XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió

https://www.budapest13.hu/szervezeti-egysegek-feladatai/

Témák A-Z

Szervezeti egységek feladatai

Polgármesteri Iroda

Ellátja a polgármester munkáját segítő feladatokat.

A/ A személyi referensi feladatok:

 • ellátja a polgármester napi munkavégzését elősegítő, elsősorban a kerület és az önkormányzat kapcsolatrendszerébe tartozó rendezvények, személyes találkozások előkészítését
 • gondoskodik azon rendezvények tartalmi előkészítéséről, ahol a polgármester is részt vesz
 • előkészíti, illetve figyelemmel kíséri a polgármester személyes válaszát igénylő levelek és anyagok tervezeteit

B/ A sajtóreferensi feladatok:

 • folyamatos kapcsolattartással megszervezi a kerület önkormányzati szervei szervezetei és a tömegkommunikációs eszközök közötti – objektív tájékoztatáson alapuló – információáramlást
 • gondoskodik arról, hogy a sajtón keresztül megfelelő tájékoztatást kapjanak az érdeklődök az önkormányzat céljairól, tevékenységéről
 • megszervezi a reklám- és propagandatevékenységet, s ezzel, valamint az intézményi reklámhordozók kialakításával és népszerűsítésével bevételi forrást teremt
 • figyelemmel kíséri az önkormányzatot érintő sajtóközleményeket, tájékoztatást ad a médiákban megjelentek visszhangjáról
 • gondoskodik – ha ez szükséges – a sajtócikkekre adandó válasz elkészítéséről
 • készíti és lektorálja az önkormányzati kiadványokat
 • közreműködik kerületi újság megjelenésében, reklámozásában, a polgárok előtti népszerűsítésben
 • szükség esetén szóvivőként szerepel a Tv13 Önkormányzatot érintő adásaiban

 

C/ A nemzetközi referensi feladatok:

 • szervezi az önkormányzat nemzetközi, testvérvárosi kapcsolatait és együttműködését
 • elősegíti új kapcsolatok és együttműködési formák kialakítását
 • előkészíti és szervezi az önkormányzathoz érkező külföldi vendég fogadását és programját
 • gondoskodik a külkapcsolatok technikai-műszaki (nyelvi, fordítási stb.) feltételeinek megoldásáról
 • ellátja a tisztségviselők és a hivatalvezetők külföldi utazásaival kapcsolatos előkészítő tevékenységet

D/ Európa Unió felelősi feladatok:

 • figyelemmel kíséri az Európa Unióhoz csatlakozás közigazgatási teendőit
 • szem előtt tartja az ország külpolitikai törekvéseit, ezen belül a sajátos önkormányzati célokat
 • koordinálja a csatlakozás helyi feladatait
 • figyelemmel kíséri és elősegíti az Európa Uniónak az önkormányzatok számára megfogalmazott ajánlásai helyi alkalmazását
 • hasznosítja a testvér- és partnervárosok önkormányzatainak és intézményeinek Európa Uniós tapasztalatait

E/ Biztosítja a Képviselő-testület által megbízott könyvvizsgáló tevékenységének feltételeit.

F/ A titkársági alkalmazottak feladatai:

 • ellátja a polgármester levelezésével, vendéglátásával kapcsolatos ügyviteli teendőket
 • ellátják az alpolgármesterek ügyvitelével, ügyintézésével kapcsolatos feladatokat
 • őrzi a címer eredeti rajzolatát ábrázolt – bronz – címer hiteles minta példányát

Jegyzői Iroda

Elősegíti a jegyző hivatalvezetői, pénzügyi-gazdálkodási feladatainak ellátását.

A/ Ellátja a képviselő-testület működésével kapcsolatos szervezési és technikai feladatokat:

 • gondoskodik a testületi munkaterv-tervezet előkészítéséről
 • a munkatervben foglaltak, valamint az egyéb javaslatok alapján összeállítja az ülések meghívótervezeteit
 • összegyűjti az előterjesztéseket, azokat sokszorosítja és postázza
 • előkészíti az ülés levezetéséhez szükséges “forgatókönyvet”
 • gondoskodik az ülések technikai lebonyolításáról
 • elkészíti az ülésen számítógépes konferencia-berendezéssel felvettek alapján a szó szerinti, majd a végleges jegyzőkönyvet, melyet határidőn belül továbbít Budapest Főváros Kormányhivatalának, valamint gondoskodik annak a kerületi önkormányzati honlapon történő megjelenítéséről
 • összeállítja a testületi döntések jegyzőkönyvi kivonatát és azt megküldi az érdekelteknek
 • nyilvántartja a testületi döntéseket, melynek alapján figyelemmel kíséri a lejárt határidejű határozatokat és erről értesíti az érintetteket
 • nyilvántartja a helyi rendeleteket, gondoskodik azok kihirdetéséről
 • összeállítja az osztályok jelentései alapján a Hivatal munkájáról készülő tájékoztatót
 • gondoskodik az önkormányzati képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzata naprakész állapotban tartásáról
 • közreműködik a közmeghallgatás és esetenként a lakossági fórumok előkészítésében, lebonyolításában, az ott elhangzottak intézésében
 • figyelemmel kíséri az önkormányzati képviselők interpellációinak, napirend előtti kérdéseinek, felvetéseinek intézését, illetve azok határidőben történő megválaszolását

B/ Közreműködik az állandó bizottságok, az önkormányzati képviselők és a képviselőcsoportok működésével kapcsolatos feladatok ellátásában:

 • közreműködik a bizottságok, a képviselők és a képviselőcsoportok munkájának szervezési, illetve ügyviteli segítésében
 • gondoskodik a bizottsági ülések jegyzőkönyveinek (évszám szerinti) összegyűjtéséről és lerakásáról
 • segíti az önkormányzati képviselők testületi, illetve területi munkáját, elsősorban a “képviselői szoba” működtetésével (előterjesztések és levelek gépelése, postázása stb.)
 • közreműködik az önkormányzati képviselők munkáját segítő tájékoztatásban
 • segíti a nemzetiségi önkormányzatok munkáját

C/ Közreműködik a tisztségviselők és a hivatalvezetők munkájának segítésében:

 • megbízás alapján gondoskodik a belső szabályzatok, a polgármesteri és hivatalvezetői intézkedések előkészítéséről
 • szükség esetén közreműködik az osztályvezetői értekezletek technikai előkészítésében
 • közreműködik – eseti jelleggel – vezetői programok, találkozók szervezésében és előkészítésében
 • elkészíti – a belső szervezeti egységekkel együttműködve – a Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát, gondoskodik annak naprakészen tartásáról.

D/ Ellát egyéb szervezési feladatokat:

 • közreműködik az országgyűlési és önkormányzati képviselők, a bírósági ülnökök választásával, valamint a népszavazással, népi kezdeményezéssel kapcsolatos előkészítő, szervező és lebonyolító munkákban
 • közreműködik a nemzetiségi önkormányzatok működésével kapcsolatos ügyviteli, technikai feladatok ellátásában
 • nyilvántartja a polgármesteri, jegyzői utasításokat, intézkedéseket
 • közreműködik közérdekű bejelentések és javaslatok intézésében
 • ellátja a kerületi kitüntetések adományozásával kapcsolatos előkészítő, szervező és lebonyolító feladatokat
 • folyamatosan figyelemmel kíséri az önkormányzatot érintő felhívásokat, pályázati kiírásokat;
 • tájékoztatja az érintett területek vezetőit a pályázati lehetőségekről, feltételekről

E/ Ellátja a gondnoksági feladatokat:

 • gondoskodik a Hivatal működéséhez szükséges tárgyi, műszaki, technikai feltételek biztosításáról (megrendelés, beszerzés, kiadás stb.)
 • naprakészen nyilvántartja a különböző eszközöket és anyagokat
 • gondoskodik a felújítási és karbantartási munkák elvégzéséről
 • kétévente elvégzi – a leltárfelelősök közreműködésével – a leltározással; valamint Selejtezési Bizottság működésével, a selejtezéssel kapcsolatos feladatokat
 • ellátja a hivatali személygépkocsik üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat
 • közreműködik a különböző rendezvények előkészítésében és lebonyolításában
 • működteti a nyomdát és a telefonközpontot
 • felügyeli és ellenőrzi a takarítást és a rendészeti tevékenységet

F/ Vezeti az osztály tevékenységéhez kapcsolódó nyilvántartásokat:

 • önkormányzati rendeleteket
 • testületi határozatokat
 • interpellációkat
 • önkormányzati képviselők név- és címjegyzékét
 • önkormányzati képviselők fogadóóráit
 • bizottságok tagjainak névsorát
 • testületi ülésekre meghívandók körét
 • országgyűlési képviselők név- és címjegyzékét, fogadóóráit
 • helyi nemzetiségi önkormányzati képviselők név- és címjegyzékét
 • polgármesteri és jegyzői utasítások, intézkedések jegyzékét
 • nagy értékű tárgyi eszközöket (napló, egyedi nyilvántartólap)
 • fogyóeszközöket (napló, karton)
 • tisztségviselőknek, hivatalvezetőknek, osztályoknak járó jogszabályok
 • közlönyök listáját
 • bélyegzőket
 • a kitüntetettek jegyzékét
 • a díszpolgárok könyvét
 • az engedélyezett kerületi címer, zászló használatát

G/ Biztosítja a hivatal személyzeti és munkaügyi feladatainak teljesítését:

 • részt vesz a hivatal köztisztviselőinek, ügyviteli és fizikai dolgozóinak illetményrendszerére, juttatásaira vonatkozó helyi rendeletek előkészítésében
 • szervezi és összehangolja a személyzeti munkára vonatkozó rendelkezések – a köztisztviselői jogállásról szóló törvény előírásainak megfelelő – gyakorlati megvalósítását
 • összehangolja és véleményezi a munkatársak oktatását, a vezetők képzését és továbbképzését, koordinálja a szakmai konferenciákon való részvételt
 • időszakonként elemzést készít a hivatal munkatársainak élet- és munkakörülményeiről, javaslatot tesz az ezzel kapcsolatos intézkedésekre
 • a hivatal személyi feltételei biztosítása érdekében hirdetéseket, pályázati felhívásokat ad fel, és közreműködik a pályázatok elbírálásában
 • javaslatot tesz a jutalmazási keretek elosztására, az illetményalap növelésére
 • előkészíti a kitüntetési javaslatokat, figyelemmel kíséri a miniszteri szintű jutalmazások lehetőségeit
 • megszervezi a köztisztviselők számára kötelező közigazgatási alap- és szakvizsgához szükséges oktatást és vizsgáztatást
 • megszervezi a munkáltatói kölcsönkérelmek elbírálására jogkörrel rendelkező bizottság ülését, a kérelmeket összegyűjti, az ezzel kapcsolatos tájékoztatást megadja
 • intézi a katonai szolgálattal kapcsolatos hivatali teendőket
 • előkészíti a FÁKISZ részére a munkavállalók ki- és belépésével kapcsolatos okmányokat (kinevezés, munkaszerződés, átsorolás, felmentés, munkaviszony megszüntetése, elszámolólap és egyéb adatlapok)
 • előkészíti az újonnan belépők eskütételét
 • előkészíti a minősítéseket, a kötelező és a soron kívüli átsorolásokat
 • előkészíti a nyugdíjazásokat, beszerzi a szükséges adatokat és iratokat, foglalkozik a korengedményes nyugdíjazásokkal
 • igazolásokat ad ki a köztisztviselő jogviszonnyal és az illetménnyel kapcsolatosan
 • eljár a MÁV utazási kedvezmények igénylése és meghosszabbítása ügyében
 • előkészíti a tanulmányi szerződéseket
 • igény szerint nyelvtanfolyamokat, számítógépes tanfolyamokat szervez
 • arcképes igazolvánnyal látja el a képviselőket, a bizottsági tagokat és a hivatal munkatársait
 • nyilvántartást vezet:
  a személyi anyagokról
  a kiadott arcképes igazolványokról
  a fegyelmi ügyekről
  az időszaki- és részfoglalkozásúak, a megbízási szerződéses és egyéb szerződéses dolgozókról
  a kifizetett ruhapénzről
  a dolgozók szabadságáról
  a hivatali köztisztviselők munkabéréről, besorolásáról
  a táppénzen, fizetés nélküli szabadságon lévőkről
 • teljesíti a jogszabályokban előírt adatszolgáltatást
 • kormányrendelet alapján intézkedik a köztisztviselők tartalék-állományba helyezéséről, illetve a betöltetlen köztisztviselői állások nyilvános közzétételéről
 • jegyzéket készít és nyilvántartást vezet a köztisztviselők számára kifizetendő ruhapénzről, üdülési hozzájárulásról, valamint étkezési támogatásról
 • előkészíti és nyilvántartja a családi pótlék- és GYES igényeket
 • intézi az arra kötelezett köztisztviselők vagyonnyilatkozatával kapcsolatos teendőket
 • a Jogi Bizottság elnökének felhatalmazása alapján átveszi az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatát és gondoskodik azok biztonságos őrzéséről
 • elkészíti az utca(tér) névtáblakatasztert

H/ Ellenőrzési feladatai:

 • tevékenységét a jegyzőnek közvetlenül alárendelten végzi
 • ellenőrzést végez a hivatalnál és az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatokra vonatkozóan
 • ellenőrzést végezhet az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerveknél, az önkormányzat többségi irányítást biztosító befolyása alatt működő gazdasági társaságoknál, közhasznú társaságoknál, a vagyonkezelőknél, valamint az Önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználásával kapcsolatosan a kedvezményezett szervezeteknél is
 • a képviselő-testület által elfogadott éves ellenőrzési terv alapján vizsgálja és értékeli
  a gazdálkodás valamennyi területén a jogszabályok, helyi önkormányzati rendeletek, belső utasítások és szabályzatok előírásainak betartását
  a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszerek kiépítésének, működésének jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését
  a pénzügyi irányítási, és ellenőrzési rendszerek gazdaságosságát
  hatékonyságát, és eredményességét
  a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon megóvását és gyarapítását, valamint az elszámolások, beszámolók megbízhatóságát
  a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban ajánlásokat és javaslatokat fogalmaz meg a kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése, vagy csökkentése, valamint a szabálytalanságok megelőzése, illetve feltárása érdekében
  nyomon követi az ellenőrzési jelentések alapján megtett intézkedéseket
  elvégzi az ellenőrzési tevékenység minőségértékelését
  a költségvetési szerven belül a nemzetközi belső ellenőrzési standardok és a belső ellenőrzési standardok és a belső ellenőrzési kézikönyvben rögzítettek
  szerint tanácsadási tevékenységet lát el
  előkészíti az ellenőrzések tapasztalatairól szóló éves beszámolót

I/ Főépítészi Iroda feladatai:

