XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió

https://www.budapest13.hu/rendelet/1996-29/

Témák A-Z

29/1996. (XI. 8.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet

a helyi kitüntető cím és helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról


29/1996. (XI. 8.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet

a helyi kitüntető cím és helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról

A Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Testület) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 1. § (6) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. tv. 7. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján „Budapest Főváros XIII. kerület Díszpolgára” címet, „Budapest Főváros XIII. Kerületért” díjat és „Polgármesteri Dicséret” elismerést alapít, valamint emléktárgyak adományozásáról rendelkezik.

I. „Budapest Főváros XIII. kerület Díszpolgára” cím

1. § A Testület a „Budapest Főváros XIII. kerület Díszpolgára” cím adományozásával ismeri el azok érdemeit,

a) életút elismeréseként, akik kimagasló munkásságukkal közvetlenül hozzájárultak a kerület fejlődéséhez;

b) akik kiemelkedő szakmai tevékenységükkel emelték, illetve elősegítették a kerület fejlődését, a kerület lakosságának előrehaladását;

c) akik a kerület nemzetközi kapcsolatainak vagy az együttműködés más formáinak fejlesztésében végzett tevékenységükkel hozzájárultak a kerület hírnevének, tekintélyének emeléséhez.

2. § A díszpolgári címmel oklevél és „Budapest Főváros XIII. kerület Kulcsa” emléktárgy jár, valamint pénzjutalom adható.1

3. § (1) Díszpolgári cím adományozható:

a) magyar, illetőleg külföldi állampolgárnak,

b) elhunyt személynek is az elhalálozást követő 3 naptári éven belül.

(2) Díszpolgári címben évente legfeljebb 3 fő2 részesülhet.

4. § A díszpolgári cím erkölcsi elismerés, mely a kerület lakosságának tiszteletét és megbecsülését fejezi ki.

A címmel kitüntetett

a) nevét és az adományozás évét a Díszpolgárok Könyvében kell megörökíteni;

b) meghívandó az Önkormányzat által rendezett ünnepségekre;

c) felkérhető a kerületet képviselő delegáció tagjának;

d) jogosult a díszpolgári cím használatára.

5. § Attól a személytől, aki a címre méltatlanná vált, a címet – bármely önkormányzati képviselő javaslatára – a Testület minősített többségi szavazattal visszavonhatja.

II. Helyi kitüntetések

6. § A Testület a „Budapest Főváros XIII. Kerületért” díj adományozásával ismeri el azok érdemeit, akik kiemelkedő szakmai tevékenységükkel jelentősen hozzájárultak a kerület fejlődéséhez.

7. § A kerület fejlődése érdekében végzett kiemelkedő szakmai tevékenység elismerésére a polgármester „Polgármesteri Dicséret” elismerést adományoz.

8. §3 (1) A „Budapest Főváros XIII. Kerületért” díjjal az adományozást igazoló oklevél, címert ábrázoló plakett emléktárgy és pénzjutalom jár.

(2) A „Polgármesteri Dicséret” elismeréssel az adományozást igazoló oklevél és pénzjutalom jár.

9. § A „Budapest Főváros XIII. Kerületért” díj évente legfeljebb 6 fő részére; a „Polgármesteri Dicséret” elismerés évente legfeljebb 15 fő részére adományozható.4

III. Emléktárgyak

10. § (1) A „Budapest Főváros XIII. kerület Kulcsa” és dísz-keresztszalag, Budapest Főváros XIII. kerület címere, címerrel díszített zászlója, címerrel díszített ajándéktárgya, címert ábrázoló plakettje, jelvénye emléktárgyként bel- és külföldi állampolgárnak, szervezetnek, testvérvárosnak, testvérkerületnek, delegációnak adományozható.5

(2) Az emléktárgyakat a polgármester, valamint a jegyző adományozhatja.

IV. Általános és eljárási szabályok

11. § A cím és kitüntetések adományozására – az adományozást megelőző 60. napig – írásban javaslatot tehetnek:

(1) „Budapest Főváros XIII. kerület Díszpolgára” címre:

a) önkormányzati képviselők,

b) Testület állandó bizottságai,

c) polgármester,

d) kisebbségi önkormányzatok testülete,

e) kerületben működő civil szervezetek,

f) jegyző,

g) kerületi lakosok.6

(2) „Budapest Főváros XIII. Kerületért” díjra és „Polgármesteri Dicséret” elismerésre:

a) önkormányzati képviselők,

b) szakterület szerint illetékes bizottság,

c) polgármester,

d) jegyző.

12. §.A javaslatnak tartalmaznia kell:

a) a javasolt személy nevét, munkahelyét, beosztását,

b) a javaslat szakmai, erkölcsi indokait,

c)7 a díszpolgári cím esetében a javasolt személy kerülethez kötődését.

13. § (1) A cím és a kitüntetések adományozására vonatkozó javaslatot – a „Polgármesteri Dicséret” elismerés kivételével – a polgármesterből, jegyzőből, a Testület állandó bizottságainak elnökeiből és a képviselőcsoportok vezetőiből álló eseti bizottság nevében a polgármester terjeszti a Testület elé.

(2) A javaslat elfogadásához a Testület minősített többségi szavazata szükséges.

14. § (1) A cím és a kitüntetések adományozására minden év június 1-je alkalmából kerül sor.

(2) A díszpolgári cím és a helyi kitüntetések adományozása tekintetében az (1) bekezdésben jelzett időponttól az adományozó kivételes esetben eltérhet.8

(3) A kitüntetéseket ünnepélyes keretek között a polgármester adja át.

15. § (1) A kitüntetettek névsorát nyilván kell tartani és azt a helyben szokásos módon közzé kell tenni. A nyilvántartásról és a közzétételről a jegyző gondoskodik.

(2) A Testület által alapított kitüntetések adományozásával kapcsolatos előkészítő, szervező tevékenységet a Polgármesteri Hivatal látja el.

16. § A Testület a kitüntetésekkel járó pénzjutalmak összegét évente a költségvetési rendeletében határozza meg.

Záró rendelkezés

17. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg az 54/1995. (XI. 27.) Ö.K. számú rendelet hatályát veszti.

Dr. Sinka József s. k.

Dr. Tóth József s. k.

jegyző

polgármester

1

A paragrafust a 2/2003.(I.13.)Ö.K. számú rendelet 1. §-a egészítette ki.

2

A bekezdést a 2/2003.(I.13.)Ö.K. számú rendelet 2.§-a módosította.

3

A paragrafust a 2/2003.(I.13.)Ö.K. számú rendelet 3.§-a módosította.

4

A paragrafust a 2/2003.(I.13.)Ö.K. számú rendelet 4.§-a módosította.

5

A bekezdést a 2/2003.(I.13.)Ö.K. számú rendelet 5. §-a módosította.

6

A 11. § első mondatát, illetve (1) bekezdését a 2/2003. (I. 13.) Ö.K. számú rendelet 6. §-a módosította.

7

A c/ pontot a 2/2003.(I.13.)Ö.K. számú rendelet 7. §-a iktatta be.

8

A bekezdést a 2/2003.(I.13.)Ö.K. számú rendelet 8. §-a módosította.

29/1996. (XI. 8.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet

a helyi kitüntető cím és helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról

A Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Testület) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 1. § (6) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. tv. 7. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján „Budapest Főváros XIII. kerület Díszpolgára” címet, „Budapest Főváros XIII. Kerületért” díjat és „Polgármesteri Dicséret” elismerést alapít, valamint emléktárgyak adományozásáról rendelkezik.

I. „Budapest Főváros XIII. kerület Díszpolgára” cím

1. § A Testület a „Budapest Főváros XIII. kerület Díszpolgára” cím adományozásával ismeri el azok érdemeit,

a) életút elismeréseként, akik kimagasló munkásságukkal közvetlenül hozzájárultak a kerület fejlődéséhez;

b) akik kiemelkedő szakmai tevékenységükkel emelték, illetve elősegítették a kerület fejlődését, a kerület lakosságának előrehaladását;

c) akik a kerület nemzetközi kapcsolatainak vagy az együttműködés más formáinak fejlesztésében végzett tevékenységükkel hozzájárultak a kerület hírnevének, tekintélyének emeléséhez.

2. § A díszpolgári címmel oklevél és „Budapest Főváros XIII. kerület Kulcsa” emléktárgy jár, valamint pénzjutalom adható.1

3. § (1) Díszpolgári cím adományozható:

a) magyar, illetőleg külföldi állampolgárnak,

b) elhunyt személynek is az elhalálozást követő 3 naptári éven belül.

(2) Díszpolgári címben évente legfeljebb 3 fő2 részesülhet.

4. § A díszpolgári cím erkölcsi elismerés, mely a kerület lakosságának tiszteletét és megbecsülését fejezi ki.

A címmel kitüntetett

a) nevét és az adományozás évét a Díszpolgárok Könyvében kell megörökíteni;

b) meghívandó az Önkormányzat által rendezett ünnepségekre;

c) felkérhető a kerületet képviselő delegáció tagjának;

d) jogosult a díszpolgári cím használatára.

5. § Attól a személytől, aki a címre méltatlanná vált, a címet – bármely önkormányzati képviselő javaslatára – a Testület minősített többségi szavazattal visszavonhatja.

