XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió

https://www.budapest13.hu/palyazat/xiii-keruleti-kornyezetvedelmi-palyazat-2020/

Témák A-Z

XIII. Kerületi Környezetvédelmi Pályázat 2020

A Környezetvédelmi Alapról szóló 12/2018. (V. 29.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján a Képviselő-testület Tulajdonosi, Kerületfejlesztési és Lakásgazdálkodási Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) pályázatot hirdet vissza nem térítendő környezetvédelmi támogatás elnyerésére.

A pályázat célja a kerület környezeti állapotának javítását célzó, klíma-, környezet- és természetvédelmi céljainak megvalósítását elősegítő tevékenységek támogatása.

A pályázat kiíráskor rendelkezésre álló keretösszege: 9 000 000 Ft.

A pályázat kihirdetésének napja: 2020. február 20.

A támogatási keretből az alábbiakra lehet pályázni:

 1. a kerületben környezetvédelmi, klímavédelmi tevékenységet folytató civil szervezetek projektjeinek támogatása pályázatonként legfeljebb 500 000 Ft értékben,
 2. társasházak kapubejáróiról, földszinti homlokzatairól a meglévő graffitik és plakátok eltávolításának, valamint a homlokzat védőbevonattal történő ellátásának támogatása ingatlanonként legfeljebb 300 000 Ft értékben,
 3. társasházak magánterületén kertek és tetőkertek, továbbá zöldhomlokzatok kialakításának támogatása társasházanként legfeljebb 500 000 Ft értékben,
 4. magánterületen lombos díszfák telepítésének támogatása társasházanként legfeljebb 300 000 Ft értékben,
 5. társasházak magánterületén csapadékvíz gyűjtéséhez és öntözési célú felhasználásához, illetve komposztáláshoz szükséges eszközök beszerzésének támogatása házanként legfeljebb 300 000 Ft értékben,
 6. társasházak magánterületén kerékpártárolók létesítésének támogatása pályázatonként legfeljebb 300 000 Ft értékben,
 7. megújuló energiahordozók alkalmazásának, lakóépületek hőszigetelésének támogatása (pl. napkollektoros rendszer tervezésének támogatása, illetve a központi pályázathoz szükséges önrészhez való hozzájárulás), társasházak esetében legfeljebb 500 000 Ft, családi házak esetében legfeljebb 200 000 Ft értékben,
 8. kerületi iskolákban, óvodákban és bölcsődékben dolgozó pedagógusok, nevelők klímavédelmi, fenntarthatósági vagy környezetvédelmi témájú, a kerületi gyermekek szemléletformálását célzó projektjei megvalósításának támogatása pályázatonként legfeljebb 100 000 Ft összegben.

Pályázati feltételek

Pályázni jogosultak

 1. Az a) téma esetében a kerületben környezetvédelmi, klímavédelmi tevékenységet folytató társadalmi szervezetek, közösségek.
 2. A b), c), d), e) és f) témák esetében a kerületben lévő társasházak, lakásszövetkezetek (a továbbiakban együtt: Társasházak).
 3. A g) téma esetében a kerületben lévő Társasházak, valamint a kerületben állandó lakóhellyel rendelkező magánszemélyek – saját tulajdonú, a kerület közigazgatási területén lévő lakóingatlan fejlesztésére.
 4. A h) téma esetében a XIII. kerületben működő iskolákban, óvodákban és bölcsődékben dolgozó pedagógusok, nevelők (a támogatást az Önkormányzat a pedagógusoknak, nevelőknek mint magánszemélyeknek nyújtja).

A pályázattal elnyerhető támogatás

– formája: vissza nem térítendő pénzbeli támogatás.

– mértéke: a beruházás vagy projekt költségének, illetve központi pályázathoz szükséges önerő legfeljebb 100%-a.

– a pályázható összeg:

az a) és g) téma esetében 50 000 – 500 000 Ft,

a b), d), e) és f) témák esetében 50 000 – 300 000 Ft,

a c) téma esetében társasházanként legfeljebb 50 000 – 500 000 Ft,

a h) téma esetében 20 000 – 100 000 Ft.

További feltételek

– Nem nyújtható támogatás annak a pályázónak, amely ellen felszámolási vagy csődeljárás indult, vagy a kerületi Környezetvédelmi Alapból vagy más önkormányzati forrásból korábban már támogatásban részesült és a megállapodásban foglaltakat nem teljesítette. Megítélt támogatás is csak olyan pályázó részére fizethető ki, aki korábban elnyert önkormányzati támogatása felhasználásáról elszámolt.

– A támogatás egyszeri lehet, és működési célra nem nyújtható.

– Egy pályázó csak egy témában részesülhet támogatásban.

A c) téma (társasházi kertek kialakítása) esetében:

 • a támogatás meglévő kertek felújítására fordítható úgy, hogy a zöldfelület (növényzettel ténylegesen beültetett terület) növekedjen,
 • a támogatásnak legalább 60%-át közvetlenül növénytelepítésre (talajcsere, növények beszerzése, ehhez kapcsolódó munkadíj) kell fordítani,
 • a támogatásnak legfeljebb 15%-a fordítható tervező munkadíjának finanszírozására.

– Az f) téma (megújuló energiahordozók alkalmazása, lakóépületek hőszigetelése) esetében egy ingatlanra csak egy támogatás adható, Társasházak esetében legfeljebb 500 000 Ft, családi ház esetében legfeljebb 200 000 Ft összegben.

– Az Önkormányzat a pályázat nyertesének a támogatási összeget a támogatási szerződés megkötését követő 30 napon belül utalja át.

– A támogatott a támogatás felhasználásával a támogatási szerződésben foglalt módon és határidőben elszámolni, és a fel nem használt, vagy a szerződésben meghatározottaktól eltérően felhasznált támogatást visszafizetni köteles.

A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje

A pályázatnak tartalmaznia kell:

– a pályázó adatait;

– a támogatandó tevékenység részletes leírását és költségvetését;

– a pályázati összeget;

– az esetleges önrész összegét.

A pályázathoz mellékelni kell (a pályázat jellegétől függően):

– a kitöltött adatlapot;

a környezetvédelmi tárgyú programot, amely tartalmazza a műszaki leírást és a költségvetést;

– a támogatni kívánt tevékenységi körre vonatkozó jogosultság igazolását (cégkivonat, megbízási szerződés stb.);

– a tevékenységgel érintett ingatlan(ok) tulajdoni lapját másolatban.

Pályázni a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáiban beszerezhető és az Önkormányzat honlapjáról letölthető pályázati nyomtatványon lehet. A pályázat benyújtható postai úton az Igazgatási Osztályra és a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában személyesen is. A pályázatot „Környezetvédelmi pályázat 2020” megjelöléssel kell benyújtani.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 17. (a kihirdetett veszélyhelyzet megszűnését követő 30. nap)

A pályázatokat a soron következő ülésén a képviselő-testület Tulajdonosi, Kerületfejlesztési és Lakásgazdálkodási Bizottsága bírálja el. A TKLB fenntartja a jogot arra, hogy a bírálat határidejét indokolt esetben egy alkalommal meghosszabbítsa.

A döntést az önkormányzat honlapján tesszük közzé.

A pályázat nyerteseivel az önkormányzat a döntést követően támogatási megállapodást köt. A támogatásban részesülő a támogatás felhasználásáról a megállapodásban rögzített feltételekkel és határidők betartásával elszámolni köteles.

 

 

Borszéki Gyula

Tulajdonosi, Kerületfejlesztési és

Lakásgazdálkodási Bizottság

elnöke

 

Vissza

Díjaink, elismeréseink