XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió

https://www.budapest13.hu/rendelet/38-2012/

Témák A-Z

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2012. (XI. 20.) önkormányzati rendelete

a Budapest XIII. kerület Kámfor utca - Béke utca - Gyöngyösi utca - Nővér utca - Fiastyúk utca - Göncöl utca által határolt terület építési szabályzatáról szóló 21/2002. (IX. 10.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet módosításáról

Aktuális változat

Időállapot váltás

A módosító rendelet által érintett alaprendeletek:

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2012. (XI. 20.) önkormányzati rendelete

a Budapest XIII. kerület Kámfor utca – Béke utca – Gyöngyösi utca – Nővér utca – Fiastyúk utca – Göncöl utca által határolt terület építési szabályzatáról szóló 21/2002. (IX. 10.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros XIII. Kerület Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jogalkotási hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (3) bekezdésében és a 7. § (3) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § A Budapest XIII. kerület Kámfor utca – Béke utca – Gyöngyösi utca – Nővér utca – Fiastyúk utca – Göncöl utca által határolt terület építési szabályzatáról szóló 21/2002. (IX. 10.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi szövegrész kerül:

„(1) Az 1. § (1) bekezdésében lehatárolt területen területet felhasználni, továbbá telket alakítani, építményt, építményrészt, épületegyüttest építeni, átalakítani, bővíteni, felújítani, helyreállítani, korszerűsíteni és lebontani, elmozdítani, a rendeltetést megváltoztatni és ezekre hatósági engedélyt adni csak ezen kerületi városrendezési és építési szabályzat rendelkezéseiben foglaltaknak megfelelően szabad.”

2. § (1) A Rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe az alábbi szövegrész kerül:

„(1) A Kámfor utca – Göncöl utca – Gyöngyösi utca – Vőlegény utca – Mosoly utca – Göncöl utca – Fiastyúk utca – Nővér utca – Gyöngyösi utca – Béke utca által határolt terület városkép szempontjából kiemelt terület. Az eredeti beépítés aránya, ritmusa, építészeti karaktere mindenképpen megőrzendő az időközben történt átalakítások ellenére is.”

(2) A Rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe az alábbi szövegrész kerül:

„(2) Az utcakép védelme érdekében felújítás, átalakítás és új építés esetén az épületek közterületről látható homlokzatait színezni csak színezési terv szerint szabad.”

(3) A Rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe az alábbi szövegrész kerül:

„(3) Az 1. § (1) bekezdésében lehatárolt területen az épületek lehetőség szerint megtartandók. A bővítésükre, átalakításukra irányuló építési tevékenység során az eredeti beépítési és építészeti karaktert hordozó elemek megőrzendők – a hozzáépítések az eredeti koncepcióba illeszkedők legyenek.”

3. § (1) A Rendelet 5. § (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi szövegrész kerül:

b) A különálló épület építési helyét, a tetőforma kialakítását kerületi tervtanácsi véleménnyel kell igazolni.”

(2) A Rendelet 5. § (3) bekezdése új e) ponttal egészül ki:

e) A főépület toldalékaként kialakítandó gépjárműtárolót a kert zöldfelületei megóvására tekintettel kell elhelyezni.”

(3) A Rendelet 5. § (4) bekezdése helyébe az alábbi szövegrész kerül:

„(4) A terepszint alatti beépítés (az övezeti előírásokban megadott mértékig) az építési helyen belül az alábbiak szerint létesíthető:

a) az épület alatt

b) épületen kívül az előkert+4,0 m széles utca felőli teleksáv kivételével.”

(4) A Rendelet 5. §-a új (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Főépület bővítése esetén a tervezett tető formájának és a homlokzat kialakításának a környezetbe való illeszkedését és az építészeti minőséggel kapcsolatos követelmények teljesülését kerületi tervtanácsi véleménnyel kell igazolni.”

4. § A Rendelet 6. § (5) bekezdése helyébe az alábbi szövegrész kerül:

„(5) Új épület építése esetén önálló teherhordó falat kell építeni saját telekhatáron belül.”

5. § (1) A Rendelet 7. § (2) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi szövegrész kerül:

b) A sarokpozíciójú épületeknél az oldalkert a meglévő épületsík és az oldalsó telekhatár közötti távolság.”

(2) A Rendelet 7. § (5) bekezdés c) pontja helyébe az alábbi szövegrész kerül:

„c) az előkertben autólift létesítése céljából.”

