XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió

https://www.budapest13.hu/rendelet/1995-46/

Témák A-Z

46/1995. (X. 27.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet

az önkormányzati jelképekről és azok használatáról


46/1995. (X. 27.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet

az önkormányzati jelképekről és azok használatáról

A Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat az 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdésének a) és a 10. § c) pontjában biztosított jogkörében az Önkormányzat jelképeiről, azok használatának rendjéről az alábbi rendeletet alkotja.

Az Önkormányzat jelképei

1. § (1) Az Önkormányzat jelképei: a kerület történelmi múltjára, fejlődésére utaló Budapest Főváros XIII. kerület címere, zászlója és pecsétje.

(2)1 A jelképek megjelenítik a XIII. kerületnek más közigazgatási egységtől megkülönböztető jellemzőit, a kerülethez tartozás kinyilvánításának eszközei. A jelképek méltóságának megóvása érdekében azok csak a tekintélyük megőrzése mellett használhatóak fel.

A címer leírása

2. § A Budapest Főváros XIII. kerület címere: Álló csücsköstalpú pajzs. Benne a meghatározó színek a vörös, ezüst, kiegészítő színek kék és arany. Címer képek: nyolc karú fogaskerék, öt soros sakkozás, kék pólya vizával centrális elhelyezkedésben, nyolc soros pólya, kétágú horgony köréje csavarodó kötélvéggel, kiterjesztett szárnyú angyal.

A címer használatának köre és szabályai

3. § (1) A Budapest Főváros XIII. kerület címerét, mint az Önkormányzatra utaló jelképet vagy díszítő motívumot – kicsinyített és nagyított formában – használni lehet:

a) az Önkormányzat körpecsétjén, amely pecsétnyomó, legkisebb 40 mm átmérőjű. A címer a kör alakú rajzolat felső kétharmadában helyezkedik el, alatta BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT körirattal ellátva;

b) zászlaján;

c) a Képviselő-testületnek, illetve tagjainak, a polgármesternek, a Képviselő-testület bizottságainak, a jegyzőnek, az alpolgármester(ek)nek, az aljegyzőnek, a Polgármesteri Hivatalnak, az Önkormányzat vállalatainak, intézményeinek készített levélpapírok fejlécén és borítékján;

d) a c) pontban felsorolt személyeknek, illetve szervek vezetőinek, a Polgármesteri Hivatal osztályvezetőinek, csoportvezetőinek és a jogi képviseletet ellátó köztisztviselőinek névjegyein;2

e3) a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak arcképes igazolványain és a Polgármesteri Hivatal épületébe belépésre jogosító mágneskártyákon;

f) az Önkormányzat által adományozott díszokleveleken, emléklapokon, kitüntető vagy emlékérmeken;

g) a Polgármesteri Hivatal épületének bejáratánál, a Képviselő-testület tanácskozó termében, a polgármester, az alpolgármester(ek), a jegyző (aljegyző) irodahelyiségeiben, a házasságkötő teremben;

h) az Önkormányzat intézményeinek bejáratánál és vezetőinek irodahelyiségeiben;

i) az önkormányzat és szervei által megjelentetett, a kerület életével foglalkozó kiadványokon, meghívókon, emléktárgyakon;

j4) a helyi kisebbségi Önkormányzat körpecsétjén, levélpapírjának fejlécén, borítékján, a helyi kisebbségi önkormányzati képviselők névjegyein;

k5) az önkormányzat és intézményei sajtótermékei címfeliratán;

l)6 az önkormányzat és intézményei által kiadott írott és elektronikus média bármely formájában.

(2) A Budapest Főváros XIII. kerület címerével ellátott körpecsét az Önkormányzat és más bel-, illetve külföldi önkormányzatok közötti kapcsolatokban protokolláris célból, illetőleg kiemelt jelentőségű szerződések, megállapodások hitelesítésekor, valamint az Önkormányzat belső működésével és szervezeti felépítésével kapcsolatos rendelkezések, kitüntető oklevelek hitelesítésekor használható.

(3) A Budapest Főváros XIII. kerület címerével ellátott körpecsét hatósági eljárás során nem alkalmazható.

(4)7 A Budapest Főváros XIII. kerület címerének más címerrel, jelképpel, felirattal, logóval – kivéve a Magyar Köztársaság címerét, valamint, ha azt a felsőbb szintű jogszabályok engedélyezik vagy tiltják – történő együttes használatát és megjelenítését a jegyző javaslatára a polgármester engedélyezi.

4. § (1) A 3. § (1) és (2) bekezdésében leírt felhasználásról a felhasználó bejelentési kötelezettséggel tartozik.

(2) A bejelentést írásban vagy szóban Budapest Főváros XIII. kerület Önkormányzat jegyzőjénél kell tenni.

5. § (1) A 3. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározottakon kívül más természetes és jogi személy számára az általuk készített – XIII. kerülettel, a XIII. kerület lakosságának életével kapcsolatba hozható – kiadványokon, tárgyakon, termékeken, eszközökön a XIII. kerület címerének használatát (reklám célú felhasználás esetén is) kérelemre a jegyző javaslata alapján a polgármester engedélyezi.

(2) Kereskedelmi és reklám célú felhasználás esetén a címer használatáért díjat kell fizetni. A díj mértékét a jegyző javaslatára a polgármester állapítja meg.

(3) A díj megállapítása történhet egyösszegben, évi átalány formájában vagy az elért árbevétel arányában.

6. § (1) A címer használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a kérelmező megnevezését, címét;

b) a címerhasználat célját;

c) az előállítani kívánt mennyiséget;

d) a címer előállításának anyagát;

e) terjesztés, illetve forgalombahozatal esetén ennek módját;

f) a használat időtartamát;

g) a címerrel díszítendő tárgy mintapéldányát (rajz, fotó, stb.);

h) a felhasználásért felelős személy megnevezését.

(2) A kérelmet az Önkormányzat jegyzőjéhez kell benyújtani.

(3) A címer használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:

a) a címer használatára jogosult személy vagy szerv megnevezését és címét;

b) az engedélyezett felhasználás célját;

c) az előállításra engedélyezett mennyiséget;

d) az előállítás anyagát;

e) a felhasználás idejét, illetve az engedély érvényességének időtartamát;

f) a terjesztés, a forgalombahozatal módjára vonatkozó esetleges kikötéseket;

g) a címer felhasználásáért felelős személy megnevezését;

h) amennyiben a címer használatáért díjat kell fizetni, annak összegét.

(4) A kiadott engedélyekről a Polgármesteri Hivatal jegyzői irodája nyilvántartást vezet.

(5) Az engedélytől eltérő használat esetén a polgármester az engedélyt visszavonhatja.

7. § (1) A Budapest Főváros XIII. kerület címerének kicsinyítése csak olyan mértékű lehet, hogy a címer elemei, szimbólumai, színei jól felismerhetőek legyenek és megfeleljenek az e rendelet 2. §-ában szereplő leírásnak.

(2) Amennyiben nincs lehetőség a Budapest Főváros XIII. kerület címerének eredeti színben való ábrázolására, akkor az csak a hordozó tárgy anyagának színében, de a heraldika általános szabályainak és színjelzéseinek megtartásával történhet.

8. § A címer eredeti rajzolatát ábrázoló színes hiteles mintapéldányt, amely bronzból készült, a polgármester őrzi.

9. § (1) A kerület zászlója 1:2 arányú (fektetett téglalap) vörös és kék színű három oldalán váltakozó ezüst és fehér farkasfogakkal díszítve. A téglalap rövidebbik oldala 1 m. A zászló méretében lekicsinyítve, alsó részen ezüst rojttal ellátva állványon elhelyezve díszzászlóként is használható. A zászló rúd felőli részén elhelyezhető a kerület címere, a pajzs felett a felirat: BUDAPEST XIII. KERÜLET.

(2) A zászlórúd fa, illetve fehér színű.8

(3) Az Önkormányzat zászlóját állandó jelleggel a képviselő-testületi ülésteremben kell elhelyezni.9

A zászló használata

10. § (1) A zászló használható:

a) hivatalos állami ünnepek alkalmával a Magyar Köztársaság zászlójával együtt;

b) a kerület, illetve a főváros életében jelentős események, ünnepségek és rendezvények alkalmából más hivatalos zászlóval (zászlókkal) együtt;

c) a Képviselő-testület ülései alkalmával önállóan az ülés helyszínén;

d) nemzeti, fővárosi, illetve kerületi gyászesemény alkalmával a fekete zászlókkal együtt, félárbocra eresztve;

e) minden, a kerülettel összefüggő vagy az Önkormányzat részvételével rendezett eseményen;

f)10 a rendelet 3. § (1) bekezdés g) pontjában felsorolt helyeken.

(2)11 A Kerületi Emlékhelyen kizárólag a Kerületi Emlékhelyről szóló önkormányzati rendelet szerinti zászlók kitűzése megengedett.

(3)12 A zászlót a kerület közigazgatási területén belüli közterületeken 1,5 m széles és 3 méter hosszú méretben egységes, állandó közterületi elhelyezésre alkalmas kivitelben a jegyző javaslatára a polgármester helyeztetheti el.

(4) A zászló előállításának engedélyezésére a címerre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

11. § (1) Aki a Budapest Főváros XIII. kerület jelképeit jogosulatlanul, az engedélytől eltérő, a közösséget sértő, illetőleg az 1. § (2) bekezdésében foglaltakkal ellentétes módon használja fel, szabálysértést követ el, és 30.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.13

(2) Azt a dolgot, amellyel a szabálysértést elkövették, el kell kobozni.

12. § Ezen önkormányzati rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Dr. Sinka József s.k.

Dr. Tóth József

jegyző

polgármester

1

A bekezdést a 3/2003.(I.13.)Ö.K. számú rendelet 1. §-a iktatta be.

2

A d) pontot az 58/2001.(XII.20.)Ö.K. sz. rendelet 4. § (1) bekezdése módosította.

3

Az e) pontot az 58/2001.(XII.20.)Ö.K. sz. rendelet 4. § (2) bekezdése iktatta be; ezzel egyidejűleg az eredeti e)-i) pontok jelölését f)-j)-re változtatta. A pontot a 3/2003.(I.13.)Ö.K. számú rendelet 2. § (1) bekezdése egészítette ki.

