XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió Akadálymentes verzió ikon

https://www.budapest13.hu/rendelet/2000-20/

Témák A-Z

20/2000. (VII.10.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet

az önkormányzati tervtanács működésének rendjéről

Aktuális változat

Időállapot váltás


20/2000. (VII.10.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet

az önkormányzati tervtanács működésének rendjéről

A Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1999. évi CXV. törvénnyel módosított, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján önkormányzati tervtanácsot működtet és működésének rendjéről az alábbi rendeletet alkotja meg.

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet területi hatálya: Budapest XIII. kerület közigazgatási területe.

(2) Az önkormányzati tervtanács véleményezését azon építészeti műszaki tervek esetében kell kikérni, melyek a Váci út, Göncöl utca, Vizafogó utca, Röppentyű utca, Béke utca, Dagály utca, Róbert Károly krt., Frangepán utca, Pap Károly utca, Reitter Ferenc utca, Szegedi út, Gömb utca, Népfürdő utca, Dózsa György út, Lehel utca, Újpesti rakpart, Dráva utca közterületek mentén, valamint a Szent István krt. – Jászai Mari tér – Újpesti rakpart – Dráva utca – Váci út – Nyugati tér által határolt területre készülnek, illetőleg a tervező vagy építtető kérésére a tervtanács elnöke kijelöl.

(3) Az önkormányzati tervtanács véleményét ki kell kérni a XIII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzat 10. § (4) és (10) bekezdésében, a 11. § (4) és (17) bekezdésében, valamint a 13. § (1) bekezdésében foglalt esetekben, továbbá a kerület területére készülő helyi építési szabályzatokról, kivéve, ha a 40/1999.(IV.23.)FVM rendelet alapján a véleményezés más tervtanács véleményezési körébe tartozik.1

(4) Az önkormányzati tervtanács szakmai véleményezését a tervek készítői (továbbiakban: tervező) kötelesek kikérni.

A tervtanács összetétele

2. § (1) A tervtanács elnökből, szakmai titkárból és öt állandó tagból (továbbiakban együtt: tagok) áll, akik szavazati joggal rendelkeznek. Az elnököt és a szakmai titkárt akadályoztatásuk esetén a helyettesítési feladatokkal megbízott állandó tagok képviselhetik.

(2) A tervtanács tagjait a polgármester kéri fel kétéves időtartamra, mely tetszés szerint meghosszabbítható.

(3) A tervtanács üléseire meg kell hívni a területi főépítészt, illetőleg védett terület vagy tárgy (objektum) esetében a szakterületileg illetékes szervezet képviselőjét, akik az ülésen tanácskozási joggal vesznek részt.

A tervtanács működése

3. § (1) A tervtanács akkor határozatképes, ha az ülésen a tagok többsége jelen van. Nem rendelhető el a terv ismételt megtárgyalása határozatképtelen tervtanácsi ülésre hivatkozással. Ilyen esetben a tervező bemutatási kötelezettségét teljesítettnek kell tekinteni.

(2) A tervtanács az állásfoglalás kialakításáról egyszerű szavattöbbséggel dönt.

(3) A tervtanács munkáját az elnök irányítja. A tervtanács elnöke az önkormányzati főépítész.

(4) A tervtanács ülését az elnök előzetes egyetértésével a szakmai titkár hívja össze. A tervtanács üléseiről emlékeztetőt kell készíteni. A tervtanács üléseinek előkészítése, szervezése, az emlékeztető, valamint a tervtanács szakmai véleménye és javaslatai (a továbbiakban: állásfoglalás) írásos szövegének elkészítése, nyilvántartása a szakmai titkár feladata. A szakmai titkári feladatokat a Polgármesteri Hivatal köztisztviselője láthatja el.

(5) A tervtanács ülésein a tervismertetőt a tervező tartja, az ülés ezen szakasza nyilvános. Az ülés vitája és a döntéshozatal kialakítása szakaszában a tervtanács tagjai, a területi főépítész, valamint védett terület vagy tárgy (objektum) szakterületileg illetékes szervezet képviselője vehetnek részt.

