XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió

https://www.budapest13.hu/rendelet/2006-34/

Témák A-Z

34/2006. (XI.20.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet

az önkormányzati tulajdonú lakások béréről


34/2006. (XI.20.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet

az önkormányzati tulajdonú lakások béréről

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv., a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. tv., (a továbbiakban: Ltv.) valamint az önkormányzati tulajdonban álló lakások szociális helyzet alapján történő bérbeadásának lakbér-megállapítási elveiről, a lakásfenntartási támogatás elveiről, valamint a lakásépítés támogatásának rendszeréről szóló 17/2006. (IV. 14.) Főv. Kgy. számú rendelet alapján Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú lakások béréről a következő rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában álló lakásokra terjed ki.

A lakás bérének megállapítási elvei

2. § (1) A havi bér mértékének az Ltv. 34-35. §-aiban foglaltakkal összhangban fedezetet kell nyújtania a bérlakásként hasznosított lakások üzemeltetésével, fenntartásával, karbantartásával kapcsolatos ráfordításokra.

(2) A lakbér mértékét a lakás alapvető jellemzői, így különösen a lakás komfortfokozata, alapterülete, műszaki állapota, minősége, a lakóépület állapota és a településen, illetőleg a lakóépületen belüli fekvése, továbbá a szerződés keretében a bérbeadó által nyújtott szolgáltatás határozza meg.

(3) A lakbérbevételnek nem kell fedeznie az önkormányzati tulajdonú lakás üresen tartásából, elmaradt felújításokból, illetve a lakás bérbeadás előtti, rendeltetésszerű használatba hozatalából eredő ráfordításokat.

(4) Az (1) és (3) bekezdés szerinti ráfordításokat, illetve bevételeket kerületi szinten kell számítani.

(5) Az önkormányzati lakások lakbérét a (1) bekezdésben megállapított elvek szerint, a (6)-(7) bekezdések szerinti, növelő-csökkentő tényezők figyelembevételével kell megállapítani.

(6) A lakbérek megállapításánál a következő növelő és csökkentő tényezőket kell figyelembe venni:

– az épület építésének, illetve teljes felújításának időpontját,

– az épület közvetlen környezetének szolgáltató, kereskedelmi, valamint egyéb ellátást biztosító létesítményekkel való ellátottságát,

– az épület közművel való ellátottságát,

– az épület általános állapotát, különös tekintettel a környezeti ártalmakra.

A lakbért növelő és csökkentő tényezők külön-külön legfeljebb 10%-kal térhetnek el a 3. §-ban meghatározott lakbérmértéktől.

(7) A 3. §-ban megállapított bérleti díjat

a) az épületen belüli fekvés alapján földszinti lakásoknál 3%-kal,

b) a zárófödém alatti lakásoknál 3%-kal,

c) az udvari, illetve sötét lakásoknál 2%-kal

csökkenteni kell.

(8) Bérbeadó Önkormányzat a bérleti jogviszony keretében a bérleti díj fejében gondoskodik különösen:

a) az épület karbantartásáról,

b) az épület központi berendezéseinek (épületgépészeti berendezéseinek) üzemképes állapotáról,

c) a közös használatra szolgáló helyiségek állagában, e helyiségek berendezéseiben keletkezett hibák megszüntetéséről,

d) a közös használatra szolgáló helyiségek takarításáról.

(9) A lakásbérleti jogviszony önmagában nem kötelezi a bérbeadót a lakáshoz kapcsolódó külön szolgáltatások biztosítására, ezekre a bérlőnek a bérbeadóval a bérleti szerződésben kell megállapodnia, illetve a szolgáltatóval külön megállapodást kell kötnie.

(10) Különszolgáltatások körébe tartozik különösen:

a) a vízellátás és csatornahasználat biztosítása,

b) a felvonó használatának biztosítása,

c) a kapunyitás,

d) központi fűtés és melegvízellátás,

e) szemét elszállítás,

f) rádió és televízió adók vételének biztosítása,

g) kaputelefon használatának biztosítása,

h) épületen belül a gépkocsi parkolás lehetőségének biztosítása.

Az alaplakbér mértéke és a különböző lakbér-kategóriák

3. § (1) A bérleti díjat – mindhárom lakbérfajtában – a következők alapulvételével kell megállapítani:

Lakás komfortfokozata

Lakbér mértéke (Ft/m2/hó)
Szociális alapú

Költségalapú

Piaci alapú

Összkomfortos

241

282

612

Komfortos

241

282

612

Félkomfortos

155

182

462

Komfortnélküli

106

124

330

Szükséglakás

65

76

151

A felsorolásban meghatározott lakbérösszegek a lakbérek összegét csökkentő és növelő tényezők figyelembevételét nem tartalmazzák.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott lakbért az I-X. kategóriába tartozó épületeknél a 2. § (6) bekezdésében meghatározott növelő és csökkentő tényezők módosítják. Az egyes kategóriákat a rendelet 1. számú, az épületek besorolását pedig a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat által végrehajtott épület-, vagy tömbrehabilitáció során felújított épületekben bérbe adott, vagy új építésű épületekben lévő új lakások bérleti díját a XI. kategória szerint kell meghatározni. Ezen lakbér nagysága az első évben nem lehet kevesebb, mint az adott lakásra eső teljes beruházási költség 2%-a. Az első évben megállapított lakbér nagyságát minden évben úgy kell módosítani, hogy értékállósága biztosított legyen.

(4) Fecskeházban bérbe adott lakások lakbérének összegét a XII. kategória szerint kell meghatározni.

(5) Az egyes épületek átsorolásáról a Tulajdonosi és Lakásgazdálkodási Bizottság javaslata alapján az Önkormányzat Képviselő-testülete dönt minden évben egy alkalommal, legkésőbb a következő évi lakbérmérték meghatározásával egyidejűleg.

A lakásbérleti díjak értékmegőrzésének biztosítása

4. § (1) A 3. §-ban meghatározott alaplakbérek mértéket a Képviselő-testület rendeletben határozza meg.

(2) Amennyiben a lakás bérlője a bérbeadó által írásban közölt bérleti díj ellen – az értesítés kézhezvételét követő 8 napon belül – kifogást írásban nem terjeszt elő és a következő hónapra vonatkozó lakbért megfizeti, a bérlő és a bérbeadó között korábban létrejött lakásbérleti szerződést közös megegyezéssel történő módosítottnak kell tekinteni.

(3) Ha a lakás bérlője a lakbéremelés ellen írásban kifogással él, valamint a bérlő és a bérbeadó közötti tárgyalás sem vezet eredményre a bérbeadó a bérlővel szemben lakbér-megállapítási pert kezdeményez. A bérlő a per jogerős befejezéséig a régi lakbért köteles fizetni és a per befejeztével a bérbeadó pernyertessége esetén a korábbi és az új lakbér közti különbözetet a bérbeadónak kamataival együtt köteles megfizetni.

A jogcímnélküli lakáshasználat díja

5. § (1) A lakás jogcímnélküli használata esetén – használati díjként – az e rendelet alapján megállapítható havi bérnek megfelelő összeget, valamint a lakásra megállapított különszolgáltatások összességét kell alapul venni.

(2) Ha a jogcímnélküli használó és a bérbeadó nem állapodtak meg abban, hogy a jogcímnélküli használó önként, legfeljebb három hónapon belül – peres eljárás nélkül – a lakást kiüríti és a bérbeadó birtokába adja, a jogcímnélküli használat kezdetétől számított két hónap elteltével a használati díjat a bérbeadó ötszörösére emelheti.

A különszolgáltatások díjának mértéke

6. § (1) A különszolgáltatások díjának mértékét a felhasználás és a szolgáltatásért mindenkor fizetendő árak figyelembevételével kell megállapítani.

(2) Társasházban lévő lakás esetében a különszolgáltatások díjának mértékét a társasházközösség által alkalmazott számítási módszer alapján, a társasház által közölt adatok figyelembevételével kell megállapítani.

(3) A nem társasházban lévő lakások esetében a különszolgáltatások díjának mértékét az előző évben ténylegesen felmerült felhasználás adatai, valamint a tárgyidőszakra érvényes árak alapján kell megállapítani. A számítás során az épületben lakásonként el nem különíthetően mért (számított) adatokból a nem lakás céljára szolgáló helyiségekre eső hányadot figyelmen kívül kell hagyni.

(4) A nem társasházban levő lakások esetében az egyes lakásokra eső víz- és csatornadíjat – ha a bérlő ezen szolgáltatások díjait nem közvetlenül a közüzemi szolgáltatók részére fizeti meg – a rendelet 3. számú mellékletében meghatározott számítási módszer szerint kell megállapítani.

(5) A közüzemi szolgáltatók által a bérlő részére közvetlenül számlázott közüzemi szolgáltatások díját a bérlő a szolgáltatók részére köteles megfizetni.

A lakbér és a külön szolgáltatások díjának közlése

7. § (1) A lakbér mértékét és változását a bérbeadó a hatályba lépést (változást) megelőzően, írásban köteles közölni a bérlővel.

(2) A bérbeadó a különszolgáltatások díját – társasház esetében – a társasházi közös költségek változásával együtt, azzal megegyező időpontban változtatja.

(3) A bérbeadó a különszolgáltatások díjának változásáról és annak időpontjáról a soron következő számlával egyidejűleg értesíti a bérlőt, egyben ezzel együtt kiszámlázásra kerül a változás időpontjától az értesítés megküldéséig esedékessé vált összeg, illetve esetleges csökkenés esetén a különbözet jóváírásra kerül.

A fizetési kötelezettség teljesítése

8. § (1) Az e rendelet szerinti lakbér és különszolgáltatások díjának fizetési kötelezettsége (a továbbiakban: fizetési kötelezettség) a lakásbérleti jogviszony létrejöttének napjától, illetve a jogcímnélküli lakáshasználat kezdő napjától esedékes, és a lakásbérleti jogviszony megszűnésének napjáig, illetve a lakás tényleges visszaadásának napjáig áll fenn.

(2) Az e rendelet szerinti fizetési kötelezettségnek a bérlő havonta, előre, egy összegben, legkésőbb a tárgyhó 15. napjáig köteles eleget tenni.

(3) Az e rendelet szerinti fizetési kötelezettség a bérlőt terheli.

(4) A bérlőtársakat a fizetési kötelezettség egyetemlegesen terheli.

(5) A társbérlőket a fizetési kötelezettség az általuk kizárólagosan használt lakóterület arányában terheli.

(6) A lakást jogcím nélkül használó által fizetendő használati díj mértékének megállapítására is a lakbérre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

(7) A bérlő a lakbért és a különszolgáltatások díját együttesen köteles megfizetni.

(8) A különszolgáltatásokért járó díj nemfizetésének, vagy késedelmes megfizetésének jogkövetkezményei megegyeznek a lakbér nemfizetésének, vagy késedelmes megfizetésének jogkövetkezményeivel.

Záró rendelkezések

9. § (1) Az Önkormányzat a lakásfenntartási támogatás elveiről, valamint a lakásépítés támogatásának rendszeréről külön rendeletet alkot.

(2) Jelen rendelet 2007. január 1. napján lép hatályba.

(3) E rendelet rendelkezéseit a 2007. január 1-jét megelőzően megkötött bérleti szerződésekre is alkalmazni kell.

(4) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 23/1996. (IX.27.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet, az 50/1995. (XI.27.) Budapest Főváros XIII. kerület önkormányzati rendelet., valamint az azt módosító 28/1996. (X.21.), 28/1997. (X.13.), 35/1997. (XI.17.), 28/1998. (XII.1.), 35/1999. (XI.22.), 22/2000. (IX.18.), 44/2001. (X.20.), 24/2002. (XII.1.), 14/2003. (III.17.), 51/2003. (XI.20.), 37/2004. (XI.22.) 26/2006. (VII.5.) Budapest Főváros XIII. kerület önkormányzti rendeletek.

Dr. Sinka József s. k.

Dr. Tóth József s. k.

jegyző

polgármester

1. számú melléklet a 34/2006. (XI.20.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelethez

Önkormányzati tulajdonban lévő lakások bére szociális-, költség és piaci alapú lakbérfajtában kategóriák szerint
I.

II.

III.

IV.

V.
szociális

költség

piaci

szociális

költség

piaci

szociális

költség

piaci

szociális

költség

piaci

szociális

költség

piaci
összkomfortos

144

169

556

183

214

600

208

243

606

241

282

612

259

303

617

komfortos

144

169

556

183

214

600

208

243

606

241

282

612

259

303

617

félkomfortos

92

108

420

116

135

454

134

156

458

155

182

462

165

193

466

komfort nélküli

63

74

300

79

93

324

91

106

327

106

124

330

112

131

333

szükséglakás

40

46

137

50

59

148

58

68

149

65

76

151

70

81

152
VI.

VII.

VIII.

IX.

X.
szociális

költség

piaci

szociális

költség

piaci

szociális

költség

piaci

szociális

költség

piaci

szociális

költség

piaci
összkomfortos

276

323

623

292

342

628

309

362

636

321

376

639

338

396

645

komfortos

276

323

623

292

342

628

309

362

636

321

376

639

338

396

645

félkomfortos

177

207

470

187

219

475

199

233

479

207

242

483

216

253

487

komfort nélküli

120

140

336

127

149

339

134

156

342

140

164

345

148

173

348

szükséglakás

75

88

153

79

93

155

85

99

156

88

103

158

93

109

159
összkomfortos

XI/1

XI/2.

XII.

komfortos

519

385

401


2. sz. melléklet
Lakóépületek kategóriák szerinti besorolása

I. kategória
Dévényi u.

4/a

6

8

12

14

16

26

Diós u.

2

12

Fáklya u.

1

3

Fáy u.

86

87

88

Mór u.

11

22

Országbíró u.

48

50

54

57/b

58

66

68

Petneházy u.

75/b

76/b

77/d

80

90

Rokolya u.

42

44

51

Szabolcs köz

1

2

Szabolcs u.

1/a

1/b

3/a

3/b

5

7

9

11

13

22

24

27

29

30

31

Szegedi út

2

4

8

9/a

9/b

41

47

47/a

51/a

51/b

60
Kerületen kívül
X. Hős u.

15/b
II. kategória
Ambrus u.

8/a

Dunyov u.

2

Fáy köz

10

Fáy u.

16

18

Forgách u.

3

8

18

32/1

32/2

32/3

32/4

32/5

32/6

32/7

32/8

35

Föveny u.

5

Futár

20

33

Gömb u.

5

7

15

28

30

42

Gyöngyösi u.

92/a

Huba u.

8

11

16

Jász u.

36

48

50

53/b

54

61

63

64

65/a

72

76

77

91

135

139

160

Kucsma u.

30

Lomb u.

9

10

Reitter F. u.

3

10/a

12/b

15

21/a

22

24/b

26

44

58

59

65/a

65/b

72

74

77

91

98

Róbert K. kr.

102

104

Rokolya u.

23

Rózsafa u.

4

Röppentyű u.

32/c

38

39/b

59

Szegedi út

58

Szt. László u.

7

10

13

26

27

35
39
42
44

46

47

49

54

55/a

56

57/a

57/b

67/a

67/b

70

72/a

74/b

75

76

82

89/b

96/b

98

100/a

100/b

110

Tar u.

2

3

4

5/a

6

8

Teve u.

29

45

47

49/a

49/b

Turbina u.

6

8

Tüzér u.

6

Üteg u.

5

7

9/a

11/a

11/b

12

16

17/a

18

23

Váci út

170/a

170/b

170/c

Zsilip u.

4

6

8

Zsinór u.

13

21

23

25

37

38

40

41
III. kategória
Angyalföldi út

17

18

24/c

Arasz u.

2

6

Árbóc

4

Balzsam u.

25

Béke u.

11

35/b

Csángó u.

3/a

3/b

4/a

6/a

7

9

10

11

12

14

15

Csongor u.

24

Csata u.

2/b

4

14/a

28

30

Dagály u.

5

7

Dévai u.

6

8

9

10

11

Dózsa Gy. út

59

126

132

140

Dráva u.

4

6

8

10

Faludi u.

20

22

24

26

28

Fiastyúk u.

17

20

21

22

24

26

27

28

30

Frangepán u.

4

6

Garam u.

23

25

27

28

32

34

Gidófalvy u.

17

35

Gogol u.

20

22

24

36

38

Göczöl u.

4

10

12

18

Gyermek tér

4

5

6

7

8

8/a

9

9/f

Gyöngyösi u.

2

4

6

22

45

55

Hajdú u.

5

7

9

12

14

15

16

17

19

Hun u.

4/a

11

Ipoly u.

16

Jász u.

107

Jéggyár u.

4

6

10

Kassák L. u.

10

12

32

34

38

39

41

43

48

49

51

53

55

57

59

Kerekes u.

4/a

13

32

Kisgömb u.

15

21

30

32

33

Lehel u.

52

56

Madarász V. u.

1/a

1/b

1/c

Mohács u.

8/a

9

10

11

13

15

Petneházy u.

10

12

44

60

62

Róbert K. kr.

90

Rozsnyai u.

5

7

Süllő u.

3

5

Szekszárdi út

26

27-29

28

30

32

34

Szt. László u.

105/a

105/b

107/a

107/b

135

137

139

141

143

153

166

168

170

172

186

Tisza u.

3

4

5

7

9

10

12

14

Tomori köz

2

4

5

7

8

Váci út

100

102

104

106

108

112

114

Visegrádi u.

103

105

107

111

113

115
Kerületen kívül:
I. Batthyány u.

67

X. Endre u.

7/a
IV. Kategória
Angyalföldi út

36-38

Apály u.

2/b

2/d

Berettyó u.

5

7

9

11

Béke tér

5

6

7

Béke u.

57

Botond u.

15

Bulcsú u.

15

18

20

21/a

21/b

23/b

25/a

Dagály u.

12-14

15

Fiastyúk u.

23

39/a

39/c

41/a

41/b

41/c

43/a

43/b

43/c

45/a

45/b

45/c

51

53

55

57

59

60

61

62

63

64

65

67

69

71

Futár u.

31/b

Gönczöl u.

41/a

41/b

43

Gyöngyösi u.

24

25

26

28

47

53

Ipoly

20

24/a

24/b

26/b

28/b

Jász u.

94

József A. tér

2/a

3/b

Karikás F. u.

15

16

Kárpát u.

15

Kartács u.

2

8

9

10

12

13

17/a

20

23

25

27

Kassák L. u.

9

77

80

84

85

Lehel u.

4/c

6

7/a

7/b

14

17/d

19/a

19/b

21/b

26

28

30

31

32

33

36

38

49/a

Meder u.

16

Palóc u.

9

Pap Károly u.

8

10

12

Reitter F. u.

103/a

104

108

110

116

118

120

121

122

124

126

151

159

161

182

Révész u.

19-21

Róbert K. kr.

36

38

40

50

51/a

51/b

52

68

Taksony u.

14

Tüzér u.

40

Újpalotai út

6/b

14
Kerületen kívüli
IV. Szigeti J. u.

17

IV. Lakkozó u.

25

IV. Pozsonyi

2/b

IV. Tél u.

18

IV. Árpád út

167

IV. Hajló u.

13

IX. Delej u.

51

XV. Zzókavár u.

50
V. Kategória
Babér u.

27

29

31

33

35

37

39

41

Béke tér

12

Béke u.

8

10

102

106

108

110

112

124

124/a

126

126/a

128/a

Csanády u.

4/b

5

8

11

Dagály u.

18

19

Dagály u.

20-22

Futár u.

38

Gömb u.

4

Hegedűs Gy. u.

73

88

90

92

94

97/b

97/c

99

103

104

Kárpát u.

3

7/b

Kádár u.

4

5

8

10

Lehel u.

2/a

2/b

Madarász V. u.

25

27

29

31

33

35

37

39

41

43

Máglya köz

1

2

3

4

5

6

7

8

10

Mosoly u.

25

27

31

33

Nővér u.

3

5

7/a

7/b

Ördögmalom u.

2

4

6

8

12

Övezet u.

1

2

4

6

7

8

10

Petneházy u.

29

Róbert K. kr.

39

Röntgen u.

6

10/b

Tatai u.

32/a

114/a

114/b

118/b

Tahi u.

18

22

24

26

28

30

32

34

40/a

40/b

42/a

42/b

44/a

44/b

46/a

46/b

48/a

48/b

50

52

54

56

68/a

68/b

68/c

70/b

76

79/b

90

92

94

96

98

Tomori köz

11

12

15

18

Tomori u.

25/b

27/a

27/b

Tutaj u.

1/a

1/b

1/c

Üteg u.

51/b

53/b

Váci út

4

47/a

47/c

51/a

51/b

63

65

67

87

97

109

121

127

129

131

133

159/a

159/b

171

Vág u.

2/c

17

Visegrádi u.

50/c

51/a

52/a

53

60

63

64

65

66

67/c

86/a

92

98/d

Vőlegény u.

2

4

Kerületen kívüli:
IV. Leibstück M. u.

53

VII. Hernád u.

27

XIV. Fogarasi út

43/c

XIV. Füredi út

2-4

XIV. Szikszó park

12

XV. Páskompark

8

XV. Páskomliget u.

48

XXI. Duna-dűlő

5/a
VI. Kategória
Alig u.

6/b

Balzac u.

9

10

11

12

15

Csanády u.

17

18

19

Gönczöl u.

35

45

Gyöngyház u.

6

Ipoly u.

5/e

Jász u.

90/a

Kárpát u.

31

33

35

37

Katona J. u.

2/d

4/b

5

11

17

21

Kresz G. u.

6

11

14

18

19

21

24

26

27

29

32

34

36

39

41

42

Mosoly u.

38

Pannónia u.

52/a

53/a

54

56

66

68

85

87

89

91

93

95

96

100

102

114

Párkány u.

38

Radnóti M. u.

7

9

15/a

15/b

16

17

19

Reitter F. u.

135/a

Váci út

47/d

Victor H. u.

5

7

8

Visegrádi u.

3

4

5/c

8

9

10

12

13

14

15

16

17

18/a

18/b

19

21

23

25

26/b

28/a

29

34

36

39

40

45

48
Kerületen kívüli:
III. Hollós K. L. u.

4
VII. Kategória
Balzac u.

21

22

24

27

Cimbora u.

22

35

Ditrói Mór u.

3

Felka u.

2/b

3

Gergely Gy. u.

3/a

3/b

Hegedűs Gy. u.

3

5

7

8

12

13

14

15

16

17

19

20/a

21

23

24/a

27/a

28

29/a

30

32

34

35/a

Hegedűs Gy. u.

36

37

38

40

43

50

51

52/a

63

66

Herzen u.

6

Hollán E. u.

3

9

12

15

22

26

27

30

37

43

51

Menyasszony u.

19

48

95

104

115

Mosoly u.

48

Násznagy u.

9

11

151

Nővér u.

154

Nyugati tér

4

5

Pajtás u.

14

31

Pannónia u.

6

9

10

12

17/b

21

22

24

25

33

34

36

43

44

46/a

50

Rokon u.

1

29

Sógor u.

13

Tátra u.

3

5/a

5/b

6

11

12/b

15/a

16

20/b

21

22/b

23/a

24

26

33/a

33/b

37

Thurzó u.

11/b

19

22

Unoka u.

58

Váci út

50

54

64/a

64/b

64/c

70

94

Vőlegény u.

21

71
Kerületen kívüli:
IV. Berda J. u.

36

XIV. Szentmihály u.

25-27
VIII. kategória
Balzac u.

33

39

Katona J. u.

22

24

31

33/b

Koma u.

21

Radnóti M. u.

24

26

27

29

38

40

Raul Wallenberg u.

2

Szt. István kr.

22

24

26

28

30

Váci út

6

8

10

12

16

28

32

34

Victor H. u.

32

Vígszínház u.

5
Kerületen kívüli
X. Tóvirág u.

2-4

XIV. Ond vezér u.

41

XIV. Hungária kr.

111
IX. Kategória
Katona J. u.

39

41

Röppentyű u.

73

Szt. István kr.

2

4

6

8

10

12

16

18

Szt. László u.

83
X. Kategória
Balzac u.

43

Jászai Mari tér

4/a

5

Jászai Mari tér

6

Szt. István park

3

15

Teve u.

12-14

Újpesti rkp.

5

6

7

8

Pozsonyi út

3

4

9

12

14

16

19

25

33/a
Kerületen kívüli:
III. Szőlő u.

12

VI. Teréz kr.

4

VII. Csengery u.

12

XI. Bartók B. u.

106-110

XIV. Rákosszeg p,

5
XI/1 Kategória
Bulcsú u.

11

Dévai u.

5-7

Kisgömb u.

14-16

Petneházy u.

61-63

Szabolcs u.

12-14/a-b

16
XI/2 Kategória
Jász u.

3

József A. tér

6

Lőportár u.

3/b

5
XII. kategória
Béke u.

7

Hajdu u.

3

3. számú melléklet a 34/2006 (XI.20.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelethez

A nem társasházban lévő lakások víz-és csatornadíj számítási módszere

1.) Mérőhelyenként meg kell állapítani az előző évi tényleges vízfogyasztás mértékét. Működésképtelen vízóra esetén a közüzemi szolgáltató által közölt arányosított vízfogyasztás mértéke képezi a számítás alapját. Ezen rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell a melegvíz előállításához felhasznált – más módon meg nem térített – ivóvíz mennyiségének megállapításánál is.

2.) Az 1.) pont szerinti fogyasztásból le kell vonni:

a) a nem lakás céljára szolgáló helyiségekre eső vízfogyasztást;

b) azon lakások fogyasztását, amelyek esetében a bérlő a víz- és csatornadíjat közvetlenül a közüzemi szolgáltatók részére fizeti meg;

c) a közösségi vízfelhasználást;

d) a csőtörés során keletkezett vízveszteséget.

3.) Az 1.) és 2.) pont alapján meghatározott vízmennyiséget el kell osztani a mérőhelyhez kapcsolódó lakások szobaszámától és komfortfokozatától függő – az 5.) pontban meghatározott – szorzófaktorok összességével.

4.) A mérőhelyhez kapcsolódó egyes lakásokra eső havi víz- és csatornadíj mértékét úgy kell meghatározni, hogy a 3.) pont alapján kiszámított hányadost meg kell szorozni az adott lakásra vonatkozó szorzófaktorral és a tárgyidőszakra érvényes víz- és csatornadíjjal, majd az így kapott mennyiséget el kell osztani tizenkettővel.

5.) A 3.) és a 4.) pont alkalmazása során használt szorzófaktorok:

Lakószobák száma
Komfortfokozat

1 szoba

1+1/2
szoba

2 szoba

2+1/2
szoba

3 szoba

3+1/2
szoba

4 és több
szoba

összkomfortos

2,20

2,67

3,14

3,61

4.09

4,56

5,03

komfortos

2,00

2,43

2,86

3,29

3,71

4,14

4,57

félkomfortos

1,40

1,70

2,00

2,30

2,60

2,90

3,20

komfortnélküli és
szükséglakás

1,00

1,21

1,43

1,64

1,86

2,07

2,29

6.) Ha az egyes lakásokra eső víz- és csatornadíj mértéke másképpen nem határozható meg, akkor a fizetendő havi díj mértéke az adott lakáshoz tartozó – alább meghatározott – évi normatíva és a tárgyidőszakra érvényes víz- és csatornadíj szorzatának egytizenketted része.

A normatíva mértéke m3/ év:

Lakószobák száma
Komfortfokozat

1 szoba

1+1/2
szoba

2 szoba

2+1/2
szoba

3 szoba

3+1/2
szoba

4 és több
szoba

összkomfortos

154

187

220

253

286

319

352

komfortos

140

170

200

230

260

290

320

félkomfortos

98

119

140

161

182

203

224

komfortnélküli és
szükséglakás

70

85

100

115

130

145

160

7.) A közcsatornába be nem kötött ingatlanon keletkezett házi szennyvíz (települési folyékony hulladék) elszállításával kapcsolatos díjmegtérítésre a csatornadíj megtérítésére vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.

34/2006. (XI. 20.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet

az önkormányzati tulajdonú lakások béréről

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv., a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. tv., (a továbbiakban: Ltv.) valamint az önkormányzati tulajdonban álló lakások szociális helyzet alapján történő bérbeadásának lakbér-megállapítási elveiről, a lakásfenntartási támogatás elveiről, valamint a lakásépítés támogatásának rendszeréről szóló 17/2006. (IV. 14.) Főv. Kgy. számú rendelet alapján Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú lakások béréről a következő rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában álló lakásokra terjed ki.

A lakás bérének megállapítási elvei

2. § (1) A havi bér mértékének az Ltv. 34-35. §-aiban foglaltakkal összhangban fedezetet kell nyújtania a bérlakásként hasznosított lakások üzemeltetésével, fenntartásával, karbantartásával kapcsolatos ráfordításokra.

(2) A lakbér mértékét a lakás alapvető jellemzői, így különösen a lakás komfortfokozata, alapterülete, műszaki állapota, minősége, a lakóépület állapota és a településen, illetőleg a lakóépületen belüli fekvése, továbbá a szerződés keretében a bérbeadó által nyújtott szolgáltatás határozza meg.

(3) A lakbérbevételnek nem kell fedeznie az önkormányzati tulajdonú lakás üresen tartásából, elmaradt felújításokból, illetve a lakás bérbeadás előtti, rendeltetésszerű használatba hozatalából eredő ráfordításokat.

(4) Az (1) és (3) bekezdés szerinti ráfordításokat, illetve bevételeket kerületi szinten kell számítani.

(5) Az önkormányzati lakások lakbérét a (1) bekezdésben megállapított elvek szerint, a (6)-(7) bekezdések szerinti, növelő-csökkentő tényezők figyelembevételével kell megállapítani.

(6) A lakbérek megállapításánál a következő növelő és csökkentő tényezőket kell figyelembe venni:

– az épület építésének, illetve teljes felújításának időpontját,

– az épület közvetlen környezetének szolgáltató, kereskedelmi, valamint egyéb ellátást biztosító létesítményekkel való ellátottságát,

– az épület közművel való ellátottságát,

– az épület általános állapotát, különös tekintettel a környezeti ártalmakra.

A lakbért növelő és csökkentő tényezők külön-külön legfeljebb 10%-kal térhetnek el a 3. §-ban meghatározott lakbérmértéktől.

(7) A 3. §-ban megállapított bérleti díjat

a) az épületen belüli fekvés alapján földszinti lakásoknál 3%-kal,

b) a zárófödém alatti lakásoknál 3%-kal,

c) az udvari, illetve sötét lakásoknál 2%-kal

csökkenteni kell.

(8) Bérbeadó Önkormányzat a bérleti jogviszony keretében a bérleti díj fejében gondoskodik különösen:

a) az épület karbantartásáról,

b) az épület központi berendezéseinek (épületgépészeti berendezéseinek) üzemképes állapotáról,

c) a közös használatra szolgáló helyiségek állagában, e helyiségek berendezéseiben keletkezett hibák megszüntetéséről,

d) a közös használatra szolgáló helyiségek takarításáról.

