XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió

https://www.budapest13.hu/rendelet/6-2013/

Témák A-Z

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (III. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról és rendjéről

Aktuális változat

Időállapot váltás


Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (III. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról és rendjéről

A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotási hatáskörében, valamint a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja.

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Budapest Főváros XIII. kerület közigazgatási területén

a) a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő és az ingatlan-nyilvántartás helyrajzi számmutatójában közterületként nyilvántartott belterületi földrészletre, és

b) belterületi földrészlet és építmény közhasználatra átadott részére, vagy a gyalogos forgalom részére átadott területre.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásban:

1. Fülke: szilárd térelemekkel körülhatárolt, talajhoz rögzített vagy azon álló, huzamos emberi tartózkodásra alkalmas, 2 négyzetmétert meg nem haladó alapterületű építmény.

2. Pavilon: szilárd térelemekkel körülhatárolt, talajhoz rögzített vagy azon álló, huzamos emberi tartózkodásra alkalmas, 2-12 négyzetméter alapterületű építmény.

3. Nyílt szerkezetű pult, állvány: térelemekkel nem határolt, talajhoz nem rögzített, ideiglenes, kereskedelmi célokat szolgáló szerkezet.

4. Kirakat: kereskedelmi vagy szolgáltató létesítmény, műhely helyiségével közvetlen kapcsolatban lévő vagy annak tevékenységével összefüggő, elsősorban árubemutatásra szolgáló közterületre vagy közhasználatra átadott területre nyíló üvegezett felület.

5. Reklámvitrin: egyedi megjelenésű, egy vagy több oldalon üveglappal borított szerkezetű, jellemzően termék elhelyezésére, valamely üzlet, vállalkozás áruválasztékának bemutatását szolgáló kirakatnak nem minősülő hirdető-berendezés.

6. Hirdető-berendezés: azon vizuális, audió vagy audióvizuális berendezés, amely felületén, vagy amelynek működése közben reklámnak vagy hirdetésnek minősülő információk jelennek meg.

7. Cégtábla, címtábla: a tevékenység helyén általában a fal síkjával párhuzamosan elhelyezett, a cég jelképét, nevét, az ott folytatott tevékenységre utaló feliratot tartalmazó tábla.

8. Cégér: valamely tevékenységet szimbolizáló, a tevékenység helyét képező ingatlanon elhelyezett, általában a fal síkjából derékszögben kiemelkedő, kisméretű tárgy.

9. Vendéglátó terasz, előkert: az épületben lévő vendéglátóhelyhez tartozó, de az épületen kívül kialakított vendégtér.

a) Idényjellegű terasz, előkert: 240 napot meg nem haladó időtartamra létesített épületben lévő vendéglátóhelyhez tartozó, de az épületen kívül kialakított vendégtér.

b) Tartós használatú terasz-előkert: 240 napot meghaladó időtartamra létesített épületben lévő vendéglátóhelyhez tartozó, de az épületen kívül kialakított vendégtér.

10. E rendelet hatálya alá eső, növényzettel fedett közterületek esetében:

a) Zöldterület: közigazgatási terület-felhasználási egység, a kerület más terület-felhasználási egységbe nem tartozó, közhasználatú része (fásított köztér, közkert, közpark).

b) Zöldfelület: állandóan vagy időszakosan növényzettel fedett biológiailag aktív felület.

11. Molinó felület: az épületeken, az épületek vagy közterületen lévő oszlopok között kifeszített textil vagy műanyag reklámhordozó.

12. Reklámzászló: olyan – rögzített egyedi méretű tartószerkezetre (zászlórúdra) szerelt, állandó tartalmú – textil vagy textil jellegű egyéb anyagból készült hirdető-felület, mely gazdasági-, kereskedelmi-, szolgáltató-, vendéglátó tevékenységet végzők megnevezéséről, tevékenységéről, telephelyéről, annak megközelítéséről ad információt.

13. Koldulás: közterületen vagy nyilvános helyen pénzt vagy egyéb dolgot kéregetve gyűjtő tevékenység vagy erre utaló magatartás tanúsítása, mely nem jár együtt mások zaklatásával, házalással, és nem gyermekkorú személy társaságában vagy a gyermekkorú személy rábírásával történik.

14. Szórólaposztás: kis terjedelmű, hirdetési (terméket vagy szolgáltatást népszerűsítő) vagy tájékoztatási célú nyomtatvány, irat kézből kézbe történő ingyenes átadása.

3. Eljárási szabály

3. § A rendelet hatálya alá tartozó közterületek használatához történő hozzájárulásról, a védnökségvállalásról szóló szerződés megkötéséről, a filmforgatás céljából történő közterület-használatra vonatkozó hatósági szerződés jóváhagyásáról a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet (továbbiakban: SZMSZ) alapján átruházott hatáskörében a polgármester dönt.

4. A közterületi kategóriák

4. § A rendelet hatálya alá tartozó közterületeket három kategóriába kell sorolni:

a) az I. kategóriába tartoznak a Városrendezési és Építési Szabályzatban (a továbbiakban: KVSZ) megjelölt fővárosi városkép szempontjából kiemelt területek;

b) a II. kategóriába tartoznak a KVSZ-ben megjelölt kerületi városkép szempontjából kiemelt területek;

c) a III. kategóriába tartoznak az I. és II. kategóriába nem sorolt területek.

5. A közterület-használat és a közterület-használati hozzájárulás

5. § (1) A közterületet rendeltetésének megfelelő célra – a jogszabályok keretei között – bárki szabadon használhatja.

(2) A közterület rendeltetésszerű használata mások hasonló célú jogait nem csorbíthatja.

(3) Rendeltetésétől eltérő célú a közterület használata, ha a használat a közterület vagy annak meghatározott része mások általi rendeltetésszerű igénybevételét a rendeletben megfogalmazott módon akadályozza.

6. § (1) A közterület rendeltetéstől eltérő használatához (a továbbiakban: közterület-használat) közterület-használati hozzájárulás és a hozzájárulást is tartalmazó írásbeli szerződés megkötése (továbbiakban együtt: közterület-használati hozzájárulás) szükséges.

(2) Közterület-használati hozzájárulást kell beszerezni:

1. közterületbe nyúló védőtető, előtető, ernyőszerkezet és azon hirdető-berendezés, reklámhordozó (ideértve a választási kampányt szolgáló önálló hirdető-berendezést is), kirakat, reklámvitrin, a közterületbe 10 cm-en túl benyúló cég- vagy címtábla létesítéséhez elhelyezéséhez, fennmaradásához;

2. hirdető-berendezés, molinó felület, reklámzászló és reklám céllal elhelyezett termékek elhelyezéséhez, fennmaradásához, ideértve a választási kampányt szolgáló önálló hirdető-berendezés, óriásplakát közterületen történő elhelyezését, fennmaradását is, továbbá a közterületre jogszerűen – különösen hozzájárulás vagy jogszabály rendelkezése alapján – kihelyezett bármilyen építményre vagy tárgyra (különösen pavilonra, nyílt szerkezetű elárusítópultra, építési vagy egyéb célt szolgáló állványzatra) felszerelt reklám, reklámhordozó berendezés elhelyezéséhez, fennmaradásához; valamint bármilyen képek vagy reklámok közterületre történő vetítéséhez, és az erre a célra szolgáló berendezések közterületre történő elhelyezéséhez, fennmaradásához;

3. árusító és árusítással kapcsolatos, valamint szolgáltató fülke, pavilon, épület létesítéséhez, fennmaradásához, a már meglévő ilyen fülkék, pavilonok, épületek működéséhez;

4. az üzlet homlokzatával érintkező közterületen ideiglenes vagy idényjellegű árusításhoz, árubemutató kihelyezéséhez, fennmaradásához, mozgó árusítóhely létesítéséhez, fennmaradásához;

5. üzemanyagtöltő állomás, üzemanyag-egységárat jelző berendezés, a dunai rakparton közlekedési szolgáltatással kapcsolatos megállóhelyeken létesített fülke és várakozóhelyiség létesítéséhez, fennmaradásához, hajók kikötését szolgáló rögzítő eszközök, feljárók elhelyezéséhez, fennmaradásához, a rakpart használatához;

6. a köztisztasággal kapcsolatos építmények és berendezések elhelyezéséhez, fennmaradásához, amennyiben azok nem a közút tartozékai;

7. utcabútor, figyelmeztető és tájékoztató tábla, köztéri óra, kivetítő- és videofal-berendezés elhelyezéséhez, fennmaradásához;

8. utcai árusító és egyéb (különösen pénzváltó-, ital-, tömegközlekedési eszközök igénybevételére szolgáló jegy-, telefonkártya-, bank-, ATM) automaták felállításához, fennmaradásához;

9. építési munkával kapcsolatos létesítmények (különösen építési állványzat, munkaterület körülhatárolása, irodakonténer, konténer és tartozékai), valamint építmények és törmelékek elhelyezéséhez, fennmaradásához, tárolásához;

10. alkalmi és mozgóárusításhoz, szórólap osztásához, szolgáltató tevékenység végzéséhez, szórakoztató tevékenység folytatásához, különösen utcazenéléshez, valamint a portrérajzoláshoz;

11. film-, televízió-, videó- és hangfelvétel készítéséhez akkor, ha az a közterület rendeltetésszerű használatát 30 percnél hosszabb ideig akadályozza, kivéve a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény szerinti közterületi filmforgatást, ha nem kizárólag technikai kiszolgálás és stábparkolás célú a közterület-használat;

12. sport-, kulturális és családi eseményekkel kapcsolatos rendezvények, kiállítások, vásárok, piacok (a továbbiakban együtt: rendezvények) megtartásához szükséges közterületi helyszín használatához, mutatványos tevékenység folytatásához, továbbá az ezekhez kapcsolódó ideiglenes parkolók létesítéséhez, elhelyezéséhez, fennmaradásához;

13. a közterület egyéb turisztikai, kereskedelmi, vendéglátó-ipari hasznosításához (különösen vendéglátó terasz, előkert);

14. települési szilárdhulladék-gyűjtő konténer elhelyezéséhez vagy hulladékgyűjtő edény állandó elhelyezéséhez (kivéve Budapest Főváros XIII. kerület területén a köztisztasági feladatokat ellátó szerv vagy jogi személy által kezelt kommunális hulladék részére rendszeresített gyűjtőedény);

15. őrzött parkoló létesítéséhez, fennmaradásához;

16. alkalmankénti rakodás céljából közterület kizárólagos használatához;

17. civil és egyéb szervezetek érdekében végzett adománygyűjtéshez szükséges építmények, berendezések elhelyezéséhez, fennmaradásához;

18. ételosztáshoz szükséges építmények, berendezések elhelyezéséhez, fennmaradásához;

19. forgalomból ideiglenesen kivont járművek 30 napon túli tárolásához mellékútvonalon;

20. hőlégballon, motoros légi járművek alkalmi tartózkodásához (különösen fel- és leszállóhely);

21. a Kerületi Emlékhely területén megemlékezés, megemlékezés céljára szolgáló rendezvény tartásához;

22. megújuló energiaforrások műtárgyai elhelyezéséhez.

(3)1

7. § (1) Nem kell közterület-használati hozzájárulás:

a) a közút, a járda és a zöldterület építésével, javításával és fenntartásával kapcsolatos munkák elvégzéséhez;

b) fák és zöldterületek védelmét szolgáló berendezések elhelyezéséhez, fennmaradásához;

c) az úttartozékok és a közúti közlekedés szervezésének és irányításának céljait szolgáló berendezések elhelyezéséhez;

d) elektronikus hírközlési építmények, valamint közműves berendezések, illetve létesítmények hibaelhárításához szükséges munkák elvégzéséhez;

e) a kizárólag kézi hordozású eszközökkel végzett, illetve a 30 percet meg nem haladó időtartamú film-, televízió-, videó- és hangfelvételek készítéséhez, továbbá, ha turisztikai vagy családi célból készül a felvétel;

f) reklámot nem tartalmazó előtető, védőtető, ernyőszerkezet elhelyezéséhez, ha annak közterülettel érintkező felülete a 2 négyzetmétert nem haladja meg;

g) az élet- és balesetveszély elhárításához szükséges időtartamot meg nem haladó munkálatok elvégzéséhez;

h) futóversenyek útvonalának biztosításához.

(2) A közterület-használati hozzájárulás nélkül végezhető közterület-igénybevétel az (1) bekezdés a), d) és g) pontjában foglalt eseteit a használat megkezdése előtt be kell jelenteni a kerület közigazgatási területén közútkezelésért felelős jogi személynek.

6. Vendéglátó terasz-előkert létesítése

8. § (1) Vendéglátó teraszok csak akkor létesíthetők a közterületi járdákon, ha a terasz által elfoglalt terület miatt visszamaradó gyalogos járófelület szélessége legalább 1,5 méter.

(2) Épülethomlokzat előtt vendéglátó terasz csak akkor létesíthető, ha:

a) a társasház tulajdonosai a társasházakra vonatkozó jogszabályok szerint a hozzájárulásukat megadják, valamint az üzemeltető a hozzájáruló határozatban esetlegesen kikötött feltételeket tudomásul veszi, és azokat betartja,

b) az épület földszinti rendeltetési egységeinek akadálytalan megközelítése biztosított,

c) a terasz használata nem zavarja az épület rendeltetésszerű használatát.

(3) A vendéglátó terasz homlokzattal párhuzamos hosszmérete nem haladhatja meg az épület homlokzati hosszméretét, figyelembe véve a kapubejárat és az egyéb rendeltetési egységek kirakatainak és bejáratainak akadálytalan megközelítését is.

(4) Ha az épület földszintjén vagy magasföldszintjén lakás található, akkor a vendéglátó terasz kialakításához a földszinti vagy magasföldszinti lakás tulajdonosának írásbeli hozzájárulását meg kell szerezni. Hozzájárulás hiányában a terasz kialakításához közterületi hozzájárulás nem adható.

(5) Vendéglátó teraszra vonatkozó közterület-használati megállapodásban elő kell írni a szerződés megszűnése esetére a terasz elbontásának kötelezettségét.

7. Taxiállomások létesítése és használata

9. § (1) Közterületen taxiállomás létesítése, használata és üzemeltetése a Budapest főváros közterületein a taxiállomások létesítéséről, használatáról és üzemeltetésének rendjéről szóló fővárosi közgyűlési rendelet és a jelen rendelet szabályai szerint engedélyezhető, végezhető.

(2) A közterület-használati szerződésben indokolt esetben a vonatkozó jogszabályban meghatározott számú taxi férőhely közterületi burkolaton történő felfestése írható elő.

(3) A taxiállomás üzemeltetőjének kötelessége az elfoglalt terület és közvetlen környezetének tisztántartása és a lakosságot zavaró tevékenységek (különösen rádiózás, gépjármű motorjának indokolatlan üzemeltetése) megakadályozása.

(4) Az érvényes közterület-használati szerződésben meghatározott számú taxi férőhelyen az e számot meghaladó taxi várakozása a jogellenes közterület-használat jogkövetkezményeit vonja maga után.

8. Filmforgatás céljára történő használat jóváhagyása

10. § (1) A mozgóképről szóló törvény szerinti filmalkotás forgatása céljából történő közterület-használat (a továbbiakban: filmforgatás céljára történő közterület-használat) vonatkozásában a rendelet szabályait az e szakaszban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A hatósági szerződés jóváhagyásának egyedi feltételeként kell meghatározni mindazon előírásokat, amelyeket a kérelmezett közterület-használattal kapcsolatban a közútkezelő a véleményében, a forgalomtechnikai kezelő-üzemeltető az általa jóváhagyott forgalomtechnikai tervben, a zöldfelület kezelője-üzemeltetője a hozzájárulásban, vagy bármely más, a kérelmezett közterület-használat folytán érintett szerv, szervezet nyilatkozatában meghatároz. A közút közterület-használatára vonatkozó közútkezelői vélemény hiányában a hatósági szerződés nem hagyható jóvá.

(3) Az 1. mellékletben meghatározott turisztikailag kiemelt központi területeken a közterület-használat együttesen (forgatási helyszín, technikai kiszolgálás, stáb parkolás) nem haladhatja meg a 150 m2 területet. A technikai kiszolgálás és stáb parkolás céljára történő közterület-használat nem haladhatja meg a teljes közterület-használat 50%-át.

(4) Kizárólag stáb parkolás vagy technikai kiszolgálás céljából történő közterület-használathoz e rendelet szerinti közterület-használati hozzájárulás szükséges.

11. § (1) Filmforgatás céljából történő közterület-használat időtartama nem haladhatja meg az egy hetet.

(2) Vasárnapra és ünnepnapra vonatkozó közterület-használat nem hagyható jóvá.

12. § A filmforgatás során a szomszédos lakó ingatlanok gyalogos vagy gépkocsival történő megközelítését a közterület-használó köteles folyamatosan biztosítani. E kötelezettséget nem tartalmazó hatósági szerződés nem hagyható jóvá.

13. § (1) Amennyiben a közterületre vonatkozóan már közterület-használat iránt kérelmet nyújtottak be, a már benyújtott kérelem az elbírálás során elsőbbséget élvez.

(2) Ha a hatósági szerződés megküldésének időpontjában a közterületre vonatkozóan érvényes közterület-használati szerződés van, a közterület-használat jóváhagyását meg kell tagadni.

(3) Meg kell tagadni a hatósági szerződés jóváhagyását annak a kérelmezőnek, akinek a közterület-használati szerződése a kérelem benyújtását megelőző egy éven belül jogellenes közterület-használat, vagy díjfizetési hátralék miatt szűnt meg, vagy jóváhagyott hatósági szerződésétől eltérően szabálytalanul használta a közterületet, vagy a megállapított díjat nem fizette meg, vagy annak, aki a kérelem benyújtását megelőző 3 éven belül közterület-használati hozzájárulás nélkül használta a közterületet.

9. A közterület használati hozzájárulás megtagadásának esetei

14. § (1) Nem adható közterület-használati hozzájárulás:

1. olyan járdaszakaszra, ahol a tervezett létesítmény a gyalogos közlekedést, vagy az úttestre lépő gyalogos észlelését akadályozná;

2. zöldterületekre, ha a tervezett használat az ott levő növényállományt maradandóan károsítja és a helyreállítása nem lehetséges, kivéve a területükön húzódó közművek javításához, létesítéséhez, fenntartásához nélkülözhetetlen munkálatokat;

3. a közút és a járda felületének reklám – ideértve a politikai reklámot is – céljára történő használatához;

4. büfétermék és sütőipari termék, zöldség és gyümölcs nyílt szerkezetű elárusító pulton, berendezésen vagy járművön történő értékesítéséhez az I. és II. kategóriába tartozó közterületen;

5. árusító és az árusítással kapcsolatos fülke, pavilon, épület létesítéséhez, kivéve a virág-, hírlap- és könyvárusítást;

6. árusító, kereskedelmi vagy szolgáltató célokat szolgáló zárt szerkezetű épületek létesítéséhez;

7. olyan tevékenység gyakorlásához, amely a környezetre káros hatással lenne, a közbiztonságot vagy az egészséget veszélyeztetné;

8. olyan létesítmények és berendezések létesítéséhez, amelyek működtetéséhez a szükséges energia- és vízellátás, csatorna vagy a szabványoknak megfelelő zárt rendszerű szennyvízelvezetés és hulladéktárolás nem biztosítható, vagy a felhasználás mértéke nem állapítható meg;

9. jármű iparszerű javítására;

10. építési reklám-háló elhelyezéséhez olyan épület vonatkozásában, amelynek homlokzat-felújítása kapcsán 10 éven belül építési reklám-háló már kihelyezésre került, kivéve, ha az időközben szükségessé váló felújítási munkákat kiemelt városképi, élet- és balesetvédelmi, műemlékvédelmi szempontok indokolják;

11. a közlekedésben való részvétel feltételeivel nem rendelkező vagy a közlekedésben részt nem vevő olyan járművek elhelyezéséhez, tárolásához, amelyeken reklámhordozó kerül elhelyezésre (különösen reklámos utánfutók);

12. főútvonalon és főútvonal jelzőtáblával jelzett utcában üzemképtelen jármű tárolására;

13. mutatványos tevékenységre, kivéve ünnepnap vagy rendezvény alkalmából az ünnep, illetve a rendezvény időtartamára;

14. reklámberendezésekre:

a) zöldfelületen,

b) közutak mentén a közlekedési tábla, útbaigazító tábla elhelyezésére szolgáló területen,

c) közúti közlekedési jelzőtáblákon, illetve azok 10 m-es körzetében,

d) a Kerületi Emlékhelyen;

15. az utcanévtábla, emléktábla szélétől számított 3 méteren belül reklámtáblák és fényreklámok elhelyezésére;

16. annak, akinek a közterület-használati szerződése a kérelem benyújtását megelőző egy éven belül jogellenes közterület-használat, vagy díjfizetési hátralék miatt megszűnt, vagy annak, aki a kérelem benyújtását megelőző 3 éven belül közterület-használati hozzájárulás nélkül használta a közterületet;

17. azoknak, akiknek az Önkormányzattal szemben közterület-használati díj hátraléka van vagy az elmúlt naptári évben ilyen jogcímen tartozása volt;

18. új pavilon létesítésére, kivéve a hírlap- és virágárusítás céljára szolgáló pavilonokat;

19. asztali és mozgóárusításra a Kerületi Emlékhely területén;

20. olyan építményekre, amelyek elhelyezését a KVSZ nem teszi lehetővé;

21. mozgó, alkalmi és kézi árusításra a rendelet 4. § a) pontja szerinti I. kategóriába tartozó területeken;

22. nem közlekedési célú úszóműves kikötő létesítéséhez;

23. az I. közterületi kategória zöldterületein lovas rendezvényre, lovagoltatásra, hadászati eszközök, járművek, nehézgépjárművek közlekedésére, bemutatására;

24. a közterület közlekedésre szolgáló részén gépjárműről, annak platójáról, csomagtartójából, utánfutóból történő árusításra;

25. ha a működési engedéllyel rendelkező kereskedelmi vállalkozás az üzlethelyisége homlokzatával érintkező közterületet a falsíkjától számított 50 centiméteren túl kívánja használatba venni, és ezzel leszűkíti a zavartalan gyalogos közlekedéshez szükséges min. 1,5 m-es járda sávszélességet vagy egyébként a meglévő parkolási módot befolyásolja.