 • szervezi a településfejlesztéssel és településrendezéssel, valamint a környezet épített és természetes elemeinek védelmével, összehangolásával kapcsolatos feladatok ellátását
 • előkészíti az önkormányzat döntéseit az előző pontban jelzett témákban és biztosítja a meghozott döntések érvényesítését
 • képviseli a hivatalt településrendezési, építészeti és műemléki kérdésekben
 • szakértőként közreműködik az önkormányzati beruházási döntések előkészítésében
 • kezdeményezi a településfejlesztési és rendezési programok, koncepciók és tervek készítését, közreműködik azok kidolgozásában és végrehajtásának szervezésében
 • véleményezi a közterületek kialakításának, valamint a közterületen elhelyezésre kerülő berendezési tárgyak terveit és a kertészeti megoldásokat
 • a feladatait érintő kérdésekben tájékoztatást nyújt a lakosságnak, a sajtónak és a szakmai fórumoknak; szervezi a lakossági fórumokat
 • közreműködik a kerület térinformatikai rendszerének kialakításában és működtetésében
 • állásfoglalást készít építészeti, városrendezési kérdésekben
 • részt vesz az elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos döntés előkészítésében
 • kezdeményezi a kerületet érintő városrendezési és építészeti tervpályázatok készítését, illetve együttműködik annak lebonyolításában
 • működteti az önkormányzati tervtanácsot
 • biztosítja a szakmai szervezetekkel való kapcsolattartást
 • ellátja az ingatlanvagyon-nyilvántartással kapcsolatos feladatokat:
  közreműködik az önkormányzat tulajdonát érintő földhivatali ingatlan- és tulajdonjog-rendezési ügyek bonyolításában
  földhivatali okmányok beszerzésében, az önkormányzati tulajdonbejegyzési kérelmek elkészítésében
  figyelemmel kíséri a földhivatali kérelmek feldolgozását
  végzi a vagyonátadási igazolások és határozatok beszerzését
  előkészíti a külföldiek ingatlanszerzéséhez szükséges polgármesteri nyilatkozatot
  elkészíti az önkormányzat éves vagyonkimutatásának ingatlanokra vonatkozó részét és az éves statisztikai adatszolgáltatást

J/ Az informatikai rendszerrel kapcsolatos feladatok:

 • kialakítja és döntésre előkészíti a testületi és a hivatali munkát segítő korszerű informatikai rendszer tartalmi koncepcióját és a bevezetés ütemezését
 • szervezi és irányítja az informatikai feladatokat
 • javaslatot tesz az informatikai rendszerbe illeszkedő számítástechnikai eszközök beszerzésére
 • kidolgozza és karbantartja az üzemelő informatikai rendszer technikai dokumentációját, a Hivatal munkatársai számítástechnikai képzésének tervét
 • gondoskodik a fontos számítógépes anyagok biztonságáról, mentéséről, archiválásáról, ezek biztonságos elhelyezéséről
 • az új rendszerek bevezetését – előzetesen – véleményezi, a meglévő szoftver rendszerekhez szükség esetén kiegészítő programokat tervez és készíttet
 • gondoskodik a karbantartás megszervezéséről, a hibák javításáról a javítás gazdaságosságára figyelemmel
 • karbantartja a hivatal Informatikai Védelmi Szabályzatát és figyelemmel kíséri az abban foglaltak betartását
 • segítséget nyújt a hivatal munkatársai számára az informatikai rendszer használatához
 • felhasználói segítséget nyújt egyes önkormányzati intézményeknek, támogatja számítógépes információs kapcsolataikat

K/ Közreműködik a polgári védelemmel kapcsolatos feladatok ellátásában:

– részt vesz a kerület lakosságának és a polgári szervek védelmi feladatainak

tervezésében és szervezésében;

– részt vesz a lakosság felkészítésében és tájékoztatásában;

– ellátja a polgármester hatáskörébe tartozó katasztrófavédelemmel és polgári

védelemmel kapcsolatos feladatokat, melyek nem illeszthetők egyik osztály

tevékenységéhez sem.

L/ Ellátja a jegyző ügyvitelével kapcsolatos teendőket.

M/ Ellátja a Fővárosi Közterület-felügyelet XIII. kerületi Alközpontjának helyi

irányítását, tevékenységének koordinációját és ellenőrzését.

N/ Jogi, közbeszerzési feladatai:

– ellátja a Hivatal által lefolytatott közbeszerzési eljárások jogi koordinációját;

– beadványokat, szerződéseket, megállapodásokat és egyéb okiratokat készít;

– elősegíti a jegyző hivatalvezetői feladatainak ellátását.

 

ADÓÜGYI OSZTÁLY

 

A/ Kivetési- és Ellenőrzési Csoport feladatai:

– vezeti a jogszabályban meghatározott adózói nyilvántartásokat;

– a bevallásokat ellenőrzi, az adatokat egyezteti a törzsadattári nyilvántartásban már rendelkezésre álló adatokkal;

– a bevallás hiányossága esetén hiánypótlást kér;

– előírja az adót, alkalmazza az adózás rendjéről szóló törvénybe foglalt jogkövetkezményeket;

– tájékoztatja az adóalanyokat az adókötelezettséget érintő jogszabály- módosításokról;

– az adókötelezettségben bekövetkezett változásokról határozatot hoz;

– a befizetéseket lekönyveli és utalja a hivatal költségvetési elszámolási számlájára;

– évente egy alkalommal számlaegyenleget bocsát ki;

– a hátralékos adózók részére fizetési felszólítást küld;

– utalja a felszámoló díját;

– adóigazolást, illeték- és költségmentességi igazolást ad ki;

– adóellenőrzést végez;

– túlfizetés visszatérítés ügyekben határoz;

– folyamatosan felderíti a bevallást elmulasztó adóalanyokat;

– jogorvoslati ügyekben intézkedik;

– az adószámlák adatairól negyedévente zárási összesítőt készít, melynek során

adatellenőrzést végez;

– az adók módjára behajtott tartozásokat utalja a kimutató szerv felé;

– ellátja az osztály tevékenységéhez kapcsolódó iktatási, irattározási feladatokat.

B/ Behajtási Csoport feladatai:

– gondoskodik az adóhátralékok behajtásáról;

– amennyiben az adóhatóság által nyilvántartott hátralékos lakóhelye, illetve

székhelye az önkormányzat illetékességi területén kívül található, behajtás

kérésével megkeresi az illetékes adóhatóságot;

– a felszámolást, végelszámolást elrendelő végzés közzétételétől számított 40

napon belül a követeléseket a felszámolónak, végelszámolónak bejelenti;

– a közbenső mérleg elkészültéig évente értesíti a felszámolót az időközben

felszámolt késedelmi pótlék összegéről;

– kezdeményezi a hátralékos gépjárművének forgalomból történő kivonását;

– jogorvoslati ügyekben intézkedik;

– az ingatlan forgalmi értékéről adó- és értékbizonyítványt készít külföldiek

ingatlan adás-vételéhez, hagyatéki és gyámhatósági eljáráshoz, ingatlanvégrehajtáshoz, valamint jogszabály által előírt további ügyekben;

– nyilvántartja és behajtja az adók módjára behajtandó tartozásként átjelentett

hátralékot;

– kérelemre lefolytatja a méltányossági és adókedvezménnyel kapcsolatos

eljárást;

– a szabálysértési hatóság által lefoglalt, illetve elkobzott tárgyakat őrzi,

értékesíti vagy a megsemmisítésről intézkedik;

– megkeresésre adatot szolgáltat, környezettanulmányt, vagyoni igazolást készít;

– közreműködik a gondozási díj, valamint megelőlegezett tartásdíj behajtásában.

Vezeti az alábbi nyilvántartásokat:

– az adózók törzsadatait,

– a gépjárművek rendszám szerinti mutatóját,

– a gépjármű könyvelési lajstromot,

– az építmény- és telekadó hrsz., cím szerinti lajstromot,

– a banki számla nyilvántartásokat,

– az átfutó bevételek kimutatását,

– az adózók hátralékos kimutatását,

– a kiadott adó- és értékbizonyítványokat,

– a kibocsátott letiltásokat, azonnali beszedési megbízásokat,

– az adók módjára behajtandó tartozásokat,

– a szabálysértési hatóság által lefoglalt és elkobzott tárgyak jegyzékét.