(3) A Rendelet 7. § (6) bekezdése helyébe az alábbi szövegrész kerül:

„(6) Új épület építése és a meglévő épület tetőtér beépítése vagy bővítése esetén önálló teherhordó falat kell építeni saját telekhatáron belül.”

(4) A Rendelet 7. § (7) bekezdése helyébe az alábbi szövegrész kerül:

„(7) Az előkertben létesített 1 db férőhelyes gépkocsibeálló oldalfal nélküli, önálló tartószerkezetű enyhe hajlású tetővel kerti építményként fedhető be a közbenső telkeknél. Nem saroktelken fekvő végszekciónál az 5. § (3) bekezdésében foglaltak az irányadók. Saroktelkek esetén a különálló gépjárműtárolót a közös telekhatáron ikresen, a főépület előkertméretével megegyezően kell elhelyezni, a kialakításnál az 5. § (3) bekezdésében foglaltak az irányadók.”

6. § (1) A Rendelet 8. § (1) bekezdés c) pontja helyébe az alábbi szövegrész kerül:

c) Meglévő épület bővítése esetén az önálló tartószerkezetű előlépcső és annak lefedését szolgáló max. 1,0 m kinyúlású előtető nem számít bele az előkert és oldalkert legkisebb méretébe.”

(2) A Rendelet 8. § (2) bekezdés c) pontja helyébe az alábbi szövegrész kerül:

c) Telkenként 1 lakás alakítható ki.”

(3) A Rendelet 8. § (2) bekezdés d) pontja helyébe az alábbi szövegrész kerül:

d) Új épület építése vagy a meglévő épület bővítése esetén a lakófunkciót kiszolgáló, illetve kiegészítő funkciók (háztartással kapcsolatos tároló, barkácsműhely, műterem, járműtároló) a fő rendeltetést szolgáló épülettel egy tömegben helyezendők el jelen rendelet 5. § (3), 6. § (3) és 7. § (7) bekezdésének figyelembevételével.”

(4) A Rendelet 8. § (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi szövegrész kerül:

b) Új épület építésénél vagy a meglévők bővítésénél, illetve átalakításánál is megtartandó:

– a tetőhajlásszög (~38°),

– a fő gerincirány,

– a tető karaktere (nyeregtető, illetve kontyolt nyeregtető),

– az utca felőli párkánymagasság, ha nem szabadonálló az épület.”

(5) A Rendelet 8. § (3) bekezdés h) pontja helyébe az alábbi szövegrész kerül:

h) A tetők fedésénél pikkelyszerű-tetőfedő anyagok alkalmazandók (cserép vagy szálcementfedés) az eredeti környezetben honos piros és barna színárnyalatokban, a tetőfelépítményeken fémlemez fedés is alkalmazható.”

(6) A Rendelet 8. § (3) bekezdés i) pontja helyébe az alábbi szövegrész kerül:

i) Az épületek homlokzati színezése esetén az eredeti környezetben kialakult szolid, illeszkedő megoldások követendők, erős és telt színek nem alkalmazhatók.”

(7) A Rendelet 8. § (3) bekezdés l) pontja helyébe az alábbi szövegrész kerül:

l) Új kerítés építése esetén csak 90%-ban áttört kerítés építhető, maximum 45 cm magas tömör lábazattal. A kerítés teljes magassága maximum 1,5 méter.”

(8) A Rendelet 8. § (3) bekezdése új m) ponttal egészül ki:

m) Tetőtérbeépítés vagy meglévő épület bővítése esetén a tetőtéri szinten, a hátsókerti homlokzaton erkély, loggia, járható tetőterasz csak a hátsókert felé néző homlokzat vízszintes hosszának 1/3-án létesíthető.”

7. § A Rendelet 19. § (4) bekezdése helyébe az alábbi szövegrész kerül:

„(4) Az 1. § (1) bekezdésében lehatárolt teljes területen fát kivágni csak a Polgármesteri Hivatalnál beszerzett fakivágási engedély alapján szabad.”

Záró rendelkezések

8. § (1) Ez a rendelet 2012. december 17-én lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

(2) E rendelet előírásait a hatálybalépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.

9. § Hatályát veszti a Rendelet 2. § (4) bekezdés k)-m) pontja; a 8. § (3) bekezdés c) és e) pontja; a 9. § (5) bekezdése; a 18. § (4)-(7) bekezdése; a 20. § (1) és (4) bekezdése.

Dr. Prehlik Lajos

Dr. Tóth József

jegyző

polgármester

 

 

Vissza

Díjaink, elismeréseink