II. Helyi kitüntetések

6. §3 A Testület a „Budapest Főváros XIII. Kerületért” díj adományozásával ismeri el azok érdemeit, akik kiemelkedő szakmai munkásságukkal jelentősen hozzájárultak a kerület fejlődéséhez, vagy tevékenységükkel jelentősen hozzájárultak a kerület jó hírnevének öregbítéséhez. A díj adományozásának alapjául szolgáló tevékenység lehet különösen

a) közéleti tevékenység;

b) kerületi civil szervezetekben, kisközösségi szerveződésekben, illetve egyébként, a kerület érdekében végzett szervező tevékenység;

c) közművelődési, kulturális, oktatási vagy művészeti tevékenység;

d) egészségügyi, szociális tevékenység, gyermek- és ifjúságvédelem;

e) helytörténeti kutatási tevékenység;

f) építészeti, vagy az épített környezet és a városkép védelme érdekében kifejtett tevékenység;

g) környezet- és természetvédelmi tevékenység;

h) kiemelkedő sportteljesítmény;

i) közrend, közbiztonság védelme;

j) a kerületi lakosság érdekeit szolgáló egyéb kiemelkedő színvonalú tevékenység.

7. § A kerület fejlődése érdekében végzett kiemelkedő szakmai tevékenység elismerésére a polgármester „Polgármesteri Dicséret” elismerést adományoz.

8. §4 (1) A „Budapest Főváros XIII. Kerületért” díjjal az adományozást igazoló oklevél, címert ábrázoló plakett emléktárgy és pénzjutalom jár.

(2) A „Polgármesteri Dicséret” elismeréssel az adományozást igazoló oklevél és pénzjutalom jár.

9. § A „Budapest Főváros XIII. Kerületért” díj évente legfeljebb 6 fő részére; a „Polgármesteri Dicséret” elismerés évente legfeljebb 15 fő részére adományozható.5

III. Emléktárgyak

10. § (1) A „Budapest Főváros XIII. kerület Kulcsa” és dísz-keresztszalag, Budapest Főváros XIII. kerület címere, címerrel díszített zászlója, címerrel díszített ajándéktárgya, címert ábrázoló plakettje, jelvénye emléktárgyként bel- és külföldi állampolgárnak, szervezetnek, testvérvárosnak, testvérkerületnek, delegációnak adományozható.6

(2) Az emléktárgyakat a polgármester, valamint a jegyző adományozhatja.

IV. Általános és eljárási szabályok

11. § A cím és kitüntetések adományozására – az adományozást megelőző 60. napig – írásban javaslatot tehetnek:

(1) „Budapest Főváros XIII. kerület Díszpolgára” címre:

a) önkormányzati képviselők,

b) Testület állandó bizottságai,

c) polgármester,

d) kisebbségi önkormányzatok testülete,

e) kerületben működő civil szervezetek,

f) jegyző,

g) kerületi lakosok.7

(2)8 „Polgármesteri Dicséret” elismerésre:

a) önkormányzati képviselők,

b) szakterület szerint illetékes bizottság,

c) polgármester,

d) jegyző.

(3)9 „Budapest Főváros XIII. Kerületért” díjra:

a) önkormányzati képviselők,

b) szakterület szerint illetékes bizottság,

c) polgármester,

d) jegyző,

e) kerületben működő civil szervezetek.

12. §.A javaslatnak tartalmaznia kell:

a) a javasolt személy nevét, munkahelyét, beosztását,

b) a javaslat szakmai, erkölcsi indokait,

c)10 a díszpolgári cím esetében a javasolt személy kerülethez kötődését.

13. § (1) A cím és a kitüntetések adományozására vonatkozó javaslatot – a „Polgármesteri Dicséret” elismerés kivételével – a polgármesterből, jegyzőből, a Testület állandó bizottságainak elnökeiből és a képviselőcsoportok vezetőiből álló eseti bizottság nevében a polgármester terjeszti a Testület elé.

(2) A javaslat elfogadásához a Testület minősített többségi szavazata szükséges.

14. § (1) A cím és a kitüntetések adományozására minden év június 1-je alkalmából kerül sor.

(2) A díszpolgári cím és a helyi kitüntetések adományozása tekintetében az (1) bekezdésben jelzett időponttól az adományozó kivételes esetben eltérhet.11

(3) A kitüntetéseket ünnepélyes keretek között a polgármester adja át.

15. § (1) A kitüntetettek névsorát nyilván kell tartani és azt a helyben szokásos módon közzé kell tenni. A nyilvántartásról és a közzétételről a jegyző gondoskodik.

(2) A Testület által alapított kitüntetések adományozásával kapcsolatos előkészítő, szervező tevékenységet a Polgármesteri Hivatal látja el.

16. § A Testület a kitüntetésekkel járó pénzjutalmak összegét évente a költségvetési rendeletében határozza meg.

Záró rendelkezés

17. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg az 54/1995. (XI. 27.) Ö.K. számú rendelet hatályát veszti.

Dr. Sinka József s. k.

Dr. Tóth József s. k.

jegyző

polgármester

1

A paragrafust a 2/2003.(I.13.)Ö.K. számú rendelet 1. §-a egészítette ki.

2

A bekezdést a 2/2003.(I.13.)Ö.K. számú rendelet 2.§-a módosította.

3

A bekezdést a 22/2007. (VI. 29.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet 3. §-a módosította; a rendelkezés 2007. július 1-jével hatályos.

4

A paragrafust a 2/2003.(I.13.)Ö.K. számú rendelet 3.§-a módosította.

5

A paragrafust a 2/2003.(I.13.)Ö.K. számú rendelet 4.§-a módosította.

6

A bekezdést a 2/2003.(I.13.)Ö.K. számú rendelet 5. §-a módosította.

7

A 11. § első mondatát, illetve (1) bekezdését a 2/2003. (I. 13.) Ö.K. számú rendelet 6. §-a módosította.

8

A bekezdést a 22/2007. (VI. 29.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet 1. §-a módosította; a rendelkezés 2007. július 1-jén lép hatályba.

9

A bekezdést a 22/2007. (VI. 29.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet 2. §-a iktatta be; a rendelkezés 2007.július 1-jén lép hatályba.

10

A c/ pontot a 2/2003.(I.13.)Ö.K. számú rendelet 7. §-a iktatta be.

11

A bekezdést a 2/2003.(I.13.)Ö.K. számú rendelet 8. §-a módosította.

29/1996. (XI. 8.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet

a helyi kitüntető cím és helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról

A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 1. § (6) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. tv. 7. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján jelen rendeletben az alábbi kitüntető cím és kitüntetések alapításáról és adományozásáról rendelkezik:

a) „Budapest Főváros XIII. kerület Díszpolgára” cím

b) „Budapest Főváros XIII. Kerületért” díj

c) „Polgármesteri Dicséret” elismerés

d) „Az év pedagógusa” díj

e) „Az év egészségügyi dolgozója” díj

f) „Az év üzlete” díj

g) „Az év szociális munkása” díj

h) „Ember” esélyegyenlőségi díj

i) „Sinka József Márton Közigazgatási Vándordíj”

j) „XIII. Kerületi Irodalmi Díj”1

I. „Budapest Főváros XIII. kerület Díszpolgára” cím

1. § A Képviselő-testület2 a „Budapest Főváros XIII. kerület Díszpolgára” cím adományozásával ismeri el azok érdemeit,

a) életút elismeréseként, akik kimagasló munkásságukkal közvetlenül hozzájárultak a kerület fejlődéséhez;

b) akik kiemelkedő szakmai tevékenységükkel emelték, illetve elősegítették a kerület fejlődését, a kerület lakosságának előrehaladását;

c) akik a kerület nemzetközi kapcsolatainak vagy az együttműködés más formáinak fejlesztésében végzett tevékenységükkel hozzájárultak a kerület hírnevének, tekintélyének emeléséhez.

2. § A díszpolgári címmel oklevél és „Budapest Főváros XIII. kerület Kulcsa” emléktárgy jár, valamint pénzjutalom adható.3

3. § (1) Díszpolgári cím adományozható:

a) magyar, illetőleg külföldi állampolgárnak,

b) elhunyt személynek is az elhalálozást követő 3 naptári éven belül.

(2) Díszpolgári címben évente legfeljebb 3 fő4 részesülhet.

4. § A díszpolgári cím erkölcsi elismerés, mely a kerület lakosságának tiszteletét és megbecsülését fejezi ki.

A címmel kitüntetett

a) nevét és az adományozás évét a Díszpolgárok Könyvében kell megörökíteni;

b) meghívandó az Önkormányzat által rendezett ünnepségekre;

c) felkérhető a kerületet képviselő delegáció tagjának;

d) jogosult a díszpolgári cím használatára.

5. § Attól a személytől, aki a címre méltatlanná vált, a címet – bármely önkormányzati képviselő javaslatára – a Képviselő-testület5 minősített többségi szavazattal visszavonhatja.