ÉPÍTÉSÜGYI OSZTÁLY

A/ A kerületfejlesztés, a közműellátás és környezetvédelem területén:

– közreműködik és szükség esetén előkészíti – a Képviselő-testület feladat- és

hatáskörébe tartozó – a kerületet érintő városrendezési és környezetvédelmi

döntéseket;

– javaslatot tesz a Képviselő-testület bizottságának környezetvédelmi

szempontból védett területek kijelölésére;

– közreműködik a fővárosi ár- és belvízvédelmi feladatok ellátásában;

– közreműködik a helyi jelentőségű természeti értékek megóvásában,

megőrzésében, valamint helyreállításában;

– kapcsolatot tart a környezetvédelem területén a társadalmi és lakossági civil

szervezetekkel;

– elemzi és véleményezi a környezeti hatástanulmányokat;

– együttműködik a főépítésszel a rendeletek előkészítésében;

– részt vesz új területek közterületté minősítésének, a beruházóval kötendő

szerződések előkészítésében;

– részt vesz a kerületi tervtanács munkájában;

– szakhatóságként véleményezi a közműépítési munkákat;

– részt vesz a Kerületi Környezetvédelmi Program végrehajtásában és

kétévenkénti felülvizsgálatában;

– véleményezi a helyi építési szabályzatot és településrendezési tervet.

B/ Ellátja az építésügyi, építés-felügyeleti hatósági feladatokat:

– engedélyezi a telekalakítást;

– engedélyezési eljárást folytat le építmény megépítésére, felújítására,

helyreállítására, átalakítására, bővítésére és bontására vonatkozó építési

ügyekben;

– használatbavételi engedélyt ad ki; építményadót érintő esetekben a kiadott

jogerős engedélyekről másolatot küld az Adóügyi Osztálynak;

– fennmaradási engedélyt adhat – ha ennek feltételei megvannak – az építési

engedély nélkül, vagy az engedélytől eltérő módon megépített építményre; a

kiadott jogerős engedélyekről építményadót érintő esetekben másolatot küld

az Adóügyi Osztálynak;

– ellenőrzi az építési munkák elvégzését, a telkek és az építmények állapotát,

azok rendeltetésszerű használatát;

– hatósági ellenőrzés során felkutatja az engedély nélkül, vagy az engedélytől

eltérő módon végzett építési munkákat és azok befejezése előtt intézkedéseket

tesz az építkezés leállítására, vagy más munkálatok elvégzését rendelheti el;

– hatósági kötelezéseket hoz az állékonyságot – életet-, az egészséget-, a

közbiztonságot és vagyonbiztonságot veszélyeztető helyzetek

megszüntetésére;

– elrendelheti a használatbavételi engedély nélkül, vagy attól eltérően használat

megszüntetését;

– beszerzi a szakhatósági állásfoglalásokat, hozzájárulásokat, szükség esetén

helyszíni szemlét hív össze;

– lefolytatja a rendeltetés megváltoztatására irányuló engedélyezési eljárást;

– építésügyi és eljárási bírságot szab ki, és közreműködik azok behajtásával

kapcsolatos eljárásban;

– közreműködik az önkormányzati tulajdonú telekalakítási ügyek

előkészítésében;

– hatóságként jár el a felvonóberendezések ügyében;

– hatósági bizonyítványt ad ki tény/állapot/adat igazolása céljából;

– szakhatóságként működik közre a működési-, telephely engedélyezési,

valamint a közműlétesítési-, úszóműves kikötői-, műemlékvédelmi, vízjogi és

egyéb jogszabályok által meghatározott hatósági eljárásokban.

C/ Ellátja a környezetvédelmi hatósági feladatokat:

– kötelezheti a légszennyezőket a kibocsátott levegő meghatározott szintű

tisztítására, illetve a légszennyező anyag kibocsátásának csökkentésére;

– felfüggesztheti, vagy korlátozhatja (illetve javaslatot tesz az intézkedésre

jogosultnak) a veszélyes mértékű zaj és rezgést okozó tevékenységet a

szolgáltató tevékenységet ellátó üzemi létesítmények esetében, feloldhatja

ezen intézkedéseket;

– kötelezheti a légszennyezést okozó szolgáltató, termelő tevékenységet ellátó

létesítmények üzemeltetőit más energiahordozó vagy üzemmód használatára,

tevékenységének időleges korlátozására, vagy felfüggesztésére, javaslatot

tehet ugyanerre az intézkedésre jogosultnak;

– bírságot szab ki a túlszennyező szolgáltató vállalkozókkal szemben;

– engedélyezi a hangosító berendezéssel rendelkező kereskedelmi, szolgáltató

létesítmények, rendezvények esetén a zeneszolgáltatást;

– jelzi a Környezetvédelmi Felügyelőségnek az illegális veszélyes hulladék

lerakóhelyeket;

– zajvédelem területén a jelentősebb építési- bontási munkák és egyes

szolgáltató tevékenységek esetén zajkibocsátási határértékeket állapít meg –

mint első fokú környezetvédelmi hatóság;

– első fokú környezetvédelmi hatóságként jár el a zajvédelem helyi

szabályozásáról szóló rendelet hatálya alá eső ügyekben;

– környezetvédelmi hatósági jogkörében intézkedik a hulladékgazdálkodásról

szóló törvényben szabályozott esetekben az elhagyott hulladék elszállításáról

és ártalmatlanításáról;

– szakhatóságként működik közre egyes környezetvédelmi és más hatósági

ügyekben;

– zajvédelmi bírságot szab ki a jegyző hatáskörébe tartozó zajkibocsátási

ügyekben;

szükség esetén megtiltja vagy korlátozza a zajkibocsátási tevékenységet;

– műszeres zajmérésre, illetve szakértő bevonására intézkedik.

D/ Ellátja a vízügyi hatósági feladatokat:

– határoz a vízjogi engedélyben rendelkezésre bocsátott vízkészletnek a

fogyasztók közötti elosztásával és a vízszolgáltatással kapcsolatban felmerülő

– államigazgatási hatáskörbe tartozó – ügyben;

– kötelezheti a közüzemi vízmű, vagy csatornamű közcsőhálózata és a bekötést

kérő ingatlan között fekvő ingatlan tulajdonosát – kártalanítás mellett – annak

tűrésére, hogy a szomszédos ingatlan bővítésére szolgáló csővezetéket (vízcső,

csatorna) ingatlanán átvezessék, valamint a rendszeres fenntartással

kapcsolatos munkálatokat elvégezzék, majd a szolgalmi jogot megszüntetheti;

– engedélyezi a belterületi ingatlanon, vagy egymással közvetlen szomszédos

több ingatlanon keletkezett házi szennyvizeknek az érintett telek (telkek)

határán belül történő elhelyezését (elszikkasztás) a szennyvíz mennyiségére és

a talaj adottságokra tekintettel;

– eljár felszíni vízrendezéssel kapcsolatos ügyekben;

– engedélyezi a nem közüzemi vízellátó mű részét alkotó, vagy nem nagy üzem

öntözésének vízellátását szolgáló kút létesítését, használatbavételét,

üzemeltetését, valamint az abból történő vízhasználatot.

E/ Ellátja a kertészeti és kommunális ellátással kapcsolatos hatósági

feladatokat:

– megállapítja az ingatlanok, utcák, terek házszámozását és ezek változását;

– intézkedik a növényvédelemmel kapcsolatos feladat elvégzéséről;

– gyakorolja a fák védelmével kapcsolatos hatósági jogkört;

– közreműködik – szükség szerint – a vonatkozó tenderkiírások és szerződések

tervezeteinek előkészítésében, egyeztetésében;

– közreműködik a személyi adat és lakcímnyilvántartás rendszerének

működtetésében.