15. § (1) A rendelet hatálya alá tartozó területeken 6 óra és 22 óra között kolduló, kéregető tevékenység nem folytatható.

(2) A rendelet hatálya alá tartozó területeken tilos kéretlenül, másokat zavaró módon különböző szolgáltatásokat nyújtani, árusítani, osztogatni Ennek minősül különösen a piros lámpánál történő autóablak-tisztítás, a hírlapárusítás és a szórólaposztás.

(3) Tilos telepengedélyhez vagy bejelentéshez kötött vállalkozói tevékenységet közterületen folytatni. (különösen iparszerű autószerelés, gumijavítás)

(4) Abban az esetben, ha a vállalkozás olyan tevékenységre irányul, amelyhez gépjármű ki-és behajtás szükséges, a szolgáltatáshoz kapcsolódóan a gépjárművek tárolása nem akadályozhatja, és nem zavarhatja a közterület gyalogos- és gépjárműforgalmát. (különösen iparszerű autószerelés, gumijavítás).

(5) Amennyiben a rendezvényen illemhelyek telepítése szükséges, akkor a rendezvényen az egyidejűleg résztvevők száma alapján 500 főre vetítve legalább 1 akadálymentesített illemhely kihelyezése is kötelező.

(6) Építési reklámháló kihelyezéséhez, fennmaradásához csak olyan épület vonatkozásában adható közterület-használati hozzájárulás, amely épület homlokzati felújításához szükséges építési állványzat közterület-használata a 9 hónapot nem haladja meg.

10. A közterület-használati hozzájárulás iránti kérelem

16. § (1) A közterület-használati hozzájárulást annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja. Építési engedélyhez kötött építmény esetében és az építési munkálatokkal összefüggő közterület-használat esetében az építtetőnek vagy az általa meghatalmazott személynek kell a közterület-használati hozzájárulást beszereznie. Szórólaposztás esetén a közterület-használati hozzájárulást annak kell kérnie, akinek érdekében a szórólapot osztani kívánják.

(2) A közterület-használati hozzájárulás iránti kérelemnek tartalmaznia kell különösen:

a) a kérelmező nevét és lakóhelyének, vagy székhelyének és telephelyének címét;

b) a közterület-használat célját és időtartamát;

c) a közterület-használat helyének helyrajzi szám szerinti, pontos területnagysággal és a használat módjával történő meghatározását és helyszínrajzon történő megjelölését, rendezvények esetén továbbá a tervezett résztvevői létszámot és a tervezett illemhelyek – külön megjelölve az akadálymentesítettek – helyét és darabszámát;

d) a közterületen folytatni kívánt tevékenységre jogosító okirat egyszerű másolatát;

e) a kérelmező által folytatni kívánt tevékenységben részt vevők (közreműködők) nevét és lakcímét;

f) építési engedélyhez kötött építmény esetében vagy építési munkálatokkal összefüggő közterület-használat esetében az építtetőtől kapott meghatalmazást és a jogerős építésügyi hatósági engedélyt;

g)2

h) meglévő vagy korábban létesített reklámtáblák, hirdető-berendezések, kirakatok, reklámvitrinek, védőtetők, előtetők és ernyőszerkezetek esetén fényképet a megjelenítésről.

(3) Települési szilárd hulladék képződésével járó közterület-használathoz közterület-használati hozzájárulás akkor adható, ha a kérelmező igazolja, hogy a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást – ennek teljesítésére jogosult szolgáltató útján – igénybe veszi.

17. § (1) A hozzájárulás iránti kérelemnek vendéglátó teraszok létesítése esetén a 16. § (2) bekezdésben foglaltakon kívül tartalmaznia kell:

a) a 8. § (2) bekezdés a) pontjában előírt tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot;

b) a terasz mögötti épület földszinti helyiségei rendeltetésének megnevezését;

c) az épület földszinti helyiségeinek és kirakatainak megközelítéséről készült vázlatrajzot;

d)3

e) szükség esetén a 8. § (4) bekezdésben előírt hozzájáruló nyilatkozatot.

(2) A hozzájárulás iránti kérelemnek a 16. § (2) bekezdésben foglaltakon kívül taxiállomás létesítése esetén tartalmaznia kell:

a) az állomás közvetlen környezetében lévő épületek, intézmények funkciójának megnevezését;

b) az állomás közvetlen környezetében lévő épületek, intézmények megközelítési lehetőségeit tartalmazó helyszínrajzot;

c) a taxiállomáson elhelyezni kívánt reklámtábla szövegét és az elhelyezésére vonatkozó rajzot.

18. § (1) Az I. közterületi kategória zöldterületeinek használatához a kérelemben meg kell adni:

a) a látogatók várható számát;

b) a várható gépkocsiforgalmat és parkolóhely igényt;

c) a rendezvény lebonyolításában részt vevők számát;

d) a higiénés feltételek biztosítására vonatkozó adatokat.

(2) A helyszínrajzon fel kell tüntetni a rendezvény megtartásához szükséges területet.

19. § (1) Az alábbi kérelmek elbírálásához az illetékes szervek hozzájárulását be kell szerezni:

a) közút és járda területét érintő közterület-használatoknál a közútkezelő hozzájárulását;

b) kereskedelmi, vendéglátó-ipari, kisipari tevékenységek esetén az ipar-kereskedelmi hatóság hozzájárulását;

c) műemléki védettség alatt álló területen a műemlékvédelmi hatóság hozzájárulását.

(2) A kérelmet a közterület-használat megkezdése előtt legalább 15 nappal kell benyújtani.

(3) A közterület-használati hozzájárulás nem pótolja a jogszabályokban előírt egyéb (különösen építésügyi, egészségügyi, rendészeti) hatósági, szakhatósági engedélyek, hozzájárulások, vélemények, nyilatkozatok beszerzését.

20. § (1) A közterület nem rendeltetésszerű, de közterület-használati hozzájárulást az 7. § (1) bekezdésben foglaltak szerint nem igénylő igénybevételét a (2)-(4) bekezdésben foglalt kivételekkel – lehetőleg az igénybevétel megkezdése előtt 1 nappal, legkésőbb azonban a használat megkezdésével egyidejűleg – be kell jelenteni, az (5) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel.

(2) A 7. § (1) bekezdés h) pontja szerinti futóversenyt legalább 30 nappal az igénybevétel előtt kell bejelenteni.

(3) A 7. § (1) bekezdés e) pontja szerinti igénybevételt nem kell bejelenteni.

(4) A 7. § (1) bekezdés b) és f) pontjában meghatározott esetekben legalább 15 nappal az igénybevétel előtt kell bejelenteni.

(5) Az 7. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt igénybevétel esetén a bejelentést minden esetben haladéktalanul meg kell tenni, és a bejelentéshez csatolni kell a műszaki hiba részletes leírását, az elhárításhoz szükséges intézkedések részletes felsorolásával együtt. A bejelentést és a közterület igénybevételét az erre jogosult szervezet jogosult ellenőrizni.

11. A közterület-használati hozzájárulás megadása

21. § (1) A közterület-használati hozzájárulási kérelem elbírálása során figyelembe kell venni a Fővárosi Szabályozási Kerettervet (FSZKT, 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. Rendelet), a Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzatot (BVKSZ 47/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. Rendelet), az adott területre vonatkozó Kerületi Szabályozási Tervet (KSZT), valamint a Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatot (KVSZ), a városképi, városrendezési, műemlékvédelmi, közlekedési, környezetvédelmi, közegészségügyi és köztisztasági előírásokat, kereskedelmi és turisztikai szempontokat, s érvényesíteni kell a jogszabályok előírásait is.

(2) A kérelem elbírálása során elsőbbséget kell biztosítani az építmények építésével, javításával és karbantartásával kapcsolatos közterület-használatnak.

22. § (1) A közterület-használati hozzájárulásnak tartalmaznia kell különösen:

a) a jogosult nevét és lakóhelyének, vagy székhelyének, telephelyének címét;

b) a közterület-használat célját és időtartamát, vagy azt a feltételt, amelynek bekövetkeztéig a hozzájárulás érvényes;

c) a közterület-használat helyének, módjának, mértékének és egyéb feltételeinek pontos meghatározását;

d) utalást arra, hogy a hozzájárulás csak a közreműködő szakhatóságok hozzájárulásában foglalt előírások megvalósítása esetén érvényes;

e) a hozzájárulás megszűnése esetére az eredeti állapot kártalanítási igény nélküli helyreállításának kötelezettségét;

f) közterület-használati díj fizetési kötelezettség esetén a díj mértékét és megfizetésének módját, díjmentesség esetén, annak tényét;

g) a jogosult közterületet érintő tevékenységében részt vevők nevét és lakcímét;

h) a közterület-használat jellegétől függően egyéb hatósági, szakhatósági előírásokról és kikötésekről szóló tájékoztatást, a városképi követelményeket, a környezetvédelmi, valamint a munka- és balesetvédelmi előírásokra történő utalást;

i) a közterület-használat időtartama alatt a szükséges állagmegóvási, karbantartási és tisztántartási kötelezettség előírását;

j) a közterület-használati hozzájárulás átengedésének tilalmát annak rögzítésével, hogy a közterület-használati hozzájárulás kizárólag a jogosult részére szól, azonban lehetősége van a közterület-használathoz közreműködőket igénybe venni, de a közterület-használat joga tovább nem ruházható.

(2) A közterület-használati hozzájárulást meg kell küldeni:

a) a kérelmezőnek,

b) a közterület-használati díj beszedésével megbízott szervnek.

(3) A közterület-használati hozzájárulásról értesíteni kell:

a) Budapest Főváros XIII. Kerületi Közterület-felügyeletet,

b) a Budapesti Rendőr-főkapitányságot a rendezvényekkel kapcsolatban.

(4) A közterület-használati hozzájárulás megtagadását közölni kell:

a) a kérelmezővel,

b) Budapest Főváros XIII. Kerületi Közterület-felügyelettel.

(5) A közterület-használati hozzájárulást tartalmazó szerződést a közterület-használati hozzájárulásról szóló döntés meghozatalát követő 30 napon belül a kérelmezőnek alá kell írni, ellenkező esetben kérelmét visszavontnak kell tekinteni. Nem adható közterület-használati hozzájárulás ugyanannak a kérelmezőnek ugyanazon közterület használatára és ugyanazon tevékenységre vonatkozóan az aláírás hiánya miatti második visszavonást követő 6 hónapon belül.

23. § A közterület-használati hozzájárulás alapján a közterületet kizárólag a jogosult, valamint a 22. § (1) bekezdés g) pontjában felsoroltak (közreműködők) használhatják. A közterület-használati hozzájárulás harmadik személy részére át nem engedhető, az kizárólag a jogosult részére szól, azonban ez nem korlátozza a jogosult azon jogát, hogy a közterület-használathoz közreműködőket vegyen igénybe.

24. § (1) Fontos közérdekből vagy üzemzavar elhárítása miatt a közterület használatának szünetelése rendelhető el.

(2) A közterület-használat szünetelésének ideje nem számít bele a közterület-használat időtartamába, és nem lehet hosszabb, mint a hozzájárulás megszűnéséig még hátralévő idő.

(3) A közterület-használat szünetelésének idejére a már befizetett közterület-használati díj időarányos részét külön döntés nélkül vissza kell fizetni – a közterület-használati hozzájárulásban foglaltak szerint – a jogosult részére.

25. § (1) Ha a közterület-használati hozzájárulás megszűnik vagy szünetel, a jogosult kártalanítási igény nélkül köteles a közterület eredeti állapotát – különösen annak tisztaságát – haladéktalanul helyreállítani.

(2) A közterület-használattal járó kötelezettségek – így különösen a közterület-használati díj megfizetése – szempontjából azt az időt is be kell számítani a közterület-használatba, ameddig a jogosult az eredeti állapotot hiánytalanul helyre nem állította.

12. A közterület-használat időtartama és díja

26. § (1) Közterület-használati hozzájárulás csak ideiglenes jelleggel – meghatározott időtartamra vagy meghatározott feltétel bekövetkeztéig – adható.

(2) Az építési munka végzésével kapcsolatos tevékenységre – különösen állvány, építőanyag, törmelék elhelyezésére – közterület-használati hozzájárulás csak az építési munka végzésének tartamára adható.

(3) Az országgyűlési képviselő és az önkormányzati, valamint az egyéb képviseleti szervekbe való választással, továbbá népszavazással kapcsolatos hirdető-berendezések elhelyezéséhez a választás napjának kitűzését követő naptól a választások napját követő 15. napig terjedő időszakra adható közterület-használati hozzájárulás.

(4) A közterület-használati hozzájárulás – az (5) bekezdésben foglalt kivétellel – legfeljebb egy évre adható. A közterület-használati hozzájárulás mutatványos, ugrálóasztal esetén legfeljebb tizenöt napra, idényjellegű árusítás és alkalmi árusítás (ünnepek előtti vásár, karácsony, húsvét) esetén legfeljebb harminc napra adható.

(5) Az 1 évet meghaladó időtartamra szóló közterület-használati hozzájárulások megadásáról az SZMSZ alapján átruházott hatáskörében a Tulajdonosi, Kerületfejlesztési és Lakásgazdálkodási Bizottság dönt. A közterület-használati hozzájárulás legfeljebb tíz évre adható.

27. § (1) A közterület-használatért a hozzájárulás jogosultja díjat köteles fizetni.

(2) A közterület-használati díj mértékét – kivéve a filmforgatás céljából történő közterület-használatot – közterület kategóriák szerint a rendelet 2. melléklete határozza meg.

(3) A közterület-használati díjat a közterület-használati hozzájárulásban meghatározott tárgyidőszakra előre kell megfizetni.

(4) A közterület-használati díj összegét és megfizetésének módját közterület-használati szerződésben, filmforgatás céljára történő használat esetén hatósági szerződésben kell rögzíteni.

(5) A díjat a közterület tényleges használatára tekintet nélkül a szerződésben rögzített időtartamra és módon kell megfizetni.

(6) Az (5) bekezdésben foglaltakat filmforgatás céljából történő közterület-használat esetén is megfelelően alkalmazni kell.

28. § (1) A létesítménnyel elfoglalt közterület nagyságának megállapításánál a létesítmény négyzetméterekben számított területét kell figyelembe venni.

(2) Hirdetőtábla, hirdető-berendezés és óriásplakát esetén annak hirdetőfelületét, a vetített képek és reklámok esetén a vetítéssel érintett négyzetméterben kifejezett felületet, a kivetítő- és videófal-berendezés esetén a képernyő felületét kell számításba venni, míg a hirdetőoszlop és a zászló esetében azok darabszámát kell figyelembe venni, míg a dunai rakparton hajók kikötését szolgáló rögzítő eszközök, feljárók esetén folyóméterben kell a használatba adott területet meghatározni.

(3) A számítás szempontjából minden töredék négyzetméter, folyóméter egész négyzetméternek, folyóméternek számít.

(4) A kézből történő utcai árusítás, továbbá a szórólaposztás esetében a fizetendő díj szempontjából az 1 fő által elfoglalt terület egységesen 1 négyzetméternek tekintendő.

29. § Ha a díjköteles közterület-használat a közterület olyan igénybevételével jár, amely megváltoztathatja annak eredeti állapotát, a közterület-használati szerződésben a használati díj kétszeresének megfelelő óvadék fizetési kötelezettséget kell előírni. Az eredeti állapot helyreállítása, a közterület-használati díj megfizetése esetén az óvadék visszajár.

13. A jogellenes közterület-használat következményei

30. § (1) Aki közterületet hozzájárulás nélkül, vagy a hozzájárulástól eltérő módon, különösen a hozzájárulásban rögzített céltól vagy tevékenységtől eltérő más tevékenység kifejtésére, vagy a hozzájárulásban meghatározott mértéket meghaladó alapterületben használ, köteles felhívásra a jogellenes közterület-használatot haladéktalanul megszüntetni, továbbá kártalanítás nélkül köteles a közterület eredeti állapotának helyreállítására. Az Önkormányzat az eredeti állapot helyreállítását a kötelezettséget elmulasztó költségére elvégeztetheti, amennyiben a helyreállításra vonatkozó felhívásnak az érintett 8 napon belül nem tesz eleget.

(2) Az Önkormányzat az eredeti állapotot az erre irányuló felhívás mellőzésével és az (1) bekezdésben megszabott határidő elteltére való tekintet nélkül azonnal helyreállíthatja, ha az élet- és balesetveszély vagy jelentős anyagi kár, a közrend, közbiztonság, a közterület rendje, rendeltetésszerű használata súlyos sérelmének elhárítása érdekében, vagy jelentős közérdekből egyébként indokolt. Az eredeti állapot helyreállításának költségeit ebben az esetben is a jogosulatlan közterület-használó köteles viselni.

(3) A (2) bekezdés alkalmazása szempontjából a közterület rendje, rendeltetésszerű használata súlyos sérelmének minősül, ha a jogellenes közterület-használat a közlekedésben való részvétel feltételeivel nem rendelkező vagy a közlekedésben részt nem vevő járművek reklámhordozó céllal való elhelyezése, tárolása útján valósul meg. Ebben az esetben az Önkormányzat az eredeti állapotot az erre irányuló felhívás mellőzésével és az (1) bekezdésben megszabott határidő elteltére való tekintet nélkül azonnal helyreállíthatja. Az eredeti állapot helyreállításának költségeit ebben az esetben is a jogosulatlan közterület-használó köteles viselni.

31. § (1) Tízszeres használati díjat kell fizetni arra az időtartamra, amely a közterület- használati hozzájárulás megszűnésétől az eredeti állapot helyreállításáig tart.

(2) Tízszeres használati díjat kell fizetni annak, aki a közterületet hozzájárulás nélkül, vagy a hozzájárulástól eltérően, vagy megszűnése után használja.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltakat filmforgatás céljából történő közterület-használat esetén is megfelelően alkalmazni kell.

14. A közterület-használati díjfizetés alóli mentesség és kedvezmény esetei

32. § (1) A közterület-használati díjfizetés alóli mentesség a közterület-használati kérelem és a közterület-használati szerződés alapján megilleti:

a) mindazokat a létesítményeket és tevékenységeket, így különösen azokat, amelyeknek elhelyezésére és folytatására az Önkormányzattal egyeztetett, vagy jóváhagyott programok alapján kerül sor (különösen szervezett hulladékgyűjtés, szelektív hulladékgyűjtéshez elhelyezett konténerek, non-profit érdekeltségű programok);

b) az önkormányzati tulajdonú épületek felújításával, önkormányzati beruházásban megvalósuló épületek építésével, önkormányzati beruházásban megvalósuló közutak, közterületek felújításával, fenntartásával kapcsolatos közterület-használatot, ha a használat időtartama az egy évet nem haladja meg;

c) műemlékvédelem, vagy helyi védettség alatt álló épületek felújítási munkálataival kapcsolatos közterület-használatot, ha a használat időtartama az egy évet nem haladja meg;

d) a közműveknek (elektromos, gáz, víz, csatornázás, távfűtés), a köztisztasági szerveknek a feladatuk ellátását szolgáló közérdekű létesítményeit;

e) az országos és helyi közforgalmú vasutak, továbbá a közforgalmú közúti, vízi és légi közlekedési vállalatoknak a feladatuk ellátását szolgáló létesítményeit;

f) az önkormányzat intézményei és az Önkormányzat nevében közfeladatot ellátó által a közfeladat ellátása céljából történő közterület-használatot;

g) ételosztás céljából történő közterület-használatot;

h) taxiállomások üzemeltetőjét.

(2) Nem terjed ki az (1) bekezdésben meghatározott mentesség a közforgalmú közúti és légi közlekedési vállalatok közterületen elhelyezett állomáshelyein, fedett várakozóhelyein lévő árusító és vendéglátó-ipari helyiségek (fülkék) által elfoglalt területekre.

(3) Csökkenthető a közterület-használati díj mértéke:

a) 50%-kal a kiemelt területeken a 18.00 óra és reggel 8.00 óra közötti időszakban rakodás céljára igénybevett közterület használata után;

b) 40%-kal új lakások építése esetén;

c) 50%-kal, ha a magasépítési munkák során a kivitelező a gyalogos forgalom zavartalansága és biztonsága érdekében a járda űrszelvénye fölé védőtetőt épít;

d) az egyéni vállalkozók közül a hadigondozottaknak, rokkantaknak, csökkentett munkaképességűeknek 40%-kal, a nyugdíjkorhatárt elért személyeknek 25%-kal, amely egy helyen vehető igénybe és csak akkor, ha a vállalkozó személyesen gyakorolja a tevékenységét.