II. Helyi kitüntetések

6. §6 A Képviselő-testület a „Budapest Főváros XIII. Kerületért” díj adományozásával ismeri el azok érdemeit, akik kiemelkedő szakmai munkásságukkal jelentősen hozzájárultak a kerület fejlődéséhez, vagy tevékenységükkel jelentősen hozzájárultak a kerület jó hírnevének öregbítéséhez. A díj adományozásának alapjául szolgáló tevékenység lehet különösen

a) közéleti tevékenység;

b) kerületi civil szervezetekben, kisközösségi szerveződésekben, illetve egyébként, a kerület érdekében végzett szervező tevékenység;

c) közművelődési, kulturális, oktatási vagy művészeti tevékenység;

d) egészségügyi, szociális tevékenység, gyermek- és ifjúságvédelem;

e) helytörténeti kutatási tevékenység;

f) építészeti, vagy az épített környezet és a városkép védelme érdekében kifejtett tevékenység;

g) környezet- és természetvédelmi tevékenység;

h) kiemelkedő sportteljesítmény;

i) közrend, közbiztonság védelme;

j) a kerületi lakosság érdekeit szolgáló egyéb kiemelkedő színvonalú tevékenység.

7. § A kerület fejlődése érdekében végzett kiemelkedő szakmai tevékenység elismerésére a polgármester „Polgármesteri Dicséret” elismerést adományoz.

8. §7 (1) A „Budapest Főváros XIII. Kerületért” díjjal az adományozást igazoló oklevél, címert ábrázoló plakett emléktárgy és pénzjutalom jár.

(2) A „Polgármesteri Dicséret” elismeréssel az adományozást igazoló oklevél és pénzjutalom jár.

9. § A „Budapest Főváros XIII. Kerületért” díj évente legfeljebb 6 fő részére; a „Polgármesteri Dicséret” elismerés évente legfeljebb 15 fő részére adományozható.8

III. Emléktárgyak

10. § (1) A „Budapest Főváros XIII. kerület Kulcsa” és dísz-keresztszalag, Budapest Főváros XIII. kerület címere, címerrel díszített zászlója, címerrel díszített ajándéktárgya, címert ábrázoló plakettje, jelvénye emléktárgyként bel- és külföldi állampolgárnak, szervezetnek, testvérvárosnak, testvérkerületnek, delegációnak adományozható.9

(2) Az emléktárgyakat a polgármester, valamint a jegyző adományozhatja.

IV. Az I-III. fejezetben szereplő helyi kitüntető cím és helyi kitüntetések adományozására vonatkozó eljárás10

11. § A cím és kitüntetések adományozására – az adományozást megelőző 60. napig – írásban javaslatot tehetnek:

(1) „Budapest Főváros XIII. kerület Díszpolgára” címre:

a) önkormányzati képviselők,

b) Képviselő-testület11 állandó bizottságai,

c) polgármester,

d) kisebbségi önkormányzatok testülete,

e) kerületben működő civil szervezetek,

f) jegyző,

g) kerületi lakosok.12

(2)13 „Polgármesteri Dicséret” elismerésre:

a) önkormányzati képviselők,

b) szakterület szerint illetékes bizottság,

c) polgármester,

d) jegyző.

(3)14 „Budapest Főváros XIII. Kerületért” díjra:

a) önkormányzati képviselők,

b) szakterület szerint illetékes bizottság,

c) polgármester,

d) jegyző,

e) kerületben működő civil szervezetek.

12. § A javaslatnak tartalmaznia kell:

a) a javasolt személy nevét, munkahelyét, beosztását,

b) a javaslat szakmai, erkölcsi indokait,

c)15 a díszpolgári cím esetében a javasolt személy kerülethez kötődését.

13. §16 (1) A cím és a kitüntetések adományozására vonatkozó javaslatot – a „Polgármesteri Dicséret” elismerés kivételével – a polgármesterből, jegyzőből, a Képviselő-testület állandó bizottságainak elnökeiből és a képviselőcsoportok vezetőiből álló eseti bizottság nevében a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé.

(2) A javaslat elfogadásához a Képviselő-testület minősített többségi szavazata szükséges.

14. § (1) A cím és a kitüntetések adományozására minden év június 1-je alkalmából kerül sor.

(2) A díszpolgári cím és a helyi kitüntetések adományozása tekintetében az (1) bekezdésben jelzett időponttól az adományozó kivételes esetben eltérhet.17

(3) A kitüntetéseket ünnepélyes keretek között a polgármester adja át.

15. § (1) A kitüntetettek névsorát nyilván kell tartani és azt a helyben szokásos módon közzé kell tenni. A nyilvántartásról és a közzétételről a jegyző gondoskodik.

(2) A Képviselő-testület18 által alapított kitüntetések adományozásával kapcsolatos előkészítő, szervező tevékenységet a Polgármesteri Hivatal látja el.

16. § A Képviselő-testület19 a kitüntetésekkel járó pénzjutalmak összegét évente a költségvetési rendeletében határozza meg.

V. Foglalkozáshoz és tevékenységi körhöz kötött díjak alapítása és adományozásukra vonatkozó eljárás20

17. § (1) A Képviselő-testület megalapítja „Az év pedagógusa” díjat, a kerület önkormányzati fenntartású óvodáiban, általános iskoláiban, gimnáziumaiban a nevelés-oktatás területén végzett kiemelkedő pedagógiai tevékenység elismerésére.

(2) A díj odaítéléséről a Képviselő-testület Oktatási Kulturális és Sport Bizottsága (a továbbiakban: OKSB) dönt. A díj elnyerésének feltételeit, a javaslattevők körét, a javaslattétel módját és időtartamát, a döntés meghozatalának szempontjait (a továbbiakban együtt: az adományozás rendjét) az OKSB-nek a díj adományozásának rendjére vonatkozó szabályzata tartalmazza.

(3) A díjat a polgármester a Közoktatási Konferencián adja át.

(4) „Az év pedagógusa” díjjal az adományozást igazoló oklevél és pénzjutalom jár.

(5) A Képviselő-testület a díjjal járó pénzjutalom összegét minden évben a költségvetési rendeletében határozza meg.

(6) A díj legfeljebb öt személy részére adományozható.

18. § (1) A Képviselő-testület megalapítja „Az év egészségügyi dolgozója” díjat a XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság keretein belül tevékenykedő azon orvosok és egészségügyi szakdolgozók (védőnő, gyógytornász, szakasszisztens, asszisztens), továbbá háziorvosok és házi gyermekorvosok munkájának elismerésére, akik kiemelkedő szakmai tevékenységükkel hozzájárulnak a kerületi lakosság egészségi állapotának javulásához.

(2) A díj odaítéléséről a Képviselő-testület Szociális és Egészségügyi Bizottsága (a továbbiakban: SZEB) dönt. Az adományozás rendjét a SZEB-nek a díj adományozásának rendjére vonatkozó szabályzata tartalmazza.

(3) A díjat minden évben „Semmelweis Nap” alkalmából a polgármester adja át.

(4) „Az év egészségügyi dolgozója” díjjal az adományozást igazoló oklevél és pénzjutalom jár.

(5) A Képviselő-testület a díjjal járó pénzjutalom összegét minden évben a költségvetési rendeletében határozza meg.

(6) A díj évente egy orvos, háziorvos vagy házi gyermekorvos és egy egészségügyi szakdolgozó részére adományozható.

19. § (1) A Képviselő-testület megalapítja „Az év üzlete” díjat annak elérése érdekében, hogy a kerületi kereskedelmi, vendéglátóipari vállalkozások nagyobb figyelmet fordítsanak a környezetvédelemre, a városkép alakítására, a köztisztaságra, a közbiztonságra, a munkavédelemre, a dolgozók szakmai képzésére és annak ösztönzésére, hogy tevékenységüket kiválóan, közmegelégedésre végezzék.

(2) A díj odaítéléséről a Képviselő-testület Kerületfejlesztési és Kerületüzemeltetési Bizottsága (a továbbiakban: KÉK) dönt. Az adományozás rendjét a KÉK-nek a díj adományozásának rendjére vonatkozó szabályzata tartalmazza.

(3) A díjat minden év novemberében, „Kereskedelem Napja” alkalmából a polgármester adja át.

(4) „Az év üzlete” díjjal az adományozást igazoló oklevél jár.

(5) A díj évente egy üzlet részére adományozható.

20. § (1) A Képviselő-testület megalapítja „Az év szociális munkása” díjat a kerületi fenntartású szociális és gyermekjóléti intézményekben dolgozó, folyamatosan magas színvonalú szociális, gyermekjóléti munkát végző szakképzett dolgozók munkájának elismerésére.

(2) A díj odaítéléséről a SZEB dönt. Az adományozás rendjét a SZEB-nek a díj adományozásának rendjére vonatkozó szabályzata tartalmazza.

(3) A díjat minden év novemberében, „Szociális munkások Napja” alkalmából a polgármester adja át.

(4) „Az év szociális munkása” díjjal az adományozást igazoló oklevél és pénzjutalom jár.

(5) A Képviselő-testület a díjjal járó pénzjutalom összegét minden évben a költségvetési rendeletében határozza meg.

(6) A díj évente egy személy részére adományozható.

21. § (1) A Képviselő-testület megalapítja az „Ember” esélyegyenlőségi díjat, azon emberek tevékenységének elismerésére, akik hozzáállásukkal, hétköznapi cselekedeteikkel az esélyegyenlőség érvényesüléséért tesznek.

(2) A díj odaítéléséről a SZEB és az OKSB együttesen dönt. Az adományozás rendjét a SZEB-nek és az OKSB-nek a díj adományozásának rendjére vonatkozó szabályzata tartalmazza.

(3) A díjat minden év májusában, „Esélyegyenlőség Napja” alkalmából a polgármester adja át.

(4) Az „Ember” esélyegyenlőségi díjjal az adományozást igazoló oklevél és pénzjutalom jár.

