XIII. Kerületi Önkormányzat

Akadálymentes verzió

https://www.budapest13.hu/2013/03/11/marcius-11-tol-ismet-palyazhatok-az-onkormanyzati-berlakasok/

Témák A-Z

Március 11-től ismét pályázhatók az önkormányzati bérlakások

2013. március 11. Egyéb

az Önkormányzat tulajdonát képező – felújításra szoruló – lakások bérleti jogának elnyerésére.

 

A pályázati hirdetmény egy pályázati nyomtatványt és egy mellékletet tartalmaz.

 

A mellékletben szereplő lakásokra azok a személyek is pályázhatnak, akik bérlakással nem rendelkeznek. A meghirdetett lakásokra fizetendő lakbér a pályázatban szerepeltetett, a pályázó és a vele együtt költöző személyek egy főre jutó jövedelme alapján kerül megállapításra.

 

A mellékletben szereplő lakások bérbeadásának általános feltételei:

 

a.)    A fizetendő lakbér megállapítása

 

 • Ha az egy főre jutó nettó jövedelem nem több, mint a mindenkori öregségi nyugdíj (2013-ban 28.500 Ft) két és félszerese, azaz: 71.250 Ft, a fizetendő lakbér szociális alapú (ebben az esetben további feltétel, hogy
 • Ha az egy főre jutó nettó jövedelem több, mint 71.250 Ft, de nem több, mint a mindenkori öregségi nyugdíj négyszerese, azaz 114.000 Ft, a fizetendő lakbér költség alapú;
 • Ha az egy főre jutó nettó jövedelem több, mint 114.000 Ft, a fizetendő lakbér piaci alapú.
 •  
  • a család nem rendelkezhet olyan vagyonnal, amelynek együttes forgalmi értéke a bérbeadáskor az öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 250-szeresét meghaladja;
  • a pályázónak vagy házastársának (élettársának), illetve vele együtt lakó vagy együttköltöző közeli hozzátartozójának a tulajdonában, haszonélvezetében, bérletében nincs másik beköltözhető lakás);

b.) Az óvadék mértéke

A lakásokra a 19/2011. (IV.22.) Ök. sz. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján – a szociális alapú bérbeadás kivételével – óvadékot kell fizetni.

Költség alapú bérbeadás esetén az óvadék mértéke a lakás lakbérének 2 havi összege.

Piaci alapú bérbeadás esetén az óvadék mértéke a lakás lakbérének 3 havi összege.

c.) A lakásigény mértéke

 

 A 19/2011. (IV.22.) Ök. sz. rendelet 13. § alapján: „A lakásokat – komfortfokozattól függetlenül – a szobaszám és a költöző személyek figyelembevételével az alábbiak szerint lehet bérbe adni”:

 

1 szobás lakás

1-4 személy

1 + 2 félszobás lakás

3-7 személy

2 szobás lakás

2-6 személy

3 szobás lakás

4-8 személy

 

d.) A bérleti jogviszony időtartama

 

Azok a pályázók, akik önkormányzati bérlakás leadása mellett pályáznak, a pályázat elnyerése esetén olyan (határozott vagy határozatlan idejű) bérleti jogot szereznek, amilyennel a leadásra kerülő lakásra is rendelkeztek. A lakás leadás nélkül pályázók esetén az elnyert lakás határozott, 5 éves időtartamra kerül bérbeadásra.

 

e.) A pályázóval együtt költöző személyek köre

 

A pályázóval csak olyan személyek költözhetnek, akiket a Lakástörvény alapján a leendő bérlő a Bérbeadó hozzájárulása nélkül is befogadhat (házastárs, gyermek, befogadott gyermekének gyermeke, szülő), továbbá a bérbeadó hozzájárulásával nagyszülő, unoka, testvér, élettárs, házastárs/élettárs gyermeke és kiskorú unokája, gyermeke házastársa, vagy élettársa és annak kiskorú gyermeke, valamint gyámhatósági határozattal igazolható gondozottja.

Abban az esetben, ha a pályázó lakás leadása mellett pályázik, minden személyt fel kell tüntetni a pályázaton, aki az adott lakásban érvényes lakcímbejelentéssel rendelkezik! Amennyiben valaki nem kíván a pályázóval együtt költözni, arról írásban nyilatkozni kell!

 

A pályázat további feltételei:

 

–          A lakásokat az Önkormányzat nem idegeníti el.

–          A megpályázható lakások felújításra szorulnak, esetenként hiányoznak a berendezési tárgyak. A pályázónak vállalnia kell a lakás felújítását, rendeltetésszerű állapotba hozatalát bérbeszámítási igény nélkül. A bérleti szerződés megkötése után az Önkormányzat három havi díjfizetési mentességet biztosít az új Bérlőnek! (A közüzemi díjakat a Birtokbaadási jegyzőkönyv dátumától kell fizetni!)