(4) Részben vagy teljes mértékben csökkenthető a közterület-használati díj:

a) személyi vagy szociális helyzet alapján – különösen indokolt esetben méltányosságból – magánszemélyek esetén;

b) az önkormányzat érdekében végzett építési munka után;

c) humanitárius és karitatív célok érdekében végzett tevékenység után;

d) az önkormányzat intézményei által szervezett rendezvények esetében;

e) civil és egyéb szervezetek érdekében végzett adománygyűjtés esetében.

(5) Egyidejűleg csak egy jogcímen csökkenthető a közterület-használati díj.

33. § (1) A közterület-használati szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése esetén a jogosult által megfizetett használati díj időarányos részét számára vissza kell fizetni.

(2) Az (1) bekezdés nem alkalmazható filmforgatás céljából történő közterület-használat jóváhagyása esetén.

15. A zöldterületekre és egyes közterületekre vonatkozó külön rendelkezések

34. § (1) A zöldfelületeket és a zöldterületeket rendeletetésüknek megfelelő célra és módon, állaguk sérelme nélkül mindenki ingyenesen használhatja, az eltérő használathoz a jogszabályok és e rendelet szerint lehet hozzájárulást adni.

(2) A zöldfelületek és a zöldterületek használata során az élő növényzet védelméről, a zöldfelületekhez tartozó tárgyak, építmények, létesítmények, a zöldterületi funkció megőrzéséről és a károsítás megelőzéséről gondoskodni kell.

35. § (1) A zöldfelületek megóvása érdekében tilos a növényzet (fák, cserjék, virágok, gyep) és a zöldfelületek egyéb elemeinek, tartozékainak, felszerelési tárgyainak bármilyen módon történő szándékos vagy gondatlan megrongálása, elpusztítása, károsítása.

(2) Zöldterületeken járművel, kerékpárral csak az erre a célra kijelölt utakon szabad közlekedni.

(3) Zöldterületen labdajátékokat folytatni csak az arra kijelölt helyen a kifüggesztett házirend betartásával és mások testi épségére figyelemmel lehet.

(4) Tilos:

a) a zöldfelületeken lévő fákról, növényekről engedély nélkül a virágok, termések szedése, a fák – talaj feletti vagy alatti részeinek – megcsonkítása;

b) az élő fára plakátot vagy más hirdetést kihelyezni;

c) gyepfelületre, parkosított területre gépkocsival vagy más járművel behajtani, beállni; kivéve a fenntartással megbízott szolgáltató külön tulajdonosi hozzájárulással rendelkező gépjárműveit;

d) zöldfelületen közkifolyónál, kútnál járművet mosni;

f) zöldfelületen szemetelni, törmeléket vagy egyéb, a zöldfelületet károsító tárgyat lerakni;

g) közterületen kempingezni;

h) a zöldterület fenntartását akadályozó vagy közegészségügyi veszélyeztetést okozó tevékenységet folytatni.

36. § (1) A társasházak védnökséget vállalhatnak a háztömbökkel körülhatárolt, a háztömbök épületek közé beékelődött vagy a háztömbbel közvetlenül határos közterületek felett.

(2) A védnökség alatt a közterület tisztántartását, karbantartását és szépítését kell érteni, amelyhez a szükséges munkálatokat a társasházaknak saját költségen kell elvégezni. A közterület rendeltetése nem változtatható meg.

(3) A védnökséget vállaló társasháznak biztosítania kell, hogy a védnökséggel érintett közterületet a nyári időszámítás szerint 8 és 21 óra, téli időszámítás szerint 8 és 18 óra között bárki igénybe vehesse annak eredeti rendeltetése szerint.

(4) A védnökség vállalásáról az önkormányzattal szerződést kell kötni.

(5) A közterületek fenntartásáról gondoskodó önkormányzati szervezet a (2) bekezdés szerinti vállalás teljesítését jogosult ellenőrizni.

37. § A jelen rendeletben foglalt előírások megtartását a közterület-felügyelők, a jogszabályok szerint ellenőrzésre jogosult más szervek, illetve a tulajdonos által megbízott egyéb személyek, a kerületi polgármesteri hivatal megbízott ügyintézői a helyszínen, vagy más alkalmas módon ellenőrizhetik. Az ellenőrzés során a közterület használója köteles igazolni a használat jogalapját a közútkezelői hozzájárulás, a közterület-használati szerződés vagy a közterület-használati hozzájárulás eredeti vagy hiteles másolati példányának átadásával.

16. Záró rendelkezések

38. § (1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 6. § (3) bekezdése, a 16. § (2) bekezdés g) pontja és a 17. § (1) bekezdés d) pontja 2013. május 1. napján lép hatályba.

39. § Hatályát veszti Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 60/1995. (XII. 11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról és rendjéről.

40. § A rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését megelőzően indult és folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

Dr. Prehlik Lajos Dr. Tóth József
jegyző polgármester

1. melléklet a 6/2013. (III. 26.) önkormányzati rendelethez

TURISZTIKAILAG KIEMELT KÖZPONTI TERÜLETEK

1. Szent István körút – Újpesti rakpart – Dráva utca – Váci út által határolt terület

2. melléklet a 6/2013. (III. 26.) önkormányzati rendelethez

ÖVEZETI KATEGÓRIÁK DÍJTÁBLÁZATA – HASZNÁLATI IDŐTARTAM

1. Kereskedelmi, szolgáltató és vállalkozási tevékenységek
Közterület-használat
célja
I. kategória
Ft/m2/hó+ÁFA
II. kategória
Ft/m2/hó+ÁFA
III. kategória
Ft/m2/hó+ÁFA
a) Pavilon 4.000,- 2.500,- 1.800,-
b) Árusításra szolgáló
ideiglenes állvány, asztal,
gurulókocsi, állvány
ba) virág 5.000,- 4.000,- 3.000,-
bb) csomgagolt édesség,
pirított magok, pattogatott
kukorica, képeslap
tiltott 2.200,- 2.200,-
c) Mozgóárus
ca) hírlap, totó-lottó, buszjegy 3.000,- 2.500,- 2.000,-
cb) büfétermék és sütőipari
termék, zöldség és
gyümölcs
tiltott tiltott 3.000,-
cc) sportpályáknál magok tiltott
cd) fagylalt-jégkrém 3.500,-
Közterület-használat
célja
I. kategória
Ft/db/hó+ÁFA
II. kategória
Ft/db/hó+ÁFA
III. kategória
Ft/db/hó+ÁFA
d) Árusító- és egyéb
automata
10.000,- 7.000,- 5.000,-
Közterület-használat
célja
I. kategória
Ft/m2/hó+ÁFA
II. kategória
Ft/m2/hó+ÁFA
III. kategória
Ft/m2/hó+ÁFA
e) Vendéglátás
ea) idényjellegű előkert, terasz 3.000,- 2.500,- 2.000,-
eb) tartós használatú terasz 4.000,- 3.500,- 3.000,-
ec) védőtető, előtető,
napvédő ponyva reklám
nélkül
800,- 600,- 300,-
Közterület-használat
célja
I. kategória
Ft/m2/hét+ÁFA
II. kategória
Ft/m2/hét+ÁFA
III. kategória
Ft/m2/hét+ÁFA
f) Alkalmi árusítás (ünnepek
előtti vásár, karácsony,
húsvét stb.)
9.000,- 6.000,- 3.000,-
g) Termékbemutató, kiállítás,
egyéb elkerített terület
10.000,- 10.000,- 10.000,-
Közterület-használat
célja
I. kategória
Ft/m2/nap
+ÁFA
II. kategória
Ft/m2/nap
+ÁFA
III. kategória
Ft/m2/nap
+ÁFA
h) Idényjellegű árusítás
(fenyő)
400,-
i) Vendéglátás sörsátor tiltott 2.100,-
j) Film-, televízió-, videó-,
fénykép-, hangfelvétel,
kivéve mozgóképről szóló
törvény szerinti közterületi
filmforgatást
1.000,-
k) Reklámcélú vagy
vállalkozási rendezvény
3.000,- 2.500,- 2.000,-
l) Szórólap 500,-
2. Reklámhordozók felülete és árubemutatás
Közterület-használat
célja
I. kategória
Ft/m2/hó+ÁFA
II. kategória
Ft/m2/hó+ÁFA
III. kategória
Ft/m2/hó+ÁFA
a) Óriásplakát 2.500,-
b) Hirdetőtábla, reklámtábla,
fényreklám, megállító
tábla
4.000,- 3.000,- 2.000,-
c) Üzlethomlokzat, portál,
reklámvitrin, kirakat
1.500,- 1.000,- 800,-
d) Árubemutatás 2.500,- 1.300,- 1.000,-
e) Üzleti védőtető (előtető)
ernyőszerkezet, cég- és
címtábla
800,- 600,- 300,-
f) Üzemanyag egységárat
jelző berendezés
4.000,- 3.000,- 2.000,-
g) Építési reklámháló 4.000,- 3.000,- 2.000,-
Közterület-használat
célja
I. kategória
Ft/m2/nap
+ÁFA
II. kategória
Ft/m2/nap
+ÁFA
III. kategória
Ft/m2/nap
+ÁFA
h) Vetített reklám 4.000,- 3.000,- 2.000,-
i) Vetítőberendezés 4.000,- 3.000,- 2.000,-
Közterület-használat
célja
I. kategória
Ft/db/hó+ÁFA
II. kategória
Ft/db/hó+ÁFA
III. kategória
Ft/db/hó+ÁFA
j) Hirdetőoszlop 8.000,- 6.000,- 4.000,-
k) Reklámzászló 4.000,- 3.000,- 2.000,-
Közterület-használat
célja
I. kategória
Ft/m2/hét+ÁFA
II. kategória
Ft/m2/hét+ÁFA
III. kategória
Ft/m2/hét+ÁFA
l) Egyéb reklámhordozó
(molinó)
5.000,-
m) Védőtető, előtető, napvédő
ponyva reklámmal
tiltott 3.000,- 2.000,-
n) Köztéri óra reklámmal 4.000,- 3.000,- 2.000,-
3. szórakoztató üzleti célú tevékenység
Közterület-használat
célja
I. kategória
Ft/m2/nap
+ÁFA
II. kategória
Ft/m2/nap
+ÁFA
III. kategória
Ft/m2/nap
+ÁFA
a) Mutatványos, ugrálóasztal tiltott 500,- 400,-
b) Hőlégballon, légi jármű
stb.
3.000,-/db
c) Légvárak 200,-
d) Tűzijáték 11.000,- 10.000,-
e) Portrérajzolás 3.000,- 2.100,-
f) Utcazenélés 150,-
4. Kulturális és sportesemények
Közterület-használat
célja
I. kategória
Ft/m2/nap
+ÁFA
II. kategória
Ft/m2/nap
+ÁFA
III. kategória
Ft/m2/nap
+ÁFA
a) Ideiglenesen kiépített
színpad és egyéb elkerített
terület
400,- 300,- 200,-
b) Karitatív tevékenység vagy
közérdekű díjmentes
szolgáltatás
40,-
5. Építési-szerelési munkálatok
Közterület-használat
célja
I. kategória
Ft/m2/nap
+ÁFA
II. kategória
Ft/m2/nap
+ÁFA
III. kategória
Ft/m2/nap
+ÁFA
a) Hulladékgyűjtő konténer
elhelyezése
4.000,-/db
b) Daru, daruszerelés 200,-
c) Állvány, felvonulási
terület, építési anyag
tárolás, szállítás
200,-
6. Parthasználat (közforgalmú)
Közterület-használat
célja
I. kategória
Ft/fm/hó+ÁFA
II. kategória
Ft/fm/hó+ÁFA
III. kategória
Ft/fm/hó+ÁFA
Parthasználat 2.000,-
7. Autóparkolók
Közterület-használat
célja
I. kategória
Ft/m2/nap
+ÁFA
II. kategória
Ft/m2/nap
+ÁFA
III. kategória
Ft/m2/nap
+ÁFA
a) Ideiglenes autóparkoló
(rendezvényhez
kapcsolódóan),
stábparkolás, technikai
kiszolgálás
(filmforgatáshoz
kapcsolódóan) 10. § (4)
bekezdés esetén
200,- 140,- 120,-
b) Sportlétesítményeket
kiszolgáló parkoló
200,- 140,- 120,-
c) Őrzött parkoló 620,- 470,- 360,-
8. Egyéb tevékenységek
Közterület-használat
célja
I. kategória
Ft/m2/hó+ÁFA
II. kategória
Ft/m2/hó+ÁFA
III. kategória
Ft/m2/hó+ÁFA
a) Megújuló energiaforrások
műtárgyai
1.400,-
Közterület-használat
célja
I. kategória
Ft/m2/nap
+ÁFA
II. kategória
Ft/m2/nap
+ÁFA
III. kategória
Ft/m2/nap
+ÁFA
b) Civil és egyéb szervezetek
érdekében végzett
adománygyűjtés
180,- 140,- 100,-
Közterület-használat
célja
I. kategória
Ft/db/nap
+ÁFA
II. kategória
Ft/db/nap
+ÁFA
III. kategória
Ft/db/nap
+ÁFA
c) Forgalomból ideiglenesen
kivont gépjárművek
tárolása
600,- 450,- 350,-
d) A Kerületi Emlékhely
engedélyezett használata
egyedi elbírálás szerint

1
Hatályba lép 2013. május 1-jén.
2
Hatályba lép 2013. május 1-jén.
3
Hatályba lép 2013. május 1-jén.

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (III. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról és rendjéről

A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotási hatáskörében, valamint a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja.

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Budapest Főváros XIII. kerület közigazgatási területén

a) a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő és az ingatlan-nyilvántartás helyrajzi számmutatójában közterületként nyilvántartott belterületi földrészletre, és

b) belterületi földrészlet és építmény közhasználatra átadott részére, vagy a gyalogos forgalom részére átadott területre.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásban:

1. Fülke: szilárd térelemekkel körülhatárolt, talajhoz rögzített vagy azon álló, huzamos emberi tartózkodásra alkalmas, 2 négyzetmétert meg nem haladó alapterületű építmény.

2. Pavilon: szilárd térelemekkel körülhatárolt, talajhoz rögzített vagy azon álló, huzamos emberi tartózkodásra alkalmas, 2-12 négyzetméter alapterületű építmény.

3. Nyílt szerkezetű pult, állvány: térelemekkel nem határolt, talajhoz nem rögzített, ideiglenes, kereskedelmi célokat szolgáló szerkezet.

4. Kirakat: kereskedelmi vagy szolgáltató létesítmény, műhely helyiségével közvetlen kapcsolatban lévő vagy annak tevékenységével összefüggő, elsősorban árubemutatásra szolgáló közterületre vagy közhasználatra átadott területre nyíló üvegezett felület.

5. Reklámvitrin: egyedi megjelenésű, egy vagy több oldalon üveglappal borított szerkezetű, jellemzően termék elhelyezésére, valamely üzlet, vállalkozás áruválasztékának bemutatását szolgáló kirakatnak nem minősülő hirdető-berendezés.

6. Hirdető-berendezés: azon vizuális, audió vagy audióvizuális berendezés, amely felületén, vagy amelynek működése közben reklámnak vagy hirdetésnek minősülő információk jelennek meg.

7. Cégtábla, címtábla: a tevékenység helyén általában a fal síkjával párhuzamosan elhelyezett, a cég jelképét, nevét, az ott folytatott tevékenységre utaló feliratot tartalmazó tábla.

8. Cégér: valamely tevékenységet szimbolizáló, a tevékenység helyét képező ingatlanon elhelyezett, általában a fal síkjából derékszögben kiemelkedő, kisméretű tárgy.

9. Vendéglátó terasz, előkert: az épületben lévő vendéglátóhelyhez tartozó, de az épületen kívül kialakított vendégtér.

a) Idényjellegű terasz, előkert: 240 napot meg nem haladó időtartamra létesített épületben lévő vendéglátóhelyhez tartozó, de az épületen kívül kialakított vendégtér.

b) Tartós használatú terasz-előkert: 240 napot meghaladó időtartamra létesített épületben lévő vendéglátóhelyhez tartozó, de az épületen kívül kialakított vendégtér.

10. E rendelet hatálya alá eső, növényzettel fedett közterületek esetében:

a) Zöldterület: közigazgatási terület-felhasználási egység, a kerület más terület-felhasználási egységbe nem tartozó, közhasználatú része (fásított köztér, közkert, közpark).

b) Zöldfelület: állandóan vagy időszakosan növényzettel fedett biológiailag aktív felület.

11. Molinó felület: az épületeken, az épületek vagy közterületen lévő oszlopok között kifeszített textil vagy műanyag reklámhordozó.

12. Reklámzászló: olyan – rögzített egyedi méretű tartószerkezetre (zászlórúdra) szerelt, állandó tartalmú – textil vagy textil jellegű egyéb anyagból készült hirdető-felület, mely gazdasági-, kereskedelmi-, szolgáltató-, vendéglátó tevékenységet végzők megnevezéséről, tevékenységéről, telephelyéről, annak megközelítéséről ad információt.

13. Koldulás: közterületen vagy nyilvános helyen pénzt vagy egyéb dolgot kéregetve gyűjtő tevékenység vagy erre utaló magatartás tanúsítása, mely nem jár együtt mások zaklatásával, házalással, és nem gyermekkorú személy társaságában vagy a gyermekkorú személy rábírásával történik.

14. Szórólaposztás: kis terjedelmű, hirdetési (terméket vagy szolgáltatást népszerűsítő) vagy tájékoztatási célú nyomtatvány, irat kézből kézbe történő ingyenes átadása.

3. Eljárási szabály

3. § A rendelet hatálya alá tartozó közterületek használatához történő hozzájárulásról, a védnökségvállalásról szóló szerződés megkötéséről, a filmforgatás céljából történő közterület-használatra vonatkozó hatósági szerződés jóváhagyásáról a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet (továbbiakban: SZMSZ) alapján átruházott hatáskörében a polgármester dönt.

4. A közterületi kategóriák

4. § A rendelet hatálya alá tartozó közterületeket három kategóriába kell sorolni:

a) az I. kategóriába tartoznak a Városrendezési és Építési Szabályzatban (a továbbiakban: KVSZ) megjelölt fővárosi városkép szempontjából kiemelt területek;

b) a II. kategóriába tartoznak a KVSZ-ben megjelölt kerületi városkép szempontjából kiemelt területek;

c) a III. kategóriába tartoznak az I. és II. kategóriába nem sorolt területek.

5. A közterület-használat és a közterület-használati hozzájárulás

5. § (1) A közterületet rendeltetésének megfelelő célra – a jogszabályok keretei között – bárki szabadon használhatja.

(2) A közterület rendeltetésszerű használata mások hasonló célú jogait nem csorbíthatja.

(3) Rendeltetésétől eltérő célú a közterület használata, ha a használat a közterület vagy annak meghatározott része mások általi rendeltetésszerű igénybevételét a rendeletben megfogalmazott módon akadályozza.

6. § (1) A közterület rendeltetéstől eltérő használatához (a továbbiakban: közterület-használat) közterület-használati hozzájárulás és a hozzájárulást is tartalmazó írásbeli szerződés megkötése (továbbiakban együtt: közterület-használati hozzájárulás) szükséges.