(9) A lakásbérleti jogviszony önmagában nem kötelezi a bérbeadót a lakáshoz kapcsolódó külön szolgáltatások biztosítására, ezekre a bérlőnek a bérbeadóval a bérleti szerződésben kell megállapodnia, illetve a szolgáltatóval külön megállapodást kell kötnie.

(10) Különszolgáltatások körébe tartozik különösen:

a) a vízellátás és csatornahasználat biztosítása,

b) a felvonó használatának biztosítása,

c) a kapunyitás,

d) központi fűtés és melegvízellátás,

e) szemét elszállítás,

f) rádió és televízió adók vételének biztosítása,

g) kaputelefon használatának biztosítása,

h) épületen belül a gépkocsi parkolás lehetőségének biztosítása.

Az alaplakbér mértéke és a különböző lakbér-kategóriák

3. § (1)1 A bérleti díj ÁFA nélküli, nettó összegét – mindhárom lakbérfajtában – a következők alapulvételével kell megállapítani:

Lakás komfortfokozata

Lakbér mértéke (Ft/m2/hó+ÁFA)
Szociális alapú

Költségalapú

Piaci alapú

Összkomfortos

215

252

570

Komfortos

215

252

570

Félkomfortos

138

162

431

Komfortnélküli

94

110

308

Szükséglakás

58

68

141

A felsorolásban meghatározott lakbérösszegek a lakbérek összegét csökkentő és növelő tényezők figyelembevételét nem tartalmazzák.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott lakbért az I-X. kategóriába tartozó épületeknél a 2. § (6) bekezdésében meghatározott növelő és csökkentő tényezők módosítják. Az egyes kategóriákat a rendelet 1. számú, az épületek besorolását pedig a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat által végrehajtott épület-, vagy tömbrehabilitáció során felújított épületekben bérbe adott, vagy új építésű épületekben lévő új lakások bérleti díját a XI. kategória szerint kell meghatározni. Ezen lakbér nagysága az első évben nem lehet kevesebb, mint az adott lakásra eső teljes beruházási költség 2%-a. Az első évben megállapított lakbér nagyságát minden évben úgy kell módosítani, hogy értékállósága biztosított legyen.

(4) Fecskeházban bérbe adott lakások lakbérének összegét a XII. kategória szerint kell meghatározni.

(5) Az egyes épületek átsorolásáról a Tulajdonosi és Lakásgazdálkodási Bizottság javaslata alapján az Önkormányzat Képviselő-testülete dönt minden évben egy alkalommal, legkésőbb a következő évi lakbérmérték meghatározásával egyidejűleg.

A lakásbérleti díjak értékmegőrzésének biztosítása

4. § (1) A 3. §-ban meghatározott alaplakbérek mértéket a Képviselő-testület rendeletben határozza meg.

(2) Amennyiben a lakás bérlője a bérbeadó által írásban közölt bérleti díj ellen – az értesítés kézhezvételét követő 8 napon belül – kifogást írásban nem terjeszt elő és a következő hónapra vonatkozó lakbért megfizeti, a bérlő és a bérbeadó között korábban létrejött lakásbérleti szerződést közös megegyezéssel történő módosítottnak kell tekinteni.

(3) Ha a lakás bérlője a lakbéremelés ellen írásban kifogással él, valamint a bérlő és a bérbeadó közötti tárgyalás sem vezet eredményre a bérbeadó a bérlővel szemben lakbér-megállapítási pert kezdeményez. A bérlő a per jogerős befejezéséig a régi lakbért köteles fizetni és a per befejeztével a bérbeadó pernyertessége esetén a korábbi és az új lakbér közti különbözetet a bérbeadónak kamataival együtt köteles megfizetni.

A jogcímnélküli lakáshasználat díja

5. § (1) A lakás jogcímnélküli használata esetén – használati díjként – az e rendelet alapján megállapítható havi bérnek megfelelő összeget, valamint a lakásra megállapított különszolgáltatások összességét kell alapul venni.

(2) Ha a jogcímnélküli használó és a bérbeadó nem állapodtak meg abban, hogy a jogcímnélküli használó önként, legfeljebb három hónapon belül – peres eljárás nélkül – a lakást kiüríti és a bérbeadó birtokába adja, a jogcímnélküli használat kezdetétől számított két hónap elteltével a használati díjat a bérbeadó ötszörösére emelheti.

A különszolgáltatások díjának mértéke

6. § (1) A különszolgáltatások díjának mértékét a felhasználás és a szolgáltatásért mindenkor fizetendő árak figyelembevételével kell megállapítani.

(2) Társasházban lévő lakás esetében a különszolgáltatások díjának mértékét a társasházközösség által alkalmazott számítási módszer alapján, a társasház által közölt adatok figyelembevételével kell megállapítani.

(3) A nem társasházban lévő lakások esetében a különszolgáltatások díjának mértékét az előző évben ténylegesen felmerült felhasználás adatai, valamint a tárgyidőszakra érvényes árak alapján kell megállapítani. A számítás során az épületben lakásonként el nem különíthetően mért (számított) adatokból a nem lakás céljára szolgáló helyiségekre eső hányadot figyelmen kívül kell hagyni.

(4) A nem társasházban levő lakások esetében az egyes lakásokra eső víz- és csatornadíjat – ha a bérlő ezen szolgáltatások díjait nem közvetlenül a közüzemi szolgáltatók részére fizeti meg – a rendelet 3. számú mellékletében meghatározott számítási módszer szerint kell megállapítani.

(5) A közüzemi szolgáltatók által a bérlő részére közvetlenül számlázott közüzemi szolgáltatások díját a bérlő a szolgáltatók részére köteles megfizetni.

A lakbér és a külön szolgáltatások díjának közlése

7. § (1) A lakbér mértékét és változását a bérbeadó a hatályba lépést (változást) megelőzően, írásban köteles közölni a bérlővel.

(2) A bérbeadó a különszolgáltatások díját – társasház esetében – a társasházi közös költségek változásával együtt, azzal megegyező időpontban változtatja.

(3) A bérbeadó a különszolgáltatások díjának változásáról és annak időpontjáról a soron következő számlával egyidejűleg értesíti a bérlőt, egyben ezzel együtt kiszámlázásra kerül a változás időpontjától az értesítés megküldéséig esedékessé vált összeg, illetve esetleges csökkenés esetén a különbözet jóváírásra kerül.

A fizetési kötelezettség teljesítése

8. § (1) Az e rendelet szerinti lakbér és különszolgáltatások díjának fizetési kötelezettsége (a továbbiakban: fizetési kötelezettség) a lakásbérleti jogviszony létrejöttének napjától, illetve a jogcímnélküli lakáshasználat kezdő napjától esedékes, és a lakásbérleti jogviszony megszűnésének napjáig, illetve a lakás tényleges visszaadásának napjáig áll fenn.

(2) Az e rendelet szerinti fizetési kötelezettségnek a bérlő havonta, előre, egy összegben, legkésőbb a tárgyhó 15. napjáig köteles eleget tenni.

(3) Az e rendelet szerinti fizetési kötelezettség a bérlőt terheli.

(4) A bérlőtársakat a fizetési kötelezettség egyetemlegesen terheli.

(5) A társbérlőket a fizetési kötelezettség az általuk kizárólagosan használt lakóterület arányában terheli.

(6) A lakást jogcím nélkül használó által fizetendő használati díj mértékének megállapítására is a lakbérre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

(7) A bérlő a lakbért és a különszolgáltatások díját együttesen köteles megfizetni.

(8) A különszolgáltatásokért járó díj nemfizetésének, vagy késedelmes megfizetésének jogkövetkezményei megegyeznek a lakbér nemfizetésének, vagy késedelmes megfizetésének jogkövetkezményeivel.

Záró rendelkezések

9. § (1) Az Önkormányzat a lakásfenntartási támogatás elveiről, valamint a lakásépítés támogatásának rendszeréről külön rendeletet alkot.

(2) Jelen rendelet 2007. január 1. napján lép hatályba.

(3) E rendelet rendelkezéseit a 2007. január 1-jét megelőzően megkötött bérleti szerződésekre is alkalmazni kell.

(4) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 23/1996. (IX.27.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet, az 50/1995. (XI.27.) Budapest Főváros XIII. kerület önkormányzati rendelet., valamint az azt módosító 28/1996. (X.21.), 28/1997. (X.13.), 35/1997. (XI.17.), 28/1998. (XII.1.), 35/1999. (XI.22.), 22/2000. (IX.18.), 44/2001. (X.20.), 24/2002. (XII.1.), 14/2003. (III.17.), 51/2003. (XI.20.), 37/2004. (XI.22.) 26/2006. (VII.5.) Budapest Főváros XIII. kerület önkormányzti rendeletek.

Dr. Sinka József s. k.

Dr. Tóth József s. k.

jegyző

polgármester

1. számú melléklet a 34/2006. (XI. 20.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelethez2

Önkormányzati tulajdonban lévő lakások nettó lakbére szociális, költség és piaci alapú lakbérfajtában kategóriák szerint
2008.

I.

II.

III.

IV.

V.
szociális

költség

piaci

szociális

költség

piaci

szociális

költség

piaci

szociális

költség

piaci

szociális

költség

piaci

összkomfortos

128

150

496

163

191

543

186

218

557

215

252

570

231

270

583

komfortos

128

150

496

163

191

543

186

218

557

215

252

570

231

270

583

félkomfortos

82

96

374

103

121

411

119

139

421

138

162

431

148

173

440

komfort nélküli

56

65

268

71

83

293

81

94

300

94

110

308

100

117

315

szükséglakás

36

42

123

45

53

134

52

61

137

58

68

141

63

73

143
VI.

VII.

VIII.

IX.

X.
szociális

költség

piaci

szociális

költség

piaci

szociális

költség

piaci

szociális

költség

piaci

szociális

költség

piaci

összkomfortos

246

288

597

260

304

610

276

323

627

286

334

638

302

353

653

komfortos

246

288

597

260

304

610

276

323

627

286

334

638

302

353

653

félkomfortos

158

184

451

167

195

462

178

208

472

184

216

483

193

225

493

komfort nélküli

107

125

322

113

133

329

119

139

337

125

147

344

132

154

352

szükséglakás

67

78

147

71

83

151

76

88

153

78

92

158

83

98

161
XI/1

XI/2

XII.


költség

piaci

költség

piaci

költség

összkomfortos

463

653

343

627

358

komfortos

463

653

343

627

358


2. sz. melléklet a 34/2006. (XI. 20.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelethez3
Lakóépületek kategóriák szerinti besorolása

I. kategória
Dévényi u.

4/a

6

8

12

14

16

26

Diós u.

2

12

Fáklya u.

1

3

Fáy u.

86

87

88

Mór u.

11

22

Országbíró u.

48

50

54

57/b

58

66

68

Petneházy u.

75/b

76/b

77/d

80

90

Rokolya u.

42

44

51

Szabolcs köz

1

2

Szabolcs u.

1/a

1/b

3/a

3/b

5

7

11

13

22

24

27

29

30

31

Szegedi út

2

4

8

9/a

9/b

41

47

47/a

51/a

51/b

60
Kerületen kívül
X. Hős u.

15/b
II. kategória
Ambrus u.

8/a

Dunyov u.

2

Fáy köz

10

Fáy u.

16

18

Forgách u.

3

8

18

32/1

32/2

32/3

32/4

32/5

32/6

32/7

32/8

35

Föveny u.

5

Futár

20

33

Gömb u.

5

7

15

28

30

42

Gyöngyösi u.

92/a

Huba u.

8

11

Jász u.

48

50

53/b

54

61

63

64

72

76

77

91

135

139

160

Kucsma u.

30

Lomb u.

9

Lőportár

10

Reitter F. u.

3

10/a

12/b

15

22

24/b

26

44

58

59

65/a

65/b

72

74

77

98

Róbert K. krt.

102

104

Rokolya u.

23

Rózsafa u.

4

Röppentyű u.

38

39/b

59

Szegedi út

58

Szt. László u.

7

10

13

26

27

35

39

42

44

46

47

49

54

55/a

56

57/a

57/b

67/a

67/b

70

72/a

74/b

75

76

89/b

96/b

98

100/a

110

Tar u.

2

3

4

5/a

6

8

Teve u.

29

45

47

49/a

49/b

Turbina u.

6

8

Tüzér u.

6

Üteg u.

5

7

9/a

11/a

11/b

12

16

17/a

18

23

Váci út

170/a

170/b

170/c

Zsilip u.

4

6

8

Zsinór u.

13

21

23

25

37

38

40

41
III. kategória
Angyalföldi út

17

18

24/c

Arasz u.

2

6

Árbóc u.

4

Balzsam u.

25

Béke u.

11

35/b

Csángó u.

3/a

3/b

4/a

6/a

7

9

10

11

12

14

15

Csongor u.

24

Csata u.

2/b

4

14/a

28

30

Dagály u.

5

7

Dévai u.

6

8

9

10

11

Dózsa Gy. út

59

126

132

140

Dráva u.

4

6

8

10

Faludi u.

20

22

24

26

28

Fiastyúk u.

17

20

21

22

24

26

27

28

30

Frangepán u.

4

6

Garam u.

23

25

27

28

32

34

Gidófalvy u.

17

35

Gogol u.

20

22

24

36

38

Göncöl u.

4

10

12

18

Gyermek tér

4

5

6

7

8

8/a

9

9/f

Gyöngyösi u.

2

4

6

22

45

55

Hajdú u.

5

12

14

15

16

17

19

Hajdú köz

5

7

9

Hun u.

4/a

11

Ipoly u.

16

Jász u.

107

Jéggyár u.

4

6

10

Kassák L. u.

10

12

32

34

38

39

41

43

48

49

53

55

57

Kerekes u.

4/a

13

32

Kisgömb u.

15

21

30

32

33

Lehel u.

52

56

Madarász V. u.

1/a

1/b

1/c

Mohács u.

8/a

9

10

11

13

15

Petneházy u.

10

12

44

60

62

Róbert K. krt.

90

Rozsnyai u.

5

7

Süllő u.

3

5

Szekszárdi út

26

27-29

28

30

32

34

Szt. László u.

105/a

105/b

107/a

107/b

135

137

139

141

143

153

166

168

170

172

186

Tisza u.

3

4

5

7

9

10

12

14

Tomori köz

2

4

5

7

8

Váci út

100

102

104

106

108

112

114

Visegrádi u.

103

105

107

111

113

115
Kerületen kívül:
I. Batthyány u.

67

X. Endre u.

7/a
IV. Kategória
Angyalföldi út

36-38

Apály u.

2/b

2/d

Berettyó u.

5

7

9

11

Béke tér

5

6

7

Béke u.

57

Botond u.

15

Bulcsú u.

15

18

20

21/a

21/b

23/b

25/a

Dagály u.

12-14

15

Fiastyúk u.

23

39/a

39/b

39/c

41/a

41/b

41/c

43/a

43/b

43/c

45/a

45/b

45/c

51

53

55

57

59

60

61

62

63

64

65

67

69

71

Futár u.

31/b

Göncöl u.

41/a

41/b

43

Gyöngyösi u.

24

25

26

28

47

53

Ipoly u.

20

24/a

24/b

26/b

28/b

Jász u.

94

József A. tér

2/a

3/b

Karikás F. u.

15

16

Kárpát u.

15

Kartács u.

2

8

9

10

12

13

17/a

20

23

25

27

Kassák L. u.

9

77

80

84

85

Lehel u.

4/c

6

7/a

7/b

14

17/d

19/a

19/b

21/b

26

28

30

31

32

33

36

38

49/a

Meder u.

16

Palóc u.

9

Pap Károly u.

8

10

12

Reitter F. u.

103/a

104

108

110

116

118

120

121

122

124

126

151

159

161

182

Révész u.

19-21

Róbert K. krt.

36

38

40

50

51/a

51/b

52

68

Taksony u.

14

Tüzér u.

40

Újpalotai út

6/b

14
Kerületen kívüli
IV. Szigeti J. u.

17

IV. Lakkozó u.

25

IV. Pozsonyi

2/b

IV. Tél u.

18

IV. Árpád út

167

IV. Hajló u.

13

IX. Delej u.

51

XV. Zsókavár u.

50
V. Kategória
Babér u.

27

29

31

33

35

37

39

41

Béke tér

12

Béke u.

8

10

102

106

108

110

112

116

124

124/a

126

126/a

128

128/a

Csanády u.

4/b

5

8

11

Dagály u.

18

19

20-22

Futár u.

38

Gömb u.

4

Hegedűs Gy. u.

73

88

90

92

94

97/b

97/c

99

103

104

Kárpát u.

3

7/b

Kádár u.

4

5

8

10

Lehel u.

2/a

2/b

Madarász V. u.

25

27

29

31

33

35

37

39

41

43

Máglya köz

1

2

3

4

5

6

7

8

10

Mosoly u.

25

27

31

33

Nővér u.

3

5

7/a

7/b

Ördögmalom u.

2

4

6

8

12

Övezet u.

1

2

4

6

7

8

10

Petneházy u.

29

Róbert K. krt.

39

Röntgen u.

6

10/b

Tatai u.

32/a

114/a

114/b

118/b

Tahi u.

18

22

24

26

28

30

32

34

40/a

40/b

42/a

42/b

44/a

44/b

46/a

46/b

48/a

48/b

50

52

54

56

68/a

68/b

68/c

70/b

76

79/b

90

92

94

96

98

Tomori köz

11

12

15

18

Tomori u.

25/b

27/a

27/b

Tutaj u.

1/a

1/b

1/c

Üteg u.

53/b

Váci út

4

47/a

47/c

51/a

51/b

63

65

67

87

97

109

121

127

129

131

133

159/a

159/b

171

Vág u.

2/c

17

Visegrádi u.

50/c

51/a

52/a

53

60

63

64

65

66

67/c

86/a

92

98/d

Vőlegény u.

2

4

Kerületen kívüli:
IV. Leibstück M. u.

53

VII. Hernád u.

27

XIV. Fogarasi út

43/c

XIV. Füredi út

2-4

XIV. Szikszó park

12

XV. Páskompark

8

XV. Páskomliget u.

48

XXI. Duna-dűlő

5/a
VI. Kategória
Alig u.

6/b

Balzac u.

9

10

11

12

15

Csanády u.

17

18

19

Dráva u.

7-9

Gönczöl u.

35

45

Gyöngyház u.

6

Ipoly u.

5/e

Jász u.

90/a

Kárpát u.

31

33

35

37

Katona J. u.

2/d

4/b

5

11

17

21

Kresz G. u.

6

11

14

18

19

21

24

26

27

29

32

34

36

39

41

42

Mosoly u.

38

Pannónia u.

52/a

53/a

54

56

66

68

85

87

89

91

93

95

96

100

102

114

Párkány u.

38

Radnóti M. u.

7

9

15/a

15/b

16

17

19/b

Reitter F. u.

135/a

Váci út

47/d

Victor H. u.

5

7

8

Visegrádi u.

3

4

5/c

8

9

10

12

13

14

15

16

17

18/a

18/b

19

21

23

25

26/b

28/a

29

34

36

39

40

45

48
Kerületen kívüli:
III. Hollós K. L. u.

4
VII. Kategória
Balzac u.

21

22

24

27

Cimbora u.

22

35

Ditrói Mór u.

3

Felka u.

2/b

3

Gergely Gy. u.

3/a

3/b

Hegedűs Gy. u.

3

5

7

8

12

13

14

15

16

17

19

20/a

21

23

24/a

27/a

28

29/a

30

32

34

35/a

Hegedűs Gy. u.

36

37

38

40

43

50

51

52/a

63

66

Herzen u.

6

Hollán E. u.

3

9

12

15

22

26

27

30

37

43

51

Menyasszony u.

19

48

95

104

115

Mosoly u.

48

Násznagy u.

9

11

151

Nővér u.

154

Nyugati tér

4

5

Pajtás u.

14

31

Pannónia u.

6

9

10

12

17/b

21

22

24

25

33

34

36

43

44

46/a

50

Rokon u.

1

29

Sógor u.

13

Tátra u.

3

5/a

5/b

6

11

12/b

15/a

16

20/b

21

22/b

23/a

24

26

33/a

33/b

37

Thurzó u.

11/b

19

22

Unoka u.

58

Váci út

50

54

64/a

64/b

64/c

70

94

Vőlegény u.

71
Kerületen kívüli:
IV. Berda J. u.

36

XIV. Szentmihályi u.

25-27
VIII. kategória
Balzac u.

33

39

Katona J. u.

22

24

31

33/b

Koma u.

21

Radnóti M. u.

24

26

27

29

38

40

Raul Wallenberg u.

2

Szt. István kr.

22

24

26

28

30

Váci út

6

8

10

12

16

28

32

34

Victor H. u.

32

Vígszínház u.

5
Kerületen kívüli
X. Tóvirág u.

2-4

XIV. Ond vezér u.

41

XIV. Hungária krt

111

XIV. Varsó u.

5
IX. Kategória
Katona J. u.

41

Röppentyű u.

73

Szt. István kr.

2

4

6

8

10

12

16

18

Szt. László u.

83
X. Kategória
Balzac u.

43

Jászai Mari tér

4/a

5

Jászai Mari tér

6

Szt. István park

3

15

Teve u.

12-14

Újpesti rkp.

6

7

8

Pozsonyi út

3

4

12

14

16

19

25

33/a

44
Kerületen kívüli:
III. Szőlő u.

12

VI. Teréz krt.

4

VII. Csengery u.

12

XI. Bartók B. u.

106-110

XIV. Rákosszeg p.

5
XI/1 Kategória
Bulcsú u.

11

Dévai u.

5-7

Kisgömb u.

14-16

Petneházy u.

61-63

Szabolcs u.

12-14/a-b

16
XI/2 Kategória
Jász u.

3

József A. tér

6

Lőportár u.

3/b

5
XII. kategória
Béke u.

7

Hajdú u.

3

3. számú melléklet a 34/2006 (XI. 20.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelethez

A nem társasházban lévő lakások víz-és csatornadíj számítási módszere

1.) Mérőhelyenként meg kell állapítani az előző évi tényleges vízfogyasztás mértékét. Működésképtelen vízóra esetén a közüzemi szolgáltató által közölt arányosított vízfogyasztás mértéke képezi a számítás alapját. Ezen rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell a melegvíz előállításához felhasznált – más módon meg nem térített – ivóvíz mennyiségének megállapításánál is.

2.) Az 1.) pont szerinti fogyasztásból le kell vonni:

a) a nem lakás céljára szolgáló helyiségekre eső vízfogyasztást;

b) azon lakások fogyasztását, amelyek esetében a bérlő a víz- és csatornadíjat közvetlenül a közüzemi szolgáltatók részére fizeti meg;

c) a közösségi vízfelhasználást;

d) a csőtörés során keletkezett vízveszteséget.

3.) Az 1.) és 2.) pont alapján meghatározott vízmennyiséget el kell osztani a mérőhelyhez kapcsolódó lakások szobaszámától és komfortfokozatától függő – az 5.) pontban meghatározott – szorzófaktorok összességével.

4.) A mérőhelyhez kapcsolódó egyes lakásokra eső havi víz- és csatornadíj mértékét úgy kell meghatározni, hogy a 3.) pont alapján kiszámított hányadost meg kell szorozni az adott lakásra vonatkozó szorzófaktorral és a tárgyidőszakra érvényes víz- és csatornadíjjal, majd az így kapott mennyiséget el kell osztani tizenkettővel.

5.) A 3.) és a 4.) pont alkalmazása során használt szorzófaktorok:

Lakószobák száma
Komfortfokozat

1 szoba

1+1/2
szoba

2 szoba

2+1/2
szoba

3 szoba

3+1/2
szoba

4 és több
szoba

összkomfortos

2,20

2,67

3,14

3,61

4.09

4,56

5,03

komfortos

2,00

2,43

2,86

3,29

3,71

4,14

4,57

félkomfortos

1,40

1,70

2,00

2,30

2,60

2,90

3,20

komfortnélküli és
szükséglakás

1,00

1,21

1,43

1,64

1,86

2,07

2,29

6.) Ha az egyes lakásokra eső víz- és csatornadíj mértéke másképpen nem határozható meg, akkor a fizetendő havi díj mértéke az adott lakáshoz tartozó – alább meghatározott – évi normatíva és a tárgyidőszakra érvényes víz- és csatornadíj szorzatának egytizenketted része.

A normatíva mértéke m3/ év:

Lakószobák száma
Komfortfokozat

1 szoba

1+1/2
szoba

2 szoba

2+1/2
szoba

3 szoba

3+1/2
szoba

4 és több
szoba

összkomfortos

154

187

220

253

286

319

352

komfortos

140

170

200

230

260

290

320

félkomfortos

98

119

140

161

182

203

224

komfortnélküli és
szükséglakás

70

85

100

115

130

145

160

7.) A közcsatornába be nem kötött ingatlanon keletkezett házi szennyvíz (települési folyékony hulladék) elszállításával kapcsolatos díjmegtérítésre a csatornadíj megtérítésére vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.


1

A bekezdést a 46/2007. (XII. 20.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet 1. §-a módosította; a rendelkezés 2008. január 1-jével hatályos.

2

A mellékletet a 46/2007. (XII. 20.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet 2. §-a módosította; a rendelkezés 2008. január 1-jével hatályos.

3

A mellékletet a 37/2007. (XI. 20. Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet 2. §-a módosította; a rendelkezés 2008. január 1-jével hatályos.

34/2006. (XI. 20.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet

az önkormányzati tulajdonú lakások béréről

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv., a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. tv., (a továbbiakban: Ltv.) valamint az önkormányzati tulajdonban álló lakások szociális helyzet alapján történő bérbeadásának lakbér-megállapítási elveiről, a lakásfenntartási támogatás elveiről, valamint a lakásépítés támogatásának rendszeréről szóló 17/2006. (IV. 14.) Főv. Kgy. számú rendelet alapján Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú lakások béréről a következő rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában álló lakásokra terjed ki.

A lakás bérének megállapítási elvei

2. § (1) A havi bér mértékének az Ltv. 34-35. §-aiban foglaltakkal összhangban fedezetet kell nyújtania a bérlakásként hasznosított lakások üzemeltetésével, fenntartásával, karbantartásával kapcsolatos ráfordításokra.

(2) A lakbér mértékét a lakás alapvető jellemzői, így különösen a lakás komfortfokozata, alapterülete, műszaki állapota, minősége, a lakóépület állapota és a településen, illetőleg a lakóépületen belüli fekvése, továbbá a szerződés keretében a bérbeadó által nyújtott szolgáltatás határozza meg.

(3) A lakbérbevételnek nem kell fedeznie az önkormányzati tulajdonú lakás üresen tartásából, elmaradt felújításokból, illetve a lakás bérbeadás előtti, rendeltetésszerű használatba hozatalából eredő ráfordításokat.

(4) Az (1) és (3) bekezdés szerinti ráfordításokat, illetve bevételeket kerületi szinten kell számítani.

(5) Az önkormányzati lakások lakbérét a (1) bekezdésben megállapított elvek szerint, a (6)-(7) bekezdések szerinti, növelő-csökkentő tényezők figyelembevételével kell megállapítani.

(6) A lakbérek megállapításánál a következő növelő és csökkentő tényezőket kell figyelembe venni:

– az épület építésének, illetve teljes felújításának időpontját,

– az épület közvetlen környezetének szolgáltató, kereskedelmi, valamint egyéb ellátást biztosító létesítményekkel való ellátottságát,

– az épület közművel való ellátottságát,

– az épület általános állapotát, különös tekintettel a környezeti ártalmakra.

A lakbért növelő és csökkentő tényezők külön-külön legfeljebb 10%-kal térhetnek el a 3. §-ban meghatározott lakbérmértéktől.

(7) A 3. §-ban megállapított bérleti díjat

a) az épületen belüli fekvés alapján földszinti lakásoknál 3%-kal,

b) a zárófödém alatti lakásoknál 3%-kal,

c) az udvari, illetve sötét lakásoknál 2%-kal

csökkenteni kell.

(8) Bérbeadó Önkormányzat a bérleti jogviszony keretében a bérleti díj fejében gondoskodik különösen:

a) az épület karbantartásáról,

b) az épület központi berendezéseinek (épületgépészeti berendezéseinek) üzemképes állapotáról,

c) a közös használatra szolgáló helyiségek állagában, e helyiségek berendezéseiben keletkezett hibák megszüntetéséről,

d) a közös használatra szolgáló helyiségek takarításáról.

(9) A lakásbérleti jogviszony önmagában nem kötelezi a bérbeadót a lakáshoz kapcsolódó külön szolgáltatások biztosítására, ezekre a bérlőnek a bérbeadóval a bérleti szerződésben kell megállapodnia, illetve a szolgáltatóval külön megállapodást kell kötnie.

(10) Különszolgáltatások körébe tartozik különösen:

a) a vízellátás és csatornahasználat biztosítása,

b) a felvonó használatának biztosítása,

c) a kapunyitás,

d) központi fűtés és melegvízellátás,

e) szemét elszállítás,

f) rádió és televízió adók vételének biztosítása,

g) kaputelefon használatának biztosítása,

h) épületen belül a gépkocsi parkolás lehetőségének biztosítása.

Az alaplakbér mértéke és a különböző lakbér-kategóriák

3. § (1)1 A nettó bérleti díjat – mindhárom lakbérfajtában – a következők alapulvételével kell megállapítani:

Lakás komfortfokozata

Lakbér mértéke (Ft/m2/hó)
Szociális alapú

Költségalapú

Piaci alapú

Összkomfortos

232

272

644

Komfortos

232

272

644

Félkomfortos

149

175

487

Komfortnélküli

102

119

348

Szükséglakás

63

73

159

A felsorolásban meghatározott lakbérösszegek a lakbérek összegét csökkentő és növelő tényezők figyelembevételét nem tartalmazzák.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott lakbért az I-X. kategóriába tartozó épületeknél a 2. § (6) bekezdésében meghatározott növelő és csökkentő tényezők módosítják. Az egyes kategóriákat a rendelet 1. számú, az épületek besorolását pedig a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat által végrehajtott épület-, vagy tömbrehabilitáció során felújított épületekben bérbe adott, vagy új építésű épületekben lévő új lakások bérleti díját a XI. kategória szerint kell meghatározni. Ezen lakbér nagysága az első évben nem lehet kevesebb, mint az adott lakásra eső teljes beruházási költség 2%-a. Az első évben megállapított lakbér nagyságát minden évben úgy kell módosítani, hogy értékállósága biztosított legyen.

(4) Fecskeházban bérbe adott lakások lakbérének összegét a XII. kategória szerint kell meghatározni.

