XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATXIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
Gyermekhonlap
Kerületi Kártya
Angyalzöld - Zöldfelületi Stratégia 13
Hírnök - A 13. kerület helyi lapja
Ügyfélelégedettségi felmérés
TV13 - Kerületi TV adó
2015. november 27. Virgil, Virgínia

Útlevél NyomtatásNyomtatási nézet Továbbküldés ismerősnekTovábbküldés ismerősnek

 

Az útlevél kiállítása, pótlása, cseréje iránti kérelmet az Okmányirodánál kell benyújtani.

Az útlevélkérelmek intézését a külföldre utazásról szóló módosított 1998. évi XII. törvény és végrehajtására kiadott módosított 101/1998. (V. 22.) Kormányrendelet szabályozza.  A kérelmet a lakóhelytől, illetve tartózkodási helytől függetlenül az ország bármely okmányirodájában be lehet nyújtani. Az útlevél igényléséhez az alábbi iratok bemutatása és feltételek szükségesek:

 • Érvényes személyazonosító igazolvány vagy új típusú érvényes vezetői engedély a személyazonosítás megállapításához;
 • Lakcímet igazoló okmány (régi személyazonosító igazolvány vagy lakcímigazolvány);
 • Magyarországon élő magyar állampolgár kérelmezőnek, amennyiben érvényes személyazonosító igazolvánnyal vagy más a személyazonosságának igazolására alkalmas érvényes hatósági igazolvánnyal nem rendelkezik: születési, továbbá a névviselés megállapításra alkalmas házassági anyakönyvi kivonata;
 • Adateltérés esetén az adatjavításhoz: születési, továbbá a névviselés megállapítására alkalmas házassági anyakönyvi kivonata;
 • A korábbi lejárt vagy cserélni kívánt útlevél;
 • Amennyiben útlevél eltulajdonítás történt és az ügyfél rendelkezik vele: a rendőrhatóság által felvett jegyzőkönyv, illetve a bejelentés rendőrhatósági igazolása;
 • A cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezett kérelmező képviselőjének rendelkeznie kell a törvényes képviselővé történt kijelölését igazoló jogerős gyámhatósági határozattal, személyazonosításra alkalmas okmánnyal, továbbá be kell mutatni a cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezésről szóló jogerős bírósági határozatot;
 • Kiskorú gyermek útlevéligényének benyújtásakor a szülők (törvényes képviselők) együttes megjelenése, illetve személyazonosításra alkalmas okmányaik és lakcímkártyáik bemutatása szükséges. Az útlevél kiadásához közös hozzájáruló nyilatkozatukat egyidejűleg teszik meg. Egyik szülő (törvényes képviselő) személyes jelenléte esetén és a másik szülő (törvényes képviselő) közjegyző, gyámhatóság, konzuli tisztségviselő, útlevélhatóság vagy a jegyző előtt tett írásos, az úti okmány kiadásához hozzájáruló nyilatkozata kell. Elvált szülők esetében a törvényes képviselőnek  -  a szülői felügyeletet gyakorlónak - a gyermek elhelyezéséről szóló jogerős bírói ítélet eredeti példányát be kell mutatnia. Elhalt szülő(k) esetében a halotti anyakönyvi kivonat(ok);
 • 0-18 éves korig a gyermek születési anyakönyvi kivonata;
 • Érvényes útlevél hiányában a személyazonosító igazolvány bemutatása;
 • Arcképfelvétel, elkészítéséhez személyes megjelenés szükséges az okmányirodában. Kiskorú  a személyes megjelenés kötelezettsége alól 12 éves kor alatt mentesül, mivel  útlevelének a második biometrikus adatot ( ujjlenyomatot) nem kell tartalmaznia. Ez esetben a fent leírtakon kívül adataival  útlevélkérő lapot kell kitölteni (postán beszerezhető nyomtatvány) és róla 1 db 35x45 mm-es, lehetőleg színes fényképet kell becsatolni;
 • 12. életévét betöltött magyar polgár köteles a második biometrikus adatot (ujjnyomat) az útlevélhatóság rendelkezésére bocsátania;
 • Azok részére, akik ujjnyomat adat adására véglegesen fizikailag képtelenek (életkortól függetlenül) normál érvényességgel és illetékkel kerül kiállításra az útlevél;
 • Az ujjnyomat adására átmenetileg fizikailag képtelen személyeknek, valamint azoknak, akik egészségügyi állapotuk miatt nem képesek az útlevél iránti kérelem előterjesztésekor személyesen megjelenni, 1 évi érvényességgel állítható ki az útlevél;
 • Második magánútlevél igénylése esetén szükséges továbbá az arra jogosító foglalkozás gyakorlásának igazolása vagy a különleges méltánylást érdemlő okot tartalmazó nyilatkozat.
 • Az eljáráshoz a mellékelt táblázatnak megfelelő illetéket illeték-csekken lehet befizetni (Magyar Államkincstár Eljárási illeték-bevételi számlára) vagy bankkártyával az okmányirodában lehet leróni;

