XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió Akadálymentes verzió ikon

https://www.budapest13.hu/onkormanyzat/xiii-keruleti-kozterulet-felugyelet/kozterulet-felugyelet-kozerdeku-adatai/

Témák A-Z

Közterület-felügyelet közérdekű adatai

Közérdekű adatok

Ezen az oldalon a Budapest Főváros XIII. Kerületi Közterület-felügyelet működésére vonatkozó közérdekű adatokat találja. Közzétételekor a tartalom és a forma tekintetében az elektronikus információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a 18/2005.(XII.27.) IHM rendelet előírásait vettük figyelembe.

Közadattár

Egységes Közadatkereső Rendszer

Közzétételi szabályzat

A közérdekű adatok közzétételének jogszabályi alapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) IV. fejezetében foglaltak. A közzététel tartalmának és formájának kialakítása során az Adatközlő az Infotv. 1. mellékletét, továbbá a még hatályban lévő (közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról szóló) 305/2005. (XII.25.) Kormányrendelet, valamint (a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló) 18/2005. (XII.27.) IHM rendelet vonatkozó előírásait is figyelembe vette.

I. Szervezeti, személyzeti adatok

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

III. Gazdálkodási adatok

I. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

I. Elérhetőségi adatok

I.1. Hivatalos név (teljes név)

Budapest Főváros XIII. Kerületi Közterület-felügyelet

I.2. Székhely

1139  Budapest, Hajdú utca 29.

I.3. Postacím (postafiók szerinti címe, ha van)

1139  Budapest, Hajdú utca 29.

I.4. Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)

+36-1-359-9419, +36-30-460-9355

I.5. Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)

+36-1-359-9419

I.6. Központi elektronikus levélcím

ktf-ugyelet@bp13.hu

I.7. A honlap URL-je

https://www.budapest13.hu/onkormanyzat/xiii-keruleti-kozterulet-felugyelet/

I.8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme)

+36-1-359-9419, +36-30-460-9355, 1139 Budapest, Hajdú utca 29., 

I.9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve

Ügyeleti és információs csoport, ügyeleti szolgálatot ellátó közterület-felügyelője

I.10. Az ügyfélfogadás rendje

Minden nap: 8-18 óráig

II. Szervezeti struktúra 

II.1. A szervezeti struktúra ábrája

A Budapest Főváros XIII. Kerületi Közterület-felügyelet egyes szervezeti egységeinek feladatai megtalálhatók a Szervezeti és Működési Szabályzatban.

Szervezeti ábra

III. A szerv vezetői

III.1.  A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)

Szabó Ottó

felügyelet-vezető

+36-1-359-9419

1139 Budapest, Hajdú utca 29.

szabootto@bp13.hu

III.2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)

Felügyelet-vezető: Szabó Ottó

tel:  +36-1-359-9419, +3630-460-9355
fax: +36-1-359-9419
e-mail: szabootto@bp13.hu

1.2. A felügyelt költségvetési szervek

I. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv 

1.2.1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége ( telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím)

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

1.2.2. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

1.2.3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme,) ügyfélfogadásának rendje

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

1.3. Gazdálkodó szervezetek

I. A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

1.3.1 Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

1.3.2.  A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

1.3.3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

1.3.4. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

1.4.Közalapítványok

I. A szerv által alapított közalapítványok

1.4.1. Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

1.4.2. A fentiek szerinti közalapítványok székhelye

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

1.4.3. A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

1.5. Lapok

I. Lapok

1.5.1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

1.5.2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím)

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

1.5.3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

1.6.1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

Polgármesteri Hivatal

1139 Budapest, Béke tér 1.

47° 31′ 48.2″ N 19° 4′ 51.7″ E

Posta cím: 1555 Budapest Pf. 10.

