XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATXIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
Kerületi Kártya
Angyalzöld - Zöldfelületi Stratégia 13
Hírnök - A 13. kerület helyi lapja
Ügyfélelégedettségi felmérés
TV13 - Kerületi TV adó
2017. június 26. János, Pál

Tájékoztató a közlekedési igazgatást érintő jogszabályok változásáról NyomtatásNyomtatási nézet Továbbküldés ismerősnekTovábbküldés ismerősnek

 

2011. 07. 22-én hatályba lépett a közigazgatási bírság meg nem fizetése esetén alkalmazandó közlekedési igazgatási eljárás valamint a  forgalomból kivont járművel való közlekedéshez kapcsolódó rendőrhatósági és közlekedési igazgatási intézkedés.

2011. 09. 01-jén az E betűjelű ideiglenes rendszám kiadására vonatkozó korlátozás és a külföldi rendszámmal ellátott járművek belföldi üzemeltetésére vonatkozó szabályok megsértése esetén alkalmazandó közlekedési igazgatási rendelkezések lépnek hatályba.

Tájékoztató  a közlekedési igazgatást érintő JOGSZABÁLYOK VÁLTOZÁSÁRÓL

I. 2011. 07. 22-én hatályba lépett rendelkezések:

1. A közigazgatási bírság meg nem fizetése esetén alkalmazandó közlekedési igazgatási eljárás.

A Vas Megyei Rendőr-főkapitányság a jármű forgalomból történő kivonását kezdeményezi a 2010. 12. 31. után elkövetett szabályszegésekre jogerősen kiszabott bírságok megfizetésének elmulasztása miatt. A közlekedési igazgatási hatóság a jármű forgalomból való kivonását hivatalból rendeli el, ha az üzembentartó a fizetési kötelezettségének nem tett eleget. A jármű ideiglenes forgalomból történő kivonása a kötelezettség teljesítésének igazolásáig tart.

 

Jogszabályi hivatkozások:

Az egyes közúti közlekedési igazgatási feladatokról, valamint egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 138/2011. (VII. 19) Kormányrendelet 4 § (1)-(3) bekezdése;

a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48.§ (7) bekezdése.

 

2. A forgalomból kivont járművel való közlekedéshez kapcsolódó rendőrhatósági és közlekedési igazgatási intézkedések.

A közúti ellenőrzés során a rendőr a forgalmi engedélyt és a rendszámtáblát a helyszínen elveszi, ha a nyilvántartás szerint a gépjármű a forgalomból hivatalból kivonásra került. A rendőrhatóság a helyszínen elvett forgalmi engedélyt, ideiglenes forgalomban tartási engedélyt és hatósági jelzést (rendszámokat) az intézkedéstől számított öt napon belül az üzembentartó lakóhelye, székhelye (telephelye) szerinti illetékes közlekedési igazgatási hatóságnak (Okmányirodának) megküldi.

 

Jogszabályi hivatkozás:

Az egyes közúti közlekedési igazgatási feladatokról, valamint egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 138/2011. (VII. 19) Korm. rendelet 5. § (1)-(3) bekezdése.

II. 2011. 09. 01-jén hatályba lépő rendelkezések:

1. Az E betűjelű ideiglenes rendszám kiadására vonatkozó korlátozás

A regisztrációs adóról szóló törvény hatálya alá tartozó jármű tulajdonosa részére a járműhöz az „E” betűjelű ideiglenes rendszámtábla és az ideiglenes forgalomban tartási engedély egy alkalommal adható ki.

Jogszabályi hivatkozás:

Az egyes közúti közlekedési igazgatási feladatokról, valamint egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 138/2011. (VII.19) Korm. rendelet 2. §-a.

2. A külföldi rendszámmal ellátott járművek belföldi üzemeltetésére vonatkozó szabályok megsértése esetén alkalmazandó közlekedési igazgatási rendelkezések.

 

A külföldi hatósági jelzéssel ellátott járművek belföldi üzemeltetésére, használatára vonatkozó szabályok megsértése miatt a rendőrhatóság a jármű hatósági jelzését és engedélyét bevonja.

 

Az elvett hatósági jelzést és engedélyt az elvételt követően 8 napon belül a rendőrhatóság megküldi a jármű belföldi üzemben tartójának, a jármű vezetőjének lakóhelye, székhelye (telephelye) szerint illetékes közlekedési igazgatási hatóságnak (Okmányirodának). A közlekedési igazgatási hatóság a külföldi hatósági jelzést határozattal bevonja, és tájékoztatja a belföldi üzembentartót, hogy amennyiben a döntés jogerőre emelkedést követő 15 napon belül nem kezdeményezi a jármű forgalomba helyezését, akkor a bevont hatósági jelzést és forgalmi engedélyt a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Közúti Közlekedési Nemzetközi Jogsegélyügyek Osztálya (1106 Budapest, Tárna utca 1-3) útján a külföldi hatóság részére megküldi.

 

Amennyiben a jármű üzembentartója vagy a jármű vezetője a közlekedési igazgatási hatósági eljárásban a döntés jogerőre emelkedéséig okirattal igazolja a közlekedésben külföldi hatósági engedéllyel, jelzéssel való részvétel jogszerűségét, a bevonásra irányuló eljárást meg kell szüntetni.

 

Jogszabályi hivatkozások:

Az egyes közúti közlekedési igazgatási feladatokról, valamint egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 138/2011. (VII. 19) Korm. rendelet 3. § (1)-(3) bekezdése;

a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 25/B. §-a:

„(1) A közúti forgalomban a 25/A. §-ban meghatározott jármű a közlekedési igazgatási hatóság által kiadott magyar hatósági engedéllyel és jelzéssel vehet részt, amennyiben:

a) az üzemben tartója e törvény rendelkezései szerint belföldi üzembentartónak minősül vagy

b) vezetője Magyarország területén lakóhellyel rendelkezik.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában foglaltakat nem kell alkalmazni, ha

a) az üzemben tartó olyan nem természetes személy, amely rendszeres tevékenységét a külföldön bejegyzett székhelye vagy telephelye szerinti országban végzi,

b) a jármű tulajdonosa a jármű forgalomba helyezését a közlekedési igazgatási hatóságnál már kezdeményezte.

(3) A (2) bekezdés b) pontja alkalmazása során forgalomba helyezés kezdeményezésének minősül a jármű származás ellenőrzési nyilvántartásba vétele is.

(4) Az (1) bekezdés b) pontjában foglaltakat nem kell alkalmazni, ha a járművezető

a) szokásos tartózkodási helye nem Magyarország területén van,

b) a járművet harminc napnál rövidebb ideig használja Magyarország területén és a használathoz az üzembentartó a jármű birtokba adása időpontjának megjelölésével írásban hozzájárult,

c) a járművet Magyarország területén kívüli rendszeres munkavégzés érdekében használja.

(5) A (2) és (4) bekezdésekben meghatározott feltételek fennállását az ellenőrzés során a jármű üzemben tartója, valamint a jármű vezetője közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal köteles igazolni.

(6) Az ellenőrző hatóság az (1) bekezdésben meghatározottak megsértéséről a jármű hatósági engedélyében feltüntetett, a jármű tulajdonosára és az üzemben tartójára vonatkozó adatok, valamint a jármű azonosító- és műszaki adatainak továbbításával értesíti az állami adóhatóságot is.”