Tervek véleményezése

4. § (1) A tervezőnek, illetve a tervezéssel megbízott szervezet vezetőjének a tervdokumentáció véglegesítése előtt – a tervtanács titkárával előzetesen egyeztetett tartalommal – kettő példányban kell a tervet a tervtanácsi véleményezésre a szakmai titkárhoz benyújtania.

(2) A tervező kérésére – a tervtanács elnökének előzetes egyetértése mellett – a tervek konzultációs jelleggel is megtárgyalhatók, ami nem mentesít a végleges bemutatási kötelezettség alól.

(3) A tervtanács az állásfoglalásra vagy konzultációra benyújtott tervet a benyújtástól számított 30 napon belül megtárgyalja.

(4) A tervtanács a bemutatott tervvel kapcsolatos szakmai állásfoglalását írásban rögzíti, melyet az ülést követő 10 munkanapon belül megküld a tervezőnek, illetve a tervtanácsi ülés résztvevőinek.

(5) A tervező köteles a településrendezési terv megrendelőnek való átadásakor, valamint az építmény elvi építési, építési engedélyezési tervdokumentációjának benyújtásakor csatolni a tervtanács állásfoglalását, és nyilatkozni arról, hogy az abban foglaltaknak milyen módon tett eleget, illetve megindokolni eltérő álláspontját.

(6) A tervtanács eljárása eljárási díj- és illetékmentes, működési költségeit az Önkormányzat biztosítja.

Hatálybalépés

5. § E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, egyidejűleg a helyi építés átmeneti szabályairól szóló 30/1998.(XII.17.)Ö.K. számú rendeletnek a 44/1999.(XII.27.)Ö.K. számú rendelettel módosított 8. §. (1) bekezdésének e) pontja hatályát veszti.

Dr. Sinka József s. k.

Dr. Tóth József s. k.

jegyző

polgármester

1

A bekezdést a 32/2003. (VII. 2.)Budapest Főváros XIII. kerület önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése módosította; a rendelkezés a rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

20/2000. (VII.10.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet

az önkormányzati tervtanács működésének rendjéről

A Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1999. évi CXV. törvénnyel módosított, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján önkormányzati tervtanácsot működtet és működésének rendjéről az alábbi rendeletet alkotja meg.

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet területi hatálya: Budapest XIII. kerület közigazgatási területe.

(2) Az önkormányzati tervtanács véleményezését azon építészeti műszaki tervek esetében kell kikérni, melyek a Váci út, Göncöl utca, Vizafogó utca, Röppentyű utca, Béke utca, Dagály utca, Róbert Károly krt., Frangepán utca, Pap Károly utca, Reitter Ferenc utca, Szegedi út, Gömb utca, Népfürdő utca, Dózsa György út, Lehel utca, Újpesti rakpart, Dráva utca közterületek mentén, valamint a Szent István krt. – Jászai Mari tér – Újpesti rakpart – Dráva utca – Váci út – Nyugati tér által határolt területre készülnek, illetőleg a tervező vagy építtető kérésére a tervtanács elnöke kijelöl.

(3) Az önkormányzati tervtanács véleményét ki kell kérni a XIII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzat 10. § (4) és (10) bekezdésében, a 11. § (4) és (17) bekezdésében, valamint a 13. § (1) bekezdésében foglalt esetekben, továbbá a kerület területére készülő helyi építési szabályzatokról, kivéve, ha a 40/1999.(IV.23.)FVM rendelet alapján a véleményezés más tervtanács véleményezési körébe tartozik.1

(4) Az önkormányzati tervtanács szakmai véleményezését a tervek készítői (továbbiakban: tervező) kötelesek kikérni.

A tervtanács összetétele

2. § (1) A tervtanács elnökből, szakmai titkárból és öt állandó tagból (továbbiakban együtt: tagok) áll, akik szavazati joggal rendelkeznek. Az elnököt és a szakmai titkárt akadályoztatásuk esetén a helyettesítési feladatokkal megbízott állandó tagok képviselhetik.

(2) A tervtanács tagjait a polgármester kéri fel kétéves időtartamra, mely tetszés szerint meghosszabbítható.