Telefon: +36-1-452-4100

E-mail:ugyfelszolgalat@bp13.hu

Honlap

1.6.2.  A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje

Telefon: +36-1-452-4100

E-mail:ugyfelszolgalat@bp13.hu

1139 Budapest, Béke tér 1.

Félfogadás:
Hétfő: 13:30-18:00
Szerda: 8:00-16:30
Péntek: 8:00-11:30

Ingyenesen hívható zöldszám:+36-80-200-306

1.7. Költségvetési szervek

1.7.1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

1.7.2. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

2023

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

I. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

2.1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és  működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

A közterület-felügyelet feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó alapvető jogszabályok

Szervezeti és Működési Szabályzat 

Alapító okirat

Adatvédelmi szabályzat

2.2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

2.3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

II. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

II.1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

II.2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

II.3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

II.4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

II.5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

II.6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

II.7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

II.8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

II.9.  Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

II.10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

III. Közszolgáltatások

III.1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

III.2.  A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

III.3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

III.4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

IV. A szerv nyilvántartásai 

IV.1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke

A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatokforrása, kérdőívesadatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke A Közterület Felügyelet *az ügyfelek személyes adataival kapcsolatban nem működtet saját fenntartású adatbázist*, mert tevékenysége során a BM Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság (BM NYHÁT) személyi adat- és lakcímnyilvántartás és gépjárműnyilvántartás rendszerét használja. A Közterület Felügyelet nem hatóság, ezért a felügyelői intézkedések során az indított ügyet a Felügyelet megküldi a hatáskörrel és illetékességgel bíró hatóságnak, eljáró szervnek, és továbbiakban az ügy minden adata az eljáró szervnél található meg. A közterület felügyelő státuszát és intézkedésének jogalapját generálisan a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. tv. 1.§ (5) határozza meg: A feladatkörében eljáró felügyelő hivatalos személy. A felügyelő az e törvényben meghatározott feladatkörében eljárva jogosult és köteles a közterületen ellenőrizni a jogszabályban előírt kötelezettségek megtartását, jogszabálysértés esetén eljárást kezdeményezni. A Felügyelet az intézkedései során az adatokat törvényi kötelezettségének teljesítése céljából és törvényi felhatalmazás, jogalap alapján kezeli, lásd a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. tv. 10. §

(1): A felügyelet az igazoltatás során feljelentés megtétele, a 22. §-ban meghatározott feladatok ellátása, valamint szabálysértési vagy közigazgatási hatósági eljárás megindítása céljából az igazoltatott személy

 1. a) természetes személyazonosító adatait,
 2. b) lakó- vagy tartózkodási helyének, ennek hiányában szálláshelyének

adatait (a továbbiakban együtt: lakcím) kezeli.”*

(2) A felügyelet jogosult az elszállított, a kerékbilinccsel rögzített, valamint a feltartóztatott jármű tulajdonosának (üzemben tartójának) megállapítása céljából a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló törvényben meghatározott adatot – térítés nélkül – átvenni az országos járműnyilvántartásból.

 1. §: Az igazoltatás során rögzített, valamint a 10. § (2) bekezdésben meghatározott személyes adatok az adatfelvételt, valamint az adatátvételt követő öt napig kezelhetők. Lásd továbbá: 1999. évi LXIII. tv. 20. §

(1): “*A felügyelő – az üzemben tartó értesítése mellett – elszállítással

eltávolíthatja a közterületen szabálytalanul elhelyezett járművet, ha az a

közúti forgalom biztonságát vagy a közbiztonságot veszélyezteti*.”

(4) “*A felügyelet a jármű elszállításáról az intézkedéssel egyidejűleg értesíti a rendőrséget. A felügyelet az (1) bekezdés alapján elszállított jármű forgalmi rendszámát – tájékoztatás céljából – a felügyeletet működtető önkormányzat polgármesteri hivatalának honlapján közzéteszi.

7.§ (2) A felügyelő az intézkedésével érintett személyről, az intézkedése vagy az eljárása szempontjából lényeges környezetről és körülményről, tárgyról képfelvételt, hangfelvételt, kép- és hangfelvételt (a továbbiakban együtt: felvétel) készíthet. Az így készült felvételt a Felügyelet 30 nap elteltével, vagy az eljáró szervhez továbbítást követően haladéktalanul törli (7.§ (7) bek. a) pont és (10) bek.) A Közterület Felügyelet saját fenntartású adatbázisban kezeli *a közterületi térfigyelő kamerarendszerben* kezelt adatokat, a felvételeket. A kamerarendszer zárt láncú, saját fenntartású. A kamerarendszerben tárolt személyes adatok a kamerával megfigyelt közterületen látható személyek és mozgásuk, vagyis a felvétellel érintett személyek arcmása, valamint a

járművek forgalmi rendszáma. Az adatkezeléssel érintett személy a felvételen azonosítható személy, valamint a felismerhető forgalmi rendszámhoz tartozó gépjármű üzemben tartója. Az adatok forrása a közterületen elhelyezett kamera végpontok által közvetített felvétel. Az adatkezelés törvényi felhatalmazáson alapul, amelynek célját, jogalapját és időtartamát a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. tv. határozza meg:

7.§ (3): A felügyelet közterületen, közbiztonsági, illetve bűnmegelőzési célból, bárki számára nyilvánvalóan észlelhető módon képfelvevőt helyezhet el, és felvételt készíthet.

A kamerafelvételek adatkezelési ideje:

A felügyelet a közterületi kamera rendszerben rögzített felvételt a rögzítést követő harminc nap elteltével haladéktalanul törli. Azonban 30 napos tárolásra is csak adatigénylés esetén kerül sor, mert a Felügyelet a kamerarendszerben 8 napig tárolja a felvételeket, azok 8 nap elteltével automatikusan és visszaállíthatatlanul törlődnek a rendszerből. (1999. évi LXIII. tv. 7.§ (7) bek. és 7/A.§ (5) bek.)

IV.2. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái

A Felügyelet az intézkedései során az adatokat törvényi kötelezettségének teljesítése céljából és törvényi felhatalmazás alapján kezeli, lásd a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. tv.

10.§ (1): A felügyelet az igazoltatás során feljelentés megtétele, a 22. §-ban meghatározott feladatok ellátása, valamint szabálysértési vagy közigazgatási hatósági eljárás megindítása céljából az igazoltatott személy*

 1. a) természetes személyazonosító adatait,
 2. b) lakó- vagy tartózkodási helyének, ennek hiányában szálláshelyének

adatait (a továbbiakban együtt: lakcím) kezeli.

10.§ (2) A felügyelet jogosult az elszállított, a kerékbilinccsel rögzített, valamint a feltartóztatott jármű tulajdonosának (üzembentartójának) megállapítása céljából a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló törvényben meghatározott adatot – térítés nélkül – átvenni az

országos járműnyilvántartásból

7.§ (2): A felügyelő az intézkedésével érintett személyről, az intézkedése vagy az eljárása szempontjából lényeges környezetről és körülményről, tárgyról képfelvételt, hangfelvételt, kép- és hangfelvételt (a továbbiakban együtt: felvétel) készíthet.

(3): A felügyelet közterületen, közbiztonsági, illetve bűnmegelőzési célból, bárki számára nyilvánvalóan észlelhető módon képfelvevőt helyezhet el, és felvételt készíthet.

 IV.3.  A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja

A közterület-felügyelő intézkedései vagy általa kezdeményezett eljárások során az érintett személy értesítésre kerül, amely során így tudomást szerez az eljárásról, következésképpen az adatkezelésről is, például: szabálysértési feljelentés, járművezető távollétében történő helyszíni

bírság kiszabása, kerékbilincs alkalmazása, gépjármű elszállítása stb.

 

Az 1999. évi LXIII. tv. 20.§ (4) bekezdése alapján a Felügyelet a közterületről elszállított jármű forgalmi rendszámát – tájékoztatás céljából – a felügyeletet működtető önkormányzat polgármesteri hivatalának honlapján közzéteszi.

 

A közterületi térfigyelő kamerarendszerek esetében az érintett személy vagy az eljáró hatóságok adatigénylést nyújthatnak be a Felügyelet elérhetőségein személyesen, telefonon, postai úton vagy elektronikus levélben. Képfelvételt vagy más személyes adatot csak hatóság vagy a megfelelően azonosított érintett személy számára adunk ki vagy továbbítunk! Érintett személy számára csak olyan felvétel továbbítható, amelyen más érintett személy nem azonosítható, vagyis más személyiségi joga nem sérülhet.