4

A pontot a 11/1999.(III.18.)Ö.K. sz. rendelet 3. § (1) bekezdése iktatta be.

5

A pontot a 3/2003.(I.13.)Ö.K. sz. rendelet 2. § (2) bekezdése iktatta be.

6

A pontot a 3/2003.(I.13.)Ö.K. sz. rendelet 2. § (2) bekezdése iktatta be.

7

A bekezdést a 3/2003.(I.13.)Ö.K. sz. rendelet 2. § (3) bekezdése iktatta be.

8

A bekezdést az 58/2001.(XII.20.)Ö.K. sz. rendelet 4. § (3) bekezdése módosította.

9

A bekezdést a 3/2003. (I.13.)Ö.K. számú rendelet 3. §-a módosította.

10

A pontot a 3/2003 (I.13.)Ö.K. számú rendelet 4.§-a iktatta be.

11

A (2) bekezdést a 9/2001. (III. 26.)Ö.K. sz. rendelet 4. § (3) bekezdése iktatta be; a rendelkezés 2001. június 1-jén lép hatályba.

12

A bekezdést az 58/2001. (XII.20.)Ö.K. sz. rendelet 4. § (4) bekezdése iktatta be; ezzel egyidejűleg az eredeti (3) bekezdést (4) bekezdésre módosította.

13

A bekezdés szövegét az 5/2000. (II.15.)Ö.K. sz. rendelet 1. §-a módosította, a rendelkezés 2000. március 1-jén lép hatályba. A bekezdést a 3/2003. (I. 13.)Ö.K. számú rendelet 5. §-a módosította.

46/1995. (X. 27.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet

az önkormányzati jelképekről és azok használatáról

A Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat az 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdésének a) és a 10. § c) pontjában biztosított jogkörében az Önkormányzat jelképeiről, azok használatának rendjéről az alábbi rendeletet alkotja.

Az Önkormányzat jelképei

1. § (1) Az Önkormányzat jelképei: a kerület történelmi múltjára, fejlődésére utaló Budapest Főváros XIII. kerület címere, zászlója és pecsétje.

(2)1 A jelképek megjelenítik a XIII. kerületnek más közigazgatási egységtől megkülönböztető jellemzőit, a kerülethez tartozás kinyilvánításának eszközei. A jelképek méltóságának megóvása érdekében azok csak a tekintélyük megőrzése mellett használhatóak fel.

A címer leírása

2. § A Budapest Főváros XIII. kerület címere: Álló csücsköstalpú pajzs. Benne a meghatározó színek a vörös, ezüst, kiegészítő színek kék és arany. Címer képek: nyolc karú fogaskerék, öt soros sakkozás, kék pólya vizával centrális elhelyezkedésben, nyolc soros pólya, kétágú horgony köréje csavarodó kötélvéggel, kiterjesztett szárnyú angyal.

A címer használatának köre és szabályai

3. § (1) A Budapest Főváros XIII. kerület címerét, mint az Önkormányzatra utaló jelképet vagy díszítő motívumot – kicsinyített és nagyított formában – használni lehet:

a) az Önkormányzat körpecsétjén, amely pecsétnyomó, legkisebb 40 mm átmérőjű. A címer a kör alakú rajzolat felső kétharmadában helyezkedik el, alatta BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT körirattal ellátva;

b) zászlaján;

c) a Képviselő-testületnek, illetve tagjainak, a polgármesternek, a Képviselő-testület bizottságainak, a jegyzőnek, az alpolgármester(ek)nek, az aljegyzőnek, a Polgármesteri Hivatalnak, az Önkormányzat vállalatainak, intézményeinek készített levélpapírok fejlécén és borítékján;

d) a c) pontban felsorolt személyeknek, illetve szervek vezetőinek, a Polgármesteri Hivatal osztályvezetőinek, csoportvezetőinek és a jogi képviseletet ellátó köztisztviselőinek névjegyein;2

e3) a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak arcképes igazolványain és a Polgármesteri Hivatal épületébe belépésre jogosító mágneskártyákon;

f) az Önkormányzat által adományozott díszokleveleken, emléklapokon, kitüntető vagy emlékérmeken;

g) a Polgármesteri Hivatal épületének bejáratánál, a Képviselő-testület tanácskozó termében, a polgármester, az alpolgármester(ek), a jegyző (aljegyző) irodahelyiségeiben, a házasságkötő teremben;

h) az Önkormányzat intézményeinek bejáratánál és vezetőinek irodahelyiségeiben;

i) az önkormányzat és szervei által megjelentetett, a kerület életével foglalkozó kiadványokon, meghívókon, emléktárgyakon;

j4) a helyi kisebbségi Önkormányzat körpecsétjén, levélpapírjának fejlécén, borítékján, a helyi kisebbségi önkormányzati képviselők névjegyein;

k5) az önkormányzat és intézményei sajtótermékei címfeliratán;

l)6 az önkormányzat és intézményei által kiadott írott és elektronikus média bármely formájában.

(2) A Budapest Főváros XIII. kerület címerével ellátott körpecsét az Önkormányzat és más bel-, illetve külföldi önkormányzatok közötti kapcsolatokban protokolláris célból, illetőleg kiemelt jelentőségű szerződések, megállapodások hitelesítésekor, valamint az Önkormányzat belső működésével és szervezeti felépítésével kapcsolatos rendelkezések, kitüntető oklevelek hitelesítésekor használható.

(3) A Budapest Főváros XIII. kerület címerével ellátott körpecsét hatósági eljárás során nem alkalmazható.

(4)7 A Budapest Főváros XIII. kerület címerének más címerrel, jelképpel, felirattal, logóval – kivéve a Magyar Köztársaság címerét, valamint, ha azt a felsőbb szintű jogszabályok engedélyezik vagy tiltják – történő együttes használatát és megjelenítését a jegyző javaslatára a polgármester engedélyezi.

4. § (1) A 3. § (1) és (2) bekezdésében leírt felhasználásról a felhasználó bejelentési kötelezettséggel tartozik.

(2) A bejelentést írásban vagy szóban Budapest Főváros XIII. kerület Önkormányzat jegyzőjénél kell tenni.

5. § (1) A 3. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározottakon kívül más természetes és jogi személy számára az általuk készített – XIII. kerülettel, a XIII. kerület lakosságának életével kapcsolatba hozható – kiadványokon, tárgyakon, termékeken, eszközökön a XIII. kerület címerének használatát (reklám célú felhasználás esetén is) kérelemre a jegyző javaslata alapján a polgármester engedélyezi.

(2) Kereskedelmi és reklám célú felhasználás esetén a címer használatáért díjat kell fizetni. A díj mértékét a jegyző javaslatára a polgármester állapítja meg.

(3) A díj megállapítása történhet egyösszegben, évi átalány formájában vagy az elért árbevétel arányában.

6. § (1) A címer használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a kérelmező megnevezését, címét;

b) a címerhasználat célját;

c) az előállítani kívánt mennyiséget;

d) a címer előállításának anyagát;

e) terjesztés, illetve forgalombahozatal esetén ennek módját;

f) a használat időtartamát;

g) a címerrel díszítendő tárgy mintapéldányát (rajz, fotó, stb.);

h) a felhasználásért felelős személy megnevezését.

(2) A kérelmet az Önkormányzat jegyzőjéhez kell benyújtani.

(3) A címer használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:

a) a címer használatára jogosult személy vagy szerv megnevezését és címét;

b) az engedélyezett felhasználás célját;

c) az előállításra engedélyezett mennyiséget;

d) az előállítás anyagát;

e) a felhasználás idejét, illetve az engedély érvényességének időtartamát;

f) a terjesztés, a forgalombahozatal módjára vonatkozó esetleges kikötéseket;

g) a címer felhasználásáért felelős személy megnevezését;

h) amennyiben a címer használatáért díjat kell fizetni, annak összegét.

(4) A kiadott engedélyekről a Polgármesteri Hivatal jegyzői irodája nyilvántartást vezet.

(5) Az engedélytől eltérő használat esetén a polgármester az engedélyt visszavonhatja.

7. § (1) A Budapest Főváros XIII. kerület címerének kicsinyítése csak olyan mértékű lehet, hogy a címer elemei, szimbólumai, színei jól felismerhetőek legyenek és megfeleljenek az e rendelet 2. §-ában szereplő leírásnak.

(2) Amennyiben nincs lehetőség a Budapest Főváros XIII. kerület címerének eredeti színben való ábrázolására, akkor az csak a hordozó tárgy anyagának színében, de a heraldika általános szabályainak és színjelzéseinek megtartásával történhet.

8. § A címer eredeti rajzolatát ábrázoló színes hiteles mintapéldányt, amely bronzból készült, a polgármester őrzi.

9. § (1) A kerület zászlója 1:2 arányú (fektetett téglalap) vörös és kék színű három oldalán váltakozó ezüst és fehér farkasfogakkal díszítve. A téglalap rövidebbik oldala 1 m. A zászló méretében lekicsinyítve, alsó részen ezüst rojttal ellátva állványon elhelyezve díszzászlóként is használható. A zászló rúd felőli részén elhelyezhető a kerület címere, a pajzs felett a felirat: BUDAPEST XIII. KERÜLET.

(2) A zászlórúd fa, illetve fehér színű.8

(3) Az Önkormányzat zászlóját állandó jelleggel a képviselő-testületi ülésteremben kell elhelyezni.9

A zászló használata

10. § (1) A zászló használható:

a) hivatalos állami ünnepek alkalmával a Magyar Köztársaság zászlójával együtt;

b) a kerület, illetve a főváros életében jelentős események, ünnepségek és rendezvények alkalmából más hivatalos zászlóval (zászlókkal) együtt;

c) a Képviselő-testület ülései alkalmával önállóan az ülés helyszínén;

d) nemzeti, fővárosi, illetve kerületi gyászesemény alkalmával a fekete zászlókkal együtt, félárbocra eresztve;

e) minden, a kerülettel összefüggő vagy az Önkormányzat részvételével rendezett eseményen;

f)10 a rendelet 3. § (1) bekezdés g) pontjában felsorolt helyeken.