–          A lakás felújítására a bérbeadó a birtokbaadás időpontjától számítva 90 napot biztosít és a határidő lejártát követően a felújítás elvégzését ellenőrzi.

–          A közművekre vonatkozó (víz, gáz, villany) felújítási munkálatokat kizárólag a hatályos előírások szerint lehet elvégeztetni. Az elektromos hálózat cseréjét az érvényben lévő tűzvédelmi és érintésvédelmi szabvány előírásainak megfelelően, az arra feljogosított szakemberrel lehet elvégeztetni. A lakáson belüli fogyasztói gázvezeték és berendezések felújítása, illetve cseréje az érvényben lévő GMBSZ (Gáz Műszaki Biztonsági Szabályzat) előírásainak megfelelően végeztethető el.

–          A pályázattal érintett lakások bérleti díja minden évben a Képviselő-testület döntésében foglaltak szerint változik. A lakbérfizetésen túl a bérlő köteles megfizetni a közüzemi díjakat (villany, fűtés, víz-csatorna, gáz stb.) is.

–          Amennyiben a lakáshoz erkély/loggia is tartozik, úgy az erkély/loggia alapterületének az 50%-a után kell a bérleti díjat fizetni.

–          Bérlőtársi jogviszonyban álló személyek esetében a pályázat csak az összes bérlőtárs aláírása esetén érvényes.

–          Amennyiben a pályázó, vagy a vele együtt költöző családtag 3 hónapnál idősebb terhességet igazol, a születendő gyermeket a költözők számánál figyelembe kell venni.

–          A meghirdetett lakásokra az a személy pályázhat, akinek – vagy házastársának (élettársának), illetve a vele együtt költöző hozzátartozójának a tulajdonában, haszonélvezetében nincs beköltözhető lakás, illetve amennyiben a XIII. ker. Önkormányzat tulajdonában lévő lakás bérleti jogával rendelkeznek, úgy arról térítés nélkül a pályázat elnyerése esetén az Önkormányzat javára lemondanak. Ha a lakást jövedelemszerző célokra hasznosítják, akkor azt beköltözhetőnek kell tekinteni.

–          A pályázatok a kiírt alaki és tartalmi követelményeknek megfelelően kizárólag személyesen (vagy meghatalmazott útján), az arra rendszeresített formanyomtatványon a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt-nél nyújthatók be.

–          Pályázatban a pályázónak 3 db lakás megjelölésére van lehetősége. A pályázó által megjelölt lakások sorrendisége a pályázat elbírálását nem befolyásolja. A Bizottság a pályázó által megjelölt bármelyik lakásra jelölheti helyezettként a pályázót.

–          A pályázónak a pályázati nyomtatványban közölni kell a korábbi igazolható, érvényes pályázatainak számát, mely az elbírálás során ellenőrzésre kerül. A pályázatok számánál kizárólag a XIII. ker. Önkormányzat által kiírt lakáspályázatokon történő részvételt lehet figyelembe venni! (Figyelem! Amennyiben a pályázó több címről nyújtott be pályázatot, vagy névváltozás miatt más néven pályázott, úgy azt szükség esetén igazolni kell!) Amennyiben a pályázót valamely korábbi pályázata kapcsán a döntésre jogosult Bizottság 2 évre kizárta, a kizárás időszaka alatt beadott pályázatai nem tekinthetők érvényesnek.

 

 

A pályázathoz a benyújtáskor nem kell az adatok igazolására szolgáló igazolásokat, illetve mellékleteket beadni.

Az igazolásokat, illetve mellékleteket csak a pályázat elbírálása után az I-II. és III. helyezettnek kell az értesítéstől számított 8 napon belül becsatolnia. Ennek határidőben történő elmulasztása jogvesztő.

Amennyiben a pályázat bármelyik – a benyújtandó igazolások, illetve mellékletek becsatolására felszólított – helyezettje olyan tényeket, vagy adatokat igazol, amelyek nem egyeznek a pályázatban közölt adatokkal és ezzel az elbíráló Bizottságot tévedésbe ejtette, vagy a kért igazolásokat a megadott határidőben nem csatolja be, vagy a pályázattól az eredményhirdetés után visszalép, 2 éven belül érvényesen újabb pályázatot nem adhat be.

A pályázat elbírálásával kapcsolatban jogorvoslatnak helye nincs.