(5) Az egyes épületek átsorolásáról a Tulajdonosi és Lakásgazdálkodási Bizottság javaslata alapján az Önkormányzat Képviselő-testülete dönt minden évben egy alkalommal, legkésőbb a következő évi lakbérmérték meghatározásával egyidejűleg.

A lakásbérleti díjak értékmegőrzésének biztosítása

4. § (1) A 3. §-ban meghatározott alaplakbérek mértéket a Képviselő-testület rendeletben határozza meg.

(2) Amennyiben a lakás bérlője a bérbeadó által írásban közölt bérleti díj ellen – az értesítés kézhezvételét követő 8 napon belül – kifogást írásban nem terjeszt elő és a következő hónapra vonatkozó lakbért megfizeti, a bérlő és a bérbeadó között korábban létrejött lakásbérleti szerződést közös megegyezéssel történő módosítottnak kell tekinteni.

(3) Ha a lakás bérlője a lakbéremelés ellen írásban kifogással él, valamint a bérlő és a bérbeadó közötti tárgyalás sem vezet eredményre a bérbeadó a bérlővel szemben lakbér-megállapítási pert kezdeményez. A bérlő a per jogerős befejezéséig a régi lakbért köteles fizetni és a per befejeztével a bérbeadó pernyertessége esetén a korábbi és az új lakbér közti különbözetet a bérbeadónak kamataival együtt köteles megfizetni.

A jogcímnélküli lakáshasználat díja

5. § (1) A lakás jogcímnélküli használata esetén – használati díjként – az e rendelet alapján megállapítható havi bérnek megfelelő összeget, valamint a lakásra megállapított különszolgáltatások összességét kell alapul venni.

(2) Ha a jogcímnélküli használó és a bérbeadó nem állapodtak meg abban, hogy a jogcímnélküli használó önként, legfeljebb három hónapon belül – peres eljárás nélkül – a lakást kiüríti és a bérbeadó birtokába adja, a jogcímnélküli használat kezdetétől számított két hónap elteltével a használati díjat a bérbeadó ötszörösére emelheti.

A különszolgáltatások díjának mértéke

6. § (1) A különszolgáltatások díjának mértékét a felhasználás és a szolgáltatásért mindenkor fizetendő árak figyelembevételével kell megállapítani.

(2) Társasházban lévő lakás esetében a különszolgáltatások díjának mértékét a társasházközösség által alkalmazott számítási módszer alapján, a társasház által közölt adatok figyelembevételével kell megállapítani.

(3) A nem társasházban lévő lakások esetében a különszolgáltatások díjának mértékét az előző évben ténylegesen felmerült felhasználás adatai, valamint a tárgyidőszakra érvényes árak alapján kell megállapítani. A számítás során az épületben lakásonként el nem különíthetően mért (számított) adatokból a nem lakás céljára szolgáló helyiségekre eső hányadot figyelmen kívül kell hagyni.

(4) A nem társasházban levő lakások esetében az egyes lakásokra eső víz- és csatornadíjat – ha a bérlő ezen szolgáltatások díjait nem közvetlenül a közüzemi szolgáltatók részére fizeti meg – a rendelet 3. számú mellékletében meghatározott számítási módszer szerint kell megállapítani.

(5) A közüzemi szolgáltatók által a bérlő részére közvetlenül számlázott közüzemi szolgáltatások díját a bérlő a szolgáltatók részére köteles megfizetni.

A lakbér és a külön szolgáltatások díjának közlése

7. § (1) A lakbér mértékét és változását a bérbeadó a hatályba lépést (változást) megelőzően, írásban köteles közölni a bérlővel.

(2) A bérbeadó a különszolgáltatások díját – társasház esetében – a társasházi közös költségek változásával együtt, azzal megegyező időpontban változtatja.

(3) A bérbeadó a különszolgáltatások díjának változásáról és annak időpontjáról a soron következő számlával egyidejűleg értesíti a bérlőt, egyben ezzel együtt kiszámlázásra kerül a változás időpontjától az értesítés megküldéséig esedékessé vált összeg, illetve esetleges csökkenés esetén a különbözet jóváírásra kerül.

A fizetési kötelezettség teljesítése

8. § (1) Az e rendelet szerinti lakbér és különszolgáltatások díjának fizetési kötelezettsége (a továbbiakban: fizetési kötelezettség) a lakásbérleti jogviszony létrejöttének napjától, illetve a jogcímnélküli lakáshasználat kezdő napjától esedékes, és a lakásbérleti jogviszony megszűnésének napjáig, illetve a lakás tényleges visszaadásának napjáig áll fenn.

(2) Az e rendelet szerinti fizetési kötelezettségnek a bérlő havonta, előre, egy összegben, legkésőbb a tárgyhó 15. napjáig köteles eleget tenni.

(3) Az e rendelet szerinti fizetési kötelezettség a bérlőt terheli.

(4) A bérlőtársakat a fizetési kötelezettség egyetemlegesen terheli.

(5) A társbérlőket a fizetési kötelezettség az általuk kizárólagosan használt lakóterület arányában terheli.

(6) A lakást jogcím nélkül használó által fizetendő használati díj mértékének megállapítására is a lakbérre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

(7) A bérlő a lakbért és a különszolgáltatások díját együttesen köteles megfizetni.

(8) A különszolgáltatásokért járó díj nemfizetésének, vagy késedelmes megfizetésének jogkövetkezményei megegyeznek a lakbér nemfizetésének, vagy késedelmes megfizetésének jogkövetkezményeivel.

Záró rendelkezések

9. § (1) Az Önkormányzat a lakásfenntartási támogatás elveiről, valamint a lakásépítés támogatásának rendszeréről külön rendeletet alkot.

(2) Jelen rendelet 2007. január 1. napján lép hatályba.

(3) E rendelet rendelkezéseit a 2007. január 1-jét megelőzően megkötött bérleti szerződésekre is alkalmazni kell.

(4) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 23/1996. (IX.27.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet, az 50/1995. (XI.27.) Budapest Főváros XIII. kerület önkormányzati rendelet., valamint az azt módosító 28/1996. (X.21.), 28/1997. (X.13.), 35/1997. (XI.17.), 28/1998. (XII.1.), 35/1999. (XI.22.), 22/2000. (IX.18.), 44/2001. (X.20.), 24/2002. (XII.1.), 14/2003. (III.17.), 51/2003. (XI.20.), 37/2004. (XI.22.) 26/2006. (VII.5.) Budapest Főváros XIII. kerület önkormányzti rendeletek.

Dr. Sinka József s. k.

Dr. Tóth József s. k.

jegyző

polgármester

1. számú melléklet a 34/2006. (XI. 20.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelethez2

Önkormányzati tulajdonban lévő lakások nettó lakbére szociális, költség és piaci alapú lakbérfajtában kategóriák szerint

2009.

I.

II.

III.

IV.

V.
szociális

költség

piaci

szociális

költség

piaci

szociális

költség

piaci

szociális

költség

piaci

szociális

költség

piaci

összkomfortos

138

162

536

176

206

595

201

235

620

232

272

644

249

292

668

komfortos

138

162

536

176

206

595

201

235

620

232

272

644

249

292

668

félkomfortos

89

104

404

111

131

451

129

150

469

149

175

487

160

187

504

komfort nélküli

60

70

289

77

90

321

87

102

334

102

119

348

108

126

361

szükséglakás

39

45

133

49

57

147

56

66

152

63

73

159

68

79

164

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.
szociális

költség

piaci

szociális

költség

piaci

szociális

költség

piaci

szociális

költség

piaci

szociális

költség

piaci

összkomfortos

266

311

694

281

328

719

298

349

750

309

361

773

326

381

802

komfortos

266

311

694

281

328

719

298

349

750

309

361

773

326

381

802

félkomfortos

171

199

524

180

211

545

192

225

564

199

233

585

208

243

606

komfort nélküli

116

135

374

122

144

388

129

150

403

135

159

417

143

166

432

szükséglakás

72

84

171

77

90

178

82

95

183

84

99

191

90

106

198

XI/1

XI/2

XII


költség

piaci

költség

piaci

költség

összkomfortos

500

802

370

750

387

komfortos

500

802

370

750

387


2. sz. melléklet a 34/2006. (XI. 20.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelethez3
Lakóépületek kategóriák szerinti besorolása

I. kategória
Dévényi u.

4/a

6

8

12

14

16

26

Diós u.

2

12

Fáklya u.

1

3

Fáy u.

86

87

88

Mór u.

11

22

Országbíró u.

48

50

57/b

58

66

68

Petneházy u.

75/b

76/b

77/d

80

90

Rokolya u.

42

44

51

Szabolcs köz

1

2

Szabolcs u.

1/a

1/b

3/a

3/b

5

7

11

13

22

24

27

29

30

31

Szegedi út

2

4

8

9/a

9/b

41

47

47/a

51/a

51/b

60
Kerületen kívül
X. Hős u.

15/b
II. kategória
Ambrus u.

8/a

Fáy u.

16

18

Forgách u.

3

8

18

32/1

32/2

32/3

32/4

32/5

32/6

32/7

32/8

35

Föveny u.

5

Futár

20

Gömb u.

5

7

15

28

30

42

Gyöngyösi u.

92/a

Huba u.

8

11

Jász u.

48

50

53/b

54

61

63

64

72

76

77

91

135

139

160

Kucsma u.

30

Lomb u.

9

Lőportár u.

10

Reitter F. u.

3

10/a

12/b

15

22

24/b

26

44

58

65/a

65/b

77

98

Róbert K. krt.

102

104

Rokolya u.

23

Rózsafa u.

4

Röppentyű u.

38

59

Szegedi út

58

Szt. László u.

7

10

13

26

27

35
39
42
44

46

47

49

54

55/a

56

57/a

57/b

67/a

67/b

70

72/a

74/b

75

76

89/b

96/b

98

100/a

110

Tar u.

2

3

4

5/a

6

8

Teve u.

29

45

47

49/a

49/b

Turbina u.

6

8

Tüzér u.

6

Üteg u.

5

7

9/a

11/a

11/b

12

16

17/a

18

23

Váci út

170/a

170/b

170/c

Zsilip u.

4

6

8

Zsinór u.

13

21

23

25

37

41
Kerületen kívül:
VII. Színva u.

1
III. kategória
Angyalföldi út

17

18

24/c

Arasz u.

2

6

Árbóc

4

Balzsam u.

25

Béke u.

11

Csángó u.

3/a

3/b

4/a

6/a

7

9

10

11

12

14

15

Csongor u.

24

Csata u.

2/b

4

14/a

28

30

Dagály u.

5

7

Dévai u.

6

8

9

10

11

Dózsa Gy. út

59

126

132

140

Dráva u.

4

6

8

10

Faludi u.

20

22

24

26

28

Fiastyúk u.

17

20

21

22

24

26

27

28

30

Frangepán u.

4

6

Garam u.

23

25

27

28

32

34

Gidófalvy u.

17

35

Gogol u.

20

22

24

36

38

Göncöl u.

4

10

12

18

Gyermek tér

4

5

6

7

8

8/a

9

9/f

Gyöngyösi u.

2

4

6

22

45

55

Hajdú u.

5

12

14

15

16

17

19

Hajdú köz

5

7

9

Hun u.

4/a

11

Ipoly u.

16

Jász u.

107

Jéggyár u.

4

6

10

Kassák L. u.

10

12

32

34

38

39

41

43

48

49

53

55

57

Kerekes u.

13

32

Kisgömb u.

15

21

30

32

33

Lehel u.

52

56

Madarász V. u.

1/a

1/b

1/c

Mohács u.

8/a

9

10

11

13

15

Petneházy u.

10

12

44

60

62

Róbert K. krt.

90

Rozsnyai u.

5

7

Süllő u.

3

5

Szekszárdi út

26

28

30

32

34

Szt. László u.

105/a

105/b

107/a

107/b

135

137

139

141

143

153

166

168

170

172

186

Tisza u.

3

4

5

7

9

10

12

14

Tomori köz

2

4

5

7

8

Váci út

100

102

104

106

108

112

114

Visegrádi u.

103

105

107

111

113

115
Kerületen kívül:
I. Batthyány u.

67

X. Endre u.

7/a

VIII. Kőris u.

5/b
IV. Kategória
Angyalföldi út

36-38

Apály u.

2/b

2/d

Berettyó u.

5

7

9

11

Béke tér

5

6

7

Béke u.

57

Botond u.

15

Bulcsú u.

15

18

20

21/a

21/b

23/b

25/a

Dagály u.

12-14

15

Fiastyúk u.

23

39/a

39/b

39/c

41/a

41/b

41/c

43/a

43/b

43/c

45/a

45/b

45/c

51

53

55

57

59

60

61

62

63

64

65

67

69

71

Futár u.

31/b

Göncöl u.

41/a

41/b

43

Gyöngyösi u.

24

25

26

28

47

53

Ipoly

20

24/a

24/b

26/b

28/b

30

Jász u.

94

József A. tér

2/a

3/b

Karikás F. u.

15

16

Kárpát u.

15

Kartács u.

2

8

9

10

12

13

17/a

20

23

25

27

Kassák L. u.

9

77

80

84

85

Lehel u.

4/c

6

7/a

7/b

14

17/d

19/a

19/b

21/b

26

28

30

31

32

33

36

38

49/a

Meder u.

16

Palóc u.

9

Pap Károly u.

8

10

12

Reitter F. u.

103/a

104

108

110

114

116

118

120

121

122

124

126

151

159

161

182

Révész u.

19-21

Róbert K. krt.

36

38

40

50

51/a

51/b

52

68

Taksony u.

14

Tüzér u.

40

Újpalotai út

6/b

14

Váci út

132
Kerületen kívül:
IV. Szigeti J. u.

17

IV. Lakkozó u.

25

IV. Nyár u.

30

IV. Pozsonyi

2/b

IV. Tél u.

18

IV. Ambrus Z. u.

19

IV. Erzsébet u.

14

IV. Nádor u.

69

IV. Árpád út

167

IV. Hajló u.

13

IX. Delej u.

51

XV. Zsókavár u.

50
V. Kategória
Babér u.

27

29

31

33

35

37

39

41

Béke tér

12

Béke u.

8

10

102

106

108

110

112

116

124

124/a

126

126/a

128

128/a

Csanády u.

4/b

5

8

11

Dagály u.

18

19

Dagály u.

20-22

Futár u.

38

Gömb u.

4

Hegedűs Gy. u.

73

88

90

92

94

97/b

97/c

99

103

104

Kárpát u.

3

7/b

Kádár u.

4

5

8

10

Lehel u.

2/a

2/b

Madarász V. u.

25

27

29

31

33

35

37

39

41

43

Máglya köz

1

2

3

4

5

6

7

8

10

Mosoly u.

25

27

31

33

Nővér u.

3

5

7/a

7/b

Ördögmalom u.

2

4

6

8

12

Övezet u.

1

2

4

6

7

8

10

Petneházy u.

29

Róbert K. krt.

39

Röntgen u.

10/b

Tatai u.

32/a

114/a

114/b

118/b

Tahi u.

18

22

24

26

28

30

32

34

40/a

40/b

42/a

42/b

44/a

44/b

46/a

46/b

48/a

48/b

50

52

54

56

68/a

68/b

68/c

70/b

76

79/b

90

92

94

96

98

Tomori köz

11

12

15

18

Tomori u.

25/b

27/a

27/b

Tutaj u.

1/a

1/b

1/c

Üteg u.

53/b

Váci út

4

47/a

47/c

51/a

51/b

63

65

67

87

97

109

121

127

129

131

159/a

159/b

161

171

Vág u.

2/c

17

Visegrádi u.

50/c

51/a

52/a

53

60

63

64

65

66

67/c

86/a

92

98/d

Vőlegény u.

2

4
Kerületen kívüli:
IV. Leibstück M. u.

53

VII. Hernád u.

27

XIV. Fogarasi út

43/c

XIV. Füredi út

2-4

XIV. Szikszó park

12

XV. Páskompark

8

XV. Páskomliget u.

48

XXI. Duna-dűlő

5/a
VI. Kategória
Alig u.

6/b

Balzac u.

9

10

11

12

15

Csanády u.

17

18

19

Dráva u.

7-9

Gönczöl u.

35

45

Gyöngyház u.

6

Ipoly u.

5/e

Jász u.

90/a

Kárpát u.

31

33

35

37

Katona J. u.

2/d

4/b

5

11

17

21

Kresz G. u.

6

11

14

18

19

21

24

26

27

29

32

34

36

39

41

42

Mosoly u.

38

Pannónia u.

52/a

53/a

54

56

66

68

85

87

89

91

93

95

96

100

102

114

Párkány u.

38

Radnóti M. u.

7

9

15/a

15/b

16

17

19/b

Reitter F. u.

135/a

Váci út

47/d

Victor H. u.

5

7

8

Visegrádi u.

3

4

5/c

8

9

10

12

13

14

15

16

17

18/a

18/b

19

21

23

25

26/b

28/a

29

34

36

39

40

45

48
Kerületen kívüli:
III. Hollós K. L. u.

4
VII. Kategória
Balzac u.

21

22

24

27

Cimbora u.

22

35

Ditrói Mór u.

3

Felka u.

2/b

3

Gergely Gy. u.

3/a

3/b

Hegedűs Gy. u.

3

5

7

8

12

13

14

15

16

17

19

20/a

21

23

24/a

27/a

28

29/a

30

32

34

35/a

36

37

38

40

43

50

51

52/a

63

66

Herzen u.

6

Hollán E. u.

3

9

12

15

22

26

27

30

37

43

51

Menyasszony u.

19

48

95

104

115

Mosoly u.

48

Násznagy u.

9

11

151

Nővér u.

154

Nyugati tér

4

5

Pajtás u.

14

31

Pannónia u.

6

9

10

12

17/b

21

22

24

25

33

34

36

43

44

46/a

50

Rokon u.

1

29

Sógor u.

13

Tátra u.

3

5/a

5/b

6

11

12/b

15/a

16

20/b

21

22/b

23/a

24

26

33/a

33/b

37

Thurzó u.

11/b

19

22

Unoka u.

58

Váci út

50

54

64/a

64/b

64/c

70

94

Vőlegény u.

71
Kerületen kívüli:
IV. Berda J. u.

36

XIV. Szentmihály u.

25-27
VIII. kategória
Balzac u.

33

39

Katona J. u.

22

24

31

33/b

Koma u.

21

Pozsonyi út

44

Radnóti M. u.

24

26

27

29

38

40

Raul Wallenberg u.

2

Szt. István krt.

22

24

26

28

30

Váci út

6

8

10

12

16

28

32

34

Victor H. u.

32

Vígszínház u.

5
Kerületen kívüli
X. Tóvirág u.

2-4

XIV. Ond vezér u.

41

XIV. Hungária krt.

111

XIV. Csertő u.

12-14

XIV. Varsó u.

5
IX. Kategória
Katona J. u.

41

Röppentyű u.

73

Szt. István krt.

2

4

6

8

10

12

16

18

Szt. László u.

83
X. Kategória
Balzac u.

43

Jászai Mari tér

4/a

5

Jászai Mari tér

6

Szt. István park

3

15

Teve u.

12-14

Újpesti rkp.

5

6

7

8

Pozsonyi út

3

4

12

14

16

25

33/a
Kerületen kívüli:
III. Szőlő u.

12

VI. Teréz krt.

4

VII. Csengery u.

12

XI. Bartók B. u.

106-110

XIV. Rákosszeg p.

5
XI/1 Kategória
Bulcsú u.

11

Dévai u.

5-7

Kisgömb u.

14-16

Lőportár u.

7

Petneházy u.

61-63

Reitter F. u.

13

Szabolcs u.

12-14/a-b

16
XI/2 Kategória
Jász u.

3

József A. tér

6

Lőportár u.

3/b

5
XII. kategória
Béke u.

7

Hajdu u.

3

3. számú melléklet a 34/2006 (XI. 20.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelethez

A nem társasházban lévő lakások víz-és csatornadíj számítási módszere

1.) Mérőhelyenként meg kell állapítani az előző évi tényleges vízfogyasztás mértékét. Működésképtelen vízóra esetén a közüzemi szolgáltató által közölt arányosított vízfogyasztás mértéke képezi a számítás alapját. Ezen rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell a melegvíz előállításához felhasznált – más módon meg nem térített – ivóvíz mennyiségének megállapításánál is.

2.) Az 1.) pont szerinti fogyasztásból le kell vonni:

a) a nem lakás céljára szolgáló helyiségekre eső vízfogyasztást;

b) azon lakások fogyasztását, amelyek esetében a bérlő a víz- és csatornadíjat közvetlenül a közüzemi szolgáltatók részére fizeti meg;

c) a közösségi vízfelhasználást;

d) a csőtörés során keletkezett vízveszteséget.

3.) Az 1.) és 2.) pont alapján meghatározott vízmennyiséget el kell osztani a mérőhelyhez kapcsolódó lakások szobaszámától és komfortfokozatától függő – az 5.) pontban meghatározott – szorzófaktorok összességével.

4.) A mérőhelyhez kapcsolódó egyes lakásokra eső havi víz- és csatornadíj mértékét úgy kell meghatározni, hogy a 3.) pont alapján kiszámított hányadost meg kell szorozni az adott lakásra vonatkozó szorzófaktorral és a tárgyidőszakra érvényes víz- és csatornadíjjal, majd az így kapott mennyiséget el kell osztani tizenkettővel.

5.) A 3.) és a 4.) pont alkalmazása során használt szorzófaktorok:

Lakószobák száma
Komfortfokozat

1 szoba

1+1/2
szoba

2 szoba

2+1/2
szoba

3 szoba

3+1/2
szoba

4 és több
szoba

összkomfortos

2,20

2,67

3,14

3,61

4.09

4,56

5,03

komfortos

2,00

2,43

2,86

3,29

3,71

4,14

4,57

félkomfortos

1,40

1,70

2,00

2,30

2,60

2,90

3,20

komfortnélküli és
szükséglakás

1,00

1,21

1,43

1,64

1,86

2,07

2,29

6.) Ha az egyes lakásokra eső víz- és csatornadíj mértéke másképpen nem határozható meg, akkor a fizetendő havi díj mértéke az adott lakáshoz tartozó – alább meghatározott – évi normatíva és a tárgyidőszakra érvényes víz- és csatornadíj szorzatának egytizenketted része.

A normatíva mértéke m3/ év:

Lakószobák száma
Komfortfokozat

1 szoba

1+1/2
szoba

2 szoba

2+1/2
szoba

3 szoba

3+1/2
szoba

4 és több
szoba

összkomfortos

154

187

220

253

286

319

352

komfortos

140

170

200

230

260

290

320

félkomfortos

98

119

140

161

182

203

224

komfortnélküli és
szükséglakás

70

85

100

115

130

145

160

7.) A közcsatornába be nem kötött ingatlanon keletkezett házi szennyvíz (települési folyékony hulladék) elszállításával kapcsolatos díjmegtérítésre a csatornadíj megtérítésére vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.


1

A bekezdést a 30/2008. (XI. 20.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet 1. §-a módosította; a rendelkezés 2009. január 1-jével hatályos.

2

A mellékletet a 30/2008. (XI. 20.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet 2. §-a módosította; a rendelkezés 2009. január 1-jével hatályos.

3

A mellékletet a 30/2008. (XI. 20.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet 3. §-a módosította; a rendelkezés 2009. január 1-jével hatályos.

34/2006. (XI. 20.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet

az önkormányzati tulajdonú lakások béréről

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv., a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. tv., (a továbbiakban: Ltv.) valamint az önkormányzati tulajdonban álló lakások szociális helyzet alapján történő bérbeadásának lakbér-megállapítási elveiről, a lakásfenntartási támogatás elveiről, valamint a lakásépítés támogatásának rendszeréről szóló 17/2006. (IV. 14.) Főv. Kgy. számú rendelet alapján Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú lakások béréről a következő rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában álló lakásokra terjed ki.

A lakás bérének megállapítási elvei

2. § (1) A havi bér mértékének az Ltv. 34-35. §-aiban foglaltakkal összhangban fedezetet kell nyújtania a bérlakásként hasznosított lakások üzemeltetésével, fenntartásával, karbantartásával kapcsolatos ráfordításokra.

(2) A lakbér mértékét a lakás alapvető jellemzői, így különösen a lakás komfortfokozata, alapterülete, műszaki állapota, minősége, a lakóépület állapota és a településen, illetőleg a lakóépületen belüli fekvése, továbbá a szerződés keretében a bérbeadó által nyújtott szolgáltatás határozza meg.

(3) A lakbérbevételnek nem kell fedeznie az önkormányzati tulajdonú lakás üresen tartásából, elmaradt felújításokból, illetve a lakás bérbeadás előtti, rendeltetésszerű használatba hozatalából eredő ráfordításokat.

(4) Az (1) és (3) bekezdés szerinti ráfordításokat, illetve bevételeket kerületi szinten kell számítani.

(5) Az önkormányzati lakások lakbérét a (1) bekezdésben megállapított elvek szerint, a (6)-(7) bekezdések szerinti, növelő-csökkentő tényezők figyelembevételével kell megállapítani.

(6) A lakbérek megállapításánál a következő növelő és csökkentő tényezőket kell figyelembe venni:

– az épület építésének, illetve teljes felújításának időpontját,

– az épület közvetlen környezetének szolgáltató, kereskedelmi, valamint egyéb ellátást biztosító létesítményekkel való ellátottságát,

– az épület közművel való ellátottságát,

– az épület általános állapotát, különös tekintettel a környezeti ártalmakra.

A lakbért növelő és csökkentő tényezők külön-külön legfeljebb 10%-kal térhetnek el a 3. §-ban meghatározott lakbérmértéktől.

(7) A 3. §-ban megállapított bérleti díjat

a) az épületen belüli fekvés alapján földszinti lakásoknál 3%-kal,

b) a zárófödém alatti lakásoknál 3%-kal,

c) az udvari, illetve sötét lakásoknál 2%-kal

csökkenteni kell.

(8) Bérbeadó Önkormányzat a bérleti jogviszony keretében a bérleti díj fejében gondoskodik különösen:

a) az épület karbantartásáról,

b) az épület központi berendezéseinek (épületgépészeti berendezéseinek) üzemképes állapotáról,

c) a közös használatra szolgáló helyiségek állagában, e helyiségek berendezéseiben keletkezett hibák megszüntetéséről,

d) a közös használatra szolgáló helyiségek takarításáról.

(9) A lakásbérleti jogviszony önmagában nem kötelezi a bérbeadót a lakáshoz kapcsolódó külön szolgáltatások biztosítására, ezekre a bérlőnek a bérbeadóval a bérleti szerződésben kell megállapodnia, illetve a szolgáltatóval külön megállapodást kell kötnie.

(10) Különszolgáltatások körébe tartozik különösen:

a) a vízellátás és csatornahasználat biztosítása,

b) a felvonó használatának biztosítása,

c) a kapunyitás,

d) központi fűtés és melegvízellátás,

e) szemét elszállítás,

f) rádió és televízió adók vételének biztosítása,

g) kaputelefon használatának biztosítása,

h) épületen belül a gépkocsi parkolás lehetőségének biztosítása.

Az alaplakbér mértéke és a különböző lakbér-kategóriák

3. § (1)1 A nettó bérleti díjat – mindhárom lakbérfajtában – a következők alapulvételével kell megállapítani:

Lakás komfortfokozata

Lakbér mértéke (Ft/m2/hó)
Szociális alapú

Költségalapú

Piaci alapú
Összkomfortos

223

261

618

Komfortos

223

261

618

Félkomfortos

143

168

468

Komfortnélküli

98

114

334

Szükséglakás

60

70

153

A felsorolásban meghatározott lakbérösszegek a lakbérek összegét csökkentő és növelő tényezők figyelembevételét nem tartalmazzák.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott lakbért az I-X. kategóriába tartozó épületeknél a 2. § (6) bekezdésében meghatározott növelő és csökkentő tényezők módosítják. Az egyes kategóriákat a rendelet 1. számú, az épületek besorolását pedig a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat által végrehajtott épület-, vagy tömbrehabilitáció során felújított épületekben bérbe adott, vagy új építésű épületekben lévő új lakások bérleti díját a XI. kategória szerint kell meghatározni. Ezen lakbér nagysága az első évben nem lehet kevesebb, mint az adott lakásra eső teljes beruházási költség 2%-a. Az első évben megállapított lakbér nagyságát minden évben úgy kell módosítani, hogy értékállósága biztosított legyen.

(4) Fecskeházban bérbe adott lakások lakbérének összegét a XII. kategória szerint kell meghatározni.

(5) Az egyes épületek átsorolásáról a Tulajdonosi és Lakásgazdálkodási Bizottság javaslata alapján az Önkormányzat Képviselő-testülete dönt minden évben egy alkalommal, legkésőbb a következő évi lakbérmérték meghatározásával egyidejűleg.

A lakásbérleti díjak értékmegőrzésének biztosítása

4. § (1) A 3. §-ban meghatározott alaplakbérek mértéket a Képviselő-testület rendeletben határozza meg.

(2) Amennyiben a lakás bérlője a bérbeadó által írásban közölt bérleti díj ellen – az értesítés kézhezvételét követő 8 napon belül – kifogást írásban nem terjeszt elő és a következő hónapra vonatkozó lakbért megfizeti, a bérlő és a bérbeadó között korábban létrejött lakásbérleti szerződést közös megegyezéssel történő módosítottnak kell tekinteni.

(3) Ha a lakás bérlője a lakbéremelés ellen írásban kifogással él, valamint a bérlő és a bérbeadó közötti tárgyalás sem vezet eredményre a bérbeadó a bérlővel szemben lakbér-megállapítási pert kezdeményez. A bérlő a per jogerős befejezéséig a régi lakbért köteles fizetni és a per befejeztével a bérbeadó pernyertessége esetén a korábbi és az új lakbér közti különbözetet a bérbeadónak kamataival együtt köteles megfizetni.

A jogcímnélküli lakáshasználat díja

5. § (1) A lakás jogcímnélküli használata esetén – használati díjként – az e rendelet alapján megállapítható havi bérnek megfelelő összeget, valamint a lakásra megállapított különszolgáltatások összességét kell alapul venni.

(2) Ha a jogcímnélküli használó és a bérbeadó nem állapodtak meg abban, hogy a jogcímnélküli használó önként, legfeljebb három hónapon belül – peres eljárás nélkül – a lakást kiüríti és a bérbeadó birtokába adja, a jogcímnélküli használat kezdetétől számított két hónap elteltével a használati díjat a bérbeadó ötszörösére emelheti.

A különszolgáltatások díjának mértéke

6. § (1) A különszolgáltatások díjának mértékét a felhasználás és a szolgáltatásért mindenkor fizetendő árak figyelembevételével kell megállapítani.

(2) Társasházban lévő lakás esetében a különszolgáltatások díjának mértékét a társasházközösség által alkalmazott számítási módszer alapján, a társasház által közölt adatok figyelembevételével kell megállapítani.

