XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATXIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
Kerületi Kártya
Angyalzöld - Zöldfelületi Stratégia 13
Hírnök - A 13. kerület helyi lapja
Ügyfélelégedettségi felmérés
TV13 - Kerületi TV adó
2017. június 28. Levente, Irén

Mozgáskorlátozottak parkolási igazolványa NyomtatásNyomtatási nézet Továbbküldés ismerősnekTovábbküldés ismerősnek

 

2011. 07. 02-től változtak a mozgáskorlátozottak parkolási igazolványának kiadási szabályai.

Tájékoztató a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványának igényléséhez

 

2011.07.02-től a 164/1995. Kormányrendelet 2. és 3. számú melléklete szerint új szakvéleményt mozgáskorlátozott parkolási igazolvány igényléséhez háziorvos nem állíthat ki! Az igazolvány első alkalommal történő igényléséhez a háziorvos beutalót ad. A háziorvosi beutalót és a fogyatékossági támogatás igénylése iránti kérelmet a kérelmezőnek a Magyar Államkincstárhoz kell benyújtani. A Magyar Államkincstár (MÁK) és a kérelmező részére a Budapest Főváros Kormányhivatala Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve (BFKH RSZSZ) szakvéleményt, illetve a hatósági állásfoglalást állít ki.

Amennyiben a fenti szakvéleménnyel mozgáskorlátozott személy nem rendelkezik, úgy a Mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 2012.03.31-i hatállyal módosult 218/2003.(XXI.11.) Korm. rendelet 3.§ (3) bekezdése szerint a kérelmet és a személy közlekedőképességének minősítését elősegítő, rendelkezésre álló orvosi dokumentációt és egyéb iratokat benyújthatja a körzetközponti jegyzőnél (okmányiroda). Okmányirodánk ezen iratokat elbírálásra hivatalból továbbítja a Budapest Főváros Kormányhivatala Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve felé. A mozgáskorlátozott parkolási igazolvány iránti kérelem az elbírálást követően kezdeményezhető.

Új mozgáskorlátozott parkolási igazolvány igényléséhez a BFKH RSZSZ jogerős szakvéleménye illetve hatósági állásfoglalása, vagy a MÁK fogyatékossági támogatást megállapító jogerős határozata szükséges.

A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet 2. és 3. számú melléklete szerinti - 2011. 07. 02. előtt kiállított! - orvosi szakvélemény parkolási igazolvány igénylésére legkésőbb 2012.december 31-éig használható fel. A végleges állapotot igazoló I. vagy II. fokú orvosi szakvélemény alapján kiállított parkolási igazolvány érvényességi idejének meghosszabbítására az igazolvány lejárati idején belül, de legkésőbb 2012. december 31-éig kerülhet sor.

A parkolási igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról szóló 218/2003. (XII.11.) számú kormányrendelet* (továbbiakban: Kr.) alapján:

I. A parkolási igazolvány kiváltására jogosult:

 • látási fogyatékos a 141/2000. (VIII.9) Korm. rend. 1. §. (1) bekezdése alapján,
 • értelmi fogyatékos a 141/2000. (VIII.9) Korm. rend. 1. §. (3) bekezdése alapján valamint az 5/2003. (II. 19) EszCsM rendelet 1. sz. melléklete szerint (M.1-2.),
 • autista a 141/2000. (VIII.9) Korm. rend. 1. §. (4) bekezdése alapján valamint az 5/2003. (II. 19) EszCsM rendelet 1. sz. melléklete szerint (N.1.),
 • mozgásszervi fogyatékos a 141/2000. (VIII.9) Korm. rend. 1. §. (5) bekezdése alapján valamint az 5/2003. (II. 19) EszCsM rendelet 1. sz. melléklete szerint (L. 1-5),
 • vak vagy gyengénlátó akit a 6/1971. (XI.30) EüM rendelet alapján 2001. július 1-jét megelőzően vaknak minősítettek valamint állapota az 5/2003. (II. 19) EszCsM rendelet 1. sz. melléklete szerinti (K.1.).

