XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió

https://www.budapest13.hu/onkormanyzat/xiii-keruleti-kozterulet-felugyelet/kozterulet-felugyelet-kozerdeku-adatai/

Témák A-Z

Közterület-felügyelet közérdekű adatai

Közérdekű adatok

Közadattárra vonatkozó tudnivalók

Egységes Közadatkereső Rendszer

A közérdekű adatok közzétételének jogszabályi alapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) IV. fejezetében foglaltak. A közzététel tartalmának és formájának kialakítása során az Adatközlő az Infotv. 1. mellékletét, továbbá a még hatályban lévő (közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról szóló) 305/2005. (XII.25.) Kormányrendelet, valamint (a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló) 18/2005. (XII.27.) IHM rendelet vonatkozó előírásait is figyelembe vette.

I. Szervezeti, személyzeti adatok

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

III. Gazdálkodási adatok

 

I. Szervezeti, személyzeti adatok

I.1. A  közterület-felügyelet hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefax száma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőséges:

Hivatalos megnevezése:

Budapest Főváros XIII. Kerületi Közterület-felügyelet

Székhelye:

1131  Budapest, Hajdú utca 29.

Postacíme:
1131 Budapest Hajdú u. 29.

Telefonszáma:
+36-1-359-9419, +3630-460-9355

Faxszáma:
+36-1-359-9419

Központi elektronikus levélcíme:
ktf-ugyelet@bp13.hu

Központi honlap címe:
https://www.budapest13.hu/onkormanyzat/xiii-keruleti-kozterulet-felugyelet/

Ügyfélszolgálat  elérhetősége:
+36-1-359-9419, +3630-460-9355

e-mail: ktf@bp13.hu

Helye:
1131 Budapest, Hajdú u. 29.

Ügyfélfogadás rendje:Minden nap: 08.00-18.00 óráig

I.2. A közterület-felügyelet szervezeti  felépítése, szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

A közterület-felügyelet szervezeti felépítése

A Budapest Főváros XIII. Kerületi Közterület-felügyelet egyes szervezeti egységeinek feladatai megtalálhatók a Szervezeti és Működési Szabályzatban.

Szervezeti ábra

I.3. A közterület-felügyelet vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefax száma, elektronikus levélcíme

Felügyelet-vezető: Végh Tibor

tel:  +36-1-359-9419, +3630-460-9355
fax: +36-1-359-9419
e-mail: veghtibor@bp13.hu

I.4. A közterület-felügyeleten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége, az ügyfélfogadás rendje:

Ügyeleti és információs csoport  ügyeleti szolgálatot ellátó közterület-felügyelője

telefon: 359-9419, +3630-460-9355

fax: +36-1-359-9419

e-mail: ktf@bp13.hu

ügyfélfogadás rendje: hét minden napján 08.00-18.00 óra között

I.5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjai

Az adatközlő esetében nem értelmezhető.

I.6. A közterület-felügyelet irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló vagy alárendeltségben működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése és 1. pontban meghatározott adatai

Az adatközlő esetében nem értelmezhető.

I.7.A közterület-felügyelet többségi tulajdonában , illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége, tevékenységi köre, képviselőjének neve, közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

Az adatközlő esetében nem értelmezhető.

I.8.A közterület-felügyelet által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége, alapító okirata, kezelő szervének tagjai

Az adatközlő esetében nem értelmezhető.

I.9. A közterület-felügyelet által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

Az adatközlő esetében nem értelmezhető.

I.10. A közterület-felügyelet által alapított lapok neve, a szerkesztőség és a kiadó neve és címe, valamint főszerkesztő neve

Az adatközlő esetében nem értelmezhető.

I.11. A közterület-felügyelet felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a  törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

A közterület-felügyelő intézkedése elleni panaszra a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 23.§ (3) bekezdése irányadó.

Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény alapján lefolytatott közterület-felügyelői intézkedés elleni panaszt a BRFK XIII. Kerületi Rendőrkapitánysághoz lehet benyújtani:BRFK XIII. Kerületi Rendőrkapitányság

Cím: 1136 Budapest, Szabolcs utca 36.

Posta cím: 1394 Budapest Pf.: 365

Telefon: +36-1-236-2800

Fax: +36-1-236-2819

E-mail: 13rk@budapest.police.hu

Honlap címe: http://www.police.hu/hu/ugyintezes/szerv/orszagos-rendor-fokapitanysag/budapesti-rendor-fokapitanysag/xiii-keruleti

Ügyfélfogadás: folyamatos

Alapító
Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat
Elérhetőségek:
1139 Budapest, Béke tér 1.
+36 1 452-4100
e-mail: onkorm13@bp13.hu,

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 13:30-18:00
Szerda: 08:00-16:30
Péntek: 08:00-11:30

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

II.1. A közterület-felügyelet, feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

A közterület-felügyelet feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó alapvető jogszabályok:  https://www.budapest13.hu/onkormanyzat/xiii-keruleti-kozterulet-felugyelet/

Szervezeti és Működési Szabályzat 

Alapító okirat

Adatvédelmi szabályzat

II.2. Országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

Az adatközlő esetében nem értelmezhető.