(2)11 A Kerületi Emlékhelyen kizárólag a Kerületi Emlékhelyről szóló önkormányzati rendelet szerinti zászlók kitűzése megengedett.

(3)12 A zászlót a kerület közigazgatási területén belüli közterületeken 1,5 m széles és 3 méter hosszú méretben egységes, állandó közterületi elhelyezésre alkalmas kivitelben a jegyző javaslatára a polgármester helyeztetheti el.

(4) A zászló előállításának engedélyezésére a címerre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

11. § (1) Aki a Budapest Főváros XIII. kerület jelképeit jogosulatlanul, az engedélytől eltérő, a közösséget sértő, illetőleg az 1. § (2) bekezdésében foglaltakkal ellentétes módon használja fel, szabálysértést követ el, és 30.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.13

(2) Azt a dolgot, amellyel a szabálysértést elkövették, el kell kobozni.

12. § Ezen önkormányzati rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

13. §14 E rendelet az Európai Parlament és a Tanács belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvének való megfelelést szolgálja.

Dr. Sinka József s.k.

Dr. Tóth József

jegyző

polgármester

1

A bekezdést a 3/2003.(I.13.)Ö.K. számú rendelet 1. §-a iktatta be.

2

A d) pontot az 58/2001.(XII.20.)Ö.K. sz. rendelet 4. § (1) bekezdése módosította.

3

Az e) pontot az 58/2001.(XII.20.)Ö.K. sz. rendelet 4. § (2) bekezdése iktatta be; ezzel egyidejűleg az eredeti e)-i) pontok jelölését f)-j)-re változtatta. A pontot a 3/2003.(I.13.)Ö.K. számú rendelet 2. § (1) bekezdése egészítette ki.

4

A pontot a 11/1999.(III.18.)Ö.K. sz. rendelet 3. § (1) bekezdése iktatta be.

5

A pontot a 3/2003.(I.13.)Ö.K. sz. rendelet 2. § (2) bekezdése iktatta be.

6

A pontot a 3/2003.(I.13.)Ö.K. sz. rendelet 2. § (2) bekezdése iktatta be.

7

A bekezdést a 3/2003.(I.13.)Ö.K. sz. rendelet 2. § (3) bekezdése iktatta be.

8

A bekezdést az 58/2001.(XII.20.)Ö.K. sz. rendelet 4. § (3) bekezdése módosította.

9

A bekezdést a 3/2003. (I.13.)Ö.K. számú rendelet 3. §-a módosította.

10

A pontot a 3/2003 (I.13.)Ö.K. számú rendelet 4.§-a iktatta be.

11

A (2) bekezdést a 9/2001. (III. 26.)Ö.K. sz. rendelet 4. § (3) bekezdése iktatta be; a rendelkezés 2001. június 1-jén lép hatályba.

12

A bekezdést az 58/2001. (XII.20.)Ö.K. sz. rendelet 4. § (4) bekezdése iktatta be; ezzel egyidejűleg az eredeti (3) bekezdést (4) bekezdésre módosította.

13

A bekezdés szövegét az 5/2000. (II.15.)Ö.K. sz. rendelet 1. §-a módosította, a rendelkezés 2000. március 1-jén lép hatályba. A bekezdést a 3/2003. (I. 13.)Ö.K. számú rendelet 5. §-a módosította.

14

A paragrafust a 28/2009. (X. 12.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet 1. § i) pontja iktatta be; a rendelkezés 2009. október 20-ával hatályos.

 

A szöveg időállapota: 2011.V.15. –
Időállapot váltás: 2003.I.13. – 2009.X.19.
2009.X.20. – 2011.V.14.
2011.V.15. –

 


46/1995. (X. 27.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet

az önkormányzati jelképekről és azok használatáról

A Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat az 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdésének a) és a 10. § c) pontjában biztosított jogkörében az Önkormányzat jelképeiről, azok használatának rendjéről az alábbi rendeletet alkotja.

Az Önkormányzat jelképei

1. § (1) Az Önkormányzat jelképei: a kerület történelmi múltjára, fejlődésére utaló Budapest Főváros XIII. kerület címere, zászlója és pecsétje.

(2)1 A jelképek megjelenítik a XIII. kerületnek más közigazgatási egységtől megkülönböztető jellemzőit, a kerülethez tartozás kinyilvánításának eszközei. A jelképek méltóságának megóvása érdekében azok csak a tekintélyük megőrzése mellett használhatóak fel.

A címer leírása

2. § A Budapest Főváros XIII. kerület címere: Álló csücsköstalpú pajzs. Benne a meghatározó színek a vörös, ezüst, kiegészítő színek kék és arany. Címer képek: nyolc karú fogaskerék, öt soros sakkozás, kék pólya vizával centrális elhelyezkedésben, nyolc soros pólya, kétágú horgony köréje csavarodó kötélvéggel, kiterjesztett szárnyú angyal.

A címer használatának köre és szabályai

3. § (1) A Budapest Főváros XIII. kerület címerét, mint az Önkormányzatra utaló jelképet vagy díszítő motívumot – kicsinyített és nagyított formában – használni lehet:

a) az Önkormányzat körpecsétjén, amely pecsétnyomó, legkisebb 40 mm átmérőjű. A címer a kör alakú rajzolat felső kétharmadában helyezkedik el, alatta BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT körirattal ellátva;

b) zászlaján;

c) a Képviselő-testületnek, illetve tagjainak, a polgármesternek, a Képviselő-testület bizottságainak, a jegyzőnek, az alpolgármester(ek)nek, az aljegyzőnek, a Polgármesteri Hivatalnak, az Önkormányzat vállalatainak, intézményeinek készített levélpapírok fejlécén és borítékján;

d) a c) pontban felsorolt személyeknek, illetve szervek vezetőinek, a Polgármesteri Hivatal osztályvezetőinek, csoportvezetőinek és a jogi képviseletet ellátó köztisztviselőinek névjegyein;2

e3) a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak arcképes igazolványain és a Polgármesteri Hivatal épületébe belépésre jogosító mágneskártyákon;

f) az Önkormányzat által adományozott díszokleveleken, emléklapokon, kitüntető vagy emlékérmeken;

g) a Polgármesteri Hivatal épületének bejáratánál, a Képviselő-testület tanácskozó termében, a polgármester, az alpolgármester(ek), a jegyző (aljegyző) irodahelyiségeiben, a házasságkötő teremben;

h) az Önkormányzat intézményeinek bejáratánál és vezetőinek irodahelyiségeiben;

i) az önkormányzat és szervei által megjelentetett, a kerület életével foglalkozó kiadványokon, meghívókon, emléktárgyakon;

j4) a helyi kisebbségi Önkormányzat körpecsétjén, levélpapírjának fejlécén, borítékján, a helyi kisebbségi önkormányzati képviselők névjegyein;

k5) az önkormányzat és intézményei sajtótermékei címfeliratán;

l)6 az önkormányzat és intézményei által kiadott írott és elektronikus média bármely formájában.

(2) A Budapest Főváros XIII. kerület címerével ellátott körpecsét az Önkormányzat és más bel-, illetve külföldi önkormányzatok közötti kapcsolatokban protokolláris célból, vagy kiemelt jelentőségű szerződések, megállapodások hitelesítésekor, valamint az Önkormányzat belső működésével és szervezeti felépítésével kapcsolatos rendelkezések, kitüntető oklevelek hitelesítésekor használható.7

(3) A Budapest Főváros XIII. kerület címerével ellátott körpecsét hatósági eljárás során nem alkalmazható.

(4)8 A Budapest Főváros XIII. kerület címerének más címerrel, jelképpel, felirattal, logóval – kivéve a Magyar Köztársaság címerét, valamint, ha azt a felsőbb szintű jogszabályok engedélyezik vagy tiltják – történő együttes használatát és megjelenítését a jegyző javaslatára a polgármester engedélyezi.

4. § (1) A 3. § (1) és (2) bekezdésében leírt felhasználásról a felhasználó bejelentési kötelezettséggel tartozik.

(2) A bejelentést írásban vagy szóban Budapest Főváros XIII. kerület Önkormányzat jegyzőjénél kell tenni.

5. § (1) A 3. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározottakon kívül más természetes és jogi személy számára az általuk készített – XIII. kerülettel, a XIII. kerület lakosságának életével kapcsolatba hozható – kiadványokon, tárgyakon, termékeken, eszközökön a XIII. kerület címerének használatát (reklám célú felhasználás esetén is) kérelemre a jegyző javaslata alapján a polgármester engedélyezi.

(2) Kereskedelmi és reklám célú felhasználás esetén a címer használatáért díjat kell fizetni. A díj mértékét a jegyző javaslatára a polgármester állapítja meg.

(3) A díj megállapítása történhet egyösszegben, évi átalány formájában vagy az elért árbevétel arányában.

6. § (1) A címer használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a kérelmező megnevezését, címét;

b) a címerhasználat célját;

c) az előállítani kívánt mennyiséget;

d) a címer előállításának anyagát;

e) terjesztés, illetve forgalombahozatal esetén ennek módját;

f) a használat időtartamát;

g) a címerrel díszítendő tárgy mintapéldányát (rajz, fotó, stb.);

h) a felhasználásért felelős személy megnevezését.

(2) A kérelmet az Önkormányzat jegyzőjéhez kell benyújtani.

(3) A címer használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:

a) a címer használatára jogosult személy vagy szerv megnevezését és címét;

b) az engedélyezett felhasználás célját;

c) az előállításra engedélyezett mennyiséget;

d) az előállítás anyagát;

e) a felhasználás idejét, illetve az engedély érvényességének időtartamát;

f) a terjesztés, a forgalombahozatal módjára vonatkozó esetleges kikötéseket;

g) a címer felhasználásáért felelős személy megnevezését;

h) amennyiben a címer használatáért díjat kell fizetni, annak összegét.

(4) A kiadott engedélyekről a Polgármesteri Hivatal jegyzői irodája nyilvántartást vezet.

(5) Az engedélytől eltérő használat esetén a polgármester az engedélyt visszavonhatja.

