XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió

https://www.budapest13.hu/szervezetiegyseg/epitesugyi-osztaly/

Témák A-Z

Építésügyi Osztály

Telephely: 1139 Budapest Béke tér 1.

Térképen

epites@bp13.hu

Tel: (1) 452-4100/5051-es mellék, Fax: (1) 452-4301

Vezető neve: Csonka Tamás

Vezető elérhetőségei:

(1) 452-4100/5051-es mellék

Feladatai:

A/ Kerületfejlesztési, környezetvédelmi feladatok:
1. közreműködik és szükség esetén előkészíti – a Képviselő-testület feladat- és hatáskörébe tartozó – a kerületet érintő városrendezési és környezetvédelmi döntéseket;
2. kapcsolatot tart a környezetvédelem területén a társadalmi és lakossági civil szervezetekkel;
3. véleményezi a környezeti hatástanulmányokat;
4. együttműködik a főépítésszel a helyi rendeletek előkészítésében;
5. rendeletben meghatározott módon részt vesz a kerületi tervtanács munkájában;
6. részt vesz a Kerületi Környezetvédelmi-fenntarthatósági program végrehajtásában és rendszeres felülvizsgálatában;
7. véleményezi a helyi építési szabályzatot;
8. közreműködik a kerületi környezetvédelmi pályázatokkal kapcsolatos feladatokban;
9. előkészíti és közreműködik a lakossági veszélyes-hulladékgyűjtési akciókban;
10. közreműködik az osztály feladatát és hatáskörét érintő helyi rendeletek megalkotásának szakmai előkészítésében.

B/ A jegyző hatáskörébe tartozó építésügyi hatósági feladatok:
1. építésügyi hatósági eljárásokat folytat le:
1.1 építési engedélyezési,
1.2. összevont engedélyezési,
1.3 fennmaradási engedélyezési,
1.4 használatbavételi engedélyezési,
1.5 engedély hatályának meghosszabbítása iránti,
1.6 jogutódlás tudomásulvétele iránti,
1.7 az országos építési követelményektől való eltérés engedélyezése iránti,
1.8 hatósági bizonyítvány kiállítása iránti,

1.9 kötelezési (élet- és balesetveszély esetén),

1.10 végrehajtási,
1.11 szakhatósági.
2. szakhatóságként működik közre jogszabályban meghatározott hatósági eljárásokban;
3. az ügyfél kérelmére előzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki;
4. beszerzi az építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokban közreműködő szakhatóságok állásfoglalásait;
5. az építtető kérelmére – külön jogszabályban meghatározott építésügyi hatósági szolgáltatásként – szakmai nyilatkozatot ad ki;
6. ellenőrzi az épületek rendeltetésszerű használatát;
7. elrendeli a használatbavételi engedély nélkül, vagy attól eltérő használat megszüntetését;
8. jogszabályban meghatározott esetekben építésügyi és eljárási bírságokat szab ki és szükség esetén intézkedik azok behajtására;
9. adatokat, szükség esetén előzmény iratokat szolgáltat a járási építésügyi és örökségvédelmi hivatalnak.

C/ Környezetvédelmi hatósági feladatok:
1. ellenőrzi a kerületi jegyző hatáskörébe tartozó építési, üzemi és szabadidős zajforrások működését: ezekre zajkibocsátási határértéket állapít meg, vizsgálja a határértékek betartását, túllépés esetén zajbírságot szab ki;
2. kiadmányozza a hangosító berendezés működésre, élőzene- vagy műsorszolgáltatás végzésére vonatkozó engedélyt;
3. a magánterületen elhagyott hulladék elszállítására és ártalmatlanítására kötelezi a hulladék tulajdonosát, vagy ha az nem ismert, az ingatlan tulajdonosát;
4. eljár a parlagfű elleni védekezés elmulasztóival szemben;
5. szükség esetén elrendeli és végrehajtja a parlagfű elleni közérdekű védekezést.

D/ Egyéb hatósági feladatok:
1. megállapítja az ingatlanok, utcák, terek házszámozását és ezek változását;
2. gyakorolja a fás szárú növények védelmével kapcsolatos hatósági jogköröket;
3. közreműködik – szükség szerint – a vonatkozó tenderkiírások és szerződések tervezeteinek előkészítésében, egyeztetésében;
4. közreműködik a személyi adat és lakcímnyilvántartás rendszerének működtetésében;
5. statisztikai adatokat szolgáltat.

E/ Állatvédelemmel kapcsolatos hatósági feladatok:
1. ellátja az állatok védelmével összefüggő feladatokat;
2. kezdeményezheti ebnek veszélyessé nyilvánítását;
3. engedélyezi veszélyes állat tartását, elidegenítését, a veszélyes állatokról nyilvántartást vezet;
4. engedélyezi állatpanzió és állatmenhely létesítését.

F/ Katasztrófavédelemmel, tűz elleni védekezéssel, polgári védelemmel és honvédelemmel kapcsolatos feladatok:
1. közreműködik a katasztrófavédelmi célú gazdasági és anyagi szolgáltatások kijelöléséről, igénybevételéről szóló hatósági határozat meghozatalában;
2. közreműködik a katasztrófa által okozott károk felmérésében;
3. közreműködik a helyreállítási feladatok végrehajtásában;
4. közreműködik a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem veszélyességi övezetének határán belül történő fejlesztések során ellátandó feladatok végrehajtásában;
5. közreműködik a helyreállítási és újjáépítési feladatok és helyszíni ellenőrzések végrehajtásában;
6. ellátja a katasztrófavédelemmel, tűz elleni védekezéssel, polgári védelemmel és honvédelemmel kapcsolatos feladatok és felelősségi körök részletszabályainak meghatározásáról szóló utasításban meghatározott egyéb feladatait.

 

 

 

Vissza

Díjaink, elismeréseink