F/ Felújítási feladatok ellátása során:

– közreműködik a Közbeszerzési Előkészítő Bizottság munkájában

G/ Ellátja az állategészségüggyel kapcsolatos, valamint a

mezőgazdasági, hatósági feladatokat:

– engedélyt ad állattartásra;

– határoz az állattartással kapcsolatos panaszok ügyében;

– engedélyezi az egyedszám feletti állattartás, valamint az ebtenyészet és

ebmegőrző létesítését;

– kötelez belterületen – növényvédelmi céllal – a károsítók elleni védekezési

kötelezettség betartására;

– ellenőrzi a helyi piacokon a permetezési naplót;

– betartja a méhek védelmére vonatkozó bejelentési kötelezettséget;

– ellenőrzi a termény- és takarmányboltokat, valamint a mezőgazdasági és

növényvédő szert árusító helyeket;

– ellátja a marhalevél kiadásával és kezelésével kapcsolatos feladatokat;

– ellátja az állatok védelmével összefüggő feladatokat;

– a veszélyes állatokról nyilvántartást vezet;

– eljár a parlagfű elleni védekezés elmulasztóival szemben;

– szükség esetén elrendeli és végrehajtja a parlagfű elleni közérdekű védekezést;

– növényvédelmi bírságot szab ki.

H/ Vezeti a hatósági nyilvántartásokat:

– lakásépítési és megszűnési statisztikát;

– az építésügyi hatósági eljárás keretében kiszabott bírságok és azok

behajtásának nyilvántartását;

– telekalakítási engedély mellékletét képező terveket;

– építésügyi hatósági ellenőrzés jegyzőkönyveit;

– bauxitcementből készült építményekről jegyzéket vezet;

– levegőtisztaság-védelmi szempontból a szolgáltató üzemek adatait;

– építmény-nyilvántartást vezet a felvonó és mozgólépcsőkhöz kapcsolódó

hatósági intézkedésekkel együtt;

– közreműködik a kerületi nyomvonalas létesítményeket tartalmazó

nyilvántartások ügyében.

 

IGAZGATÁSI OSZTÁLY

 

A/ Ellátja az anyakönyvi igazgatással kapcsolatos teendőket:

– vezeti a XIII. kerületi születések, házasságkötések és halálesetek bejegyzésére szolgáló anyakönyveket;

– tájékoztatja a házasulandó feleket a házasságkötést megelőzően a házasságkötés utáni névviselésről;

– gondoskodik a szükséges adatok beszerzéséről, ha az anyakönyvezés hivatalból történik;

– igazolást ad ki az anyakönyvezés elhalasztásáról;

– kijavítja vagy kiegészíti a lezárt alap, illetve utólagos bejegyzést;

– adatot szolgáltat az alap és utólagos bejegyzésről;

– megkeresi a gyámhatóságot az utónév megállapítása végett;

– születés, a házasságkötés és haláleset anyakönyvezését követően anyakönyvi

kivonatot ad ki az érdekelteknek;

– jegyzőkönyvet vesz fel a házassági szándék bejelentéséről;

– megkéri az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium nyilatkozatát, ha a magyar

állampolgár házasságának felbontását vagy érvénytelenné nyilvánítását külföldi

bíróság határozatával igazolja;

– továbbítja a Közigazgatási Hivatalhoz a nem magyar állampolgár

házasságkötéséhez szükséges felmentési kérelmet;

– nyilvántartást vezet az apa adatai nélkül anyakönyvezett születésekről;

– megkeresi a gyámhatóságot képzelt apa adatainak hivatalból történő

megállapítása végett;

– anyakönyvi másolatot állít ki;

– anyakönyvi értesítőt állít ki;

– kezeli az anyakönyvi irattárat;

– elismervényt ad ki a haláleset bejelentésekor beszolgáltatott személyazonosító

igazolvány átvételekor, azt érvényteleníti és továbbítja az illetékes

okmányirodához a lakcímkártyával együtt;

– felterjeszti az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumhoz a családi és utónév

megváltoztatására irányuló kérelmet;

– záradékolja a halottvizsgálati bizonyítványt, vagy a halotti anyakönyvi kivonatot annak rávezetésével, hogy a halottszállítást nála is bejelentették a halottszállítás engedélyezési eljáráshoz;

– születés esetén dönt a származási hely megállapításával kapcsolatos vitában;

– házasságkötés esetén – kérésre – felmentést ad a 30 napos várakozási idő alól;

– felmentést ad testvérnek testvére vérszerinti leszármazójával és a házastársak volt házastársa egyenesági rokonával kötött házassága érvénytelenítése alól;

– rögzíti az anyakönyvi eseményeket;

– szükség esetén az újszülött számára lakcímkártyát készít;

– közreműködik az állampolgári eskü letételénél az iratok előkészítésében, a

meghívók és adatlapok kiküldésében, az eskütétel megszervezésében, valamint

elvégzi a hazai anyakönyvezést.

B/ Az Ügyfélszolgálati Iroda keretében ellátandó feladatok:

– tájékoztatást ad a Polgármesteri Hivatal teljes munkaidejében a polgárok

kérdéseire, szükség esetén rendelkezésükre bocsátja a formanyomtatványokat és űrlapokat;

– segítséget nyújt a különböző formanyomtatványok és űrlapok kitöltéséhez, ha azt az ügyfelek igénylik;

– kivezeti a régi típusú személyazonosító igazolványból a lakó, illetve tartózkodási helyet;

– jegyzőkönyvet vesz fel a leadott talált dolgokról és gondoskodik azok kezeléséről és kiadásáról;

– ellátja a szakfordító és tolmács igazolvány kiadásával és nyilvántartásával

kapcsolatos feladatokat;

– felvilágosítást ad az érdeklődőknek a Képviselő-testület működésével, az

önkormányzati képviselők fogadóóráival kapcsolatban;

– felveszi a bejelentkezéseket a polgármester, az alpolgármesterek és a jegyző

fogadóórájára;

– kezeli és figyelemmel kíséri a határidőben történő intézkedést a “zöld számon”

bejelentett közérdekű bejelentések, közérdekű javaslatok és panaszok

tekintetében;

– közreműködik a Hivatal egészére vonatkozóan az ügyfelek eligazításában,

felvilágosításában;

– ellátja a külföldi állampolgárok szálláshelyének, valamint a letelepedett külföldi

állampolgárok lakóhelyének bejelentését, az adatokat továbbítja az Igazságügyi

és Rendészeti Minisztérium Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalnak;

– szükség esetén jegyzőkönyvet vesz fel az ügyfél panaszáról, közérdekű

bejelentéséről;

– átveszi a kérelmeket, beadványokat, amelyeket továbbít az Iktató Csoporthoz

vagy az illetékes osztályokra;

– működteti az „információs pultot”;

– a lakáscélú állami támogatás igénybevételéhez a jegyző nevében igazolást ad ki a lakásépítési kedvezmény, az adó visszatérítési támogatás és a kiegészítő

kamattámogatás személyi feltételeinek meglétéről;

– előkészíti a lakcímváltozással kapcsolatos okmányirodai feladatokat, ellenőrzi a kitöltött lakcímbejelentő lap helyességét, megvizsgálja a bejelentés

jogszerűségét, a bejelentő és a szállásadó aláírásának meglétét, a

lakcímbejelentő-lapot kódolja; jegyzőkönyvet vesz fel az európai uniós

tagállamok állampolgárával első magyarországi lakcímkártyája kiállításához; a

lakcímbejelentő lapot továbbítja az Okmányirodának;

– érvényteleníti a bevont lakcímet igazoló hatósági bizonyítványt;

– eljár egyes hatósági ügyekben; adatigazolást ad ki, tanukat hallgat meg;

– értékcikket és saját előállítású nyomtatványokat árusít;

– havonta elszámol az eladott nyomtatványok értékével; vezeti ezek

nyilvántartását;

– átveszi a földhivatali tulajdonlapok és térképmásolatok megrendeléseit; ezeket

nyilvántartja és továbbítja a Földhivatalhoz; azokat – elkészültük után –

továbbítja a megrendelőknek;

– elszámol a földhivatali tulajdoni lapok, illetve térképmásolatok ellenértékével,

melyről nyilvántartást vezet;

– hitelesíti a „Vásárlók könyvét” a működési engedéllyel rendelkezőknek;

– elektronikus aláírási kérelem esetén adategyeztetést végez.