(5) A Képviselő-testület a díjjal járó pénzjutalom összegét minden évben a költségvetési rendeletében határozza meg.

(6) A díj évente legfeljebb két személy részére adományozható.

22. § (1) A Képviselő-testület megalapítja – Dr. Sinka József Márton címzetes főjegyző emlékére és tiszteletére – a „Sinka József Márton Közigazgatási Vándordíj”-at a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek egyéni teljesítményeinek javításának, képességeik kibontakozásának, a munkatársak egymás közötti ismeretsége és elismertsége fontosságának hangsúlyozása érdekében.

(2) A díjjal a Polgármesteri Hivatal köztisztviselője jutalmazható.

(3) A „Sinka József Márton Közigazgatási Vándordíj”-at az a köztisztviselő nyeri el, akit a legtöbb munkatárs ajánlott a díjra érdemesnek.

(4) Az ajánlás joga a tisztségviselőket és a Munka Törvénykönyvének hatálya alá tartozó munkavállalókat is megilleti. Minden munkatárs egy személyt ajánlhat. Az ajánlás minden év május 17. napjától május 31. napjáig tart.

(5) A díjat minden évben a „Köztisztviselők Napja” alkalmából tartandó ünnepségen a jegyző adja át.

(6) A „Sinka József Márton Közigazgatási Vándordíj” a Polgármesteri Hivatalban elhelyezett, vésettel díszített serleg, melyre az évszám feltüntetése mellett a díjazott köztisztviselő neve kerül. A díjjal a serleg kicsinyített mása és pénzjutalom jár.

(7) A Képviselő-testület a díjjal járó pénzjutalom összegét minden évben a költségvetési rendeletében határozza meg.

(8) A díj évente egy személy részére adományozható.

23. § (1) A Képviselő-testület megalapítja a „XIII. Kerületi Irodalmi Díj”-at a kerületi írók, költők munkásságának elismerésére.

(2) A díj az OKSB által minden év áprilisában, a „Költészet Napja” alkalmából meghirdetett pályázat alapján nyerhető el.

(3) A díj odaítéléséről az OKSB dönt. Az adományozás rendjét az OKSB-nek a díj adományozásának rendjére vonatkozó szabályzata és a pályázati kiírás tartalmazza.

(4) A díjat a kerület decemberi évzáró ünnepségén a polgármester adja át.

(5) A „XIII. Kerületi Irodalmi Díj” kitüntetettjének az adományozást igazoló oklevél és pénzjutalom jár.

(6) A Képviselő-testület a díjjal járó pénzjutalom összegét minden évben a költségvetési rendeletében határozza meg.

(7) A díj évente legfeljebb 3 személy részére adományozható.

Záró rendelkezés

24. §21 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg az 54/1995.(XI.27.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet hatályát veszti.

Dr. Sinka József s. k.

Dr. Tóth József s. k.

jegyző

polgármester

1

A bevezető részt a 14/2008. (V. 30.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet 1. §-a módosította; a rendelkezés 2008. június 1-jével hatályos.

2

A paragrafust a 14/2008. (V. 30.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet 5. §-a módosította; a rendelkezés 2008. június 1-jével hatályos.

3

A paragrafust a 2/2003.(I.13.)Ö.K. számú rendelet 1. §-a egészítette ki.

4

A bekezdést a 2/2003.(I.13.)Ö.K. számú rendelet 2.§-a módosította.

5

A paragrafust a 14/2008. (V. 30.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet 5. §-a módosította; a rendelkezés 2008. június 1-jével hatályos.

6

A bekezdést a 22/2007. (VI. 29.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet 3. §-a módosította; a rendelkezés 2007. július 1-jével hatályos. A paragrafust a 14/2008. (V. 30.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet 5. §-a módosította; a rendelkezés 2008. június 1-jével hatályos.

7

A paragrafust a 2/2003.(I.13.)Ö.K. számú rendelet 3.§-a módosította.

8

A paragrafust a 2/2003.(I.13.)Ö.K. számú rendelet 4.§-a módosította.

9

A bekezdést a 2/2003.(I.13.)Ö.K. számú rendelet 5. §-a módosította.

10

A címet a 14/2008. (V. 30.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet 2. §-a módosította; a rendelkezés 2008. június 1-jével hatályos.

11

A pontot a 14/2008. (V. 30.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet 5. §-a módosította; a rendelkezés 2008. június 1-jével hatályos.

12

A 11. § első mondatát, illetve (1) bekezdését a 2/2003. (I. 13.) Ö.K. számú rendelet 6. §-a módosította.

13

A bekezdést a 22/2007. (VI. 29.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet 1. §-a módosította; a rendelkezés 2007. július 1-jén lép hatályba.

14

A bekezdést a 22/2007. (VI. 29.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet 2. §-a iktatta be; a rendelkezés 2007.július 1-jén lép hatályba.

15

A c/ pontot a 2/2003.(I.13.)Ö.K. számú rendelet 7. §-a iktatta be.

16

A paragrafust a 14/2008. (V. 30.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet 5. §-a módosította; a rendelkezés 2008. június 1-jével hatályos.

17

A bekezdést a 2/2003.(I.13.)Ö.K. számú rendelet 8. §-a módosította.

18

A bekezdést a 14/2008. (V. 30.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet 5. §-a módosította; a rendelkezés 2008. június 1-jével hatályos.

19

A paragrafust a 14/2008. (V. 30.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet 5. §-a módosította; a rendelkezés 2008. június 1-jével hatályos.

20

A fejezetet a 14/2008. (V. 30.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet 3. §-a iktatta be; a rendelkezés 2008. június 1-jével hatályos.

21

A paragrafus számozását és szövegét a 14/2008. (V. 30.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet 4. §-a módosította; a rendelkezés 2008. június 1-jével hatályos.

 

A szöveg időállapota: 2011.IV.1. –
Időállapot váltás: 2003.I.13. – 2007.VI.30.
2007.VII.1. – 2008.V.31.
2008.VI.1. – 2011.III.31.
2011.IV.1. –

 


29/1996. (XI. 8.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet

a helyi kitüntető cím és helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról

A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 1. § (6) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. tv. 7. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján jelen rendeletben az alábbi kitüntető cím és kitüntetések alapításáról és adományozásáról rendelkezik:

a) „Budapest Főváros XIII. kerület Díszpolgára” cím

b) „Budapest Főváros XIII. Kerületért” díj

c) „Polgármesteri Dicséret” elismerés

d) „Az év pedagógusa” díj

e) „Az év egészségügyi dolgozója” díj

f) „Az év üzlete” díj

g) „Az év szociális munkása” díj

h) „Ember” esélyegyenlőségi díj

i) „Sinka József Márton Közigazgatási Vándordíj”

j) „XIII. Kerületi Irodalmi Díj”1

I. „Budapest Főváros XIII. kerület Díszpolgára” cím

1. § A Képviselő-testület2 a „Budapest Főváros XIII. kerület Díszpolgára” cím adományozásával ismeri el azok érdemeit,

a) életút elismeréseként, akik kimagasló munkásságukkal közvetlenül hozzájárultak a kerület fejlődéséhez;

b) akik kiemelkedő szakmai tevékenységükkel emelték, illetve elősegítették a kerület fejlődését, a kerület lakosságának előrehaladását;

c) akik a kerület nemzetközi kapcsolatainak vagy az együttműködés más formáinak fejlesztésében végzett tevékenységükkel hozzájárultak a kerület hírnevének, tekintélyének emeléséhez.

2. § A díszpolgári címmel oklevél és „Budapest Főváros XIII. kerület Kulcsa” emléktárgy jár, valamint pénzjutalom adható.3

3. § (1) Díszpolgári cím adományozható magyar állampolgárnak, külföldi állampolgárnak. A cím adható elhunyt személynek is az elhalálozást követő 3 naptári éven belül.4

(2) A (3) bekezdésben foglalt kivétellel díszpolgári címben évente legfeljebb 3 fő részesülhet.5

(3)6 A 2011. évben díszpolgári címben legfeljebb 4 fő részesülhet.

4. § A díszpolgári cím erkölcsi elismerés, mely a kerület lakosságának tiszteletét és megbecsülését fejezi ki.

A címmel kitüntetett

a) nevét és az adományozás évét a Díszpolgárok Könyvében kell megörökíteni;

b) meghívandó az Önkormányzat által rendezett ünnepségekre;

c) felkérhető a kerületet képviselő delegáció tagjának;

d) jogosult a díszpolgári cím használatára.

5. § Attól a személytől, aki a címre méltatlanná vált, a címet – bármely önkormányzati képviselő javaslatára – a Képviselő-testület7 minősített többségi szavazattal visszavonhatja.

II. Helyi kitüntetések

6. §8 (1) A Képviselő-testület a „Budapest Főváros XIII. Kerületért” díj adományozásával ismeri el azok érdemeit, akik kiemelkedő szakmai munkásságukkal jelentősen hozzájárultak a kerület fejlődéséhez, vagy tevékenységükkel jelentősen hozzájárultak a kerület jó hírnevének öregbítéséhez. A díj adományozásának alapjául szolgáló tevékenység lehet különösen

a) közéleti tevékenység;

b) kerületi civil szervezetekben, kisközösségi szerveződésekben, illetve egyébként, a kerület érdekében végzett szervező tevékenység;

c) közművelődési, kulturális, oktatási vagy művészeti tevékenység;

d) egészségügyi, szociális tevékenység, gyermek- és ifjúságvédelem;

e) helytörténeti kutatási tevékenység;

f) építészeti, vagy az épített környezet és a városkép védelme érdekében kifejtett tevékenység;

g) környezet- és természetvédelmi tevékenység;

h) kiemelkedő sportteljesítmény;

i) közrend, közbiztonság védelme;

j) a kerületi lakosság érdekeit szolgáló egyéb kiemelkedő színvonalú tevékenység.