7. § (1) A Budapest Főváros XIII. kerület címerének kicsinyítése csak olyan mértékű lehet, hogy a címer elemei, szimbólumai, színei jól felismerhetőek legyenek és megfeleljenek az e rendelet 2. §-ában szereplő leírásnak.

(2) Amennyiben nincs lehetőség a Budapest Főváros XIII. kerület címerének eredeti színben való ábrázolására, akkor az csak a hordozó tárgy anyagának színében, de a heraldika általános szabályainak és színjelzéseinek megtartásával történhet.

8. § A címer eredeti rajzolatát ábrázoló színes hiteles mintapéldányt, amely bronzból készült, a polgármester őrzi.

9. § (1) A kerület zászlója 1:2 arányú (fektetett téglalap) vörös és kék színű három oldalán váltakozó ezüst és fehér farkasfogakkal díszítve. A téglalap rövidebbik oldala 1 m. A zászló méretében lekicsinyítve, alsó részen ezüst rojttal ellátva állványon elhelyezve díszzászlóként is használható. A zászló rúd felőli részén elhelyezhető a kerület címere, a pajzs felett a felirat: BUDAPEST XIII. KERÜLET.

(2) A zászlórúd fa, illetve fehér színű.9

(3) Az Önkormányzat zászlóját állandó jelleggel a képviselő-testületi ülésteremben kell elhelyezni.10

A zászló használata

10. § (1) A zászló használható:

a) hivatalos állami ünnepek alkalmával a Magyar Köztársaság zászlójával együtt;

b) a kerület, illetve a főváros életében jelentős események, ünnepségek és rendezvények alkalmából más hivatalos zászlóval (zászlókkal) együtt;

c) a Képviselő-testület ülései alkalmával önállóan az ülés helyszínén;

d) nemzeti, fővárosi, illetve kerületi gyászesemény alkalmával a fekete zászlókkal együtt, félárbocra eresztve;

e) minden, a kerülettel összefüggő vagy az Önkormányzat részvételével rendezett eseményen;

f)11 a rendelet 3. § (1) bekezdés g) pontjában felsorolt helyeken.

(2)12 A Kerületi Emlékhelyen kizárólag a Kerületi Emlékhelyről szóló önkormányzati rendelet szerinti zászlók kitűzése megengedett.

(3)13 A zászlót a kerület közigazgatási területén belüli közterületeken 1,5 m széles és 3 méter hosszú méretben egységes, állandó közterületi elhelyezésre alkalmas kivitelben a jegyző javaslatára a polgármester helyeztetheti el.

(4) A zászló előállításának engedélyezésére a címerre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

11. § (1) Aki a Budapest Főváros XIII. kerület jelképeit jogtalanul, az engedélytől eltérő, a közösséget sértő, vagy az 1. § (2) bekezdésében foglaltakkal ellentétes módon használja fel, szabálysértést követ el és ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.14

(2) Azt a dolgot, amellyel a szabálysértést elkövették, el kell kobozni.

12. § Ezen önkormányzati rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

13. §15 E rendelet az Európai Parlament és a Tanács belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvének való megfelelést szolgálja.

Dr. Sinka József s.k. Dr. Tóth József
jegyző polgármester

1
A bekezdést a 3/2003.(I.13.)Ö.K. számú rendelet 1. §-a iktatta be.
2
A d) pontot az 58/2001.(XII.20.)Ö.K. sz. rendelet 4. § (1) bekezdése módosította.
3
Az e) pontot az 58/2001.(XII.20.)Ö.K. sz. rendelet 4. § (2) bekezdése iktatta be; ezzel egyidejűleg az eredeti e)-i) pontok jelölését f)-j)-re változtatta. A pontot a 3/2003.(I.13.)Ö.K. számú rendelet 2. § (1) bekezdése egészítette ki.
4
A pontot a 11/1999.(III.18.)Ö.K. sz. rendelet 3. § (1) bekezdése iktatta be.
5
A pontot a 3/2003.(I.13.)Ö.K. sz. rendelet 2. § (2) bekezdése iktatta be.
6
A pontot a 3/2003.(I.13.)Ö.K. sz. rendelet 2. § (2) bekezdése iktatta be.
7
A bekezdést a 17/2011. (IV. 22.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította; a rendelkezés 2011. május 15-ével hatályos.
8
A bekezdést a 3/2003.(I.13.)Ö.K. sz. rendelet 2. § (3) bekezdése iktatta be.
9
A bekezdést az 58/2001.(XII.20.)Ö.K. sz. rendelet 4. § (3) bekezdése módosította.
10
A bekezdést a 3/2003. (I.13.)Ö.K. számú rendelet 3. §-a módosította.
11
A pontot a 3/2003 (I.13.)Ö.K. számú rendelet 4.§-a iktatta be.
12
A (2) bekezdést a 9/2001. (III. 26.)Ö.K. sz. rendelet 4. § (3) bekezdése iktatta be; a rendelkezés 2001. június 1-jén lép hatályba.
13
A bekezdést az 58/2001. (XII.20.)Ö.K. sz. rendelet 4. § (4) bekezdése iktatta be; ezzel egyidejűleg az eredeti (3) bekezdést (4) bekezdésre módosította.
14
A bekezdést a 17/2011. (IV. 22.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította; a rendelkezés 2011. május 15-ével hatályos.
15
A paragrafust a 28/2009. (X. 12.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet 1. § i) pontja iktatta be; a rendelkezés 2009. október 20-ával hatályos.

46/1995. (X. 27.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet

az önkormányzati jelképekről és azok használatáról

A Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat az 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdésének a) és a 10. § c) pontjában biztosított jogkörében az Önkormányzat jelképeiről, azok használatának rendjéről az alábbi rendeletet alkotja.

Az Önkormányzat jelképei

1. § (1) Az Önkormányzat jelképei: a kerület történelmi múltjára, fejlődésére utaló Budapest Főváros XIII. kerület címere, zászlója és pecsétje.

(2)1 A jelképek megjelenítik a XIII. kerületnek más közigazgatási egységtől megkülönböztető jellemzőit, a kerülethez tartozás kinyilvánításának eszközei. A jelképek méltóságának megóvása érdekében azok csak a tekintélyük megőrzése mellett használhatóak fel.

A címer leírása

2. § A Budapest Főváros XIII. kerület címere: Álló csücsköstalpú pajzs. Benne a meghatározó színek a vörös, ezüst, kiegészítő színek kék és arany. Címer képek: nyolc karú fogaskerék, öt soros sakkozás, kék pólya vizával centrális elhelyezkedésben, nyolc soros pólya, kétágú horgony köréje csavarodó kötélvéggel, kiterjesztett szárnyú angyal.

A címer használatának köre és szabályai

3. § (1) A Budapest Főváros XIII. kerület címerét, mint az Önkormányzatra utaló jelképet vagy díszítő motívumot – kicsinyített és nagyított formában – használni lehet:

a) az Önkormányzat körpecsétjén, amely pecsétnyomó, legkisebb 40 mm átmérőjű. A címer a kör alakú rajzolat felső kétharmadában helyezkedik el, alatta BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT körirattal ellátva;

b) zászlaján;

c) a Képviselő-testületnek, illetve tagjainak, a polgármesternek, a Képviselő-testület bizottságainak, a jegyzőnek, az alpolgármester(ek)nek, az aljegyzőnek, a Polgármesteri Hivatalnak, az Önkormányzat vállalatainak, intézményeinek készített levélpapírok fejlécén és borítékján;

d) a c) pontban felsorolt személyeknek, illetve szervek vezetőinek, a Polgármesteri Hivatal osztályvezetőinek, csoportvezetőinek és a jogi képviseletet ellátó köztisztviselőinek névjegyein;2

e3) a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak arcképes igazolványain és a Polgármesteri Hivatal épületébe belépésre jogosító mágneskártyákon;

f) az Önkormányzat által adományozott díszokleveleken, emléklapokon, kitüntető vagy emlékérmeken;

g) a Polgármesteri Hivatal épületének bejáratánál, a Képviselő-testület tanácskozó termében, a polgármester, az alpolgármester(ek), a jegyző (aljegyző) irodahelyiségeiben, a házasságkötő teremben;

h) az Önkormányzat intézményeinek bejáratánál és vezetőinek irodahelyiségeiben;

i) az önkormányzat és szervei által megjelentetett, a kerület életével foglalkozó kiadványokon, meghívókon, emléktárgyakon;

j4) a helyi kisebbségi Önkormányzat körpecsétjén, levélpapírjának fejlécén, borítékján, a helyi kisebbségi önkormányzati képviselők névjegyein;

k5) az önkormányzat és intézményei sajtótermékei címfeliratán;

l)6 az önkormányzat és intézményei által kiadott írott és elektronikus média bármely formájában.

(2) A Budapest Főváros XIII. kerület címerével ellátott körpecsét az Önkormányzat és más bel-, illetve külföldi önkormányzatok közötti kapcsolatokban protokolláris célból, vagy kiemelt jelentőségű szerződések, megállapodások hitelesítésekor, valamint az Önkormányzat belső működésével és szervezeti felépítésével kapcsolatos rendelkezések, kitüntető oklevelek hitelesítésekor használható.7

(3) A Budapest Főváros XIII. kerület címerével ellátott körpecsét hatósági eljárás során nem alkalmazható.

(4)8 A Budapest Főváros XIII. kerület címerének más címerrel, jelképpel, felirattal, logóval – kivéve Magyarország címerét, valamint, ha azt a felsőbb szintű jogszabályok engedélyezik vagy tiltják – történő együttes használatát és megjelenítését a jegyző javaslatára a polgármester engedélyezi.9

4. § (1) A 3. § (1) és (2) bekezdésében leírt felhasználásról a felhasználó bejelentési kötelezettséggel tartozik.

(2) A bejelentést írásban vagy szóban Budapest Főváros XIII. kerület Önkormányzat jegyzőjénél kell tenni.

5. § (1) A 3. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározottakon kívül más természetes és jogi személy számára az általuk készített – XIII. kerülettel, a XIII. kerület lakosságának életével kapcsolatba hozható – kiadványokon, tárgyakon, termékeken, eszközökön a XIII. kerület címerének használatát (reklám célú felhasználás esetén is) kérelemre a jegyző javaslata alapján a polgármester engedélyezi.