A soron kívüli eljárás, a sürgősségi eljárás és az azonnali eljárás igazgatási szolgáltatási pótdíja :
 • Magánútlevél és második magánútlevél, valamint az elveszett, megsemmisült, továbbá a megrongálódott és utazásra alkalmatlanná vált magánútlevél és második magánútlevél helyett kiállított új magánútlevél és második magánútlevél soron kívüli eljárásban történő kiállításának igazgatási szolgáltatási pótdíja : 19.000 Ft, melyet a magánútlevél alapeljárási illetékén, illetve a második magánútlevél esetén az alapeljárási illeték kétszeresén felül kell megfizetni.Az útlevélhatóság az úti okmányt soron kívüli eljárás keretében hét napon belül kiállítja.
 • Magánútlevél és második magánútlevél, valamint az elveszett, megsemmisült, továbbá a megrongálódott és utazásra alkalmatlanná vált magánútlevél és második magánútlevél helyett kiállított új magánútlevél és második magánútlevél sürgősségi eljárásban történő kiállításának igazgatási szolgáltatási pótdíja : 29.000 Ft, melyet a magánútlevél alapeljárási illetékén, illetve a második magánútlevél esetén az alapeljárási illeték kétszeresén felül kell megfizetni.Az útlevélhatóság az úti okmányt soron kívüli eljárás keretében három napon belül kiállítja.
 • Magánútlevél és második magánútlevél, valamint az elveszett, megsemmisült, továbbá a megrongálódott és utazásra alkalmatlanná vált magánútlevél és második magánútlevél helyett kiállított új magánútlevél és második magánútlevél azonnali eljárásban történő kiállításának igazgatási szolgáltatási pótdíja : 39.000 Ft, melyet a magánútlevél alapeljárási illetékén, illetve a második magánútlevél esetén az alapeljárási illeték kétszeresén felül kell megfizetni. Az útlevélhatóság a magánútlevelet, valamint második magánútlevelet azonnali eljárásban a kérelem benyújtásától számított huszonnégy órán belül kiállítja.
 • A soron kívüli eljárás, a sürgősségi eljárás és az azonnali eljárás pótdíját a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala pénztárába történő készpénzfizetéssel vagy a Központi Hivatal Magyar államkincstárnál vezetett 10023002-01451935 számú számlájára átutalással, fizetési számlára történő készpénzbefizetéssel lehet befizetni vagy bankkártyás fizetéssel leróni.
A KEK Központi Hivatala (továbbiakban: Hivatal) a magánútlevél és a második magánútlevél soron kívüli, sürgősségi, valamint azonnali eljárás keretében történő kiállítására vonatkozó kérelmek átvételére és az ilyen eljárásban kiállított úti okmányok kiadására ügyfélszolgálati irodát tart fenn: KEKKH Központi Okmányiroda 1133 Budapest, Visegrádi utca 110-112.
A magánútlevél és második magánútlevél azonnali kiállítására vonatkozó kérelem kizárólag a Hivatalnál (KEKKH Központi Okmányiroda 1133 Budapest, Visegrádi utca 110-112.) nyújtható be.
A sürgősségi valamint azonnali eljárásban igénylet útlevél átvétele kizárólag a KEK KH Központi Okmányirodában (1133 Budapest, Visegrádi utca 110-112.) lehetséges!

Fontos tudnivalók:

 

 • Nagykorú magyar állampolgár útlevéligénylését kizárólag személyesen nyújthatja be, róla az Okmányiroda  fényképet készít, felveszi saját kezű aláírását, valamint ujjnyomatát. Kiskorú gyermek esetében is van lehetőség fotó készítésére.
 • Az úti okmány cseréjét kell kérni, ha az állampolgárnak az adatai megváltoznak vagy az személyazonosításra alkalmatlanná vált, betelt, megrongálódott.
 • Meghatalmazott útján is előterjeszthető a kérelem, ha a személyes megjelenést a kérelmező egészségi állapota - a kezelőorvos által kiállított igazolás szerint - nem teszi lehetővé.
 • Külföldön tartózkodó magyar állampolgár az igényét a konzuli tisztségviselőnél nyújthatja be.
 • Diplomata- és külügyi szolgálati útlevél iránti kérelmet a Külügyminisztériumnál lehet benyújtani. Bevándorolt, menekült, hontalan az úti okmány kérelmét a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalnál nyújthatja be.
 • Nyilvántartásba bejegyzett és okmányba beírt adatok eltérése esetén annak javítására kizárólag születési, házassági anyakönyvi kivonat, doktori cím esetében a diploma bemutatása alapján van lehetőség.
 • Mellőzhető a kérelmező előző úti okmányának leadása/érvénytelenítése abban az esetben, ha az érvényes és az állampolgár utazási szándékkal kéri annak visszahagyását. Ez esetben az új okmány személyes átvételekor kell azt érvénytelenítésre bemutatni.
 • Az érvénytelenített útlevélben az érvényes vízum továbbra is érvényes, az utazás során felhasználható.
 • Az útlevél ügyintézés 30 nap. Az Okmányiroda csak az adat-felvételezést végzi, az elkészült új okmányt a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEKKH) postázza.  Az ügyintézési határidő a kérelem benyújtását követő napon kezdődik és a kész okmány kézbesítésének idejét nem tartalmazza.
 • Az állampolgár halála estén a még érvényes útlevelet hozzátartozója – vagy akinek a birtokába került – 15 munkanapon belül, aki útlevelet talált 5 napon belül köteles leadni. Az elhunyt útlevelét a hozzátartozó kérelmére érvénytelenítve vissza kell adni.
 • A kérelem benyújtásakor az okmányirodába postázandó útlevél megérkezéséről eletronikus értesítés kérhető. Az átvétel lehetőségéről érdeklődhetnek személyesen az okmányiroda információs pultjánál, vagy a 452-43-84-es telefonszámon, illetve honlapunkon is: Okmánykereső

XIII. kerületi Okmányiroda


Az útlevél-eljárás illetékei