulajdonosát.

D/ Növényvédelemmel kapcsolatos hatósági feladatok

1. szükség esetén elrendeli és végrehajtja a parlagfű elleni közérdekű védekezést;

2. gyakorolja a fás szárú növények védelmével kapcsolatos hatósági jogköröket (fakivágás engedélyezése, tudomásulvétele, pótlási kötelezettség megállapítása és teljesítésének ellenőrzése).

E/ Állatvédelemmel kapcsolatos hatósági feladatok:

1. ellátja az állatok védelmével összefüggő feladatokat;

2. kezdeményezheti ebnek veszélyessé nyilvánítását;

3. engedélyezi veszélyes állat tartását, elidegenítését, a veszélyes állatokról nyilvántartást vezet.

F/ Egyéb hatósági feladatok:

1. megállapítja az ingatlanok, utcák, terek házszámozását és ezek változását;

2. közreműködik – szükség szerint – a vonatkozó tenderkiírások és szerződések tervezeteinek előkészítésében, egyeztetésében;

3. közreműködik a személyi adat és lakcímnyilvántartás rendszerének működtetésében;

4. ellátja a kerületi jegyző hatáskörébe tartozó vízjogi hatósági hatáskörhöz kapcsolódó feladatokat (háztartási igényeket kielégítő talajvízkutak és közműpótló létesítmények létesítésének, használatbavételének és megszüntetésének engedélyezése);

5. statisztikai adatokat szolgáltat.

 

 

 

Vissza

Díjaink, elismeréseink