XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió

https://www.budapest13.hu/rendelet/2011-18/

Témák A-Z

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (IV. 22.) rendelete

az állattartás rendjéről

Aktuális változat

Időállapot váltás


Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (IV. 22.) rendelete

az állattartás rendjéről

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az állattartás rendjéről az alábbi rendeletet alkotja:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet nem alkalmazható:

a) cirkuszra, állatkiállításra, vágóhídra, engedéllyel működő állatfelvásárló telepre, lósport telepre, nagy létszámú állattenyésztő és állattartó telepre, állatkórházra, gyepmesteri telepre, állatkertre, vadaskertre,

b) laboratóriumi kísérleti állattartásra,

c) a fegyveres erők, a rendvédelmi szervek, a nemzetbiztonsági szolgálatok és a közfeladatokat ellátó őrszolgálatok segítésére tartott állatokra, valamint

d) a segítő kutya kiképzésének, vizsgáztatásának és alkalmazhatóságának szabályairól szóló 27/2009. (XII. 3.) SZMM rendelet szerinti segítő kutyákra.

2. § E rendelet alkalmazásában

1. gazdasági haszonállat:

a) nagyállat: ló, szamár, öszvér, szarvasmarha, sertés, bivaly, juh, kecske, strucc;

b) kisállat: baromfi (tyúk, gyöngytyúk, lúd, kacsa, pulyka és húsgalamb), házinyúl, prémesállat (nutria, csincsilla, angóranyúl, sarki- és ezüstróka, nyérc, görény) – ide nem értve a kedvtelésből tartott, lakásonként, illetve háztartásonként legfeljebb 2 db kisemlőst;

c) méh.

2. Közvetlen szomszédok: többlakásos épület esetén az állattartó lakása feletti, alatti, melletti, azzal közvetlenül érintkező határos lakások tulajdonosai, valamint azon lakások tulajdonosai, akiknél a lakás ajtaja egy légtérbe nyílik, illetve közös folyosóra nyílik; kertes ház esetén pedig a telekszomszéd tulajdonosok.

2. Az állattartás általános szabályai

3. § A XIII. Kerületi Önkormányzat közigazgatási területén a Népsziget területének kivételével gazdasági haszonállat nem tartható.

4. § Lakókörnyezetben, nem fogságban élő galambot (a továbbiakban: galamb) etetni tilos.

5. § Jelen rendeletben meghatározott egyedszám feletti állat tartásához az állattartással érintett közvetlen szomszédok 75%-ának írásbeli hozzájárulása szükséges. Ingatlanonként 1 tulajdonos írásbeli hozzájárulása vehető figyelembe. Az állattartó kérelme alapján a polgármester adhat engedélyt a rendeletben meghatározott egyedszám feletti állattartáshoz.

3. Ebtartás

6. § (1) Kertes családi házak esetén háztartásonként az ebek korától és fajtájától függetlenül legfeljebb két eb – és egyszeri szaporulatuk három hónapos korig – tartható.

(2) Többlakásos épületben lakásonként egy eb – és egyszeri szaporulata három hónapos korig – tartható.

(3) Ebet többlakásos épületben lakásban, vagy – a tulajdonosok hozzájárulásával – az udvaron lehet tartani.

(4) Az ebtartónak kötelessége gondoskodni arról, hogy az eb a tartási helyét, illetve az ingatlant felügyelet nélkül ne hagyhassa el.

(5) Közterületen ebet felügyelet nélkül hagyni legfeljebb 30 percre lehet, az alábbi feltételek betartásával: az ebet pórázon meg kell kötni, gondoskodva arról, hogy a közlekedést ne akadályozza, ne okozzon kárt, félelmet, illetve ne tudjon elkóborolni. Támadó természetű ebet még pórázon megkötve, szájkosárral ellátva sem szabad felügyelet nélkül hagyni.

7. § Az ebek szabad mozgásának biztosítására, futtatásukra a kerületi önkormányzat az illetékes szervezetek bevonásával forgalommentes, elkülönített területeket jelöl ki. Az eb futtatójának a kutyafuttatás alkalmával is gondosan mérlegelni kell az összes körülmény figyelembevételével a póráz és a szájkosár használatának szükségességét. A kerület közigazgatási területén kijelölt kutyafuttatók helyét e rendelet melléklete tartalmazza.

4. Macskatartás

8. § (1) Kertes családi házban és udvarán háztartásonként – fajtára való tekintet nélkül – két macska és egyszeri szaporulata 3 hónapos korig tartható.

