XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió

https://www.budapest13.hu/rendelet/2000-35/

Témák A-Z

35/2000. (XI. 15.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet

a telekadóról


35/2000. (XI. 15.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet

a telekadóról

1. § (1) A többször módosított 1990. évi C. tv. 1. §. (1) bek. foglalt felhatalmazás alapján a XIII. ker. Önkormányzat Képviselő-testülete a feladatai ellátásához szükséges források kiegészítésére az arányos közteherviselés elősegítése céljából illetékességi területén telekadót vezet be.

(2) Adóköteles az Önkormányzat illetékességi területén lévő beépítetlen belterületi földrészlet (a továbbiakban: telek).

Az adó alanya

2. § (1) Az adó alanya az, aki a naptári év (a továbbiakban: év) első napján a telek tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben a telket az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya. (A tulajdonos, a vagyoni értékű jog jogosultja a továbbiakban együtt: tulajdonos.)1

(2) Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban az (1) bekezdésben foglaltaktól el lehet térni.2

(3)3

(4)4

(5)5

Adómentesség

3. §6 (1) A helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 3. § (2)-(3) bekezdéseiben, 3/A §-ában, valamint 19. §-ában foglaltakon kívül mentes az adó alól:

a) az a telek, amelynek határain belül építmény van,

b) a település rendezési tervében a vonatkozó építési övezetre előírt legnagyobb megengedett beépítési mértéken túli telekrész. A település rendezési tervében előírt mérték az irányadó valamennyi övezetre, ennek hiányában a BVKSZ-ben foglaltakat kell alkalmazni.

(2) Adómentes a rendelet alkalmazásában az építmény rendeltetésszerű használatához szükséges, a helyben szokásos mértékig, azaz az építmény alapterületének 10%-áig terjedő földrészlet.

(3) Az a vállalkozó jogosult 2003. március 31. napját követően az (1)-(2) bekezdésekben foglalt adómentességet igénybe venni, aki (amely) ennek igénybevételére 2003. március 31-ig már jogosultságot szerzett vagy az igénybevételre jogosító feltételek teljesítését legkésőbb 2003. december 31-ig megkezdte. A vállalkozónak az adómentesség igénybevételére jogosító feltételek teljesítésének megkezdését 2004. január 31. napjáig be kell jelentenie az önkormányzati adóhatósághoz.

3/A §7 A 3. § alkalmazásában a vállalkozó üzleti célt szolgáló telke után 2007. december 31-ig jogosult adómentességre.

Az adókötelezettség keletkezése, megszűnése

4. §.8

Az adó alapja

5. § A telekadó alapja: a telek m2-ben számított területe.

Az adó mértéke

6. § A telekadó mértéke: 200 Ft/m2/év.

Vegyes rendelkezések

7. §9

8. §10

9. §11

10. §12

11. § Az e rendeletben külön nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. rendelkezéseit, valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. rendelkezéseit kell alkalmazni.13

12. § (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a 19/1995. (IV. 18.) Ö.K. sz. rendelet, valamint az azt módosító 56/1995.(XI.27.)Ö.K. sz. rendelet, a 64/1995.(XII.11.) Ö.K. sz. rendelet, a 35/1996.(XII.2.)Ö.K. sz. rendelet, a 40/1999.(XI.22.)Ö.K. sz. rendelet hatályát veszti.

Dr. Sinka József s. k.

Dr. Tóth József s. k.

jegyző

polgármester

Melléklet14

a telekadóról szóló 35/2000.(XI.15.)Ö.K. számú rendelethez


1

A bekezdést a 60/2001.(XII.20.)Ö.K. sz. rendelet 1. §-a módosította. A rendelkezés 2002. január 1-jén lép hatályba.

2

A bekezdést a 60/2001.(XII.20.)Ö.K. sz. rendelet 1. §-a módosította. A rendelkezés 2002. január 1-jén lép hatályba.

3

A bekezdést a 60/2001.(XII.20.)Ö.K. sz. rendelet 1. §-a hatályon kívül helyezte. A rendelkezés 2002. január 1-jén lép hatályba.

4

A bekezdést a 60/2001.(XII.20.)Ö.K. sz. rendelet 1. §-a hatályon kívül helyezte. A rendelkezés 2002. január 1-jén lép hatályba.

5

A bekezdést a 60/2001.(XII.20.)Ö.K. sz. rendelet 1. §-a hatályon kívül helyezte. A rendelkezés 2002. január 1-jén lép hatályba.

6

A paragrafust 2003. január 1-jei hatállyal a 31/2002.(XII.23.)Ö.K. számú rendelet 1.§-a módosította.