C/ Intézi a hagyatéki eljárással kapcsolatos teendőket:

– nyilvántartásba veszi a beküldött halottvizsgálati bizonyítvány alapján a

halálesetet;

– ha a haláleset nem a meghalt személy utolsó belföldi lakóhelyén történt, a

halottvizsgálati bizonyítványt megküldi az utolsó belföldi lakóhely szerint

illetékes jegyzőnek;

– intézkedik a meghalt személy hozzátartozójának a megidézése és meghallgatása érdekében;

– felleltározza – a jogszabályban meghatározott esetekben – a belföldön maradt

ingóságokat;

– a helyszínen történő leltározás esetében lehetőleg tanút is meghallgat;

– köteles leltárt készíteni a bejelentést követő 30 napon belül;

– értesíti írásban az érdekelteket a leltározás idejéről és helyéről;

– ellátja a hagyatékhoz tartozó vagyontárgyak biztosításával kapcsolatban

meghatározott feladatokat;

– megküldi a hagyatéki leltárt a hozzácsatolt végrendelettel együtt az illetékes

közjegyzőnek;

– ha a leltárban ingatlan is szerepel, a leltár egy példányát megküldi az ingatlan

fekvése szerint illetékes földhivatalnak is, azzal a felkéréssel, hogy a tulajdoni

lap egy másolatát csatolja a hagyatéki leltárhoz és küldje meg a közjegyzőnek;

– ha a meghalt személy után kötelező leltározás alá eső vagyontárgy nem maradt, a beküldött halottvizsgálati bizonyítványt a leltározás mellőzésével “intézkedést nem igényel” címszóval irattárba helyezi;

– eljár az állam öröklése esetén és felveszi a kapcsolatot a Kincstári Vagyonkezelő szervezettel;

– kiskorú örökös esetében értesíti a Gyámhivatalt.

D/ Ellátja a tartási szerződésekkel kapcsolatos feladatokat:

– előkészíti – jogszabályban meghatározott esetekben – a polgármester, mint

tulajdonos képviselője nevében a tulajdonosi hozzájárulást, illetve elutasítást az

önkormányzati tulajdonban lévő bérlakásokra kötendő tartási szerződések

esetében;

– ellenőrzi helyszínen a szerződő felek körülményeit;

– tájékoztatja a feleket a szerződésben vállalt kötelezettségekről és a felek jogairól;

– tájékoztatja a bérleti szerződés megkötésével megbízottat – a bérlő halála után – a szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítéséről, illetve nem teljesítéséről.

E/ Ellátja az ipari-kereskedelmi igazgatási feladatokat:

– első fokú hatósági jogkörben ellátja az ipari, kereskedelmi tevékenységgel

kapcsolatos igazgatási feladatokat;

– telepengedélyezési eljárást folytat;

– eleget tesz az 1998. július 1-je előtt kiadott vállalkozói igazolványokkal

kapcsolatos megkereséseknek;

– kiadja, módosítja, megszünteti a működési engedélyeket, telepengedélyeket

végzi az ezzel kapcsolatos ellenőrzési feladatokat;

– előkészíti – a jegyző nevében – a játéktermek, pénznyerő és játékautomaták

működéséhez szükséges szakhatósági állásfoglalást;

– intézkedik a vásárok rendezőjének, illetve a piacok fenntartójának hatósági

nyilvántartásba vételéről;

– statisztikai adatokat szolgáltat – negyedévenként – a KSH-nak a kerületben

újonnan létesített, illetve megszüntetett üzletekről;

– végzi a temetkezési szolgáltatások engedélyezésével, valamint a nem üzleti célú

szabadidős szálláshely-szolgáltatással kapcsolatos eljárásokat”;

– a magánszállásadói tevékenységet folytatókat nyilvántartásba veszi, megszűnés

esetén a bejegyzéseket törli; és mindkét esetben erről igazolást ad ki;

– hitelesíti a vendégkönyvet a magánszállásadói tevékenységet végzők részére;

– jelentést készít a magánszálláshelyekről és a vendégforgalmi adatokról a

KSH részére.

F/ Az egyéb feladatok körében ellátandó teendői:

– ellátja mindazon feladatokat, amelyek a Hivatal más osztályainak hatáskörébe

nem tartozhatnak;

– megteszi a feladatkörébe tartozó intézkedéseket az utcaelnevezésekkel

kapcsolatos ügyekben;

– gyámsági és gondnoksági ügyekben leltározási feladatokat végez;

– közreműködik a jelképek és történelmi városrész-nevek felvételével,

használatával kapcsolatos engedélyezési eljárásban, a kiadott engedélyekről,

illetve azok megszűnéséről vagy visszavonásáról nyilvántartást vezet.

G/ Ellátja a Hivatalon belüli ügyiratkezelési feladatokat:

– koordinálja a Hivatal ügyiratkezelési rendjét, javaslatot tesz a szükséges

vezetői intézkedésekre;

– ellátja a hivatali belső szervezeti egységek ügyiratkezelését:

= ügyiratok, beadványok átvétele, átadása;

= gépi iktatás az Iratkezelési Szabályzatban megjelölteknek;

= az iktatott ügyiratok továbbítása;

= a postai küldemények továbbítása;

= irattározás, selejtezés, levéltári anyagok átadása.

 

JEGYZŐI ÉS JOGI OSZTÁLY

A/ Ellátja a jogi képviselettel kapcsolatos feladatokat:

– ellátja a Képviselő-testület és a Hivatal jogi képviseletét a bíróságok és más

szervek, illetve hatóságok előtt;

– beadványokat, szerződéseket és egyéb okiratokat készít;

– jogi tanácsokat ad az ügyfelek részére önkormányzati és hivatali ügyekkel

kapcsolatban;

– lebonyolítja az önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos pályázati eljárást;

– közreműködik a Hivatal, valamint az önkormányzat szerződéseinek elkészítésében, megkötésében, a

szerződési igények érvényesítésében, valamint egyéb megállapodások

elkészítésében;

– eseti megbízás alapján közreműködik fegyelmi eljárásban;

– megkeresésre jogi véleményt ad az önkormányzati képviselők, a tisztségviselők, a hivatalvezetők, az osztályvezetők, valamint a bizottságok elnökei részére;

– döntésre előkészíti a társasházi alapító okirat-módosítást igénylő átalakításokhoz – tetőtér beépítéshez, közös tulajdonban lévő helyiségek elidegenítéséhez, bérbeadásához, egyéb módon történő megterheléséhez – szükséges tulajdonosi hozzájárulásokat;

– részt vesz a Képviselő-testület döntési jogkörébe tartozó önkormányzati

tulajdonú ingatlanok elidegenítésére, hasznosítására irányuló előterjesztések és a

Tulajdonosi, Kerületfejlesztési és Lakásgazdálkodási Bizottság döntési jogkörébe tartozó

előterjesztések előkészítésében;

– elvégzi, bonyolítja a szerződésekhez kapcsolódó peren kívüli eljárást és

előkészíti a földhivatali bejegyzésekhez szükséges iratanyagot;

– elkészíti a polgármester által kiadott tulajdonosi nyilatkozatokat, illetve a

jelzálogjog törléséhez és a „ranghely” megváltozásához szükséges

megállapodásokat;

– végzi az Önkormányzat által alapított közalapítványok nyilvántartásával, az

alapító okiratok módosításával és bírósági bejegyeztetésével kapcsolatos

teendőket; ilyen témákban elkészíti a testületi előterjesztéseket;

– jelentősebb módosulás esetén tájékoztatót készít a belső szervezeti egységek részére az

önkormányzatot érintő jogszabályokról, jogegységi döntésekről és az

alkotmánybírósági határozatokról. Folyamatosan figyelemmel kíséri az uniós

jogszabályok megjelenését és azok módosítását, illetve új közösségi szabály

megjelenését jelzi;

– felülvizsgálja és leszignálja a Vagyonkezelő Zrt. által készített nyilatkozatokat,

okiratokat, szerződéseket, melyeket önkormányzati tulajdonosi jogkörben

tisztségviselő ír alá.

