XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATXIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
Kerületi Kártya
Angyalzöld - Zöldfelületi Stratégia 13
Hírnök - A 13. kerület helyi lapja
Ügyfélelégedettségi felmérés
TV13 - Kerületi TV adó
2017. június 29. Péter, Pál

Aktív korúak ellátása NyomtatásNyomtatási nézet Továbbküldés ismerősnekTovábbküldés ismerősnek

 

aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtot ellátás

Általános információk

Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott ellátás
Jogosultak köre

akinek esetében a munkanélküli-járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, vállalkozói járadék (a továbbiakban együtt: álláskeresési támogatás) folyósítási időtartama lejárt, vagy
akinek esetében az álláskeresési támogatás folyósítását keresőtevékenység folytatása miatt a folyósítási idő lejártát megelőzően szüntették meg, és a keresőtevékenységet követően az Flt. alapján álláskeresési támogatásra nem szerez jogosultságot, vagy
aki az aktív korúak ellátása iránti kérelem benyújtását megelőző két évben az állami foglalkoztatási szervvel vagy a rehabilitációs hatósággal legalább egy év időtartamig együttműködött, vagy
akinek esetében az ápolási díj, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, a rendszeres szociális járadék, a bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, az átmeneti járadék, a rehabilitációs járadék, a rokkantsági nyugdíj, a baleseti rokkantsági nyugdíj, a megváltozott munkaképességű személyek ellátása, az ideiglenes özvegyi nyugdíj folyósítása megszűnt, illetve az özvegyi nyugdíj folyósítása a Tny. 52. §-ának (3) bekezdése szerinti okból szűnt meg, és közvetlenül a kérelem benyújtását megelőzően az állami foglalkoztatási szervvel vagy a rehabilitációs hatósággal legalább három hónapig együttműködött
feltéve, hogy saját maga és családjának megélhetése más módon nem biztosított, és keresőtevékenységet nem folytat
ha a családnak az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 90%-át és vagyona nincs. Az aktív korúak ellátása tekintetében fogyasztási egység a családtagoknak a családon belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol
a) az első nagykorú családtag arányszáma 1,0, azzal, hogy a gyermekét egyedülállóként nevelő szülő arányszáma 0,2-vel növekszik,
b) a házas- vagy élettárs arányszáma 0,9,
c) az első és második gyermek arányszáma gyermekenként 0,8,
d) minden további gyermek arányszáma gyermekenként 0,7,
e) a fogyatékos gyermek arányszáma 1,0, azzal, hogy a fogyatékos gyermeket a c) és d) pont alkalmazásánál figyelmen kívül kell hagyni, továbbá ahol
f) az a) és b) pontok szerinti arányszám 0,2-vel növekszik, ha a személy fogyatékossági támogatásban részesül.Az aktív korúak ellátására jogosultság megállapításának feltétele, hogy a kérelmező személy az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy annak udvara, kertje, a kerítéssel kívül határos terület, járda tisztán tartására, az ingatlan állagának és rendeltetésszerű használhatóságára, valamint higiénikus állapotára vonatkozó kötelességének tegyen eleget.

Aktív korúak ellátására egy családban egyidejűleg csak egy személy jogosult. Egy családban egyidejűleg két személy abban az esetben jogosult az aktív korúak ellátására, ha az egyik személy a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, míg a másik személy a rendszeres szociális segély feltételeinek felel meg.

ügyintézési határidő
21 nap
Eljárás menete

A kérelmet személyesen vagy meghatalmazott útján, illetve postán lehet benyújtani.
Az átvett kérelmet az ügyintéző megvizsgálja, ellenőrzi a kérelmező esetében a jogosultság fennállását.
Amennyiben az aktív korúak ellátására való jogosultságot az Flt. szerinti álláskeresési támogatás kimerítésétől számított 30 napon belül benyújtott kérelem alapján állapítják meg, az ellátásra való jogosultság kezdő napja az álláskeresési támogatás kimerítését követő nap
A foglalkoztatást helyettesítő támogatás havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-a, 22 800 Ft.
A folyósítás utólag, minden hónap 5 napjáig történik meg.
Együttműködési kötelezettség: A foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személy a jogosultság jogerős megállapításától számított 15 napon belül köteles a munkaügyi központot felkeresni, köteles az állami foglalkoztatási szervvel együttműködni, a kerületi hivatal munkaügyi kirendeltségével.
A megállapított támogatás jogerőre emelkedését követően jövedelmi, illetve egyéb az eljárást érintő életkörülményekben bekövetkezett változás lép fel, 15 napon belül köteles bejelenteni.
Köteles elvállalni a számára az együttműködési szerv által felajánlott képzést, ellenkező esetben a hatóság a jogosultságot és az eljárást megszünteti.
Köteles a közfoglalkoztatás keretében felajánlott állást elfogadni, ellenkező esetben a hatóság a jogosultságot és az eljárást megszünteti. A közfoglalkoztatás ideje alatt a támogatás folyósítása szünetel.
Köteles a  megállapított jogosultság felülvizsgálatakor a felülvizsgálathoz szükséges nyomtatványt és iratokat benyújtani.
aki a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultságának éves felülvizsgálata során, a felülvizsgálat időpontját megelőző egy évben a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultságának fennállása alatt legalább 30 nap időtartamban
ea) közfoglalkoztatásban nem vett részt, vagy
eb) kereső tevékenységet - ideértve az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény szerint létesített munkaviszony keretében végzett, valamint a háztartási munkát is - nem folytatott, vagy
ec) munkaerőpiaci programban nem vett részt, vagy
ed) az Flt. szerinti és legalább hat hónap időtartamra meghirdetett képzésben nem vett részt vagy ilyen képzésben való részvétele nincs folyamatban.
a jogosultságot meg kell szüntetni.