7

A paragrafust a 31/2002.(XII.23.)Ö.K. számú rendelet 2.§-a iktatta be.

8

A paragrafust a 60/2001.(XII.20.)Ö.K. sz. rendelet 2. §-a hatályon kívül helyezte; a rendelkezés 2002. január 1-jén lép hatályba.

9

A paragrafust a 60/2001.(XII.20.)Ö.K. sz. rendelet 2. §-a hatályon kívül helyezte; a rendelkezés 2002. január 1-jén lép hatályba.

10

A paragrafust a 60/2001.(XII.20.)Ö.K. sz. rendelet 2. §-a hatályon kívül helyezte; a rendelkezés 2002. január 1-jén lép hatályba.

11

A paragrafust a 60/2001.(XII.20.)Ö.K. sz. rendelet 2. §-a hatályon kívül helyezte; a rendelkezés 2002. január 1-jén lép hatályba.

12

A paragrafust a 60/2001.(XII.20.)Ö.K. sz. rendelet 2. §-a hatályon kívül helyezte; a rendelkezés 2002. január 1-jén lép hatályba.

13

A paragrafust a 65/2003. (XII. 15.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet 1. §-a módosította; e rendelkezés 2004. január 1-jétől hatályos.

14

A mellékletet a 60/2001.(XII.20.)Ö.K. sz. rendelet 2. §-a hatályon kívül helyezte; a rendelkezés 2002. január 1-jén lép hatályba.

35/2000. (XI. 15.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet

a telekadóról

1. § (1) A többször módosított 1990. évi C. tv. 1. §. (1) bek. foglalt felhatalmazás alapján a XIII. ker. Önkormányzat Képviselő-testülete a feladatai ellátásához szükséges források kiegészítésére az arányos közteherviselés elősegítése céljából illetékességi területén telekadót vezet be.

(2) Adóköteles az Önkormányzat illetékességi területén lévő beépítetlen belterületi földrészlet (a továbbiakban: telek).

Az adó alanya

2. § (1) Az adó alanya az, aki a naptári év (a továbbiakban: év) első napján a telek tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben a telket az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya. (A tulajdonos, a vagyoni értékű jog jogosultja a továbbiakban együtt: tulajdonos.)1

(2) Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban az (1) bekezdésben foglaltaktól el lehet térni.2

(3)3

(4)4

(5)5

Adómentesség

3. §6 (1) A helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 3. § (2)-(3) bekezdéseiben, 3/A §-ában, valamint 19. §-ában foglaltakon kívül mentes az adó alól:

a) az a telek, amelynek határain belül építmény van,

b) a település rendezési tervében a vonatkozó építési övezetre előírt legnagyobb megengedett beépítési mértéken túli telekrész. A település rendezési tervében előírt mérték az irányadó valamennyi övezetre, ennek hiányában a BVKSZ-ben foglaltakat kell alkalmazni.

(2)7

(3) Az a vállalkozó jogosult 2003. március 31. napját követően az (1)-(2) bekezdésekben foglalt adómentességet igénybe venni, aki (amely) ennek igénybevételére 2003. március 31-ig már jogosultságot szerzett vagy az igénybevételre jogosító feltételek teljesítését legkésőbb 2003. december 31-ig megkezdte. A vállalkozónak az adómentesség igénybevételére jogosító feltételek teljesítésének megkezdését 2004. január 31. napjáig be kell jelentenie az önkormányzati adóhatósághoz.

3/A §8 A 3. § alkalmazásában a vállalkozó üzleti célt szolgáló telke után 2007. december 31-ig jogosult adómentességre.

Az adókötelezettség keletkezése, megszűnése

4. §9

Az adó alapja

5. § A telekadó alapja: a telek m2-ben számított területe.

Az adó mértéke

6. §10 (1) Az adó évi mértéke az 5. § szerinti adóalap-számításra: 200 Ft/m2 a 2005. évre a KSH által 2003. évre vonatkozóan közzétett fogyasztói árszínvonal-változással, 2006. évtől pedig a 2003. évre és az adóévet megelőző második évig eltelt évek fogyasztói árszínvonal változásai szorzatával növelt összege.

(2) Az (1) bekezdés alapján meghatározott adómértéket e rendelet függeléke tartalmazza.

Vegyes rendelkezések

7. §11

8. §12

9. §13

10. §14

11. § Az e rendeletben külön nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. rendelkezéseit, valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. rendelkezéseit kell alkalmazni.15

12. § (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a 19/1995. (IV. 18.) Ö.K. sz. rendelet, valamint az azt módosító 56/1995.(XI.27.)Ö.K. sz. rendelet, a 64/1995.(XII.11.) Ö.K. sz. rendelet, a 35/1996.(XII.2.)Ö.K. sz. rendelet, a 40/1999.(XI.22.)Ö.K. sz. rendelet hatályát veszti.