(2) Kereskedelmi és reklám célú felhasználás esetén a címer használatáért díjat kell fizetni. A díj mértékét a jegyző javaslatára a polgármester állapítja meg.

(3) A díj megállapítása történhet egyösszegben, évi átalány formájában vagy az elért árbevétel arányában.

6. § (1) A címer használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a kérelmező megnevezését, címét;

b) a címerhasználat célját;

c) az előállítani kívánt mennyiséget;

d) a címer előállításának anyagát;

e) terjesztés, illetve forgalombahozatal esetén ennek módját;

f) a használat időtartamát;

g) a címerrel díszítendő tárgy mintapéldányát (rajz, fotó, stb.);

h) a felhasználásért felelős személy megnevezését.

(2) A kérelmet az Önkormányzat jegyzőjéhez kell benyújtani.

(3) A címer használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:

a) a címer használatára jogosult személy vagy szerv megnevezését és címét;

b) az engedélyezett felhasználás célját;

c) az előállításra engedélyezett mennyiséget;

d) az előállítás anyagát;

e) a felhasználás idejét, illetve az engedély érvényességének időtartamát;

f) a terjesztés, a forgalombahozatal módjára vonatkozó esetleges kikötéseket;

g) a címer felhasználásáért felelős személy megnevezését;

h) amennyiben a címer használatáért díjat kell fizetni, annak összegét.

(4) A kiadott engedélyekről a Polgármesteri Hivatal jegyzői irodája nyilvántartást vezet.

(5) Az engedélytől eltérő használat esetén a polgármester az engedélyt visszavonhatja.

7. § (1) A Budapest Főváros XIII. kerület címerének kicsinyítése csak olyan mértékű lehet, hogy a címer elemei, szimbólumai, színei jól felismerhetőek legyenek és megfeleljenek az e rendelet 2. §-ában szereplő leírásnak.

(2) Amennyiben nincs lehetőség a Budapest Főváros XIII. kerület címerének eredeti színben való ábrázolására, akkor az csak a hordozó tárgy anyagának színében, de a heraldika általános szabályainak és színjelzéseinek megtartásával történhet.

8. § A címer eredeti rajzolatát ábrázoló színes hiteles mintapéldányt, amely bronzból készült, a polgármester őrzi.

9. § (1) A kerület zászlója 1:2 arányú (fektetett téglalap) vörös és kék színű három oldalán váltakozó ezüst és fehér farkasfogakkal díszítve. A téglalap rövidebbik oldala 1 m. A zászló méretében lekicsinyítve, alsó részen ezüst rojttal ellátva állványon elhelyezve díszzászlóként is használható. A zászló rúd felőli részén elhelyezhető a kerület címere, a pajzs felett a felirat: BUDAPEST XIII. KERÜLET.

(2) A zászlórúd fa, illetve fehér színű.10

(3) Az Önkormányzat zászlóját állandó jelleggel a képviselő-testületi ülésteremben kell elhelyezni.11

A zászló használata

10. § (1) A zászló használható:

a) hivatalos állami ünnepek alkalmával Magyarország zászlójával együtt;12

b) a kerület, illetve a főváros életében jelentős események, ünnepségek és rendezvények alkalmából más hivatalos zászlóval (zászlókkal) együtt;

c) a Képviselő-testület ülései alkalmával önállóan az ülés helyszínén;

d) nemzeti, fővárosi, illetve kerületi gyászesemény alkalmával a fekete zászlókkal együtt, félárbocra eresztve;

e) minden, a kerülettel összefüggő vagy az Önkormányzat részvételével rendezett eseményen;

f)13 a rendelet 3. § (1) bekezdés g) pontjában felsorolt helyeken.

(2)14 A Kerületi Emlékhelyen kizárólag a Kerületi Emlékhelyről szóló önkormányzati rendelet szerinti zászlók kitűzése megengedett.

(3)15 A zászlót a kerület közigazgatási területén belüli közterületeken 1,5 m széles és 3 méter hosszú méretben egységes, állandó közterületi elhelyezésre alkalmas kivitelben a jegyző javaslatára a polgármester helyeztetheti el.

(4) A zászló előállításának engedélyezésére a címerre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

11. § (1) Aki a Budapest Főváros XIII. kerület jelképeit jogtalanul, az engedélytől eltérő, a közösséget sértő, vagy az 1. § (2) bekezdésében foglaltakkal ellentétes módon használja fel, szabálysértést követ el és ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.16

(2) Azt a dolgot, amellyel a szabálysértést elkövették, el kell kobozni.

12. § Ezen önkormányzati rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

13. §17 E rendelet az Európai Parlament és a Tanács belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvének való megfelelést szolgálja.

Dr. Sinka József s.k. Dr. Tóth József
jegyző polgármester

1
A bekezdést a 3/2003.(I.13.)Ö.K. számú rendelet 1. §-a iktatta be.
2
A d) pontot az 58/2001.(XII.20.)Ö.K. sz. rendelet 4. § (1) bekezdése módosította.
3
Az e) pontot az 58/2001.(XII.20.)Ö.K. sz. rendelet 4. § (2) bekezdése iktatta be; ezzel egyidejűleg az eredeti e)-i) pontok jelölését f)-j)-re változtatta. A pontot a 3/2003.(I.13.)Ö.K. számú rendelet 2. § (1) bekezdése egészítette ki.
4
A pontot a 11/1999.(III.18.)Ö.K. sz. rendelet 3. § (1) bekezdése iktatta be.
5
A pontot a 3/2003.(I.13.)Ö.K. sz. rendelet 2. § (2) bekezdése iktatta be.
6
A pontot a 3/2003.(I.13.)Ö.K. sz. rendelet 2. § (2) bekezdése iktatta be.
7
A bekezdést a 17/2011. (IV. 22.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította; a rendelkezés 2011. május 15-ével hatályos.
8
A bekezdést a 3/2003.(I.13.)Ö.K. sz. rendelet 2. § (3) bekezdése iktatta be.
9
A bekezdést a 47/2011. (XI. 18.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése módosította; a rendelkezés 2012. január 1-jével hatályos.
10
A bekezdést az 58/2001.(XII.20.)Ö.K. sz. rendelet 4. § (3) bekezdése módosította.
11
A bekezdést a 3/2003. (I.13.)Ö.K. számú rendelet 3. §-a módosította.
12
A pontot a 47/2011. (XI. 18.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdés módosította; a rendelkezés 2012. január 1-jével hatályos.
13
A pontot a 3/2003 (I.13.)Ö.K. számú rendelet 4.§-a iktatta be.
14
A (2) bekezdést a 9/2001. (III. 26.)Ö.K. sz. rendelet 4. § (3) bekezdése iktatta be; a rendelkezés 2001. június 1-jén lép hatályba.
15
A bekezdést az 58/2001. (XII.20.)Ö.K. sz. rendelet 4. § (4) bekezdése iktatta be; ezzel egyidejűleg az eredeti (3) bekezdést (4) bekezdésre módosította.
16
A bekezdést a 17/2011. (IV. 22.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította; a rendelkezés 2011. május 15-ével hatályos.
17
A paragrafust a 28/2009. (X. 12.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet 1. § i) pontja iktatta be; a rendelkezés 2009. október 20-ával hatályos.

46/1995. (X. 27.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet

az önkormányzati jelképekről és azok használatáról

A Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat az 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdésének a) és a 10. § c) pontjában biztosított jogkörében az Önkormányzat jelképeiről, azok használatának rendjéről az alábbi rendeletet alkotja.

Az Önkormányzat jelképei

1. § (1) Az Önkormányzat jelképei: a kerület történelmi múltjára, fejlődésére utaló Budapest Főváros XIII. kerület címere, zászlója és pecsétje.

(2) A jelképek megjelenítik a XIII. kerületnek más közigazgatási egységtől megkülönböztető jellemzőit, a kerülethez tartozás kinyilvánításának eszközei. A jelképek méltóságának megóvása érdekében azok csak a tekintélyük megőrzése mellett használhatóak fel.

A címer leírása

2. § A Budapest Főváros XIII. kerület címere: Álló csücsköstalpú pajzs. Benne a meghatározó színek a vörös, ezüst, kiegészítő színek kék és arany. Címer képek: nyolc karú fogaskerék, öt soros sakkozás, kék pólya vizával centrális elhelyezkedésben, nyolc soros pólya, kétágú horgony köréje csavarodó kötélvéggel, kiterjesztett szárnyú angyal.

A címer használatának köre és szabályai

3. § (1) A Budapest Főváros XIII. kerület címerét, mint az Önkormányzatra utaló jelképet vagy díszítő motívumot – kicsinyített és nagyított formában – használni lehet:

a) az Önkormányzat körpecsétjén, amely pecsétnyomó, legkisebb 40 mm átmérőjű. A címer a kör alakú rajzolat felső kétharmadában helyezkedik el, alatta BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT körirattal ellátva;

b) zászlaján;

c) a Képviselő-testületnek, illetve tagjainak, a polgármesternek, a Képviselő-testület bizottságainak, a jegyzőnek, az alpolgármester(ek)nek, az aljegyzőnek, a Polgármesteri Hivatalnak, az Önkormányzat vállalatainak, intézményeinek készített levélpapírok fejlécén és borítékján;

d) a c) pontban felsorolt személyeknek, illetve szervek vezetőinek, a Polgármesteri Hivatal osztályvezetőinek, csoportvezetőinek és a jogi képviseletet ellátó köztisztviselőinek névjegyein;

e) a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak arcképes igazolványain és a Polgármesteri Hivatal épületébe belépésre jogosító mágneskártyákon;

f) az Önkormányzat által adományozott díszokleveleken, emléklapokon, kitüntető vagy emlékérmeken;

g) a Polgármesteri Hivatal épületének bejáratánál, a Képviselő-testület tanácskozó termében, a polgármester, az alpolgármester(ek), a jegyző (aljegyző) irodahelyiségeiben, a házasságkötő teremben;

h) az Önkormányzat intézményeinek bejáratánál és vezetőinek irodahelyiségeiben;

i) az önkormányzat és szervei által megjelentetett, a kerület életével foglalkozó kiadványokon, meghívókon, emléktárgyakon;

j) a helyi kisebbségi Önkormányzat körpecsétjén, levélpapírjának fejlécén, borítékján, a helyi kisebbségi önkormányzati képviselők névjegyein;

k) az önkormányzat és intézményei sajtótermékei címfeliratán;

l) az önkormányzat és intézményei által kiadott írott és elektronikus média bármely formájában.