(2) A „Budapest Főváros XIII. Kerületért” díj adományozható magyar állampolgárnak, külföldi állampolgárnak. A díj adható elhunyt személynek is.9

7. § A kerület fejlődése érdekében végzett kiemelkedő szakmai tevékenység elismerésére a polgármester „Polgármesteri Dicséret” elismerést adományoz.

8. §10 (1) A „Budapest Főváros XIII. Kerületért” díjjal az adományozást igazoló oklevél, címert ábrázoló plakett emléktárgy és pénzjutalom jár.

(2) A „Polgármesteri Dicséret” elismeréssel az adományozást igazoló oklevél és pénzjutalom jár.

9. §11 (1) A (2) bekezdésben foglalt kivétellel a „Budapest Főváros XIII. Kerületért” díj évente legfeljebb 6 fő részére; a „Polgármesteri Dicséret” elismerés évente legfeljebb 15 fő részére adományozható.

(2) A 2011. évben a „Budapest Főváros XIII. Kerületért” díj évente legfeljebb 7 fő részére adományozható.

III. Emléktárgyak

10. § (1) A „Budapest Főváros XIII. kerület Kulcsa” és dísz-keresztszalag, Budapest Főváros XIII. kerület címere, címerrel díszített zászlója, címerrel díszített ajándéktárgya, címert ábrázoló plakettje, jelvénye emléktárgyként bel- és külföldi állampolgárnak, szervezetnek, testvérvárosnak, testvérkerületnek, delegációnak adományozható.12

(2) Az emléktárgyakat a polgármester, valamint a jegyző adományozhatja.

IV. Az I-III. fejezetben szereplő helyi kitüntető cím és helyi kitüntetések adományozására vonatkozó eljárás13

11. § A cím és kitüntetések adományozására – az adományozást megelőző 60. napig – írásban javaslatot tehetnek:

(1) „Budapest Főváros XIII. kerület Díszpolgára” címre:

a) önkormányzati képviselők,

b) Képviselő-testület14 állandó bizottságai,

c) polgármester,

d) kisebbségi önkormányzatok testülete,

e) kerületben működő civil szervezetek,

f) jegyző,

g) kerületi lakosok.15

(2)16 „Polgármesteri Dicséret” elismerésre:

a) önkormányzati képviselők,

b) szakterület szerint illetékes bizottság,

c) polgármester,

d) jegyző.

(3)17 „Budapest Főváros XIII. Kerületért” díjra:

a) önkormányzati képviselők,

b) szakterület szerint illetékes bizottság,

c) polgármester,

d) jegyző,

e) kerületben működő civil szervezetek.

12. § A javaslatnak tartalmaznia kell:

a) a javasolt személy nevét, munkahelyét, beosztását,

b) a javaslat szakmai, erkölcsi indokait,

c)18 a díszpolgári cím esetében a javasolt személy kerülethez kötődését,

d)19 a javaslatot tevő sajátkezű aláírását.

13. §20 (1) A cím és a kitüntetések adományozására vonatkozó javaslatot – a „Polgármesteri Dicséret” elismerés kivételével – a polgármesterből, jegyzőből, a Képviselő-testület állandó bizottságainak elnökeiből és a képviselőcsoportok vezetőiből álló eseti bizottság nevében a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé.

(2) A javaslat elfogadásához a Képviselő-testület minősített többségi szavazata szükséges.

14. § (1) A cím és a kitüntetések adományozására minden év június 1-je alkalmából kerül sor.

(2) A díszpolgári cím és a helyi kitüntetések adományozása tekintetében az (1) bekezdésben jelzett időponttól az adományozó kivételes esetben eltérhet.21

(3) A kitüntetéseket ünnepélyes keretek között a polgármester adja át.

15. § (1) A kitüntetettek névsorát nyilván kell tartani és azt a helyben szokásos módon közzé kell tenni. A nyilvántartásról és a közzétételről a jegyző gondoskodik.

(2) A Képviselő-testület22 által alapított kitüntetések adományozásával kapcsolatos előkészítő, szervező tevékenységet a Polgármesteri Hivatal látja el.

16. § A Képviselő-testület23 a kitüntetésekkel járó pénzjutalmak összegét évente a költségvetési rendeletében határozza meg.

V. Foglalkozáshoz és tevékenységi körhöz kötött díjak alapítása és adományozásukra vonatkozó eljárás24

17. § (1) A Képviselő-testület megalapítja „Az év pedagógusa” díjat, a kerület önkormányzati fenntartású óvodáiban, általános iskoláiban, gimnáziumaiban a nevelés-oktatás területén végzett kiemelkedő pedagógiai tevékenység elismerésére.

(2) A díj odaítéléséről a Képviselő-testület Szociális, Egészségügyi és Művelődési Bizottsága (a továbbiakban: SZEM) dönt. A díj elnyerésének feltételeit, a javaslattevők körét, a javaslattétel módját és időtartamát, a döntés meghozatalának szempontjait (a továbbiakban együtt: az adományozás rendjét) a SZEM-nek a díj adományozásának rendjére vonatkozó szabályzata tartalmazza.25

(3) A díjat a polgármester a Közoktatási Konferencián adja át.

(4) „Az év pedagógusa” díjjal az adományozást igazoló oklevél és pénzjutalom jár.

(5) A Képviselő-testület a díjjal járó pénzjutalom összegét minden évben a költségvetési rendeletében határozza meg.

(6) A díj legfeljebb öt személy részére adományozható.

18. § (1) A Képviselő-testület megalapítja „Az év egészségügyi dolgozója” díjat a XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság keretein belül tevékenykedő azon orvosok és egészségügyi szakdolgozók (védőnő, gyógytornász, szakasszisztens, asszisztens), továbbá háziorvosok és házi gyermekorvosok munkájának elismerésére, akik kiemelkedő szakmai tevékenységükkel hozzájárulnak a kerületi lakosság egészségi állapotának javulásához.

(2) A díj odaítéléséről a SZEM dönt. Az adományozás rendjét a SZEM-nek a díj adományozásának rendjére vonatkozó szabályzata tartalmazza.26

(3) A díjat minden évben „Semmelweis Nap” alkalmából a polgármester adja át.

(4) „Az év egészségügyi dolgozója” díjjal az adományozást igazoló oklevél és pénzjutalom jár.

(5) A Képviselő-testület a díjjal járó pénzjutalom összegét minden évben a költségvetési rendeletében határozza meg.

(6) A díj évente egy orvos, háziorvos vagy házi gyermekorvos és egy egészségügyi szakdolgozó részére adományozható.

19. § (1) A Képviselő-testület megalapítja „Az év üzlete” díjat annak elérése érdekében, hogy a kerületi kereskedelmi, vendéglátóipari vállalkozások nagyobb figyelmet fordítsanak a környezetvédelemre, a városkép alakítására, a köztisztaságra, a közbiztonságra, a munkavédelemre, a dolgozók szakmai képzésére és annak ösztönzésére, hogy tevékenységüket kiválóan, közmegelégedésre végezzék.

(2) A díj odaítéléséről a Képviselő-testület Tulajdonosi, Kerületfejlesztési és Lakásgazdálkodási Bizottsága (a továbbiakban: TKLB) dönt. Az adományozás rendjét a TKLB-nek a díj adományozásának rendjére vonatkozó szabályzata tartalmazza.27

(3) A díjat minden év novemberében, „Kereskedelem Napja” alkalmából a polgármester adja át.

(4) „Az év üzlete” díjjal az adományozást igazoló oklevél jár.

(5) A díj évente egy üzlet részére adományozható.

20. § (1) A Képviselő-testület megalapítja „Az év szociális munkása” díjat a kerületi fenntartású szociális és gyermekjóléti intézményekben dolgozó, folyamatosan magas színvonalú szociális, gyermekjóléti munkát végző szakképzett dolgozók munkájának elismerésére.

(2) A díj odaítéléséről a SZEM dönt. Az adományozás rendjét a SZEM-nek a díj adományozásának rendjére vonatkozó szabályzata tartalmazza.28

(3) A díjat minden év novemberében, „Szociális munkások Napja” alkalmából a polgármester adja át.

(4) „Az év szociális munkása” díjjal az adományozást igazoló oklevél és pénzjutalom jár.

(5) A Képviselő-testület a díjjal járó pénzjutalom összegét minden évben a költségvetési rendeletében határozza meg.

(6) A díj évente egy személy részére adományozható.

21. § (1) A Képviselő-testület megalapítja az „Ember” esélyegyenlőségi díjat, azon emberek tevékenységének elismerésére, akik hozzáállásukkal, hétköznapi cselekedeteikkel az esélyegyenlőség érvényesüléséért tesznek.

(2) A díj odaítéléséről a SZEM dönt. Az adományozás rendjét a SZEM-nek a díj adományozásának rendjére vonatkozó szabályzata tartalmazza.29

(3) A díjat minden év májusában, „Esélyegyenlőség Napja” alkalmából a polgármester adja át.