(3) A nem társasházban lévő lakások esetében a különszolgáltatások díjának mértékét az előző évben ténylegesen felmerült felhasználás adatai, valamint a tárgyidőszakra érvényes árak alapján kell megállapítani. A számítás során az épületben lakásonként el nem különíthetően mért (számított) adatokból a nem lakás céljára szolgáló helyiségekre eső hányadot figyelmen kívül kell hagyni.

(4) A nem társasházban levő lakások esetében az egyes lakásokra eső víz- és csatornadíjat – ha a bérlő ezen szolgáltatások díjait nem közvetlenül a közüzemi szolgáltatók részére fizeti meg – a rendelet 3. számú mellékletében meghatározott számítási módszer szerint kell megállapítani.

(5) A közüzemi szolgáltatók által a bérlő részére közvetlenül számlázott közüzemi szolgáltatások díját a bérlő a szolgáltatók részére köteles megfizetni.

A lakbér és a külön szolgáltatások díjának közlése

7. § (1) A lakbér mértékét és változását a bérbeadó a hatályba lépést (változást) megelőzően, írásban köteles közölni a bérlővel.

(2) A bérbeadó a különszolgáltatások díját – társasház esetében – a társasházi közös költségek változásával együtt, azzal megegyező időpontban változtatja.

(3) A bérbeadó a különszolgáltatások díjának változásáról és annak időpontjáról a soron következő számlával egyidejűleg értesíti a bérlőt, egyben ezzel együtt kiszámlázásra kerül a változás időpontjától az értesítés megküldéséig esedékessé vált összeg, illetve esetleges csökkenés esetén a különbözet jóváírásra kerül.

A fizetési kötelezettség teljesítése

8. § (1) Az e rendelet szerinti lakbér és különszolgáltatások díjának fizetési kötelezettsége (a továbbiakban: fizetési kötelezettség) a lakásbérleti jogviszony létrejöttének napjától, illetve a jogcímnélküli lakáshasználat kezdő napjától esedékes, és a lakásbérleti jogviszony megszűnésének napjáig, illetve a lakás tényleges visszaadásának napjáig áll fenn.

(2) Az e rendelet szerinti fizetési kötelezettségnek a bérlő havonta, előre, egy összegben, legkésőbb a tárgyhó 15. napjáig köteles eleget tenni.

(3) Az e rendelet szerinti fizetési kötelezettség a bérlőt terheli.

(4) A bérlőtársakat a fizetési kötelezettség egyetemlegesen terheli.

(5) A társbérlőket a fizetési kötelezettség az általuk kizárólagosan használt lakóterület arányában terheli.

(6) A lakást jogcím nélkül használó által fizetendő használati díj mértékének megállapítására is a lakbérre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

(7) A bérlő a lakbért és a különszolgáltatások díját együttesen köteles megfizetni.

(8) A különszolgáltatásokért járó díj nemfizetésének, vagy késedelmes megfizetésének jogkövetkezményei megegyeznek a lakbér nemfizetésének, vagy késedelmes megfizetésének jogkövetkezményeivel.

Záró rendelkezések

9. § (1) Az Önkormányzat a lakásfenntartási támogatás elveiről, valamint a lakásépítés támogatásának rendszeréről külön rendeletet alkot.

(2) Jelen rendelet 2007. január 1. napján lép hatályba.

(3) E rendelet rendelkezéseit a 2007. január 1-jét megelőzően megkötött bérleti szerződésekre is alkalmazni kell.

(4) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 23/1996. (IX.27.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet, az 50/1995. (XI.27.) Budapest Főváros XIII. kerület önkormányzati rendelet., valamint az azt módosító 28/1996. (X.21.), 28/1997. (X.13.), 35/1997. (XI.17.), 28/1998. (XII.1.), 35/1999. (XI.22.), 22/2000. (IX.18.), 44/2001. (X.20.), 24/2002. (XII.1.), 14/2003. (III.17.), 51/2003. (XI.20.), 37/2004. (XI.22.) 26/2006. (VII.5.) Budapest Főváros XIII. kerület önkormányzti rendeletek.

Dr. Sinka József s. k.

Dr. Tóth József s. k.

jegyző

polgármester

1. számú melléklet a 34/2006. (XI. 20.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelethez2

Önkormányzati tulajdonban lévő lakások nettó lakbére szociális, költség és piaci alapú lakbérfajtában kategóriák szerint

2009.

I.

II.

III.

IV.

V.
szociális

költség

piaci

szociális

költség

piaci

szociális

költség

piaci

szociális

költség

piaci

szociális

költség

piaci

összkomfortos

132

156

515

169

198

571

193

226

595

223

261

618

239

280

641

komfortos

132

156

515

169

198

571

193

226

595

223

261

618

239

280

641

félkomfortos

85

100

388

107

126

433

124

144

450

143

168

468

154

180

484

komfort nélküli

58

67

277

74

86

308

84

98

321

98

114

334

104

121

347

szükséglakás

37

43

128

47

55

141

54

63

146

60

70

153

65

76

157
VI.

VII.

VIII.

IX.

X.
szociális

költség

piaci

szociális

költség

piaci

szociális

költség

piaci

szociális

költség

piaci

szociális

költség

piaci

összkomfortos

255

299

666

270

315

690

286

335

720

297

347

742

313

366

770

komfortos

255

299

666

270

315

690

286

335

720

297

347

742

313

366

770

félkomfortos

164

191

503

173

203

523

184

216

541

191

224

562

200

233

582

komfort nélküli

111

130

359

117

138

372

124

144

387

130

153

400

137

159

415

szükséglakás

69

81

164

74

86

171

79

91

176

81

95

183

86

102

190
XI/1

XI/2

XII


költség

piaci

költség

piaci

költség

összkomfortos

480

770

355

720

372

komfortos

480

770

355

720

372


2. számú melléklet a 34/2006. (XI. 20.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelethez3

Lakóépületek kategóriák szerinti besorolása

I. kategória
Dévényi u.

4/a

6

8

12

14

16

26

Diós u.

2

12

Fáklya u.

1

3

Fáy u.

86

87

88

Mór u.

11

22

Országbíró u.

48

50

57/b

58

66

68

Petneházy u.

75/b

76/b

77/d

80

90

Rokolya u.

42

44

51

Szabolcs köz

1

2

Szabolcs u.

1/a

1/b

3/a

3/b

5

7

11

13

22

24

27

29

30

31

Szegedi út

2

4

8

9/a

9/b

41

47

47/a

51/a

51/b

60
Kerületen kívül:
X. Hős u.

15/b
II. kategória
Ambrus u.

8/a

Fáy u.

16

18

Forgách u.

3

8

18

32/1

32/2

32/3

32/4

32/5

32/6

32/7

32/8

35

Föveny u.

5

Futár

20

Gömb u.

5

7

15

28

30

42

Gyöngyösi u.

92/a

Huba u.

8

11

Jász u.

48

50

53/b

54

61

63

72

76

77

91

135

139

160

Kucsma u.

30

Lomb u.

9

Lőportár u.

10

Reitter F. u.

3

10/a

12/b

15

22

24/b

26

44

58

65/a

65/b

77

98

Róbert K. krt.

102

104

Rokolya u.

23

Rózsafa u.

4

Röppentyű u.

38

59

Szegedi út

58

Szt. László u.

7

10

13

26

27

35
39
42
44

46

47

49

54

55/a

56

57/a

57/b

67/a

67/b

70

72/a

74/b

75

76

89/b

96/b

98

100/a

110

Tar u.

2

3

4

5/a

6

8

Teve u.

29

45

47

49/a

49/b

Turbina u.

6

8

Tüzér u.

6

Üteg u.

5

7

9/a

11/a

11/b

12

16

17/a

18

23

Váci út

170/a

170/b

170/c

Zsilip u.

4

6

8

Zsinór u.

13

21

23

25

37

41
Kerületen kívül:
VII. Szinva u.

1
III. kategória
Angyalföldi út

17

18

24/c

Arasz u.

2

6

Árbóc

4

Balzsam u.

25

Béke u.

11

Csángó u.

3/a

3/b

4/a

6/a

7

9

10

11

12

14

15

Csongor u.

24

Csata u.

2/b

4

14/a

28

30

Dagály u.

5

7

Dévai u.

6

8

9

10

11

Dózsa Gy. út

59

126

132

140

Dráva u.

4

6

8

10

Faludi u.

20

22

24

26

28

Fiastyúk u.

17

20

21

22

24

26

27

28

30

Frangepán u.

4

6

Garam u.

23

25

27

28

32

34

Gidófalvy u.

17

35

Gogol u.

20

22

24

36

38

Göncöl u.

4

10

12

18

Gyermek tér

4

5

6

7

8

8/a

9

9/f

Gyöngyösi u.

2

4

6

22

45

55

Hajdú u.

5

12

14

15

16

17

19

Hajdú köz

5

7

9

Hun u.

4/a

11

Ipoly u.

16

Jász u.

107

Jéggyár u.

4

6

10

Kassák L. u.

10

12

32

34

38

39

41

43

48

49

53

55

57

Kerekes u.

13

32

Kisgömb u.

15

21

30

32

33

Lehel u.

52

56

Madarász V. u.

1/a

1/b

1/c

Mohács u.

8/a

9

10

11

13

15

Petneházy u.

10

12

44

60

62

Róbert K. kr.

90

Rozsnyai u.

5

7

Süllő u.

3

5

Szekszárdi út

26

28

30

32

34

Szt. László u.

105/a

105/b

107/a

107/b

135

137

139

141

143

153

166

168

170

172

186

Tisza u.

3

4

5

7

9

10

12

14

Tomori köz

2

4

5

7

8

Váci út

100

102

104

106

108

112

114

Visegrádi u.

103

105

107

111

113

115
Kerületen kívül:
I. Batthyány u.

67

X. Endre u.

7/a

VIII. Kőris u.

5/b
IV. kategória
Angyalföldi út

36-38

Apály u.

2/b

2/d

Berettyó u.

5

7

9

11

Béke tér

5

6

7

Béke u.

57

Botond u.

15

Bulcsú u.

15

18

20

21/a

21/b

23/b

25/a

Dagály u.

12-14

15

Fiastyúk u.

23

39/a

39/b

39/c

41/a

41/b

41/c

43/a

43/b

43/c

45/a

45/b

45/c

51

53

55

57

59

60

61

62

63

64

65

67

69

71

Göncöl u.

41/a

41/b

43

Gyöngyösi u.

24

25

26

28

47

53

Ipoly

20

24/a

24/b

26/b

28/b

30

Jász u.

94

József A. tér

2/a

3/b

Karikás F. u.

15

16

Kárpát u.

15

Kartács u.

2

8

9

10

12

13

17/a

20

23

25

27

Kassák L. u.

9

77

80

84

85

Lehel u.

4/c

6

7/a

7/b

14

17/d

19/a

19/b

21/b

26

28

30

31

32

33

36

38

49/a

Meder u.

16

Palóc u.

9

Pap Károly u.

8

10

12

Reitter F. u.

103/a

104

108

110

114

116

118

120

121

122

124

126

151

159

161

182

Révész u.

19-21

Róbert K. krt.

36

38

40

50

51/a

51/b

52

68

Taksony u.

14

Tüzér u.

40

Újpalotai út

6/b

14

Váci út

132
Kerületen kívül:
IV. Szigeti J. u.

17

IV. Lakkozó u.

25

IV. Nyár u.

30

IV. Pozsonyi

2/b

IV. Tél u.

18

IV. Ambrus Z. u.

19

IV. Erzsébet u.

14

IV. Nádor u.

69

IV. Árpád út

167

IV. Hajló u.

13

IX. Delej u.

51

XV. Zsókavár u.

50
V. kategória
Babér u.

27

29

31

33

35

37

39

41

Béke tér

12

Béke u.

8

10

102

106

108

110

112

116

124

124/a

126

126/a

128

128/a

Csanády u.

4/b

5

8

11

Dagály u.

18

19

Dagály u.

20-22

Futár u.

38

Gömb u.

4

Hegedűs Gy. u.

73

88

90

92

94

97/b

97/c

99

103

104

Kárpát u.

3

7/b

Kádár u.

4

5

8

10

Lehel u.

2/a

2/b

Madarász V. u.

25

27

29

31

33

35

37

39

41

43

Máglya köz

1

2

3

4

5

6

7

8

10

Mosoly u.

25

27

31

33

Nővér u.

3

5

7/a

7/b

Ördögmalom u.

2

4

6

8

12

Övezet u.

1

2

4

6

7

8

10

Petneházy u.

29

Róbert K. krt.

39

Röntgen u.

10/b

Tatai u.

32/a

114/a

114/b

118/b

Tahi u.

18

22

24

26

28

30

32

34

40/a

40/b

42/a

42/b

44/a

44/b

46/a

46/b

48/a

48/b

50

52

54

56

68/a

68/b

68/c

70/b

76

79/b

90

92

94

96

98

Tomori köz

11

12

15

18

Tomori u.

25/b

27/a

27/b

Tutaj u.

1/a

1/b

1/c

Üteg u.

53/b

Váci út

4

47/a

47/c

51/a

51/b

63

65

67

87

97

109

121

127

129

131

159/a

159/b

161

171

Vág u.

2/c

17

Visegrádi u.

50/c

51/a

52/a

53

60

63

64

65

66

67/c

86/a

92

98/d

Vőlegény u.

2

4
Kerületen kívüli:
IV. Leibstück M. u.

53

VII. Hernád u.

27

XIV. Fogarasi út

43/c

XIV. Füredi út

2-4

XIV. Szikszó park

12

XV. Páskompark

8

XV. Páskomliget u.

48

XXI. Duna-dűlő

5/a
VI. kategória
Alig u.

6/b

Balzac u.

9

10

11

12

15

Csanády u.

17

18

19

Dráva u.

7-9

Göncöl u.

35

45

Gyöngyház u.

6

Ipoly u.

5/e

Jász u.

90/a

Kárpát u.

31

33

35

37

Katona J. u.

2/d

4/b

5

11

17

21

Kresz G. u.

6

11

14

18

19

21

24

26

27

29

32

34

36

39

41

42

Mosoly u.

38

Pannónia u.

52/a

53/a

54

56

66

68

85

87

89

91

93

95

96

100

102

114

Párkány u.

38

Radnóti M. u.

7

9

15/a

15/b

16

17

19/b

Reitter F. u.

135/a

Váci út

47/d

Victor H. u.

5

7

8

Visegrádi u.

3

4

5/c

8

9

10

12

13

14

15

16

17

18/a

18/b

19

21

23

25

26/b

28/a

29

34

36

39

40

45

48
Kerületen kívüli:
III. Hollós K. L. u.

4
VII. kategória
Balzac u.

21

22

24

27

Cimbora u.

22

35

Ditrói Mór u.

3

Felka u.

2/b

3

Gergely Gy. u.

3/a

3/b

Hegedűs Gy. u.

3

5

7

8

12

13

14

15

16

17

19

20/a

21

23

24/a

27/a

28

29/a

30

32

34

35/a

36

37

38

40

43

50

51

52/a

63

66

Herzen u.

6

Hollán E. u.

3

9

12

15

22

26

27

30

37

43

51

Menyasszony u.

19

48

95

104

115

Mosoly u.

48

Násznagy u.

9

11

151

Nővér u.

154

Nyugati tér

4

5

Pajtás u.

14

31

Pannónia u.

6

9

10

12

17/b

21

22

24

25

33

34

36

43

44

46/a

50

Rokon u.

1

29

Sógor u.

13

Tátra u.

3

5/a

5/b

6

11

12/b

15/a

16

20/b

21

22/b

23/a

24

26

33/a

33/b

37

Thurzó u.

11/b

19

22

Unoka u.

58

Váci út

50

54

64/a

64/b

64/c

70

94

Vőlegény u.

71
Kerületen kívüli:
IV. Berda J. u.

36

XIV. Szentmihály u.

25-27
VIII. kategória
Balzac u.

33

39

Hungária krt.

87/c

Katona J. u.

22

24

31

33/b

Koma u.

21

Pozsonyi út

44

Radnóti M. u.

24

26

27

29

38

40

Raul Wallenberg u.

2

Szt. István krt.

22

24

26

28

30

Váci út

6

8

10

12

16

28

32

34

Victor H. u.

32

Vígszínház u.

5
Kerületen kívüli:
X. Tóvirág u.

2-4

XIV. Ond vezér u.

41

XIV. Hungária kr.

111

XIV. Csertő u.

12-14

XIV. Varsó u.

5
IX. kategória
Katona J. u.

41

Röppentyű u.

73

Szt. István krt.

2

4

6

8

10

12

16

18

Szt. László u.

83
X. kategória
Balzac u.

43

Jászai Mari tér

4/a

5

Jászai Mari tér

6

Szt. István park

3

15

Teve u.

12-14

Újpesti rkp.

5

6

7

8

Pozsonyi út

3

4

12

14

16

25

33/a
Kerületen kívüli:
III. Szőlő u.

12

VI. Teréz kr.

4

VII. Csengery u.

12

XI. Bartók B. u.

106-110

XIV. Rákosszeg p.

5
XI/1 kategória
Bulcsú u.

11

Dévai u.

5-7

Kisgömb u.

14-16

Lőportár u.

7

Petneházy u.

61-63

Reitter F. u.

13

Szabolcs u.

12-14/a-b

16
XI/2 kategória
Jász u.

3

József A. tér

6

Lőportár u.

3/b

5
XII. kategória
Béke u.

7

Hajdú u.

3

3. számú melléklet a 34/2006 (XI. 20.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelethez

A nem társasházban lévő lakások víz-és csatornadíj számítási módszere

1.) Mérőhelyenként meg kell állapítani az előző évi tényleges vízfogyasztás mértékét. Működésképtelen vízóra esetén a közüzemi szolgáltató által közölt arányosított vízfogyasztás mértéke képezi a számítás alapját. Ezen rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell a melegvíz előállításához felhasznált – más módon meg nem térített – ivóvíz mennyiségének megállapításánál is.

2.) Az 1.) pont szerinti fogyasztásból le kell vonni:

a) a nem lakás céljára szolgáló helyiségekre eső vízfogyasztást;

b) azon lakások fogyasztását, amelyek esetében a bérlő a víz- és csatornadíjat közvetlenül a közüzemi szolgáltatók részére fizeti meg;

c) a közösségi vízfelhasználást;

d) a csőtörés során keletkezett vízveszteséget.

3.) Az 1.) és 2.) pont alapján meghatározott vízmennyiséget el kell osztani a mérőhelyhez kapcsolódó lakások szobaszámától és komfortfokozatától függő – az 5.) pontban meghatározott – szorzófaktorok összességével.

4.) A mérőhelyhez kapcsolódó egyes lakásokra eső havi víz- és csatornadíj mértékét úgy kell meghatározni, hogy a 3.) pont alapján kiszámított hányadost meg kell szorozni az adott lakásra vonatkozó szorzófaktorral és a tárgyidőszakra érvényes víz- és csatornadíjjal, majd az így kapott mennyiséget el kell osztani tizenkettővel.

5.) A 3.) és a 4.) pont alkalmazása során használt szorzófaktorok:

Lakószobák száma
Komfortfokozat

1 szoba

1+1/2
szoba

2 szoba

2+1/2
szoba

3 szoba

3+1/2
szoba

4 és több
szoba

összkomfortos

2,20

2,67

3,14

3,61

4.09

4,56

5,03

komfortos

2,00

2,43

2,86

3,29

3,71

4,14

4,57

félkomfortos

1,40

1,70

2,00

2,30

2,60

2,90

3,20

komfortnélküli és
szükséglakás

1,00

1,21

1,43

1,64

1,86

2,07

2,29

6.) Ha az egyes lakásokra eső víz- és csatornadíj mértéke másképpen nem határozható meg, akkor a fizetendő havi díj mértéke az adott lakáshoz tartozó – alább meghatározott – évi normatíva és a tárgyidőszakra érvényes víz- és csatornadíj szorzatának egytizenketted része.

A normatíva mértéke m3/ év:

Lakószobák száma
Komfortfokozat

1 szoba

1+1/2
szoba

2 szoba

2+1/2
szoba

3 szoba

3+1/2
szoba

4 és több
szoba

összkomfortos

154

187

220

253

286

319

352

komfortos

140

170

200

230

260

290

320

félkomfortos

98

119

140

161

182

203

224

komfortnélküli és
szükséglakás

70

85

100

115

130

145

160

7.) A közcsatornába be nem kötött ingatlanon keletkezett házi szennyvíz (települési folyékony hulladék) elszállításával kapcsolatos díjmegtérítésre a csatornadíj megtérítésére vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.


1

A bekezdést a 18/2009. (VI. 29.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet 1. §-a módosította; a rendelkezés 2009. július 1-jével hatályos.

2

A mellékletet a 18/2009. (VI. 29.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet 2. §-a módosította; a rendelkezés 2009. július 1-jével hatályos.

3

A mellékletet a 18/2009. (VI. 29.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet 3. §-a módosította; a rendelkezés 2009. július 1-jével hatályos.

34/2006. (XI. 20.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet

az önkormányzati tulajdonú lakások béréről

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv., a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. tv., (a továbbiakban: Ltv.) valamint az önkormányzati tulajdonban álló lakások szociális helyzet alapján történő bérbeadásának lakbér-megállapítási elveiről, a lakásfenntartási támogatás elveiről, valamint a lakásépítés támogatásának rendszeréről szóló 17/2006. (IV. 14.) Főv. Kgy. számú rendelet alapján Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú lakások béréről a következő rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában álló lakásokra terjed ki.

A lakás bérének megállapítási elvei

2. § (1) A havi bér mértékének az Ltv. 34-35. §-aiban foglaltakkal összhangban fedezetet kell nyújtania a bérlakásként hasznosított lakások üzemeltetésével, fenntartásával, karbantartásával kapcsolatos ráfordításokra.

(2) A lakbér mértékét a lakás alapvető jellemzői, így különösen a lakás komfortfokozata, alapterülete, műszaki állapota, minősége, a lakóépület állapota és a településen, illetőleg a lakóépületen belüli fekvése, továbbá a szerződés keretében a bérbeadó által nyújtott szolgáltatás határozza meg.

(3) A lakbérbevételnek nem kell fedeznie az önkormányzati tulajdonú lakás üresen tartásából, elmaradt felújításokból, illetve a lakás bérbeadás előtti, rendeltetésszerű használatba hozatalából eredő ráfordításokat.

(4) Az (1) és (3) bekezdés szerinti ráfordításokat, illetve bevételeket kerületi szinten kell számítani.

(5) Az önkormányzati lakások lakbérét a (1) bekezdésben megállapított elvek szerint, a (6)-(7) bekezdések szerinti, növelő-csökkentő tényezők figyelembevételével kell megállapítani.

(6) A lakbérek megállapításánál a következő növelő és csökkentő tényezőket kell figyelembe venni:

– az épület építésének, illetve teljes felújításának időpontját,

– az épület közvetlen környezetének szolgáltató, kereskedelmi, valamint egyéb ellátást biztosító létesítményekkel való ellátottságát,

– az épület közművel való ellátottságát,

– az épület általános állapotát, különös tekintettel a környezeti ártalmakra.

A lakbért növelő és csökkentő tényezők külön-külön legfeljebb 10%-kal térhetnek el a 3. §-ban meghatározott lakbérmértéktől.

(7) A 3. §-ban megállapított bérleti díjat

a) az épületen belüli fekvés alapján földszinti lakásoknál 3%-kal,

b) a zárófödém alatti lakásoknál 3%-kal,

c) az udvari, illetve sötét lakásoknál 2%-kal

csökkenteni kell.

(8) Bérbeadó Önkormányzat a bérleti jogviszony keretében a bérleti díj fejében gondoskodik különösen:

a) az épület karbantartásáról,

b) az épület központi berendezéseinek (épületgépészeti berendezéseinek) üzemképes állapotáról,

c) a közös használatra szolgáló helyiségek állagában, e helyiségek berendezéseiben keletkezett hibák megszüntetéséről,

d) a közös használatra szolgáló helyiségek takarításáról.

(9) A lakásbérleti jogviszony önmagában nem kötelezi a bérbeadót a lakáshoz kapcsolódó külön szolgáltatások biztosítására, ezekre a bérlőnek a bérbeadóval a bérleti szerződésben kell megállapodnia, illetve a szolgáltatóval külön megállapodást kell kötnie.

(10) Különszolgáltatások körébe tartozik különösen:

a) a vízellátás és csatornahasználat biztosítása,

b) a felvonó használatának biztosítása,

c) a kapunyitás,

d) központi fűtés és melegvízellátás,

e) szemét elszállítás,

f) rádió és televízió adók vételének biztosítása,

g) kaputelefon használatának biztosítása,

h) épületen belül a gépkocsi parkolás lehetőségének biztosítása.

Az alaplakbér mértéke és a különböző lakbér-kategóriák

3. § (1)1 A nettó bérleti díjat – mindhárom lakbérfajtában – a következők alapulvételével kell megállapítani:

Lakás komfortfokozata

Lakbér mértéke (Ft/m2/hó)
Szociális alapú

Költségalapú

Piaci alapú
Összkomfortos

223

261

618

Komfortos

223

261

618

Félkomfortos

143

168

468

Komfortnélküli

98

114

334

Szükséglakás

60

70

153

A felsorolásban meghatározott lakbérösszegek a lakbérek összegét csökkentő és növelő tényezők figyelembevételét nem tartalmazzák.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott lakbért az I-X. kategóriába tartozó épületeknél a 2. § (6) bekezdésében meghatározott növelő és csökkentő tényezők módosítják. Az egyes kategóriákat a rendelet 1. számú, az épületek besorolását pedig a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat által végrehajtott épület-, vagy tömbrehabilitáció során felújított épületekben bérbe adott, vagy új építésű épületekben lévő új lakások bérleti díját a XI. kategória szerint kell meghatározni. Ezen lakbér nagysága az első évben nem lehet kevesebb, mint az adott lakásra eső teljes beruházási költség 2%-a. Az első évben megállapított lakbér nagyságát minden évben úgy kell módosítani, hogy értékállósága biztosított legyen.

(4) Fecskeházban bérbe adott lakások lakbérének összegét a XII. kategória szerint kell meghatározni.

(5)2 A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 85/F §-ában meghatározott elővásárlási jog alapján az Önkormányzat tulajdonába kerülő lakások lakbérének összegét a XIII. kategória szerint kell meghatározni.

(6) Az egyes épületek átsorolásáról a Tulajdonosi és Lakásgazdálkodási Bizottság javaslata alapján az Önkormányzat Képviselő-testülete dönt minden évben egy alkalommal, legkésőbb a következő évi lakbérmérték meghatározásával egyidejűleg.

A lakásbérleti díjak értékmegőrzésének biztosítása

4. § (1) A 3. §-ban meghatározott alaplakbérek mértéket a Képviselő-testület rendeletben határozza meg.

(2) Amennyiben a lakás bérlője a bérbeadó által írásban közölt bérleti díj ellen – az értesítés kézhezvételét követő 8 napon belül – kifogást írásban nem terjeszt elő és a következő hónapra vonatkozó lakbért megfizeti, a bérlő és a bérbeadó között korábban létrejött lakásbérleti szerződést közös megegyezéssel történő módosítottnak kell tekinteni.

(3) Ha a lakás bérlője a lakbéremelés ellen írásban kifogással él, valamint a bérlő és a bérbeadó közötti tárgyalás sem vezet eredményre a bérbeadó a bérlővel szemben lakbér-megállapítási pert kezdeményez. A bérlő a per jogerős befejezéséig a régi lakbért köteles fizetni és a per befejeztével a bérbeadó pernyertessége esetén a korábbi és az új lakbér közti különbözetet a bérbeadónak kamataival együtt köteles megfizetni.

A jogcímnélküli lakáshasználat díja

5. § (1) A lakás jogcímnélküli használata esetén – használati díjként – az e rendelet alapján megállapítható havi bérnek megfelelő összeget, valamint a lakásra megállapított különszolgáltatások összességét kell alapul venni.

(2) Ha a jogcímnélküli használó és a bérbeadó nem állapodtak meg abban, hogy a jogcímnélküli használó önként, legfeljebb három hónapon belül – peres eljárás nélkül – a lakást kiüríti és a bérbeadó birtokába adja, a jogcímnélküli használat kezdetétől számított két hónap elteltével a használati díjat a bérbeadó ötszörösére emelheti.

A különszolgáltatások díjának mértéke

6. § (1) A különszolgáltatások díjának mértékét a felhasználás és a szolgáltatásért mindenkor fizetendő árak figyelembevételével kell megállapítani.

(2) Társasházban lévő lakás esetében a különszolgáltatások díjának mértékét a társasházközösség által alkalmazott számítási módszer alapján, a társasház által közölt adatok figyelembevételével kell megállapítani.

(3) A nem társasházban lévő lakások esetében a különszolgáltatások díjának mértékét az előző évben ténylegesen felmerült felhasználás adatai, valamint a tárgyidőszakra érvényes árak alapján kell megállapítani. A számítás során az épületben lakásonként el nem különíthetően mért (számított) adatokból a nem lakás céljára szolgáló helyiségekre eső hányadot figyelmen kívül kell hagyni.

(4) A nem társasházban levő lakások esetében az egyes lakásokra eső víz- és csatornadíjat – ha a bérlő ezen szolgáltatások díjait nem közvetlenül a közüzemi szolgáltatók részére fizeti meg – a rendelet 3. számú mellékletében meghatározott számítási módszer szerint kell megállapítani.

(5) A közüzemi szolgáltatók által a bérlő részére közvetlenül számlázott közüzemi szolgáltatások díját a bérlő a szolgáltatók részére köteles megfizetni.

A lakbér és a külön szolgáltatások díjának közlése

7. § (1) A lakbér mértékét és változását a bérbeadó a hatályba lépést (változást) megelőzően, írásban köteles közölni a bérlővel.

(2) A bérbeadó a különszolgáltatások díját – társasház esetében – a társasházi közös költségek változásával együtt, azzal megegyező időpontban változtatja.

(3) A bérbeadó a különszolgáltatások díjának változásáról és annak időpontjáról a soron következő számlával egyidejűleg értesíti a bérlőt, egyben ezzel együtt kiszámlázásra kerül a változás időpontjától az értesítés megküldéséig esedékessé vált összeg, illetve esetleges csökkenés esetén a különbözet jóváírásra kerül.

A fizetési kötelezettség teljesítése

8. § (1) Az e rendelet szerinti lakbér és különszolgáltatások díjának fizetési kötelezettsége (a továbbiakban: fizetési kötelezettség) a lakásbérleti jogviszony létrejöttének napjától, illetve a jogcímnélküli lakáshasználat kezdő napjától esedékes, és a lakásbérleti jogviszony megszűnésének napjáig, illetve a lakás tényleges visszaadásának napjáig áll fenn.