(2) A Budapest Főváros XIII. kerület címerével ellátott körpecsét az Önkormányzat és más bel-, illetve külföldi önkormányzatok közötti kapcsolatokban protokolláris célból, vagy kiemelt jelentőségű szerződések, megállapodások hitelesítésekor, valamint az Önkormányzat belső működésével és szervezeti felépítésével kapcsolatos rendelkezések, kitüntető oklevelek hitelesítésekor használható.

(3) A Budapest Főváros XIII. kerület címerével ellátott körpecsét hatósági eljárás során nem alkalmazható.

(4) A Budapest Főváros XIII. kerület címerének más címerrel, jelképpel, felirattal, logóval – kivéve Magyarország címerét, valamint, ha azt a felsőbb szintű jogszabályok engedélyezik vagy tiltják – történő együttes használatát és megjelenítését a jegyző javaslatára a polgármester engedélyezi.

4. § (1) A 3. § (1) és (2) bekezdésében leírt felhasználásról a felhasználó bejelentési kötelezettséggel tartozik.

(2) A bejelentést írásban vagy szóban Budapest Főváros XIII. kerület Önkormányzat jegyzőjénél kell tenni.

5. § (1) A 3. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározottakon kívül más természetes és jogi személy számára az általuk készített – XIII. kerülettel, a XIII. kerület lakosságának életével kapcsolatba hozható – kiadványokon, tárgyakon, termékeken, eszközökön a XIII. kerület címerének használatát (reklám célú felhasználás esetén is) kérelemre a jegyző javaslata alapján a polgármester engedélyezi.

(2) Kereskedelmi és reklám célú felhasználás esetén a címer használatáért díjat kell fizetni. A díj mértékét a jegyző javaslatára a polgármester állapítja meg.

(3) A díj megállapítása történhet egyösszegben, évi átalány formájában vagy az elért árbevétel arányában.

6. § (1) A címer használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a kérelmező megnevezését, címét;

b) a címerhasználat célját;

c) az előállítani kívánt mennyiséget;

d) a címer előállításának anyagát;

e) terjesztés, illetve forgalombahozatal esetén ennek módját;

f) a használat időtartamát;

g) a címerrel díszítendő tárgy mintapéldányát (rajz, fotó, stb.);

h) a felhasználásért felelős személy megnevezését.

(2) A kérelmet az Önkormányzat jegyzőjéhez kell benyújtani.

(3) A címer használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:

a) a címer használatára jogosult személy vagy szerv megnevezését és címét;

b) az engedélyezett felhasználás célját;

c) az előállításra engedélyezett mennyiséget;

d) az előállítás anyagát;

e) a felhasználás idejét, illetve az engedély érvényességének időtartamát;

f) a terjesztés, a forgalombahozatal módjára vonatkozó esetleges kikötéseket;

g) a címer felhasználásáért felelős személy megnevezését;

h) amennyiben a címer használatáért díjat kell fizetni, annak összegét.

(4) A kiadott engedélyekről a Polgármesteri Hivatal jegyzői irodája nyilvántartást vezet.

(5) Az engedélytől eltérő használat esetén a polgármester az engedélyt visszavonhatja.

7. § (1) A Budapest Főváros XIII. kerület címerének kicsinyítése csak olyan mértékű lehet, hogy a címer elemei, szimbólumai, színei jól felismerhetőek legyenek és megfeleljenek az e rendelet 2. §-ában szereplő leírásnak.

(2) Amennyiben nincs lehetőség a Budapest Főváros XIII. kerület címerének eredeti színben való ábrázolására, akkor az csak a hordozó tárgy anyagának színében, de a heraldika általános szabályainak és színjelzéseinek megtartásával történhet.

8. § A címer eredeti rajzolatát ábrázoló színes hiteles mintapéldányt, amely bronzból készült, a polgármester őrzi.

9. § (1) A kerület zászlója 1:2 arányú (fektetett téglalap) vörös és kék színű három oldalán váltakozó ezüst és fehér farkasfogakkal díszítve. A téglalap rövidebbik oldala 1 m. A zászló méretében lekicsinyítve, alsó részen ezüst rojttal ellátva állványon elhelyezve díszzászlóként is használható. A zászló rúd felőli részén elhelyezhető a kerület címere, a pajzs felett a felirat: BUDAPEST XIII. KERÜLET.

(2) A zászlórúd fa, illetve fehér színű.

(3) Az Önkormányzat zászlóját állandó jelleggel a képviselő-testületi ülésteremben kell elhelyezni.

A zászló használata

10. § (1) A zászló használható:

a) hivatalos állami ünnepek alkalmával Magyarország zászlójával együtt;

b) a kerület, illetve a főváros életében jelentős események, ünnepségek és rendezvények alkalmából más hivatalos zászlóval (zászlókkal) együtt;

c) a Képviselő-testület ülései alkalmával önállóan az ülés helyszínén;

d) nemzeti, fővárosi, illetve kerületi gyászesemény alkalmával a fekete zászlókkal együtt, félárbocra eresztve;

e) minden, a kerülettel összefüggő vagy az Önkormányzat részvételével rendezett eseményen;

f) a rendelet 3. § (1) bekezdés g) pontjában felsorolt helyeken.

(2) A Kerületi Emlékhelyen kizárólag a Kerületi Emlékhelyről szóló önkormányzati rendelet szerinti zászlók kitűzése megengedett.

(3) A zászlót a kerület közigazgatási területén belüli közterületeken 1,5 m széles és 3 méter hosszú méretben egységes, állandó közterületi elhelyezésre alkalmas kivitelben a jegyző javaslatára a polgármester helyeztetheti el.

(4) A zászló előállításának engedélyezésére a címerre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

11. §

12. § Ezen önkormányzati rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

13. § E rendelet az Európai Parlament és a Tanács belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvének való megfelelést szolgálja.

Dr. Sinka József s.k.

Dr. Tóth József

jegyző

polgármester

 

 

46/1995. (X. 27.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet

az önkormányzati jelképekről és azok használatáról

A Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat az 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdésének a) és a 10. § c) pontjában biztosított jogkörében az Önkormányzat jelképeiről, azok használatának rendjéről az alábbi rendeletet alkotja.

Az Önkormányzat jelképei

1. § (1) Az Önkormányzat jelképei: a kerület történelmi múltjára, fejlődésére utaló Budapest Főváros XIII. kerület címere, zászlója és pecsétje.

(2)1 A jelképek megjelenítik a XIII. kerületnek más közigazgatási egységtől megkülönböztető jellemzőit, a kerülethez tartozás kinyilvánításának eszközei. A jelképek méltóságának megóvása érdekében azok csak a tekintélyük megőrzése mellett használhatóak fel.

A címer leírása

2. § A Budapest Főváros XIII. kerület címere: Álló csücsköstalpú pajzs. Benne a meghatározó színek a vörös, ezüst, kiegészítő színek kék és arany. Címer képek: nyolc karú fogaskerék, öt soros sakkozás, kék pólya vizával centrális elhelyezkedésben, nyolc soros pólya, kétágú horgony köréje csavarodó kötélvéggel, kiterjesztett szárnyú angyal.

A címer használatának köre és szabályai

3. § (1) A Budapest Főváros XIII. kerület címerét, mint az Önkormányzatra utaló jelképet vagy díszítő motívumot – kicsinyített és nagyított formában – használni lehet:

a) az Önkormányzat körpecsétjén, amely pecsétnyomó, legkisebb 40 mm átmérőjű. A címer a kör alakú rajzolat felső kétharmadában helyezkedik el, alatta BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT körirattal ellátva;

b) zászlaján;

c) a Képviselő-testületnek, illetve tagjainak, a polgármesternek, a Képviselő-testület bizottságainak, a jegyzőnek, az alpolgármester(ek)nek, az aljegyzőnek, a Polgármesteri Hivatalnak, az Önkormányzat vállalatainak, intézményeinek készített levélpapírok fejlécén és borítékján;

d) a c) pontban felsorolt személyeknek, illetve szervek vezetőinek, a Polgármesteri Hivatal osztályvezetőinek, csoportvezetőinek és a jogi képviseletet ellátó köztisztviselőinek névjegyein;2

e3) a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak arcképes igazolványain és a Polgármesteri Hivatal épületébe belépésre jogosító mágneskártyákon;

f) az Önkormányzat által adományozott díszokleveleken, emléklapokon, kitüntető vagy emlékérmeken;

g) a Polgármesteri Hivatal épületének bejáratánál, a Képviselő-testület tanácskozó termében, a polgármester, az alpolgármester(ek), a jegyző (aljegyző) irodahelyiségeiben, a házasságkötő teremben;

h) az Önkormányzat intézményeinek bejáratánál és vezetőinek irodahelyiségeiben;

i) az önkormányzat és szervei által megjelentetett, a kerület életével foglalkozó kiadványokon, meghívókon, emléktárgyakon;

j4) a helyi kisebbségi Önkormányzat körpecsétjén, levélpapírjának fejlécén, borítékján, a helyi kisebbségi önkormányzati képviselők névjegyein;

k5) az önkormányzat és intézményei sajtótermékei címfeliratán;

l)6 az önkormányzat és intézményei által kiadott írott és elektronikus média bármely formájában.

(2) A Budapest Főváros XIII. kerület címerével ellátott körpecsét az Önkormányzat és más bel-, illetve külföldi önkormányzatok közötti kapcsolatokban protokolláris célból, vagy kiemelt jelentőségű szerződések, megállapodások hitelesítésekor, valamint az Önkormányzat belső működésével és szervezeti felépítésével kapcsolatos rendelkezések, kitüntető oklevelek hitelesítésekor használható.7

(3) A Budapest Főváros XIII. kerület címerével ellátott körpecsét hatósági eljárás során nem alkalmazható.