II. A parkolási igazolvány igényléséhez az alábbi okmányok, iratok szükségesek:

 • amennyiben a jogosult nem személyesen jelenik meg, kitöltött és a kérelmező (jogosult/törvényes képviselő) által aláírt kérelem nyomtatvány a Kr.-ben meghatározottak szerint, amelyet az okmányirodában lehet kérni,
 • szakvélemény vagy szakhatósági állásfoglalás/nyilvántartási lap/igazolás, amelyet jelen tájékoztatónk I. pontjában felsorolt jogszabályok alapján állítottak ki és a Kr. 1. számú melléklete meghatároz.
 • személyazonosságot igazoló okmány (személyazonosító igazolvány vagy érvényes útlevél vagy 2001. 01. 01. után kiadott vezetői engedély, kiskorúnál: születési anyakönyvi kivonat),
 • amennyiben rendelkezik vele: lakcímigazolvány (lakcímet és személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány),
 • csere esetén: régi parkolási igazolvány,
 • a kérelmező a kérelemhez csatolhat 1 db igazolvány-fényképet, hiányában az okmányiroda arcképmás felvételt készít,
 • 3100.-Ft eljárási díj önkormányzati csekken történő befizetésének feladóvevénye, amennyiben az igazolvány pótlását kéri (elveszette, eltulajdonították, megsemmisült),
 • ha van, akkor rendőrhatósági jegyzőkönyv illetve körözést elrendelő határozat a parkolási igazolvány eltulajdonításáról, vesztéséről,
 • meghatalmazotti eljárásban: a fentiek mellett az eljáró nevére szóló meghatalmazás, a meghatalmazott személy személyazonosságot igazoló okmánya, amennyiben rendelkezik vele, lakcímigazolványa is szükséges,
 • a cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezett kérelmező képviselőjének továbbá rendelkeznie kell a törvényes képviselővé történt kijelölését igazoló jogerős gyámhatósági határozattal, be kell mutatni a cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezésről szóló jogerős bírósági határozatot,
 • kiskorú (18. év alatti) törvényes képviselőjének az eljárásban be kell mutatnia személyazonosító okmányát, lakcímkártyáját (ha van)

III. Elvesztett, eltulajdonított, megsemmisült, talált, át nem vett és érvénytelen igazolványra vonatkozó szabályok:

 • Akinek az igazolványát eltulajdonították, megsemmisült vagy elvesztette, illetőleg aki az elveszettnek vélt igazolványát megtalálta, köteles azt haladéktalanul, de legkésőbb a tudomására jutástól számított 3 munkanapon belül az igazolványt kiállító okmányirodának bejelenteni. Az okmányiroda az igazolványra körözést rendel el.
 • Talált igazolványt le kell adni. A talált igazolvány bármely jegyzőnek leadható, aki azt – a találásról felvett jegyzőkönyvvel együtt – haladéktalanul megküldi a kiállítás helye szerinti okmányirodának. Amennyiben az igazolvány nem érvénytelen, és új igazolvány nem került kiadásra, az a jogosultnak visszaadható. A talált igazolványt az okmányiroda postai úton megküldi a jogosultnak.
 • Az igazolványt az Okmányiroda állítja ki és helyben azonnal átadja a jogosultnak illetve meghatalmazottjának. Jogosult kérésére az igazolvány postai úton is továbbítható. Át nem vett okmányt - az átvételre való felhívást követően - a kiállítástól számított egy év elteltével az Iroda megsemmisíti.
 • Érvénytelen igazolványt (a jogosult meghalt, érvényességi ideje lejárt, a jogosult személyére és jogosultságára vonatkozó adatok megállapítására alkalmatlan, az okmányiroda az igazolvány visszavonására intézkedett) az Okmányirodában kell leadni.