(2) Az e rendelet szerinti fizetési kötelezettségnek a bérlő havonta, előre, egy összegben, legkésőbb a tárgyhó 15. napjáig köteles eleget tenni.

(3) Az e rendelet szerinti fizetési kötelezettség a bérlőt terheli.

(4) A bérlőtársakat a fizetési kötelezettség egyetemlegesen terheli.

(5) A társbérlőket a fizetési kötelezettség az általuk kizárólagosan használt lakóterület arányában terheli.

(6) A lakást jogcím nélkül használó által fizetendő használati díj mértékének megállapítására is a lakbérre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

(7) A bérlő a lakbért és a különszolgáltatások díját együttesen köteles megfizetni.

(8) A különszolgáltatásokért járó díj nemfizetésének, vagy késedelmes megfizetésének jogkövetkezményei megegyeznek a lakbér nemfizetésének, vagy késedelmes megfizetésének jogkövetkezményeivel.

Záró rendelkezések

9. § (1) Az Önkormányzat a lakásfenntartási támogatás elveiről, valamint a lakásépítés támogatásának rendszeréről külön rendeletet alkot.

(2) Jelen rendelet 2007. január 1. napján lép hatályba.

(3) E rendelet rendelkezéseit a 2007. január 1-jét megelőzően megkötött bérleti szerződésekre is alkalmazni kell.

(4) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 23/1996. (IX.27.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet, az 50/1995. (XI.27.) Budapest Főváros XIII. kerület önkormányzati rendelet., valamint az azt módosító 28/1996. (X.21.), 28/1997. (X.13.), 35/1997. (XI.17.), 28/1998. (XII.1.), 35/1999. (XI.22.), 22/2000. (IX.18.), 44/2001. (X.20.), 24/2002. (XII.1.), 14/2003. (III.17.), 51/2003. (XI.20.), 37/2004. (XI.22.) 26/2006. (VII.5.) Budapest Főváros XIII. kerület önkormányzti rendeletek.

Dr. Sinka József s. k.

Dr. Tóth József s. k.

jegyző

polgármester

1. számú melléklet a 34/2006. (XI. 20.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelethez3

Önkormányzati tulajdonban lévő lakások nettó lakbére szociális, költség és piaci alapú lakbérfajtában kategóriák szerint

2009.

I.

II.

III.

IV.

V.
szociális

költség

piaci

szociális

költség

piaci

szociális

költség

piaci

szociális

költség

piaci

szociális

költség

piaci

összkomfortos

132

156

515

169

198

571

193

226

595

223

261

618

239

280

641

komfortos

132

156

515

169

198

571

193

226

595

223

261

618

239

280

641

félkomfortos

85

100

388

107

126

433

124

144

450

143

168

468

154

180

484

komfort nélküli

58

67

277

74

86

308

84

98

321

98

114

334

104

121

347

szükséglakás

37

43

128

47

55

141

54

63

146

60

70

153

65

76

157
VI.

VII.

VIII.

IX.

X.
szociális

költség

piaci

szociális

költség

piaci

szociális

költség

piaci

szociális

költség

piaci

szociális

költség

piaci

összkomfortos

255

299

666

270

315

690

286

335

720

297

347

742

313

366

770

komfortos

255

299

666

270

315

690

286

335

720

297

347

742

313

366

770

félkomfortos

164

191

503

173

203

523

184

216

541

191

224

562

200

233

582

komfort nélküli

111

130

359

117

138

372

124

144

387

130

153

400

137

159

415

szükséglakás

69

81

164

74

86

171

79

91

176

81

95

183

86

102

190
XI/1

XI/2

XII.

XIII.


költség

piaci

költség

piaci

költség


összkomfortos

480

770

355

720

372

800


komfortos

480

770

355

720

372


2. számú melléklet a 34/2006. (XI. 20.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelethez4

Lakóépületek kategóriák szerinti besorolása

I. kategória
Dévényi u.

4/a

6

8

12

14

16

26

Diós u.

2

12

Fáklya u.

1

3

Fáy u.

86

87

88

Mór u.

11

22

Országbíró u.

48

50

57/b

58

66

68

Petneházy u.

75/b

76/b

77/d

80

90

Rokolya u.

42

44

51

Szabolcs köz

1

2

Szabolcs u.

1/a

1/b

3/a

3/b

5

7

11

13

22

24

27

29

30

31

Szegedi út

2

4

8

9/a

9/b

41

47

47/a

51/a

51/b

60
Kerületen kívül:
X. Hős u.

15/b
II. kategória
Ambrus u.

8/a

Fáy u.

16

18

Forgách u.

3

8

18

32/1

32/2

32/3

32/4

32/5

32/6

32/7

32/8

35

Föveny u.

5

Futár

20

Gömb u.

5

7

15

28

30

42

Gyöngyösi u.

92/a

Huba u.

8

11

Jász u.

48

50

53/b

54

61

63

72

76

77

91

135

139

160

Kucsma u.

30

Lomb u.

9

Lőportár u.

10

Reitter F. u.

3

10/a

12/b

15

22

24/b

26

44

58

65/a

65/b

77

98

Róbert K. krt.

102

104

Rokolya u.

23

Rózsafa u.

4

Röppentyű u.

38

59

Szegedi út

58

Szt. László u.

7

10

13

26

27

35
39
42
44

46

47

49

54

55/a

56

57/a

57/b

67/a

67/b

70

72/a

74/b

75

76

89/b

96/b

98

100/a

110

Tar u.

2

3

4

5/a

6

8

Teve u.

29

45

47

49/a

49/b

Turbina u.

6

8

Tüzér u.

6

Üteg u.

5

7

9/a

11/a

11/b

12

16

17/a

18

23

Váci út

170/a

170/b

170/c

Zsilip u.

4

6

8

Zsinór u.

13

21

23

25

37

41
Kerületen kívül:
VII. Szinva u.

1
III. kategória
Angyalföldi út

17

18

24/c

Arasz u.

2

6

Árbóc

4

Balzsam u.

25

Béke u.

11

Csángó u.

3/a

3/b

4/a

6/a

7

9

10

11

12

14

15

Csongor u.

24

Csata u.

2/b

4

14/a

28

30

Dagály u.

5

7

Dévai u.

6

8

9

10

11

Dózsa Gy. út

59

126

132

140

Dráva u.

4

6

8

10

Faludi u.

20

22

24

26

28

Fiastyúk u.

17

20

21

22

24

26

27

28

30

Frangepán u.

4

6

Garam u.

23

25

27

28

32

34

Gidófalvy u.

17

35

Gogol u.

20

22

24

36

38

Göncöl u.

4

10

12

18

Gyermek tér

4

5

6

7

8

8/a

9

9/f

Gyöngyösi u.

2

4

6

22

45

55

Hajdú u.

5

12

14

15

16

17

19

Hajdú köz

5

7

9

Hun u.

4/a

11

Ipoly u.

16

Jász u.

107

Jéggyár u.

4

6

10

Kassák L. u.

10

12

32

34

38

39

41

43

48

49

53

55

57

Kerekes u.

13

32

Kisgömb u.

15

21

30

32

33

Lehel u.

52

56

Madarász V. u.

1/a

1/b

1/c

Mohács u.

8/a

9

10

11

13

15

Petneházy u.

10

12

44

60

62

Róbert K. kr.

90

Rozsnyai u.

5

7

Süllő u.

3

5

Szekszárdi út

26

28

30

32

34

Szt. László u.

105/a

105/b

107/a

107/b

135

137

139

141

143

153

166

168

170

172

186

Tisza u.

3

4

5

7

9

10

12

14

Tomori köz

2

4

5

7

8

Váci út

100

102

104

106

108

112

114

Visegrádi u.

103

105

107

111

113

115
Kerületen kívül:
I. Batthyány u.

67

X. Endre u.

7/a

VIII. Kőris u.

5/b
IV. kategória
Angyalföldi út

36-38

Apály u.

2/b

2/d

Berettyó u.

5

7

9

11

Béke tér

5

6

7

Béke u.

57

Botond u.

15

Bulcsú u.

15

18

20

21/a

21/b

23/b

25/a

Dagály u.

12-14

15

Fiastyúk u.

23

39/a

39/b

39/c

41/a

41/b

41/c

43/a

43/b

43/c

45/a

45/b

45/c

51

53

55

57

59

60

61

62

63

64

65

67

69

71

Göncöl u.

41/a

41/b

43

Gyöngyösi u.

24

25

26

28

47

53

Ipoly

20

24/a

24/b

26/b

28/b

30

Jász u.

94

József A. tér

2/a

3/b

Karikás F. u.

15

16

Kárpát u.

15

Kartács u.

2

8

9

10

12

13

17/a

20

23

25

27

Kassák L. u.

9

77

80

84

85

Lehel u.

4/c

6

7/a

7/b

14

17/d

19/a

19/b

21/b

26

28

30

31

32

33

36

38

49/a

Meder u.

16

Palóc u.

9

Pap Károly u.

8

10

12

Reitter F. u.

103/a

104

108

110

114

116

118

120

121

122

124

126

151

159

161

182

Révész u.

19-21

Róbert K. krt.

36

38

40

50

51/a

51/b

52

68

Taksony u.

14

Tüzér u.

40

Újpalotai út

6/b

14

Váci út

132
Kerületen kívül:
IV. Szigeti J. u.

17

IV. Lakkozó u.

25

IV. Nyár u.

30

IV. Pozsonyi

2/b

IV. Tél u.

18

IV. Ambrus Z. u.

19

IV. Erzsébet u.

14

IV. Nádor u.

69

IV. Árpád út

167

IV. Hajló u.

13

IX. Delej u.

51

XV. Zsókavár u.

50
V. kategória
Babér u.

27

29

31

33

35

37

39

41

Béke tér

12

Béke u.

8

10

102

106

108

110

112

116

124

124/a

126

126/a

128

128/a

Csanády u.

4/b

5

8

11

Dagály u.

18

19

Dagály u.

20-22

Futár u.

38

Gömb u.

4

Hegedűs Gy. u.

73

88

90

92

94

97/b

97/c

99

103

104

Kárpát u.

3

7/b

Kádár u.

4

5

8

10

Lehel u.

2/a

2/b

Madarász V. u.

25

27

29

31

33

35

37

39

41

43

Máglya köz

1

2

3

4

5

6

7

8

10

Mosoly u.

25

27

31

33

Nővér u.

3

5

7/a

7/b

Ördögmalom u.

2

4

6

8

12

Övezet u.

1

2

4

6

7

8

10

Petneházy u.

29

Róbert K. krt.

39

Röntgen u.

10/b

Tatai u.

32/a

114/a

114/b

118/b

Tahi u.

18

22

24

26

28

30

32

34

40/a

40/b

42/a

42/b

44/a

44/b

46/a

46/b

48/a

48/b

50

52

54

56

68/a

68/b

68/c

70/b

76

79/b

90

92

94

96

98

Tomori köz

11

12

15

18

Tomori u.

25/b

27/a

27/b

Tutaj u.

1/a

1/b

1/c

Üteg u.

53/b

Váci út

4

47/a

47/c

51/a

51/b

63

65

67

87

97

109

121

127

129

131

159/a

159/b

161

171

Vág u.

2/c

17

Visegrádi u.

50/c

51/a

52/a

53

60

63

64

65

66

67/c

86/a

92

98/d

Vőlegény u.

2

4
Kerületen kívüli:
IV. Leibstück M. u.

53

VII. Hernád u.

27

XIV. Fogarasi út

43/c

XIV. Füredi út

2-4

XIV. Szikszó park

12

XV. Páskompark

8

XV. Páskomliget u.

48

XXI. Duna-dűlő

5/a
VI. kategória
Alig u.

6/b

Balzac u.

9

10

11

12

15

Csanády u.

17

18

19

Dráva u.

7-9

Göncöl u.

35

45

Gyöngyház u.

6

Ipoly u.

5/e

Jász u.

90/a

Kárpát u.

31

33

35

37

Katona J. u.

2/d

4/b

5

11

17

21

Kresz G. u.

6

11

14

18

19

21

24

26

27

29

32

34

36

39

41

42

Mosoly u.

38

Pannónia u.

52/a

53/a

54

56

66

68

85

87

89

91

93

95

96

100

102

114

Párkány u.

38

Radnóti M. u.

7

9

15/a

15/b

16

17

19/b

Reitter F. u.

135/a

Váci út

47/d

Victor H. u.

5

7

8

Visegrádi u.

3

4

5/c

8

9

10

12

13

14

15

16

17

18/a

18/b

19

21

23

25

26/b

28/a

29

34

36

39

40

45

48
Kerületen kívüli:
III. Hollós K. L. u.

4
VII. kategória
Balzac u.

21

22

24

27

Cimbora u.

22

35

Ditrói Mór u.

3

Felka u.

2/b

3

Gergely Gy. u.

3/a

3/b

Hegedűs Gy. u.

3

5

7

8

12

13

14

15

16

17

19

20/a

21

23

24/a

27/a

28

29/a

30

32

34

35/a

36

37

38

40

43

50

51

52/a

63

66

Herzen u.

6

Hollán E. u.

3

9

12

15

22

26

27

30

37

43

51

Menyasszony u.

19

48

95

104

115

Mosoly u.

48

Násznagy u.

9

11

151

Nővér u.

154

Nyugati tér

4

5

Pajtás u.

14

31

Pannónia u.

6

9

10

12

17/b

21

22

24

25

33

34

36

43

44

46/a

50

Rokon u.

1

29

Sógor u.

13

Tátra u.

3

5/a

5/b

6

11

12/b

15/a

16

20/b

21

22/b

23/a

24

26

33/a

33/b

37

Thurzó u.

11/b

19

22

Unoka u.

58

Váci út

50

54

64/a

64/b

64/c

70

94

Vőlegény u.

71
Kerületen kívüli:
IV. Berda J. u.

36

XIV. Szentmihály u.

25-27
VIII. kategória
Balzac u.

33

39

Hungária krt.

87/c

Katona J. u.

22

24

31

33/b

Koma u.

21

Pozsonyi út

44

Radnóti M. u.

24

26

27

29

38

40

Raul Wallenberg u.

2

Szt. István krt.

22

24

26

28

30

Váci út

6

8

10

12

16

28

32

34

Victor H. u.

32

Vígszínház u.

5
Kerületen kívüli:
X. Tóvirág u.

2-4

XIV. Ond vezér u.

41

XIV. Hungária kr.

111

XIV. Csertő u.

12-14

XIV. Varsó u.

5
IX. kategória
Katona J. u.

41

Röppentyű u.

73

Szt. István krt.

2

4

6

8

10

12

16

18

Szt. László u.

83
X. kategória
Balzac u.

43

Jászai Mari tér

4/a

5

Jászai Mari tér

6

Szt. István park

3

15

Teve u.

12-14

Újpesti rkp.

5

6

7

8

Pozsonyi út

3

4

12

14

16

25

33/a
Kerületen kívüli:
III. Szőlő u.

12

VI. Teréz kr.

4

VII. Csengery u.

12

XI. Bartók B. u.

106-110

XIV. Rákosszeg p.

5
XI/1 kategória
Bulcsú u.

11

Dévai u.

5-7

Kisgömb u.

14-16

Lőportár u.

7

Petneházy u.

61-63

Reitter F. u.

13

Szabolcs u.

12-14/a-b

16
XI/2 kategória
Jász u.

3

József A. tér

6

Lőportár u.

3/b

5
XII. kategória
Béke u.

7

Hajdú u.

3

3. számú melléklet a 34/2006 (XI. 20.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelethez

A nem társasházban lévő lakások víz-és csatornadíj számítási módszere

1.) Mérőhelyenként meg kell állapítani az előző évi tényleges vízfogyasztás mértékét. Működésképtelen vízóra esetén a közüzemi szolgáltató által közölt arányosított vízfogyasztás mértéke képezi a számítás alapját. Ezen rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell a melegvíz előállításához felhasznált – más módon meg nem térített – ivóvíz mennyiségének megállapításánál is.

2.) Az 1.) pont szerinti fogyasztásból le kell vonni:

a) a nem lakás céljára szolgáló helyiségekre eső vízfogyasztást;

b) azon lakások fogyasztását, amelyek esetében a bérlő a víz- és csatornadíjat közvetlenül a közüzemi szolgáltatók részére fizeti meg;

c) a közösségi vízfelhasználást;

d) a csőtörés során keletkezett vízveszteséget.

3.) Az 1.) és 2.) pont alapján meghatározott vízmennyiséget el kell osztani a mérőhelyhez kapcsolódó lakások szobaszámától és komfortfokozatától függő – az 5.) pontban meghatározott – szorzófaktorok összességével.

4.) A mérőhelyhez kapcsolódó egyes lakásokra eső havi víz- és csatornadíj mértékét úgy kell meghatározni, hogy a 3.) pont alapján kiszámított hányadost meg kell szorozni az adott lakásra vonatkozó szorzófaktorral és a tárgyidőszakra érvényes víz- és csatornadíjjal, majd az így kapott mennyiséget el kell osztani tizenkettővel.

5.) A 3.) és a 4.) pont alkalmazása során használt szorzófaktorok:

Lakószobák száma
Komfortfokozat

1 szoba

1+1/2
szoba

2 szoba

2+1/2
szoba

3 szoba

3+1/2
szoba

4 és több
szoba

összkomfortos

2,20

2,67

3,14

3,61

4.09

4,56

5,03

komfortos

2,00

2,43

2,86

3,29

3,71

4,14

4,57

félkomfortos

1,40

1,70

2,00

2,30

2,60

2,90

3,20

komfortnélküli és
szükséglakás

1,00

1,21

1,43

1,64

1,86

2,07

2,29

6.) Ha az egyes lakásokra eső víz- és csatornadíj mértéke másképpen nem határozható meg, akkor a fizetendő havi díj mértéke az adott lakáshoz tartozó – alább meghatározott – évi normatíva és a tárgyidőszakra érvényes víz- és csatornadíj szorzatának egytizenketted része.

A normatíva mértéke m3/ év:

Lakószobák száma
Komfortfokozat

1 szoba

1+1/2
szoba

2 szoba

2+1/2
szoba

3 szoba

3+1/2
szoba

4 és több
szoba

összkomfortos

154

187

220

253

286

319

352

komfortos

140

170

200

230

260

290

320

félkomfortos

98

119

140

161

182

203

224

komfortnélküli és
szükséglakás

70

85

100

115

130

145

160

7.) A közcsatornába be nem kötött ingatlanon keletkezett házi szennyvíz (települési folyékony hulladék) elszállításával kapcsolatos díjmegtérítésre a csatornadíj megtérítésére vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.


1

A bekezdést a 18/2009. (VI. 29.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet 1. §-a módosította; a rendelkezés 2009. július 1-jével hatályos.

2

A bekezdést a 24/2009. (IX. 11.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése iktatta be, ezzel egyidejűleg az eredeti (5) bekezdés számozását (6) bekezdésre változtatta; a rendelkezés 2009. szeptember 15-ével hatályos.

3

A mellékletet a 24/2009. (IX. 11.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése módosította; a rendelkezés 2009. szeptember 15-ével hatályos.

4

A mellékletet a 18/2009. (VI. 29.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet 3. §-a módosította; a rendelkezés 2009. július 1-jével hatályos.

34/2006. (XI. 20.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet

az önkormányzati tulajdonú lakások béréről

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv., a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. tv., (a továbbiakban: Ltv.) valamint az önkormányzati tulajdonban álló lakások szociális helyzet alapján történő bérbeadásának lakbér-megállapítási elveiről, a lakásfenntartási támogatás elveiről, valamint a lakásépítés támogatásának rendszeréről szóló 17/2006. (IV. 14.) Főv. Kgy. számú rendelet alapján Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú lakások béréről a következő rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában álló lakásokra terjed ki.

A lakás bérének megállapítási elvei

2. § (1) A havi bér mértékének az Ltv. 34-35. §-aiban foglaltakkal összhangban fedezetet kell nyújtania a bérlakásként hasznosított lakások üzemeltetésével, fenntartásával, karbantartásával kapcsolatos ráfordításokra.

(2) A lakbér mértékét a lakás alapvető jellemzői, így különösen a lakás komfortfokozata, alapterülete, műszaki állapota, minősége, a lakóépület állapota és a településen, illetőleg a lakóépületen belüli fekvése, továbbá a szerződés keretében a bérbeadó által nyújtott szolgáltatás határozza meg.

(3) A lakbérbevételnek nem kell fedeznie az önkormányzati tulajdonú lakás üresen tartásából, elmaradt felújításokból, illetve a lakás bérbeadás előtti, rendeltetésszerű használatba hozatalából eredő ráfordításokat.

(4) Az (1) és (3) bekezdés szerinti ráfordításokat, illetve bevételeket kerületi szinten kell számítani.

(5) Az önkormányzati lakások lakbérét a (1) bekezdésben megállapított elvek szerint, a (6)-(7) bekezdések szerinti, növelő-csökkentő tényezők figyelembevételével kell megállapítani.

(6) A lakbérek megállapításánál a következő növelő és csökkentő tényezőket kell figyelembe venni:

– az épület építésének, illetve teljes felújításának időpontját,

– az épület közvetlen környezetének szolgáltató, kereskedelmi, valamint egyéb ellátást biztosító létesítményekkel való ellátottságát,

– az épület közművel való ellátottságát,

– az épület általános állapotát, különös tekintettel a környezeti ártalmakra.

A lakbért növelő és csökkentő tényezők külön-külön legfeljebb 10%-kal térhetnek el a 3. §-ban meghatározott lakbérmértéktől.

(7) A 3. §-ban megállapított bérleti díjat

a) az épületen belüli fekvés alapján földszinti lakásoknál 3%-kal,

b) a zárófödém alatti lakásoknál 3%-kal,

c) az udvari, illetve sötét lakásoknál 2%-kal

csökkenteni kell.

(8) Bérbeadó Önkormányzat a bérleti jogviszony keretében a bérleti díj fejében gondoskodik különösen:

a) az épület karbantartásáról,

b) az épület központi berendezéseinek (épületgépészeti berendezéseinek) üzemképes állapotáról,

c) a közös használatra szolgáló helyiségek állagában, e helyiségek berendezéseiben keletkezett hibák megszüntetéséről,

d) a közös használatra szolgáló helyiségek takarításáról.

(9) A lakásbérleti jogviszony önmagában nem kötelezi a bérbeadót a lakáshoz kapcsolódó külön szolgáltatások biztosítására, ezekre a bérlőnek a bérbeadóval a bérleti szerződésben kell megállapodnia, illetve a szolgáltatóval külön megállapodást kell kötnie.

(10) Különszolgáltatások körébe tartozik különösen:

a) a vízellátás és csatornahasználat biztosítása,

b) a felvonó használatának biztosítása,

c) a kapunyitás,

d) központi fűtés és melegvízellátás,

e) szemét elszállítás,

f) rádió és televízió adók vételének biztosítása,

g) kaputelefon használatának biztosítása,

h) épületen belül a gépkocsi parkolás lehetőségének biztosítása.

Az alaplakbér mértéke és a különböző lakbér-kategóriák

3. § (1)1 A nettó bérleti díjat – mindhárom lakbérfajtában – a következők alapulvételével kell megállapítani:

Lakás komfortfokozata Lakbér mértéke (Ft/m2/hó)
Szociális alapú Költségalapú Piaci alapú
Összkomfortos 234 274 649
Komfortos 234 274 649
Félkomfortos 150 176 491
Komfortnélküli 103 120 351
Szükséglakás 63 74 161

A felsorolásban meghatározott lakbérösszegek a lakbérek összegét csökkentő és növelő tényezők figyelembevételét nem tartalmazzák.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott lakbért az I-X. kategóriába tartozó épületeknél a 2. § (6) bekezdésében meghatározott növelő és csökkentő tényezők módosítják. Az egyes kategóriákat a rendelet 1. számú, az épületek besorolását pedig a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat által végrehajtott épület-, vagy tömbrehabilitáció során felújított épületekben bérbe adott, vagy új építésű épületekben lévő új lakások bérleti díját a XI. kategória szerint kell meghatározni. Ezen lakbér nagysága az első évben nem lehet kevesebb, mint az adott lakásra eső teljes beruházási költség 2%-a. Az első évben megállapított lakbér nagyságát minden évben úgy kell módosítani, hogy értékállósága biztosított legyen.

(4) Fecskeházban bérbe adott lakások lakbérének összegét a XII. kategória szerint kell meghatározni.

(5)2 A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 85/F §-ában meghatározott elővásárlási jog alapján az Önkormányzat tulajdonába kerülő lakások lakbérének összegét a XIII. kategória szerint kell meghatározni.

(6) Az egyes épületek átsorolásáról a Tulajdonosi és Lakásgazdálkodási Bizottság javaslata alapján az Önkormányzat Képviselő-testülete dönt minden évben egy alkalommal, legkésőbb a következő évi lakbérmérték meghatározásával egyidejűleg.

A lakásbérleti díjak értékmegőrzésének biztosítása

4. § (1) A 3. §-ban meghatározott alaplakbérek mértéket a Képviselő-testület rendeletben határozza meg.

(2) Amennyiben a lakás bérlője a bérbeadó által írásban közölt bérleti díj ellen – az értesítés kézhezvételét követő 8 napon belül – kifogást írásban nem terjeszt elő és a következő hónapra vonatkozó lakbért megfizeti, a bérlő és a bérbeadó között korábban létrejött lakásbérleti szerződést közös megegyezéssel történő módosítottnak kell tekinteni.

(3) Ha a lakás bérlője a lakbéremelés ellen írásban kifogással él, valamint a bérlő és a bérbeadó közötti tárgyalás sem vezet eredményre a bérbeadó a bérlővel szemben lakbér-megállapítási pert kezdeményez. A bérlő a per jogerős befejezéséig a régi lakbért köteles fizetni és a per befejeztével a bérbeadó pernyertessége esetén a korábbi és az új lakbér közti különbözetet a bérbeadónak kamataival együtt köteles megfizetni.

A jogcímnélküli lakáshasználat díja

5. § (1) A lakás jogcímnélküli használata esetén – használati díjként – az e rendelet alapján megállapítható havi bérnek megfelelő összeget, valamint a lakásra megállapított különszolgáltatások összességét kell alapul venni.

(2) Ha a jogcímnélküli használó és a bérbeadó nem állapodtak meg abban, hogy a jogcímnélküli használó önként, legfeljebb három hónapon belül – peres eljárás nélkül – a lakást kiüríti és a bérbeadó birtokába adja, a jogcímnélküli használat kezdetétől számított két hónap elteltével a használati díjat a bérbeadó ötszörösére emelheti.

A különszolgáltatások díjának mértéke

6. § (1) A különszolgáltatások díjának mértékét a felhasználás és a szolgáltatásért mindenkor fizetendő árak figyelembevételével kell megállapítani.

(2) Társasházban lévő lakás esetében a különszolgáltatások díjának mértékét a társasházközösség által alkalmazott számítási módszer alapján, a társasház által közölt adatok figyelembevételével kell megállapítani.

(3) A nem társasházban lévő lakások esetében a különszolgáltatások díjának mértékét az előző évben ténylegesen felmerült felhasználás adatai, valamint a tárgyidőszakra érvényes árak alapján kell megállapítani. A számítás során az épületben lakásonként el nem különíthetően mért (számított) adatokból a nem lakás céljára szolgáló helyiségekre eső hányadot figyelmen kívül kell hagyni.

(4) A nem társasházban levő lakások esetében az egyes lakásokra eső víz- és csatornadíjat – ha a bérlő ezen szolgáltatások díjait nem közvetlenül a közüzemi szolgáltatók részére fizeti meg – a rendelet 3. számú mellékletében meghatározott számítási módszer szerint kell megállapítani.

(5) A közüzemi szolgáltatók által a bérlő részére közvetlenül számlázott közüzemi szolgáltatások díját a bérlő a szolgáltatók részére köteles megfizetni.

A lakbér és a külön szolgáltatások díjának közlése

7. § (1) A lakbér mértékét és változását a bérbeadó a hatályba lépést (változást) megelőzően, írásban köteles közölni a bérlővel.

(2) A bérbeadó a különszolgáltatások díját – társasház esetében – a társasházi közös költségek változásával együtt, azzal megegyező időpontban változtatja.

(3) A bérbeadó a különszolgáltatások díjának változásáról és annak időpontjáról a soron következő számlával egyidejűleg értesíti a bérlőt, egyben ezzel együtt kiszámlázásra kerül a változás időpontjától az értesítés megküldéséig esedékessé vált összeg, illetve esetleges csökkenés esetén a különbözet jóváírásra kerül.

A fizetési kötelezettség teljesítése

8. § (1) Az e rendelet szerinti lakbér és különszolgáltatások díjának fizetési kötelezettsége (a továbbiakban: fizetési kötelezettség) a lakásbérleti jogviszony létrejöttének napjától, illetve a jogcímnélküli lakáshasználat kezdő napjától esedékes, és a lakásbérleti jogviszony megszűnésének napjáig, illetve a lakás tényleges visszaadásának napjáig áll fenn.

(2) Az e rendelet szerinti fizetési kötelezettségnek a bérlő havonta, előre, egy összegben, legkésőbb a tárgyhó 15. napjáig köteles eleget tenni.

(3) Az e rendelet szerinti fizetési kötelezettség a bérlőt terheli.

(4) A bérlőtársakat a fizetési kötelezettség egyetemlegesen terheli.

(5) A társbérlőket a fizetési kötelezettség az általuk kizárólagosan használt lakóterület arányában terheli.

(6) A lakást jogcím nélkül használó által fizetendő használati díj mértékének megállapítására is a lakbérre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

(7) A bérlő a lakbért és a különszolgáltatások díját együttesen köteles megfizetni.

(8) A különszolgáltatásokért járó díj nemfizetésének, vagy késedelmes megfizetésének jogkövetkezményei megegyeznek a lakbér nemfizetésének, vagy késedelmes megfizetésének jogkövetkezményeivel.

Záró rendelkezések

9. § (1) Az Önkormányzat a lakásfenntartási támogatás elveiről, valamint a lakásépítés támogatásának rendszeréről külön rendeletet alkot.

(2) Jelen rendelet 2007. január 1. napján lép hatályba.

(3) E rendelet rendelkezéseit a 2007. január 1-jét megelőzően megkötött bérleti szerződésekre is alkalmazni kell.

(4) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 23/1996. (IX.27.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet, az 50/1995. (XI.27.) Budapest Főváros XIII. kerület önkormányzati rendelet., valamint az azt módosító 28/1996. (X.21.), 28/1997. (X.13.), 35/1997. (XI.17.), 28/1998. (XII.1.), 35/1999. (XI.22.), 22/2000. (IX.18.), 44/2001. (X.20.), 24/2002. (XII.1.), 14/2003. (III.17.), 51/2003. (XI.20.), 37/2004. (XI.22.) 26/2006. (VII.5.) Budapest Főváros XIII. kerület önkormányzti rendeletek.