B/ Ellátja a jegyző törvényességi felügyeleti jogkörébe tartozó ellenőrző, jelző, koordináló és kezdeményező feladatokat:

– ellátja a Képviselő-testület elé kerülő rendelet-tervezetek és előterjesztések

törvényességi vizsgálatát;

– előkészíti a jegyző törvényességi észrevételeit;

– koordinálja azon rendelet-tervezetek előkészítését, amelyek nem tartoznak a

Hivatal osztályainak hatáskörébe;

– előkészíti a Budapest Főváros Kormányhivatala törvényességi kifogásaival kapcsolatos képviselő-testületi előterjesztéseket;

– előkészíti – a feladat-meghatározástól függően – a testületi ülésről, valamint a

bizottsági ülésekről készült jegyzőkönyvek alapján a polgármesteri, illetve a

jegyzői intézkedéseket;

– Ellátja a Tulajdonosi, Kerületfejlesztési és Lakásgazdálkodási Bizottság, valamint a Jogi és

Közbiztonsági Bizottság melletti titkári teendőket.

C/ Közreműködik a polgármester irányítói és a jegyző hivatalvezetői feladatainak ellátásában:

– kivizsgálja polgármesterhez és a jegyzőhöz érkező, osztályra kiszignált

panaszokat, bejelentéseket és azokra elkészíti a válaszokat;

– részt vesz a képviselői bejelentések és javaslatok vizsgálatában;

– naprakészen vezeti – az osztályokkal együttműködve – az önkormányzat és

szervei feladat- és hatásköri jegyzékét;

– Elkészíti az éves hivatali hatósági statisztikát.

– Intézi a 12/2001 (I.31.) Korm. rendelet szerinti állami lakáscélú támogatásokkal kapcsolatos ügyeket (visszafizetés igazolása, visszafizetési kötelezettség felfüggesztése, jelzálogjog átjegyeztetése stb.)

D/ Ellátja a birtokvédelemmel kapcsolatos hatósági feladatokat:

– elbírálja a birtokvédelmi kérelmeket;

– kérelemre gondoskodik a birtokvitában hozott határozat végrehajtásáról.

E/ Ellátja a szabálysértésekkel kapcsolatos hatósági feladatokat:

A Polgármesteri Hivatalban már csak a 2012. április 15. előtt elkövetett szabálysértési ügyek elbírálása és a végrehajtási ügyek lefolytatása tartozik.

– megválaszolja a bejelentéseket, panaszokat; felvilágosítást ad az ügyfelek

részére;

– teljesíti a belföldi jogsegély és a szabálysértési jogsegély iránti megkereséseket;

– nyilvántartást vezet a jogerős pénzbírságokról, lefoglalt tárgyakról, más

szabálysértési hatóságok által hozott jogerős határozatokról;

– elkészíti a szabálysértési ügyekre vonatkozó éves statisztikai jelentést.

F/ Ellátja a helyi támogatással kapcsolatos feladatokat:

– közreműködik a kérelmek Tulajdonosi, Kerületfejlesztési és Lakásgazdálkodási Bizottság elé

terjesztésében;

– a kérelmezőt tájékoztatja a döntésről;

– elkészíti a szerződést;

– közreműködik a szerződéskötésnél;

– figyelemmel kíséri a szerződés teljesítését.

I/ Intézi a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001 (I.31.) kormányrendelet szerinti ügyeket:

– visszafizetés igazolása

– visszafizetés felfüggesztése

– jelzálogjog átjegyzése

J/ Intézi a tiltott, közösségellenes magatartásokkal kapcsolatos hatósági eljárást

 

PÉNZÜGYI OSZTÁLY

A/ Költségvetés készítés, végrehajtás

–   az Önkormányzat költségvetéséről szóló rendelet-tervezet összeállítása a vonatkozó törvények, a képviselő-testület által meghatározott irányelvek (koncepció) alapján, a vonatkozó jogszabályok és a képviselő-testület által meghatározott szerkezetben, információtartalommal és határidőben;

–   a szükséges információk biztosítása a költségvetés összeállításában résztvevő szervezetek (osztályok, gazdasági társaságok, intézmények) számára, az egyeztetések koordinálása, számszaki ellenőrzések végzése;

–   a költségvetési tervezési nyomtatványok kitöltésével a képviselő-testület által elfogadott költségvetés továbbítása a Magyar Államkincstárhoz;

–   a pénzügyi informatikai rendszer működtetése;

–   a tervszámok felhasználási adatainak folyamatos figyelemmel kísérése, szükség esetén figyelemfelhívás a vezetés felé;

–   a költségvetési elszámolási számlával és alszámláival kapcsolatos feladatok ellátása (átutalás, kivonatok feldolgozása, számlavezetővel kapcsolattartás, aláírási jogosultságok kezelése, stb.);

–   a költségvetési előirányzatok nyilvántartásának vezetése;

–   a költségvetési rendelet módosítási javaslatainak elkészítése;

–   az éves likviditási terv aktualizálása, a heti likviditás összeállításához az adatszolgáltatás szervezése;

–   házipénztár működtetése (készpénz biztosítása, pénzforgalom bonyolítása, pénztárzárási feladatok, előlegek és készpénzletétek nyilvántartása);

–   szigorú számadású nyomtatványok kezelése, őrzése;

–   vevői számlák kiállítása, megküldése;

–   szállítói számlák nyilvántartásba vétele, ellenőrzése, érvényesítése, utalásra előkészítése;

–   szállítói és vevői állomány törzsadatainak felvitele, folyamatos vezetése;

–   a házipénztári kifizetésekhez szükséges pénzeszközök biztosítása;

–   az Önkormányzat tulajdonában lévő értékpapírok kezelése, nyilvántartása, őrzése, átadás-átvétel bonyolítása;

–   az Önkormányzat tulajdonában lévő üzletrészek nyilvántartása, az azokkal kapcsolatban felmerülő feladatok ellátása;

–   az átmenetileg szabadrendelkezésű pénzeszközök kihelyezése, a szükséges intézkedések kezdeményezése, a polgármester részére javaslattétel a hasznosításra, analitikus nyilvántartás vezetése a lekötéskor az Önkormányzat tulajdonába kerülő betétekről és állampapírokról;

–   a Polgármesteri Hivatal által kötött szerződések központi nyilvántartásának vezetése;

–   a kisebbségi önkormányzatok gazdálkodásával, költségvetési előirányzat felhasználásával kapcsolatos Hivatalra háruló gazdálkodási feladatok ellátása;

–   az önkormányzati ingatlanok (utak, parkok, zöldfelületek, intézmények, lakások és helyiségek) fenntartásával, felújításával kapcsolatos kiadások és bevételek elszámoltatása;

–   a közfeladatot ellátó önkormányzati tulajdonú társaságokkal kapcsolatos pénzügyi elszámolások bonyolítása;

–   a központi állami támogatások igénylésével, lemondásával, elszámolásával kapcsolatos feladatok koordinálása, előirányzatainak, teljesítésének nyilvántartása, egyeztetése;

–   a kisebbségi önkormányzati képviselők tiszteletdíjának és az egyéb nem rendszeres személyi juttatásainak számfejtése, kifizetése, a járulékok elszámolásához adatszolgáltatás a Magyar Államkincstárnak,

–   a helyi támogatások utalása, nyilvántartása, késedelmes fizetés esetén felszólítás küldése, a szerződésben foglalt határidő elmulasztása esetén a Jogi Osztály tájékoztatása, egyenlegközlők kiküldése;

–   a munkáltatói kölcsön szerződések elkészítése, nyilvántartása, törlesztések könyvelése;