(4) A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (I. 14.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében meghatározottak alapján kell a Budapest Főváros XIII. kerület címerének más címerrel, jelképpel, felirattal, logóval – kivéve Magyarország címerét, valamint, ha azt a felsőbb szintű jogszabályok engedélyezik vagy tiltják – történő együttes használatát és megjelenítését engedélyezni.8

4. § (1) A 3. § (1) és (2) bekezdésében leírt felhasználásról a felhasználó bejelentési kötelezettséggel tartozik.

(2) A bejelentést írásban vagy szóban Budapest Főváros XIII. kerület Önkormányzat jegyzőjénél kell tenni.

5. § (1) A 3. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározottakon kívül más természetes és jogi személy számára az általuk készített – XIII. kerülettel, a XIII. kerület lakosságának életével kapcsolatba hozható – kiadványokon, tárgyakon, termékeken, eszközökön a XIII. kerület címerének használatát (reklám célú felhasználás esetén is) kérelemre a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (I. 14.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében meghatározottak szerint kell engedélyezni.9

(2) Kereskedelmi és reklám célú felhasználás esetén a címer használatáért díjat kell fizetni. A díj mértékét a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (I. 14.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében meghatározottak szerint kell megállapítani.10

(3) A díj megállapítása történhet egyösszegben, évi átalány formájában vagy az elért árbevétel arányában.

6. § (1) A címer használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a kérelmező megnevezését, címét;

b) a címerhasználat célját;

c) az előállítani kívánt mennyiséget;

d) a címer előállításának anyagát;

e) terjesztés, illetve forgalombahozatal esetén ennek módját;

f) a használat időtartamát;

g) a címerrel díszítendő tárgy mintapéldányát (rajz, fotó, stb.);

h) a felhasználásért felelős személy megnevezését.

(2) A kérelmet az Önkormányzat jegyzőjéhez kell benyújtani.

(3) A címer használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:

a) a címer használatára jogosult személy vagy szerv megnevezését és címét;

b) az engedélyezett felhasználás célját;

c) az előállításra engedélyezett mennyiséget;

d) az előállítás anyagát;

e) a felhasználás idejét, illetve az engedély érvényességének időtartamát;

f) a terjesztés, a forgalombahozatal módjára vonatkozó esetleges kikötéseket;

g) a címer felhasználásáért felelős személy megnevezését;

h) amennyiben a címer használatáért díjat kell fizetni, annak összegét.

(4) A kiadott engedélyekről a Polgármesteri Hivatal jegyzői irodája nyilvántartást vezet.

(5) Az engedélytől eltérő használat esetén az engedély visszavonásáról a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (I. 14.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében meghatározottak szerint kell dönteni.11

7. § (1) A Budapest Főváros XIII. kerület címerének kicsinyítése csak olyan mértékű lehet, hogy a címer elemei, szimbólumai, színei jól felismerhetőek legyenek és megfeleljenek az e rendelet 2. §-ában szereplő leírásnak.

(2) Amennyiben nincs lehetőség a Budapest Főváros XIII. kerület címerének eredeti színben való ábrázolására, akkor az csak a hordozó tárgy anyagának színében, de a heraldika általános szabályainak és színjelzéseinek megtartásával történhet.

8. § A címer eredeti rajzolatát ábrázoló színes hiteles mintapéldányt, amely bronzból készült, a polgármester őrzi.

9. § (1) A kerület zászlója 1:2 arányú (fektetett téglalap) vörös és kék színű három oldalán váltakozó ezüst és fehér farkasfogakkal díszítve. A téglalap rövidebbik oldala 1 m. A zászló méretében lekicsinyítve, alsó részen ezüst rojttal ellátva állványon elhelyezve díszzászlóként is használható. A zászló rúd felőli részén elhelyezhető a kerület címere, a pajzs felett a felirat: BUDAPEST XIII. KERÜLET.

(2) A zászlórúd fa, illetve fehér színű.12

(3) Az Önkormányzat zászlóját állandó jelleggel a képviselő-testületi ülésteremben kell elhelyezni.13

A zászló használata

10. § (1) A zászló használható:

a) hivatalos állami ünnepek alkalmával Magyarország zászlójával együtt;14

b) a kerület, illetve a főváros életében jelentős események, ünnepségek és rendezvények alkalmából más hivatalos zászlóval (zászlókkal) együtt;

c) a Képviselő-testület ülései alkalmával önállóan az ülés helyszínén;

d) nemzeti, fővárosi, illetve kerületi gyászesemény alkalmával a fekete zászlókkal együtt, félárbocra eresztve;

e) minden, a kerülettel összefüggő vagy az Önkormányzat részvételével rendezett eseményen;

f)15 a rendelet 3. § (1) bekezdés g) pontjában felsorolt helyeken.

(2)16 A Kerületi Emlékhelyen kizárólag a Kerületi Emlékhelyről szóló önkormányzati rendelet szerinti zászlók kitűzése megengedett.

(3) A zászló a kerület közigazgatási területén belüli közterületeken 1,5 m széles és 3 méter hosszú méretben egységes, állandó közterületi elhelyezésre alkalmas kivitelben a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (I. 14.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében meghatározottak szerint helyeztethető el.17

(4) A zászló előállításának engedélyezésére a címerre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

11. §18

12. § Ezen önkormányzati rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

13. §19 E rendelet az Európai Parlament és a Tanács belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvének való megfelelést szolgálja.

Dr. Sinka József s.k. Dr. Tóth József
jegyző polgármester

1
A bekezdést a 3/2003.(I.13.)Ö.K. számú rendelet 1. §-a iktatta be.
2
A d) pontot az 58/2001.(XII.20.)Ö.K. sz. rendelet 4. § (1) bekezdése módosította.
3
Az e) pontot az 58/2001.(XII.20.)Ö.K. sz. rendelet 4. § (2) bekezdése iktatta be; ezzel egyidejűleg az eredeti e)-i) pontok jelölését f)-j)-re változtatta. A pontot a 3/2003.(I.13.)Ö.K. számú rendelet 2. § (1) bekezdése egészítette ki.
4
A pontot a 11/1999.(III.18.)Ö.K. sz. rendelet 3. § (1) bekezdése iktatta be.
5
A pontot a 3/2003.(I.13.)Ö.K. sz. rendelet 2. § (2) bekezdése iktatta be.
6
A pontot a 3/2003.(I.13.)Ö.K. sz. rendelet 2. § (2) bekezdése iktatta be.
7
A bekezdést a 17/2011. (IV. 22.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította; a rendelkezés 2011. május 15-ével hatályos.
8
A bekezdést a 41/2012. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította; a rendelkezés 2013. január 1-jével hatályos.
9
A bekezdést a 41/2012. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította; a rendelkezés 2013. január 1-jével hatályos.
10
A bekezdést a 41/2012. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította; a rendelkezés 2013. január 1-jével hatályos.
11
A bekezdést a 41/2012. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította; a rendelkezés 2013. január 1-jével hatályos.
12
A bekezdést az 58/2001.(XII.20.)Ö.K. sz. rendelet 4. § (3) bekezdése módosította.
13
A bekezdést a 3/2003. (I.13.)Ö.K. számú rendelet 3. §-a módosította.
14
A pontot a 47/2011. (XI. 18.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdés módosította; a rendelkezés 2012. január 1-jével hatályos.
15
A pontot a 3/2003 (I.13.)Ö.K. számú rendelet 4.§-a iktatta be.
16
A (2) bekezdést a 9/2001. (III. 26.)Ö.K. sz. rendelet 4. § (3) bekezdése iktatta be; a rendelkezés 2001. június 1-jén lép hatályba.
17
A bekezdést a 41/2012. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 4. §-a módosította; a rendelkezés 2013. január 1-jével hatályos.
18
A paragrafust a 16/2012. (IV. 16.) önkormányzati rendelet 1. §-a hatályon kívül helyezte; a rendelkezés 2012. május 31-ével hatályos.
19
A paragrafust a 28/2009. (X. 12.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet 1. § i) pontja iktatta be; a rendelkezés 2009. október 20-ával hatályos.

46/1995. (X. 27.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet

az önkormányzati jelképekről és azok használatáról    
 
 2016.12.14. óta hatályos szöveg
 

A Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat az 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdésének a) és a 10. § c) pontjában biztosított jogkörében az Önkormányzat jelképeiről, azok használatának rendjéről az alábbi rendeletet alkotja.

 Az Önkormányzat jelképei 

1. §.  

(1)  Az Önkormányzat jelképei: a kerület történelmi múltjára, fejlődésére utaló Budapest Főváros XIII. kerület címere, zászlója és pecsétje.

(2)  [1] A jelképek megjelenítik a XIII. kerületnek más közigazgatási egységtől megkülönböztető jellemzőit, a kerülethez tartozás kinyilvánításának eszközei. A jelképek méltóságának megóvása érdekében azok csak a tekintélyük megőrzése mellett használhatóak fel.

 A címer leírása 

2. §.  A Budapest Főváros XIII. kerület címere: Álló csücsköstalpú pajzs. Benne a meghatározó színek a vörös, ezüst, kiegészítő színek kék és arany. Címer képek: nyolc karú fogaskerék, öt soros sakkozás, kék pólya vizával centrális elhelyezkedésben, nyolc soros pólya, kétágú horgony köréje csavarodó kötélvéggel, kiterjesztett szárnyú angyal.

