XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió Akadálymentes verzió ikon

https://www.budapest13.hu/onkormanyzat/ep-valasztasok-2019/

Témák A-Z

Európai parlamenti képviselők választása – 2019

Tájékoztató a 2019. évi Európai parlamenti képviselők választásáról

A Magyar Köztársaság Elnöke a 93/2019. (III. 1.) KE határozatával

az Európai Parlament tagjainak 2019. évi választása időpontját 2019. május 26. napjára (vasárnapra) tűzte ki.

 

Az Európa Parlament tagjainak 2019. évi választására a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény alapján kerül sor. A választás arányos választási rendszerben, listás szavazással történik. A választáson Magyarország területe egy választókerületet alkot. A választójog gyakorlása a választópolgár szabad elhatározásán alapul. Ugyanazon választópolgár az Európai Uniónak csak egy tagállamában gyakorolhatja választójogát.

Magyarországon az Európai Parlament tagjainak választásán a választójogát gyakorolhatja:

– minden magyar választópolgár, ha nem jelezte valamely másik uniós tagállamban, hogy választójogát ott kívánja gyakorolni,

az Európai Unió más tagállamainak minden választópolgára, ha nyilatkozatot tesz arról, hogy választójogát Magyarországon kívánja gyakorolni,

feltéve mindkét esetben, hogy magyarországi lakóhellyel rendelkezik.

Az Európai Parlament tagjainak választásán az a magyar választópolgár is választó, aki

– Magyarországon élő, lakcímmel nem rendelkező választópolgár,

az Európai Unió területén kívüli lakóhellyel rendelkezik.

A XIII. Kerületi Helyi Választási Iroda a XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatalban (1139 Bp. XIII., Béke tér 1.) működik. A választások előkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos jogi, szervezési, informatikai tájékoztatás, felvilágosítás kérhető a 452‑41-38 vagy a 350-17-65 telefonszámon, illetve személyesen az I. emelet 104. szobában minden nap a Hivatal teljes munkaideje alatt.

A Választási Iroda az Európai Parlament tagjainak választásával kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket epvalasztas2019@bp13.hu e-mail címen is fogadja.

VÁLASZTÓK NYILVÁNTARTÁSA

Azok a választópolgárok, akik legkésőbb 2019. március 20-án a szavazóköri névjegyzékben szerepelnek, a névjegyzékbe történt felvételükről szóló értesítést 2019. április 5-ig kapják meg a Nemzeti Választási Irodától. Az értesítő tartalmazza annak a szavazókörnek a számát és címét, ahol a szavazás napján a választópolgár leadhatja a szavazatát.

Az a választópolgár, aki nem kapja meg az értesítőt, vagy azt elveszíti, a Helyi Választási Irodától 2019. május 24-én (péntek) 16.00 óráig új értesítőt igényelhet.

Az a választópolgár, aki 2019. március 20-át követően kerül az adott település szavazóköri névjegyzékébe, a névjegyzékbe történő felvételéről a Helyi Választási Irodától kap értesítőt.

A szavazóköri névjegyzék 2019. május 24-én (péntek) 16.00 óráig tekinthető meg a Polgármesteri Hivatalban (Béke tér 1. III. emelet 322.). A Helyi Választási Irodán (1139 Budapest, Béke tér 1.) hivatali munkaidőben névjegyzékkel kapcsolatos információ kérhető a 452-4145-ös telefonszámon.

NÉVJEGYZÉKKEL KAPCSOLATOS KÉRELMEK

A névjegyzékkel kapcsolatos valamennyi kérelemnek tartalmaznia kell a választópolgár nevét, születési nevét, születési helyét, személyi azonosítóját, továbbá a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár megadhatja a postacímét, e-mail címét vagy telefaxszámát, ahova a kérelmével kapcsolatos értesítés megküldését kéri. Az adatokat a személyi igazolványban szereplő adatokkal megegyezően kell megadni. A nem megfelelő adatközlés a kérelem elutasítását vonja maga után.

a/ Az Európai Unió más tagállamának állampolgára névjegyzékbe vétele iránti kérelem

Az Európai Unió más tagállamának állampolgára legkésőbb 2019. május 10-én (péntek) 16.00 óráig kérheti, hogy központi névjegyzékbe vétele az Európai Parlament tagjainak választására is kiterjedjen. A kérelemnek – a valamennyi névjegyzékkel kapcsolatos kérelem esetén megkívánt adatokon túl – tartalmaznia kell:

 • a választópolgár nyilatkozatát, hogy szavazati jogát csak Magyarországon gyakorolja, és
 • ha alkalmazható, akkor annak a településnek vagy választókerületnek a megjelölését, amelynek névjegyzékébe az állampolgársága szerinti tagállamban legutóbb felvették.