–   a Szociális Osztálytól érkező határozatok alapján a kifizetendő segélyek, támogatások nyilvántartása, utalása;

–   az ápolási díj címén kiutalt összegekről jövedelemigazolás kiállítása;

–   a megelőlegezett gyermektartásdíjak nyilvántartása, kezelése, felszólítások megküldése;

–   részvétel a Magyar Államkincstár számláján elhelyezett családi pótlékok kezelésében;

–   a megszüntető, visszavonó határozatok alapján megállapított visszafizetési kötelezettség előírása, könyvelése;

–   az állami gondozásban lévő gyermekek után a szülőket terhelő állami gondozási díjak előírása, nyilvántartása, kezelése, a befolyt díjak 60%-ának átutalása az érintett gyermekvédelmi intézeteket fenntartó önkormányzatoknak;

B/ Beszámolás

–   könyvvezetési feladatok ellátása (főkönyvi könyvelés);

–   adóbevallások határidőre történő elkészítése, benyújtása;

–   a jogszabályok és a helyi önkormányzati rendelet előírásainak megfelelően a költségvetési beszámolók elkészítése;

–   az államháztartás információs rendszeréhez kapcsolódó adatszolgáltatás teljesítése;

–   az Önkormányzat valós vagyoni, pénzügyi helyzetét bemutató, a mérleget alátámasztó analitikus nyilvántartások vezetése, egyeztetése;

–   a jogszabályoknak, vezetői igényeknek megfelelően kimutatások készítése, statisztikai és egyéb adatszolgáltatások teljesítése;

C/ Vagyon

–   az önkormányzati követelések állományáról szóló számszaki tájékozatók összeállítása, a behajthatatlan követelések törlésére vonatkozó javaslat előkészítése;

–   a Polgármesteri Hivatal tárgyi eszközei nyilvántartásának vezetése, részvétel a leltározásban, üzembehelyezési okmányok és egyéb dokumentumok alapján az önkormányzati vagyon állománybavétele, illetve állományból történő kivezetése;

–   az Önkormányzat vagyonkimutatásának összeállításában való részvétel, egyeztetési feladatok ellátása;

–   az önkormányzati vagyonelemek felújításához-fejlesztéséhez kapcsolódó szerződések, számlák egyeztetése, kimutatások készítése;

–   a bérlakás állománnyal kapcsolatos adatszolgáltatás koordinálása, a forgalomképes vagyonban bekövetkezett változások nyilvántartása;

–   a helyiségek eladásáról készült szerződések alapján a vételár előírása, a havi törlesztő-részletekről számla készítése, késedelmes fizetés esetén felszólítás küldése, egyenlegközlők kiküldése;

D/ Egyéb

–   a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság működésével kapcsolatos szervezési feladatok;

–   a pályázati forrásból származó támogatások elkülönített nyilvántartása;

–   a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló jogszabályi előírások teljesítése érdekében az Önkormányzat honlapján közzéteendő adatok összeállítása, publikálása.

 


SZOCIÁLIS  és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY

 

Szervezi és ellátja a kerületi önkormányzati szociális és gyermekjóléti ellátási forma, illetve szolgáltatás feladatait a Képviselő-testület döntésének megfelelően, továbbá ellátja a hatósági jogkör gyakorlásával kapcsolatos feladatokat.

Előkészíti a szociális ellátás, a gondozás szabályozására, fejlesztésének koncepciójára vonatkozó javaslatokat.

A/ Ellátja a jegyzői hatáskörű gyámhatósági feladatokat:

a jegyző nevében:

– teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot vesz fel;

– külön jogszabályban meghatározott esetben ügygondnokot, eseti gondnokot

rendel ki, a kirendelt gondnokot felmenti, továbbá megállapítja munkadíját;

– a Gyámhivatal felkérésére a gyámsági és gondnoksági ügyekben

környezettanulmányt készít, valamint közreműködik a gyámhivatali határozat

végrehajtásában;

– dönt a gyermek védelembe vételéről és annak megszüntetéséről;

– a gyermeket azonnali intézkedést igénylő esetben a különélő másik szülőnél, más hozzátartozónál vagy más alkalmas személynél, illetve nevelőszülőnél vagy – ha erre nincs mód – gyermekotthonban, fogyatékos személyek otthonában vagy pszichiátriai betegek otthonában helyezi el;

– gyermek védelembe vételének eredménytelensége esetén javaslatot tesz átmeneti nevelésbe vételére az illetékes gyámhivatalnál;

– közreműködik a gyermektartásdíj iránti igény érvényesítésében a nemzetközi

szerződésben meghatározottak szerint;

– ellátja a törvényben vagy kormányrendeletben hatáskörébe utalt egyéb gyámügyi feladatokat;

– megállapítja a gyermekek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való

jogosultságát;

– megállapítja a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek

gyámjául rendelt, tartására köteles hozzátartozó kiegészítő gyermekvédelmi

támogatásra való jogosultságát.

– megállapítja az óvodáztatási támogatásra való jogosultságát

B/ Döntésre előkészíti az alábbi ügyeket

a polgármester nevében:

– a jogtalanul felvett, illetve a tartás elmulasztása miatt kifizetett támogatás

visszafizetésének elrendelése, erre indokolt esetben részletfizetés engedélyezése, illetve indokolt esetben felmentés adása a visszafizetési kötelezettség alól;

– megállapítja az átmeneti segély formákra való jogosultságot;

– a köztemetés engedélyezése;

– megállapítja és felülvizsgálja az idevonatkozó törvény és helyi rendeletben a hatáskörébe utalt rendszeres pénzbeli és természetbeni ellátásokra való jogosultságot;

a jegyző nevében:

– megállapítja és a hatályos jogszabályokban előírt jogosultsági idő leteltével felülvizsgálja az időskorúak járadékára, az aktív korúak ellátására való jogosultságot

– gondoskodik a szükséges intézkedések megtételéről a közgyógyellátásra való

jogosultság elbírálása érdekében, illetve megállapítja a közgyógyellátásra való

jogosultságot;

– megállapítja a hadigondozásra való jogosultságot, az ellátás nemeit; gondoskodik a jogosulatlanul és rosszhiszeműen felvett támogatások visszafizetéséről;

C/ Közreműködik a kerületi szociális intézmény-irányítási feladatok ellátásában:

– szervezi a személyes gondoskodás keretében az alapellátásokat;

– irányítja és ellenőrzi az intézményi szakmai munkát;

– ellátja a szociális és gyermekjóléti intézmények működésével és irányításával kapcsolatos feladatokat;

– előkészíti a képviselő testületi döntéseket igénylő területek, feladatok előterjesztését.

– működteti a Frim Jakab – Szociális Intézményét, Szociális

Szolgáltató Központot, a Prevenciós Központot, a Gondozóházat, valamint a

bölcsődéket és családi napköziket.

D/ Előkészíti a szociális ügyekkel foglalkozó Bizottság jogkörébe tartozó döntési javaslatokat:

– a pénzbeli és természetbeni, illetve a személyes gondoskodást nyújtó szociális

ellátás méltányosságból történő megállapítása, ezek meghosszabbítása;

– térítési díjak mérséklése, elengedése egyedi kérelemre;

– az intézményi ellátást érintő fellebbezések elbírálása.

E/ Vezeti az osztály tevékenységéhez kapcsolódó nyilvántartásokat:

– a jogosult alapvető személyazonosító adatai, a jogosultság feltételeinek

nyilvántartását;

– a térítési díj fizetési kötelezettség teljesítésére, annak elmaradására és a követelés behajtására, valamint az elévülésre vonatkozó adatokat;

– hadigondozottak nyilvántartását.

– védelembe vett gyermekek nyilvántartását.

– egészségügyi szolgáltatásra való jogosultak elektronikus adatbázisát

– aktív korúak elektronikus Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázisát

Díjaink, elismeréseink