Dr. Sinka József s. k. Dr. Tóth József s. k.
jegyző polgármester

1. számú melléklet a 34/2006. (XI. 20.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelethez3

Önkormányzati tulajdonban lévő lakások nettó lakbére szociális, költség és piaci alapú lakbérfajtában kategóriák szerint

2010. I. II. III. IV. V.
szociális költség piaci szociális költség piaci szociális költség piaci szociális költség piaci szociális költség Piaci
összkomfortos 139 164 541 177 208 600 203 237 625 234 274 649 251 294 673
komfortos 139 164 541 177 208 600 203 237 625 234 274 649 251 294 673
félkomfortos 89 105 407 112 132 455 130 151 473 150 176 491 162 189 508
komfort nélküli 61 70 291 78 90 323 88 103 337 103 120 351 109 127 364
szükséglakás 39 45 134 49 58 148 57 66 153 63 74 161 68 80 165
VI. VII. VIII. IX. X.
szociális költség piaci szociális költség piaci szociális költség piaci szociális költség piaci szociális költség piaci
Összkomfortos 268 314 699 284 331 725 300 352 756 312 364 779 329 384 809
komfortos 268 314 699 284 331 725 300 352 756 312 364 779 329 384 809
félkomfortos 172 201 528 182 213 549 193 227 568 201 235 590 210 245 611
komfort nélküli 117 137 377 123 145 391 130 151 406 137 161 420 144 167 436
szükséglakás 72 85 172 78 90 180 83 96 185 85 100 192 90 107 200
XI/1 XI/2 XII XIII
költség piaci költség piaci költség piaci
összkomfortos 504 809 373 756 391 minden komfortfokozatban 800
komfortos 504 809 373 756 391

2. számú melléklet a 34/2006. (XI. 20.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelethez4

Lakóépületek kategóriák szerinti besorolása

I. kategória
Dévényi u. 4/a
6
8
12
14
16
26
Diós u. 2
12
Fáklya u. 1
3
Fáy u. 86
87
88
Mór u. 11
22
Országbíró u. 48
50
57/b
58
66
68
Petneházy u. 75/b
76/b
77/d
80
90
Rokolya u. 42
44
51
Szabolcs köz 1
2
Szabolcs u. 1/a
1/b
3/a
3/b
5
7
11
13
22
24
27
29
30
31
Szegedi út 2
4
8
9/a
9/b
41
47
47/a
51/a
51/b
60
Kerületen kívül
X. Hős u. 15/b
II. kategória
Ambrus u. 8/a
Fáy u. 16
18
Forgách u. 3
8
18
32/1
32/2
32/3
32/4
32/5
32/6
32/7
32/8
35
Föveny u. 5
Futár 20
Gömb u. 5
7
15
28
30
42
Gyöngyösi u. 92/a
Huba u. 8
11
Jász u. 48
50
53/b
54
61
63
72
76
77
91
135
139
160
Kucsma u. 30
Lomb u. 9
Lőportár u. 10
Reitter F. u. 3
10/a
12/b
15
22
24/b
26
44
58
65/a
65/b
77
98
Róbert K. krt. 102
104
Rokolya u. 23
Rózsafa u. 4
Röppentyű u. 38
59
Szegedi út 58
Szt. László u. 7
10
13
26
27
35
39
42
44
46
47
49
54
55/a
56
57/a
57/b
67/a
67/b
70
72/a
74/b
75
76
89/b
96/b
98
100/a
110
Tar u. 2
3
4
5/a
6
8
Teve u. 29
45
47
49/a
49/b
Turbina u. 6
8
Tüzér u. 6
Üteg u. 5
7
9/a
11/a
11/b
12
16
17/a
18
23
Váci út 170/a
170/b
170/c
Zsilip u. 4
6
8
Zsinór u. 13
21
23
25
37
41
Kerületen kívül:
VII. Színva u. 1
III. kategória
Angyalföldi út 17
18
24/c
Arasz u. 2
6
Árbóc u. 4
Balzsam u. 25
Béke u. 11
Csángó u. 3/a
3/b
4/a
6/a
7
9
10
11
12
14
15
Csongor u. 24
Csata u. 2/b
4
14/a
28
30
Dagály u. 5
7
Dévai u. 6
8
9
10
11
Dózsa Gy. út 59
126
132
140
Dráva u. 4
6
8
10
Faludi u. 20
22
24
26
28
Fiastyúk u. 17
20
21
22
24
26
27
28
30
Frangepán u. 4
6
Garam u. 23
25
27
28
32
34
Gidófalvy L. u. 17
35
Gogol u. 20
22
24
36
38
Göncöl u. 4
10
12
18
Gyermek tér 4
5
6
7
8
8/a
9
9/f
Gyöngyösi u. 2
4
6
22
45
55
Hajdú u. 5
12
14
15
16
17
19
Hajdú köz 5
7
9
Hun u. 4/a
11
Ipoly u. 16
Jász u. 107
Jéggyár u. 4
6
10
Kassák L. u. 10
12
32
34
38
39
41
43
48
49
53
55
57
74
Kerekes u. 13
32
Kisgömb u. 15
21
30
32
33
Lehel u. 52
56
Madarász V. u. 1/a
1/b
1/c
Mohács u. 8/a
9
10
11
13
15
Petneházy u. 10
12
44
60
62
Róbert K. krt. 90
Rozsnyai u. 5
7
Süllő u. 3
5
Szekszárdi út 26
28
30
32
34
Szt. László u. 105/a
105/b
107/a
107/b
135
137
139
141
143
153
166
168
170
172
186
Tisza u. 3
4
5
7
9
10
12
14
Tomori köz 2
4
5
7
8
Váci út 100
102
104
106
108
112
114
Visegrádi u. 103
105
107
111
113
115
Kerületen kívül:
I. Batthyány u. 67
X. Endre u. 7/a
VIII. Kőris u. 5/b
IV. kategória
Angyalföldi út 36-38
Apály u. 2/b
2/d
Berettyó u. 5
7
9
11
Béke tér 5
6
7
Béke u. 57
Botond u. 15
Bulcsú u. 15
18
20
21/a
21/b
23/b
25/a
Dagály u. 12-14
15
Fiastyúk u. 23
39/a
39/b
39/c
41/a
41/b
41/c
43/a
43/b
43/c
45/a
45/b
45/c
51
53
55
57
59
60
61
62
63
64
65
67
69
71
Göncöl u. 41/a
41/b
43
Gyöngyösi u. 24
25
26
28
47
53
Ipoly u. 20
24/a
24/b
26/b
28/b
30
Jász u. 94
József A. tér 2/a
3/b
Karikás F. u. 15
16
Kárpát u. 15
Kartács u. 2
8
9
10
12
13
17/a
20
23
25
27
Kassák L. u. 9
77
80
84
85
Lehel u. 4/c
6
7/a
7/b
14
17/d
19/a
19/b
21/b
26
28
30
31
32
33
36
38
49/a
Meder u. 16
Palóc u. 9
Pap Károly u. 8
10
12
Reitter F. u. 103/a
104
108
110
114
116
118
120
121
122
124
126
151
159
161
182
Révész u. 19-21
Róbert K. krt. 36
38
40
50
51/a
51/b
52
68
Taksony u. 14
Tüzér u. 40
Újpalotai út 6/b
14
Váci út 132
Kerületen kívül:
IV. Szigeti J. u. 17
IV. Lakkozó u. 25
IV. Nyár u. 30
IV. Pozsonyi u. 2/b
IV. Tél u. 18
IV. Ambrus Z. u. 19
IV. Erzsébet u. 14
IV. Nádor u. 69
IV. Árpád út 167
IV. Hajló u. 13
IX. Delej u. 51
XV. Zsókavár u. 50
V. kategória
Babér u. 27
29
31
33
35
37
39
41
Béke tér 12
Béke u. 8
10
102
106
108
110
112
116
124
124/a
126
126/a
128
128/a
Csanády u. 4/b
5
8
11
Dagály u. 18
19
Dagály u. 20-22
Futár u. 38
Gömb u. 4
Hegedűs Gy. u. 73
88
90
92
94
97/b
97/c
99
103
104
Kárpát u. 3
7/b
Kádár u. 4
5
8
10
Lehel u. 2/a
2/b
Madarász V. u. 25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
Máglya köz 1
2
3
4
5
6
7
8
10
Mosoly u. 25
27
31
33
Nővér u. 3
5
7/a
7/b
Ördögmalom u. 2
4
6
8
12
Övezet u. 1
2
4
6
7
8
10
Petneházy u. 29
Róbert K. krt. 39
Röntgen u. 10/b
Tatai u. 32/a
114/a
114/b
118/b
Tahi u. 18
22
24
26
28
30
32
34
40/a
40/b
42/a
42/b
44/a
44/b
46/a
46/b
48/a
48/b
50
52
54
56
68/a
68/b
68/c
70/b
76
79/b
90
92
94
96
98
Tomori köz 11
12
15
18
Tomori u. 25/b
27/a
27/b
Tutaj u. 1/a
1/b
1/c
Üteg u. 53/b
Váci út 4
47/a
47/c
51/a
51/b
63
65
67
87
88-90
97
109
121
127
129
131
159/a
159/b
161
171
Vág u. 2/c
17
Visegrádi u. 50/c
51/a
52/a
53
60
63
64
65
66
67/c
86/a
92
98/d
Vőlegény u. 2
4
Kerületen kívüli:
IV.Leibstück M u. 53
VII. Hernád u. 27
VII. Rózsa u. 21
XIV. Fogarasi út 43/c
XIV. Füredi út 2-4
XIV. Kassai u. 157
XIV. Szikszó park 12
XV. Páskompark 8
XV. Páskomliget u. 48
XXI. Duna-dűlő 5/a
VI. kategória
Alig u. 6/b
Balzac u. 9
10
11
12
15
Csanády u. 17
18
19
Dráva u. 7-9
Göncöl u. 35
45
Gyöngyház u. 6
Ipoly u. 5/e
Jász u. 90/a
Kárpát u. 31
33
35
37
Katona J. u. 2/d
4/b
5
11
17
21
Kresz G. u. 6
11
14
18
19
21
24
26
27
29
32
34
36
39
41
42
Mosoly u. 38
Pannónia u. 52/a
53/a
54
56
66
68
85
87
89
91
93
95
96
100
102
114
Párkány u. 38
Radnóti M. u. 7
9
15/a
15/b
16
17
19/b
Reitter F. u. 135/a
Váci út 47/d
Victor H. u. 5
7
8
Visegrádi u. 3
4
5/c
8
9
10
12
13
14
15
16
17
18/a
18/b
19
21
23
25
26/b
28/a
29
34
36
39
40
45
48
Kerületen kívüli:
III. Hollós K.L. u. 4
VII. kategória
Balzac u. 21
22
24
27
Cimbora u. 22
35
Ditrói Mór u. 3
Felka u. 2/b
3
Gergely Gy. u. 3/a
3/b
Hegedűs Gy. u. 3
5
7
8
12
13
14
15
16
17
19
20/a
21
23
24/a
27/a
28
29/a
30
32
34
35/a
36
37
38
40
43
50
51
52/a
63
66
Herzen u. 6
Hollán E. u. 3
9
12
15
22
26
27
30
37
43
51
Menyasszony u. 19
48
95
104
115
Mosoly u. 48
Násznagy u. 9
11
151
Nővér u. 154
Népfürdő u. 19/a-f
21/b
Nyugati tér 4
5
Pajtás u. 14
31
Pannónia u. 6
9
10
12
17/b
21
22
24
25
33
34
36
43
44
46/a
50
Rokon u. 1
29
Sógor u. 13
Tátra u. 3
5/a
5/b
6
11
12/b
15/a
16
20/b
21
22/b
23/a
24
26
33/a
33/b
37
Thurzó u. 5/b
11/b
19
22
Unoka u. 58
Váci út 50
54
64/a
64/b
64/c
70
94
Vőlegény u. 71
Kerületen kívüli:
IV. Berda J. u. 36
XIV.Szentmihály u. 25-27
VIII. kategória
Balzac u. 33
39
Hungária krt. 87/c
Katona J. u. 22
24
31
33/b
Koma u. 21
Pozsonyi út 44
Radnóti M. u. 24
26
27
29
38
40
Raoul Wallenberg u. 2
Szt. István krt. 22
24
26
28
30
Váci út 6
8
10
12
16
28
32
34
Victor H. u. 32
Vígszínház u. 5
Kerületen kívüli
X. Tóvirág u. 2-4
XIV. Ond vezér u. 41
XIV.Hungária krt. 111
XIV.Hungária krt. 87/c
XIV. Csertő u. 12-14
XIV. Varsó u. 5
IX. kategória
Katona J. u. 41
Röppentyű u. 73
Szt. István krt. 2
4
6
8
10
12
16
18
Szt. László u. 83
X. kategória
Balzac u. 43
Jászai Mari tér 4/a
5
Jászai Mari tér 6
Szt. István park 3
15
Teve u. 12-14
Újpesti rkp. 5
6
7
8
Pozsonyi út 3
4
12
14
16
25
33/a
Kerületen kívüli:
III. Szőlő u. 12
VI. Teréz krt. 4
VII. Csengery u. 12
XI. Bartók B. u. 106-110
XIV.Rákosszeg p. 5
XI/1 kategória
Ambrus u. 6
Bulcsú u. 11
Dévai u. 5-7
Kisgömb u. 14-16
Lőportár u. 7
Petneházy u. 61-63
Reitter F. u. 13
Szabolcs u. 12-14/a-b
16
Zsinór u. 38-40
XI/2 kategória
Jász u. 3
József A. tér 6
Lőportár u. 3/b
5
XII. kategória
Béke u. 7
Hajdú u. 3

3. számú melléklet a 34/2006 (XI. 20.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelethez

A nem társasházban lévő lakások víz-és csatornadíj számítási módszere

1.) Mérőhelyenként meg kell állapítani az előző évi tényleges vízfogyasztás mértékét. Működésképtelen vízóra esetén a közüzemi szolgáltató által közölt arányosított vízfogyasztás mértéke képezi a számítás alapját. Ezen rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell a melegvíz előállításához felhasznált – más módon meg nem térített – ivóvíz mennyiségének megállapításánál is.

2.) Az 1.) pont szerinti fogyasztásból le kell vonni:

a) a nem lakás céljára szolgáló helyiségekre eső vízfogyasztást;

b) azon lakások fogyasztását, amelyek esetében a bérlő a víz- és csatornadíjat közvetlenül a közüzemi szolgáltatók részére fizeti meg;

c) a közösségi vízfelhasználást;

d) a csőtörés során keletkezett vízveszteséget.

3.) Az 1.) és 2.) pont alapján meghatározott vízmennyiséget el kell osztani a mérőhelyhez kapcsolódó lakások szobaszámától és komfortfokozatától függő – az 5.) pontban meghatározott – szorzófaktorok összességével.

4.) A mérőhelyhez kapcsolódó egyes lakásokra eső havi víz- és csatornadíj mértékét úgy kell meghatározni, hogy a 3.) pont alapján kiszámított hányadost meg kell szorozni az adott lakásra vonatkozó szorzófaktorral és a tárgyidőszakra érvényes víz- és csatornadíjjal, majd az így kapott mennyiséget el kell osztani tizenkettővel.

5.) A 3.) és a 4.) pont alkalmazása során használt szorzófaktorok:

Lakószobák száma
Komfortfokozat 1 szoba 1+1/2
szoba
2 szoba 2+1/2
szoba
3 szoba 3+1/2
szoba
4 és több
szoba
összkomfortos 2,20 2,67 3,14 3,61 4.09 4,56 5,03
komfortos 2,00 2,43 2,86 3,29 3,71 4,14 4,57
félkomfortos 1,40 1,70 2,00 2,30 2,60 2,90 3,20
komfortnélküli és
szükséglakás
1,00 1,21 1,43 1,64 1,86 2,07 2,29

6.) Ha az egyes lakásokra eső víz- és csatornadíj mértéke másképpen nem határozható meg, akkor a fizetendő havi díj mértéke az adott lakáshoz tartozó – alább meghatározott – évi normatíva és a tárgyidőszakra érvényes víz- és csatornadíj szorzatának egytizenketted része.

A normatíva mértéke m3/ év:

Lakószobák száma
Komfortfokozat 1 szoba 1+1/2
szoba
2 szoba 2+1/2
szoba
3 szoba 3+1/2
szoba
4 és több
szoba
összkomfortos 154 187 220 253 286 319 352
komfortos 140 170 200 230 260 290 320
félkomfortos 98 119 140 161 182 203 224
komfortnélküli és
szükséglakás
70 85 100 115 130 145 160

7.) A közcsatornába be nem kötött ingatlanon keletkezett házi szennyvíz (települési folyékony hulladék) elszállításával kapcsolatos díjmegtérítésre a csatornadíj megtérítésére vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.


1
A bekezdést a 30/2009. (XI. 13.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet 1. §-a módosította; a rendelkezés 2010. január 1-jével hatályos.
2
A bekezdést a 24/2009. (IX. 11.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése iktatta be, ezzel egyidejűleg az eredeti (5) bekezdés számozását (6) bekezdésre változtatta; a rendelkezés 2009. szeptember 15-ével hatályos.
3
A mellékletet a 30/2009. (XI. 13.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet 2. §-a módosította; a rendelkezés 2010. január 1-jével hatályos.
4
A mellékletet a 30/2009. (XI. 13.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet 3. §-a módosította; a rendelkezés 2010. január 1-jével hatályos.

 

A szöveg időállapota: 2011.I.1. –
Időállapot váltás: 2007.I.1. – 2007.XII.31.
2008.I.1. – 2008.XII.31.
2009.I.1. – 2009.VI.30.
2009.VII.1. – 2009.IX.14.
2009.IX.15. – 2009.XII.31.
2010.I.1. – 2010.XII.31.
2011.I.1. –

 


34/2006. (XI. 20.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet

az önkormányzati tulajdonú lakások béréről

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv., a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. tv., (a továbbiakban: Ltv.) valamint az önkormányzati tulajdonban álló lakások szociális helyzet alapján történő bérbeadásának lakbér-megállapítási elveiről, a lakásfenntartási támogatás elveiről, valamint a lakásépítés támogatásának rendszeréről szóló 17/2006. (IV. 14.) Főv. Kgy. számú rendelet alapján Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú lakások béréről a következő rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában álló lakásokra terjed ki.

A lakás bérének megállapítási elvei

2. § (1) A havi bér mértékének az Ltv. 34-35. §-aiban foglaltakkal összhangban fedezetet kell nyújtania a bérlakásként hasznosított lakások üzemeltetésével, fenntartásával, karbantartásával kapcsolatos ráfordításokra.

(2) A lakbér mértékét a lakás alapvető jellemzői, így különösen a lakás komfortfokozata, alapterülete, műszaki állapota, minősége, a lakóépület állapota és a településen, illetőleg a lakóépületen belüli fekvése, továbbá a szerződés keretében a bérbeadó által nyújtott szolgáltatás határozza meg.

(3) A lakbérbevételnek nem kell fedeznie az önkormányzati tulajdonú lakás üresen tartásából, elmaradt felújításokból, illetve a lakás bérbeadás előtti, rendeltetésszerű használatba hozatalából eredő ráfordításokat.

(4) Az (1) és (3) bekezdés szerinti ráfordításokat, illetve bevételeket kerületi szinten kell számítani.

(5) Az önkormányzati lakások lakbérét a (1) bekezdésben megállapított elvek szerint, a (6)-(7) bekezdések szerinti, növelő-csökkentő tényezők figyelembevételével kell megállapítani.

(6) A lakbérek megállapításánál a következő növelő és csökkentő tényezőket kell figyelembe venni:

– az épület építésének, illetve teljes felújításának időpontját,

– az épület közvetlen környezetének szolgáltató, kereskedelmi, valamint egyéb ellátást biztosító létesítményekkel való ellátottságát,

– az épület közművel való ellátottságát,

– az épület általános állapotát, különös tekintettel a környezeti ártalmakra.

A lakbért növelő és csökkentő tényezők külön-külön legfeljebb 10%-kal térhetnek el a 3. §-ban meghatározott lakbérmértéktől.

(7) A 3. §-ban megállapított bérleti díjat

a) az épületen belüli fekvés alapján földszinti lakásoknál 3%-kal,

b) a zárófödém alatti lakásoknál 3%-kal,

c) az udvari, illetve sötét lakásoknál 2%-kal

csökkenteni kell.

(8) Bérbeadó Önkormányzat a bérleti jogviszony keretében a bérleti díj fejében gondoskodik különösen:

a) az épület karbantartásáról,

b) az épület központi berendezéseinek (épületgépészeti berendezéseinek) üzemképes állapotáról,

c) a közös használatra szolgáló helyiségek állagában, e helyiségek berendezéseiben keletkezett hibák megszüntetéséről,

d) a közös használatra szolgáló helyiségek takarításáról.

(9) A lakásbérleti jogviszony önmagában nem kötelezi a bérbeadót a lakáshoz kapcsolódó külön szolgáltatások biztosítására, ezekre a bérlőnek a bérbeadóval a bérleti szerződésben kell megállapodnia, illetve a szolgáltatóval külön megállapodást kell kötnie.

(10) Különszolgáltatások körébe tartozik különösen:

a) a vízellátás és csatornahasználat biztosítása,

b) a felvonó használatának biztosítása,

c) a kapunyitás,

d) központi fűtés és melegvízellátás,

e) szemét elszállítás,

f) rádió és televízió adók vételének biztosítása,

g) kaputelefon használatának biztosítása,

h) épületen belül a gépkocsi parkolás lehetőségének biztosítása.

Az alaplakbér mértéke és a különböző lakbér-kategóriák

3. § (1)1 A nettó bérleti díjat – mindhárom lakbérfajtában – a következők alapulvételével kell megállapítani:

Lakás komfortfokozata Lakbér mértéke (Ft/m2/hó)
Szociális alapú Költségalapú Piaci alapú
Összkomfortos 241 282 668
Komfortos 241 282 668
Félkomfortos 155 181 506
Komfortnélküli 106 124 362
Szükséglakás 65 76 166

A felsorolásban meghatározott lakbérösszegek a lakbérek összegét csökkentő és növelő tényezők figyelembevételét nem tartalmazzák.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott lakbért az I-X. kategóriába tartozó épületeknél a 2. § (6) bekezdésében meghatározott növelő és csökkentő tényezők módosítják. Az egyes kategóriákat a rendelet 1. számú, az épületek besorolását pedig a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat által végrehajtott épület-, vagy tömbrehabilitáció során felújított épületekben bérbe adott, vagy új építésű épületekben lévő új lakások bérleti díját a XI. kategória szerint kell meghatározni. Ezen lakbér nagysága az első évben nem lehet kevesebb, mint az adott lakásra eső teljes beruházási költség 2%-a. Az első évben megállapított lakbér nagyságát minden évben úgy kell módosítani, hogy értékállósága biztosított legyen.

(4) Fecskeházban bérbe adott lakások lakbérének összegét a XII. kategória szerint kell meghatározni.

(5)2 A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 85/F §-ában meghatározott elővásárlási jog alapján az Önkormányzat tulajdonába kerülő lakások lakbérének összegét a XIII. kategória szerint kell meghatározni.

(6) Az egyes épületek átsorolásáról a Tulajdonosi és Lakásgazdálkodási Bizottság javaslata alapján az Önkormányzat Képviselő-testülete dönt minden évben egy alkalommal, legkésőbb a következő évi lakbérmérték meghatározásával egyidejűleg.

A lakásbérleti díjak értékmegőrzésének biztosítása

4. § (1) A 3. §-ban meghatározott alaplakbérek mértéket a Képviselő-testület rendeletben határozza meg.

(2) Amennyiben a lakás bérlője a bérbeadó által írásban közölt bérleti díj ellen – az értesítés kézhezvételét követő 8 napon belül – kifogást írásban nem terjeszt elő és a következő hónapra vonatkozó lakbért megfizeti, a bérlő és a bérbeadó között korábban létrejött lakásbérleti szerződést közös megegyezéssel történő módosítottnak kell tekinteni.

(3) Ha a lakás bérlője a lakbéremelés ellen írásban kifogással él, valamint a bérlő és a bérbeadó közötti tárgyalás sem vezet eredményre a bérbeadó a bérlővel szemben lakbér-megállapítási pert kezdeményez. A bérlő a per jogerős befejezéséig a régi lakbért köteles fizetni és a per befejeztével a bérbeadó pernyertessége esetén a korábbi és az új lakbér közti különbözetet a bérbeadónak kamataival együtt köteles megfizetni.

A jogcímnélküli lakáshasználat díja

5. § (1) A lakás jogcímnélküli használata esetén – használati díjként – az e rendelet alapján megállapítható havi bérnek megfelelő összeget, valamint a lakásra megállapított különszolgáltatások összességét kell alapul venni.

(2) Ha a jogcímnélküli használó és a bérbeadó nem állapodtak meg abban, hogy a jogcímnélküli használó önként, legfeljebb három hónapon belül – peres eljárás nélkül – a lakást kiüríti és a bérbeadó birtokába adja, a jogcímnélküli használat kezdetétől számított két hónap elteltével a használati díjat a bérbeadó ötszörösére emelheti.

A különszolgáltatások díjának mértéke

6. § (1) A különszolgáltatások díjának mértékét a felhasználás és a szolgáltatásért mindenkor fizetendő árak figyelembevételével kell megállapítani.

(2) Társasházban lévő lakás esetében a különszolgáltatások díjának mértékét a társasházközösség által alkalmazott számítási módszer alapján, a társasház által közölt adatok figyelembevételével kell megállapítani.

(3) A nem társasházban lévő lakások esetében a különszolgáltatások díjának mértékét az előző évben ténylegesen felmerült felhasználás adatai, valamint a tárgyidőszakra érvényes árak alapján kell megállapítani. A számítás során az épületben lakásonként el nem különíthetően mért (számított) adatokból a nem lakás céljára szolgáló helyiségekre eső hányadot figyelmen kívül kell hagyni.

(4) A nem társasházban levő lakások esetében az egyes lakásokra eső víz- és csatornadíjat – ha a bérlő ezen szolgáltatások díjait nem közvetlenül a közüzemi szolgáltatók részére fizeti meg – a rendelet 3. számú mellékletében meghatározott számítási módszer szerint kell megállapítani.

(5) A közüzemi szolgáltatók által a bérlő részére közvetlenül számlázott közüzemi szolgáltatások díját a bérlő a szolgáltatók részére köteles megfizetni.

A lakbér és a külön szolgáltatások díjának közlése

7. § (1) A lakbér mértékét és változását a bérbeadó a hatályba lépést (változást) megelőzően, írásban köteles közölni a bérlővel.

(2) A bérbeadó a különszolgáltatások díját – társasház esetében – a társasházi közös költségek változásával együtt, azzal megegyező időpontban változtatja.

(3) A bérbeadó a különszolgáltatások díjának változásáról és annak időpontjáról a soron következő számlával egyidejűleg értesíti a bérlőt, egyben ezzel együtt kiszámlázásra kerül a változás időpontjától az értesítés megküldéséig esedékessé vált összeg, illetve esetleges csökkenés esetén a különbözet jóváírásra kerül.

A fizetési kötelezettség teljesítése

8. § (1) Az e rendelet szerinti lakbér és különszolgáltatások díjának fizetési kötelezettsége (a továbbiakban: fizetési kötelezettség) a lakásbérleti jogviszony létrejöttének napjától, illetve a jogcímnélküli lakáshasználat kezdő napjától esedékes, és a lakásbérleti jogviszony megszűnésének napjáig, illetve a lakás tényleges visszaadásának napjáig áll fenn.

(2) Az e rendelet szerinti fizetési kötelezettségnek a bérlő havonta, előre, egy összegben, legkésőbb a tárgyhó 15. napjáig köteles eleget tenni.

(3) Az e rendelet szerinti fizetési kötelezettség a bérlőt terheli.

(4) A bérlőtársakat a fizetési kötelezettség egyetemlegesen terheli.

(5) A társbérlőket a fizetési kötelezettség az általuk kizárólagosan használt lakóterület arányában terheli.

(6) A lakást jogcím nélkül használó által fizetendő használati díj mértékének megállapítására is a lakbérre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

(7) A bérlő a lakbért és a különszolgáltatások díját együttesen köteles megfizetni.

(8) A különszolgáltatásokért járó díj nemfizetésének, vagy késedelmes megfizetésének jogkövetkezményei megegyeznek a lakbér nemfizetésének, vagy késedelmes megfizetésének jogkövetkezményeivel.

Záró rendelkezések

9. § (1) Az Önkormányzat a lakásfenntartási támogatás elveiről, valamint a lakásépítés támogatásának rendszeréről külön rendeletet alkot.

(2) Jelen rendelet 2007. január 1. napján lép hatályba.

(3) E rendelet rendelkezéseit a 2007. január 1-jét megelőzően megkötött bérleti szerződésekre is alkalmazni kell.

(4) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 23/1996. (IX.27.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet, az 50/1995. (XI.27.) Budapest Főváros XIII. kerület önkormányzati rendelet., valamint az azt módosító 28/1996. (X.21.), 28/1997. (X.13.), 35/1997. (XI.17.), 28/1998. (XII.1.), 35/1999. (XI.22.), 22/2000. (IX.18.), 44/2001. (X.20.), 24/2002. (XII.1.), 14/2003. (III.17.), 51/2003. (XI.20.), 37/2004. (XI.22.) 26/2006. (VII.5.) Budapest Főváros XIII. kerület önkormányzti rendeletek.