(4) Az „Ember” esélyegyenlőségi díjjal az adományozást igazoló oklevél és pénzjutalom jár.

(5) A Képviselő-testület a díjjal járó pénzjutalom összegét minden évben a költségvetési rendeletében határozza meg.

(6) A díj évente legfeljebb két személy részére adományozható.

22. § (1) A Képviselő-testület megalapítja – Dr. Sinka József Márton címzetes főjegyző emlékére és tiszteletére – a „Sinka József Márton Közigazgatási Vándordíj”-at a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek egyéni teljesítményeinek javításának, képességeik kibontakozásának, a munkatársak egymás közötti ismeretsége és elismertsége fontosságának hangsúlyozása érdekében.

(2) A díjjal a Polgármesteri Hivatal köztisztviselője jutalmazható.

(3) A „Sinka József Márton Közigazgatási Vándordíj”-at az a köztisztviselő nyeri el, akit a legtöbb munkatárs ajánlott a díjra érdemesnek.

(4) Az ajánlás joga a tisztségviselőket és a Munka Törvénykönyvének hatálya alá tartozó munkavállalókat is megilleti. Minden munkatárs egy személyt ajánlhat. Az ajánlás minden év május 17. napjától május 31. napjáig tart.

(5) A díjat minden évben a „Köztisztviselők Napja” alkalmából tartandó ünnepségen a jegyző adja át.

(6) A „Sinka József Márton Közigazgatási Vándordíj” a Polgármesteri Hivatalban elhelyezett, vésettel díszített serleg, melyre az évszám feltüntetése mellett a díjazott köztisztviselő neve kerül. A díjjal a serleg kicsinyített mása és pénzjutalom jár.

(7) A Képviselő-testület a díjjal járó pénzjutalom összegét minden évben a költségvetési rendeletében határozza meg.

(8) A díj évente egy személy részére adományozható.

23. § (1) A Képviselő-testület megalapítja a „XIII. Kerületi Irodalmi Díj”-at a kerületi írók, költők munkásságának elismerésére.

(2) A díj a SZEM által minden év áprilisában, a „Költészet Napja” alkalmából meghirdetett pályázat alapján nyerhető el.30

(3) A díj odaítéléséről a SZEM dönt. Az adományozás rendjét a SZEM-nek a díj adományozásának rendjére vonatkozó szabályzata és a pályázati kiírás tartalmazza.31

(4) A díjat a kerület decemberi évzáró ünnepségén a polgármester adja át.

(5) A „XIII. Kerületi Irodalmi Díj” kitüntetettjének az adományozást igazoló oklevél és pénzjutalom jár.

(6) A Képviselő-testület a díjjal járó pénzjutalom összegét minden évben a költségvetési rendeletében határozza meg.

(7) A díj évente legfeljebb 3 személy részére adományozható.

Záró rendelkezés

24. §32 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg az 54/1995.(XI.27.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet hatályát veszti.

Dr. Sinka József s. k. Dr. Tóth József s. k.
jegyző polgármester

1
A bevezető részt a 14/2008. (V. 30.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet 1. §-a módosította; a rendelkezés 2008. június 1-jével hatályos.
2
A paragrafust a 14/2008. (V. 30.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet 5. §-a módosította; a rendelkezés 2008. június 1-jével hatályos.
3
A paragrafust a 2/2003.(I.13.)Ö.K. számú rendelet 1. §-a egészítette ki.
4
A bekezdést a 14/2011. (III. 18.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése módosította; a rendelkezés 2011. április 1-jével hatályos.
5
A bekezdést a 14/2011. (III. 18.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése módosította; a rendelkezés 2011. április 1-jével hatályos.
6
A bekezdést a 14/2011. (III. 18.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdése iktatta be; a rendelkezés 2011. április 1-jével hatályos.
7
A paragrafust a 14/2008. (V. 30.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet 5. §-a módosította; a rendelkezés 2008. június 1-jével hatályos.
8
A bekezdést a 22/2007. (VI. 29.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet 3. §-a módosította; a rendelkezés 2007. július 1-jével hatályos. A paragrafust a 14/2008. (V. 30.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet 5. §-a módosította; a rendelkezés 2008. június 1-jével hatályos.
9
A bekezdést a 14/2011. (III. 18.) önkormányzati rendelet 2. §-a iktatta be; a rendelkezés 2011. április 1-jével hatályos.
10
A paragrafust a 2/2003.(I.13.)Ö.K. számú rendelet 3.§-a módosította.
11
A paragrafust a 14/2011. (III. 18.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította; a rendelkezés 2011. április 1-jével hatályos.
12
A bekezdést a 2/2003.(I.13.)Ö.K. számú rendelet 5. §-a módosította.
13
A címet a 14/2008. (V. 30.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet 2. §-a módosította; a rendelkezés 2008. június 1-jével hatályos.
14
A pontot a 14/2008. (V. 30.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet 5. §-a módosította; a rendelkezés 2008. június 1-jével hatályos.
15
A 11. § első mondatát, illetve (1) bekezdését a 2/2003. (I. 13.) Ö.K. számú rendelet 6. §-a módosította.
16
A bekezdést a 22/2007. (VI. 29.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet 1. §-a módosította; a rendelkezés 2007. július 1-jén lép hatályba.
17
A bekezdést a 22/2007. (VI. 29.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet 2. §-a iktatta be; a rendelkezés 2007.július 1-jén lép hatályba.
18
A c/ pontot a 2/2003.(I.13.)Ö.K. számú rendelet 7. §-a iktatta be.
19
A pontot 14/2011. (III. 18.) önkormányzati rendelet 4. §-a iktatta be; a rendelkezés 2011. április 1-jével hatályos.
20
A paragrafust a 14/2008. (V. 30.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet 5. §-a módosította; a rendelkezés 2008. június 1-jével hatályos.
21
A bekezdést a 2/2003.(I.13.)Ö.K. számú rendelet 8. §-a módosította.
22
A bekezdést a 14/2008. (V. 30.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet 5. §-a módosította; a rendelkezés 2008. június 1-jével hatályos.
23
A paragrafust a 14/2008. (V. 30.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet 5. §-a módosította; a rendelkezés 2008. június 1-jével hatályos.
24
A fejezetet a 14/2008. (V. 30.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet 3. §-a iktatta be; a rendelkezés 2008. június 1-jével hatályos.
25
A bekezdést a 14/2011. (III. 18.) önkormányzati rendelet 5. §-a módosította; a rendelkezés 2011. április 1-jével hatályos.
26
A bekezdést a 14/2011. (III. 18.) önkormányzati rendelet 6. §-a módosította; a rendelkezés 2011. április 1-jével hatályos.
27
A bekezdést a 14/2011. (III. 18.) önkormányzati rendelet 7. §-a módosította; a rendelkezés 2011. április 1-jével hatályos.
28
A bekezdést a 14/2011. (III. 18.) önkormányzati rendelet 8. §-a módosította; a rendelkezés 2011. április 1-jével hatályos.
29
A bekezdést a 14/2011. (III. 18.) önkormányzati rendelet 9. §-a módosította; a rendelkezés 2011. április 1-jével hatályos.
30
A bekezdést a 14/2011. (III. 18.) önkormányzati rendelet 10. §-a módosította; a rendelkezés 2011. április 1-jével hatályos.
31
A bekezdést a 14/2011. (III. 18.) önkormányzati rendelet 10. §-a módosította; a rendelkezés 2011. április 1-jével hatályos.
32
A paragrafus számozását és szövegét a 14/2008. (V. 30.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet 4. §-a módosította; a rendelkezés 2008. június 1-jével hatályos.

29/1996. (XI. 8.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet

a helyi kitüntető cím és helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról

A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 1. § (6) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. tv. 7. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján jelen rendeletben az alábbi kitüntető cím és kitüntetések alapításáról és adományozásáról rendelkezik:

a) „Budapest Főváros XIII. kerület Díszpolgára” cím

b) „Budapest Főváros XIII. Kerületért” díj

c) „Polgármesteri Dicséret” elismerés

d) „Az év pedagógusa” díj

e) „Az év egészségügyi dolgozója” díj

f) „Az év üzlete” díj

g) „Az év szociális munkása” díj

h) „Ember” esélyegyenlőségi díj

i) „Sinka József Márton Közigazgatási Vándordíj”

j) „XIII. Kerületi Irodalmi Díj”1

I. „Budapest Főváros XIII. kerület Díszpolgára” cím

1. § A Képviselő-testület2 a „Budapest Főváros XIII. kerület Díszpolgára” cím adományozásával ismeri el azok érdemeit,

a) életút elismeréseként, akik kimagasló munkásságukkal közvetlenül hozzájárultak a kerület fejlődéséhez;

b) akik kiemelkedő szakmai tevékenységükkel emelték, illetve elősegítették a kerület fejlődését, a kerület lakosságának előrehaladását;

c) akik a kerület nemzetközi kapcsolatainak vagy az együttműködés más formáinak fejlesztésében végzett tevékenységükkel hozzájárultak a kerület hírnevének, tekintélyének emeléséhez.