(2) Közterület-használati hozzájárulást kell beszerezni:

1. közterületbe nyúló védőtető, előtető, ernyőszerkezet és azon hirdető-berendezés, reklámhordozó (ideértve a választási kampányt szolgáló önálló hirdető-berendezést is), kirakat, reklámvitrin, a közterületbe 10 cm-en túl benyúló cég- vagy címtábla létesítéséhez elhelyezéséhez, fennmaradásához;

2. hirdető-berendezés, molinó felület, reklámzászló és reklám céllal elhelyezett termékek elhelyezéséhez, fennmaradásához, ideértve a választási kampányt szolgáló önálló hirdető-berendezés, óriásplakát közterületen történő elhelyezését, fennmaradását is, továbbá a közterületre jogszerűen – különösen hozzájárulás vagy jogszabály rendelkezése alapján – kihelyezett bármilyen építményre vagy tárgyra (különösen pavilonra, nyílt szerkezetű elárusítópultra, építési vagy egyéb célt szolgáló állványzatra) felszerelt reklám, reklámhordozó berendezés elhelyezéséhez, fennmaradásához; valamint bármilyen képek vagy reklámok közterületre történő vetítéséhez, és az erre a célra szolgáló berendezések közterületre történő elhelyezéséhez, fennmaradásához;

3. árusító és árusítással kapcsolatos, valamint szolgáltató fülke, pavilon, épület létesítéséhez, fennmaradásához, a már meglévő ilyen fülkék, pavilonok, épületek működéséhez;

4. az üzlet homlokzatával érintkező közterületen ideiglenes vagy idényjellegű árusításhoz, árubemutató kihelyezéséhez, fennmaradásához, mozgó árusítóhely létesítéséhez, fennmaradásához;

5. üzemanyagtöltő állomás, üzemanyag-egységárat jelző berendezés, a dunai rakparton közlekedési szolgáltatással kapcsolatos megállóhelyeken létesített fülke és várakozóhelyiség létesítéséhez, fennmaradásához, hajók kikötését szolgáló rögzítő eszközök, feljárók elhelyezéséhez, fennmaradásához, a rakpart használatához;

6. a köztisztasággal kapcsolatos építmények és berendezések elhelyezéséhez, fennmaradásához, amennyiben azok nem a közút tartozékai;

7. utcabútor, figyelmeztető és tájékoztató tábla, köztéri óra, kivetítő- és videofal-berendezés elhelyezéséhez, fennmaradásához;

8. utcai árusító és egyéb (különösen pénzváltó-, ital-, tömegközlekedési eszközök igénybevételére szolgáló jegy-, telefonkártya-, bank-, ATM) automaták felállításához, fennmaradásához;

9. építési munkával kapcsolatos létesítmények (különösen építési állványzat, munkaterület körülhatárolása, irodakonténer, konténer és tartozékai), valamint építmények és törmelékek elhelyezéséhez, fennmaradásához, tárolásához;

10. alkalmi és mozgóárusításhoz, szórólap osztásához, szolgáltató tevékenység végzéséhez, szórakoztató tevékenység folytatásához, különösen utcazenéléshez, valamint a portrérajzoláshoz;

11. film-, televízió-, videó- és hangfelvétel készítéséhez akkor, ha az a közterület rendeltetésszerű használatát 30 percnél hosszabb ideig akadályozza, kivéve a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény szerinti közterületi filmforgatást, ha nem kizárólag technikai kiszolgálás és stábparkolás célú a közterület-használat;

12. sport-, kulturális és családi eseményekkel kapcsolatos rendezvények, kiállítások, vásárok, piacok (a továbbiakban együtt: rendezvények) megtartásához szükséges közterületi helyszín használatához, mutatványos tevékenység folytatásához, továbbá az ezekhez kapcsolódó ideiglenes parkolók létesítéséhez, elhelyezéséhez, fennmaradásához;

13. a közterület egyéb turisztikai, kereskedelmi, vendéglátó-ipari hasznosításához (különösen vendéglátó terasz, előkert);

14. települési szilárdhulladék-gyűjtő konténer elhelyezéséhez vagy hulladékgyűjtő edény állandó elhelyezéséhez (kivéve Budapest Főváros XIII. kerület területén a köztisztasági feladatokat ellátó szerv vagy jogi személy által kezelt kommunális hulladék részére rendszeresített gyűjtőedény);

15. őrzött parkoló létesítéséhez, fennmaradásához;

16. alkalmankénti rakodás céljából közterület kizárólagos használatához;

17. civil és egyéb szervezetek érdekében végzett adománygyűjtéshez szükséges építmények, berendezések elhelyezéséhez, fennmaradásához;

18. ételosztáshoz szükséges építmények, berendezések elhelyezéséhez, fennmaradásához;

19. forgalomból ideiglenesen kivont járművek 30 napon túli tárolásához mellékútvonalon;

20. hőlégballon, motoros légi járművek alkalmi tartózkodásához (különösen fel- és leszállóhely);

21. a Kerületi Emlékhely területén megemlékezés, megemlékezés céljára szolgáló rendezvény tartásához;

22. megújuló energiaforrások műtárgyai elhelyezéséhez.

(3) A (2) bekezdés 1., 2., 3., 7. és 13. pontjában meghatározott közterület-használat esetén a közterület-használati hozzájárulás feltétele a vonatkozó rendelet szerinti településképi bejelentési eljárás lefolytatása, a bejelentés tudomásulvétele, kikötések esetén azok figyelembevétele.

7. § (1) Nem kell közterület-használati hozzájárulás:

a) a közút, a járda és a zöldterület építésével, javításával és fenntartásával kapcsolatos munkák elvégzéséhez;

b) fák és zöldterületek védelmét szolgáló berendezések elhelyezéséhez, fennmaradásához;

c) az úttartozékok és a közúti közlekedés szervezésének és irányításának céljait szolgáló berendezések elhelyezéséhez;

d) elektronikus hírközlési építmények, valamint közműves berendezések, illetve létesítmények hibaelhárításához szükséges munkák elvégzéséhez;

e) a kizárólag kézi hordozású eszközökkel végzett, illetve a 30 percet meg nem haladó időtartamú film-, televízió-, videó- és hangfelvételek készítéséhez, továbbá, ha turisztikai vagy családi célból készül a felvétel;

f) reklámot nem tartalmazó előtető, védőtető, ernyőszerkezet elhelyezéséhez, ha annak közterülettel érintkező felülete a 2 négyzetmétert nem haladja meg;

g) az élet- és balesetveszély elhárításához szükséges időtartamot meg nem haladó munkálatok elvégzéséhez;

h) futóversenyek útvonalának biztosításához.

(2) A közterület-használati hozzájárulás nélkül végezhető közterület-igénybevétel az (1) bekezdés a), d) és g) pontjában foglalt eseteit a használat megkezdése előtt be kell jelenteni a kerület közigazgatási területén közútkezelésért felelős jogi személynek.

6. Vendéglátó terasz-előkert létesítése

8. § (1) Vendéglátó teraszok csak akkor létesíthetők a közterületi járdákon, ha a terasz által elfoglalt terület miatt visszamaradó gyalogos járófelület szélessége legalább 1,5 méter.

(2) Épülethomlokzat előtt vendéglátó terasz csak akkor létesíthető, ha:

a) a társasház tulajdonosai a társasházakra vonatkozó jogszabályok szerint a hozzájárulásukat megadják, valamint az üzemeltető a hozzájáruló határozatban esetlegesen kikötött feltételeket tudomásul veszi, és azokat betartja,

b) az épület földszinti rendeltetési egységeinek akadálytalan megközelítése biztosított,

c) a terasz használata nem zavarja az épület rendeltetésszerű használatát.

(3) A vendéglátó terasz homlokzattal párhuzamos hosszmérete nem haladhatja meg az épület homlokzati hosszméretét, figyelembe véve a kapubejárat és az egyéb rendeltetési egységek kirakatainak és bejáratainak akadálytalan megközelítését is.

(4) Ha az épület földszintjén vagy magasföldszintjén lakás található, akkor a vendéglátó terasz kialakításához a földszinti vagy magasföldszinti lakás tulajdonosának írásbeli hozzájárulását meg kell szerezni. Hozzájárulás hiányában a terasz kialakításához közterületi hozzájárulás nem adható.

(5) Vendéglátó teraszra vonatkozó közterület-használati megállapodásban elő kell írni a szerződés megszűnése esetére a terasz elbontásának kötelezettségét.

7. Taxiállomások létesítése és használata

9. § (1) Közterületen taxiállomás létesítése, használata és üzemeltetése a Budapest főváros közterületein a taxiállomások létesítéséről, használatáról és üzemeltetésének rendjéről szóló fővárosi közgyűlési rendelet és a jelen rendelet szabályai szerint engedélyezhető, végezhető.

(2) A közterület-használati szerződésben indokolt esetben a vonatkozó jogszabályban meghatározott számú taxi férőhely közterületi burkolaton történő felfestése írható elő.

(3) A taxiállomás üzemeltetőjének kötelessége az elfoglalt terület és közvetlen környezetének tisztántartása és a lakosságot zavaró tevékenységek (különösen rádiózás, gépjármű motorjának indokolatlan üzemeltetése) megakadályozása.

(4) Az érvényes közterület-használati szerződésben meghatározott számú taxi férőhelyen az e számot meghaladó taxi várakozása a jogellenes közterület-használat jogkövetkezményeit vonja maga után.

8. Filmforgatás céljára történő használat jóváhagyása

10. § (1) A mozgóképről szóló törvény szerinti filmalkotás forgatása céljából történő közterület-használat (a továbbiakban: filmforgatás céljára történő közterület-használat) vonatkozásában a rendelet szabályait az e szakaszban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A hatósági szerződés jóváhagyásának egyedi feltételeként kell meghatározni mindazon előírásokat, amelyeket a kérelmezett közterület-használattal kapcsolatban a közútkezelő a véleményében, a forgalomtechnikai kezelő-üzemeltető az általa jóváhagyott forgalomtechnikai tervben, a zöldfelület kezelője-üzemeltetője a hozzájárulásban, vagy bármely más, a kérelmezett közterület-használat folytán érintett szerv, szervezet nyilatkozatában meghatároz. A közút közterület-használatára vonatkozó közútkezelői vélemény hiányában a hatósági szerződés nem hagyható jóvá.

(3) Az 1. mellékletben meghatározott turisztikailag kiemelt központi területeken a közterület-használat együttesen (forgatási helyszín, technikai kiszolgálás, stáb parkolás) nem haladhatja meg a 150 m2 területet. A technikai kiszolgálás és stáb parkolás céljára történő közterület-használat nem haladhatja meg a teljes közterület-használat 50%-át.

(4) Kizárólag stáb parkolás vagy technikai kiszolgálás céljából történő közterület-használathoz e rendelet szerinti közterület-használati hozzájárulás szükséges.

11. § (1) Filmforgatás céljából történő közterület-használat időtartama nem haladhatja meg az egy hetet.

(2) Vasárnapra és ünnepnapra vonatkozó közterület-használat nem hagyható jóvá.

12. § A filmforgatás során a szomszédos lakó ingatlanok gyalogos vagy gépkocsival történő megközelítését a közterület-használó köteles folyamatosan biztosítani. E kötelezettséget nem tartalmazó hatósági szerződés nem hagyható jóvá.

13. § (1) Amennyiben a közterületre vonatkozóan már közterület-használat iránt kérelmet nyújtottak be, a már benyújtott kérelem az elbírálás során elsőbbséget élvez.

(2) Ha a hatósági szerződés megküldésének időpontjában a közterületre vonatkozóan érvényes közterület-használati szerződés van, a közterület-használat jóváhagyását meg kell tagadni.

(3) Meg kell tagadni a hatósági szerződés jóváhagyását annak a kérelmezőnek, akinek a közterület-használati szerződése a kérelem benyújtását megelőző egy éven belül jogellenes közterület-használat, vagy díjfizetési hátralék miatt szűnt meg, vagy jóváhagyott hatósági szerződésétől eltérően szabálytalanul használta a közterületet, vagy a megállapított díjat nem fizette meg, vagy annak, aki a kérelem benyújtását megelőző 3 éven belül közterület-használati hozzájárulás nélkül használta a közterületet.

9. A közterület használati hozzájárulás megtagadásának esetei

14. § (1) Nem adható közterület-használati hozzájárulás:

1. olyan járdaszakaszra, ahol a tervezett létesítmény a gyalogos közlekedést, vagy az úttestre lépő gyalogos észlelését akadályozná;

2. zöldterületekre, ha a tervezett használat az ott levő növényállományt maradandóan károsítja és a helyreállítása nem lehetséges, kivéve a területükön húzódó közművek javításához, létesítéséhez, fenntartásához nélkülözhetetlen munkálatokat;

3. a közút és a járda felületének reklám – ideértve a politikai reklámot is – céljára történő használatához;

4. büfétermék és sütőipari termék, zöldség és gyümölcs nyílt szerkezetű elárusító pulton, berendezésen vagy járművön történő értékesítéséhez az I. és II. kategóriába tartozó közterületen;

5. árusító és az árusítással kapcsolatos fülke, pavilon, épület létesítéséhez, kivéve a virág-, hírlap- és könyvárusítást;

6. árusító, kereskedelmi vagy szolgáltató célokat szolgáló zárt szerkezetű épületek létesítéséhez;

7. olyan tevékenység gyakorlásához, amely a környezetre káros hatással lenne, a közbiztonságot vagy az egészséget veszélyeztetné;

8. olyan létesítmények és berendezések létesítéséhez, amelyek működtetéséhez a szükséges energia- és vízellátás, csatorna vagy a szabványoknak megfelelő zárt rendszerű szennyvízelvezetés és hulladéktárolás nem biztosítható, vagy a felhasználás mértéke nem állapítható meg;

9. jármű iparszerű javítására;

10. építési reklám-háló elhelyezéséhez olyan épület vonatkozásában, amelynek homlokzat-felújítása kapcsán 10 éven belül építési reklám-háló már kihelyezésre került, kivéve, ha az időközben szükségessé váló felújítási munkákat kiemelt városképi, élet- és balesetvédelmi, műemlékvédelmi szempontok indokolják;

11. a közlekedésben való részvétel feltételeivel nem rendelkező vagy a közlekedésben részt nem vevő olyan járművek elhelyezéséhez, tárolásához, amelyeken reklámhordozó kerül elhelyezésre (különösen reklámos utánfutók);

12. főútvonalon és főútvonal jelzőtáblával jelzett utcában üzemképtelen jármű tárolására;

13. mutatványos tevékenységre, kivéve ünnepnap vagy rendezvény alkalmából az ünnep, illetve a rendezvény időtartamára;

14. reklámberendezésekre:

a) zöldfelületen,

b) közutak mentén a közlekedési tábla, útbaigazító tábla elhelyezésére szolgáló területen,

c) közúti közlekedési jelzőtáblákon, illetve azok 10 m-es körzetében,

d) a Kerületi Emlékhelyen;

15. az utcanévtábla, emléktábla szélétől számított 3 méteren belül reklámtáblák és fényreklámok elhelyezésére;

16. annak, akinek a közterület-használati szerződése a kérelem benyújtását megelőző egy éven belül jogellenes közterület-használat, vagy díjfizetési hátralék miatt megszűnt, vagy annak, aki a kérelem benyújtását megelőző 3 éven belül közterület-használati hozzájárulás nélkül használta a közterületet;

17. azoknak, akiknek az Önkormányzattal szemben közterület-használati díj hátraléka van vagy az elmúlt naptári évben ilyen jogcímen tartozása volt;

18. új pavilon létesítésére, kivéve a hírlap- és virágárusítás céljára szolgáló pavilonokat;

19. asztali és mozgóárusításra a Kerületi Emlékhely területén;

20. olyan építményekre, amelyek elhelyezését a KVSZ nem teszi lehetővé;

21. mozgó, alkalmi és kézi árusításra a rendelet 4. § a) pontja szerinti I. kategóriába tartozó területeken;

22. nem közlekedési célú úszóműves kikötő létesítéséhez;

23. az I. közterületi kategória zöldterületein lovas rendezvényre, lovagoltatásra, hadászati eszközök, járművek, nehézgépjárművek közlekedésére, bemutatására;

24. a közterület közlekedésre szolgáló részén gépjárműről, annak platójáról, csomagtartójából, utánfutóból történő árusításra;

25. ha a működési engedéllyel rendelkező kereskedelmi vállalkozás az üzlethelyisége homlokzatával érintkező közterületet a falsíkjától számított 50 centiméteren túl kívánja használatba venni, és ezzel leszűkíti a zavartalan gyalogos közlekedéshez szükséges min. 1,5 m-es járda sávszélességet vagy egyébként a meglévő parkolási módot befolyásolja.

15. § (1) A rendelet hatálya alá tartozó területeken 6 óra és 22 óra között kolduló, kéregető tevékenység nem folytatható.

(2) A rendelet hatálya alá tartozó területeken tilos kéretlenül, másokat zavaró módon különböző szolgáltatásokat nyújtani, árusítani, osztogatni Ennek minősül különösen a piros lámpánál történő autóablak-tisztítás, a hírlapárusítás és a szórólaposztás.

(3) Tilos telepengedélyhez vagy bejelentéshez kötött vállalkozói tevékenységet közterületen folytatni. (különösen iparszerű autószerelés, gumijavítás)

(4) Abban az esetben, ha a vállalkozás olyan tevékenységre irányul, amelyhez gépjármű ki-és behajtás szükséges, a szolgáltatáshoz kapcsolódóan a gépjárművek tárolása nem akadályozhatja, és nem zavarhatja a közterület gyalogos- és gépjárműforgalmát. (különösen iparszerű autószerelés, gumijavítás).

(5) Amennyiben a rendezvényen illemhelyek telepítése szükséges, akkor a rendezvényen az egyidejűleg résztvevők száma alapján 500 főre vetítve legalább 1 akadálymentesített illemhely kihelyezése is kötelező.

(6) Építési reklámháló kihelyezéséhez, fennmaradásához csak olyan épület vonatkozásában adható közterület-használati hozzájárulás, amely épület homlokzati felújításához szükséges építési állványzat közterület-használata a 9 hónapot nem haladja meg.

10. A közterület-használati hozzájárulás iránti kérelem

16. § (1) A közterület-használati hozzájárulást annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja. Építési engedélyhez kötött építmény esetében és az építési munkálatokkal összefüggő közterület-használat esetében az építtetőnek vagy az általa meghatalmazott személynek kell a közterület-használati hozzájárulást beszereznie. Szórólaposztás esetén a közterület-használati hozzájárulást annak kell kérnie, akinek érdekében a szórólapot osztani kívánják.

(2) A közterület-használati hozzájárulás iránti kérelemnek tartalmaznia kell különösen:

a) a kérelmező nevét és lakóhelyének, vagy székhelyének és telephelyének címét;

b) a közterület-használat célját és időtartamát;

c) a közterület-használat helyének helyrajzi szám szerinti, pontos területnagysággal és a használat módjával történő meghatározását és helyszínrajzon történő megjelölését, rendezvények esetén továbbá a tervezett résztvevői létszámot és a tervezett illemhelyek – külön megjelölve az akadálymentesítettek – helyét és darabszámát;

d) a közterületen folytatni kívánt tevékenységre jogosító okirat egyszerű másolatát;

e) a kérelmező által folytatni kívánt tevékenységben részt vevők (közreműködők) nevét és lakcímét;

f) építési engedélyhez kötött építmény esetében vagy építési munkálatokkal összefüggő közterület-használat esetében az építtetőtől kapott meghatalmazást és a jogerős építésügyi hatósági engedélyt;

g) a rendeletben meghatározott esetekben a településképi bejelentés tudomásulvételéről szóló döntést;

h) meglévő vagy korábban létesített reklámtáblák, hirdető-berendezések, kirakatok, reklámvitrinek, védőtetők, előtetők és ernyőszerkezetek esetén fényképet a megjelenítésről.

(3) Települési szilárd hulladék képződésével járó közterület-használathoz közterület-használati hozzájárulás akkor adható, ha a kérelmező igazolja, hogy a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást – ennek teljesítésére jogosult szolgáltató útján – igénybe veszi.

17. § (1) A hozzájárulás iránti kérelemnek vendéglátó teraszok létesítése esetén a 16. § (2) bekezdésben foglaltakon kívül tartalmaznia kell:

a) a 8. § (2) bekezdés a) pontjában előírt tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot;

b) a terasz mögötti épület földszinti helyiségei rendeltetésének megnevezését;

c) az épület földszinti helyiségeinek és kirakatainak megközelítéséről készült vázlatrajzot;

d) a terasz kialakítására vonatkozó településképi bejelentés tudomásulvételéről szóló döntést;

e) szükség esetén a 8. § (4) bekezdésben előírt hozzájáruló nyilatkozatot.

(2) A hozzájárulás iránti kérelemnek a 16. § (2) bekezdésben foglaltakon kívül taxiállomás létesítése esetén tartalmaznia kell:

a) az állomás közvetlen környezetében lévő épületek, intézmények funkciójának megnevezését;

b) az állomás közvetlen környezetében lévő épületek, intézmények megközelítési lehetőségeit tartalmazó helyszínrajzot;

c) a taxiállomáson elhelyezni kívánt reklámtábla szövegét és az elhelyezésére vonatkozó rajzot.

18. § (1) Az I. közterületi kategória zöldterületeinek használatához a kérelemben meg kell adni:

a) a látogatók várható számát;

b) a várható gépkocsiforgalmat és parkolóhely igényt;

c) a rendezvény lebonyolításában részt vevők számát;

d) a higiénés feltételek biztosítására vonatkozó adatokat.

(2) A helyszínrajzon fel kell tüntetni a rendezvény megtartásához szükséges területet.

19. § (1) Az alábbi kérelmek elbírálásához az illetékes szervek hozzájárulását be kell szerezni:

a) közút és járda területét érintő közterület-használatoknál a közútkezelő hozzájárulását;

b) kereskedelmi, vendéglátó-ipari, kisipari tevékenységek esetén az ipar-kereskedelmi hatóság hozzájárulását;

c) műemléki védettség alatt álló területen a műemlékvédelmi hatóság hozzájárulását.

(2) A kérelmet a közterület-használat megkezdése előtt legalább 15 nappal kell benyújtani.

(3) A közterület-használati hozzájárulás nem pótolja a jogszabályokban előírt egyéb (különösen építésügyi, egészségügyi, rendészeti) hatósági, szakhatósági engedélyek, hozzájárulások, vélemények, nyilatkozatok beszerzését.

20. § (1) A közterület nem rendeltetésszerű, de közterület-használati hozzájárulást az 7. § (1) bekezdésben foglaltak szerint nem igénylő igénybevételét a (2)-(4) bekezdésben foglalt kivételekkel – lehetőleg az igénybevétel megkezdése előtt 1 nappal, legkésőbb azonban a használat megkezdésével egyidejűleg – be kell jelenteni, az (5) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel.

(2) A 7. § (1) bekezdés h) pontja szerinti futóversenyt legalább 30 nappal az igénybevétel előtt kell bejelenteni.

(3) A 7. § (1) bekezdés e) pontja szerinti igénybevételt nem kell bejelenteni.

