XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió

https://www.budapest13.hu/2022/04/06/hirdetmeny-az-ovodai-felvetelekrol/

Témák A-Z

Hirdetmény az óvodai felvételekről

2022. április 06. Felhívás

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8. § (1) bekezdése szerint az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.

Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik (a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet – továbbiakban Rendelet – 12. §).

Mit kell tudni az óvodai felvételekről?

Az Nkt. 49. § (1) bekezdése szerint az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a kerületben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető (Nkt. 8. § (1) bek.).

Az óvodába a 2022/2023-as nevelési évre a 2019. augusztus 31-ig született gyerekek beíratása kötelező.

Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik (Nkt. 49. § (1) bek.). A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti. A jelentkező gyermekek felvétele, fogadása az óvodai nevelési évben – amennyiben azt a férőhelyek száma lehetővé teszi – folyamatosan történik.

Az Nkt. 8. § (2) bekezdése szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson köteles részt venni, melynek teljesítéséért a szülő felelős Nkt. 8.§ (2). A szülő – tárgyév április 15. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, Budapest Főváros Kormányhivatala általános illetékességgel eljáró XIII. Kerületi Hivatal (1139 Bp. Pap Károly utca 4-6.) adhat felmentést az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt (Rendelet 20. § (2) bek.). Az űrlap elérhető az www.oktatas.hu weboldalon.

A szülő gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját vallási, világnézeti meggyőződésére, nemzeti hovatartozására tekintettel szabadon választhat óvodát (Nkt. 72. §. (2) bek.).

A beíratás időpontja: 2022. május 2-6.

A veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) kormányrendeletre tekintettel az emberi erőforrások minisztere, 2021/2022. nevelési, illetve tanévre történő óvodai, valamint általános iskolai beiratkozásról szóló 19/2021. (III.10.) EMMI határozata alapján:

A 2022/2023-as nevelési évre szóló beiratkozás ONLINE felületen történik az Egyesített Óvoda honlapján az Óvodai jelentkezés menüpont alatt, amely 2022. május 2. és 6.-a között 0 – 24 óráig lesz elérhető.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a beiratkozásra megjelölt időszak – 2022.május 2-6.- után beérkező jelentkezések a 2022. május 6-ig beérkezett kérelmek elbírálása után kerülnek feldolgozásra a fennmaradó szabad férőhelyek függvényében.

A szükséges technikai eszközök hiányában május 2-3-án, 7-18 óra között, május 4-5-6-án, 8-16 óra között az Egyesített Óvoda Igazgatóságán személyesen vagy telefonszámain (1134 Angyalföldi út 1. Tel: 06-1-340-2988 vagy a 06 70 646 8796) van lehetőség a beíratásra.

A jelenleg bölcsődében elhelyezett gyermekekre vonatkozó óvodai felvételi igényt is be kell jelenteni.

A beiratkozáshoz szükséges alábbi dokumentumokat szükséges feltölteni, illetve technikai eszközök hiányában az első óvodai nevelési napon bemutatni.

A beíratáskor be kell mutatni

  • a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat, lakcímet igazoló hatósági igazolványt,
  • továbbá a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványokat és lakcímet igazoló hatósági igazolványát. (Rendelet 20. § (3) bek.),
  • szülői hozzájáruló nyilatkozat, abban az esetben, ha csak az egyik szülő van jelen a beiratkozás időpontjában. A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben közösen gyakorolják jogaikat akkor is, ha a szülői felügyeletet a szülők megállapodása vagy a bíróság döntése alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta.
  • nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülőnek igazolnia kell azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén (Nkt. 92. §).

A sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő óvodába való felvételhez a szakértői és rehabilitációs bizottság szakértői véleménye szükséges. A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése az e célra létrehozott gyógypedagógiai intézményben, konduktív pedagógiai intézményben, óvodai csoportban, vagy a többi gyermekkel részben vagy egészben együtt, azonos óvodai csoportban történhet (Nkt. 47. § (3) bek.).

A Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat fenntartásában lévő Egyesített Óvoda tagintézményei az alaptevékenységéhez kapcsolódóan integrált csoportkeretben fogadja a többi gyermekkel együtt nevelhető mozgásszervi, érzékszervi (látási, hallási), értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) élő gyermekeket.