2. § A díszpolgári címmel oklevél és „Budapest Főváros XIII. kerület Kulcsa” emléktárgy jár, valamint pénzjutalom adható.3

3. § (1) Díszpolgári cím adományozható magyar állampolgárnak, külföldi állampolgárnak. A cím adható elhunyt személynek is az elhalálozást követő 3 naptári éven belül.4

(2) A (3) bekezdésben foglalt kivétellel díszpolgári címben évente legfeljebb 3 fő részesülhet.5

(3)6 A 2011. évben díszpolgári címben legfeljebb 4 fő részesülhet.

4. § A díszpolgári cím erkölcsi elismerés, mely a kerület lakosságának tiszteletét és megbecsülését fejezi ki.

A címmel kitüntetett

a) nevét és az adományozás évét a Díszpolgárok Könyvében kell megörökíteni;

b) meghívandó az Önkormányzat által rendezett ünnepségekre;

c) felkérhető a kerületet képviselő delegáció tagjának;

d) jogosult a díszpolgári cím használatára.

5. § Attól a személytől, aki a címre méltatlanná vált, a címet – bármely önkormányzati képviselő javaslatára – a Képviselő-testület7 minősített többségi szavazattal visszavonhatja.

II. Helyi kitüntetések

6. §8 (1) A Képviselő-testület a „Budapest Főváros XIII. Kerületért” díj adományozásával ismeri el azok érdemeit, akik kiemelkedő szakmai munkásságukkal jelentősen hozzájárultak a kerület fejlődéséhez, vagy tevékenységükkel jelentősen hozzájárultak a kerület jó hírnevének öregbítéséhez. A díj adományozásának alapjául szolgáló tevékenység lehet különösen

a) közéleti tevékenység;

b) kerületi civil szervezetekben, kisközösségi szerveződésekben, illetve egyébként, a kerület érdekében végzett szervező tevékenység;

c) közművelődési, kulturális, oktatási vagy művészeti tevékenység;

d) egészségügyi, szociális tevékenység, gyermek- és ifjúságvédelem;

e) helytörténeti kutatási tevékenység;

f) építészeti, vagy az épített környezet és a városkép védelme érdekében kifejtett tevékenység;

g) környezet- és természetvédelmi tevékenység;

h) kiemelkedő sportteljesítmény;

i) közrend, közbiztonság védelme;

j) a kerületi lakosság érdekeit szolgáló egyéb kiemelkedő színvonalú tevékenység.

(2) A „Budapest Főváros XIII. Kerületért” díj adományozható magyar állampolgárnak, külföldi állampolgárnak. A díj adható elhunyt személynek is.9

7. § A kerület fejlődése érdekében végzett kiemelkedő szakmai tevékenység elismerése a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (I. 14.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében meghatározottak szerint történik.10

8. §11 (1) A „Budapest Főváros XIII. Kerületért” díjjal az adományozást igazoló oklevél, címert ábrázoló plakett emléktárgy és pénzjutalom jár.

(2) A „Polgármesteri Dicséret” elismeréssel az adományozást igazoló oklevél és pénzjutalom jár.

9. §12 (1) A (2) bekezdésben foglalt kivétellel a „Budapest Főváros XIII. Kerületért” díj évente legfeljebb 6 fő részére; a „Polgármesteri Dicséret” elismerés évente legfeljebb 15 fő részére adományozható.

(2) A 2011. évben a „Budapest Főváros XIII. Kerületért” díj évente legfeljebb 7 fő részére adományozható.

III. Emléktárgyak

10. § (1) A „Budapest Főváros XIII. kerület Kulcsa” és dísz-keresztszalag, Budapest Főváros XIII. kerület címere, címerrel díszített zászlója, címerrel díszített ajándéktárgya, címert ábrázoló plakettje, jelvénye emléktárgyként bel- és külföldi állampolgárnak, szervezetnek, testvérvárosnak, testvérkerületnek, delegációnak adományozható.13

(2) Az emléktárgyakat a polgármester, valamint a jegyző adományozhatja.

IV. Az I-III. fejezetben szereplő helyi kitüntető cím és helyi kitüntetések adományozására vonatkozó eljárás14

11. § A cím és kitüntetések adományozására – az adományozást megelőző 60. napig – írásban javaslatot tehetnek:

(1) „Budapest Főváros XIII. kerület Díszpolgára” címre:

a) önkormányzati képviselők,

b) Képviselő-testület15 állandó bizottságai,

c) polgármester,

d) kisebbségi önkormányzatok testülete,

e) kerületben működő civil szervezetek,

f) jegyző,

g) kerületi lakosok.16

(2)17 „Polgármesteri Dicséret” elismerésre:

a) önkormányzati képviselők,

b) szakterület szerint illetékes bizottság,

c) polgármester,

d) jegyző.

(3)18 „Budapest Főváros XIII. Kerületért” díjra:

a) önkormányzati képviselők,

b) szakterület szerint illetékes bizottság,

c) polgármester,

d) jegyző,

e) kerületben működő civil szervezetek.

12. § A javaslatnak tartalmaznia kell:

a) a javasolt személy nevét, munkahelyét, beosztását,

b) a javaslat szakmai, erkölcsi indokait,

c)19 a díszpolgári cím esetében a javasolt személy kerülethez kötődését,

d)20 a javaslatot tevő saját kezű aláírását.

13. §21 (1) A cím és a kitüntetések adományozására vonatkozó javaslatot – a „Polgármesteri Dicséret” elismerés kivételével – a polgármesterből, jegyzőből, a Képviselő-testület állandó bizottságainak elnökeiből és a képviselőcsoportok vezetőiből álló eseti bizottság nevében a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé.

(2) A javaslat elfogadásához a Képviselő-testület minősített többségi szavazata szükséges.

14. § (1) A cím és a kitüntetések adományozására minden év június 1-je alkalmából kerül sor.

(2) A díszpolgári cím és a helyi kitüntetések adományozása tekintetében az (1) bekezdésben jelzett időponttól az adományozó kivételes esetben eltérhet.22

(3) A kitüntetéseket ünnepélyes keretek között a polgármester adja át.

15. § (1) A kitüntetettek névsorát nyilván kell tartani és azt a helyben szokásos módon közzé kell tenni. A nyilvántartásról és a közzétételről a jegyző gondoskodik.

(2) A Képviselő-testület23 által alapított kitüntetések adományozásával kapcsolatos előkészítő, szervező tevékenységet a Polgármesteri Hivatal látja el.

16. § A Képviselő-testület24 a kitüntetésekkel járó pénzjutalmak összegét évente a költségvetési rendeletében határozza meg.

V. Foglalkozáshoz és tevékenységi körhöz kötött díjak alapítása és adományozásukra vonatkozó eljárás25

17. § (1) A Képviselő-testület megalapítja „Az év pedagógusa” díjat, a kerület önkormányzati fenntartású óvodáiban, általános iskoláiban, gimnáziumaiban a nevelés-oktatás területén végzett kiemelkedő pedagógiai tevékenység elismerésére.

(2) A díj odaítélése a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (I. 14.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében meghatározottak szerint történik. A díj elnyerésének feltételeit, a javaslattevők körét, a javaslattétel módját és időtartamát, a döntés meghozatalának szempontjait (a továbbiakban együtt: az adományozás rendjét) az oktatási ügyekért felelős bizottságnak a díj adományozásának rendjére vonatkozó szabályzata tartalmazza.26

(3) A díjat a polgármester a Közoktatási Konferencián adja át.

(4) „Az év pedagógusa” díjjal az adományozást igazoló oklevél és pénzjutalom jár.

(5) A Képviselő-testület a díjjal járó pénzjutalom összegét minden évben a költségvetési rendeletében határozza meg.

(6) A díj legfeljebb öt személy részére adományozható.

18. § (1) A Képviselő-testület megalapítja „Az év egészségügyi dolgozója” díjat a XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság keretein belül tevékenykedő azon orvosok és egészségügyi szakdolgozók (védőnő, gyógytornász, szakasszisztens, asszisztens), továbbá háziorvosok és házi gyermekorvosok munkájának elismerésére, akik kiemelkedő szakmai tevékenységükkel hozzájárulnak a kerületi lakosság egészségi állapotának javulásához.

(2) A díj odaítélése a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (I. 14.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében meghatározottak szerint történik. Az adományozás rendjét az egészségügyért felelős bizottságnak a díj adományozásának rendjére vonatkozó szabályzata tartalmazza.27

(3) A díjat minden évben „Semmelweis Nap” alkalmából a polgármester adja át.

(4) „Az év egészségügyi dolgozója” díjjal az adományozást igazoló oklevél és pénzjutalom jár.

(5) A Képviselő-testület a díjjal járó pénzjutalom összegét minden évben a költségvetési rendeletében határozza meg.

(6) A díj évente egy orvos, háziorvos vagy házi gyermekorvos és egy egészségügyi szakdolgozó részére adományozható.

19. § (1) A Képviselő-testület megalapítja „Az év üzlete” díjat annak elérése érdekében, hogy a kerületi kereskedelmi, vendéglátóipari vállalkozások nagyobb figyelmet fordítsanak a környezetvédelemre, a városkép alakítására, a köztisztaságra, a közbiztonságra, a munkavédelemre, a dolgozók szakmai képzésére és annak ösztönzésére, hogy tevékenységüket kiválóan, közmegelégedésre végezzék.