Dr. Sinka József s. k.

Dr. Tóth József s. k.

jegyző

polgármester

F Ü G G E L É K16

a telekadóról szóló 35/2000. (XI. 15.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelethez

A) Az adó évi mértékének a helyi
adókról szóló 1990. évi C. tv.
22. § a) pontja által meghatározott
felső mértéke

B) Fogyasztói
árszínvonal változása
2005-ban

A)-B) alapján az
adó mértéke
2005-ben

200 Ft/m2

3,6 %

231 Ft/m2

1

A bekezdést a 60/2001.(XII.20.)Ö.K. sz. rendelet 1. §-a módosította. A rendelkezés 2002. január 1-jén lép hatályba.

2

A bekezdést a 60/2001.(XII.20.)Ö.K. sz. rendelet 1. §-a módosította. A rendelkezés 2002. január 1-jén lép hatályba.

3

A bekezdést a 60/2001.(XII.20.)Ö.K. sz. rendelet 1. §-a hatályon kívül helyezte. A rendelkezés 2002. január 1-jén lép hatályba.

4

A bekezdést a 60/2001.(XII.20.)Ö.K. sz. rendelet 1. §-a hatályon kívül helyezte. A rendelkezés 2002. január 1-jén lép hatályba.

5

A bekezdést a 60/2001.(XII.20.)Ö.K. sz. rendelet 1. §-a hatályon kívül helyezte. A rendelkezés 2002. január 1-jén lép hatályba.

6

A paragrafust 2003. január 1-jei hatállyal a 31/2002.(XII.23.)Ö.K. számú rendelet 1.§-a módosította.

7

A bekezdést a 44/2004. (XII. 20.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet 1. §-a hatályon kívül helyezte; a rendelkezés 2005. január 1-jével hatályos.

8

A paragrafust a 31/2002.(XII.23.)Ö.K. számú rendelet 2.§-a iktatta be.

9

A paragrafust a 60/2001.(XII.20.)Ö.K. sz. rendelet 2. §-a hatályon kívül helyezte; a rendelkezés 2002. január 1-jén lép hatályba.

10

A paragrafust a 44/2004. (XII. 20.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet 2. §-a módosította; a rendelkezés 2005. január 1-jével hatályos.

11

A paragrafust a 60/2001.(XII.20.)Ö.K. sz. rendelet 2. §-a hatályon kívül helyezte; a rendelkezés 2002. január 1-jén lép hatályba.

12

A paragrafust a 60/2001.(XII.20.)Ö.K. sz. rendelet 2. §-a hatályon kívül helyezte; a rendelkezés 2002. január 1-jén lép hatályba.

13

A paragrafust a 60/2001.(XII.20.)Ö.K. sz. rendelet 2. §-a hatályon kívül helyezte; a rendelkezés 2002. január 1-jén lép hatályba.

14

A paragrafust a 60/2001.(XII.20.)Ö.K. sz. rendelet 2. §-a hatályon kívül helyezte; a rendelkezés 2002. január 1-jén lép hatályba.

15

A paragrafust a 65/2003. (XII. 15.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet 1. §-a módosította; e rendelkezés 2004. január 1-jétől hatályos.

16

A Függeléket a 44/2004. (XII. 20.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet 2. §-a iktatta be.

35/2000. (XI. 15.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet

a telekadóról

1. § (1) A többször módosított 1990. évi C. tv. 1. §. (1) bek. foglalt felhatalmazás alapján a XIII. ker. Önkormányzat Képviselő-testülete a feladatai ellátásához szükséges források kiegészítésére az arányos közteherviselés elősegítése céljából illetékességi területén telekadót vezet be.

(2) Adóköteles az Önkormányzat illetékességi területén lévő beépítetlen belterületi földrészlet (a továbbiakban: telek).

Az adó alanya

2. § (1) Az adó alanya az, aki az év első napján a telek tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben a telket az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya. (A tulajdonos, a vagyoni értékű jog jogosultja a továbbiakban együtt: tulajdonos.)1

(2) Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak.2

(3)3

(4)4

(5)5

Adómentesség

3. § A helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 3. § (2)-(3) bekezdésében, 3/A. §-ában, valamint 19. §-ában foglaltakon kívül mentes az adó alól az a telek, amelynek határain belül építmény van, kivéve, ha az építmény vállalkozó üzleti céljára szolgál. E § alkalmazásában a cégnyilvántartásban székhelyként, telephelyként, vállalkozó levelezési címeként bejegyzett lakóingatlan is vállalkozó üzleti céljára szolgáló építménynek minősül.6

3/A §7

Az adókötelezettség keletkezése, megszűnése

4. §8

Az adó alapja

5. § A telekadó alapja: a telek m2-ben számított területe.