Az előírt kötelezettség teljesítésének vizsgálata során
a) az egyszerűsített foglalkoztatás a munkaszerződéssel, írásbeli munkaszerződés hiányában a munkáltató által kiállított bizonylattal,
b) a háztartási munka a foglalkoztató által kiadott, a munkavégzéssel töltött időtartamot is tartalmazó igazolással,
c) a közérdekű önkéntes tevékenység a fogadószervezet és az önkéntes között megkötött önkéntes szerződéssel vagy - írásbeli szerződés hiányában - a fogadó szervezet által az önkéntesekről vezetett nyilvántartás alapján a fogadó szervezet vezetője által kiállított igazolással igazolható. A közérdekű önkéntes tevékenységről kiállított igazolás tartalmazza az elvégzett önkéntes tevékenység megnevezését és időtartamát, valamint a fogadó szervezet nyilvántartásba vételéről hozott határozat számát.

Amennyiben az együttműködési kötelezettség megszegése miatt az  aktív korúak ellátására való jogosultság megszűnik, az ellátásra való jogosultság az csak akkor állapítható meg, ha a kérelmező a jogosultság megszüntetésének időpontját követően ismételten teljesíti előírt feltételek valamelyikét. A jogosultság megszüntetését megelőzően teljesített együttműködés a megelőző együttműködés időtartamának számításánál nem vehető figyelembe.

Ha a jogosult
a) keresőtevékenységet végez, az azt megalapozó jogviszony fennállásának első 90 napjában,
b) közfoglalkoztatásban vesz részt, a közfoglalkoztatásban való részvétel időtartama alatt, vagy
c) olyan képzésben vesz részt, amelynek keretében felzárkózást elősegítő megélhetési támogatásban vagy képzési támogatásként keresetpótló juttatásban részesül, a felzárkózást elősegítő megélhetési támogatás vagy a keresetpótló juttatás folyósításának időtartama alatt
a foglalkoztatást helyettesítő támogatás folyósítása szünetel.

csatolandó mellékletek
az id. kormányrendelet 3. számú melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.
az 1. számú melléklet szerinti vagyonnyilatkozat,
a kerületi hivatal munkaügyi kirendeltsége igazolása a munkanélküli járadék, illetve az álláskeresési járadék, álláskeresési segély, vállalkozói járadék folyósítása időtartamának lejártáról, valamint arról, hogy a kérelmező álláskeresést ösztönző juttatásban nem részesül, vagy
arról, hogy az álláskeresési támogatásra való jogosultsága nem áll fenn, továbbá a munkaviszonyban töltött azon napjainak számáról, amelyeket a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény szerint az álláskeresési támogatás megállapításánál figyelembe kell venni,
megelőző együttműködés esetén a munkaügyi központ igazolása annak teljesítéséről,
az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat másolata; az alapfokú vagy annál alacsonyabb iskolai végzettségről - 35. életévét betöltött személy esetében - okirat hiányában nyilatkozat is elfogadható.
meghatározott ellátások megszüntetéséről szóló határozat
kérelmezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy az Szt. szabályai szerint rá irányadó együttműködést vállalja.

Ügyet intéző szervezeti egység

I. fokon döntés hozó szerv: a Jegyző  nevében a Szociális és Köznevelési Osztály

kérelmező családi nevének kezdő betűje szerint
28 szoba
Kazy Zsámbók Ivett
A, Á, B, C, Cs

Dr. Gyury Józsefné
D, H, I, Í, M, N, Ny

Fiel Anikó
K, R, Z, Zs

29 szoba
Molnár Judit
J, O, Ó, Ö,Ő, P, S, U, Ú, Ű, Ű

Holczerné L. Katalin
Q, Sz, T, Ty, Y

Rózsay Miklós
E, É, F, G, Gy,L,Ly, V, W

II. fokon döntést hozó szerv: Budapest Főváros Kormányhivatala Szociális és Gyámhivatal
Jogszabályok

1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és ellátásokról 33. § ,-  37/B. §,
63/2006. (III. 27.) kormányrendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól 17. § , 18. §,
Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (II. 13.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról 12.§ - 14.§