 IV.4.  A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei

A közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés

mértéke*

Az igényelt adatokat tartalmazó adathordozó költségeként az alábbi mértékek vehetők figyelembe:

– papír alapon nyújtott színes másolat esetén az adathordozó közvetlen

önköltsége, de legfeljebb 130 Ft/másolt A/4-es oldal, 260 Ft/másolt A/3-as oldal,

– papír alapon nyújtott fekete-fehér másolat esetén az adathordozó

közvetlen önköltsége, de legfeljebb 12 Ft/másolt A/4-es oldal,24 Ft/másolt A/3-as oldal,

– optikai adathordozón nyújtott másolat esetén az adathordozó közvetlen

önköltsége, de legfeljebb 580 Ft/adathordozó,

– elektronikus úton használható egyéb adathordozón nyújtott másolat esetén az adathordozó közvetlen önköltsége.

 

A költségek kezeléséről részletesen lásd a Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről.

V. Nyilvános kiadványok

V.1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei

 • Mit kell tudni a közterület-felügyeletről? 
 • Mit kell tudni a felelős kutyatartásról?

V.2. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása

 • A közterület-felügyelet feladatait
 • A felelős kutyatartók feladatai, jogai

V.3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja

V.4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye

 • Ingyenes

VI. Döntéshozatal, ülések 

VI.1.  A testületi szerv döntései előkészítésének rendje

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

VI.2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím)

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

VI.3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

VI.4. A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám)

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

VI.5. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

VI.6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

VI.7. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

VI.8.  A testületi szerv üléseinek napirendje

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

VI.9. A testületi szerv döntéseinek felsorolása

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

VII. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

VII.1.  A testületi szerv döntéseinek felsorolása

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

VII.2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel)

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

VII.3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

VII.4. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok

  E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

VII.5. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota

  E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

VII.6. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

  E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

VII.7.  Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól

VIII. Pályázatok

VIII.1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk

  E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

IX. Hirdetmények

IX.1.  A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

X. Közérdekű adatok igénylése

X.1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

Az Adatközlő közérdekű adatairól írásbeli tájékoztatást ad az Adatközlő ügyfélszolgálatán félfogadási időben benyújtott vagy az Adatközlő fentiekben megjelölt elérhetőségein, postai vagy elektronikus úton megküldött kérelemre, az Infotv. 28.§ – 31.§ rendelkezéseinek megfelelően.

Közérdekű adatok igénylése

Közérdekű adatok megismerésére irányuló szabályzat

X.2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésében a Budapest Főváros XIII. Kerületi Közterület-felügyelet vezetője Szabó Ottó jogosult.

X.3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

1139 Budapest, Hajdú utca 29., 47° 32′ 9.8″ N 19° 4′ 43.7″ E, +36-1-359-9419, ktf-ugyelet@bp13.hu

X.4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

dr. Robotka Árpád jogtanácsos robotkaarpad@bp13.hu

X.5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

X.6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

X.7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

XI. Közzétételi listák

XI.1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

XI.2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista

2014          I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév

2015          I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév

2016          I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév

2017          I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév

2018          I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév

2019          I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév

2020         I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév

2021          I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév

2022          I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév

2023        I. negyedév II. negyedév III. negyedév  IV. negyedév

3. Gazdálkodási adatok

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések

I. Vizsgálatok, ellenőrzések listája

I.1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása

Ellenőrzések listája

IIAz Állami Számvevőszék ellenőrzései

II.1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai

  ÁSZ ellenőrzéseinek listája

III. Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

III.1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

  Egyéb ellenőrzések listája

IV. A működés eredményessége, teljesítmény

IV.1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk

  E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

VMűködési statisztika

V.1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Beruházási statisztika

2023 I. negyedév   II. negyedév   III. negyedév   IV. negyedév

2022 I. negyedév   II. negyedév   III. negyedév   IV. negyedév

2021 I. negyedév   II. negyedév   III. negyedév   IV. negyedév

2020 I. negyedév   II. negyedév   III. negyedév   IV. negyedév

2019 I. negyedév   II. negyedév   III. negyedév   IV. negyedév

2018 I. negyedév   II. negyedév   III. negyedév   IV. negyedév

2017 I. negyedév   II. negyedév   III. negyedév   IV. negyedév

2016 I. negyedév   II. negyedév   III. negyedév   IV. negyedév

Környezetvédelmi statisztika

2022   2021   2020   2019

Informatikai statisztika

2021

V.2. Adatlap a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság részére az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban. Infotv.) 30. § (3) bekezdés második fordulata alapján teljesítendő éves jelentéshez