(3) A Tervtanács üléseire meg kell hívni az illetékes építészkamara képviselőjét, illetőleg védett terület vagy tárgy (objektum) esetében a szakterületileg illetékes szervezet képviselőjét, akik, eltérő rendelkezés hiányában, az ülésen tanácskozási joggal vesznek részt.2

A tervtanács működése

3. § (1) A tervtanács akkor határozatképes, ha az ülésen a tagok többsége jelen van. Nem rendelhető el a terv ismételt megtárgyalása határozatképtelen tervtanácsi ülésre hivatkozással. Ilyen esetben a tervező bemutatási kötelezettségét teljesítettnek kell tekinteni.

(2) A tervtanács az állásfoglalás kialakításáról egyszerű szavattöbbséggel dönt.

(3) A tervtanács munkáját az elnök irányítja. A tervtanács elnöke az önkormányzati főépítész.

(4) A tervtanács ülését az elnök előzetes egyetértésével a szakmai titkár hívja össze. A tervtanács üléseiről emlékeztetőt kell készíteni. A tervtanács üléseinek előkészítése, szervezése, az emlékeztető, valamint a tervtanács szakmai véleménye és javaslatai (a továbbiakban: állásfoglalás) írásos szövegének elkészítése, nyilvántartása a szakmai titkár feladata. A szakmai titkári feladatokat a Polgármesteri Hivatal köztisztviselője láthatja el.

(5) A tervtanács ülésein a tervismertetőt a tervező tartja, az ülés ezen szakasza nyilvános. Az ülés vitája és a döntéshozatal kialakítása szakaszában a tervtanács tagjai, a területi főépítész, valamint védett terület vagy tárgy (objektum) szakterületileg illetékes szervezet képviselője vehetnek részt.

Tervek véleményezése

4. § (1) A tervezőnek, illetve a tervezéssel megbízott szervezet vezetőjének a tervdokumentáció véglegesítése előtt – a tervtanács titkárával előzetesen egyeztetett tartalommal – kettő példányban kell a tervet a tervtanácsi véleményezésre a szakmai titkárhoz benyújtania.

(2) A tervező kérésére – a tervtanács elnökének előzetes egyetértése mellett – a tervek konzultációs jelleggel is megtárgyalhatók, ami nem mentesít a végleges bemutatási kötelezettség alól.

(3) A tervtanács az állásfoglalásra vagy konzultációra benyújtott tervet a benyújtástól számított 30 napon belül megtárgyalja.

(4) A tervtanács a bemutatott tervvel kapcsolatos szakmai állásfoglalását írásban rögzíti, melyet az ülést követő 10 munkanapon belül megküld a tervezőnek, illetve a tervtanácsi ülés résztvevőinek.

(5) A tervező köteles a településrendezési terv megrendelőnek való átadásakor, valamint az építmény elvi építési, építési engedélyezési tervdokumentációjának benyújtásakor csatolni a tervtanács állásfoglalását, és nyilatkozni arról, hogy az abban foglaltaknak milyen módon tett eleget, illetve megindokolni eltérő álláspontját.

(6) A tervtanács eljárása eljárási díj- és illetékmentes, működési költségeit az Önkormányzat biztosítja.

Hatálybalépés

5. § E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, egyidejűleg a helyi építés átmeneti szabályairól szóló 30/1998.(XII.17.)Ö.K. számú rendeletnek a 44/1999.(XII.27.)Ö.K. számú rendelettel módosított 8. §. (1) bekezdésének e) pontja hatályát veszti.

Dr. Sinka József s. k.

Dr. Tóth József s. k.

jegyző

polgármester

1

A bekezdést a 32/2003. (VII. 2.)Budapest Főváros XIII. kerület önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése módosította; a rendelkezés a rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

2

A bekezdést a 9/2005. (III. 21.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet 1. §-a módosította.

20/2000. (VII. 10.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet

az önkormányzati tervtanács működésének rendjéről1


1

A rendeletet a 13/2007. (III. 26.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet 5. §-a hatályon kívül helyezte.

Vissza

Díjaink, elismeréseink


              Idősbarát önkormányzat díj