 A címer használatának köre és szabályai 

3. §  

(1)  [2] A Budapest Főváros XIII. kerület címerét, mint az Önkormányzatra utaló jelképet vagy díszítő motívumot – kicsinyített és nagyított formában – használni lehet:

a)  az Önkormányzat körpecsétjén, amely pecsétnyomó, legkisebb 40 mm átmérőjű. A címer a kör alakú rajzolat felső kétharmadában helyezkedik el, alatta BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT körirattal ellátva;

b)  zászlaján;

c)  a Képviselő-testületnek, illetve tagjainak, a polgármesternek, a Képviselő-testület bizottságainak, a jegyzőnek, az alpolgármester(ek)nek, az aljegyzőnek, a Polgármesteri Hivatalnak, az Önkormányzat gazdasági társaságainak, intézményeinek és költségvetési szerveinek készített levélpapírok fejlécén és borítékján;

d)  a c) pontban felsorolt személyeknek, illetve szervek vezetőinek, a Polgármesteri Hivatal osztályvezetőinek és a jogi képviseletet ellátó köztisztviselőinek névjegyein;

e)  a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak arcképes igazolványain és a Polgármesteri Hivatal épületébe belépésre jogosító mágneskártyákon;

f)  az Önkormányzat által adományozott díszokleveleken, emléklapokon, kitüntető vagy emlékérmeken;

g)  a Polgármesteri Hivatal épületének bejáratánál, a Képviselő-testület tanácskozó termében, a polgármester, az alpolgármester(ek), a jegyző (aljegyző) irodahelyiségeiben, a házasságkötő teremben;

h)  az Önkormányzat gazdasági társaságainak, intézményeinek és költségvetési szerveinek bejáratánál és vezetőinek irodahelyiségeiben;

i)  az Önkormányzat és szervei, az Önkormányzat gazdasági társaságai, intézményei és költségvetési szervei által megjelentetett, a kerület életével foglalkozó kiadványokon, meghívókon, emléktárgyakon;

j)  a helyi nemzetiségi önkormányzat körpecsétjén, levélpapírjának fejlécén, borítékján, a helyi nemzetiségi önkormányzati képviselők névjegyein;

k)  az Önkormányzat, az Önkormányzat gazdasági társaságai, intézményei és költségvetési szervei sajtótermékei címfeliratán;

l)  az Önkormányzat, az Önkormányzat gazdasági társaságai, intézményei és költségvetési szervei által kiadott írott és elektronikus média bármely formájában.

(2)  [3] A Budapest Főváros XIII. kerület címerével ellátott körpecsét az Önkormányzat és más bel-, illetve külföldi önkormányzatok közötti kapcsolatokban protokolláris célból, vagy kiemelt jelentőségű szerződések, megállapodások hitelesítésekor, valamint az Önkormányzat belső működésével és szervezeti felépítésével kapcsolatos rendelkezések, kitüntető oklevelek hitelesítésekor használható.

(3)  A Budapest Főváros XIII. kerület címerével ellátott körpecsét hatósági eljárás során nem alkalmazható.

(4)  [4] A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (I. 14.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében meghatározottak alapján kell a Budapest Főváros XIII. kerület címerének más címerrel, jelképpel, felirattal, logóval – kivéve Magyarország címerét, valamint, ha azt a felsőbb szintű jogszabályok engedélyezik vagy tiltják – történő együttes használatát és megjelenítését engedélyezni.

4. §.  

(1)  A 3. § (1) és (2) bekezdésében leírt felhasználásról a felhasználó bejelentési kötelezettséggel tartozik.

(2)  A bejelentést írásban vagy szóban Budapest Főváros XIII. kerület Önkormányzat jegyzőjénél kell tenni.

5. §.  

[5] (1)  A 3. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározottakon kívül más természetes és jogi személy számára az általuk készített – XIII. kerülettel, a XIII. kerület lakosságának életével kapcsolatba hozható – kiadványokon, tárgyakon, termékeken, eszközökön a XIII. kerület címerének használatát (reklám célú felhasználás esetén is) kérelemre a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (I. 14.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében meghatározottak szerint kell engedélyezni.

(2)  [6] Kereskedelmi és reklám célú felhasználás esetén a címer használatáért díjat kell fizetni. A díj mértékét a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (I. 14.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében meghatározottak szerint kell megállapítani.

(3)  A díj megállapítása történhet egyösszegben, évi átalány formájában vagy az elért árbevétel arányában.

6. §  

(1)  A címer használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell:

a)  a kérelmező megnevezését, címét;

b)  a címerhasználat célját;

c)  az előállítani kívánt mennyiséget;

d)  a címer előállításának anyagát;

e)  terjesztés, illetve forgalombahozatal esetén ennek módját;

f)  a használat időtartamát;

g)  a címerrel díszítendő tárgy mintapéldányát (rajz, fotó, stb.);

h)  a felhasználásért felelős személy megnevezését.

(2)  A kérelmet az Önkormányzat jegyzőjéhez kell benyújtani.

(3)  A címer használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:

a)  a címer használatára jogosult személy vagy szerv megnevezését és címét;

b)  az engedélyezett felhasználás célját;

c)  az előállításra engedélyezett mennyiséget;

d)  az előállítás anyagát;

e)  a felhasználás idejét, illetve az engedély érvényességének időtartamát;

f)  a terjesztés, a forgalombahozatal módjára vonatkozó esetleges kikötéseket;

g)  a címer felhasználásáért felelős személy megnevezését;

h)  amennyiben a címer használatáért díjat kell fizetni, annak összegét.

(4)  [7] A kiadott engedélyekről a Polgármesteri Hivatal Jegyzői és Jogi Osztálya nyilvántartást vezet.

(5)  [8] Az engedélytől eltérő használat esetén az engedély visszavonásáról a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (I. 14.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében meghatározottak szerint kell dönteni.

7. §.  

(1)  A Budapest Főváros XIII. kerület címerének kicsinyítése csak olyan mértékű lehet, hogy a címer elemei, szimbólumai, színei jól felismerhetőek legyenek és megfeleljenek az e rendelet 2. §-ában szereplő leírásnak.

(2)  Amennyiben nincs lehetőség a Budapest Főváros XIII. kerület címerének eredeti színben való ábrázolására, akkor az csak a hordozó tárgy anyagának színében, de a heraldika általános szabályainak és színjelzéseinek megtartásával történhet.

8. §.  A címer eredeti rajzolatát ábrázoló színes hiteles mintapéldányt, amely bronzból készült, a polgármester őrzi.

9. §.  

(1)  A kerület zászlója 1:2 arányú (fektetett téglalap) vörös és kék színű három oldalán váltakozó ezüst és fehér farkasfogakkal díszítve. A téglalap rövidebbik oldala 1 m. A zászló méretében lekicsinyítve, alsó részen ezüst rojttal ellátva állványon elhelyezve díszzászlóként is használható. A zászló rúd felőli részén elhelyezhető a kerület címere, a pajzs felett a felirat: BUDAPEST XIII. KERÜLET.

(2)  [9] A zászlórúd fa, illetve fehér színű.

(3)  [10] Az Önkormányzat zászlóját állandó jelleggel a képviselő-testületi ülésteremben kell elhelyezni.

 A zászló használata 

10. §.  

(1)  A zászló használható:

a)  [11] hivatalos állami ünnepek alkalmával Magyarország zászlójával együtt;

b)  a kerület, illetve a főváros életében jelentős események, ünnepségek és rendezvények alkalmából más hivatalos zászlóval (zászlókkal) együtt;

c)  a Képviselő-testület ülései alkalmával önállóan az ülés helyszínén;

d)  nemzeti, fővárosi, illetve kerületi gyászesemény alkalmával a fekete zászlókkal együtt, félárbocra eresztve;

e)  minden, a kerülettel összefüggő vagy az Önkormányzat részvételével rendezett eseményen;

f)  [12] a rendelet 3. § (1) bekezdés g) pontjában felsorolt helyeken.

(2)  [13] A Kerületi Emlékhelyen kizárólag a Kerületi Emlékhelyről szóló önkormányzati rendelet szerinti zászlók kitűzése megengedett.

(3)  [14] A zászló a kerület közigazgatási területén belüli közterületeken 1,5 m széles és 3 méter hosszú méretben egységes, állandó közterületi elhelyezésre alkalmas kivitelben a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (I. 14.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében meghatározottak szerint helyeztethető el.

(4)  A zászló előállításának engedélyezésére a címerre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

11. §.  [15]

12. §.  Ezen önkormányzati rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

13. §.  [16] E rendelet az Európai Parlament és a Tanács belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvének való megfelelést szolgálja.

 

Dr. Sinka József s.k.

Dr. Tóth József

jegyző

polgármester

 [1] A bekezdést a 3/2003.(I.13.)Ö.K. számú rendelet 1. §-a iktatta be.

[2] A 46/1995. (X. 27.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2016. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 1. §-ának megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: 2016.12.14.

[3] A bekezdést a 17/2011. (IV. 22.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította; a rendelkezés 2011. május 15-ével hatályos.

[4] A bekezdést a 41/2012. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította; a rendelkezés 2013. január 1-jével hatályos.

[5] A bekezdést a 41/2012. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította; a rendelkezés 2013. január 1-jével hatályos.

[6] A bekezdést a 41/2012. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította; a rendelkezés 2013. január 1-jével hatályos.

[7] A 46/1995. (X. 27.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet 6. § (4) bekezdése a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2016. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 2. §-ának megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: 2016.12.14.

[8] A bekezdést a 41/2012. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította; a rendelkezés 2013. január 1-jével hatályos.

[9] A bekezdést az 58/2001.(XII.20.)Ö.K. sz. rendelet 4. § (3) bekezdése módosította.

[10] A bekezdést a 3/2003. (I.13.)Ö.K. számú rendelet 3. §-a módosította.

[11] A pontot a 47/2011. (XI. 18.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdés módosította; a rendelkezés 2012. január 1-jével hatályos.

[12] A pontot a 3/2003 (I.13.)Ö.K. számú rendelet 4.§-a iktatta be.

[13] A (2) bekezdést a 9/2001. (III. 26.)Ö.K. sz. rendelet 4. § (3) bekezdése iktatta be; a rendelkezés 2001. június 1-jén lép hatályba.

[14] A bekezdést a 41/2012. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 4. §-a módosította; a rendelkezés 2013. január 1-jével hatályos.

[15] A paragrafust a 16/2012. (IV. 16.) önkormányzati rendelet 1. §-a hatályon kívül helyezte; a rendelkezés 2012. május 31-ével hatályos.

[16] A paragrafust a 28/2009. (X. 12.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet 1. § i) pontja iktatta be; a rendelkezés 2009. október 20-ával hatályos.

Vissza

Díjaink, elismeréseink