 

Érvénytelenségi okok:

 

Amennyiben a pályázó

 

 1. a pályázati feltételeknek nem felel meg,
 2. a pályázatot nem személyesen (vagy meghatalmazott útján) és nem határidőben nyújtotta be a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt-nél
 3. a pályázatát hiányosan, nem minden kérdésre kiterjedően, nem egyértelműen, illetve nem az arra rendszeresített nyomtatványon adja be,
 4. illetve a vele együtt költöző személyek – lakóközösséget zavaró – magatartása miatt az elmúlt 5 évben a lakásbérleti jogviszonyt érintő bírósági per, vagy az Önkormányzatnál szabálysértési eljárás, illetve a Részvénytársaságnál a lakásbérleti jogviszonyt érintő eljárás volt folyamatban,
 5. igénye meghaladja a méltányolható lakásnagyság mértékét,
 6. jelenlegi bérleményén más szerv részére bérlőkijelölési jog áll fenn és arról a bérlőkijelelő szerv nem mond le írásban,
 7. által leadandó önkormányzati bérlakás esetén bérleti díj- és/vagy közüzemi díj tartozás van (a pályázat beadásakor a tárgyhó is rendezve kell, hogy legyen!), vagy a lakásbérleti jogviszonya felmondott, illetve az általa korábban bármely jogcímen bérelt (használt), a XIII. kerületi Önkormányzat tulajdonában álló ingatlannal kapcsolatban tartozása van,
 8. a pályázat benyújtását megelőző 5 éven belül a XIII. kerületi Önkormányzat tulajdonában álló lakásról pénzbeli térítés ellenében mondott le, vagy azt magánforgalomban elcserélte,
 9. lakásbérleti jogviszonya a XIII. kerületi Önkormányzat tulajdonában álló lakásra 5 éven belül lakbértartozás miatt szűnt meg, vagy a lakásból bármely okból kilakoltatásra került,
 10. együtt költöző családtagja ugyanazon a lakáspályázaton külön pályázatot nyújt be,
 11. a pályázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat közöl.

 

 

A pályázónak nyilatkoznia kell a következőkre vonatkozóan:

 

 1. A pályázó tudomásul veszi, hogy
  1. a pályázat elnyerésével a lakásra bérleti jogot szerez,
  2. a lakást az Önkormányzat nem kívánja elidegeníteni,
  3. felmondási ok, ha a pályázó a pályázaton nyert és nem jelezte, hogy neki, vagy a vele költözőnek van a tulajdonában beköltözhető lakása.

 

 1. A pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy a lakbér- és közüzemi díj megfizetését vállalja. Tudomásul veszi, hogy a lakbér mindenkori mértékéről az Önkormányzat Képviselő-testülete dönt.
 2. A pályázó tudomásul veszi, hogy a lakás rendbehozatalát, felújítását saját költségen kell vállalnia, bérbeszámítási igény nélkül.
 3. Pályázó tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázatban olyan, a valóságnak nem megfelelő tényt, vagy adatot közöl, melyet a benyújtandó igazolások nem támasztanak alá és ezzel a Bizottságot tévedésbe ejtette, vagy a kért igazolásokat a megadott határidőben nem csatolja be, vagy a pályázattól az eredményhirdetés után visszalép, 2 éven belül érvényesen újabb pályázatot nem adhat be.
 4. Amennyiben a XIII. ker. Önkormányzat tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik, úgy a pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy
  1.  az Önkormányzat birtokába visszaadott lakásban a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI tv., valamint a végrehajtására kiadott 233/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet alapján lakcímbejelentés nincs nyilvántartva.
  2. A felajánlott lakásokat a pályázott lakás bérleti jogának elnyerése esetén üres, tehermentes, kifestett, tiszta, beköltözhető állapotban kell – határidőben – a tulajdonos rendelkezésére bocsátani. A 2013-2014-ben szanálás alatt álló épületben lévő lakásokat, valamint a szükséglakásokat üres, tehermentes állapotban kell leadni.

 

 

 

 

A pályázatok beadása, elbírálása, feladatok a pályázatról szóló döntés után:

 