(4) A 7. § (1) bekezdés b) és f) pontjában meghatározott esetekben legalább 15 nappal az igénybevétel előtt kell bejelenteni.

(5) Az 7. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt igénybevétel esetén a bejelentést minden esetben haladéktalanul meg kell tenni, és a bejelentéshez csatolni kell a műszaki hiba részletes leírását, az elhárításhoz szükséges intézkedések részletes felsorolásával együtt. A bejelentést és a közterület igénybevételét az erre jogosult szervezet jogosult ellenőrizni.

11. A közterület-használati hozzájárulás megadása

21. § (1) A közterület-használati hozzájárulási kérelem elbírálása során figyelembe kell venni a Fővárosi Szabályozási Kerettervet (FSZKT, 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. Rendelet), a Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzatot (BVKSZ 47/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. Rendelet), az adott területre vonatkozó Kerületi Szabályozási Tervet (KSZT), valamint a Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatot (KVSZ), a városképi, városrendezési, műemlékvédelmi, közlekedési, környezetvédelmi, közegészségügyi és köztisztasági előírásokat, kereskedelmi és turisztikai szempontokat, s érvényesíteni kell a jogszabályok előírásait is.

(2) A kérelem elbírálása során elsőbbséget kell biztosítani az építmények építésével, javításával és karbantartásával kapcsolatos közterület-használatnak.

22. § (1) A közterület-használati hozzájárulásnak tartalmaznia kell különösen:

a) a jogosult nevét és lakóhelyének, vagy székhelyének, telephelyének címét;

b) a közterület-használat célját és időtartamát, vagy azt a feltételt, amelynek bekövetkeztéig a hozzájárulás érvényes;

c) a közterület-használat helyének, módjának, mértékének és egyéb feltételeinek pontos meghatározását;

d) utalást arra, hogy a hozzájárulás csak a közreműködő szakhatóságok hozzájárulásában foglalt előírások megvalósítása esetén érvényes;

e) a hozzájárulás megszűnése esetére az eredeti állapot kártalanítási igény nélküli helyreállításának kötelezettségét;

f) közterület-használati díj fizetési kötelezettség esetén a díj mértékét és megfizetésének módját, díjmentesség esetén, annak tényét;

g) a jogosult közterületet érintő tevékenységében részt vevők nevét és lakcímét;

h) a közterület-használat jellegétől függően egyéb hatósági, szakhatósági előírásokról és kikötésekről szóló tájékoztatást, a városképi követelményeket, a környezetvédelmi, valamint a munka- és balesetvédelmi előírásokra történő utalást;

i) a közterület-használat időtartama alatt a szükséges állagmegóvási, karbantartási és tisztántartási kötelezettség előírását;

j) a közterület-használati hozzájárulás átengedésének tilalmát annak rögzítésével, hogy a közterület-használati hozzájárulás kizárólag a jogosult részére szól, azonban lehetősége van a közterület-használathoz közreműködőket igénybe venni, de a közterület-használat joga tovább nem ruházható.

(2) A közterület-használati hozzájárulást meg kell küldeni:

a) a kérelmezőnek,

b) a közterület-használati díj beszedésével megbízott szervnek.

(3) A közterület-használati hozzájárulásról értesíteni kell:

a) Budapest Főváros XIII. Kerületi Közterület-felügyeletet,

b) a Budapesti Rendőr-főkapitányságot a rendezvényekkel kapcsolatban.

(4) A közterület-használati hozzájárulás megtagadását közölni kell:

a) a kérelmezővel,

b) Budapest Főváros XIII. Kerületi Közterület-felügyelettel.

(5) A közterület-használati hozzájárulást tartalmazó szerződést a közterület-használati hozzájárulásról szóló döntés meghozatalát követő 30 napon belül a kérelmezőnek alá kell írni, ellenkező esetben kérelmét visszavontnak kell tekinteni. Nem adható közterület-használati hozzájárulás ugyanannak a kérelmezőnek ugyanazon közterület használatára és ugyanazon tevékenységre vonatkozóan az aláírás hiánya miatti második visszavonást követő 6 hónapon belül.

23. § A közterület-használati hozzájárulás alapján a közterületet kizárólag a jogosult, valamint a 22. § (1) bekezdés g) pontjában felsoroltak (közreműködők) használhatják. A közterület-használati hozzájárulás harmadik személy részére át nem engedhető, az kizárólag a jogosult részére szól, azonban ez nem korlátozza a jogosult azon jogát, hogy a közterület-használathoz közreműködőket vegyen igénybe.

24. § (1) Fontos közérdekből vagy üzemzavar elhárítása miatt a közterület használatának szünetelése rendelhető el.

(2) A közterület-használat szünetelésének ideje nem számít bele a közterület-használat időtartamába, és nem lehet hosszabb, mint a hozzájárulás megszűnéséig még hátralévő idő.

(3) A közterület-használat szünetelésének idejére a már befizetett közterület-használati díj időarányos részét külön döntés nélkül vissza kell fizetni – a közterület-használati hozzájárulásban foglaltak szerint – a jogosult részére.

25. § (1) Ha a közterület-használati hozzájárulás megszűnik vagy szünetel, a jogosult kártalanítási igény nélkül köteles a közterület eredeti állapotát – különösen annak tisztaságát – haladéktalanul helyreállítani.

(2) A közterület-használattal járó kötelezettségek – így különösen a közterület-használati díj megfizetése – szempontjából azt az időt is be kell számítani a közterület-használatba, ameddig a jogosult az eredeti állapotot hiánytalanul helyre nem állította.

12. A közterület-használat időtartama és díja

26. § (1) Közterület-használati hozzájárulás csak ideiglenes jelleggel – meghatározott időtartamra vagy meghatározott feltétel bekövetkeztéig – adható.

(2) Az építési munka végzésével kapcsolatos tevékenységre – különösen állvány, építőanyag, törmelék elhelyezésére – közterület-használati hozzájárulás csak az építési munka végzésének tartamára adható.

(3) Az országgyűlési képviselő és az önkormányzati, valamint az egyéb képviseleti szervekbe való választással, továbbá népszavazással kapcsolatos hirdető-berendezések elhelyezéséhez a választás napjának kitűzését követő naptól a választások napját követő 15. napig terjedő időszakra adható közterület-használati hozzájárulás.

(4) A közterület-használati hozzájárulás – az (5) bekezdésben foglalt kivétellel – legfeljebb egy évre adható. A közterület-használati hozzájárulás mutatványos, ugrálóasztal esetén legfeljebb tizenöt napra, idényjellegű árusítás és alkalmi árusítás (ünnepek előtti vásár, karácsony, húsvét) esetén legfeljebb harminc napra adható.

(5) Az 1 évet meghaladó időtartamra szóló közterület-használati hozzájárulások megadásáról az SZMSZ alapján átruházott hatáskörében a Tulajdonosi, Kerületfejlesztési és Lakásgazdálkodási Bizottság dönt. A közterület-használati hozzájárulás legfeljebb tíz évre adható.

27. § (1) A közterület-használatért a hozzájárulás jogosultja díjat köteles fizetni.

(2) A közterület-használati díj mértékét – kivéve a filmforgatás céljából történő közterület-használatot – közterület kategóriák szerint a rendelet 2. melléklete határozza meg.

(3) A közterület-használati díjat a közterület-használati hozzájárulásban meghatározott tárgyidőszakra előre kell megfizetni.

(4) A közterület-használati díj összegét és megfizetésének módját közterület-használati szerződésben, filmforgatás céljára történő használat esetén hatósági szerződésben kell rögzíteni.

(5) A díjat a közterület tényleges használatára tekintet nélkül a szerződésben rögzített időtartamra és módon kell megfizetni.

(6) Az (5) bekezdésben foglaltakat filmforgatás céljából történő közterület-használat esetén is megfelelően alkalmazni kell.

28. § (1) A létesítménnyel elfoglalt közterület nagyságának megállapításánál a létesítmény négyzetméterekben számított területét kell figyelembe venni.

(2) Hirdetőtábla, hirdető-berendezés és óriásplakát esetén annak hirdetőfelületét, a vetített képek és reklámok esetén a vetítéssel érintett négyzetméterben kifejezett felületet, a kivetítő- és videófal-berendezés esetén a képernyő felületét kell számításba venni, míg a hirdetőoszlop és a zászló esetében azok darabszámát kell figyelembe venni, míg a dunai rakparton hajók kikötését szolgáló rögzítő eszközök, feljárók esetén folyóméterben kell a használatba adott területet meghatározni.

(3) A számítás szempontjából minden töredék négyzetméter, folyóméter egész négyzetméternek, folyóméternek számít.

(4) A kézből történő utcai árusítás, továbbá a szórólaposztás esetében a fizetendő díj szempontjából az 1 fő által elfoglalt terület egységesen 1 négyzetméternek tekintendő.

29. § Ha a díjköteles közterület-használat a közterület olyan igénybevételével jár, amely megváltoztathatja annak eredeti állapotát, a közterület-használati szerződésben a használati díj kétszeresének megfelelő óvadék fizetési kötelezettséget kell előírni. Az eredeti állapot helyreállítása, a közterület-használati díj megfizetése esetén az óvadék visszajár.

13. A jogellenes közterület-használat következményei

30. § (1) Aki közterületet hozzájárulás nélkül, vagy a hozzájárulástól eltérő módon, különösen a hozzájárulásban rögzített céltól vagy tevékenységtől eltérő más tevékenység kifejtésére, vagy a hozzájárulásban meghatározott mértéket meghaladó alapterületben használ, köteles felhívásra a jogellenes közterület-használatot haladéktalanul megszüntetni, továbbá kártalanítás nélkül köteles a közterület eredeti állapotának helyreállítására. Az Önkormányzat az eredeti állapot helyreállítását a kötelezettséget elmulasztó költségére elvégeztetheti, amennyiben a helyreállításra vonatkozó felhívásnak az érintett 8 napon belül nem tesz eleget.

(2) Az Önkormányzat az eredeti állapotot az erre irányuló felhívás mellőzésével és az (1) bekezdésben megszabott határidő elteltére való tekintet nélkül azonnal helyreállíthatja, ha az élet- és balesetveszély vagy jelentős anyagi kár, a közrend, közbiztonság, a közterület rendje, rendeltetésszerű használata súlyos sérelmének elhárítása érdekében, vagy jelentős közérdekből egyébként indokolt. Az eredeti állapot helyreállításának költségeit ebben az esetben is a jogosulatlan közterület-használó köteles viselni.

(3) A (2) bekezdés alkalmazása szempontjából a közterület rendje, rendeltetésszerű használata súlyos sérelmének minősül, ha a jogellenes közterület-használat a közlekedésben való részvétel feltételeivel nem rendelkező vagy a közlekedésben részt nem vevő járművek reklámhordozó céllal való elhelyezése, tárolása útján valósul meg. Ebben az esetben az Önkormányzat az eredeti állapotot az erre irányuló felhívás mellőzésével és az (1) bekezdésben megszabott határidő elteltére való tekintet nélkül azonnal helyreállíthatja. Az eredeti állapot helyreállításának költségeit ebben az esetben is a jogosulatlan közterület-használó köteles viselni.

31. § (1) Tízszeres használati díjat kell fizetni arra az időtartamra, amely a közterület- használati hozzájárulás megszűnésétől az eredeti állapot helyreállításáig tart.

(2) Tízszeres használati díjat kell fizetni annak, aki a közterületet hozzájárulás nélkül, vagy a hozzájárulástól eltérően, vagy megszűnése után használja.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltakat filmforgatás céljából történő közterület-használat esetén is megfelelően alkalmazni kell.

14. A közterület-használati díjfizetés alóli mentesség és kedvezmény esetei

32. § (1) A közterület-használati díjfizetés alóli mentesség a közterület-használati kérelem és a közterület-használati szerződés alapján megilleti:

a) mindazokat a létesítményeket és tevékenységeket, így különösen azokat, amelyeknek elhelyezésére és folytatására az Önkormányzattal egyeztetett, vagy jóváhagyott programok alapján kerül sor (különösen szervezett hulladékgyűjtés, szelektív hulladékgyűjtéshez elhelyezett konténerek, non-profit érdekeltségű programok);

b) az önkormányzati tulajdonú épületek felújításával, önkormányzati beruházásban megvalósuló épületek építésével, önkormányzati beruházásban megvalósuló közutak, közterületek felújításával, fenntartásával kapcsolatos közterület-használatot, ha a használat időtartama az egy évet nem haladja meg;

c) műemlékvédelem, vagy helyi védettség alatt álló épületek felújítási munkálataival kapcsolatos közterület-használatot, ha a használat időtartama az egy évet nem haladja meg;

d) a közműveknek (elektromos, gáz, víz, csatornázás, távfűtés), a köztisztasági szerveknek a feladatuk ellátását szolgáló közérdekű létesítményeit;

e) az országos és helyi közforgalmú vasutak, továbbá a közforgalmú közúti, vízi és légi közlekedési vállalatoknak a feladatuk ellátását szolgáló létesítményeit;

f) az önkormányzat intézményei és az Önkormányzat nevében közfeladatot ellátó által a közfeladat ellátása céljából történő közterület-használatot;

g) ételosztás céljából történő közterület-használatot;

h) taxiállomások üzemeltetőjét.

(2) Nem terjed ki az (1) bekezdésben meghatározott mentesség a közforgalmú közúti és légi közlekedési vállalatok közterületen elhelyezett állomáshelyein, fedett várakozóhelyein lévő árusító és vendéglátó-ipari helyiségek (fülkék) által elfoglalt területekre.

(3) Csökkenthető a közterület-használati díj mértéke:

a) 50%-kal a kiemelt területeken a 18.00 óra és reggel 8.00 óra közötti időszakban rakodás céljára igénybevett közterület használata után;

b) 40%-kal új lakások építése esetén;

c) 50%-kal, ha a magasépítési munkák során a kivitelező a gyalogos forgalom zavartalansága és biztonsága érdekében a járda űrszelvénye fölé védőtetőt épít;

d) az egyéni vállalkozók közül a hadigondozottaknak, rokkantaknak, csökkentett munkaképességűeknek 40%-kal, a nyugdíjkorhatárt elért személyeknek 25%-kal, amely egy helyen vehető igénybe és csak akkor, ha a vállalkozó személyesen gyakorolja a tevékenységét.

(4) Részben vagy teljes mértékben csökkenthető a közterület-használati díj:

a) személyi vagy szociális helyzet alapján – különösen indokolt esetben méltányosságból – magánszemélyek esetén;

b) az önkormányzat érdekében végzett építési munka után;

c) humanitárius és karitatív célok érdekében végzett tevékenység után;

d) az önkormányzat intézményei által szervezett rendezvények esetében;

e) civil és egyéb szervezetek érdekében végzett adománygyűjtés esetében.

(5) Egyidejűleg csak egy jogcímen csökkenthető a közterület-használati díj.

33. § (1) A közterület-használati szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése esetén a jogosult által megfizetett használati díj időarányos részét számára vissza kell fizetni.

(2) Az (1) bekezdés nem alkalmazható filmforgatás céljából történő közterület-használat jóváhagyása esetén.

15. A zöldterületekre és egyes közterületekre vonatkozó külön rendelkezések

34. § (1) A zöldfelületeket és a zöldterületeket rendeletetésüknek megfelelő célra és módon, állaguk sérelme nélkül mindenki ingyenesen használhatja, az eltérő használathoz a jogszabályok és e rendelet szerint lehet hozzájárulást adni.

(2) A zöldfelületek és a zöldterületek használata során az élő növényzet védelméről, a zöldfelületekhez tartozó tárgyak, építmények, létesítmények, a zöldterületi funkció megőrzéséről és a károsítás megelőzéséről gondoskodni kell.

35. § (1) A zöldfelületek megóvása érdekében tilos a növényzet (fák, cserjék, virágok, gyep) és a zöldfelületek egyéb elemeinek, tartozékainak, felszerelési tárgyainak bármilyen módon történő szándékos vagy gondatlan megrongálása, elpusztítása, károsítása.

(2) Zöldterületeken járművel, kerékpárral csak az erre a célra kijelölt utakon szabad közlekedni.

(3) Zöldterületen labdajátékokat folytatni csak az arra kijelölt helyen a kifüggesztett házirend betartásával és mások testi épségére figyelemmel lehet.

(4) Tilos:

a) a zöldfelületeken lévő fákról, növényekről engedély nélkül a virágok, termések szedése, a fák – talaj feletti vagy alatti részeinek – megcsonkítása;

b) az élő fára plakátot vagy más hirdetést kihelyezni;

c) gyepfelületre, parkosított területre gépkocsival vagy más járművel behajtani, beállni; kivéve a fenntartással megbízott szolgáltató külön tulajdonosi hozzájárulással rendelkező gépjárműveit;

d) zöldfelületen közkifolyónál, kútnál járművet mosni;

f) zöldfelületen szemetelni, törmeléket vagy egyéb, a zöldfelületet károsító tárgyat lerakni;

g) közterületen kempingezni;

h) a zöldterület fenntartását akadályozó vagy közegészségügyi veszélyeztetést okozó tevékenységet folytatni.

36. § (1) A társasházak védnökséget vállalhatnak a háztömbökkel körülhatárolt, a háztömbök épületek közé beékelődött vagy a háztömbbel közvetlenül határos közterületek felett.

(2) A védnökség alatt a közterület tisztántartását, karbantartását és szépítését kell érteni, amelyhez a szükséges munkálatokat a társasházaknak saját költségen kell elvégezni. A közterület rendeltetése nem változtatható meg.

(3) A védnökséget vállaló társasháznak biztosítania kell, hogy a védnökséggel érintett közterületet a nyári időszámítás szerint 8 és 21 óra, téli időszámítás szerint 8 és 18 óra között bárki igénybe vehesse annak eredeti rendeltetése szerint.

(4) A védnökség vállalásáról az önkormányzattal szerződést kell kötni.

(5) A közterületek fenntartásáról gondoskodó önkormányzati szervezet a (2) bekezdés szerinti vállalás teljesítését jogosult ellenőrizni.

37. § A jelen rendeletben foglalt előírások megtartását a közterület-felügyelők, a jogszabályok szerint ellenőrzésre jogosult más szervek, illetve a tulajdonos által megbízott egyéb személyek, a kerületi polgármesteri hivatal megbízott ügyintézői a helyszínen, vagy más alkalmas módon ellenőrizhetik. Az ellenőrzés során a közterület használója köteles igazolni a használat jogalapját a közútkezelői hozzájárulás, a közterület-használati szerződés vagy a közterület-használati hozzájárulás eredeti vagy hiteles másolati példányának átadásával.

16. Záró rendelkezések

38. § (1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 6. § (3) bekezdése, a 16. § (2) bekezdés g) pontja és a 17. § (1) bekezdés d) pontja 2013. május 1. napján lép hatályba.

39. § Hatályát veszti Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 60/1995. (XII. 11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról és rendjéről.