II.3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

Az adatközlő esetében nem értelmezhető.

II.4. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

Az adatközlő esetében nem értelmezhető.

II.5. A közterület-felügyelet által nyújtott vagy költségvetésből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

Az adatközlő esetében nem értelmezhető.

II.6. A közterület-felügyelet által fenntartott adatbázisok, nyilvántartások

Az adatközlő esetében nem értelmezhető.

II.7.A közterület-felügyelet által kiadott nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

Mindkét kiadvány letölthető a szervezet honlapjáról. Mindkét kiadvány ingyenes

II.8. Testületi szerv esetében a döntések előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai , az ülésekre és döntésekre vonatkozó adatok

Az adatközlő esetében nem értelmezhető.

II.9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

Az adatközlő esetében nem értelmezhető.

II.10. A közterület-felügyelet által közzétett hirdetmények, közlemények

Az adatközlő esetében nem értelmezhető.

II.11. A közterület-felügyelet által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

Az adatközlő esetében nem értelmezhető.

II.12. A közterület-felügyeletnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok,  ellenőrzések nyilvános megállapításai

Az adatközlő esetében nem értelmezhető.

II.13. Közérdekű adatok  megismerése irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Az Adatközlő közérdekű adatairól írásbeli tájékoztatást ad az Adatközlő ügyfélszolgálatán félfogadási időben benyújtott vagy az Adatközlő fentiekben megjelölt elérhetőségein, postai vagy elektronikus úton megküldött kérelemre, az Infotv. 28.§ – 31.§ rendelkezéseinek megfelelően. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében a felügyelet-vezetője illetékes.

Közérdekű adatok igénylése

II.14. A közterület-felügyelet tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Az adatközlő esetében nem értelmezhető.

II.15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Az adatközlő esetében nem értelmezhető.

II.16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló  szerződések listája,  amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

Az adatközlő esetében nem értelmezhető.

II.17. A közterület-felügyelet kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

Az adatközlő esetében nem értelmezhető.

II.18. A közterület-felügyeletre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

Egyedi közzétételi lista

II.19. A közterület-felügyelet kezelésében lévő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közterület-felügyelet kezelésében lévő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével.

Az adatközlő esetében nem értelmezhető.

II.20. A 19. sor szerinti közadatok és a kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

Az adatközlő esetében nem értelmezhető.

II.21. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen

Az adatközlő esetében nem értelmezhető.

II.22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

Az adatközlő esetében nem értelmezhető.

II.23. A közterület-felügyelet által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások lényeges elemei

Az adatközlő esetében nem értelmezhető.

II.24. A közterület-felügyelet által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

Az adatközlő esetében nem értelmezhető.

II.25. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum,   amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával stb. összefüggő költségek saját bevételből fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szervnek.

Az adatközlő esetében nem értelmezhető.

III.  Gazdálkodási adatok

III.1. A közterület-felügyelet éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója:

A közterület-felügyelet éves elemi költségvetései:

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

A közterület-felügyelet éves költségvetési beszámolói:

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

III.2. A Közterület-felügyeletnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtása és mértéke összesítve.

Adat megnevezése Adatok Megjegyzés
A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztattak létszáma Engedélyezett létszám: 86 fő.  átlagos statisztikai létszám: 82 fő
A vezető illetménye, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege

 

 

 

 

 

Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtái és mértéke összesítve

  Illetmény és rendszeres juttatás:

8.280 e. Ft

Költségtérítés: O,- Ft

Összesen:8.280 e. Ft/fő/év

 

Cafetéria-juttatás

Jogszabály alapján közlekedési hozzájárulás

Egyéb juttatások:

Jubileumi jutalom

Eseti szociális segély

Családalapítási támogatás

Lakásvásárlási munkáltatói támogatás

 

III.3.A közterület-felügyelet által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások fontosabb adatai

Az adatközlő esetében nem értelmezhető.

III.4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő, vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére stb. vonatkozó szerződések megnevezése, tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama

A közterület-felügyelet ötmillió forintot elérő, vagy azt meghaladó értékű szerződést nem kötött.
Az ötmillió forintot el nem érő értékű szerződések: Egyedi közzétételi lista

III.5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

Az adatközlő esetében nem értelmezhető.

III.6. A közterület-felügyelet által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és a munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

Az adatközlőnél ilyen kifizetésekre nem került sor.

III.7. Az  Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Az adatközlőnél az Európai Unió támogatásával nem valósult meg fejlesztés.

III.8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

A közbeszerzések:

Közbeszerzések

Éves tervek: 2016-2018 2019 2020

Díjaink, elismeréseink