XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió Akadálymentes verzió ikon

https://www.budapest13.hu/rendelet/2011-7/

Témák A-Z

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2011. (II. 11.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros XIII. kerületi kisebbségi önkormányzatok működéséről

Aktuális változat

Időállapot váltás


Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2011. (II. 11.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros XIII. kerületi kisebbségi önkormányzatok működéséről

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény 27. §-ában kapott felhatalmazás alapján és a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltaknak megfelelően a következőket rendeli el:

1. A helyi kisebbségi önkormányzat feladat- és hatáskörei, működése

1. § (1) A helyi kisebbségi önkormányzatok feladat- és hatáskörére, működésére, a kisebbséghez tartozó személyek és közösség érdekeinek védelmére és képviseletére a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvény előírásai az irányadóak.

(2) A kisebbségi önkormányzat az általa képviselt kisebbség körében közreműködik a helyi önkormányzati feladatok ellátásában, így különösen:

a) a kisebbségi óvodai nevelésre, alapfokú oktatásra irányuló igények felmérésében, az oktatás megszervezésben,

b) a gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodásban,

c) a közművelődési tevékenység, sport szervezésében; a szociális helyzetek feltárásában, kezelésében,

d) a közbiztonság helyi feladatainak megoldásában és

e) az épített és természeti környezet védelmében.

2. § A kisebbségi önkormányzat a kisebbségi közügyek intézése érdekében történő tájékoztatáskérési, javaslattételi, intézkedés kezdeményezési és egyetértési jogaira a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvény előírásai az irányadóak.

3. § A helyi kisebbségi önkormányzati testület a kerületi önkormányzat bizottságainak ülésein állandó meghívottként, tanácskozási joggal kisebbségi önkormányzati képviselővel képviseltetheti magát.

4. § (1) A kisebbségi önkormányzati képviselő a Polgármesteri Hivataltól igényelheti a kisebbségi önkormányzati feladatkörének ellátásához szükséges tájékoztatást, szakmai közreműködést, melyet a Hivatal érdemben biztosít.

(2) A Polgármesteri Hivatal – a jegyző útján – segítséget nyújt a helyi kisebbségi önkormányzat működésével kapcsolatos ügyviteli – a munka szakszerűségét elősegítő – feladatok ellátásához.

(3) A kerületi önkormányzat a kisebbségi önkormányzatok működési feltételeinek javítása érdekében térítésmentesen irodahasználatot biztosít a Nemzetiségek Házában, illetve külön igény szerint az önkormányzat tulajdonában álló más, nem lakás céljára szolgáló helyiségben.

2. A helyi kisebbségi önkormányzat anyagi, pénzügyi eszközei, költségvetése, gazdálkodása

5. § (1) A kerületi önkormányzat Képviselő-testülete az éves költségvetési rendeletében a kisebbségi önkormányzatnak feladatai ellátásához pénzeszközöket ad át. Az átadott eszközökkel a kisebbségi önkormányzat – jogszabály keretei között – szabadon rendelkezik.

(2) A kerületi önkormányzat a kisebbségi önkormányzatok részére az éves költségvetési rendeletben meghatározott támogatást külön megállapodás alapján folyósítja.

(3) A Polgármesteri Hivatal a kisebbségi önkormányzatok működését szolgáló központi költségvetési támogatást négy egyenlő részletben utalja a kisebbségi önkormányzatok számlájára. Ettől az ütemezéstől eltérni csak külön megindokolt igénylés alapján lehet.

6. § (1) A kerületi önkormányzat és a helyi kisebbségi önkormányzat együttműködési megállapodásban rögzíti:

a) a költségvetés elkészítésének és elfogadásának rendjét,

b) a helyi önkormányzat költségvetési rendelettervezetének és a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetési határozattervezetének előkészítését,

c) a költségvetés jóváhagyásának rendjét,

d) a költségvetési információszolgáltatás rendjét,

e) a költségvetési gazdálkodás bonyolításának rendjét,

f) a belső ellenőrzés rendjét.

(2) Az együttműködési megállapodást a kerületi önkormányzat és a helyi kisebbségi önkormányzat minden év január 15. napjáig felülvizsgálja és szükség szerint módosítja.

(3) A kerületi önkormányzat részéről az (1) bekezdésben foglalt megállapodást a polgármester köti meg.

3. Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a Budapest Főváros XIII. kerületi kisebbségi önkormányzatok működéséről szóló 32/1995. (VII. 7.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet és a Budapest Főváros XIII. kerületi helyi kisebbségi önkormányzatok működéséről szóló 32/1995. (VII. 7.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet módosításáról szóló 8/2005. (III. 21.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet.

Dr. Prehlik Lajos s. k. Dr. Tóth József s. k.
jegyző polgármester
Vissza

Díjaink, elismeréseink


              Idősbarát önkormányzat díj