A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Egyesített Óvoda Meséskert, Madarász Viktor, Varázskarika, Pitypang, Vizafogó Tagóvodái ellátják a XIII. kerületben lakó, integráltan nevelhető, ép intellektusú autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekeket.

A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Egyesített Óvoda Pitypang, Meséskert és Gyermekkert Tagóvodája kétnyelvű (angol-magyar) óvodai csoportjaiban a XIII. kerületben lakó gyermekek nevelése történik.

Az óvodai nevelés nemzetiségi nyelven is folyhat. Egy adott nemzetiséghez tartozó gyermek anyanyelvén, anyanyelven és magyar nyelven vagy magyar nyelven részesülhet óvodai nevelésben. A Főváros több kerületében működik nemzetiségi, illetve nemzetiségi nyelven is nevelő óvoda.

A XIII. kerületben az Országos Szlovák Önkormányzat fenntartásában szlovák nemzetiségi óvodai nevelés biztosított (1139 Budapest, Lomb u. 1-7. Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium).

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik. Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha az óvodába jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető, több óvoda esetén az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre (Nkt. 49. § (2) bek.).

Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel. Amennyiben ez nem teljesül, vagy azok ellenére bármely körülmény alapján arra lehet következtetni, hogy a gyermek a nyilvántartásban szereplő lakhelyén vagy tartózkodási helyén nem életvitelszerűen lakik, úgy az óvodavezető […], vagy a fenntartó által szervezett bizottság jogosult felszólítani az óvodába jelentkező gyermek szülőjét, hogy az életvitelszerű körzetben lakás tényét akként igazolja, hogy a felszólítás kézhez vételétől számított 15 napon belül bemutatja a területileg illetékes védőnőtől származó, a védőnői ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozatot. (Rendelet 20. § (9) bek.).

Amennyiben az óvodavezető, illetve az általa vagy a fenntartó által szervezett bizottság felszólítása ellenére a szülő a védőnői nyilatkozatot nem mutatja be, úgy az óvodavezető, illetve az általa vagy a fenntartó által szervezett bizottság jogosult az életvitelszerűen körzetben lakást családlátogatás kezdeményezésével ellenőrizni. Amennyiben az óvodavezető, az általa, illetve a fenntartó által szervezett bizottság által javasolt legalább három időpont közül a gyermek szülője vagy törvényes képviselője egy alkalommal sem teszi lehetővé a családlátogatást, úgy vélelmezni kell, hogy a gyermek nem életvitelszerűen lakik a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében, és ennek alapján az óvodai felvétel megtagadható. (Rendelet 20. § (10) bek.).

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény szabálysértési tényállásként határozza meg az óvodai nevelésben való részvételi kötelezettség megszegését, (Szabs.tv. 247.§) melynek értelmében szabálysértést követ el az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be.

Az óvoda vezetője a felvételi, átvételi kérelmek elbírálásáról – a döntést megalapozó indokolással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással elektronikusan/írásban – értesíti a szülőket 2022. június 3-ig.

Az óvodavezető döntése ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül eljárást megindító kérelmet nyújthat be az óvodavezetőnél (Nkt. 37. §).

Az óvodavezető az eljárást megindító kérelmet, az ügy összes iratával nyolc napon belül – elbírálás céljából – önkormányzati óvoda esetében a fenntartó önkormányzat jegyzőjéhez, nem önkormányzati óvoda esetén a fenntartóhoz küldi meg.

Az ügyben a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést.

A szülő a fenntartó döntésének a bírósági felülvizsgálatát kérheti, a közléstől számított harminc napon belül, jogszabálysértésre hivatkozással.

A 2022/2023. nevelési évre felvételt nyert gyermekek fogadása a nevelési év első napjától folyamatosan történik.

Az első óvodai foglalkozási nap / A nevelési év első napja:

  1. szeptember 1. csütörtök

Ezen a napon kerülnek átvételre/felvételre az eddig bölcsődében elhelyezett és óvodába felvett gyermekek is.

Vissza

Díjaink, elismeréseink