(2) A díj odaítélése a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (I. 14.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében meghatározottak szerint történik. Az adományozás rendjét a kereskedelmi ügyekért felelős bizottságnak a díj adományozásának rendjére vonatkozó szabályzata tartalmazza.28

(3) A díjat minden év novemberében, „Kereskedelem Napja” alkalmából a polgármester adja át.

(4) „Az év üzlete” díjjal az adományozást igazoló oklevél jár.

(5) A díj évente egy üzlet részére adományozható.

20. § (1) A Képviselő-testület megalapítja „Az év szociális munkása” díjat a kerületi fenntartású szociális és gyermekjóléti intézményekben dolgozó, folyamatosan magas színvonalú szociális, gyermekjóléti munkát végző szakképzett dolgozók munkájának elismerésére.

(2) A díj odaítélése a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (I. 14.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében meghatározottak szerint történik. Az adományozás rendjét a szociális ügyekért felelős bizottságnak a díj adományozásának rendjére vonatkozó szabályzata tartalmazza.29

(3) A díjat minden év novemberében, „Szociális munkások Napja” alkalmából a polgármester adja át.

(4) „Az év szociális munkása” díjjal az adományozást igazoló oklevél és pénzjutalom jár.

(5) A Képviselő-testület a díjjal járó pénzjutalom összegét minden évben a költségvetési rendeletében határozza meg.

(6) A díj évente egy személy részére adományozható.

21. § (1) A Képviselő-testület megalapítja az „Ember” esélyegyenlőségi díjat, azon emberek tevékenységének elismerésére, akik hozzáállásukkal, hétköznapi cselekedeteikkel az esélyegyenlőség érvényesüléséért tesznek.

(2) A díj odaítélése a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (I. 14.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében meghatározottak szerint történik. Az adományozás rendjét a szociális ügyekért felelős bizottságnak a díj adományozásának rendjére vonatkozó szabályzata tartalmazza.30

(3) A díjat minden év májusában, „Esélyegyenlőség Napja” alkalmából a polgármester adja át.

(4) Az „Ember” esélyegyenlőségi díjjal az adományozást igazoló oklevél és pénzjutalom jár.

(5) A Képviselő-testület a díjjal járó pénzjutalom összegét minden évben a költségvetési rendeletében határozza meg.

(6) A díj évente legfeljebb két személy részére adományozható.

22. § (1) A Képviselő-testület megalapítja – Dr. Sinka József Márton címzetes főjegyző emlékére és tiszteletére – a „Sinka József Márton Közigazgatási Vándordíj”-at a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek egyéni teljesítményeinek javításának, képességeik kibontakozásának, a munkatársak egymás közötti ismeretsége és elismertsége fontosságának hangsúlyozása érdekében.

(2) A díjjal a Polgármesteri Hivatal köztisztviselője jutalmazható.

(3) A „Sinka József Márton Közigazgatási Vándordíj”-at az a köztisztviselő nyeri el, akit a legtöbb munkatárs ajánlott a díjra érdemesnek.

(4) Az ajánlás joga a tisztségviselőket és a Munka Törvénykönyvének hatálya alá tartozó munkavállalókat is megilleti. Minden munkatárs egy személyt ajánlhat. Az ajánlás minden év május 17. napjától május 31. napjáig tart.

(5) A díjat minden évben a „Köztisztviselők Napja” alkalmából tartandó ünnepségen a jegyző adja át.

(6) A „Sinka József Márton Közigazgatási Vándordíj” a Polgármesteri Hivatalban elhelyezett, vésettel díszített serleg, melyre az évszám feltüntetése mellett a díjazott köztisztviselő neve kerül. A díjjal a serleg kicsinyített mása és pénzjutalom jár.

(7) A Képviselő-testület a díjjal járó pénzjutalom összegét minden évben a költségvetési rendeletében határozza meg.

(8) A díj évente egy személy részére adományozható.

23. § (1) A Képviselő-testület megalapítja a „XIII. Kerületi Irodalmi Díj”-at a kerületi írók, költők munkásságának elismerésére.

(2) A díj a SZEM által minden év áprilisában, a „Költészet Napja” alkalmából meghirdetett pályázat alapján nyerhető el.31

(3) A díj odaítélése a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (I. 14.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében meghatározottak szerint történik. Az adományozás rendjét a kulturális ügyekért felelős bizottságnak a díj adományozásának rendjére vonatkozó szabályzata és a pályázati kiírás tartalmazza.32

(4) A díjat a kerület decemberi évzáró ünnepségén a polgármester adja át.

(5) A „XIII. Kerületi Irodalmi Díj” kitüntetettjének az adományozást igazoló oklevél és pénzjutalom jár.

(6) A Képviselő-testület a díjjal járó pénzjutalom összegét minden évben a költségvetési rendeletében határozza meg.

(7) A díj évente legfeljebb 3 személy részére adományozható.

Záró rendelkezés

24. §33 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg az 54/1995.(XI.27.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet hatályát veszti.

Dr. Sinka József s. k. Dr. Tóth József s. k.
jegyző polgármester

1
A bevezető részt a 14/2008. (V. 30.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet 1. §-a módosította; a rendelkezés 2008. június 1-jével hatályos.
2
A paragrafust a 14/2008. (V. 30.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet 5. §-a módosította; a rendelkezés 2008. június 1-jével hatályos.
3
A paragrafust a 2/2003.(I.13.)Ö.K. számú rendelet 1. §-a egészítette ki.
4
A bekezdést a 14/2011. (III. 18.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése módosította; a rendelkezés 2011. április 1-jével hatályos.
5
A bekezdést a 14/2011. (III. 18.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése módosította; a rendelkezés 2011. április 1-jével hatályos.
6
A bekezdést a 14/2011. (III. 18.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdése iktatta be; a rendelkezés 2011. április 1-jével hatályos.
7
A paragrafust a 14/2008. (V. 30.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet 5. §-a módosította; a rendelkezés 2008. június 1-jével hatályos.
8
A bekezdést a 22/2007. (VI. 29.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet 3. §-a módosította; a rendelkezés 2007. július 1-jével hatályos. A paragrafust a 14/2008. (V. 30.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet 5. §-a módosította; a rendelkezés 2008. június 1-jével hatályos.
9
A bekezdést a 14/2011. (III. 18.) önkormányzati rendelet 2. §-a iktatta be; a rendelkezés 2011. április 1-jével hatályos.
10
A paragrafust a 42/2012. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította; a rendelkezés 2013. január 1-jével hatályos.
11
A paragrafust a 2/2003.(I.13.)Ö.K. számú rendelet 3.§-a módosította.
12
A paragrafust a 14/2011. (III. 18.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította; a rendelkezés 2011. április 1-jével hatályos.
13
A bekezdést a 2/2003.(I.13.)Ö.K. számú rendelet 5. §-a módosította.
14
A címet a 14/2008. (V. 30.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet 2. §-a módosította; a rendelkezés 2008. június 1-jével hatályos.
15
A pontot a 14/2008. (V. 30.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet 5. §-a módosította; a rendelkezés 2008. június 1-jével hatályos.
16
A 11. § első mondatát, illetve (1) bekezdését a 2/2003. (I. 13.) Ö.K. számú rendelet 6. §-a módosította.
17
A bekezdést a 22/2007. (VI. 29.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet 1. §-a módosította; a rendelkezés 2007. július 1-jén lép hatályba.
18
A bekezdést a 22/2007. (VI. 29.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet 2. §-a iktatta be; a rendelkezés 2007.július 1-jén lép hatályba.
19
A c/ pontot a 2/2003.(I.13.)Ö.K. számú rendelet 7. §-a iktatta be.
20
A pontot 14/2011. (III. 18.) önkormányzati rendelet 4. §-a iktatta be; a rendelkezés 2011. április 1-jével hatályos.
21
A paragrafust a 14/2008. (V. 30.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet 5. §-a módosította; a rendelkezés 2008. június 1-jével hatályos.
22
A bekezdést a 2/2003.(I.13.)Ö.K. számú rendelet 8. §-a módosította.
23
A bekezdést a 14/2008. (V. 30.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet 5. §-a módosította; a rendelkezés 2008. június 1-jével hatályos.
24
A paragrafust a 14/2008. (V. 30.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet 5. §-a módosította; a rendelkezés 2008. június 1-jével hatályos.
25
A fejezetet a 14/2008. (V. 30.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet 3. §-a iktatta be; a rendelkezés 2008. június 1-jével hatályos.
26
A bekezdést a 42/2012. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította; a rendelkezés 2013. január 1-jével hatályos.
27
A bekezdést a 42/2012. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította; a rendelkezés 2013. január 1-jével hatályos.
28
A bekezdést a 42/2012. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 4. §-a módosította; a rendelkezés 2013. január 1-jével hatályos.
29
A bekezdést a 42/2012. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 5. §-a módosította; a rendelkezés 2013. január 1-jével hatályos.
30
A bekezdést a 42/2012. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 6. §-a módosította; a rendelkezés 2013. január 1-jével hatályos.
31
A bekezdést a 14/2011. (III. 18.) önkormányzati rendelet 10. §-a módosította; a rendelkezés 2011. április 1-jével hatályos.
32
A bekezdést a 42/2012. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 7. §-a módosította; a rendelkezés 2013. január 1-jével hatályos.
33
A paragrafus számozását és szövegét a 14/2008. (V. 30.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet 4. §-a módosította; a rendelkezés 2008. június 1-jével hatályos.

Vissza

Díjaink, elismeréseink