40. § A rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését megelőzően indult és folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

Dr. Prehlik Lajos Dr. Tóth József
jegyző polgármester

1. melléklet a 6/2013. (III. 26.) önkormányzati rendelethez

TURISZTIKAILAG KIEMELT KÖZPONTI TERÜLETEK

1. Szent István körút – Újpesti rakpart – Dráva utca – Váci út által határolt terület

2. melléklet a 6/2013. (III. 26.) önkormányzati rendelethez

ÖVEZETI KATEGÓRIÁK DÍJTÁBLÁZATA – HASZNÁLATI IDŐTARTAM

1. Kereskedelmi, szolgáltató és vállalkozási tevékenységek
Közterület-használat
célja
I. kategória
Ft/m2/hó+ÁFA
II. kategória
Ft/m2/hó+ÁFA
III. kategória
Ft/m2/hó+ÁFA
a) Pavilon 4.000,- 2.500,- 1.800,-
b) Árusításra szolgáló
ideiglenes állvány, asztal,
gurulókocsi, állvány
ba) virág 5.000,- 4.000,- 3.000,-
bb) csomgagolt édesség,
pirított magok, pattogatott
kukorica, képeslap
tiltott 2.200,- 2.200,-
c) Mozgóárus
ca) hírlap, totó-lottó, buszjegy 3.000,- 2.500,- 2.000,-
cb) büfétermék és sütőipari
termék, zöldség és
gyümölcs
tiltott tiltott 3.000,-
cc) sportpályáknál magok tiltott
cd) fagylalt-jégkrém 3.500,-
Közterület-használat
célja
I. kategória
Ft/db/hó+ÁFA
II. kategória
Ft/db/hó+ÁFA
III. kategória
Ft/db/hó+ÁFA
d) Árusító- és egyéb
automata
10.000,- 7.000,- 5.000,-
Közterület-használat
célja
I. kategória
Ft/m2/hó+ÁFA
II. kategória
Ft/m2/hó+ÁFA
III. kategória
Ft/m2/hó+ÁFA
e) Vendéglátás
ea) idényjellegű előkert, terasz 3.000,- 2.500,- 2.000,-
eb) tartós használatú terasz 4.000,- 3.500,- 3.000,-
ec) védőtető, előtető,
napvédő ponyva reklám
nélkül
800,- 600,- 300,-
Közterület-használat
célja
I. kategória
Ft/m2/hét+ÁFA
II. kategória
Ft/m2/hét+ÁFA
III. kategória
Ft/m2/hét+ÁFA
f) Alkalmi árusítás (ünnepek
előtti vásár, karácsony,
húsvét stb.)
9.000,- 6.000,- 3.000,-
g) Termékbemutató, kiállítás,
egyéb elkerített terület
10.000,- 10.000,- 10.000,-
Közterület-használat
célja
I. kategória
Ft/m2/nap
+ÁFA
II. kategória
Ft/m2/nap
+ÁFA
III. kategória
Ft/m2/nap
+ÁFA
h) Idényjellegű árusítás
(fenyő)
400,-
i) Vendéglátás sörsátor tiltott 2.100,-
j) Film-, televízió-, videó-,
fénykép-, hangfelvétel,
kivéve mozgóképről szóló
törvény szerinti közterületi
filmforgatást
1.000,-
k) Reklámcélú vagy
vállalkozási rendezvény
3.000,- 2.500,- 2.000,-
l) Szórólap 500,-
2. Reklámhordozók felülete és árubemutatás
Közterület-használat
célja
I. kategória
Ft/m2/hó+ÁFA
II. kategória
Ft/m2/hó+ÁFA
III. kategória
Ft/m2/hó+ÁFA
a) Óriásplakát 2.500,-
b) Hirdetőtábla, reklámtábla,
fényreklám, megállító
tábla
4.000,- 3.000,- 2.000,-
c) Üzlethomlokzat, portál,
reklámvitrin, kirakat
1.500,- 1.000,- 800,-
d) Árubemutatás 2.500,- 1.300,- 1.000,-
e) Üzleti védőtető (előtető)
ernyőszerkezet, cég- és
címtábla
800,- 600,- 300,-
f) Üzemanyag egységárat
jelző berendezés
4.000,- 3.000,- 2.000,-
g) Építési reklámháló 4.000,- 3.000,- 2.000,-
Közterület-használat
célja
I. kategória
Ft/m2/nap
+ÁFA
II. kategória
Ft/m2/nap
+ÁFA
III. kategória
Ft/m2/nap
+ÁFA
h) Vetített reklám 4.000,- 3.000,- 2.000,-
i) Vetítőberendezés 4.000,- 3.000,- 2.000,-
Közterület-használat
célja
I. kategória
Ft/db/hó+ÁFA
II. kategória
Ft/db/hó+ÁFA
III. kategória
Ft/db/hó+ÁFA
j) Hirdetőoszlop 8.000,- 6.000,- 4.000,-
k) Reklámzászló 4.000,- 3.000,- 2.000,-
Közterület-használat
célja
I. kategória
Ft/m2/hét+ÁFA
II. kategória
Ft/m2/hét+ÁFA
III. kategória
Ft/m2/hét+ÁFA
l) Egyéb reklámhordozó
(molinó)
5.000,-
m) Védőtető, előtető, napvédő
ponyva reklámmal
tiltott 3.000,- 2.000,-
n) Köztéri óra reklámmal 4.000,- 3.000,- 2.000,-
3. szórakoztató üzleti célú tevékenység
Közterület-használat
célja
I. kategória
Ft/m2/nap
+ÁFA
II. kategória
Ft/m2/nap
+ÁFA
III. kategória
Ft/m2/nap
+ÁFA
a) Mutatványos, ugrálóasztal tiltott 500,- 400,-
b) Hőlégballon, légi jármű
stb.
3.000,-/db
c) Légvárak 200,-
d) Tűzijáték 11.000,- 10.000,-
e) Portrérajzolás 3.000,- 2.100,-
f) Utcazenélés 150,-
4. Kulturális és sportesemények
Közterület-használat
célja
I. kategória
Ft/m2/nap
+ÁFA
II. kategória
Ft/m2/nap
+ÁFA
III. kategória
Ft/m2/nap
+ÁFA
a) Ideiglenesen kiépített
színpad és egyéb elkerített
terület
400,- 300,- 200,-
b) Karitatív tevékenység vagy
közérdekű díjmentes
szolgáltatás
40,-
5. Építési-szerelési munkálatok
Közterület-használat
célja
I. kategória
Ft/m2/nap
+ÁFA
II. kategória
Ft/m2/nap
+ÁFA
III. kategória
Ft/m2/nap
+ÁFA
a) Hulladékgyűjtő konténer
elhelyezése
4.000,-/db
b) Daru, daruszerelés 200,-
c) Állvány, felvonulási
terület, építési anyag
tárolás, szállítás
200,-
6. Parthasználat (közforgalmú)
Közterület-használat
célja
I. kategória
Ft/fm/hó+ÁFA
II. kategória
Ft/fm/hó+ÁFA
III. kategória
Ft/fm/hó+ÁFA
Parthasználat 2.000,-
7. Autóparkolók
Közterület-használat
célja
I. kategória
Ft/m2/nap
+ÁFA
II. kategória
Ft/m2/nap
+ÁFA
III. kategória
Ft/m2/nap
+ÁFA
a) Ideiglenes autóparkoló
(rendezvényhez
kapcsolódóan),
stábparkolás, technikai
kiszolgálás
(filmforgatáshoz
kapcsolódóan) 10. § (4)
bekezdés esetén
200,- 140,- 120,-
b) Sportlétesítményeket
kiszolgáló parkoló
200,- 140,- 120,-
c) Őrzött parkoló 620,- 470,- 360,-
8. Egyéb tevékenységek
Közterület-használat
célja
I. kategória
Ft/m2/hó+ÁFA
II. kategória
Ft/m2/hó+ÁFA
III. kategória
Ft/m2/hó+ÁFA
a) Megújuló energiaforrások
műtárgyai
1.400,-
Közterület-használat
célja
I. kategória
Ft/m2/nap
+ÁFA
II. kategória
Ft/m2/nap
+ÁFA
III. kategória
Ft/m2/nap
+ÁFA
b) Civil és egyéb szervezetek
érdekében végzett
adománygyűjtés
180,- 140,- 100,-
Közterület-használat
célja
I. kategória
Ft/db/nap
+ÁFA
II. kategória
Ft/db/nap
+ÁFA
III. kategória
Ft/db/nap
+ÁFA
c) Forgalomból ideiglenesen
kivont gépjárművek
tárolása
600,- 450,- 350,-
d) A Kerületi Emlékhely
engedélyezett használata
egyedi elbírálás szerint

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (III. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról és rendjéről

A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotási hatáskörében, valamint a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja.

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Budapest Főváros XIII. kerület közigazgatási területén

a) a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő és az ingatlan-nyilvántartás helyrajzi számmutatójában közterületként nyilvántartott belterületi földrészletre, és

b) belterületi földrészlet és építmény közhasználatra átadott részére, vagy a gyalogos forgalom részére átadott területre.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásban:

1. Fülke: szilárd térelemekkel körülhatárolt, talajhoz rögzített vagy azon álló, huzamos emberi tartózkodásra alkalmas, 2 négyzetmétert meg nem haladó alapterületű építmény.

2. Pavilon: szilárd térelemekkel körülhatárolt, talajhoz rögzített vagy azon álló, huzamos emberi tartózkodásra alkalmas, 2-12 négyzetméter alapterületű építmény.

3. Nyílt szerkezetű pult, állvány: térelemekkel nem határolt, talajhoz nem rögzített, ideiglenes, kereskedelmi célokat szolgáló szerkezet.

4. Kirakat: kereskedelmi vagy szolgáltató létesítmény, műhely helyiségével közvetlen kapcsolatban lévő vagy annak tevékenységével összefüggő, elsősorban árubemutatásra szolgáló közterületre vagy közhasználatra átadott területre nyíló üvegezett felület.

5. Reklámvitrin: egyedi megjelenésű, egy vagy több oldalon üveglappal borított szerkezetű, jellemzően termék elhelyezésére, valamely üzlet, vállalkozás áruválasztékának bemutatását szolgáló kirakatnak nem minősülő hirdető-berendezés.

6. Hirdető-berendezés: azon vizuális, audió vagy audióvizuális berendezés, amely felületén, vagy amelynek működése közben reklámnak vagy hirdetésnek minősülő információk jelennek meg.

7. Cégtábla, címtábla: a tevékenység helyén általában a fal síkjával párhuzamosan elhelyezett, a cég jelképét, nevét, az ott folytatott tevékenységre utaló feliratot tartalmazó tábla.

8. Cégér: valamely tevékenységet szimbolizáló, a tevékenység helyét képező ingatlanon elhelyezett, általában a fal síkjából derékszögben kiemelkedő, kisméretű tárgy.

9. Vendéglátó terasz, előkert: az épületben lévő vendéglátóhelyhez tartozó, de az épületen kívül kialakított vendégtér.

a) Idényjellegű terasz, előkert: 240 napot meg nem haladó időtartamra létesített épületben lévő vendéglátóhelyhez tartozó, de az épületen kívül kialakított vendégtér.

b) Tartós használatú terasz-előkert: 240 napot meghaladó időtartamra létesített épületben lévő vendéglátóhelyhez tartozó, de az épületen kívül kialakított vendégtér.

10. E rendelet hatálya alá eső, növényzettel fedett közterületek esetében:

a) Zöldterület: közigazgatási terület-felhasználási egység, a kerület más terület-felhasználási egységbe nem tartozó, közhasználatú része (fásított köztér, közkert, közpark).

b) Zöldfelület: állandóan vagy időszakosan növényzettel fedett biológiailag aktív felület.

11. Molinó felület: az épületeken, az épületek vagy közterületen lévő oszlopok között kifeszített textil vagy műanyag reklámhordozó.

12. Reklámzászló: olyan – rögzített egyedi méretű tartószerkezetre (zászlórúdra) szerelt, állandó tartalmú – textil vagy textil jellegű egyéb anyagból készült hirdető-felület, mely gazdasági-, kereskedelmi-, szolgáltató-, vendéglátó tevékenységet végzők megnevezéséről, tevékenységéről, telephelyéről, annak megközelítéséről ad információt.

13. Koldulás: közterületen vagy nyilvános helyen pénzt vagy egyéb dolgot kéregetve gyűjtő tevékenység vagy erre utaló magatartás tanúsítása, mely nem jár együtt mások zaklatásával, házalással, és nem gyermekkorú személy társaságában vagy a gyermekkorú személy rábírásával történik.

14. Szórólaposztás: kis terjedelmű, hirdetési (terméket vagy szolgáltatást népszerűsítő) vagy tájékoztatási célú nyomtatvány, irat kézből kézbe történő ingyenes átadása.

3. Eljárási szabály

3. § A rendelet hatálya alá tartozó közterületek használatához történő hozzájárulásról, a védnökségvállalásról szóló szerződés megkötéséről, a filmforgatás céljából történő közterület-használatra vonatkozó hatósági szerződés jóváhagyásáról a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet (továbbiakban: SZMSZ) alapján átruházott hatáskörében a polgármester dönt.

4. A közterületi kategóriák

4. § A rendelet hatálya alá tartozó közterületeket három kategóriába kell sorolni:

a) az I. kategóriába tartoznak a Városrendezési és Építési Szabályzatban (a továbbiakban: KVSZ) megjelölt fővárosi városkép szempontjából kiemelt területek;

b) a II. kategóriába tartoznak a KVSZ-ben megjelölt kerületi városkép szempontjából kiemelt területek;

c) a III. kategóriába tartoznak az I. és II. kategóriába nem sorolt területek.

5. A közterület-használat és a közterület-használati hozzájárulás

5. § (1) A közterületet rendeltetésének megfelelő célra – a jogszabályok keretei között – bárki szabadon használhatja.

(2) A közterület rendeltetésszerű használata mások hasonló célú jogait nem csorbíthatja.

(3) Rendeltetésétől eltérő célú a közterület használata, ha a használat a közterület vagy annak meghatározott része mások általi rendeltetésszerű igénybevételét a rendeletben megfogalmazott módon akadályozza.

6. § (1) A közterület rendeltetéstől eltérő használatához (a továbbiakban: közterület-használat) közterület-használati hozzájárulás és a hozzájárulást is tartalmazó írásbeli szerződés megkötése (továbbiakban együtt: közterület-használati hozzájárulás) szükséges.

(2) Közterület-használati hozzájárulást kell beszerezni:

1. közterületbe nyúló védőtető, előtető, ernyőszerkezet és azon hirdető-berendezés, reklámhordozó (ideértve a választási kampányt szolgáló önálló hirdető-berendezést is), kirakat, reklámvitrin, a közterületbe 10 cm-en túl benyúló cég- vagy címtábla létesítéséhez elhelyezéséhez, fennmaradásához;

2. hirdető-berendezés, molinó felület, reklámzászló és reklám céllal elhelyezett termékek elhelyezéséhez, fennmaradásához, ideértve a választási kampányt szolgáló önálló hirdető-berendezés, óriásplakát közterületen történő elhelyezését, fennmaradását is, továbbá a közterületre jogszerűen – különösen hozzájárulás vagy jogszabály rendelkezése alapján – kihelyezett bármilyen építményre vagy tárgyra (különösen pavilonra, nyílt szerkezetű elárusítópultra, építési vagy egyéb célt szolgáló állványzatra) felszerelt reklám, reklámhordozó berendezés elhelyezéséhez, fennmaradásához; valamint bármilyen képek vagy reklámok közterületre történő vetítéséhez, és az erre a célra szolgáló berendezések közterületre történő elhelyezéséhez, fennmaradásához;

3. árusító és árusítással kapcsolatos, valamint szolgáltató fülke, pavilon, épület létesítéséhez, fennmaradásához, a már meglévő ilyen fülkék, pavilonok, épületek működéséhez;

4. az üzlet homlokzatával érintkező közterületen ideiglenes vagy idényjellegű árusításhoz, árubemutató kihelyezéséhez, fennmaradásához, mozgó árusítóhely létesítéséhez, fennmaradásához;

5. üzemanyagtöltő állomás, üzemanyag-egységárat jelző berendezés, a dunai rakparton közlekedési szolgáltatással kapcsolatos megállóhelyeken létesített fülke és várakozóhelyiség létesítéséhez, fennmaradásához, hajók kikötését szolgáló rögzítő eszközök, feljárók elhelyezéséhez, fennmaradásához, a rakpart használatához;

6. a köztisztasággal kapcsolatos építmények és berendezések elhelyezéséhez, fennmaradásához, amennyiben azok nem a közút tartozékai;

7. utcabútor, figyelmeztető és tájékoztató tábla, köztéri óra, kivetítő- és videofal-berendezés elhelyezéséhez, fennmaradásához;

8. utcai árusító és egyéb (különösen pénzváltó-, ital-, tömegközlekedési eszközök igénybevételére szolgáló jegy-, telefonkártya-, bank-, ATM) automaták felállításához, fennmaradásához;

9. építési munkával kapcsolatos létesítmények (különösen építési állványzat, munkaterület körülhatárolása, irodakonténer, konténer és tartozékai), valamint építmények és törmelékek elhelyezéséhez, fennmaradásához, tárolásához;

10. alkalmi és mozgóárusításhoz, szórólap osztásához, szolgáltató tevékenység végzéséhez, szórakoztató tevékenység folytatásához, különösen utcazenéléshez, valamint a portrérajzoláshoz;

11. a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény hatálya alá nem tartozó film-, televízió-, videó- és hangfelvétel készítéséhez, ha az a közterület rendeltetésszerű használatát 30 percnél hosszabb ideig akadályozza;1

12. sport-, kulturális és családi eseményekkel kapcsolatos rendezvények, kiállítások, vásárok, piacok (a továbbiakban együtt: rendezvények) megtartásához szükséges közterületi helyszín használatához, mutatványos tevékenység folytatásához, továbbá az ezekhez kapcsolódó ideiglenes parkolók létesítéséhez, elhelyezéséhez, fennmaradásához;

13. a közterület egyéb turisztikai, kereskedelmi, vendéglátó-ipari hasznosításához (különösen vendéglátó terasz, előkert);

14. települési szilárdhulladék-gyűjtő konténer elhelyezéséhez vagy hulladékgyűjtő edény állandó elhelyezéséhez (kivéve Budapest Főváros XIII. kerület területén a köztisztasági feladatokat ellátó szerv vagy jogi személy által kezelt kommunális hulladék részére rendszeresített gyűjtőedény);

15. őrzött parkoló létesítéséhez, fennmaradásához;

16. alkalmankénti rakodás céljából közterület kizárólagos használatához;

17. civil és egyéb szervezetek érdekében végzett adománygyűjtéshez szükséges építmények, berendezések elhelyezéséhez, fennmaradásához;

18. ételosztáshoz szükséges építmények, berendezések elhelyezéséhez, fennmaradásához;

19. forgalomból ideiglenesen kivont járművek 30 napon túli tárolásához mellékútvonalon;

20. hőlégballon, motoros légi járművek alkalmi tartózkodásához (különösen fel- és leszállóhely);

21. a Kerületi Emlékhely területén megemlékezés, megemlékezés céljára szolgáló rendezvény tartásához;

22. megújuló energiaforrások műtárgyai elhelyezéséhez.

(3) A (2) bekezdés 1., 2., 3., 7. és 13. pontjában meghatározott közterület-használat esetén a közterület-használati hozzájárulás feltétele a vonatkozó rendelet szerinti településképi bejelentési eljárás lefolytatása, a bejelentés tudomásulvétele, kikötések esetén azok figyelembevétele.

7. § (1) Nem kell közterület-használati hozzájárulás:

a) a közút, a járda és a zöldterület építésével, javításával és fenntartásával kapcsolatos munkák elvégzéséhez;

b) fák és zöldterületek védelmét szolgáló berendezések elhelyezéséhez, fennmaradásához;

c) az úttartozékok és a közúti közlekedés szervezésének és irányításának céljait szolgáló berendezések elhelyezéséhez;

d) elektronikus hírközlési építmények, valamint közműves berendezések, illetve létesítmények hibaelhárításához szükséges munkák elvégzéséhez;

e) a kizárólag kézi hordozású eszközökkel végzett, illetve a 30 percet meg nem haladó időtartamú film-, televízió-, videó- és hangfelvételek készítéséhez, továbbá, ha turisztikai vagy családi célból készül a felvétel;

f) reklámot nem tartalmazó előtető, védőtető, ernyőszerkezet elhelyezéséhez, ha annak közterülettel érintkező felülete a 2 négyzetmétert nem haladja meg;

g) az élet- és balesetveszély elhárításához szükséges időtartamot meg nem haladó munkálatok elvégzéséhez;

h) futóversenyek útvonalának biztosításához.

(2) A közterület-használati hozzájárulás nélkül végezhető közterület-igénybevétel az (1) bekezdés a), d) és g) pontjában foglalt eseteit a használat megkezdése előtt be kell jelenteni a kerület közigazgatási területén közútkezelésért felelős jogi személynek.

6. Vendéglátó terasz-előkert létesítése

8. § (1) Vendéglátó teraszok csak akkor létesíthetők a közterületi járdákon, ha a terasz által elfoglalt terület miatt visszamaradó gyalogos járófelület szélessége legalább 1,5 méter.

(2) Épülethomlokzat előtt vendéglátó terasz csak akkor létesíthető, ha:

a) a társasház tulajdonosai a társasházakra vonatkozó jogszabályok szerint a hozzájárulásukat megadják, valamint az üzemeltető a hozzájáruló határozatban esetlegesen kikötött feltételeket tudomásul veszi, és azokat betartja,

b) az épület földszinti rendeltetési egységeinek akadálytalan megközelítése biztosított,

c) a terasz használata nem zavarja az épület rendeltetésszerű használatát.

(3) A vendéglátó terasz homlokzattal párhuzamos hosszmérete nem haladhatja meg az épület homlokzati hosszméretét, figyelembe véve a kapubejárat és az egyéb rendeltetési egységek kirakatainak és bejáratainak akadálytalan megközelítését is.

(4) Ha az épület földszintjén vagy magasföldszintjén lakás található, akkor a vendéglátó terasz kialakításához a földszinti vagy magasföldszinti lakás tulajdonosának írásbeli hozzájárulását meg kell szerezni. Hozzájárulás hiányában a terasz kialakításához közterületi hozzájárulás nem adható.

(5) Vendéglátó teraszra vonatkozó közterület-használati megállapodásban elő kell írni a szerződés megszűnése esetére a terasz elbontásának kötelezettségét.

7. Taxiállomások létesítése és használata

9. § (1) Közterületen taxiállomás létesítése, használata és üzemeltetése a Budapest főváros közterületein a taxiállomások létesítéséről, használatáról és üzemeltetésének rendjéről szóló fővárosi közgyűlési rendelet és a jelen rendelet szabályai szerint engedélyezhető, végezhető.

(2) A közterület-használati szerződésben indokolt esetben a vonatkozó jogszabályban meghatározott számú taxi férőhely közterületi burkolaton történő felfestése írható elő.

(3) A taxiállomás üzemeltetőjének kötelessége az elfoglalt terület és közvetlen környezetének tisztántartása és a lakosságot zavaró tevékenységek (különösen rádiózás, gépjármű motorjának indokolatlan üzemeltetése) megakadályozása.

(4) Az érvényes közterület-használati szerződésben meghatározott számú taxi férőhelyen az e számot meghaladó taxi várakozása a jogellenes közterület-használat jogkövetkezményeit vonja maga után.