(2) Többlakásos épületben lakásonként – fajtára való tekintet nélkül – két macska és egyszeri szaporulata 3 hónapos korig tartható.

(3) Nem tartható macska az ingatlan tulajdonosainak hozzájárulása nélkül a közös használatú helyiségekben.

9. § Az elszaporodott macskák eltávolításáról az ingatlan tulajdonosa, illetőleg kezelője köteles gondoskodni az állatvédő szervezetek bevonásával.

5. Szabálysértési előírások

10. § Külön jogszabályban meghatározott szabálysértéseken túlmenően szabálysértést követ el és 50.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható az a személy, aki

a) állatát úgy tartja, hogy az a házban, illetve a szomszédságában lakók nyugalmát indokolatlanul zavarja, anyagi kárt, félelmet okoz, testi épséget vagy egészséget veszélyeztet,

b) galambot etet.

11. § A 10. § b) pontjában meghatározott szabálysértés miatt a közterület-felügyelő külön jogszabályban meghatározott helyszíni bírságot szabhat ki.

6. Záró rendelkezések

12. § Ez a rendelet 2011. május 15-én lép hatályba. Hatályát veszti az állattartás rendjéről szóló 30/2004. (IX. 13.) önkormányzati rendelet.

13. § Amely állattartó a rendelet hatálybalépésekor a rendeletben meghatározott egyedszám felett engedély nélkül tart állatot, köteles ezt a körülményt 1 éven belül megszüntetni, vagy az engedélykérelmet előterjeszteni.

Dr. Prehlik Lajos s. k. Dr. Tóth József s. k.
jegyző polgármester

Melléklet a 18/2011. (IV. 22.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelethez

A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat közigazgatási területén kijelölt kutyafuttatók

1) Újpesti rkp.(Szent István park melletti, 1.215 m2-es kijelölt terület)

2) Kárpát utcai lakótelep Duna-part felőli füves területének kijelölt szakasz, a Kárpát utca 5-60. számú házak mögött, 1.088 m2-es kijelölt terület

3) Népfürdő utcai lakótelep (Népfürdő utca 15-21. számú épületek előtt, a Népfürdő utcával párhuzamos parkterület, 4.036 m2)

4) Dráva park (Hegedűs Gyula utca – Visegrádi utca között, a park Dráva utcai oldalán, 460 m2)

5) Árpádhídfő lakótelep (az Árpád-hídi lakótelep pontházaival – Róbert Károly krt. 20-24. számú – párhuzamos, az Árpád-hídi rézsű melletti 684 m2-es terület

6) Kassák park (Lőportár utca 23-25. számú parkterület, Kassák Lajos utca Lőportár utca között, 684 m2-es terület)

7)T üzér utca – Hun utca sarkán (labdapálya mellett, 494 m2)

8) Kassák lakótelep (az Apály utca páros oldalán, az utcával párhuzamosan futó parkterület 4.060 m2-es szakasza, az Apály utca 2. szám alatti ingatlan és a Kassák Lajos utca között)

9) Lehel utcai zöldsáv (Lehel utca 22. számú épület előtti, valamint a Lehel utca 24. számú, Hun utca 15. számú épületek előtt, a Lehel utcával párhuzamos, 1.175 m2-es parkterületek)

10) Országbíró lakótelep (a Lidl Áruház parkolója és az Üteg utca közötti, 696 m2-es füves terület)

11) Tatai úti zöldsáv (a Tatai út 132-138. számú épületek előtti, Kucsma utca, Dolmány utca közötti, 296 m2-es füves terület)

12) Rákos-patak part (Duna és a Cserhalom utca közötti 575 m2-es, kijelölt füves terület)

13) Rákos-patak part (Madarász Viktor utca – Göncöl utca közötti, 1.716 m2-es füves terület)

14) Rákos-patak part (Göncöl utca – Béke utca közötti, 2.000 m2-es füves terület)

15) Gyermek tér (Béke utca felőli 558 m2-es kijelölt terület)

16) Göncöl utcai zöldsáv (Tahi utca – Kámfor utca közötti 3.144 m2-es füves osztósáv)

18/2011. (IV. 22.) Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete
az állattartás rendjéről[1]  
 

 
 2012.04.16. óta hatályos szöveg



[1] A rendeletet a 14/2012. (IV. 16.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezte. Hatályos: 2012.04.16.

Vissza

Díjaink, elismeréseink