 1. A pályázatokat az arra rendszeresített nyomtatványokon 2013. március 11-től 2013. április 12. 11:00 óráig kell személyesen (vagy meghatalmazott útján) benyújtani a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. Lakásgazdálkodási csoportjánál (Bp. XIII. Béke u. 65. Földszint), vagy a Zrt. ügyfélszolgálati irodáiban (Bp. XIII. Béke u. 65. Földszint; 1136 Bp. Hegedűs Gyula utca 15.).
 2. A pályázati nyomtatvány az Önkormányzat ügyfélszolgálati irodájában (Béke tér. 1.) valamint a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt-nél  (Bp. XIII. Béke u. 65. Földszint, Bp. XIII. Hegedűs Gyula u. 15.)  szerezhető be, továbbá letölthető a www.kozszolgaltato.bp13.hu és www.bp13.hu internetes honlapokról.
 3. A pályázatokat a benyújtási határidő lejártától számított 90 napon belül a XIII. kerületi Önkormányzat Tulajdonosi, Kerületfejlesztési és Lakásgazdálkodási Bizottsága bírálja el. A Tulajdonosi, Kerületfejlesztési és Lakásgazdálkodási Bizottság – amennyiben kellő számú pályázat érkezik – minden lakásra I-III pályázót rangsorol. A Bizottság a pályázó által megjelölt lakások közül a pályázó pályázatát annál a lakásnál bírálja el érdemben, amelyiknél a legmagasabb helyezést érheti el. A pályázat eredményéről a pályázók a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. internetes honlapján és hirdetőtábláján megjelenő hirdetményen keresztül értesülnek. Az I-II-III. helyezést elért pályázók e-mailben vagy postai úton írásban is kapnak értesítést.
 4. A nyertesnek a bizottsági döntésről szóló értesítés kézhezvételét követő 30 napon belül kell a lakásbérleti szerződést megkötni. A lakások birtokbaadását követő 30 napon belül köteles a pályázó bérletében lévő lakást üres, tehermentes, kifestett, tiszta, beköltözhető állapotban – határidőben – a tulajdonos rendelkezésére bocsátani. A 2013-2014-ben szanálás alatt álló épületben lévő lakásokat, valamint a szükséglakásokat üres, tehermentes állapotban kell leadni.

 

 1. A lakásbérleti szerződés a pályázat első helyezettjével kerül megkötésre, amennyiben a pályázó a határidőben benyújtott igazolásokkal a pályázatban leírt tényeket és adatokat igazolni tudja. Ha a pályázat nyertese a jogvesztő határidőn belül a kért igazolásokat és mellékleteket nem csatolja be,  illetve a szerződést nem köti meg, úgy a második, ezt követően a harmadik helyezett számára nyílik lehetőség a szerződéskötésre. A kért igazolások határidőben történő benyújtásának elmulasztása is a pályázati eljárásból 2 évre történő kizárását vonja maga után.

 

 1. A pályázó által felajánlott lakásban az Önkormányzat képviselője helyszíni szemlét tarthat.

 

 1. A pályázaton elnyert lakások bérletére – a többi önkormányzati tulajdonban lévő lakásokhoz hasonlóan – az 1993. évi LXXVIII. tv. (Lakástörvény) és a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletének, valamint elidegenítésének feltételeiről szóló 19/2011. (IV.22.) önkormányzati rendelet előírásai vonatkoznak.

 

 

 

 

 

Az I-II-III. helyezett által az írásbeli értesítést követő 8 napon belül kötelezően benyújtandó mellékletek:

 

 1. A pályázó és a vele együtt költöző személyek – a pályázat benyújtását megelőző1 havi nettó jövedelmére vonatkozó igazolások (családtámogatási ellátások-, szociális ellátások-, segélyek esetében hivatalos pecséttel, aláírással ellátott igazolás vagy tárgyévre vonatkozó határozat fénymásolata szükséges). Munkából származó jövedelem esetén 1 havi nettó jövedelemre vonatkozó igazolás, ennek hiányában büntetőjogi nyilatkozatot kell tenni. Postai átvételi szelvényt nem tudunk elfogadni.
 2. Tanuló esetében iskolalátogatási igazolás szükséges.
 3. Önkormányzati bérlakás leadása mellett pályázók esetében igazolás arról, hogy a pályázónak nincs közüzemi díj tartozása. (Utolsó számlakivonat + befizetett csekk másolata is elegendő, amennyiben ebből megállapítható, hogy nincs hátralék.)
 4. Orvosi igazolás szükséges:

–          három hónapot meghaladó terhességről;

–          a pályázatban hivatkozott betegségről.

 1. Nyertes pályázat esetén a lakásbérleti szerződés megkötésének feltétele az élettársi kapcsolatról szóló közjegyző által nyilvántartásba vett élettársi nyilatkozat, mely beszerezhető térítés ellenében bármely közjegyzőnél. Házastársi kapcsolat esetén a házassági anyakönyvi kivonat bemutatása szükséges.
 2. A pályázó és a vele együtt költözők személyi igazolvány és lakcímkártyáinak másolata. A pályázóval költöző kiskorú gyermekek születési anyakönyvi kivonatának másolata – eredeti bemutatása mellett (gyermek elhelyezés esetén gyámügyi határozat, vagy  bírósági végzés másolata szükséges!).
 3. Amennyiben a pályázó személyi igazolványából vagy lakcímkártyájából nem állapítható meg a folyamatos, megszakítás nélküli XIII. kerületi tartózkodás, úgy a Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatala (Lehel Csarnok, I. emelet – 1134 Budapest, Váci út 9-15.), vagy a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (Cím: 1133 Budapest, Visegrádi utca 110-112; Telefon: 1818; Honlap: www.nyilvantarto.hu) által kiállított eredeti igazolás becsatolása szükséges.

További információ elérhető a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. honlapján.

Vissza

Díjaink, elismeréseink