8. Filmforgatás céljára történő használat jóváhagyása

10. § (1) A mozgóképről szóló törvény szerinti filmalkotás forgatása céljából történő közterület-használat (a továbbiakban: filmforgatás céljára történő közterület-használat) vonatkozásában a rendelet szabályait az e szakaszban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A hatósági szerződés jóváhagyásának egyedi feltételeként kell meghatározni mindazon előírásokat, amelyeket a kérelmezett közterület-használattal kapcsolatban a közútkezelő a véleményében, a forgalomtechnikai kezelő-üzemeltető az általa jóváhagyott forgalomtechnikai tervben, a zöldfelület kezelője-üzemeltetője a hozzájárulásban, vagy bármely más, a kérelmezett közterület-használat folytán érintett szerv, szervezet nyilatkozatában meghatároz. A közút közterület-használatára vonatkozó közútkezelői vélemény hiányában a hatósági szerződés nem hagyható jóvá.

(3) Az 1. mellékletben meghatározott turisztikailag kiemelt központi területeken a közterület-használat együttesen (forgatási helyszín, technikai kiszolgálás, stáb parkolás) nem haladhatja meg a 60 m2 területet. A turisztikailag kiemelt területek közé nem sorolható közterületen a közterület-használat együttesen nem haladhatja meg a 120 m2 területet.2

(4)3

11. § (1) Filmforgatás céljából történő közterület-használat időtartama nem haladhatja meg az 5 napot.4

(2) Vasárnapra és ünnepnapra vonatkozó közterület-használat nem hagyható jóvá.

(3)5 Olyan közterületre nem hagyható jóvá közterület-használat, amelyen a kérelemben megjelölt első forgatási napot megelőző egy hónapon belül filmforgatás zajlott.

12. §6 (1) A filmforgatás során a szomszédos lakó ingatlanok gyalogos vagy gépkocsival történő megközelítését a közterület-használó köteles folyamatosan biztosítani. E kötelezettséget nem tartalmazó hatósági szerződés nem hagyható jóvá.

(2) A hatósági szerződésben ki kell kötni, hogy a közterület-használati díj megfizetése a hatósági szerződés hatályba lépésének feltétele, e nélkül a kérelmező a használatra a kétoldalúan aláírt és előzetesen jóváhagyott szerződés birtokában sem válik jogosulttá, köteles viselni a jogellenes használat jogkövetkezményeit.

13. § (1) Amennyiben a közterületre vonatkozóan már közterület-használat iránt kérelmet nyújtottak be, a már benyújtott kérelem az elbírálás során elsőbbséget élvez.

(2) Ha a hatósági szerződés megküldésének időpontjában a közterületre vonatkozóan érvényes közterület-használati szerződés van, a közterület-használat jóváhagyását meg kell tagadni.

(3) Meg kell tagadni a hatósági szerződés jóváhagyását annak a kérelmezőnek, akinek a közterület-használati szerződése a kérelem benyújtását megelőző egy éven belül jogellenes közterület-használat, vagy díjfizetési hátralék miatt szűnt meg, vagy jóváhagyott hatósági szerződésétől eltérően szabálytalanul használta a közterületet, vagy a megállapított díjat nem fizette meg, vagy annak, aki a kérelem benyújtását megelőző 3 éven belül közterület-használati hozzájárulás nélkül használta a közterületet.

9. A közterület használati hozzájárulás megtagadásának esetei

14. § (1) Nem adható közterület-használati hozzájárulás:

1. olyan járdaszakaszra, ahol a tervezett létesítmény a gyalogos közlekedést, vagy az úttestre lépő gyalogos észlelését akadályozná;

2. zöldterületekre, ha a tervezett használat az ott levő növényállományt maradandóan károsítja és a helyreállítása nem lehetséges, kivéve a területükön húzódó közművek javításához, létesítéséhez, fenntartásához nélkülözhetetlen munkálatokat;

3. a közút és a járda felületének reklám – ideértve a politikai reklámot is – céljára történő használatához;

4. büfétermék és sütőipari termék, zöldség és gyümölcs nyílt szerkezetű elárusító pulton, berendezésen vagy járművön történő értékesítéséhez az I. és II. kategóriába tartozó közterületen;

5. árusító és az árusítással kapcsolatos fülke, pavilon, épület létesítéséhez, kivéve a virág-, hírlap- és könyvárusítást;

6. árusító, kereskedelmi vagy szolgáltató célokat szolgáló zárt szerkezetű épületek létesítéséhez;

7. olyan tevékenység gyakorlásához, amely a környezetre káros hatással lenne, a közbiztonságot vagy az egészséget veszélyeztetné;

8. olyan létesítmények és berendezések létesítéséhez, amelyek működtetéséhez a szükséges energia- és vízellátás, csatorna vagy a szabványoknak megfelelő zárt rendszerű szennyvízelvezetés és hulladéktárolás nem biztosítható, vagy a felhasználás mértéke nem állapítható meg;

9. jármű iparszerű javítására;

10. építési reklám-háló elhelyezéséhez olyan épület vonatkozásában, amelynek homlokzat-felújítása kapcsán 10 éven belül építési reklám-háló már kihelyezésre került, kivéve, ha az időközben szükségessé váló felújítási munkákat kiemelt városképi, élet- és balesetvédelmi, műemlékvédelmi szempontok indokolják;

11. a közlekedésben való részvétel feltételeivel nem rendelkező vagy a közlekedésben részt nem vevő olyan járművek elhelyezéséhez, tárolásához, amelyeken reklámhordozó kerül elhelyezésre (különösen reklámos utánfutók);

12. főútvonalon és főútvonal jelzőtáblával jelzett utcában üzemképtelen jármű tárolására;

13. mutatványos tevékenységre, kivéve ünnepnap vagy rendezvény alkalmából az ünnep, illetve a rendezvény időtartamára;

14. reklámberendezésekre:

a) zöldfelületen,

b) közutak mentén a közlekedési tábla, útbaigazító tábla elhelyezésére szolgáló területen,

c) közúti közlekedési jelzőtáblákon, illetve azok 10 m-es körzetében,

d) a Kerületi Emlékhelyen;

15. az utcanévtábla, emléktábla szélétől számított 3 méteren belül reklámtáblák és fényreklámok elhelyezésére;

16. annak, akinek a közterület-használati szerződése a kérelem benyújtását megelőző egy éven belül jogellenes közterület-használat, vagy díjfizetési hátralék miatt megszűnt, vagy annak, aki a kérelem benyújtását megelőző 3 éven belül közterület-használati hozzájárulás nélkül használta a közterületet;

17. azoknak, akiknek az Önkormányzattal szemben közterület-használati díj hátraléka van vagy az elmúlt naptári évben ilyen jogcímen tartozása volt;

18. új pavilon létesítésére, kivéve a hírlap- és virágárusítás céljára szolgáló pavilonokat;

19. asztali és mozgóárusításra a Kerületi Emlékhely területén;

20. olyan építményekre, amelyek elhelyezését a KVSZ nem teszi lehetővé;

21. mozgó, alkalmi és kézi árusításra a rendelet 4. § a) pontja szerinti I. kategóriába tartozó területeken;

22. nem közlekedési célú úszóműves kikötő létesítéséhez;

23. az I. közterületi kategória zöldterületein lovas rendezvényre, lovagoltatásra, hadászati eszközök, járművek, nehézgépjárművek közlekedésére, bemutatására;

24. a közterület közlekedésre szolgáló részén gépjárműről, annak platójáról, csomagtartójából, utánfutóból történő árusításra;

25. ha a működési engedéllyel rendelkező kereskedelmi vállalkozás az üzlethelyisége homlokzatával érintkező közterületet a falsíkjától számított 50 centiméteren túl kívánja használatba venni, és ezzel leszűkíti a zavartalan gyalogos közlekedéshez szükséges min. 1,5 m-es járda sávszélességet vagy egyébként a meglévő parkolási módot befolyásolja.

15. § (1) A rendelet hatálya alá tartozó területeken 6 óra és 22 óra között kolduló, kéregető tevékenység nem folytatható.

(2) A rendelet hatálya alá tartozó területeken tilos kéretlenül, másokat zavaró módon különböző szolgáltatásokat nyújtani, árusítani, osztogatni Ennek minősül különösen a piros lámpánál történő autóablak-tisztítás, a hírlapárusítás és a szórólaposztás.

(3) Tilos telepengedélyhez vagy bejelentéshez kötött vállalkozói tevékenységet közterületen folytatni. (különösen iparszerű autószerelés, gumijavítás)

(4) Abban az esetben, ha a vállalkozás olyan tevékenységre irányul, amelyhez gépjármű ki-és behajtás szükséges, a szolgáltatáshoz kapcsolódóan a gépjárművek tárolása nem akadályozhatja, és nem zavarhatja a közterület gyalogos- és gépjárműforgalmát. (különösen iparszerű autószerelés, gumijavítás).

(5) Amennyiben a rendezvényen illemhelyek telepítése szükséges, akkor a rendezvényen az egyidejűleg résztvevők száma alapján 500 főre vetítve legalább 1 akadálymentesített illemhely kihelyezése is kötelező.

(6) Építési reklámháló kihelyezéséhez, fennmaradásához csak olyan épület vonatkozásában adható közterület-használati hozzájárulás, amely épület homlokzati felújításához szükséges építési állványzat közterület-használata a 9 hónapot nem haladja meg.

10. A közterület-használati hozzájárulás iránti kérelem

16. § (1) A közterület-használati hozzájárulást annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja. Építési engedélyhez kötött építmény esetében és az építési munkálatokkal összefüggő közterület-használat esetében az építtetőnek vagy az általa meghatalmazott személynek kell a közterület-használati hozzájárulást beszereznie. Szórólaposztás esetén a közterület-használati hozzájárulást annak kell kérnie, akinek érdekében a szórólapot osztani kívánják.

(2) A közterület-használati hozzájárulás iránti kérelemnek tartalmaznia kell különösen:

a) a kérelmező nevét és lakóhelyének, vagy székhelyének és telephelyének címét;

b) a közterület-használat célját és időtartamát;

c) a közterület-használat helyének helyrajzi szám szerinti, pontos területnagysággal és a használat módjával történő meghatározását és helyszínrajzon történő megjelölését, rendezvények esetén továbbá a tervezett résztvevői létszámot és a tervezett illemhelyek – külön megjelölve az akadálymentesítettek – helyét és darabszámát;

d) a közterületen folytatni kívánt tevékenységre jogosító okirat egyszerű másolatát;

e) a kérelmező által folytatni kívánt tevékenységben részt vevők (közreműködők) nevét és lakcímét;

f) építési engedélyhez kötött építmény esetében vagy építési munkálatokkal összefüggő közterület-használat esetében az építtetőtől kapott meghatalmazást és a jogerős építésügyi hatósági engedélyt;

g) a rendeletben meghatározott esetekben a településképi bejelentés tudomásulvételéről szóló döntést;

h) meglévő vagy korábban létesített reklámtáblák, hirdető-berendezések, kirakatok, reklámvitrinek, védőtetők, előtetők és ernyőszerkezetek esetén fényképet a megjelenítésről.

(3) Települési szilárd hulladék képződésével járó közterület-használathoz közterület-használati hozzájárulás akkor adható, ha a kérelmező igazolja, hogy a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást – ennek teljesítésére jogosult szolgáltató útján – igénybe veszi.

17. § (1) A hozzájárulás iránti kérelemnek vendéglátó teraszok létesítése esetén a 16. § (2) bekezdésben foglaltakon kívül tartalmaznia kell:

a) a 8. § (2) bekezdés a) pontjában előírt tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot;

b) a terasz mögötti épület földszinti helyiségei rendeltetésének megnevezését;

c) az épület földszinti helyiségeinek és kirakatainak megközelítéséről készült vázlatrajzot;

d) a terasz kialakítására vonatkozó településképi bejelentés tudomásulvételéről szóló döntést;

e) szükség esetén a 8. § (4) bekezdésben előírt hozzájáruló nyilatkozatot.

(2) A hozzájárulás iránti kérelemnek a 16. § (2) bekezdésben foglaltakon kívül taxiállomás létesítése esetén tartalmaznia kell:

a) az állomás közvetlen környezetében lévő épületek, intézmények funkciójának megnevezését;

b) az állomás közvetlen környezetében lévő épületek, intézmények megközelítési lehetőségeit tartalmazó helyszínrajzot;

c) a taxiállomáson elhelyezni kívánt reklámtábla szövegét és az elhelyezésére vonatkozó rajzot.

18. § (1) Az I. közterületi kategória zöldterületeinek használatához a kérelemben meg kell adni:

a) a látogatók várható számát;

b) a várható gépkocsiforgalmat és parkolóhely igényt;

c) a rendezvény lebonyolításában részt vevők számát;

d) a higiénés feltételek biztosítására vonatkozó adatokat.

(2) A helyszínrajzon fel kell tüntetni a rendezvény megtartásához szükséges területet.

19. § (1) Az alábbi kérelmek elbírálásához az illetékes szervek hozzájárulását be kell szerezni:

a) közút és járda területét érintő közterület-használatoknál a közútkezelő hozzájárulását;

b) kereskedelmi, vendéglátó-ipari, kisipari tevékenységek esetén az ipar-kereskedelmi hatóság hozzájárulását;

c) műemléki védettség alatt álló területen a műemlékvédelmi hatóság hozzájárulását.

(2) A kérelmet a közterület-használat megkezdése előtt legalább 15 nappal kell benyújtani.

(3) A közterület-használati hozzájárulás nem pótolja a jogszabályokban előírt egyéb (különösen építésügyi, egészségügyi, rendészeti) hatósági, szakhatósági engedélyek, hozzájárulások, vélemények, nyilatkozatok beszerzését.

20. § (1) A közterület nem rendeltetésszerű, de közterület-használati hozzájárulást az 7. § (1) bekezdésben foglaltak szerint nem igénylő igénybevételét a (2)-(4) bekezdésben foglalt kivételekkel – lehetőleg az igénybevétel megkezdése előtt 1 nappal, legkésőbb azonban a használat megkezdésével egyidejűleg – be kell jelenteni, az (5) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel.

(2) A 7. § (1) bekezdés h) pontja szerinti futóversenyt legalább 30 nappal az igénybevétel előtt kell bejelenteni.

(3) A 7. § (1) bekezdés e) pontja szerinti igénybevételt nem kell bejelenteni.

(4) A 7. § (1) bekezdés b) és f) pontjában meghatározott esetekben legalább 15 nappal az igénybevétel előtt kell bejelenteni.

(5) Az 7. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt igénybevétel esetén a bejelentést minden esetben haladéktalanul meg kell tenni, és a bejelentéshez csatolni kell a műszaki hiba részletes leírását, az elhárításhoz szükséges intézkedések részletes felsorolásával együtt. A bejelentést és a közterület igénybevételét az erre jogosult szervezet jogosult ellenőrizni.

11. A közterület-használati hozzájárulás megadása

21. § (1) A közterület-használati hozzájárulási kérelem elbírálása során figyelembe kell venni a Fővárosi Szabályozási Kerettervet (FSZKT, 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. Rendelet), a Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzatot (BVKSZ 47/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. Rendelet), az adott területre vonatkozó Kerületi Szabályozási Tervet (KSZT), valamint a Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatot (KVSZ), a városképi, városrendezési, műemlékvédelmi, közlekedési, környezetvédelmi, közegészségügyi és köztisztasági előírásokat, kereskedelmi és turisztikai szempontokat, s érvényesíteni kell a jogszabályok előírásait is.

(2) A kérelem elbírálása során elsőbbséget kell biztosítani az építmények építésével, javításával és karbantartásával kapcsolatos közterület-használatnak.

22. § (1) A közterület-használati hozzájárulásnak tartalmaznia kell különösen:

a) a jogosult nevét és lakóhelyének, vagy székhelyének, telephelyének címét;

b) a közterület-használat célját és időtartamát, vagy azt a feltételt, amelynek bekövetkeztéig a hozzájárulás érvényes;

c) a közterület-használat helyének, módjának, mértékének és egyéb feltételeinek pontos meghatározását;

d) utalást arra, hogy a hozzájárulás csak a közreműködő szakhatóságok hozzájárulásában foglalt előírások megvalósítása esetén érvényes;

e) a hozzájárulás megszűnése esetére az eredeti állapot kártalanítási igény nélküli helyreállításának kötelezettségét;

f) közterület-használati díj fizetési kötelezettség esetén a díj mértékét és megfizetésének módját, díjmentesség esetén, annak tényét;

g) a jogosult közterületet érintő tevékenységében részt vevők nevét és lakcímét;

h) a közterület-használat jellegétől függően egyéb hatósági, szakhatósági előírásokról és kikötésekről szóló tájékoztatást, a városképi követelményeket, a környezetvédelmi, valamint a munka- és balesetvédelmi előírásokra történő utalást;

i) a közterület-használat időtartama alatt a szükséges állagmegóvási, karbantartási és tisztántartási kötelezettség előírását;

j) a közterület-használati hozzájárulás átengedésének tilalmát annak rögzítésével, hogy a közterület-használati hozzájárulás kizárólag a jogosult részére szól, azonban lehetősége van a közterület-használathoz közreműködőket igénybe venni, de a közterület-használat joga tovább nem ruházható.

(2) A közterület-használati hozzájárulást meg kell küldeni:

a) a kérelmezőnek,

b) a közterület-használati díj beszedésével megbízott szervnek.

(3) A közterület-használati hozzájárulásról értesíteni kell:

a) Budapest Főváros XIII. Kerületi Közterület-felügyeletet,

b) a Budapesti Rendőr-főkapitányságot a rendezvényekkel kapcsolatban.

(4) A közterület-használati hozzájárulás megtagadását közölni kell:

a) a kérelmezővel,

b) Budapest Főváros XIII. Kerületi Közterület-felügyelettel.

(5) A közterület-használati hozzájárulást tartalmazó szerződést a közterület-használati hozzájárulásról szóló döntés meghozatalát követő 30 napon belül a kérelmezőnek alá kell írni, ellenkező esetben kérelmét visszavontnak kell tekinteni. Nem adható közterület-használati hozzájárulás ugyanannak a kérelmezőnek ugyanazon közterület használatára és ugyanazon tevékenységre vonatkozóan az aláírás hiánya miatti második visszavonást követő 6 hónapon belül.

23. § A közterület-használati hozzájárulás alapján a közterületet kizárólag a jogosult, valamint a 22. § (1) bekezdés g) pontjában felsoroltak (közreműködők) használhatják. A közterület-használati hozzájárulás harmadik személy részére át nem engedhető, az kizárólag a jogosult részére szól, azonban ez nem korlátozza a jogosult azon jogát, hogy a közterület-használathoz közreműködőket vegyen igénybe.

24. § (1) Fontos közérdekből vagy üzemzavar elhárítása miatt a közterület használatának szünetelése rendelhető el.

(2) A közterület-használat szünetelésének ideje nem számít bele a közterület-használat időtartamába, és nem lehet hosszabb, mint a hozzájárulás megszűnéséig még hátralévő idő.

(3) A közterület-használat szünetelésének idejére a már befizetett közterület-használati díj időarányos részét külön döntés nélkül vissza kell fizetni – a közterület-használati hozzájárulásban foglaltak szerint – a jogosult részére.

25. § (1) Ha a közterület-használati hozzájárulás megszűnik vagy szünetel, a jogosult kártalanítási igény nélkül köteles a közterület eredeti állapotát – különösen annak tisztaságát – haladéktalanul helyreállítani.

(2) A közterület-használattal járó kötelezettségek – így különösen a közterület-használati díj megfizetése – szempontjából azt az időt is be kell számítani a közterület-használatba, ameddig a jogosult az eredeti állapotot hiánytalanul helyre nem állította.

12. A közterület-használat időtartama és díja

26. § (1) Közterület-használati hozzájárulás csak ideiglenes jelleggel – meghatározott időtartamra vagy meghatározott feltétel bekövetkeztéig – adható.

(2) Az építési munka végzésével kapcsolatos tevékenységre – különösen állvány, építőanyag, törmelék elhelyezésére – közterület-használati hozzájárulás csak az építési munka végzésének tartamára adható.

(3) Az országgyűlési képviselő és az önkormányzati, valamint az egyéb képviseleti szervekbe való választással, továbbá népszavazással kapcsolatos hirdető-berendezések elhelyezéséhez a választás napjának kitűzését követő naptól a választások napját követő 15. napig terjedő időszakra adható közterület-használati hozzájárulás.

(4) A közterület-használati hozzájárulás – az (5) bekezdésben foglalt kivétellel – legfeljebb egy évre adható. A közterület-használati hozzájárulás mutatványos, ugrálóasztal esetén legfeljebb tizenöt napra, idényjellegű árusítás és alkalmi árusítás (ünnepek előtti vásár, karácsony, húsvét) esetén legfeljebb harminc napra adható.

(5) Az 1 évet meghaladó időtartamra szóló közterület-használati hozzájárulások megadásáról az SZMSZ alapján átruházott hatáskörében a Tulajdonosi, Kerületfejlesztési és Lakásgazdálkodási Bizottság dönt. A közterület-használati hozzájárulás legfeljebb tíz évre adható.

27. § (1) A közterület-használatért a hozzájárulás jogosultja díjat köteles fizetni.