2022

3.2. Költségvetések, beszámolók

I. Éves költségvetések

I.1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései

Elemi költségvetés 2022

Elemi költségvetés 2021

Elemi költségvetés 2020

Elemi költségvetés 2019

Elemi költségvetés 2018

Elemi költségvetés 2017

Elemi költségvetés 2016

Elemi költségvetés 2015

Elemi költségvetés 2014

Elemi költségvetés 2013

II. Számviteli beszámolók

II.1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói

 E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető

III. A költségvetés végrehajtása

III.1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolói

Költségvetési beszámoló 2022

Költségvetési beszámoló 2021

Költségvetési beszámoló 2020

Költségvetési beszámoló 2019

Költségvetési beszámoló 2018

Költségvetési beszámoló 2017

Költségvetési beszámoló 2016

Költségvetési beszámoló 2015

Költségvetési beszámoló 2014

Költségvetési beszámoló 2013

Költségvetési beszámoló 2012

3.3 Működés

I. A foglalkoztatottak

I.1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

I.2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege

I.3.  Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Illetmény és rendszeres juttatás:

2020                     2021                   2022                   2023

II. Támogatások

II.1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

II.2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

II.3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

II.4A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

III. Szerződések

III.1.  Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni.
Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

Az ötmillió forintot el nem érő értékű szerződések:

A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (I.15.) Ö.K. számú határozatával  elfogadott egyedi közzétételi lista:

2014         I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév

2015         I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév

2016         I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév

2017         I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév

2018         I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév

2019         I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév

2020         I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév

2021        I. negyedév II. negyedév  III. negyedév IV. negyedév

2022          I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév

2023          I. negyedév II. negyedév III. negyedév  IV. negyedév

Az ötmillió forint értéket meghaladó szerződések: A közterület-felügyelet ötmillió forintot elérő, vagy azt meghaladó értékű szerződései, melyek 2022. november 29. napjától a https://kif.gov.hu/ weboldalra is feltöltésre kerültek. 

A közterület-felügyelet ötmillió forintot elérő, vagy azt meghaladó értékű szerződései.

IV. Koncessziók     

IV.1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)   

      E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

V.  Egyéb kifizetések

V.1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottjai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei

    E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

VI. Európai Unió által támogatott fejlesztések

VI.1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződése

 E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

VII. Közbeszerzés

VII.1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről

Éves tervek: 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Közbeszerzések: 2013 2015 2019 2022

2018. január 1-vel elindul a Közbeszerzési Hatóság által működtetett nyilvános elektronikus szerződéstár, a CoRe. A CoRe a szerződések adatainak feltöltése és tárolása vonatkozásában felváltotta a Közbeszerzési Adatbázist.

Ez azt jelenti, hogy a szerződéseket és azok adatait a Kbt. 43. § (1) bekezdés c), d) és f) pontjaira is tekintettel 2018. január 1-től kezdődően a CoRe-ban kell közzétenni.

2018. január 1-je után publikált szerződések nyilvános keresőfelületének elérhetősége:http://kereso.core.kt.hu

A kereső a http://www.kozbeszerzes.hu oldal Adatbázisok 2018. január 1. után feltöltött szerződések menüpontjából is hozzáférhető.

Egyéb közbeszerzési dokumentumok elérhetősége: jogalkotói döntés alapján – a 2018. április 15-én hatályba lépett elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: EKR rendelet)  alapján —  az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer, mint teljesen integrált rendszer biztosítja a hirdetmények elektronikus formában történő feltöltését, továbbítását, a közbeszerzési dokumentumok elektronikus formában való rendelkezésre bocsátását, valamint a teljes körű elektronikus kommunikációt, az eljárás minden szakaszában elektronikus úton folytatott kommunikációt, a részvételi jelentkezések és az ajánlatok benyújtását.

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 2019. április 1. napján hatályba lépő módosítása értelmében  — a fenti CoRe szerzősé-nyilvántartó rendszer mellett —  minden egyéb közbeszerzési dokumentum (köztük az összegzések az ajánlatok elbírálásáról) kereshető formában elérhető az alábbi honlapon:

Díjaink, elismeréseink


              Idősbarát önkormányzat díj