Az adó mértéke

6. §9 (1) Az adó évi mértéke az 5. § szerinti adóalap-számításra: 200 Ft/m2 a 2005. évre a KSH által 2003. évre vonatkozóan közzétett fogyasztói árszínvonal-változással, 2006. évtől pedig a 2003. évre és az adóévet megelőző második évig eltelt évek fogyasztói árszínvonal változásai szorzatával növelt összege.

(2) Az (1) bekezdés alapján meghatározott adómértéket e rendelet függeléke tartalmazza.

Vegyes rendelkezések

7. §10

8. §11

9. §12

10. §13

11. § Az e rendeletben külön nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. rendelkezéseit, valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. rendelkezéseit kell alkalmazni.14

12. § (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a 19/1995. (IV. 18.) Ö.K. sz. rendelet, valamint az azt módosító 56/1995.(XI.27.)Ö.K. sz. rendelet, a 64/1995.(XII.11.) Ö.K. sz. rendelet, a 35/1996.(XII.2.)Ö.K. sz. rendelet, a 40/1999.(XI.22.)Ö.K. sz. rendelet hatályát veszti.

Dr. Sinka József s. k. Dr. Tóth József s. k.
jegyző polgármester

F Ü G G E L É K15

a telekadóról szóló 35/2000. (XI. 15.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelethez

A) Az adó évi mértékének a helyi
adókról szóló 1990. évi C. tv.
22. § a) pontja által meghatározott
felső mértéke
B) Fogyasztói
árszínvonal változása
2007-ben
A)-B) alapján az
adó mértéke
2009-ben
200 Ft/m2 8,0 % 259 Ft/m2

1
A bekezdést a 40/2007. (XI. 20.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése módosította; a rendelkezés 2008. január 1-jén lép hatályba.
2
A bekezdést a 40/2007. (XI. 20.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése módosította; a rendelkezés 2008. január 1-jén lép hatályba.
3
A bekezdést a 60/2001.(XII.20.)Ö.K. sz. rendelet 1. §-a hatályon kívül helyezte. A rendelkezés 2002. január 1-jén lép hatályba.
4
A bekezdést a 60/2001.(XII.20.)Ö.K. sz. rendelet 1. §-a hatályon kívül helyezte. A rendelkezés 2002. január 1-jén lép hatályba.
5
A bekezdést a 60/2001.(XII.20.)Ö.K. sz. rendelet 1. §-a hatályon kívül helyezte. A rendelkezés 2002. január 1-jén lép hatályba.
6
A paragrafust a 40/2007. (XI. 20.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet 2. §-a módosította; a rendelkezés 2008. január 1-jén lép hatályba.
7
A paragrafust a 40/2007. (XI. 20.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet 3. §-a hatályon kívül helyezte; a rendelkezés 2008. január 1-jén lép hatályba.
8
A paragrafust a 60/2001.(XII.20.)Ö.K. sz. rendelet 2. §-a hatályon kívül helyezte; a rendelkezés 2002. január 1-jén lép hatályba.
9
A paragrafust a 44/2004. (XII. 20.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet 2. §-a módosította; a rendelkezés 2005. január 1-jével hatályos.
10
A paragrafust a 60/2001.(XII.20.)Ö.K. sz. rendelet 2. §-a hatályon kívül helyezte; a rendelkezés 2002. január 1-jén lép hatályba.
11
A paragrafust a 60/2001.(XII.20.)Ö.K. sz. rendelet 2. §-a hatályon kívül helyezte; a rendelkezés 2002. január 1-jén lép hatályba.
12
A paragrafust a 60/2001.(XII.20.)Ö.K. sz. rendelet 2. §-a hatályon kívül helyezte; a rendelkezés 2002. január 1-jén lép hatályba.
13
A paragrafust a 60/2001.(XII.20.)Ö.K. sz. rendelet 2. §-a hatályon kívül helyezte; a rendelkezés 2002. január 1-jén lép hatályba.
14
A paragrafust a 65/2003. (XII. 15.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet 1. §-a módosította; e rendelkezés 2004. január 1-jétől hatályos.
15
A Függeléket a 44/2004. (XII. 20.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet 2. §-a iktatta be.

Vissza

Díjaink, elismeréseink