Az Európai Unió más tagállamának az Európai Parlament tagjainak választására is kiterjedő hatállyal központi névjegyzékben szereplő állampolgára legkésőbb 2019. május 16-án (csütörtök) 16.00 óráig kérheti, hogy központi névjegyzékbe vétele az Európai Parlament tagjainak választására ne terjedjen ki.

b/   Külképviseleti névjegyzékbe történő felvétel iránti kérelem

 Amennyiben a választópolgár a szavazás napján, 2019. május 26-án külföldön tartózkodik, Magyarország nagykövetségén, vagy főkonzulátusán adhatja le

szavazatát abban az esetben, ha kérte a külképviseleti névjegyzékbe történő felvételét.

A külképviseleti névjegyzékbe való felvételt a Helyi Választási Iroda vezetőjétől 2019. március 21-től legkésőbb 2019. május 17-én (péntek) 16.00 óráig lehet kérni, személyesen, ajánlott levélben, a www.valasztas.hu honlapon, vagy ügyfélkapus regisztráció esetén a www.magyarorszag.hu honlapon. Kérelemnyomtatvány igényelhető a Helyi Választási Irodán is (Budapest XIII. kerület Béke tér 1. Ügyfélszolgálati Iroda). A külképviseleti névjegyzékbe felvett választópolgár ugyanezen időpontig módosíthatja a külképviselet megjelölését, továbbá 2019. május 22-én (szerda) 16.00 óráig kérheti a külképviseleti névjegyzékből való törlését.

c/  Átjelentkezés

Az a választópolgár, aki a szavazás napján, 2019. május 26-án lakóhelyétől távol, de Magyarország területén tartózkodik, átjelentkezéssel szavazhat. A választópolgár lakóhelye szerinti választási iroda az átjelentkezőt a kérelem alapján törli a lakcíme szerinti szavazóköri névjegyzékből, egyidejűleg felveszi azon településnek a település szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok számára kijelölt szavazókörének névjegyzékébe, ahol a választópolgár szavazni kíván.

Az átjelentkezésre irányuló kérelmet 2019. március 21-től lehet benyújtani és legkésőbb 2019. május 22-én (szerda) 16.00 óráig kell megérkezni a Helyi Választási Irodához.

Az átjelentkezés személyesen, levélben, a www.valasztas.hu honlapon, vagy ügyfélkapus regisztráció esetén a www.magyarorszag.hu honlapon kérhető. Kérelemnyomtatvány igényelhető a Helyi Választási Irodán (Budapest XIII. kerület Béke tér 1. Ügyfélszolgálati Iroda).

Az átjelentkező választópolgár

 • legkésőbb május 22-én (szerda) 16.00 óráig módosíthatja vagy – levélben történő vagy elektronikus azonosítás nélküli elektronikus benyújtás esetén – visszavonhatja,
 • legkésőbb május 24-én (péntek) 16.00 óráig – személyes vagy elektronikus azonosítást követő elektronikus benyújtás esetén – visszavonhatja

átjelentkezési kérelmét.

d/   Mozgóurna iránti kérelem

Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel, de egészségi állapota, fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe, mozgóurnát kérhet.

A mozgóurna iránti kérelmet 2019. március 21-től lehet benyújtani

a Helyi Választási Irodához

 • levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb május 22-én (szerda) 16.00 óráig,
 • személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton legkésőbb május 24-én (péntek) 16.00 óráig vagy
 • május 24-én (péntek) 16.00 órát követően elektronikus azonosítással elektronikus úton legkésőbb 2019. május 26-án (vasárnap) 12.00 óráig
 • az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz
 • meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítésével május 26-án (vasárnap), legkésőbb 12.00 óráig

kell benyújtani.

e/     A fogyatékossággal élő választópolgár kérelmei

A fogyatékossággal élő választópolgár kérheti

 • Braille-írással készült értesítő küldését,
 • könnyített formában megírt tájékoztató megküldését,
 • Braille-írással ellátott szavazósablon alkalmazását a szavazóhelyiségben vagy a mozgóurnás szavazás során,
 • hogy akadálymentes szavazóhelyiségben szavazhasson.

A választópolgár részére – legkésőbb 2019. március 19-én 16.00 óráig benyújtott kérelmére – Braille-írással készült értesítőt, illetve könnyített formában megírt tájékoztatót küld a Nemzeti Választási Iroda.

Braille-írással ellátott szavazósablon biztosítását a szavazáshoz legkésőbb 2019. május 17. (péntek) 16.00 óráig lehet igényelni a Helyi Választási Irodánál.

Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2019. május 22-én (szerda) 16.00 óráig kéri, hogy akadálymentes szavazóhelyiségben szavazhasson, és akinek a lakcíme szerint kijelölt szavazóhelyiség nem akadálymentes, a Helyi Választási Iroda akadálymentes szavazóhelyiséggel rendelkező szavazókör névjegyzékébe teszi át.

LISTAÁLLÍTÁS, AJÁNLÁS

Listát a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint bejegyzett pártok állíthatnak. Két vagy több párt közös listát is állíthat. Ugyanaz a párt csak egy – önálló vagy közös – listát állíthat. A listán a jelöltek a párt (pártok) által bejelentett sorrendben szerepelnek.

A listaállításhoz legalább 20 000 választópolgárnak az aláírásával hitelesített ajánlása szükséges.

Az ajánlóíveket legkorábban 2019. április 6-án (szombat) adja át az igénylőknek a Nemzeti Választási Iroda.

Az ajánlóívek sorszámozottak, a Nemzeti Választási Iroda hitelesítő bélyegzőjével ellátottak, és az átadásuk átvételi elismervény kiállításával történik. Csak hitelesített ajánlóívvel lehet ajánlást gyűjteni. Az ajánlóíven az ajánlást gyűjtő személy feltünteti nevét, személyi azonosítóját – ha nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának számát – és aláírását.

A választópolgár az ajánlását az ajánlóíven teheti meg. A lista ajánlására az a választópolgár jogosult, aki választójoggal rendelkezik. Az ajánlóívre fel kell vezetni az ajánlást adó választópolgár nevét, személyi azonosítóját és magyarországi lakcímét. Az ajánlóívet az ajánló választópolgár saját kezűleg írja alá, de az adatait más is rávezetheti az ajánlóívre. A választópolgár több listát is ajánlhat, de egy listát csak egy ajánlással támogathat. Az ajánlás nem vonható vissza.

A listát legkésőbb 2019. április 23-án (kedd) 16.00 óráig lehet bejelenteni – a megfelelő számú ajánlást tartalmazó ajánlóívek leadásával együtt – a Nemzeti Választási Bizottságnál. 

SZAVAZÁS

Szavazni 2019. május 26-án (vasárnap) 6.00 órától 19.00 óráig, kizárólag személyesen, a választópolgár lakóhelye szerinti szavazókörben lehet.

A szavazókör sorszáma és címe a névjegyzékbe történő felvételről szóló értesítőn szerepel.

Átjelentkezéssel szavazni a kijelölt 34. számú szavazókörben (XIII., Kárpát u. 49-53. Berzsenyi Dániel Gimnázium) lehet.

A külképviseleten 2019. május 26-án (vasárnap), helyi idő szerint 6.00 és 19.00 óra között lehet szavazni. Azokon a külképviseleteken, ahol az időeltolódás a közép-európai időhöz képest -1 vagy -2 óra, a helyi idő szerinti 6.00 óra és a közép-európai idő szerinti 19.00 óra között lehet szavazni. Az amerikai kontinensen létesített külképviseleteken 2019. május 25-én, helyi idő szerint 6.00 és 19.00 óra között lehet szavazni.

A mozgásában gátolt választópolgárt szavazásának lehetővé tétele érdekében
– amennyiben azt a tájékoztató d/ pontjában meghatározott határidőben és formában kérte – a szavazatszámláló bizottság legalább két tagja mozgóurnával felkeresi.

Szavazni a következő érvényes igazolvány(ok) bemutatásával lehet:

– lakcímet tartalmazó (régi típusú) személyazonosító igazolvány vagy

lakcímigazolvány ÉS – személyazonosító igazolvány vagy

– útlevél vagy

– 2001. január l-jét követően kiállított vezetői engedély.

Az „Értesítőt” a szavazatszámláló bizottság munkájának megkönnyítése érdekében szintén célszerű felmutatni.

Szavazni egy szavazólapon lehet. A szavazólapon a listát állító jelölő szervezetek szerepelnek.

Minden szavazókörben a szavazólapok kitöltéséhez két-két szavazófülke áll a választópolgárok rendelkezésére. A szavazólapok kitöltése alatt csak a szavazó tartózkodhat a fülkében. A választópolgár, ha nem tud olvasni, illetve testi fogyatékossága, vagy bármely más ok akadályozza a szavazásban, akkor az általa választott segítőt, ennek hiányában a szavazatszámláló bizottság két tagjának együttes segítségét veheti igénybe.

A látássérült választópolgár, amennyiben azt előzetesen formanyomtatványon kérte, Braille-írással ellátott szavazósablont vehet igénybe a szavazás segítése céljából.

ÉRVÉNYESEN szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő listák közül egy listára lehet, a lista neve feletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal (+ vagy X/).

Európa Parlamenti választások 2019. évi dokumentumai

Díjaink, elismeréseink


              Idősbarát önkormányzat díj