(2) A közterület-használati díj mértékét – kivéve a filmforgatás céljából és ahhoz kapcsolódó technikai tevékenységhez, illetve stáb parkoláshoz történő közterület-használatot – közterület kategóriák szerint a rendelet 2. melléklete határozza meg. A díj mértékének megállapításakor a díjnak az adott évben a KSH által közzétett általános fogyasztói árindexek szorzatával növelt mértéket kell alapul venni. Az így számított díjat 100 forintra kell kerekíteni.7

(3) A közterület-használati díjat a közterület-használati hozzájárulásban meghatározott tárgyidőszakra előre kell megfizetni.

(4) A közterület-használati díj összegét és megfizetésének módját közterület-használati szerződésben, filmforgatás céljára történő használat esetén hatósági szerződésben kell rögzíteni.

(5) A díjat a közterület tényleges használatára tekintet nélkül a szerződésben rögzített időtartamra és módon kell megfizetni.

(6) Az (5) bekezdésben foglaltakat filmforgatás céljából történő közterület-használat esetén is megfelelően alkalmazni kell.

28. § (1) A létesítménnyel elfoglalt közterület nagyságának megállapításánál a létesítmény négyzetméterekben számított területét kell figyelembe venni.

(2) Hirdetőtábla, hirdető-berendezés és óriásplakát esetén annak hirdetőfelületét, a vetített képek és reklámok esetén a vetítéssel érintett négyzetméterben kifejezett felületet, a kivetítő- és videófal-berendezés esetén a képernyő felületét kell számításba venni, míg a hirdetőoszlop és a zászló esetében azok darabszámát kell figyelembe venni, míg a dunai rakparton hajók kikötését szolgáló rögzítő eszközök, feljárók esetén folyóméterben kell a használatba adott területet meghatározni.

(3) A számítás szempontjából minden töredék négyzetméter, folyóméter egész négyzetméternek, folyóméternek számít.

(4) A kézből történő utcai árusítás, továbbá a szórólaposztás esetében a fizetendő díj szempontjából az 1 fő által elfoglalt terület egységesen 1 négyzetméternek tekintendő.

29. § Ha a díjköteles közterület-használat a közterület olyan igénybevételével jár, amely megváltoztathatja annak eredeti állapotát, a közterület-használati szerződésben a használati díj kétszeresének megfelelő óvadék fizetési kötelezettséget kell előírni. Az eredeti állapot helyreállítása, a közterület-használati díj megfizetése esetén az óvadék visszajár.

13. A jogellenes közterület-használat következményei

30. § (1) Aki közterületet hozzájárulás nélkül, vagy a hozzájárulástól eltérő módon, különösen a hozzájárulásban rögzített céltól vagy tevékenységtől eltérő más tevékenység kifejtésére, vagy a hozzájárulásban meghatározott mértéket meghaladó alapterületben használ, köteles felhívásra a jogellenes közterület-használatot haladéktalanul megszüntetni, továbbá kártalanítás nélkül köteles a közterület eredeti állapotának helyreállítására. Az Önkormányzat az eredeti állapot helyreállítását a kötelezettséget elmulasztó költségére elvégeztetheti, amennyiben a helyreállításra vonatkozó felhívásnak az érintett 8 napon belül nem tesz eleget.

(2) Az Önkormányzat az eredeti állapotot az erre irányuló felhívás mellőzésével és az (1) bekezdésben megszabott határidő elteltére való tekintet nélkül azonnal helyreállíthatja, ha az élet- és balesetveszély vagy jelentős anyagi kár, a közrend, közbiztonság, a közterület rendje, rendeltetésszerű használata súlyos sérelmének elhárítása érdekében, vagy jelentős közérdekből egyébként indokolt. Az eredeti állapot helyreállításának költségeit ebben az esetben is a jogosulatlan közterület-használó köteles viselni.

(3) A (2) bekezdés alkalmazása szempontjából a közterület rendje, rendeltetésszerű használata súlyos sérelmének minősül, ha a jogellenes közterület-használat a közlekedésben való részvétel feltételeivel nem rendelkező vagy a közlekedésben részt nem vevő járművek reklámhordozó céllal való elhelyezése, tárolása útján valósul meg. Ebben az esetben az Önkormányzat az eredeti állapotot az erre irányuló felhívás mellőzésével és az (1) bekezdésben megszabott határidő elteltére való tekintet nélkül azonnal helyreállíthatja. Az eredeti állapot helyreállításának költségeit ebben az esetben is a jogosulatlan közterület-használó köteles viselni.

31. § (1) Tízszeres használati díjat kell fizetni arra az időtartamra, amely a közterület- használati hozzájárulás megszűnésétől az eredeti állapot helyreállításáig tart.

(2) Tízszeres használati díjat kell fizetni annak, aki a közterületet hozzájárulás nélkül, vagy a hozzájárulástól eltérően, vagy megszűnése után használja.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltakat filmforgatás céljából történő közterület-használat esetén is megfelelően alkalmazni kell.

14. A közterület-használati díjfizetés alóli mentesség és kedvezmény esetei

32. § (1) A közterület-használati díjfizetés alóli mentesség a közterület-használati kérelem és a közterület-használati szerződés alapján megilleti:

a) mindazokat a létesítményeket és tevékenységeket, így különösen azokat, amelyeknek elhelyezésére és folytatására az Önkormányzattal egyeztetett, vagy jóváhagyott programok alapján kerül sor (különösen szervezett hulladékgyűjtés, szelektív hulladékgyűjtéshez elhelyezett konténerek, non-profit érdekeltségű programok);

b) az önkormányzati tulajdonú épületek felújításával, önkormányzati beruházásban megvalósuló épületek építésével, önkormányzati beruházásban megvalósuló közutak, közterületek felújításával, fenntartásával kapcsolatos közterület-használatot, ha a használat időtartama az egy évet nem haladja meg;

c) műemlékvédelem, vagy helyi védettség alatt álló épületek felújítási munkálataival kapcsolatos közterület-használatot, ha a használat időtartama az egy évet nem haladja meg;

d) a közműveknek (elektromos, gáz, víz, csatornázás, távfűtés), a köztisztasági szerveknek a feladatuk ellátását szolgáló közérdekű létesítményeit;

e) az országos és helyi közforgalmú vasutak, továbbá a közforgalmú közúti, vízi és légi közlekedési vállalatoknak a feladatuk ellátását szolgáló létesítményeit;

f) az önkormányzat intézményei és az Önkormányzat nevében közfeladatot ellátó által a közfeladat ellátása céljából történő közterület-használatot;

g) ételosztás céljából történő közterület-használatot;

h) taxiállomások üzemeltetőjét.

(2) Nem terjed ki az (1) bekezdésben meghatározott mentesség a közforgalmú közúti és légi közlekedési vállalatok közterületen elhelyezett állomáshelyein, fedett várakozóhelyein lévő árusító és vendéglátó-ipari helyiségek (fülkék) által elfoglalt területekre.

(3) Csökkenthető a közterület-használati díj mértéke:

a) 50%-kal a kiemelt területeken a 18.00 óra és reggel 8.00 óra közötti időszakban rakodás céljára igénybevett közterület használata után;

b) 40%-kal új lakások építése esetén;

c) 50%-kal, ha a magasépítési munkák során a kivitelező a gyalogos forgalom zavartalansága és biztonsága érdekében a járda űrszelvénye fölé védőtetőt épít;

d) az egyéni vállalkozók közül a hadigondozottaknak, rokkantaknak, csökkentett munkaképességűeknek 40%-kal, a nyugdíjkorhatárt elért személyeknek 25%-kal, amely egy helyen vehető igénybe és csak akkor, ha a vállalkozó személyesen gyakorolja a tevékenységét.

(4) Részben vagy teljes mértékben csökkenthető a közterület-használati díj:

a) személyi vagy szociális helyzet alapján – különösen indokolt esetben méltányosságból – magánszemélyek esetén;

b) az önkormányzat érdekében végzett építési munka után;

c) humanitárius és karitatív célok érdekében végzett tevékenység után;

d) az önkormányzat intézményei által szervezett rendezvények esetében;

e) civil és egyéb szervezetek érdekében végzett adománygyűjtés esetében.

(5) Egyidejűleg csak egy jogcímen csökkenthető a közterület-használati díj.

33. § (1) A közterület-használati szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése esetén a jogosult által megfizetett használati díj időarányos részét számára vissza kell fizetni.

(2) Az (1) bekezdés nem alkalmazható filmforgatás céljából történő közterület-használat jóváhagyása esetén.

15. A zöldterületekre és egyes közterületekre vonatkozó külön rendelkezések

34. § (1) A zöldfelületeket és a zöldterületeket rendeletetésüknek megfelelő célra és módon, állaguk sérelme nélkül mindenki ingyenesen használhatja, az eltérő használathoz a jogszabályok és e rendelet szerint lehet hozzájárulást adni.

(2) A zöldfelületek és a zöldterületek használata során az élő növényzet védelméről, a zöldfelületekhez tartozó tárgyak, építmények, létesítmények, a zöldterületi funkció megőrzéséről és a károsítás megelőzéséről gondoskodni kell.

35. § (1) A zöldfelületek megóvása érdekében tilos a növényzet (fák, cserjék, virágok, gyep) és a zöldfelületek egyéb elemeinek, tartozékainak, felszerelési tárgyainak bármilyen módon történő szándékos vagy gondatlan megrongálása, elpusztítása, károsítása.

(2) Zöldterületeken járművel, kerékpárral csak az erre a célra kijelölt utakon szabad közlekedni.

(3) Zöldterületen labdajátékokat folytatni csak az arra kijelölt helyen a kifüggesztett házirend betartásával és mások testi épségére figyelemmel lehet.

(4) Tilos:

a) a zöldfelületeken lévő fákról, növényekről engedély nélkül a virágok, termések szedése, a fák – talaj feletti vagy alatti részeinek – megcsonkítása;

b) az élő fára plakátot vagy más hirdetést kihelyezni;

c) gyepfelületre, parkosított területre gépkocsival vagy más járművel behajtani, beállni; kivéve a fenntartással megbízott szolgáltató külön tulajdonosi hozzájárulással rendelkező gépjárműveit;

d) zöldfelületen közkifolyónál, kútnál járművet mosni;

f) zöldfelületen szemetelni, törmeléket vagy egyéb, a zöldfelületet károsító tárgyat lerakni;

g) közterületen kempingezni;

h) a zöldterület fenntartását akadályozó vagy közegészségügyi veszélyeztetést okozó tevékenységet folytatni.

36. § (1) A társasházak védnökséget vállalhatnak a háztömbökkel körülhatárolt, a háztömbök épületek közé beékelődött vagy a háztömbbel közvetlenül határos közterületek felett.

(2) A védnökség alatt a közterület tisztántartását, karbantartását és szépítését kell érteni, amelyhez a szükséges munkálatokat a társasházaknak saját költségen kell elvégezni. A közterület rendeltetése nem változtatható meg.

(3) A védnökséget vállaló társasháznak biztosítania kell, hogy a védnökséggel érintett közterületet a nyári időszámítás szerint 8 és 21 óra, téli időszámítás szerint 8 és 18 óra között bárki igénybe vehesse annak eredeti rendeltetése szerint.

(4) A védnökség vállalásáról az önkormányzattal szerződést kell kötni.

(5) A közterületek fenntartásáról gondoskodó önkormányzati szervezet a (2) bekezdés szerinti vállalás teljesítését jogosult ellenőrizni.

37. § A jelen rendeletben foglalt előírások megtartását a közterület-felügyelők, a jogszabályok szerint ellenőrzésre jogosult más szervek, illetve a tulajdonos által megbízott egyéb személyek, a kerületi polgármesteri hivatal megbízott ügyintézői a helyszínen, vagy más alkalmas módon ellenőrizhetik. Az ellenőrzés során a közterület használója köteles igazolni a használat jogalapját a közútkezelői hozzájárulás, a közterület-használati szerződés vagy a közterület-használati hozzájárulás eredeti vagy hiteles másolati példányának átadásával.

16. Záró rendelkezések

38. § (1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 6. § (3) bekezdése, a 16. § (2) bekezdés g) pontja és a 17. § (1) bekezdés d) pontja 2013. május 1. napján lép hatályba.

39. § Hatályát veszti Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 60/1995. (XII. 11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról és rendjéről.

40. § A rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését megelőzően indult és folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

Dr. Prehlik Lajos Dr. Tóth József
jegyző polgármester

1. melléklet a 6/2013. (III. 26.) önkormányzati rendelethez

TURISZTIKAILAG KIEMELT KÖZPONTI TERÜLETEK

1. Szent István körút – Újpesti rakpart – Dráva utca – Váci út által határolt terület

2. melléklet a 6/2013. (III. 26.) önkormányzati rendelethez8

ÖVEZETI KATEGÓRIÁK DÍJTÁBLÁZATA – HASZNÁLATI IDŐTARTAM

2013.

1. Kereskedelmi, szolgáltató és vállalkozási tevékenységek
Közterület-használat
célja
I. kategória
Ft/m2/hó+ÁFA
II. kategória
Ft/m2/hó+ÁFA
III. kategória
Ft/m2/hó+ÁFA
a) Pavilon 4.000,- 2.500,- 1.800,-
b) Árusításra szolgáló
ideiglenes állvány, asztal,
gurulókocsi, állvány
ba) virág 5.000,- 4.000,- 3.000,-
bb) csomgagolt édesség,
pirított magok, pattogatott
kukorica, képeslap
tiltott 2.200,- 2.200,-
c) Mozgóárus
ca) hírlap, totó-lottó, buszjegy 3.000,- 2.500,- 2.000,-
cb) büfétermék és sütőipari
termék, zöldség és
gyümölcs
tiltott tiltott 3.000,-
cc) sportpályáknál magok tiltott
cd) fagylalt-jégkrém 3.500,-
Közterület-használat
célja
I. kategória
Ft/db/hó+ÁFA
II. kategória
Ft/db/hó+ÁFA
III. kategória
Ft/db/hó+ÁFA
d) Árusító- és egyéb
automata
10.000,- 7.000,- 5.000,-
Közterület-használat
célja
I. kategória
Ft/m2/hó+ÁFA
II. kategória
Ft/m2/hó+ÁFA
III. kategória
Ft/m2/hó+ÁFA
e) Vendéglátás
ea) idényjellegű előkert, terasz 3.000,- 2.500,- 2.000,-
eb) tartós használatú terasz 4.000,- 3.500,- 3.000,-
ec) védőtető, előtető,
napvédő ponyva reklám
nélkül
800,- 600,- 300,-
Közterület-használat
célja
I. kategória
Ft/m2/hét+ÁFA
II. kategória
Ft/m2/hét+ÁFA
III. kategória
Ft/m2/hét+ÁFA
f) Alkalmi árusítás (ünnepek
előtti vásár, karácsony,
húsvét stb.)
9.000,- 6.000,- 3.000,-
g) Termékbemutató, kiállítás,
egyéb elkerített terület
10.000,- 10.000,- 10.000,-
Közterület-használat
célja
I. kategória
Ft/m2/nap
+ÁFA
II. kategória
Ft/m2/nap
+ÁFA
III. kategória
Ft/m2/nap
+ÁFA
h) Idényjellegű árusítás
(fenyő)
400,-
i) Vendéglátás sörsátor tiltott 2.100,-
j) Film-, televízió-, videó-,
fénykép-, hangfelvétel,
kivéve mozgóképről szóló
törvény szerinti közterületi
filmforgatást
1.000,-
k) Reklámcélú vagy
vállalkozási rendezvény
3.000,- 2.500,- 2.000,-
l) Szórólap 2.000,-
2. Reklámhordozók felülete és árubemutatás
Közterület-használat
célja
I. kategória
Ft/m2/hó+ÁFA
II. kategória
Ft/m2/hó+ÁFA
III. kategória
Ft/m2/hó+ÁFA
a) Óriásplakát 2.500,-
b) Hirdetőtábla, reklámtábla,
fényreklám, megállító
tábla
4.000,- 3.000,- 2.000,-
c) Üzlethomlokzat, portál,
reklámvitrin, kirakat
1.500,- 1.000,- 800,-
d) Árubemutatás 2.500,- 1.300,- 1.000,-
e) Üzleti védőtető (előtető)
ernyőszerkezet, cég- és
címtábla
800,- 600,- 300,-
f) Üzemanyag egységárat
jelző berendezés
4.000,- 3.000,- 2.000,-
g) Építési reklámháló 4.000,- 3.000,- 2.000,-
Közterület-használat
célja
I. kategória
Ft/m2/nap
+ÁFA
II. kategória
Ft/m2/nap
+ÁFA
III. kategória
Ft/m2/nap
+ÁFA
h) Vetített reklám 4.000,- 3.000,- 2.000,-
i) Vetítőberendezés 4.000,- 3.000,- 2.000,-
Közterület-használat
célja
I. kategória
Ft/db/hó+ÁFA
II. kategória
Ft/db/hó+ÁFA
III. kategória
Ft/db/hó+ÁFA
j) Hirdetőoszlop 8.000,- 6.000,- 4.000,-
k) Reklámzászló 4.000,- 3.000,- 2.000,-
Közterület-használat
célja
I. kategória
Ft/m2/hét+ÁFA
II. kategória
Ft/m2/hét+ÁFA
III. kategória
Ft/m2/hét+ÁFA
l) Egyéb reklámhordozó
(molinó)
5.000,-
m) Védőtető, előtető, napvédő
ponyva reklámmal
tiltott 3.000,- 2.000,-
n) Köztéri óra reklámmal 4.000,- 3.000,- 2.000,-
3. szórakoztató üzleti célú tevékenység
Közterület-használat
célja
I. kategória
Ft/m2/nap
+ÁFA
II. kategória
Ft/m2/nap
+ÁFA
III. kategória
Ft/m2/nap
+ÁFA
a) Mutatványos, ugrálóasztal tiltott 500,- 400,-
b) Hőlégballon, légi jármű
stb.
3.000,-/db
c) Légvárak 200,-
d) Tűzijáték 11.000,- 10.000,-
e) Portrérajzolás 3.000,- 2.100,-
f) Utcazenélés 150,-
4. Kulturális és sportesemények
Közterület-használat
célja
I. kategória
Ft/m2/nap
+ÁFA
II. kategória
Ft/m2/nap
+ÁFA
III. kategória
Ft/m2/nap
+ÁFA
a) Ideiglenesen kiépített
színpad és egyéb elkerített
terület
400,- 300,- 200,-
b) Karitatív tevékenység vagy
közérdekű díjmentes
szolgáltatás
40,-
5. Építési-szerelési munkálatok
Közterület-használat
célja
I. kategória
Ft/m2/nap
+ÁFA
II. kategória
Ft/m2/nap
+ÁFA
III. kategória
Ft/m2/nap
+ÁFA
a) Hulladékgyűjtő konténer
elhelyezése
4.000,-/db
b) Daru, daruszerelés 200,-
c) Állvány, felvonulási
terület, építési anyag
tárolás, szállítás
200,-
6. Parthasználat (közforgalmú)
Közterület-használat
célja
I. kategória
Ft/fm/hó+ÁFA
II. kategória
Ft/fm/hó+ÁFA
III. kategória
Ft/fm/hó+ÁFA
Parthasználat 2.000,-
7. Autóparkolók
Közterület-használat
célja
I. kategória
Ft/m2/nap
+ÁFA
II. kategória
Ft/m2/nap
+ÁFA
III. kategória
Ft/m2/nap
+ÁFA
a) Ideiglenes autóparkoló
(rendezvényhez
kapcsolódóan)
200,- 140,- 120,-
b) Sportlétesítményeket
kiszolgáló parkoló
200,- 140,- 120,-
c) Őrzött parkoló 620,- 470,- 360,-
8. Egyéb tevékenységek
Közterület-használat
célja
I. kategória
Ft/m2/hó+ÁFA
II. kategória
Ft/m2/hó+ÁFA
III. kategória
Ft/m2/hó+ÁFA
a) Megújuló energiaforrások
műtárgyai
1.400,-
Közterület-használat
célja
I. kategória
Ft/m2/nap
+ÁFA
II. kategória
Ft/m2/nap
+ÁFA
III. kategória
Ft/m2/nap
+ÁFA
b) Civil és egyéb szervezetek
érdekében végzett
adománygyűjtés
180,- 140,- 100,-
Közterület-használat
célja
I. kategória
Ft/db/nap
+ÁFA
II. kategória
Ft/db/nap
+ÁFA
III. kategória
Ft/db/nap
+ÁFA
c) Forgalomból ideiglenesen
kivont gépjárművek
tárolása
600,- 450,- 350,-
d) A Kerületi Emlékhely
engedélyezett használata
egyedi elbírálás szerint
e) A jelen mellékletben felsorolt használati célok egyikébe sem sorolható igény egyedi elbírálás szerint

1
Módosította a 29/2013. (IX. 10.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2013. szeptember 11-től.
2
Módosította a 29/2013. (IX. 10.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2013. szeptember 11-től.
3
Hatályon kívül helyezte a 29/2013. (IX. 10.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2013. szeptember 11-től.
4
Módosította a 29/2013. (IX. 10.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2013. szeptember 11-től.
5
Beiktatta a 29/2013. (IX. 10.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2013. szeptember 11-től.
6
Módosította a 29/2013. (IX. 10.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2013. szeptember 11-től.
7
Módosította a 29/2013. (IX. 10.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos 2013. szeptember 11-től.
8
Módosította a 29/2013. (IX. 10.) önkormányzati rendelet 6. §-a. Hatályos 2013. szeptember 11-től.

Vissza

Díjaink, elismeréseink