Dr. Sinka József s. k. Dr. Tóth József s. k.
jegyző polgármester

1. számú melléklet a 34/2006. (XI. 20.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelethez3

Önkormányzati tulajdonban lévő lakások nettó lakbére szociális, költség és piaci alapú lakbérfajtában kategóriák szerint

2011. I. II. III. IV. V.
szociális költség piaci szociális költség piaci szociális költség piaci szociális költség piaci szociális költség piaci
összkomfortos 143 169 557 182 214 618 209 244 644 241 282 668 259 303 693
komfortos 143 169 557 182 214 618 209 244 644 241 282 668 259 303 693
félkomfortos 92 108 419 115 136 469 134 156 487 155 181 506 167 195 523
komfort nélküli 63 72 300 80 93 333 91 106 347 106 124 362 112 131 375
szükséglakás 40 46 138 50 60 152 59 68 158 65 76 166 70 82 170
VI. VII. VIII. IX. X.
szociális költség piaci szociális költség piaci szociális költség piaci szociális költség piaci szociális költség piaci
összkomfortos 276 323 720 293 341 747 309 363 779 321 375 802 339 396 833
komfortos 276 323 720 293 341 747 309 363 779 321 375 802 339 396 833
félkomfortos 177 207 544 187 219 565 199 234 585 207 242 608 216 252 629
komfort nélküli 121 141 388 127 149 403 134 156 418 141 166 433 148 172 449
szükséglakás 74 88 177 80 93 185 85 99 191 88 103 198 93 110 206
XI/1 XI/2 XII. XIII.
költség piaci költség piaci költség piaci
összkomfortos 519 833 384 779 403 minden komfortfokozatban 824
komfortos 519 833 384 779 403

2. számú melléklet a 34/2006. (XI. 20.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelethez4

Lakóépületek kategóriák szerinti besorolása

I. kategória
Dévényi út 4/a
6
8
12
14
16
26
Diós u. 2
12
Fáklya u. 1
3
Fáy u. 87
88
Mór u. 11
22
Országbíró u. 48
50
57/b
58
66
68
Petneházy u. 75/b
76/b
77/d
80
90
Rokolya u. 42
44
51
Röppentyű köz 1
Szabolcs köz 1
2
Szabolcs u. 1/a
1/b
3/a
3/b
5
7
11
13
24
27
29
30
Szegedi út 2
4
8
9
41
47
47/a
51/a
51/b
60
II. kategória
Ambrus u. 8/a
Fáy u. 16
18
Forgách u. 3
8
18
32/1
32/2
32/3
32/4
32/5
32/6
32/7
32/8
35
Fövény u. 5
Futár u. 20
Gömb u. 5
7
15
28
30
42
Gyöngyösi u. 92/a
Huba u. 8
11
Jász u. 48
50
53/b
54
61
63
72
76
77
135
139
160
Kucsma u. 30
Lomb u. 9
Lőportár u. 10
Reitter F. u. 3
10/a
12/b
15
22
24/b
26
44
58
65/a
65/b
77
87/b
98
Róbert K. krt. 102
104
Rokolya u. 23
Rózsafa u. 4
Röppentyű u. 38
59
Szegedi út 58
Szt. László út 7
10
13
26
27
35
39
42
44
46
47
49
54
55/a
56
57/a
57/b
67/a
67/b
70
72/a
74/b
75
76
89/b
96/b
98
100/a
110
Tar u. 2
3
4
5/a
6
8
Teve u. 29
45
47
49/a
49/b
Turbina u. 6
8
Tüzér u. 6
Üteg u. 5
7
9/a
11/a
11/b
12
16
17/a
18
23
31
Váci út 170/a
170/b
170/c
Zsilip u. 4
6
8
Zsinór u. 13
21
23
25
37
41
Kerületen kívüli
VII. Színva u. 1
III. kategória
Angyalföldi út 17
18
24/c
Arasz u. 2
6
Árbóc u. 4
Balzsam u. 25
Béke u. 11
Csángó u. 3/a
3/b
4/a
6/a
7
9
10
11
12
14
15
Csata u. 2/b
4
14/a
28
30
Csongor u. 24
Dagály u. 5
7
Dévai u. 6
8
9
10
11
Dózsa Gy. út 59
126
132
140
Dráva u. 4
6
8
10
Faludi u. 20
22
24
26
28
Fiastyúk u. 17
20
21
22
24
26
27
28
30
Frangepán u. 4
6
Garam u. 23
25
27
28
32
34
Gidófalvy L. u. 17
35
Gogol u. 20
22
24
36
38
Göncöl u. 4
10
12
18
Gyermek tér 4
5
6
7
8
9
Gyöngyösi u. 2
4
6
22
45
55
Hajdú köz 5
7
9
Hajdú u. 5
12
14
15
16
17
19
Hun u. 4/a
11
Ipoly u. 16
Jász u. 107
Jéggyár u. 4
6
10
Kassák L. u. 10
12
32
34
38
39
41
43
48
49
53
55
57
70/a
74
Kerekes u. 13
32
Kisgömb u. 15
21
30
32
33
Lehel u. 52
56
Madarász V. u. 1/a
1/b
1/c
Mohács u. 8/a
9
10
11
13
15
Petneházy u. 10
12
44
60
62
Róbert K. krt. 90
Rozsnyai u. 5
7
Süllő u. 3
5
Szekszárdi u. 26
28
30
32
34
Szt. László út 105/a
105/b
107/a
107/b
135
137
139
141
143
153
166
168
170
172
186
Tisza u. 3
4
5
7
9
10
12
14
Tomori köz 2
4
5
7
8
Váci út 100
102
104
106
108
112
114
Visegrádi u. 103
105
107
111
113
115
Kerületen kívüli
I. Batthyány u. 67
X. Endre u. 7/a
VIII. Kőris u. 5/b
IV. kategória
Angyalföldi út 36-38
Apály u. 2/b
2/d
Berettyó u. 5
7
9
11
Béke tér 5
6
7
Béke u. 57
Botond u. 15
Bulcsú u. 15
18
20
21/a
21/b
23/b
25/a
Dagály u. 12-14
15
Fiastyúk u. 23
39
41
43
45
51
53
55
57
59
60
61
62
63
64
65
67
69
71
Göncöl u. 41
43
Gyöngyösi u. 24
25
26
28
47
53
Ipoly u. 20
24/a
24/b
26/b
28/b
Jász u. 94
József A. tér 2/a
3/b
Karikás F. u. 15
16
Kárpát u. 15
Kartács u. 2
8
9
10
12
13
17/a
20
23
25
27
Kassák L. u. 9
77
80
84
85
Lehel u. 4/c
6
7/a
7/b
14
17/d
19
21
23
26
28
30
31
32
33
36
38
49/a
Meder u. 16
Palóc u. 9
Pap K. u. 8
10
12
Reitter F. u. 103/a
104
108
110
114
116
118
120
121
122
124
126
151
159
161
182
Révész u. 6/c
19-21
Róbert K. krt. 36
38
40
50
51
52
68
Taksony u. 14
Tüzér u. 40
Újpalotai út 6/b
14
Váci út 132
138/b
Kerületen kívüli
IV. Ambrus Z. u. 19
IV. Árpád út 167
IV. Erzsébet u. 14
IV. Hajló u. 13
IV. Lakkozó u. 25
IV. Nádor u. 69
IV. Nyár u. 30
IV. Pozsonyi u. 2/b
IV. Szigeti J. u. 17
IV. Tél u. 18
IX. Delej u. 51
XV. Zsókavár u. 50
V. kategória
Babér u. 27
29
31
33
35
37
39
41
Béke tér 12
Béke u. 8
10
102
106
108
110
112
116
124
124/a
126
126/a
128
128/a
Csanády u. 4/b
5
8
11
Dagály u. 18
19
20-22
Futár u. 38
Gömb u. 4
Hegedűs Gy. u. 73
88
90
92
94
97/b
97/c
99
103
104
Kádár u. 4
5
8
10
Kárpát u. 3
Lehel u. 2/a
2/b
Madarász V. u. 25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
Máglya köz 1
2
3
4
5
6
7
8
10
Mosoly u. 25
27
31
33
Nővér u. 3
5
7/a
7/b
Ördögmalom u. 2
4
6
8
12
Övezet u. 1
2
4
6
7
8
10
Petneházy u. 29
Róbert K. krt. 39
Röntgen u. 10/b
Tahi u. 18
22
24
26
28
30
32
34
40/a
40/b
42/a
42/b
44/a
44/b
46/a
46/b
48/a
48/b
50
52
54
56
68/a
68/b
68/c
70/b
76
79/b
90
92
94
96
98
Tatai u. 32/a
114/a
114/b
118/b
Tomori köz 11
12
15
18
Tomori u. 25/b
27/a
27/b
Tutaj u. 1/a
1/b
1/c
Üteg u. 53/b
Váci út 4
47/a
47/c
51/a
51/b
63
65
67
87
88-90
97
109
121
127
129
131
159/a
159/b
161
171
Vág u. 2/c
17
Visegrádi u. 50/c
51/a
52/a
53
60
63
64
65
66
67/c
86/a
92
98/d
Vőlegény u. 2
4
Kerületen kívüli
IV. Leibstück M. u. 53
VII. Hernád u. 27
VII. Rózsa u. 21
XIV. Fogarasi út 43/c
XIV. Füredi park 2-4
XIV. Kassai u. 157
XIV. Szikszó park 12
XV. Páskom park 8
XV. Páskomliget u. 48
XXI. Dunadűlő út 5/a
VI. kategória
Alig u. 6/b
Balzac u. 9
10
11
12
15
Csanády u. 17
18
19
Dráva u. 7-9
Göncöl u. 35
45
Gyöngyház u. 6
Ipoly u. 5/e
Jász u. 90/a
Kárpát u. 31
33
35
37
Katona J. u. 2/d
4/b
5
11
17
21
Kresz G. u. 6
11
14
18
19
21
24
26
27
29
32
34
36
39
41
42
Mosoly u. 38
Pannónia u. 52/a
53/a
54
56
66
68
85
87
89
91
93
95
96
100
102
114
Párkány u. 38
Radnóti M. u. 7
9
15/a
15/b
16
17
19
Reitter F. u. 135/a
Váci út 47/d
Victor H. u. 5
7
8
Visegrádi u. 3
4
5/c
8
9
10
12
13
14
15
16
17
18/a
18/b
19
21
23
25
26/b
28/a
29
34
36
39
40
45
48
Kerületen kívüli
III. Hollós K. L. u. 4
VII. kategória
Balzac u. 21
22
24
27
Cimbora u. 22
35
Ditrói Mór u. 3
Felka u. 2/b
3
Gergely Gy. u. 3/a
3/b
Hegedűs Gy. u. 3
5
7
8
12
13
14
15
16
17
19
20/a
21
23
24/a
27/a
28
29/a
30
32
34
35/a
36
37
38
40
43
50
51
52/a
63
66
Herzen u. 6
Hollán E. u. 3
9
12
15
22
26
27
30
37
43
51
Menyasszony u. 19
48
95
104
115
Mosoly u. 48
Násznagy u. 9
11
151
Népfürdő u. 19/a-f
Nővér u. 154
Nyugati tér 4
5
Pajtás u. 14
31
Pannónia u. 6
9
10
12
17/b
21
22
24
25
30
33
34
36
43
44
46/a
50
Rokon u. 1
29
Sógor u. 13
Tátra u. 3
5/a
5/b
6
11
12/b
15/a
16
20/b
21
22/b
23/a
24
26
33/a
33/b
37
Thurzó u. 5/b
11/b
19
22
Unoka u. 58
Váci út 50
54
56-58
64/a
64/b
64/c
70
94
Vőlegény u. 71
Kerületen kívüli
IV. Berda J. u. 36
XIV. Szentmihály út 25-27
VIII. kategória
Balzac u. 33
39
Katona J. u. 22
24
31
33/b
Koma u. 21
Pozsonyi út 44
Radnóti M. u. 24
26
27
29
38
40
Szt. István krt. 22
24
26
28
30
Váci út 6
8
10
12
16
28
32
34
Victor H. u. 32
Vígszínház u. 5
Kerületen kívüli
X. Tóvirág u. 2-4
XIV. Ond vezér útja 41
XIV. Hungária krt. 87/c
111
XIV. Csertő u. 12-14
XIV. Varsó u. 5
IX. kategória
Katona J. u. 41
Röppentyű u. 73
Szt. István krt. 2
4
6
8
10
12
16
18
Szt. László út 83
X. kategória
Balzac u. 43
Jászai M. tér 4/a
5
6
Pozsonyi út 3
4
12
14
16
25
33/a
Szt. István park 3
15
Teve u. 12-14
Újpesti rkp. 6
7
8
Kerületen kívüli
III. Szőlő u. 12
VI. Teréz krt. 4
VII. Csengery u. 12
XI. Bartók B. u. 106-110
XIV. Rákosszeg p. 5
XI/1. kategória
Ambrus u. 6
Bulcsú u. 11
Dévai u. 5-7
Kisgömb u. 14-16
Lőportár u. 7
Petneházy u. 61-63
Reitter F. u. 13
Szabolcs u. 12-16
Zsinór u. 38-40
XI/2. kategória
Jász u. 3
József A. tér 6
Lőportár u. 3/b
5
XII. kategória
Béke u. 7
Hajdú u. 3

3. számú melléklet a 34/2006 (XI. 20.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelethez

A nem társasházban lévő lakások víz-és csatornadíj számítási módszere

1.) Mérőhelyenként meg kell állapítani az előző évi tényleges vízfogyasztás mértékét. Működésképtelen vízóra esetén a közüzemi szolgáltató által közölt arányosított vízfogyasztás mértéke képezi a számítás alapját. Ezen rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell a melegvíz előállításához felhasznált – más módon meg nem térített – ivóvíz mennyiségének megállapításánál is.

2.) Az 1.) pont szerinti fogyasztásból le kell vonni:

a) a nem lakás céljára szolgáló helyiségekre eső vízfogyasztást;

b) azon lakások fogyasztását, amelyek esetében a bérlő a víz- és csatornadíjat közvetlenül a közüzemi szolgáltatók részére fizeti meg;

c) a közösségi vízfelhasználást;

d) a csőtörés során keletkezett vízveszteséget.

3.) Az 1.) és 2.) pont alapján meghatározott vízmennyiséget el kell osztani a mérőhelyhez kapcsolódó lakások szobaszámától és komfortfokozatától függő – az 5.) pontban meghatározott – szorzófaktorok összességével.

4.) A mérőhelyhez kapcsolódó egyes lakásokra eső havi víz- és csatornadíj mértékét úgy kell meghatározni, hogy a 3.) pont alapján kiszámított hányadost meg kell szorozni az adott lakásra vonatkozó szorzófaktorral és a tárgyidőszakra érvényes víz- és csatornadíjjal, majd az így kapott mennyiséget el kell osztani tizenkettővel.

5.) A 3.) és a 4.) pont alkalmazása során használt szorzófaktorok:

Lakószobák száma
Komfortfokozat 1 szoba 1+1/2
szoba
2 szoba 2+1/2
szoba
3 szoba 3+1/2
szoba
4 és több
szoba
összkomfortos 2,20 2,67 3,14 3,61 4.09 4,56 5,03
komfortos 2,00 2,43 2,86 3,29 3,71 4,14 4,57
félkomfortos 1,40 1,70 2,00 2,30 2,60 2,90 3,20
komfortnélküli és
szükséglakás
1,00 1,21 1,43 1,64 1,86 2,07 2,29

6.) Ha az egyes lakásokra eső víz- és csatornadíj mértéke másképpen nem határozható meg, akkor a fizetendő havi díj mértéke az adott lakáshoz tartozó – alább meghatározott – évi normatíva és a tárgyidőszakra érvényes víz- és csatornadíj szorzatának egytizenketted része.

A normatíva mértéke m3/ év:

Lakószobák száma
Komfortfokozat 1 szoba 1+1/2
szoba
2 szoba 2+1/2
szoba
3 szoba 3+1/2
szoba
4 és több
szoba
összkomfortos 154 187 220 253 286 319 352
komfortos 140 170 200 230 260 290 320
félkomfortos 98 119 140 161 182 203 224
komfortnélküli és
szükséglakás
70 85 100 115 130 145 160

7.) A közcsatornába be nem kötött ingatlanon keletkezett házi szennyvíz (települési folyékony hulladék) elszállításával kapcsolatos díjmegtérítésre a csatornadíj megtérítésére vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.


1
A bekezdést a 27/2010. (XI. 12.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította; a rendelkezés 2011. január 1-jével hatályos.
2
A bekezdést a 24/2009. (IX. 11.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése iktatta be, ezzel egyidejűleg az eredeti (5) bekezdés számozását (6) bekezdésre változtatta; a rendelkezés 2009. szeptember 15-ével hatályos.
3
A mellékletet a 27/2010. (XI. 12.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította; a rendelkezés 2011. január 1-jével hatályos.
4
A mellékletet a 27/2010. (XI. 12.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította; a rendelkezés 2011. január 1-jével hatályos.

34/2006. (XI. 20.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet

az önkormányzati tulajdonú lakások béréről

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv., a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. tv., (a továbbiakban: Ltv.) valamint az önkormányzati tulajdonban álló lakások szociális helyzet alapján történő bérbeadásának lakbér-megállapítási elveiről, a lakásfenntartási támogatás elveiről, valamint a lakásépítés támogatásának rendszeréről szóló 17/2006. (IV. 14.) Főv. Kgy. számú rendelet alapján Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú lakások béréről a következő rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában álló lakásokra terjed ki.

A lakás bérének megállapítási elvei

2. § (1) A havi bér mértékének az Ltv. 34-35. §-aiban foglaltakkal összhangban fedezetet kell nyújtania a bérlakásként hasznosított lakások üzemeltetésével, fenntartásával, karbantartásával kapcsolatos ráfordításokra.

(2) A lakbér mértékét a lakás alapvető jellemzői, így különösen a lakás komfortfokozata, alapterülete, műszaki állapota, minősége, a lakóépület állapota és a településen, illetőleg a lakóépületen belüli fekvése, továbbá a szerződés keretében a bérbeadó által nyújtott szolgáltatás határozza meg.

(3) A lakbérbevételnek nem kell fedeznie az önkormányzati tulajdonú lakás üresen tartásából, elmaradt felújításokból, illetve a lakás bérbeadás előtti, rendeltetésszerű használatba hozatalából eredő ráfordításokat.

(4) Az (1) és (3) bekezdés szerinti ráfordításokat, illetve bevételeket kerületi szinten kell számítani.

(5) Az önkormányzati lakások lakbérét a (1) bekezdésben megállapított elvek szerint, a (6)-(7) bekezdések szerinti, növelő-csökkentő tényezők figyelembevételével kell megállapítani.

(6) A lakbérek megállapításánál a következő növelő és csökkentő tényezőket kell figyelembe venni:

– az épület építésének, illetve teljes felújításának időpontját,

– az épület közvetlen környezetének szolgáltató, kereskedelmi, valamint egyéb ellátást biztosító létesítményekkel való ellátottságát,

– az épület közművel való ellátottságát,

– az épület általános állapotát, különös tekintettel a környezeti ártalmakra.

A lakbért növelő és csökkentő tényezők külön-külön legfeljebb 10%-kal térhetnek el a 3. §-ban meghatározott lakbérmértéktől.

(7) A 3. §-ban megállapított bérleti díjat

a) az épületen belüli fekvés alapján földszinti lakásoknál 3%-kal,

b) a zárófödém alatti lakásoknál 3%-kal,

c) az udvari, illetve sötét lakásoknál 2%-kal

csökkenteni kell.

(8) Bérbeadó Önkormányzat a bérleti jogviszony keretében a bérleti díj fejében gondoskodik különösen:

a) az épület karbantartásáról,

b) az épület központi berendezéseinek (épületgépészeti berendezéseinek) üzemképes állapotáról,

c) a közös használatra szolgáló helyiségek állagában, e helyiségek berendezéseiben keletkezett hibák megszüntetéséről,

d) a közös használatra szolgáló helyiségek takarításáról.

(9) A lakásbérleti jogviszony önmagában nem kötelezi a bérbeadót a lakáshoz kapcsolódó külön szolgáltatások biztosítására, ezekre a bérlőnek a bérbeadóval a bérleti szerződésben kell megállapodnia, illetve a szolgáltatóval külön megállapodást kell kötnie.

(10) Különszolgáltatások körébe tartozik különösen:

a) a vízellátás és csatornahasználat biztosítása,

b) a felvonó használatának biztosítása,

c) a kapunyitás,

d) központi fűtés és melegvízellátás,

e) szemét elszállítás,

f) rádió és televízió adók vételének biztosítása,

g) kaputelefon használatának biztosítása,

h) épületen belül a gépkocsi parkolás lehetőségének biztosítása.

Az alaplakbér mértéke és a különböző lakbér-kategóriák

3. § (1)1 A nettó bérleti díjat – mindhárom lakbérfajtában – a következők alapulvételével kell megállapítani:

Lakás komfortfokozata Lakbér mértéke (Ft/m2/hó)
Szociális alapú Költségalapú Piaci alapú
Összkomfortos 253 296 701
Komfortos 253 296 701
Félkomfortos 163 190 531
Komfortnélküli 111 130 380
Szükséglakás 68 80 174

A felsorolásban meghatározott lakbérösszegek a lakbérek összegét csökkentő és növelő tényezők figyelembevételét nem tartalmazzák.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott lakbért az I-X. kategóriába tartozó épületeknél a 2. § (6) bekezdésében meghatározott növelő és csökkentő tényezők módosítják. Az egyes kategóriákat a rendelet 1. számú, az épületek besorolását pedig a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat által végrehajtott épület-, vagy tömbrehabilitáció során felújított épületekben bérbe adott, vagy új építésű épületekben lévő új lakások bérleti díját a XI. kategória szerint kell meghatározni. Ezen lakbér nagysága az első évben nem lehet kevesebb, mint az adott lakásra eső teljes beruházási költség 2%-a. Az első évben megállapított lakbér nagyságát minden évben úgy kell módosítani, hogy értékállósága biztosított legyen.

(4) Fecskeházban bérbe adott lakások lakbérének összegét a XII. kategória szerint kell meghatározni.

(5)2 A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 85/F §-ában meghatározott elővásárlási jog alapján az Önkormányzat tulajdonába kerülő lakások lakbérének összegét a XIII. kategória szerint kell meghatározni.

(6) Az egyes épületek átsorolásáról a Tulajdonosi és Lakásgazdálkodási Bizottság javaslata alapján az Önkormányzat Képviselő-testülete dönt minden évben egy alkalommal, legkésőbb a következő évi lakbérmérték meghatározásával egyidejűleg.

A lakásbérleti díjak értékmegőrzésének biztosítása

4. § (1) A 3. §-ban meghatározott alaplakbérek mértéket a Képviselő-testület rendeletben határozza meg.

(2) Amennyiben a lakás bérlője a bérbeadó által írásban közölt bérleti díj ellen – az értesítés kézhezvételét követő 8 napon belül – kifogást írásban nem terjeszt elő és a következő hónapra vonatkozó lakbért megfizeti, a bérlő és a bérbeadó között korábban létrejött lakásbérleti szerződést közös megegyezéssel történő módosítottnak kell tekinteni.

(3) Ha a lakás bérlője a lakbéremelés ellen írásban kifogással él, valamint a bérlő és a bérbeadó közötti tárgyalás sem vezet eredményre a bérbeadó a bérlővel szemben lakbér-megállapítási pert kezdeményez. A bérlő a per jogerős befejezéséig a régi lakbért köteles fizetni és a per befejeztével a bérbeadó pernyertessége esetén a korábbi és az új lakbér közti különbözetet a bérbeadónak kamataival együtt köteles megfizetni.

A jogcímnélküli lakáshasználat díja

5. § (1) A lakás jogcímnélküli használata esetén – használati díjként – az e rendelet alapján megállapítható havi bérnek megfelelő összeget, valamint a lakásra megállapított különszolgáltatások összességét kell alapul venni.

(2) Ha a jogcímnélküli használó és a bérbeadó nem állapodtak meg abban, hogy a jogcímnélküli használó önként, legfeljebb három hónapon belül – peres eljárás nélkül – a lakást kiüríti és a bérbeadó birtokába adja, a jogcímnélküli használat kezdetétől számított két hónap elteltével a használati díjat a bérbeadó ötszörösére emelheti.

A különszolgáltatások díjának mértéke

6. § (1) A különszolgáltatások díjának mértékét a felhasználás és a szolgáltatásért mindenkor fizetendő árak figyelembevételével kell megállapítani.

(2) Társasházban lévő lakás esetében a különszolgáltatások díjának mértékét a társasházközösség által alkalmazott számítási módszer alapján, a társasház által közölt adatok figyelembevételével kell megállapítani.

(3) A nem társasházban lévő lakások esetében a különszolgáltatások díjának mértékét az előző évben ténylegesen felmerült felhasználás adatai, valamint a tárgyidőszakra érvényes árak alapján kell megállapítani. A számítás során az épületben lakásonként el nem különíthetően mért (számított) adatokból a nem lakás céljára szolgáló helyiségekre eső hányadot figyelmen kívül kell hagyni.

(4) A nem társasházban levő lakások esetében az egyes lakásokra eső víz- és csatornadíjat – ha a bérlő ezen szolgáltatások díjait nem közvetlenül a közüzemi szolgáltatók részére fizeti meg – a rendelet 3. számú mellékletében meghatározott számítási módszer szerint kell megállapítani.

(5) A közüzemi szolgáltatók által a bérlő részére közvetlenül számlázott közüzemi szolgáltatások díját a bérlő a szolgáltatók részére köteles megfizetni.

A lakbér és a külön szolgáltatások díjának közlése

7. § (1) A lakbér mértékét és változását a bérbeadó a hatályba lépést (változást) megelőzően, írásban köteles közölni a bérlővel.

(2) A bérbeadó a különszolgáltatások díját – társasház esetében – a társasházi közös költségek változásával együtt, azzal megegyező időpontban változtatja.

(3) A bérbeadó a különszolgáltatások díjának változásáról és annak időpontjáról a soron következő számlával egyidejűleg értesíti a bérlőt, egyben ezzel együtt kiszámlázásra kerül a változás időpontjától az értesítés megküldéséig esedékessé vált összeg, illetve esetleges csökkenés esetén a különbözet jóváírásra kerül.

A fizetési kötelezettség teljesítése

8. § (1) Az e rendelet szerinti lakbér és különszolgáltatások díjának fizetési kötelezettsége (a továbbiakban: fizetési kötelezettség) a lakásbérleti jogviszony létrejöttének napjától, illetve a jogcímnélküli lakáshasználat kezdő napjától esedékes, és a lakásbérleti jogviszony megszűnésének napjáig, illetve a lakás tényleges visszaadásának napjáig áll fenn.

(2) Az e rendelet szerinti fizetési kötelezettségnek a bérlő havonta, előre, egy összegben, legkésőbb a tárgyhó 15. napjáig köteles eleget tenni.

(3) Az e rendelet szerinti fizetési kötelezettség a bérlőt terheli.

(4) A bérlőtársakat a fizetési kötelezettség egyetemlegesen terheli.

(5) A társbérlőket a fizetési kötelezettség az általuk kizárólagosan használt lakóterület arányában terheli.

(6) A lakást jogcím nélkül használó által fizetendő használati díj mértékének megállapítására is a lakbérre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

(7) A bérlő a lakbért és a különszolgáltatások díját együttesen köteles megfizetni.

(8) A különszolgáltatásokért járó díj nemfizetésének, vagy késedelmes megfizetésének jogkövetkezményei megegyeznek a lakbér nemfizetésének, vagy késedelmes megfizetésének jogkövetkezményeivel.

Záró rendelkezések

9. § (1) Az Önkormányzat a lakásfenntartási támogatás elveiről, valamint a lakásépítés támogatásának rendszeréről külön rendeletet alkot.

(2) Jelen rendelet 2007. január 1. napján lép hatályba.

(3) E rendelet rendelkezéseit a 2007. január 1-jét megelőzően megkötött bérleti szerződésekre is alkalmazni kell.

(4) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 23/1996. (IX.27.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet, az 50/1995. (XI.27.) Budapest Főváros XIII. kerület önkormányzati rendelet., valamint az azt módosító 28/1996. (X.21.), 28/1997. (X.13.), 35/1997. (XI.17.), 28/1998. (XII.1.), 35/1999. (XI.22.), 22/2000. (IX.18.), 44/2001. (X.20.), 24/2002. (XII.1.), 14/2003. (III.17.), 51/2003. (XI.20.), 37/2004. (XI.22.) 26/2006. (VII.5.) Budapest Főváros XIII. kerület önkormányzti rendeletek.