IV. Egyéb eljárási tudnivalók:

 • A jogosult (meghatalmazott) a parkolási igazolványra irányuló eljárást bármelyik okmányirodában illetve bármelyik (nem okmányirodát működtető) jegyzőnél is kezdeményezheti az országos illetékességi szabályok alapján.
 • A parkolási igazolvány igényléséhez személyes megjelenés szükséges. Aki személyes megjelenésében akadályozott, meghatalmazott közreműködését igényelheti. A jogosultnak a kérelmet akkor is saját kezűleg kell aláírnia, ha helyette meghatalmazottja jár el. (Kiskorú és gondnokolt esetén törvényes képviselője jár el.)
 • Az igazolvány adataiban történt változást 15 napon belül be kell jelenteni és cseréjét kell kérni.
 • A parkolási igazolvány igénylése illetékmentes eljárás. A jogszabály szerint díjat pótlás esetén kell fizetni.
 • Csere esetén a régi igazolványt egyidejűleg le kell adni.
 • Az igazolvány érvényessége a szakvélemény alapján kerül meghatározásra.

V. Az igazolvány használatára vonatkozó szabályok:

 • Az igazolványban foglaltak adattartalmát, érvényességét, jogszerű használatát a rendőrség és a közterület-felügyelő jogosult ellenőrizni. Az igazolványt a helyszínen elveszik és megküldik a kiállító okmányirodának, ha az hamis, meghamisították vagy azzal más módon visszaéltek.
 • Az igazolvány nem adható át használatra az arra jogosulatlan személynek.
 • A jogosultat szállító jármű vezetője az igazolvány által biztosított kedvezményekkel csak a jogosult szállítása esetén élhet.
 • Amennyiben a jogosult maga él vissza az igazolvány biztosította kedvezményekkel, az igazolványt vissza kell vonni és a visszavonástól számított egy évig részére új igazolvány nem állítható ki. Ezt a tényt a nyilvántartásban fel kell tüntetni.
 • Kiskorú vagy gondnokság alatt álló jogosult esetében a kötelezettségek a törvényes képviselőt, illetve a jogosultat szállító jármű vezetőjét terhelik.
 • A Közlekedési Miniszterek Európai Konferenciájának (ECMT) határozata alapján a Kr. 4. számú mellékletében felsorolt ECMT államok hatóságai által a mozgásában korlátozott személy részére kiállított parkoló-kártya az okmányiroda által kiállított parkolási igazolvánnyal azonos kedvezményekre jogosít.

Az Okmányirodában az ügyintézéshez időpont előjegyzés kérhető személyesen, valamint a 452-4309-es és a 452-4384-es telefonszámokon. Az ügyintézésről a 452-4302-es telefonszámon is érdeklődhetnek.

* A Kormány 102/2011.(VI.29.) rendelete a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről az alábbiakban módosította a Kr-et:

„14. § (1) Hatályát veszti az R.

(2) Az R. e rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályos, a közlekedési támogatásra vonatkozó szabályait 2012. december 31-éig alkalmazni kell, azzal, hogy

a) e rendelet hatálybalépését követően új, az R. 2. és 3. számú melléklete szerinti szakvélemény nem állítható ki,

b) 2012. év során közlekedési támogatás csak azoknak állapítható meg, akik olyan szakvéleménnyel rendelkeznek, amely végleges állapotot, vagy a következő felülvizsgálat időpontjaként a kérelem benyújtása utáni időpontot jelöl meg.

(3) A már kiadott utalványok 13. § (4) bekezdése szerinti felhasználására az R. e rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályos szabályait kell alkalmazni.

(4) Az R. alapján kiadott, mozgáskorlátozottságot megállapító jogerős határozat, és az R. 2. és 3. számú melléklete szerinti orvosi szakvélemény a hatályossági idején belül, de legkésőbb 2011. december 31-éig felhasználható a más jogszabályban a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló kormányrendelet alapján megállapított, mozgáskorlátozottsághoz kapcsolódó jogosultságok és kedvezmények igazolására.”

Megjegyzés: R.: A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 164/1995. (XII. 27.) Kormányrendelet

Budapest, 2012.09.28.