Dr. Sinka József s. k. Dr. Tóth József s. k.
jegyző polgármester

1. számú melléklet a 34/2006. (XI. 20.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelethez3

Önkormányzati tulajdonban lévő lakások nettó lakbére szociális, költség és piaci alapú lakbérfajtában kategóriák szerint

2012. I. II. III. IV. V.
szociális költség piaci szociális költség piaci szociális költség piaci szociális költség piaci szociális költség piaci
összkomfortos 150 177 585 191 225 649 219 256 676 253 296 701 272 318 728
komfortos 150 177 585 191 225 649 219 256 676 253 296 701 272 318 728
félkomfortos 97 113 440 121 143 492 141 164 511 163 190 531 175 205 549
komfort nélküli 66 76 315 84 98 350 96 111 364 111 130 380 118 138 394
szükséglakás 42 48 145 53 63 160 62 71 166 68 80 174 74 86 179
VI. VII. VIII. IX. X.
szociális költség piaci szociális költség piaci szociális költség piaci szociális költség piaci szociális költség piaci
összkomfortos 290 339 756 308 358 784 324 381 818 337 394 842 356 416 875
komfortos 290 339 756 308 358 784 324 381 818 337 394 842 356 416 875
félkomfortos 186 217 571 196 230 593 209 246 614 217 254 638 227 265 660
komfort nélküli 127 148 407 133 156 423 141 164 439 148 174 455 155 181 471
szükséglakás 78 92 186 84 98 194 89 104 201 92 108 208 98 116 216
XI/1 XI/2 XII. XIII.
költség piaci költség piaci költség piaci
összkomfortos 545 875 403 818 423 minden komfortfokozatban 865
komfortos 545 875 403 818 423

2. számú melléklet a 34/2006. (XI. 20.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelethez4

Lakóépületek kategóriák szerinti besorolása

I. kategória
Dévényi út 4/a
6
8
12
14
16
26
Diós u. 2
12
Fáklya u. 1
3
Fáy u. 87
88
Mór u. 11
22
Országbíró u. 48
57/b
66
68
Petneházy u. 75/b
76/b
77/d
80
Rokolya u. 42
44
51
Röppentyű köz 1
Szabolcs köz 1
2
Szabolcs u. 1/a
1/b
3/a
3/b
5
7
11
13
24
27
29
30
Szegedi út 2
4
8
9
41
47
47/a
51/a
51/b
60
II. kategória
Ambrus u. 8/a
Fáy u. 16
18
Forgách u. 3
8
18
32/1
32/2
32/3
32/4
32/5
32/6
32/7
32/8
35
Fövény u. 5
Futár u. 20
Gömb u. 5
7
15
28
30
42
Gyöngyösi u. 92/a
Huba u. 8
11
Jász u. 48
50
53/b
54
61
63
72
76
77
135
139
160
Kucsma u. 30
Lomb u. 9
Lőportár u. 10
Reitter F. u. 3
10/a
12/b
15
22
24/b
26
44
58
65/a
65/b
77
87/b
98
Róbert K. krt. 102
104
Rokolya u. 23
Rózsafa u. 4
Röppentyű u. 38
59
Szegedi út 58
Szt. László út 7
10
13
26
27
35
39
42
44
46
47
49
54
55/a
56
57/a
57/b
67/a
67/b
70
72/a
74/b
75
76
89/b
96/b
98
100/a
110
Tar u. 2
3
4
5/a
6
8
Teve u. 29
45
47
49/a
49/b
Turbina u. 6
8
Tüzér u. 6
Üteg u. 5
7
9/a
11/a
11/b
12
16
17/a
18
23
31
Váci út 170/a
170/b
170/c
Zsilip u. 4
6
8
Zsinór u. 13
21
23
25
37
41
Kerületen kívüli
VII. Színva u. 1
III. kategória
Angyalföldi út 17
18
24/c
Arasz u. 2
6
Árbóc u. 4
Balzsam u. 25
Béke u. 11
Csángó u. 3/a
3/b
4/a
6/a
7
9
10
11
12
14
15
Csata u. 2/b
4
14/a
28
30
Csongor u. 24
Dagály u. 5
7
Dévai u. 6
8
9
10
11
Dózsa Gy. út 59
126
132
140
Dráva u. 4
6
8
10
Faludi u. 20
22
24
26
28
Fiastyúk u. 17
20
21
22
24
26
27
28
30
Frangepán u. 4
6
Garam u. 23
25
27
28
32
34
Gidófalvy L. u. 17
35
Gogol u. 20
22
24
36
38
Göncöl u. 4
10
12
18
Gyermek tér 4
5
6
7
8
9
Gyöngyösi u. 2
4
6
22
45
55
Hajdú köz 5
7
9
Hajdú u. 5
12
14
15
16
17
19
Hun u. 4/a
11
Ipoly u. 16
Jász u. 107
Jéggyár u. 4
6
10
Kassák L. u. 10
12
32
34
38
39
41
43
48
49
53
55
57
70/a
74
Kerekes u. 13
32
Kisgömb u. 15
21
30
32
33
Lehel u. 52
56
Madarász V. u. 1/a
1/b
1/c
Mohács u. 8/a
9
10
11
13
15
Petneházy u. 10
12
44
60
62
Róbert K. krt. 90
Rozsnyai u. 5
7
Süllő u. 3
5
Szekszárdi u. 26
28
30
32
34
Szt. László út 105/a
105/b
107/a
107/b
135
137
139
141
143
153
166
168
170
172
186
Tisza u. 3
4
5
7
9
10
12
14
Tomori köz 2
4
5
7
8
Váci út 100
102
104
106
108
112
114
Visegrádi u. 103
105
107
111
113
115
Kerületen kívüli
I. Batthyány u. 67
X. Endre u. 7/a
VIII. Kőris u. 5/b
IV. kategória
Angyalföldi út 36-38
Apály u. 2/b
2/d
Berettyó u. 5
7
9
11
Béke tér 5
6
7
Béke u. 57
Botond u. 15
Bulcsú u. 15
18
20
21/a
21/b
23/b
25/a
Dagály u. 12-14
15
Fiastyúk u. 23
39
41
43
45
51
53
55
57
59
60
61
62
63
64
65
67
69
71
Göncöl u. 41
43
Gyöngyösi u. 24
25
26
28
47
53
Ipoly u. 20
24/a
26/b
28/b
Jász u. 94
József A. tér 2/a
3/b
Karikás F. u. 15
16
Kárpát u. 15
Kartács u. 2
9
10
12
13
17/a
20
23
25
27
Kassák L. u. 9
77
80
84
85
Lehel u. 4/c
6
7/a
7/b
14
17/d
19
21
23
26
28
30
31
32
33
36
38
49/a
Meder u. 16
Palóc u. 9
Pap K. u. 8
10
12
Reitter F. u. 103/a
104
108
110
114
116
118
120
121
122
124
126
151
159
182
Révész u. 6/c
19-21
Róbert K. krt. 36
38
40
50
51
68
Taksony u. 14
Tüzér u. 40
Újpalotai út 6/b
14
Váci út 132
138/b
Kerületen kívüli
IV. Ambrus Z. u. 19
IV. Árpád út 167
IV. Erzsébet u. 14
IV. Hajló u. 13
IV. Lakkozó u. 25
IV. Nádor u. 69
IV. Nyár u. 30
IV. Pozsonyi 2/b
IV. Szigeti J. u. 17
IV. Tél u. 18
IX. Delej u. 51
XV. Zsókavár u. 50
V. kategória
Babér u. 27
29
31
33
35
37
39
41
Béke tér 12
Béke u. 8
10
102
106
108
110
112
116
124
124/a
126
126/a
128
128/a
Csanády u. 4/b
5
8
11
Dagály u. 18
19
20-22
Futár u. 38
Gömb u. 4
Hegedűs Gy. u. 73
88
90
92
94
97/b
97/c
99
103
104
Kádár u. 4
5
8
10
Kárpát u. 3
Lehel u. 2/a
2/b
Madarász V. u. 25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
Máglya köz 1
2
3
4
5
6
7
8
10
Mosoly u. 25
27
31
33
Nővér u. 3
5
7/a
7/b
Ördögmalom u. 2
4
6
8
12
Övezet u. 1
2
4
6
7
8
10
Petneházy u. 29
Róbert K. krt. 39
Röntgen u. 10/b
Tahi u. 18
22
24
26
28
30
32
34
40/a
40/b
42/a
42/b
44/a
44/b
46/a
46/b
48/a
48/b
50
52
54
56
68/a
68/b
68/c
70/b
76
79/b
90
92
94
96
98
Tatai u. 32/a
114/a
114/b
118/b
Tomori köz 11
12
15
18
Tomori u. 25/b
27/a
27/b
Tutaj u. 1/a
1/b
1/c
Üteg u. 53/b
Váci út 4
47/a
47/c
51/a
51/b
63
65
67
87
88-90
97
109
159/a
159/b
161
171
Vág u. 2/c
17
Visegrádi u. 50/c
51/a
52/a
53
60
63
64
65
66
67/c
86/a
92
98/d
Vőlegény u. 2
4
Kerületen kívüli
IV. Leibstück M. u. 53
VII. Hernád u. 27
VII. Rózsa u. 21
XIV. Fogarasi út 43/c
XIV. Füredi park 2-4
XIV. Kassai u. 157
XIV. Szikszó park 12
XV. Páskom park 8
XV. Páskomliget u. 48
XXI. Dunadűlő út 5/a
VI. kategória
Alig u. 6/b
Balzac u. 9
10
11
12
15
Csanády u. 17
18
19
Dráva u. 7-9
Göncöl u. 35
45
Gyöngyház u. 6
Ipoly u. 5/e
Jász u. 90/a
Kárpát u. 31
33
35
37
Katona J. u. 2/d
4/b
5
11
17
21
Kresz G. u. 6
11
14
18
19
21
24
26
27
29
32
34
36
39
41
42
Mosoly u. 38
Pannónia u. 52/a
53/a
54
56
66
68
85
87
89
91
93
95
96
100
102
114
Párkány u. 38
Radnóti M. u. 7
9
15/a
15/b
16
17
19
Reitter F. u. 135/a
Váci út 47/d
Victor H. u. 5
7
8
Visegrádi u. 3
4
5/c
8
9
10
12
13
14
15
16
17
18/a
18/b
19
21
23
25
26/b
28/a
29
34
36
39
40
45
48
Kerületen kívüli
III. Hollós K. L. u. 4
VII. kategória
Balzac u. 21
22
24
27
Cimbora u. 22
35
Ditrói Mór u. 3
Felka u. 2/b
3
Gergely Gy. u. 3/a
3/b
Hegedűs Gy. u. 3
5
7
8
12
13
14
15
16
17
19
20/a
21
23
24/a
27/a
28
29/a
30
32
34
35/a
36
37
38
40
43
50
51
52/a
63
66
Herzen u. 6
Hollán E. u. 3
9
12
15
22
26
27
30
37
43
51
Menyasszony u. 19
48
95
104
115
Mosoly u. 48
Násznagy u. 9
11
151
Népfürdő u. 19/a-f
Nővér u. 154
Nyugati tér 4
5
Pajtás u. 14
31
Pannónia u. 6
9
10
12
17/b
21
22
24
25
30
33
34
36
43
44
46/a
50
Rokon u. 1
29
Sógor u. 13
Tátra u. 3
5/a
5/b
6
11
12/b
15/a
16
20/b
21
22/b
23/a
24
26
33/a
33/b
37
Thurzó u. 5/b
11/b
19
22
Unoka u. 58
Váci út 50
54
56-58
64/a
64/b
64/c
70
94
Vőlegény u. 71
Kerületen kívüli
IV. Berda J. u. 36
XIV. Szentmihály út 25-27
VIII. kategória
Balzac u. 33
39
Katona J. u. 22
24
31
33/b
Koma u. 21
Radnóti M. u. 24
26
27
29
38
40
Szt. István krt. 22
24
26
28
30
Váci út 6
8
10
12
16
28
32
34
Victor H. u. 32
Vígszínház u. 5
Kerületen kívüli
X. Tóvirág u. 2-4
XIV. Ond vezér útja 41
XIV. Hungária krt. 87
111
XIV. Csertő u. 12-14
XIV. Varsó u. 5
IX. kategória
Katona J. u. 41
Röppentyű u. 73
Szt. István krt. 2
4
6
8
10
12
16
18
Szt. László út 83
X. kategória
Balzac u. 43
Jászai M. tér 4/a
5
6
Pozsonyi út 3
4
12
14
16
25
33/a
44-46
Szt. István park 15
Teve u. 12-14
Újpesti rkp. 6
7
8
Kerületen kívüli
III. Szőlő u. 12
VI. Teréz krt. 4
VII. Csengery u. 12
XI. Bartók B. u. 106-110
XIV. Rákosszeg p. 5
XI/1. kategória
Ambrus u. 6
Bulcsú u. 11
Dévai u. 5-7
Kisgömb u. 14-16
Lőportár u. 7
Petneházy u. 61-63
Reitter F. u. 13
Szabolcs u. 12-16
Zsinór u. 38-40
XI/2. kategória
Jász u. 3
József A. tér 6
Lőportár u. 3/b
5
XII. kategória
Béke u. 7
Hajdú u. 3
Fecskeházi hasznosításra kijelölt lakások

3. számú melléklet a 34/2006 (XI. 20.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelethez

A nem társasházban lévő lakások víz-és csatornadíj számítási módszere

1.) Mérőhelyenként meg kell állapítani az előző évi tényleges vízfogyasztás mértékét. Működésképtelen vízóra esetén a közüzemi szolgáltató által közölt arányosított vízfogyasztás mértéke képezi a számítás alapját. Ezen rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell a melegvíz előállításához felhasznált – más módon meg nem térített – ivóvíz mennyiségének megállapításánál is.

2.) Az 1.) pont szerinti fogyasztásból le kell vonni:

a) a nem lakás céljára szolgáló helyiségekre eső vízfogyasztást;

b) azon lakások fogyasztását, amelyek esetében a bérlő a víz- és csatornadíjat közvetlenül a közüzemi szolgáltatók részére fizeti meg;

c) a közösségi vízfelhasználást;

d) a csőtörés során keletkezett vízveszteséget.

3.) Az 1.) és 2.) pont alapján meghatározott vízmennyiséget el kell osztani a mérőhelyhez kapcsolódó lakások szobaszámától és komfortfokozatától függő – az 5.) pontban meghatározott – szorzófaktorok összességével.

4.) A mérőhelyhez kapcsolódó egyes lakásokra eső havi víz- és csatornadíj mértékét úgy kell meghatározni, hogy a 3.) pont alapján kiszámított hányadost meg kell szorozni az adott lakásra vonatkozó szorzófaktorral és a tárgyidőszakra érvényes víz- és csatornadíjjal, majd az így kapott mennyiséget el kell osztani tizenkettővel.

5.) A 3.) és a 4.) pont alkalmazása során használt szorzófaktorok:

Lakószobák száma
Komfortfokozat 1 szoba 1+1/2
szoba
2 szoba 2+1/2
szoba
3 szoba 3+1/2
szoba
4 és több
szoba
összkomfortos 2,20 2,67 3,14 3,61 4.09 4,56 5,03
komfortos 2,00 2,43 2,86 3,29 3,71 4,14 4,57
félkomfortos 1,40 1,70 2,00 2,30 2,60 2,90 3,20
komfortnélküli és
szükséglakás
1,00 1,21 1,43 1,64 1,86 2,07 2,29

6.) Ha az egyes lakásokra eső víz- és csatornadíj mértéke másképpen nem határozható meg, akkor a fizetendő havi díj mértéke az adott lakáshoz tartozó – alább meghatározott – évi normatíva és a tárgyidőszakra érvényes víz- és csatornadíj szorzatának egytizenketted része.

A normatíva mértéke m3/ év:

Lakószobák száma
Komfortfokozat 1 szoba 1+1/2
szoba
2 szoba 2+1/2
szoba
3 szoba 3+1/2
szoba
4 és több
szoba
összkomfortos 154 187 220 253 286 319 352
komfortos 140 170 200 230 260 290 320
félkomfortos 98 119 140 161 182 203 224
komfortnélküli és
szükséglakás
70 85 100 115 130 145 160

7.) A közcsatornába be nem kötött ingatlanon keletkezett házi szennyvíz (települési folyékony hulladék) elszállításával kapcsolatos díjmegtérítésre a csatornadíj megtérítésére vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.


1
A bekezdést a 39/2011. (XI. 18.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította; a rendelkezés 2012. január 1-jével hatályos.
2
A bekezdést a 24/2009. (IX. 11.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése iktatta be, ezzel egyidejűleg az eredeti (5) bekezdés számozását (6) bekezdésre változtatta; a rendelkezés 2009. szeptember 15-ével hatályos.
3
A mellékletet a 39/2011. (XI. 18.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította; a rendelkezés 2012. január 1-jével hatályos.
4
A mellékletet a 39/2011. (XI. 18.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította; a rendelkezés 2012. január 1-jével hatályos.

34/2006. (XI. 20.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet

az önkormányzati tulajdonú lakások béréről

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv., a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. tv., (a továbbiakban: Ltv.) valamint az önkormányzati tulajdonban álló lakások szociális helyzet alapján történő bérbeadásának lakbér-megállapítási elveiről, a lakásfenntartási támogatás elveiről, valamint a lakásépítés támogatásának rendszeréről szóló 17/2006. (IV. 14.) Főv. Kgy. számú rendelet alapján Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú lakások béréről a következő rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában álló lakásokra terjed ki.

A lakás bérének megállapítási elvei

2. § (1) A havi bér mértékének az Ltv. 34-35. §-aiban foglaltakkal összhangban fedezetet kell nyújtania a bérlakásként hasznosított lakások üzemeltetésével, fenntartásával, karbantartásával kapcsolatos ráfordításokra.

(2) A lakbér mértékét a lakás alapvető jellemzői, így különösen a lakás komfortfokozata, alapterülete, műszaki állapota, minősége, a lakóépület állapota és a településen, illetőleg a lakóépületen belüli fekvése, továbbá a szerződés keretében a bérbeadó által nyújtott szolgáltatás határozza meg.

(3) A lakbérbevételnek nem kell fedeznie az önkormányzati tulajdonú lakás üresen tartásából, elmaradt felújításokból, illetve a lakás bérbeadás előtti, rendeltetésszerű használatba hozatalából eredő ráfordításokat.

(4) Az (1) és (3) bekezdés szerinti ráfordításokat, illetve bevételeket kerületi szinten kell számítani.

(5) Az önkormányzati lakások lakbérét az (1) bekezdésben megállapított elvek szerint kell megállapítani.1

(6) A lakbérkategóriák megállapításánál a következő növelő és csökkentő tényezőket kell figyelembe venni:

a) az épület építésének, vagy teljes felújításának időpontját,

b) az épület közvetlen környezetének szolgáltató, kereskedelmi, valamint egyéb ellátást biztosító létesítményekkel való ellátottságát,

c) az épület közművel való ellátottságát, és

d) az épület általános állapotát, különös tekintettel a környezeti ártalmakra.2

(7) A 3. §-ban megállapított bérleti díjat

a) az épületen belüli fekvés alapján földszinti lakásoknál 3%-kal,

b) a zárófödém alatti lakásoknál 3%-kal,

c) az udvari, illetve sötét lakásoknál 2%-kal

csökkenteni kell.

(8) Bérbeadó Önkormányzat a bérleti jogviszony keretében a bérleti díj fejében gondoskodik különösen:

a) az épület karbantartásáról,

b) az épület központi berendezéseinek (épületgépészeti berendezéseinek) üzemképes állapotáról,

c) a közös használatra szolgáló helyiségek állagában, e helyiségek berendezéseiben keletkezett hibák megszüntetéséről,

d) a közös használatra szolgáló helyiségek takarításáról.

(9) A lakásbérleti jogviszony önmagában nem kötelezi a bérbeadót a lakáshoz kapcsolódó külön szolgáltatások biztosítására, ezekre a bérlőnek a bérbeadóval a bérleti szerződésben kell megállapodnia, illetve a szolgáltatóval külön megállapodást kell kötnie.

(10) Különszolgáltatások körébe tartozik különösen:

a) a vízellátás és csatornahasználat biztosítása,

b) a felvonó használatának biztosítása,

c) a kapunyitás,

d) központi fűtés és melegvízellátás,

e) szemét elszállítás,

f) rádió és televízió adók vételének biztosítása,

g) kaputelefon használatának biztosítása,

h) épületen belül a gépkocsi parkolás lehetőségének biztosítása.

Az alaplakbér mértéke és a különböző lakbér-kategóriák

3. § (1) A nettó bérleti díjat – mindhárom lakbérfajtában – a következők alapulvételével kell megállapítani:

Év Komfortfokozat Szociális (Ft/m2/hó) Költség (Ft/m2/hó) Piaci
(Ft/m2/hó)
2013. összkomfortos 263,- 308,- 729,-
komfortos 263,- 308,- 729,-
félkomfortos 170,- 198,- 552,-
komfort nélküli 115,- 135,- 395,-
szükséglakás 71,- 83,- 181,-
2014. összkomfortos 274,- 320,- 758,-
komfortos 274,- 320,- 758,-
félkomfortos 177,- 206,- 574,-
komfort nélküli 120,- 140,- 411,-
szükséglakás 74,- 86,- 188,-

A felsorolásban meghatározott lakbérösszegek a lakbérek összegét csökkentő tényezőket nem tartalmazzák.3

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott lakbért az I-X. kategóriába tartozó épületeknél a 2. § (6) bekezdésében meghatározott tényezők módosítják. Az egyes kategóriákat a rendelet 1., az épületek besorolását pedig a rendelet 2. melléklete tartalmazza.4

(3) Az Önkormányzat által végrehajtott épület-, vagy tömbrehabilitáció során felújított épületekben bérbe adott, vagy új építésű épületekben lévő új lakások bérleti díját a XI. kategória szerint kell meghatározni. Ezen lakbér nagysága az első évben nem lehet kevesebb, mint az adott lakásra eső teljes beruházási költség 2%-a. Az első évben megállapított lakbér nagyságát minden évben úgy kell módosítani, hogy értékállósága biztosított legyen.

(4) A Fecskeházban bérbe adott lakások és a fecskelakásként hasznosított lakások lakbérének összegét a XII. kategória szerint kell meghatározni.5

(5)6 A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 85/F §-ában meghatározott elővásárlási jog, vagy a nehéz helyzetbe került lakáshitellel rendelkező természetes személy által előterjesztett kérelem alapján lakottan az Önkormányzat tulajdonába kerülő lakások lakbérének összegét a XIII. kategória szerint kell meghatározni.

(6) Az egyes épületek átsorolásáról a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (I. 14.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglaltak szerint jogosult javaslatára az Önkormányzat Képviselő-testülete dönt minden évben egy alkalommal, legkésőbb a következő évi lakbérmérték meghatározásával egyidejűleg.7

(6a) A Passzív Házban lévő lakások lakbérének összegét a XIV. kategória szerint kell megállapítani.8

(7)9 A Szobabérlők Házában lévő lakóegységek lakbérének összegét a XV. kategória szerint kell megállapítani.

A lakásbérleti díjak értékmegőrzésének biztosítása

4. § (1) A 3. §-ban meghatározott alaplakbérek mértéket a Képviselő-testület rendeletben határozza meg.

(2) Amennyiben a lakás bérlője a bérbeadó által írásban közölt bérleti díj ellen – az értesítés kézhezvételét követő 8 napon belül – kifogást írásban nem terjeszt elő és a következő hónapra vonatkozó lakbért megfizeti, a bérlő és a bérbeadó között korábban létrejött lakásbérleti szerződést közös megegyezéssel történő módosítottnak kell tekinteni.

(3) Ha a lakás bérlője a lakbéremelés ellen írásban kifogással él, valamint a bérlő és a bérbeadó közötti tárgyalás sem vezet eredményre a bérbeadó a bérlővel szemben lakbér-megállapítási pert kezdeményez. A bérlő a per jogerős befejezéséig a régi lakbért köteles fizetni és a per befejeztével a bérbeadó pernyertessége esetén a korábbi és az új lakbér közti különbözetet a bérbeadónak kamataival együtt köteles megfizetni.

A jogcímnélküli lakáshasználat díja

5. § (1) A lakás jogcímnélküli használata esetén – használati díjként – az e rendelet alapján megállapítható havi bérnek megfelelő összeget, valamint a lakásra megállapított különszolgáltatások összességét kell alapul venni.

(2) Ha a jogcímnélküli használó és a bérbeadó nem állapodtak meg abban, hogy a jogcímnélküli használó önként, legfeljebb három hónapon belül – peres eljárás nélkül – a lakást kiüríti és a bérbeadó birtokába adja, a jogcímnélküli használat kezdetétől számított két hónap elteltével a használati díjat a bérbeadó ötszörösére emelheti.

A különszolgáltatások díjának mértéke

6. § (1) A különszolgáltatások díjának mértékét a felhasználás és a szolgáltatásért mindenkor fizetendő árak figyelembevételével kell megállapítani.

(2) Társasházban lévő lakás esetében a különszolgáltatások díjának mértékét a társasházközösség által alkalmazott számítási módszer alapján, a társasház által közölt adatok figyelembevételével kell megállapítani.

(3) A nem társasházban lévő lakások esetében a különszolgáltatások díjának mértékét az előző évben ténylegesen felmerült felhasználás adatai, valamint a tárgyidőszakra érvényes árak alapján kell megállapítani. A számítás során az épületben lakásonként el nem különíthetően mért (számított) adatokból a nem lakás céljára szolgáló helyiségekre eső hányadot figyelmen kívül kell hagyni.

(4) A nem társasházban levő lakások esetében az egyes lakásokra eső víz- és csatornadíjat – ha a bérlő ezen szolgáltatások díjait nem közvetlenül a közüzemi szolgáltatók részére fizeti meg – a rendelet 3. számú mellékletében meghatározott számítási módszer szerint kell megállapítani.

(5) A közüzemi szolgáltatók által a bérlő részére közvetlenül számlázott közüzemi szolgáltatások díját a bérlő a szolgáltatók részére köteles megfizetni.

A lakbér és a külön szolgáltatások díjának közlése

7. § (1) A lakbér mértékét és változását a bérbeadó a hatályba lépést (változást) megelőzően, írásban köteles közölni a bérlővel.

(2) A bérbeadó a különszolgáltatások díját – társasház esetében – a társasházi közös költségek változásával együtt, azzal megegyező időpontban változtatja.

(3) A bérbeadó a különszolgáltatások díjának változásáról és annak időpontjáról a soron következő számlával egyidejűleg értesíti a bérlőt, egyben ezzel együtt kiszámlázásra kerül a változás időpontjától az értesítés megküldéséig esedékessé vált összeg, illetve esetleges csökkenés esetén a különbözet jóváírásra kerül.

A fizetési kötelezettség teljesítése

8. § (1) Az e rendelet szerinti lakbér és különszolgáltatások díjának fizetési kötelezettsége (a továbbiakban: fizetési kötelezettség) a lakásbérleti jogviszony létrejöttének napjától, illetve a jogcímnélküli lakáshasználat kezdő napjától esedékes, és a lakásbérleti jogviszony megszűnésének napjáig, illetve a lakás tényleges visszaadásának napjáig áll fenn.

(2) Az e rendelet szerinti fizetési kötelezettségnek a bérlő havonta, előre, egy összegben, legkésőbb a tárgyhó 15. napjáig köteles eleget tenni.

(3) Az e rendelet szerinti fizetési kötelezettség a bérlőt terheli.

(4) A bérlőtársakat a fizetési kötelezettség egyetemlegesen terheli.

(5) A társbérlőket a fizetési kötelezettség az általuk kizárólagosan használt lakóterület arányában terheli.

(6) A lakást jogcím nélkül használó által fizetendő használati díj mértékének megállapítására is a lakbérre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

(7) A bérlő a lakbért és a különszolgáltatások díját együttesen köteles megfizetni.

(8) A különszolgáltatásokért járó díj nemfizetésének, vagy késedelmes megfizetésének jogkövetkezményei megegyeznek a lakbér nemfizetésének, vagy késedelmes megfizetésének jogkövetkezményeivel.

Záró rendelkezések

9. § (1) Az Önkormányzat a lakásfenntartási támogatás elveiről, valamint a lakásépítés támogatásának rendszeréről külön rendeletet alkot.

(2) Jelen rendelet 2007. január 1. napján lép hatályba.

(3) E rendelet rendelkezéseit a 2007. január 1-jét megelőzően megkötött bérleti szerződésekre is alkalmazni kell.

(4) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 23/1996. (IX.27.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet, az 50/1995. (XI.27.) Budapest Főváros XIII. kerület önkormányzati rendelet., valamint az azt módosító 28/1996. (X.21.), 28/1997. (X.13.), 35/1997. (XI.17.), 28/1998. (XII.1.), 35/1999. (XI.22.), 22/2000. (IX.18.), 44/2001. (X.20.), 24/2002. (XII.1.), 14/2003. (III.17.), 51/2003. (XI.20.), 37/2004. (XI.22.) 26/2006. (VII.5.) Budapest Főváros XIII. kerület önkormányzati rendeletek.

Dr. Sinka József s. k. Dr. Tóth József s. k.
jegyző polgármester

1. számú melléklet a 34/2006. (XI. 20.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelethez10

Önkormányzati tulajdonban lévő lakások nettó lakbére szociális, költség és piaci alapú lakbérfajtában kategóriák szerint

2013. január
1-jétől
I. II. III. IV. V.
szociális költség piaci szociális költség piaci szociális költség piaci szociális költség piaci szociális költség piaci
összkomfortos 156 184 608 199 234 675 228 266 703 263 308 729 283 331 757
komfortos 156 184 608 199 234 675 228 266 703 263 308 729 283 331 757
félkomfortos 101 118 458 126 149 512 147 171 531 170 198 552 182 213 571
komfort nélküli 69 79 328 87 102 364 100 115 379 115 135 395 123 144 410
szükséglakás 44 50 151 55 66 166 64 74 173 71 83 181 77 89 186
VI. VII. VIII. IX. X.
szociális költség piaci szociális költség piaci szociális költség piaci szociális költség piaci szociális költség piaci
összkomfortos 302 353 786 320 372 815 337 396 851 350 410 876 370 433 910
komfortos 302 353 786 320 372 815 337 396 851 350 410 876 370 433 910
félkomfortos 193 226 594 204 239 617 217 256 639 226 264 664 236 276 686
komfort nélküli 132 154 423 138 162 440 147 171 457 154 181 473 161 188 490
szükséglakás 81 96 193 87 102 202 93 108 209 96 112 216 102 121 225
XI/1. XI/2. XII. XIII. kategória XV. kategória
költség piaci költség piaci költség minden komfortfokozatban piaci Szobabérlők Háza
összkomfortos 567 910 419 851 440 900 19.685,- Ft/hó/férőhely
komfortos 419 851 440
2014. január 1-jétől I. II. III. IV. V.
szociális költség piaci szociális költség piaci szociális költség piaci szociális költség piaci szociális költség piaci
összkomfortos 162 191 632 207 243 702 237 277 731 274 320 758 294 344 787
komfortos 162 191 632 207 243 702 237 277 731 274 320 758 294 344 787
félkomfortos 105 123 476 131 155 532 153 178 552 177 206 574 189 222 594
komfort nélküli 72 82 341 90 106 379 104 120 394 120 140 411 128 150 426
szükséglakás 46 52 157 57 69 173 67 77 180 74 86 188 80 93 193
VI. VII. VIII. IX. X.
szociális költség piaci szociális költség piaci szociális költség piaci szociális költség piaci szociális költség piaci
összkomfortos 314 367 817 333 387 848 350 412 885 364 426 911 385 450 946
komfortos 314 367 817 333 387 848 350 412 885 364 426 911 385 450 946
félkomfortos 201 235 618 212 249 642 226 266 665 235 275 691 245 287 713
komfort nélküli 137 160 440 144 168 458 153 178 475 160 188 492 167 196 510
szükséglakás 84 100 201 90 106 210 97 112 217 100 116 225 106 126 234
XI/1. XI/2. XII. XIII. XIV. XV.
költség piaci költség piaci költség piaci költség piaci Szoba-
bérlők
Háza
összkomfortos 590 946 436 885 458 936 850 20.473,-
Ft/hó/
férőhely
komfortos 436 885 458

2. számú melléklet a 34/2006. (XI. 20.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelethez11

Lakóépületek kategóriák szerinti besorolása

I. kategória
Dévényi út 4/a
6
8
12
14
16
26
Diós u. 2
12
Fáklya u. 1
3
Fáy u. 87
88
Mór u. 11
22
Országbíró u. 48
57/b
66
68
Petneházy u. 75/b
76/b
77/d
80
Rokolya u. 42
44
51
Röppentyű köz 1
Szabolcs köz 1
2
Szabolcs u. 1/a
1/b
3/a
3/b
5
7
11
13
27
29
30
Szegedi út 2
4
8
9
41
47
47/a
51/a
51/b
60
Önkormányzati intézményekben lévő gondnoki lakások
II. kategória
Ambrus u. 8/a
Dévai u. 8
Fáy u. 16
18
Forgách u. 3
8
18
32/1
32/2
32/3
32/4
32/5
32/6
32/7
32/8
35
Fövény u. 5
Futár u. 20
Gömb u. 5
7
15
28
30
42
Gyöngyösi u. 92/a
Huba u. 8
11
Jász u. 48
50
53/b
54
61
63
72
77
135
139
160
Kucsma u. 30
Lomb u. 9
Lőportár u. 10
Reitter F. u. 3
10/a
12/b
15
22
24/b
26
44
58
65/a
65/b
77
87/b
98
Róbert K. krt. 102
104
Rokolya u. 23
Rózsafa u. 4
Röppentyű u. 38
59
Szegedi út 58
Szt. László út 7
10
13
26
27
35
39
42
44
46
47
49
54
55/a
56
57/a
57/b
67/a
67/b
70
72/a
74/b
75
76
89/b
96/b
98
100/a
110
Tar u. 2
3
4
5/a
6
8
Teve u. 29
45
47
49/a
49/b
Turbina u. 6
8
Tüzér u. 6
Üteg u. 5
7
9/a
11/a
11/b
12
16
17/a
18